Archive by Category

Countries: Macedonia

  Monitoring the Right to Free Assembly in Eleven Countries

  January 15, 2019

  The right to free assembly is an indispensable element of democracy and a healthy civil society. Recent years have seen a new era of mass protests, but also a significant increase in practical restrictions on the right in Western Balkan and Eastern Partnership countries.

  Monitoring the Right to Free Assembly in 9 European Countries – 2017

  December 1, 2017

  Recent years have seen an increased number and intensity of protests in the Western Balkans and Eastern Partnership region.

  The Regulatory Framework for Fundraising in Europe

  November 1, 2017

  The past decade has seen a number of European countries revisit their regulatory framework on not-for-profit fundraising.

  Monitoring Matrix on the Enabling Environment for Civil Society Development

  July 1, 2017

  This tool measures the health of the legal, regulatory, and financial environment in which civil society organizations in the Western Balkans and Turkey operate.

  Monitoring Freedom of Assembly in the Western Balkans

  July 1, 2016

  This series of reports was prepared as part of the European Center for Not-for-Profit Law's pilot research to monitor legal developments and practical implementation of free assembly in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro and Serbia.

  Lottery Proceeds for CSO work

  June 1, 2016

  The European Center for Not-for-Profit Law (ECNL) was commissioned by the TACSO project to prepare a comparative analysis on the distribution of lottery proceeds for CSOs.

  OSCE Human Rights Handbook on Policing Assemblies

  March 11, 2016

  This handbook by the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) aims to provide guidance for the police in facilitating the right to assemble peacefully.

  Countering Terrorism or Constraining Civil Society?

  August 6, 2015

  This report from Statewatch in collaboration with Human Security Collective explores the impact of the Financial Action Task Force (FATF) recommendations on non-profit organizations in Central and Eastern Europe and Central Asia.

  Report on the Monitoring of Freedom of Peaceful Assembly in Selected OSCE Participating States (May 2013 – July 2014)

  December 17, 2014

  This report presents the findings of the monitoring of public events undertaken by the Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) in selected OSCE participating States between May 2013 and July 2014.

  New Practices in Raising Domestic Funds by CSOs in Europe

  September 17, 2014

  This 2014 paper by the European Center for Not-for-Profit Law focuses on opportunities to enhance CSOs’ financial sustainability by raising funds from private domestic sources and through indirect state support mechanisms.

  Law on Prevention of Money-Laundering and Prevention of Terrorism

  September 12, 2014

  Објавен(во(Службен(весник(број:(130/2014(Датум(на(објавување:(3.9.14(!ЗАКОН!ЗА!СПРЕЧУВАЊЕ!НА!ПЕРЕЊЕ!ПАРИ!И!ФИНАНСИРАЊЕ!НА!ТЕРОРИЗАМ!ОПШТИ(ОДРЕДБИ(Член!1!(1)(Со(овој(закон(се(утврдуваат(мерките(и(дејствијата(за(откривање(и(спречување(на(перење(пари,( поврзани( казниви( дела( и(финансирање( на( тероризам( (во( понатамошниот( текст:(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам).((2)( Со( овој( закон( се( утврдува( надлежноста( на( Управата( за( финансиско( разузнавање( (во(понатамошниот(текст:(Управата).(Дефиниции!Член!2!Одделни(изрази(употребени(во(законот(го(имаат(следново(значење:(1.( „Перење( пари”( се( […]

  Approaches in Regulation of Volunteering

  June 30, 2014

  This European Center for Not-for-Profit Law paper outlines key attributes of volunteering based on the definition of volunteering by the International Labor Organization (ILO). 

  Volunteering: European Practice of Regulation

  June 30, 2014

  This paper from the European Center for Not-for-Profit Law outlines key attributes of volunteering based on the definition of volunteering by the International Labor Organization (ILO). 

  Council of Europe Guide to Human Rights for Internet Users

  April 16, 2014

  The Internet has radically transformed the way we access information and communicate - creating new opportunities for strengthening democracy.

  Law on Freedom of Assembly

  September 28, 2013

  Macedonia Freedom of Assembly Law Article 1 This Law shall regulate the manner of exercising the citizens’ right to public gathering for the purpose of […]

  Law on Associations and Foundations

  September 28, 2013

  Закон&за&здруженија&и&фондации&КОНСОЛИДИРАН*ТЕКСТ*1Закон*за*здруженија*и*фондации*(„Службен*весник*на*Република*Македонија“*бр.52/2010*и*135/2011).**I.&ОПШТИ&ОДРЕДБИ&1.&Предмет&на&законот&Член&1&Со#овој#закон#се#уредуваат#начинот,#условите#и#постапката#за#основање,#регистрација#и#престанок#на#здруженијата,#фондациите,#сојузите,#организационите#облици#на#странските#организации#во#Република#Македонија,#имотот#со#кој#располагаат,#надзорот,#статусните#промени#и#статусот#на#организациите#од#јавен#интерес.#Член&2&Одредбите#на#овој#закон#не#се#однесуваат#на#политичките#партии,#црквите,#верските#заедници#и#религиозните#групи,#синдикатите,#коморите#и#други#видови#на#здружување#уредени#со#посебни#закони.#2.&Значење&на&изразите&употребени&во&овој&закон&Член&3&Одделните#изрази#употребени#во#овој#закон#го#имаат#следново#значење:#1.#„Организација”#е#секое#здружение,#фондација,#сојуз,#како#и#секој#организационен#облик#на#странска#организација,#како#и#друга#форма#на#здружување,#регистрирани#согласно#со#одредбите#на#овој#закон;#2.#„Дејност”#е#активност#класифициранa#според#националната#класификација#на#дејности#со#која#организациите#ги#остваруваат#своите#цели#утврдени#со#статутот;#3.#„Акт#за#основање”#е#актот#со#кој#се#основа#организациjaта;#4.#„Имот”#на#организација#се#сите#сопственички#и#други#стварни#права#што#организацијата#ги#стекнува#над#движните#и#недвижните#ствари#и#правата#кои#основачите#ги#вложиле#во#организацијата#и#кои#организацијата#ги#стекнала#со#своето#работење;#5.#„Статут”#е#акт#со#кој#се#уредува#дејноста,#организационата#поставеност#и#функционирањето#на#организацијата;#6.#„Статусни#измени”#означуваат#присоединување,#спојување#и#поделба#на#организацијата#на#начин#и#под#услови#определени#со#овој#закон;# 7.#„Други#акти”#се#акти#со#кои#се#уредуваат#односите#што#не#се#уредени#со#актот#за#основање#или#со#статутот#(правилник,#одлука,#деловник,#програма#и#други#акти);#8.#„Орган#за#надзор”#е#органот#(надзорен#одбор,#комисија#за#ревизија#или#контролор)#чии#работи#се#поврзани#со#надзорот#над#работењето#на#организацијата;#9.#„Имотна#маса“#се#пари,#ствари#и/или#права#кои#основачот#ги#отстапува#и#пренесува#на#фондацијата#во#постапката#на#основање;#10.#„Застапник”#е#лице#или#орган#во#организацијата#(застапник#на#здружение,#директор#на#фондација,#или#орган#определен#со#статут),#чии#права,#овластувања#и#одговорности#се#поврзани#со#раководењето#на#организацијата#и#застапувањето#на#организацијата#во#согласност#со#закон;#11.#„Одлучување#без#присуство”#е#начин#преку#кој#членовите#на#органите#се#изјаснуваат,#без#одржување#седница#на#органот#или#без#прусуство#на#член#на#органот,#а#преку#телефонска#конференција,#потпишување#на#актот#или#на#друг#начин#уреден#со#статутот#на#организацијата;#12.#„Заверена#изјава/согласност”#е#акт#чиј#потпис#е#заверен#кај#нотар;#13.#„Лице”#е#секое#физичко#и#правно#лице,#освен#ако#не#е#нагласено#дека#е#физичко#лице#или#дека#е#правно#лице;#14.#„Странска#организација“,#во#смисла#на#овој#закон,#е#странско#или#меѓународно#здружение,#фондација#или#друг#облик#на#организација#основана#за#остварување#на#заедничка#цел#која#не#е#за#стекнување#добивка#и#е#основана#во#согласност#со#правниот#систем#на#странската#држава;#15.#„Странско#физичко#лице“#е#лице#кое#има#живеалиште#или#престојувалиште#во#Република#Македонија;#16.#„Организација#со#статус#од#јавен#интерес”#е#организација#која#се#стекнала#со#статус#на#организација#од#јавен#интерес#во#согласност#со#овој#закон;#17.#„Судир#на#интереси“#подразбира#судир#на#овластувањата#и#должностите#во#врска#со#работењето#на#организацијата#со#приватниот#интерес#на#лицето#кое#има#овластувања#и#должности,#во#кои#приватниот#интерес#влијае#или#може#да#влијае#врз#вршењето#на#овластувањата#и#должностите#во#врска#со#работењето#на#организацијата#и#18.#„Цел”#на#организацијата#е#проектиран#резултат#или#состојба#која#организацијата#треба#да#ја#постигне.#3.&Право&на&здружување&Член&4&(1)#Правото#на#слободно#здружување#се#остварува#преку#здружување#во#здруженија,#фондации,#сојузи#и#организациони#облици#на#странски#организации#(во#натамошниот#текст:# организации)#за#остварување#на#нивните#цели,#дејности#и#заштита#на#права,#интереси#и#уверувања#во#согласност#со#Уставот#и#закон.#(2)#Се#забранува#основање#на#организација#ако#програмата#и#нејзиното#дејствување#е#насочено#кон#насилно#уривање#на#уставниот#поредок#на#Република#Македонија,#поттикнување#и#повикување#на#воена#агресија#и#разгорување#на#национална,#расна#или#верска#омраза#или#нетрпеливост#презема#активности#поврзани#со#тероризам,#презема#активности#кои#се#спротивни#на#Уставот#или#закон#и#се#повредуваат#слободите#и#правата#на#други#лица.#4.&Здружување&на&организации&Член&5&(1)#Две#или#повеќе#организации#можат#да#се#здружуваат#во#сојуз#или#друга#форма#на#здружување,#која#може#да#стекне#својство#на#правно#лице,#со#регистрација#во#согласнот#со#овој#закон.#(2)#Организациите#можат#да#членуваат#во#меѓународни#организации#или#на#друг#начин#да#соработуваат#со#нив.#(3)#Организациите#кои#се#здружуваат#во#сојуз#или#друга#форма#на#здружување,#со#здружувањето#не#го#губат#својството#на#правно#лице.#5.&Стекнување&својство&на&правно&лице&&(правен&субјективитет)&&Член&6&(1)#Организациите#се#стекнуваат#со#својство#на#правно#лице#со#уписот#во#регистарот#што#го#води#Централниот#регистар#на#Република#Македонија#(во#натамошниот#текст:#Регистарот).#(2)#Здруженијата#и#фондациите#не#можат#да#се#трансформираат#во#други#видови#на#правни#лица.#6.&Време&на&дејствување&на&организацијата&и&олеснување&Член&7&(1)#Ако#со#актот#за#основање,#односно#со#статутот#на#организацијата#не#е#определено#времето#на#траење#на#организацијата,#се#смета#дека#организацијата#е#основана#на#неопределено#време.#(2)#Организациите#имаат#даночни#и#царински#олеснувања#во#согласност#со#закон.#7.&Име&на&организацијата&Член&8& (1)#Секоја#организација#регистрирана#според#одредбите#на#овој#закон#има#име#и#скратено#име#ако#тоа#е#предвидено#со#статутот#и#е#запишано#во#Регистарот.#(2)#Името#и#скратеното#име#на#организацијата#јасно#се#разликуваат#од#имињата#на#другите#организации#кои#се#запишани#во#Регистарот.#(3)#Во#името#на:##`#здружението#е#содржан#зборот#здружение#или#друг#израз#со#слично#значење#определен#со#статутот#на#здружението,##`#сојузот#е#содржан#зборот#сојуз#или#друг#израз#со#слично#значење#определен#со#статутот#на#сојузот#и##`#фондацијата#е#содржан#зборот#фондација#или#друг#израз#со#слично#значење#определен#со#статутот#на#фондацијата.##(4)#За#прашањата#за#името#кои#не#се#уредени#со#овој#закон#се#применуваат#одредбите#од#законот#со#кој#се#уредува#име#на#фирма#на#трговско#друштво.#8.&Употреба&на&зборот&,,Македонија”&или&име&на&единица&на&локалната&самоуправа&Член&9&(1)#Зборот#,,Македонија”#и#зборовите#изведени#од#него#како#и#неговите#кратенки,#може#да#се#содржани#во#името#на#организацијата#само#со#одобрение#на#Министерството#за#правда.#(2)#Ако#во#името#на#организацијата#се#содржани#зборови#со#името#на#општината,#односно#градот#Скопје,#одобрение#дава#надлежниот#орган#на#општината,#на#општините#во#градот#Скопје#и#градот#Скопје.#II.&ОСНОВНИ&НАЧЕЛА&1.&Независност&Член&10&Организациите#се#независни#во#управувањето,#определувањето#и#остварувањето#на#целите#и#дејностите#утврдени#со#нивниот#статут#во#согласност#со#Уставот#и#закон.#2.&Јавност&и&транспарентност&Член&11&(1)#Работата#на#организацијата#е#јавна.#(2)#Јавноста#на#работењето#на#организацијата#се#остварува#преку#транспарентно#објавување#на#статутите#и#другите#акти#на#организацијата#во#согласност#со#статутот#на#организацијата.#3.&Непрофитност& Член&12&(1)#Организациите#не#можат#да#се#основаат#за#стекнување#со#добивка.#(2)#Организациите#можат#да#вршат#дејности#со#кои#може#да#стекнат#добивка,#ако#дејноста#е#поврзана#со#целите#утврдени#со#статутот.#(3)#Ако#во#работењето#на#организациите#се#оствари#добивка#таа#мора#да#биде#употребена#за#остварување#на#целите#утврдени#со#статутот.#(4)#Остварената#добивка#од#ставот#(3)#на#овој#член#не#може#да#се#распределува#меѓу#основачите,#членовите,#членовите#на#органите,#директорите,#вработените#или#кое#било#друго#со#нив#поврзано#лице.#4.&Непартиско&дејствување&Член&13&(1)#Организациите#не#можат#да#вршат#активности#на#политичка#партија,#односно#не#можат#да#обезбедуваат#директно#или#индиректно#финансирање#на#конкретна#политичка#партија#и#да#влијаат#на#изборите.#(2)#Како#влијание#на#избори#во#смисла#на#ставот#(1)#на#овој#член#се#подразбира#учество#на#организациите#во#избори#и#изборна#кампања#за#одредена#политичка#партија#и#директно#или#индиректно#финансирање#на#изборна#кампања#на#политичката#партија.#5.&Иницијативи&во&јавниот&живот&Член&14&Организациите#можат#слободно#да#ги#искажуваат#и#промовираат#своите#ставови#и#мислења#за#прашања#од#нивен#интерес,#да#поведуваат#иницијативи#и#да#учествуваат#во#градење#на#јавно#мислење#и#креирањето#на#политиките.#III.&ЗДРУЖЕНИЈА&1.&Основачи&Член&15&(1)#Здружение#можат#да#основаат#физички#и#правни#лица.#(2)#Здружение#можат#да#основаат#најмалку#пет#основачи#од#кои#тројца#од#основачите#мора#да#имаат#живеалиште#или#престојувалиште,#односно#седиште#на#територијата#на#Република#Македонија.# (3)#Здружение#на#граѓани#може#да#основаат#малолетни#лица#со#навршена#15`годишна#возраст#преку#изјава#за#согласност#за#основање#на#здружение#од#нивниот#законски#застапник,#за#целите#за#кои#се#основа#здружението#во#согласност#со#закон.#2.&Основање&Член&16&(1)#Здружението#се#основа#на#основачко#собрание.#(2)#На#основачкото#собрание#се#донесува#акт#за#основање,#програма,#статут#и#се#избираат#органите#на#здружението.#3.&Акт&за&основање&Член&17&(1)#Актот#за#основање#на#здружението#содржи:##`#име,#седиште#и#адреса#на#здружението,##`#име,#адреса#или#седиште#и#единствен#матичен#број#на#основачите#на#здружението#и##`#цели#на#здружението.##(2)#Актот#за#основање#или#негов#дел#може#да#се#менува,#ако#за#тоа#има#изречено#волја#на#основачите#додека#трае#процесот#на#регистрација.#4.&Статут&и&содржина&на&статутот&Член&18&(1)#Здружението#има#статут.#(2)#Со#статутот#на#здружението#се#уредуваат:##`#името#и#седиштето,##`#целите#на#здружението,##`#дејностите#со#кои#се#остваруваат#целите,##`#начинот#на#одлучување#за#зачленување,#исклучување#и#престанок#на#членувањето#во#здружението,##`#правата,#обврските#и#одговорностите#на#членовите,##`#видот#на#органите#и#нивниот#состав,#начинот#на#избор#и#разрешување,#траење#на#мандатот#на#членовите#во#органите#и#начинот#на#одлучување,##`#застапувањето#по#закон,##`#начинот#на#стекнување#и#располагање#со#средствата,##`#начинот#на#донесување#на#финансиски#и#други#извештаи,##`#начинот#на#остварување#на#јавност#и#отчетност#во#работата,##`#начинот#на#донесување,#изменување#и#дополнување#на#статутот,##`#начинот#на#одлучување#за#статусни#промени#и#престанок#на#здружението,##`#начинот#на#донесување#на#планови#и#програми,##`#постапувањето#со#средствата#и/или#имотот#во#случај#на#престанок#на#здружението#и##`#други#прашања#утврдени#со#закон.## (3)#Со#статутот#на#здружението#можат#да#се#уредат#и:##`#знакот#и#симболот#на#здружението,##`#внатрешните#организациони#форми#(подружници,#ограноци#и#слично),#ако#ги#има,##`#начинот#на#донесување#на#другите#акти,##`#судир#на#интереси,##`#начин#на#разрешување#на#спорни#прашања#и##`#други#прашања#од#значење#за#работата#на#здружението.##5.&Членување&во&здружение&Член&19&(1)#Членувањето#во#здружението#е#доброволно.#(2)#Основачите#се#членови#на#здружението#со#еднакви#права#и#одговорности,#како#и#другите#членови#на#здружението.#(3)#Физичко#лице#може#да#биде#член#на#здружението#независно#од#неговата#возраст#во#согласност#со#статутот.#(4)#Малолетно#лице#со#наполнети#14#години#се#зачленува#во#здружението#со#давање#потпишана#изјава#за#согласност#на#неговиот#законски#застапник#за#зачленување#во#организацијата#во#согласност#со#закон.#(5)#Лицата#со#ограничена#деловна#способност#или#лицата#на#кои#им#е#одземена#деловната#способност#можат#да#бидат#членови#на#здружението#со#давање#потпишана#изјава#за#согласност#на#неговиот#законски#застапник#за#зачленување#во#организацијата#во#согласност#со#закон.#6.&Регистар&на&членови&Член&20&(1)#Здружението#води#регистар#на#членови#и#евиденција#на#членовите#на#органите.#(2)#Пoдатоците#од#ставот#(1)#на#овој#член#се#ажурираат#најмалку#еднаш#на#две#години.#(3)#Здруженијата#ја#гарантираат#анонимноста#на#личните#податоци#на#членовите#кои#тоа#го#побарале.#(4)#Податоците#од#ставот#(1)#на#овој#член#се#заштитени#во#согласност#со#прописите#за#заштита#на#личните#податоци#и#класифицирани#информации.#7.&Управување&на&здружението&Член&21& Со#здружението#управуваат#членовите#непосредно#или#преку#избраните#претставници#во#органите#на#здружението.#8.&Собрание&на&здружението&Член&22&(1)#Собранието#е#највисок#орган#на#здружението#и#го#сочинуваат#сите#членови.#(2)#Со#статутот#може#да#се#определи#начинот#на#претставување#на#членовите#на#здружението#во#собранието#на#здружението,#преку#свои#избрани#претставници.#9.&Надлежност&на&собранието&Член&23&Собранието:##`#донесува#статут,#програма#и#други#акти,##`#усвојува#годишен#извештај#за#работа#и#финансиски#извештај#и#го#објавува#на#својата#веб#страница,##`#доставува#финансиски#извештај#до#надлежниот#орган#на#државната#управа,#односно#до#органот#на#општините,#општините#во#градот#Скопје#и#градот#Скопје#во#случаите#кога#користи#средства#од#Буџетот#на#Република#Македонија,#односно#буџетите#на#единиците#на#локалната#самоуправа,##`#одлучува#за#промена#на#целта#на#здружението,##`#одлучува#за#внатрешната#организација#и#организационите#форми#на#органите#на#здружението,##`#избира#и#разрешува#членови#на#органите,##`#одлучува#за#статусните#измени#на#здружението,##`#одлучува#за#престанок#на#здружението#со#двотретинско#мнозинство#гласови#од#сите#членови#на#здружението#и##`#врши#и#други#работи#во#согласност#со#статутот#и#актите#на#здружението.##10.&Работа&на&собранието&Член&24&(1)#Собранието#работи#на#седници.#(2)#Собранието,#по#правило,#одржува#седница#најмалку#еднаш#годишно,#а#со#статутот#на#здружението#може#да#се#определи#и#рок#пократок#од#една#година#за#одржување#на#седница.#(3)#Вонредна#седница#на#собранието#може#да#се#одржи#по#писмено#барање#од#една#третина#од#членовите#на#здружението.#(4)#Вонредната#седница#на#собранието#од#ставот#(3)#на#овој#член#се#одржува#најдоцна#во#рок#од#30#дена#од#денот#на#поднесувањето#на#барањето#за#одржување.# (5)#Начинот#на#свикување#на#собранието,#работата#и#донесувањето#на#одлуките#и#одлучувањето#без#присуство,#се#уредуваат#со#статутот#на#здружението.#11.&Застапник&на&здружението&Член&25&(1)#Здружението#има#едно#или#повеќе#лица#овластени#за#застапување#на#здружението#(во#натамошниот#текст:#застапник)#избран,#односно#именуван#на#начин#утврден#со#статутот.#(2)#Застапник#на#здружението#може#да#биде#деловно#способно#физичко#лице#кое#има#живеалиште#или#престојувалиште#на#територијата#на#Република#Македонија#во#согласност#со#закон.#(3)#Правата#и#обврските#застапникот#на#здружението#ги#врши#во#согласност#со#закон,#статутот#и#актите#на#здружението.#12.&Други&органи&на&здружението&Член&26&Со#статутот#на#здружението#може#да#се#предвидат#и#други#органи#на#здружението.#IV.&ФОНДАЦИИ&1.&Основање&Член&27&(1)#Фондацијата#е#правно#лице#формирана#за#остварување#на#цел#со#стекнување#и#управување#на#имот#и#средства#во#согласност#со#овој#закон.#(2)#Фондацијата#се#основа#со#имотна#маса#која#изнесува#најмалку#10.000#евра#во#денарска#противвредност#по#средниот#курс#на#Народната#банка#на#Република#Македонија,#изразена#во#пари,#хартии#од#вредност#или#друг#имот#на#денот#на#поднесувањето#на#актот#за#запишување#во#Регистарот.#(3)#Ако#регистрацијата#на#фондацијата#е#утврдена#со#тестамент,#а#таа#не#е#регистрирана#во#рок#од#60#дена,#имотната#маса#се#распределува#согласно#со#закон.#2.&Основачи&на&фондација&Член&28&(1)#Фондацијата#ја#основаат#еден#или#повеќе#основачи.#(2)#Како#основачи#на#фондацијата#можат#да#се#јават#физички#и#правни#лица.# (3)#Фондацијата#се#основа#со#акт#за#основање#или#како#последна#волја#изјавена#со#тестамент#или#легат.#3.&Акт&за&основање&Член&29&(1)#Актот#за#основање#на#фондацијата#содржи:##`#име#и#седиште#на#фондацијата,##`#име,#адреса#или#седиште#и#единствен#матичен#број#на#граѓанинот#или#единствен#матичен#број#на#основачот#на#фондацијата,##`#цели#на#фондацијата#и##`#висина#на#имотната#маса#со#која#се#основа#фондацијата#изразена#во#пари#за#секој#основач#одделно.##(2)#Актот#за#основање#може#да#содржи#и#други#одредби#за#основање#и#дејствување#на#фондацијата,#како#и#за#правото#на#основачот#да#одлучува#за#промена#на#целта,#името,#начинот#на#донесување#изменување#и#дополнување#на#статутот#и#престанокот#на#фондацијата.#(3)#Актот#за#основање#се#потпишува#од#основачите.#4.&Учество&во&управувањето&Член&30&Начинот#на#учеството#на#основачот#во#управувањето#со#фондацијата#се#уредуваат#со#статутот#на#фондацијата.#5.&Статут&и&содржина&на&статутот&Член&31&(1)#Фондацијата#има#статут.#(2)#Со#статутот#се#уредуваат:##`#името#и#седиштето#на#фондацијата,##`#целите#на#фондацијата,##`#дејноста#со#која#се#остваруваат#целите#на#фондацијата,##`#внатрешната#организација,#видот#и#составот#на#органите,#надлежностите,#начинот#на#избор#и#разрешување#на#членовите#на#органите,#траење#на#мандатот#на#членовите#на#органите#и#начинот#на#одлучување,##`#законското#застапување,##`#начин#на#стекнување#и#располагање#со#средствата,##`#начин#за#донесување#на#деловни,#финансиски#и#други#извештаи,##`#начинот#на#остварување#на#јавност#и#транспарентност#во#работата,##`#начинот#на#донесување,#изменување#и#дополнување#на#статутот,##`#начинот#на#одлучување#за#статусни#измени#и#престанок#на#фондацијата,##`#постапувањето#со#средствата#на#фондацијата#во#случај#на#престанок#на#фондацијата,## `#начинот#на#донесување#на#планови#и#програми#и##`#други#прашања#утврдени#со#закон.##(3)#Со#статутот#на#фондацијата#може#да#се#уреди#и:##`#знакот#и#симболот#на#фондацијата,##`#внатрешните#организациони#форми#на#фондацијата#(подружници,#ограноци#и#слично),#ако#ги#има#фондацијата,##`#начинот#на#донесување#на#другите#акти,##`#судирот#на#интереси#и##`#други#прашања#од#значење#за#работа#и#начин#на#разрешување#на#спорни#прашања#на#фондацијата.##6.&Лице&одговорно&за&одобрување&на&статутот&Член&32&(1)#Статутот#е#составен#и#одобрен#во#согласност#со#основачите,#ако#со#актот#за#основање#поинаку#не#е#определено.#(2)#Ако#фондацијата#е#основана#со#изјава#согласно#со#членот#28#став#(3)#од#овој#закон,#статутот#го#составува#извршителот#на#тестаментот,#односно#легатот,#освен#ако#со#последната#изјава#на#волја#поинаку#не#е#утврдено.#7.&Органи&на&фондацијата&Член&33&(1)#Фондацијата#има#одбор#и#директор.#(2)#Со#статутот#на#фондацијата#можат#да#се#предвидат#и#други#органи.#8.&Одбор&на&фондацијата&Член&34&(1)#Одборот#е#највисок#орган#на#управување#на#фондацијата.#(2)#Основачот#при#основањето#на#фондацијата#го#именува#одборот#на#фондацијата,#освен#ако#со#актот#за#основање#или#статутот#поинаку#не#е#определено.#(3)#Одборот#на#фондацијата#работи#на#начин#утврден#со#статутот#на#фондацијата.#9.&Надлежност&на&одборот&Член&35&(1)#Одборот#на#фондацијата:##`#донесува#статут,#програма#и#други#акти;## `#усвојува#годишен#извештај#за#работа#и#финансиски#извештај#и#го#објавува#на#својата#веб#страница,##`#доставува#финансиски#извештај#до#надлежниот#орган#на#државната#управа,#односно#органот#на#општините,#општините#во#градот#Скопје#и#градот#Скопје,#во#случаите#кога#користи#средства#од#Буџетот#на#Република#Македонија,#односно#буџетите#на#единиците#на#локалната#самоуправа,##`#одлучува#за#промена#на#целта#на#фондацијата,##`#одлучува#за#внатрешната#организација#и#организационите#форми#на#фондацијата,##`#избира#и#разрешува#членови#на#органите,##`#одлучува#за#статусни#измени#на#фондацијата,##`#одлучува#за#престанок#на#фондацијата#и##`#врши#и#други#работи#во#согласност#со#статутот#и#актите#на#фондацијата.##(2)#Одборот#на#фондацијата#ги#има#правата#од#ставот#(1)#на#овој#член,#ако#со#актот#за#основање#или#со#статутот#на#фондацијата#основачот#не#ги#задржал#за#себе#овие#права.#10.&Раководење&со&фондацијата&Член&36&(1)#Со#фондацијата#раководи#директор.#(2)#Фондацијата#може#да#има#еден#или#повеќе#директори#овластени#за#застапување#на#фондацијата,#избрани#на#начин#утврден#со#статутот.#(3)#Директор#може#да#биде#деловно#способно#физичко#лице#кое#има#живеалиште#или#престојувалиште#на#територијата#на#Република#Македонија.#(4)#Директорот#своите#права,#обврски#и#одговорности#ги#врши#во#согласност#со#овој#закон,#статутот#и#актите#на#фондацијата.#V.&ОРГАНИЗАЦИОНИ&ОБЛИЦИ&НА&СТРАНСКИ&ОРГАНИЗАЦИИ&1.&Странско&лице&и&странски&организации&Член&37&(1)#Како#основачи#и#членови#на#организација#согласно#со#овој#закон#можат#да#бидат#и#странски#лица.#(2)#Лицата#од#ставот#(1)#на#овој#член#ги#имаат#истите#права#и#обврски,#како#и#домашните#лица,#освен#ако#со#закон#поинаку#не#е#определено.#2.&Странска&организација&Член&38& (1)#Странските#организации#можат#да#дејствуваат#во#Република#Македонија#преку#подружница,#канцеларија#или#друг#организационен#облик#на#странските#организации#кои#имаат#седиште#на#територијата#на#Република#Македонија.#(2)#Во#Република#Македонија#странските#организации#работат#во#согласност#со#одредбите#на#овој#закон,#освен#ако#со#ратификуван#меѓународен#договор#поинаку#не#е#уредено.#3.&Акт&за&основање&Член&39&(1)#Организационите#облици#на#странските#организациии#се#основаат#со#акт#на#странската#организација#за#нејзино#основање#во#Република#Македонија.#(2)#Актот#од#ставот#(1)#на#овој#член#содржи:##`#име#и#седиште#на#странската#организација#која#основа#организационен#облик,##`#целта#на#странската#организација#и#целта#на#организациониот#облик#на#странската#организација#и##`#име#и#седиште#на#организациониот#облик#на#странската#организација.##(3)#Актот#од#ставот#(1)#на#овој#член#го#потпишува#овластено#лице#на#странската#организација#и#се#заверува#пред#нотар.#VI.&РЕГИСТРАЦИЈА&1.&Регистри&Член&40&(1)#Регистарот#води:##`#регистар#на#здруженија#и#регистар#на#сојузи,##`#регистар#на#фондации#и##`#регистар#на#организациони#облици#на#странските#организации.##(2)#Регистрите#од#ставот#(1)#на#овој#член#се#водат#во#пишан#облик#и#како#единствена#централна#електронска#база#на#податоци#кои#се#објавуваат#на#веб#страницата#на#Регистарот#и#се#запишуваат#во#Регистарот#на#други#правни#лица.#(3)#Формата,#содржината#и#начинот#на#запишување#и#водење#на#регистрите#од#ставот#(1)#на#овој#член#ги#пропишува#министерот#за#правда.#2.&Содржина&на&регистрите&Член&41&(1)#Во#регистрите#се#запишуваат:##`#полното#име#на#организацијата#и#скратеното#име#ако#го#има,##`#седиштето,## `#актот#за#основање,##`#датум#на#основање,##`#име,#презиме#и#единствен#матичен#број#на#граѓанинот#и#единствен#матичен#број#на#основачите,##`#датум#на#донесување,#односно#изменување#и#дополнување#на#статутот,##`#предвиденото#време#за#кое#организацијата#се#основа,##`#цели#и#дејности,##`#име,#презиме#и#единствен#матичен#број#на#застапникот#по#закон,##`#податоци#за#организациски#единици#(подружници,#канцеларија#и#слично),##`#податоци#за#статус#на#организација#од#јавен#интерес,##`#податоци#за#статусните#измени,##`#податоци#за#стечај#и#ликвидација,##`#забелешка#за#започнување#постапка#за#забрана#на#вршење#на#дејност,##`#престанок#на#работа#и##`#број#и#датум#на#решение#за#запишување,#за#промена#на#податоци#и#решение#за#бришење#на#уписот#во#соодветниот#регистар#од#членот#40#став#(1)#на#овој#закон.##(2)#За#фондациите#освен#податоците#од#ставот#(1)#на#овој#член,#се#запишува#и#почетната#имотна#маса.#(3)#За#организационите#облици#на#странските#организации#се#запишува#и:##`#државата#во#која#е#регистрирана#странската#организација#и#седиштето#на#организацијата#во#таа#држава#и##`#името#на#организациската#форма#и#вид#на#странската#организација#согласно#со#прописите#на#државата#во#која#е#регистрирана#странската#организација.##(4)#За#организациите#со#статус#од#јавен#интерес#се#запишуваат#името,#презимето#и#единствениот#матичен#број#на#членовите#на#органот#за#надзор.#3.&Запишување&во&Регистарот&Член&42&(1)#Запишувањето#во#Регистарот#се#врши#со#пријава#за#запишување#која#се#поднесува#во#рок#од#30#дена#од#денот#на#донесувањето#на#актот#за#основање,#односно#одлуката#на#странската#организација#за#основање#на#организациониот#облик#на#странската#организација#во#Република#Македонија.#(2)#Пријавата#за#запишување#ја#поднесува#застапникот.#(3)#За#запишувањето#од#ставот#(1)#на#овој#член#во#Регистарот,#здруженијата#и#фондациите#поднесуваат:##`#акт#за#основање,##`#статут,##`#програма#за#дејствување,##`#одлука#за#избор#на#органите#и#податоци#за#членовите#на#органите,##`#одлука#за#избор#на#застапник#по#закон#со#неговите#податоци,##`#записник#од#основачкото#собрание#или#извештај#за#основањето,#и## `#изјава#заверена#кај#нотар#потпишана#од#застапникот#со#која#се#потврдува#дека#вршењето#на#дејноста#е#во#согласност#со#закон#и#дека#се#исполнети#условите#за#упис.##(4)#За#запишување#во#Регистарот#на#организациониот#облик#на#странската#организација#со#пријавата#се#поднесуваат:##`#заверена#фотокопија#на#актот#за#основање#на#странската#организација#и#заверен#превод#за#регистрација#во#странската#држава#во#која#е#основана#или#друг#документ#што#потврдува#дека#организацијата#може#да#дејствува,##`#заверена#фотокопија#на#одлуката#и#заверен#превод#на#одлуката#на#надлежниот#орган#за#основање#на#организациониот#облик#во#Република#Македонија,##`#фотокопија#и#заверен#превод#на#статутот#или#друг#соодветен#акт,##`#програма#за#дејствување#во#Република#Македонија,##`#заверена#одлука#и#превод#за#изборот#на#органите#со#лични#податоци#на#лицата#кои#членуваат#во#органите,##`#заверен#превод#на#одлуката#и#одлуката#за#избор#на#законски#застапник#со#лични#податоци,#заверена#фотокопија#на#исправата#за#идентификација#на#тоа#лице#и#документ#за#регулиран#престој,#односно#живеалиште#во#Република#Македонија#и##`#заверен#превод#на#одлуката#за#лице#овластено#од#законскиот#застапник#за#регистрација#на#организациониот#облик#на#странската#организација#во#Република#Македонија.##4.&Решение&за&запишување&Член&43&(1)#Регистарот#е#должен#во#рок#од#пет#дена#од#денот#на#поднесувањето#на#пријавата#за#запишување#да#донесе#решение#за#запишување#во#соодветниот#регистар#од#членот#40#став#(1)#на#овој#закон.#(2)#Решението#за#запишување#во#соодветниот#регистар#од#членот#40#став#(1)#на#овој#закон#се#доставува#до#подносителот#на#пријавата#во#рок#од#три#дена#од#денот#на#донесувањето#на#решението.#(3)#Со#решението#за#запишување#во#Регистарот#се#доставува#фотокопија#од#статутот#заверен#со#печат#на#Регистарот.#(4)#Со#запишувањето#во#соодветниот#регистар#од#членот#40#став#(1)#на#овој#закон,#организацијата#се#стекнува#со#својство#на#правно#лице.#Член&43dа&(1)#Доколку#регистарот#не#го#издаде#решението,#односно#не#донесе#решение#за#одбивање#на#барањето#во#рокот#утврден#во#членот#43#став#(1)#од#овој#закон,#подносителот#на#барањето#има#право#во#рок#од#три#работни#дена#од#истекот#на#тој#рок#да#поднесе#барање#до#писарницата#на#лицето#кое#раководи#со#органот#заради#донесување#на#решение#од#страна#на#лицето#кое#раководи#со#органот.#(2)#Формата#и#содржината#на#образецот#на#барањето#од#ставот#(1)#на#овој#член#ги#пропишува#министерот#за#правда.# (3)#Лицето#кое#раководи#со#органот#е#должно#во#рок#од#пет#работни#дена#од#денот#на#поднесувањето#на#барањето#од#ставот#(1)#на#овој#член#да#го#издаде#решението.#(4)#Кон#барањето#за#остварување#на#правото#од#ставот#(1)#на#овој#член#подносителот#на#барањето#поднесува#копија#од#пријавата#од#членот#43#став#(1)#од#овој#закон.#(5)#Доколку#лицето#кое#раководи#со#органот#не#донесе#решение#во#рокот#од#ставот#(3)#на#овој#член,#подносителот#на#барањето#може#да#го#извести#Државниот#управен#инспекторат#во#рок#од#пет#работни#дена.#(6)#Државниот#управен#инспекторат#инспекторот#од#Државниот#управен#инспекторат#од#ставот#(5)#на#овој#член#е#должен#во#рок#од#десет#дена#од#денот#на#приемот#на#известувањето#од#ставот#(5)#на#овој#член#да#изврши#инспекциски#надзор#во#Регистарот#и#да#утврди#дали#е#спроведена#постапката#согласно#со#закон#и#во#рок#од#три#работни#дена#од#денот#на#извршениот#надзор#да#го#извести#подносителот#на#барањето#за#утврдената#состојба#при#извршениот#надзор.#(7)#Инспекторот#по#извршениот#надзор#согласно#со#закон#донесува#решение#со#кое#го#задолжува#лицето#кое#раководи#со#органот#во#рок#од#десет#дена#да#одлучи#по#поднесеното#барање,#односно#да#го#уважи#или#одбие#барањето#и#за#преземените#мерки#во#истиот#рок#да#го#извести#инспекторoт#и#да#му#достави#примерок#од#актот#со#кој#е#одлучено#по#барањето.#(8)#Доколку#лицето#кое#раководи#со#органот#не#одлучи#во#рокот#од#ставот#(7)#на#овој##член,#инспекторот#ќе#поднесе#барање#за#поведување#на#прекршочна#постапка#за#прекршок#утврден#во#Законот#за#управната#инспекција#и#ќе#определи#дополнителен#рок#од#пет#работни#дена#во#кој#лицето#кое#раководи#со#органот#ќе#одлучи#по#поднесеното#барање#за#што#во#истиот#рок#ќе#го#извести#инспекторот#за#донесениот#акт.#Кон#известувањето#се#доставува#копија#од#актот#со#кој#одлучувал#по#поднесеното#барање.#Инспекторот#во#рок#од#три#работни#дена#ќe#го#информира#подносителот#на#барањето#за#преземените#мерки.#(9)#Доколку#лицето#кое#раководи#со#органот#не#одлучи#и#во#дополнителниот#рок#од#ставот#(8)#на#овој#член,#инспекторот#во#рок#од#три#работни#дена#ќе#поднесе#пријава#до#надлежниот#јавен#обвинител#и#во#тој#рок#ќе#го#информира#подносителот#на#барањето#за#преземените#мерки.#(10)#Доколку#инспекторот#не#постапи#по#известувањето#од#ставот#(6)#на#овој#член,#подносителот#на#барањето#во#рок#од#пет#работни#дена#има#право#да#поднесе#приговор#до#писарницата#на#директорот#на#Државниот#управен#инспекторат.#Доколку#директорот#нема#писарница,#барањето#се#поднесува#во#писарницата#на#седиштето#на#Државниот#управен#инспекторат.#(11)#Директорот#на#Државниот#управен#инспекторат#е#должен#во#рок#од#три#работни#дена#од#денот#на#приемот#да#го#разгледа#приговорот#од#ставот#(10)#на#овој#член#и#доколку#утврди#дека#инспекторот#не#постапил#по#известувањето#од#подносителот#на#барањето#од#ставот#(6)#на#овој#член#или#не#поднел#пријава#согласно#со#ставот#(9)#на#овој#член,#директорот#на#Државниот#управен#инспекторат#ќе#поднесе#барање#за#поведување#на#прекршочна#постапка#за#прекршок#утврден#во#Законот#за#управната#инспекција#за#инспекторот#и#ќе#определи#дополнителен#рок#од#пет#работни#дена#во#кој#инспекторот#ќе#изврши#надзор#во#Регистарот# дали#е#спроведена#постапката#согласно#со#закон#и#во#рок#од#три#работни#дена#од#денот#на#извршениот#надзор#да#го#информира#подносителот#на#барањето#за#преземените#мерки.#(12)#Доколку#инспекторот#не#постапи#и#во#дополнителниот#рок#од#ставот#(11)#на#овој#член#директорот#на#Државниот#управен#инспекторат#ќе#поднесе#пријава#до#надлежниот#јавен#обвинител#против#инспекторот#и#во#рок#од#три#работни#дена#ќе#го#информира#подносителот#на#барањето#за#преземените#мерки.#(13)#Во#случајот#од#ставот#(12)#на#овој#член#директорот#на#Државниот#управен#инспекторат#веднаш,#а#најдоцна#во#рок#од#еден#работен#ден,#ќе#овласти#друг#инспектор#да#го#спроведе#надзорот#веднаш.#(14)#Во#случајот#од#ставот#(13)#на#овој#член#директорот#на#Државниот#управен#инспекторат#во#рок#од#три#работни#дена#ќе#го#информира#подносителот#на#барањето#за#преземените#мерки.#(15)#Доколку#директорот#на#Државниот#управен#инспекторат#не#постапи#согласно#со#ставот#(11)#на#овој#член,#подносителот#на#барањето#може#да#поднесе#пријава#до#надлежниот#јавен#обвинител#во#рок#од#осум#работни#дена.#(16)#Доколку#лицето#кое#раководи#со#органот#не#одлучи#во#рокот#од#ставот#(9)#на#овој#член,#подносителот#на#барањето#може#да#поведе#управен#спор#пред#надлежниот#суд.#(17)#Постапката#пред#Управниот#суд#е#итна.#(18)#Подзаконскиот#акт#од#ставот#(2)#на#овој#член#ќе#се#донесе#во#рок#од#30#дена#од#денот#на#влегувањето#во#сила#на#овој#закон.#(19)#По#донесувањето#на#подзаконскиот#акт#од#ставот#(2)#на#овој#член#веднаш,#а#најдоцна#во#рок#од#24#часа#истиот#се#објавува#на#веб#локацијата#на#Министерството#за#правда.#Член&43dб&Против#решението#со#кое#се#одбива#барањето#за#издавање#на#решение,#барателот#има#право#на#жалба#во#рок#од#15#дена#до#Државната#комисија#за#одлучување#во#управна#постапка#и#постапка#од#работен#однос#во#втор#степен.#5.&Дополнување&и&одбивање&Член&44&(1)#Ако#Регистарот#утврди#дека#пријавата#за#запишување#во#соодветниот#регистар#од#членот#40#став#(1)#на#овој#закон#не#е#во#согласност#со#членот#42#од#овој#закон#ќе#му#укаже#за#тоа#на#подносителот#на#барањето#и#ќе#определи#рок#од#30#дена#во#кој#е#должен#да#постапи#по#укажувањето.#(2)#Ако#во#определениот#рок#подносителот#на#барањето#за#регистрација#не#постапи#по#укажувањето,#Регистарот#со#решение#ќе#го#одбие#барањето#за#запишување#во#соодветниот#регистар#од#членот#40#став#(1)#на#овој#закон.# 6.&Право&на&жалба&Член&45&Против#решението#на#Регистарот#со#кое#е#одбиено#барањето#за#запишување#во#соодветниот#регистар#од#членот#40#став#(1)#на#овој#закон#организацијата#има#право#на#жалба#до#Комисијата#за#жалби#утврдена#со#Законот#за#едношалтерскиот#систем#и#за#водење#на#трговскиот#регистар#и#регистар#на#други#правни#лица,#во#рок#од#15#дена#од#приемот#на#решението.#7.&Запишување&за&промена&на&податоци&Член&46&(1)#Организациите#кои#извршиле#промена#на#податоците#кои#се#впишуваат#во#соодветниот#регистар#од#членот#40#став#(1)#на#овој#закон#се#должни#во#рок#од#30#дена#од#денот#на#извршените#промени#да#поднесат#пријава#до#Регистарот#за#запишување#на#промените.#(2)#Пријава#за#извршените#промени#поднесува#застапникот.#(3)#За#запишување#на#промените#на#податоците#во#соодветниот#регистар#од#членот#40#став#(1)#на#овој#закон#се#применуваат#одредбите#за#запишување#утврдени#со#овој#закон.#8.&Јавност&на&регистарот&Член&47&Податоците#во#соодветниот#регистар#од#членот#40#став#(1)#на#овој#закон#се#јавни#и#се#објавуваат#на#веб#страницата#на#Регистарот.#VII.&СРЕДСТВА&ЗА&РАБОТА&НА&ОРГАНИЗАЦИИТЕ&1.&Извори&на&финансирање&Член&48&Организациите#средствата#за#финансирање#ги#стекнуваат#од#членарина,#основачки#влогови,#доброволни#прилози,#донации,#подароци#(во#пари,#добра,#имотни#права),#завештанија,#легати,#дејности#со#кои#се#стекнува#добивка,#кирии#и#закупнини,#како#и#приходи#од#инвестиции,#дивиденди,#камати,#заеми#и#други#приходи#во#согласност#со#закон#и#со#статутот.#2.&Средства&од&буџетите&Член&49&(1)#Организациите#можат#да#добиваат#средства#од#Буџетот#на#Република#Македонија,#буџетите#на#општините,#општините#во#градот#Скопје#и#градот#Скопје.# (2)#Владата#на#Република#Македонија#и#советите#на#општините,#советите#на#општините#во#градот#Скопје#и#Советот#на#градот#Скопје#поблиску#ги#уредуваат#условите#за#распределба#и#користење#на#средствата#од#ставот#(1)#на#овој#член.#(3)#Владата#на#Република#Македонија,#односно#надлежните#органи#на#државната#управа#и#општините,#општините#во#градот#Скопје#и#градот#Скопје#донесуваат#годишни#планови#и#програми#за#распределба#на#средствата#од#ставот#(1)#на#овој#член.#(4)#Органите#на#државната#управа,#општините,#општините#во#градот#Скопје#и#градот#Скопје#на#својата#веб#страница#ги#објавуваат#организациите#кои#ги#добиле#средствата#од#ставот#(1)#на#овој#член,#како#и#целите#на#организациите#за#кои#ги#добиле#тие#средства.#(5)#Организациите#кои#добиле#средства#од#ставот#(1)#на#овој#член#доставуваат#деловен#и#финансиски#извештај#до#надлежниот#орган#на#Државната#управа,#односно#органот#на#општините,#општините#во#градот#Скопје#и#градот#Скопје,#во#случаите#кога#користат#средства#од#Буџетот#на#Република#Македонија,#односно#буџетите#на#единиците#на#локалната#самоуправа.#(6)#Даночни#и#царински#олеснувања#не#може#да#се#применат#за#средствата#кои#организацијата#ги#употребила#спротивно#на#членовите#12#и#13#од#овој#закон.#3.&Употреба&на&средствата&Член&50&(1)#Финансиските#средства#на#организациите#се#употребуваат#за#остварување#на#целите#на#организацијата#определени#со#статутот#и#програмата.#(2)#Членовите#на#органите#на#организациите#и#нивните#застапници#по#закон#се#должни#да#управуваат#и#работат#со#внимание#и#во#согласност#со#начелата#на#добро#управување,#во#интерес#на#организацијата,#а#над#личните#интереси,#односно#во#интерес#на#остварување#на#целите,#во#согласност#со#закон#и#статутот.#(3)#Средствата#на#организацијата#не#можат#да#се#исплаќаат#на#членовите,#основачите,#членовите#на#органите,#застапниците,#вработените#или#со#нив#поврзани#лица#освен#во#случаи#кога#член#на#организацијата#е#корисник#на#услугите#на#организацијата#во#согласност#со#целите#определени#со#статутот#и#програмата#на#организацијата.#(4)#Работата#во#органите#на#организациите#по#правило#е#доброволна,#а#членовите#на#органите#на#организациите#можат#да#примаат#надоместок#на#патни#и#дневни#трошоци,#како#и#надоместок#за#вршење#на#работи#во#органите#на#организацијата#во#согласност#со#закон.#(5)#Вработените#имаат#право#на#плата#и#надоместоци#во#согласност#со#закон#и#колективен#договор.#4.&Одговорност&за&обврските&Член&51& (1)#Организациите#одговараат#за#своите#обврски#со#целиот#свој#имот#и#средства.#(2)#Членовите#на#органите#на#организациите#одговараат#лично#и#неограничено#за#нивните#обврски#кон#организацијата,#за#злоупотреба#на#средствата#на#организацијата,#за#постигнување#цели#што#за#нив#како#поединци#се#забранети#или#за#злоупотреба#на#организацијата#како#правно#лице#за#да#им#нанесат#штета#на#своите#доверители.#5.&Одговорност&за&штета&Член&52&(1)#Членовите#на#органите#на#организациите#и#нивните#застапници#по#закон#се#одговорни#солидарно#за#штетата#на#организацијата#предизвикана#од#нивната#работа,#ако#таа#е#предизвикана#со#грубо#невнимание#или#со#намера#да#се#предизвика#штета,#освен#во#случаите#кога#во#одлучувањето#го#издвоиле#своето#мислење#на#записник#или#ако#не#учествувале#во#одлучувањето.#(2)#Барање#за#надоместок#на#штета#поднесува#органот#определен#со#статутот#или#највисокиот#орган,#ако#со#статутот#не#е#определен#орган.#6.&Извештаи&за&работа&Член&53&(1)#Организациите#се#должни#на#својата#веб#страница#или#на#друг#начин#да#ги#објавуваат#годишните#извештаи#за#нивното#работење.#(2)#Организациите#се#должни#да#подготват#годишен#финансиски#извештај,#да#го#достават#до#надлежниот#орган#во#согласност#со#закон#и#да#го#објават#на#својата#веб#страница#или#на#друг#соодветен#начин#да#го#направат#достапен#до#јавноста.#(3)#Извештаите#од#ставовите#(1)#и#(2)#на#овој#член,#организациите#се#должни#да#ги#објават#најдоцна#до#30#април#за#предходната#година.#7.&Располагање&со&средствата&во&случај&на&престанок&Член&54&(1)#Во#случај#на#престанок#на#работата#на#организацијата,#средствата#што#остануваат#по#намирување#на#обврските,#се#користат#на#начин#утврден#со#статутот.#(2)#Ако#со#статутот#не#е#определен#примателот#на#средствата#што#остануваат#по#намирување#на#обврските#од#ставот#(1)#на#овој#член,#тие#средства#се#пренесуваат#на#општината,#општините#во#градот#Скопје#и#градот#Скопје#на#чие#подрачје#има#седиште#организацијата.#(3)#Во#случај#на#престанок#на#организацијата#со#статус#на#јавен#интерес,#сретствата#се#пренесуваат#на#друга#организација#со#статус#од#јавен#интерес#со#иста#или#слична#цел#на# дејствување#или#на#општината#на#чие#подрачје#има#седиште#организацијата,#за#што#одлучува#давателот#на#сретствата.#8.&Пренесување&на&средствата&во&случај&на&забрана&за&работа&Член&55&Кога#со#одлука#на#надлежен#суд#се#забранува#работата#на#организацијата,#имотот#на#организацијата#се#пренесува#на#општината,#општините#во#градот#Скопје#и#градот#Скопје#на#чие#подрачје#има#седиште#организацијата.#VIII.&НАДЗОР&1.&Орган&за&надзор&Член&56&(1)#Организациите#можат#да#имаат#орган#за#надзор.#(2)#Органот#за#надзор#ја#следи#примената#на#статутот#и#програмата,#се#грижи#за#работењето#и#имотот#на#организацијата#и#врши#други#работи#на#начин#утврден#со#статутот.#2.&Надлежност&за&вршење&на&увид&Член&57&(1)#Членовите#на#организацијата#вршат#увид#во#работата#на#органите#на#организациите.#(2)#Ако#членовите#на#организацијата#или#членовите#на#органите#на#организацијата#дознаат#за#неправилности#во#примената#на#статутот,#или#во#финансиското#работење,#можат#да#побараат#отстранување#на#неправилноста#од#органот#определен#со#статутот,#односно#највисокиот#орган#ако#со#статутот#не#е#определен#друг#орган.#3.&Надзор&Член&58&Надзор#на#законитоста#на#примената#на#одредбите#од#овој#закон#врши#Министерството#за#правда.#IX.&СТАТУСНИ&ИЗМЕНИ&1.&Поим&и&вид&на&статусни&измени&Член&59&Статусната#измена#подразбира#присоединување,#спојување#и#поделба#на#организацијата#извршена#врз#основа#на#одлука#донесена#од#органот#во#согласност#со#овој#закон#и#статутот.# 2.&Присоединување&на&организацијата&Член&60&(1)#Присоединувањето#е#пренос#на#правата#и#обврските#на#една#организација#(организација#што#се#присоединува)#кон#друга#организација#(организација#што#презема),#врз#основа#на#одлука#и#договор#за#присоединување.#(2)#Договорот#за#присоединување#ги#содржи#имињата#и#седиштето#на#организациите,#начинот#за#пренос#на#имотот#на#организацијата#што#се#присоединува#со#опис#на#правата#и#обврските#кои#се#пренесуваат.#(3)#Присоединувањето#на#една#или#повеќе#организации#кон#друга#се#запишува#во#Централниот#регистар.#(4)#За#уписот#на#присоединувањето#соодветно#се#применуваат#одредбите#за#упис#во#регистарот#утврдени#во#овој#закон.#(5)#Со#пријавата#за#упис#се#поднесуваат#и#одлуките#од#организациите#кои#учествуваат#во#присоединувањето#за#прифаќање#на#склучените#договори#за#присоединување,#во#истоветен#текст,#договорот#за#присоединување#и#решение#за#упис#во#регистарот#на#организациите#кои#се#присоединуваат.#(6)#Со#уписот#за#присоединување#во#регистарот#престанува#да#постои#организацијата#што#се#присоединува.#3.&Спојување&на&организации&Член&61&(1)#Спојувањето#е#основање#на#нова#организација#на#која#се#преминуваат#сите#права#и#обврски#на#две#или#повеќе#организации#кои#се#спојуваат.#(2)#Со#спојувањето#престануваат#да#постојат#организациите#коишто#се#споиле,#а#новонастанатата#организација#се#смета#за#нова#организација.#(3)#За#новата#организација#соодветно#се#применуваат#одредбите#за#основање#на#организација#согласно#со#овој#закон.#4.&Поделба&на&организации&Член&62&(1)#Организацијата#може#да#се#подели#на#две#или#повеќе#организации.#(2)#Одлуката#за#поделба#на#организацијата#има#правно#дејство#на#акт#за#основање.# (3)#Поделената#организација#престанува#да#постои,#а#во#постапката#за#упис#на#новонастанатите#организации#се#применуваат#одредбите#за#регистрација#согласно#со#овој#закон.#(4)#Организациите#настанати#со#поделбата#со#денот#на#запишување#во#Регистарот#одговараат#солидарно#за#обврските#на#поделената#организација.#(5)#Со#барањето#за#запишување#во#Регистарот#се#поднесува#и#делбен#биланс.#X.&ПРЕСТАНОК&И&ЗАБРАНА&НА&ОРГАНИЗАЦИЈАТА&1.&Престанок&на&организацијата&Член&63&(1)#Организацијата#престанува#да#постои#ако#е:##`#донесена#одлука#за#престанок#на#постоење#во#согласност#со#статутот,##`#поминато#двојно#повеќе#време#од#времето#предвидено#за#одржување#на#седница#на#највисокиот#орган#утврден#со#статутот,#а#таа#не#е#одржана,##`#во#две#последователни#години#не#е#поднесена#завршна#сметка#во#согласност#со#закон,##`#истечено#е#времето#определено#со#статутот,#кога#основањето#на#организацијата#е#за#определено#време,##`#статусна#измена#која#предвидува#престанок#на#постоењето,##`#донесена#одлука#на#надлежен#суд,##`#стечај#и##`#спроведена#ликвидација.##(2)#Организацијата#може#да#престане#и#ако#бројот#на#членовите#на#организацијата#се#намали#под#бројот#определен#за#основање.#2.&Поведување&на&постапка&за&престанок&на&организацијата&Член&64&(1)#Одлука#за#престанок#на#организацијата#врз#основа#на#членот#63#став#(1)#алинеи#2,#3#и#4#и#став#(2)#од#овој#закон#донесува#надлежниот#суд#на#предлог#на#застапникот#по#закон,#членовите#на#органите#или#членовите,#во#случаите#кога#не#е#донесена#одлука#за#престанок#на#постоење#од#органот#определен#со#статутот.#(2)#Постапката#за#престанок#на#организацијата#пред#надлежниот#суд#се#води#според#одредбите#на#Законот#за#парничната#постапка.#(3)#За#престанокот#на#организацијата#судот#по#службена#должност#го#известува#Регистарот.#3.&Забрана&на&работа&на&организацијата&Член&65& Се#забранува#работата#на#организацијата,#ако:##`#нејзиното#дејствување#е#насочено#кон#насилно#уривање#на#уставниот#поредок#на#Република#Македонија,##`#поттикнување#и#повикување#на#воена#агресија#и#разгорување#на#национална,#расна#или#верска#омраза#или#нетрпеливост,##`#активности#поврзани#со#тероризам,##`#презема#активности#кои#се#спротивни#на#Уставот#или#закон#и##`#се#повредуваат#слободите#и#правата#на#други#лица.##4.&Поведување&постапка&за&забрана&на&работата&на&организациите&Член&66&(1)#Секој#може#да#поднесе#иницијатива#за#забрана#на#работата#на#организациите#пред#надлежниот#јавен#обвинител.#(2)#Ако#надлежниот#основен#јавен#обвинител#според#седиштето#на#организацијата#по#службена#должност#или#по#поднесената#иницијатива#оцени#дека#постојат#причини#за#забрана#на#работата#на#организацијата#во#согласност#со#овој#закон,#ќе#поднесе#предлог#до#надлежниот#суд.#(3)#Постапката#за#забрана#е#итна.#5.&Право&на&жалба&Член&67&(1)#Против#решението#на#основниот#суд#за#забрана#на#работата#на#организацијата#може#да#се#поднесе#жалба#до#надлежниот#апелационен#суд#во#рок#од#15#дена#од#денот#на#приемот#на#решението.#(2)#Основниот#суд#жалбата#ја#доставува#до#апелациониот#суд#во#рок#од#три#дена#од#денот#на#приемот#на#жалбата.#(3)#Апелациониот#суд#по#жалбата#одлучува#во#рок#од#осум#дена#од#денот#на#приемот#на#жалбата.#6.&Ликвидација&Член&68&(1)#Ликвидација#на#организација#се#спроведува#кога#организацијата#има#доволно#финансиски#средства#за#покривање#на#своите#обврски,#а#е#донесена#одлука#(акт)#за#престанок#на#постоење#од#органот#определен#со#статутот.#(2)#За#прашањата#за#постапка#на#ликвидација#кои#не#се#уредени#со#овој#закон#се#применуваат#одредбите#од#законот#со#кој#се#уредуваат#прашања#за#ликвидација#на#трговски#друштва.# (3)#Постапката#за#ликвидација#е#итна.#7.&Управување&со&организација&во&ликвидација&Член&69&(1)#Со#организацијата#во#ликвидација#управува#ликвидатор.#(2)#Ликвидатор#се#именува#на#начин#уреден#со#статутот#на#организацијата#или#определен#со#одлуката#за#престанок#на#постоење#на#организацијата.#(3)#Со#именувањето#на#ликвидаторот#престануваат#овластувањата#на#органите#и#на#застапникот.#(4)#Застапувањето#се#пренесува#на#ликвидаторот#со#денот#на#отворање#на#постапката#за#ликвидација.#(5)#Одлуката#за#престанок#со#ликвидација#и#за#именување#на#ликвидатор,#се#доставува#до#Регистарот#во#рок#од#три#дена#од#денот#на#нејзиното#донесување.#(6)#Во#Регистарот#се#запишуваат#податоците#за#ликвидаторот,#а#во#името#на#организацијата#се#впишува#ознака#„во#ликвидација”.#8.&Скратена&постапка&за&ликвидација&Член&70&(1)#Организацијата#може#да#престане#по#скратена#постапка#за#ликвидација,#ако#по#донесувањето#на#одлуката#за#престанок#на#постоење#од#органот#определен#со#статутот#повеќето#членови#на#собранието#или#застапниците#на#фондацијата#и#на#странската#организација,#поднесат#до#Регистарот#заверена#изјава#согласно#со#закон#дека#се#намирени#сите#обврски#кон#доверителите#и#кон#вработените#во#организацијата.#(2)#Лицата#од#ставот#(1)#на#овој#член#одговараат#солидарно#за#обврските#на#организацијата#во#рок#од#три#години#од#денот#на#брише#од#Регистарот.#(3)#Организацијата#која#престанува#по#скратена#постапка#се#брише#од#Регистарот,#а#се#впишуваат#имињата#и#живеалиштето,#односно#седиштето#на#лицата#од#ставот#(1)#на#овој#член,#со#назнака#за#нивната#солидарна#одговорност#за#обврските#на#организацијата.#9.&Постапка&по&спроведена&ликвидација&и&стечај&Член&71&(1)#Со#средствата#што#остануваат#по#намирување#на#обврските,#ликвидаторот#постапува#во#согласност#со#овој#закон#и#статутот#на#организацијата.# […]

  Law on Associations and Foundations

  September 28, 2013

  Law$on$Associations$and$Foundations$CONSOLIDATED+TEXT+1Law+on+Associations+and+Foundations+("Official+Gazette+of+the+Republic+of+Macedonia"+no.+52/2010+and+135/2011).++I.$GENERAL$PROVISIONS$1.$Subject$of$the$Law$Article$1$This%Law%shall%regulate%the%manner,%the%requirements%and%the%procedure%for%establishment,%registration%and%termination%of%associations,%foundations,%unions,%organizational%forms%of%foreign%organizations%in%the%Republic%of%Macedonia,%the%available%assets,%the%supervision,%the%status%changes%and%the%status%of%organizations%of%public%interest.%Article$2$The%provisions%of%this%Law%shall%not%apply%to%political%parties,%churches,%religious%communities%and%religious%groups,%trade%unions,%chambers%and%other%types%of%association%regulated%by%separate%laws.%2.$Meaning$of$the$terms$used$in$this$Law$Article$3$The%terms%used%in%this%Law%shall%have%the%following%meaning:%1.%“Organization”%is%any%association,%foundation,%union,%as%well%as%any%organizational%form%of%foreign%organization,%and%any%other%form%of%association,%registered%in%accordance%with%the%provisions%of%this%Law;%2.%“Activity”%is%an%activity%classified%according%to%the%National%Classification%of%Activities%by%which%the%organizations%achieve%their%goals%as%defined%by%the%statute;%3.%"Articles%of%incorporation”%is%the%act%by%virtue%of%which%the%organization%is%established;%4.%“Assets”%of%the%organization%are%all%the%ownership%and%other%real%rights%that%the%organization%acquires%over%the%movable%and%immovable%items%and%the%rights%which%the%founders%have%invested%in%the%organization%and%which%the%organization%has%acquired%through%its%operations;%5.%“Statute”%is%an%act%that%regulates%the%activity,%the%organizational%structure%and%the%functioning%of%the%organization;%6.%“Status%changes”%mean%acquisition,%merger%and%division%of%the%organization%in%the%manner%and%under%the%conditions%determined%by%this%Law;%7.%“Other%acts”%are%the%acts%that%regulate%the%relations%not%regulated%by%the%articles%of%incorporation%or%by%the%statute%(rulebook,%decision,%rules%of%procedure,%program%and%other%acts);% 8.%“Supervisory%body”%is%the%body%(supervisory%body,%audit%commission%or%controller)%whose%activities%are%related%to%the%supervision%over%the%operation%of%the%organization;%9.%“Initial%assets”%are%money,%items%and/or%rights%the%founder%gives%over%and%transfers%to%the%foundation%during%the%establishment%procedure;%10.%“Representative”%is%a%person%or%body%within%an%organization%(representative%of%an%association,%director%of%a%foundation%or%body%determined%by%a%statute)%whose%rights,%authorizations%and%responsibilities%are%related%to%the%management%of%the%organization%and%the%representation%of%the%organization%in%accordance%with%law;%11.%“Decision%making%without%presence”%is%a%way%by%which%the%members%of%the%bodies%declare%themselves,%without%holding%a%session%of%the%body%or%without%the%presence%of%a%member%of%the%body,%via%phone%conference,%signing%of%the%act%or%in%any%other%way%regulated%by%the%statute%of%the%organization;%12.%“Verified%statement/consent”%is%an%act%containing%a%signature%verified%at%a%notary;%13.%“Person”%is%any%natural%person%and%legal%entity,%unless%indicated%that%it%is%a%natural%person%or%a%legal%entity;%14.%“Foreign%organization”%in%terms%of%this%Law,%is%a%foreign%or%international%association,%foundation%or%other%form%of%organization%established%for%the%purpose%of%fulfilling%a%common%goal%which%does%not%include%profit%generation%and%is%established%in%line%with%the%legal%system%of%the%foreign%state;%15.%“Foreign%natural%person”%is%a%person%whose%permanent%or%temporary%place%of%residence%is%in%the%Republic%of%Macedonia;%16.%“Public%interest%organization”%is%an%organization%having%acquired%the%status%of%a%public%interest%organization%in%accordance%with%this%Law;%17.%“Conflict%of%interests”%refers%to%conflict%of%powers%and%duties%regarding%the%operations%of%the%organization%with%the%private%interest%of%the%person%vested%with%powers%and%duties,%where%the%private%interest%affects%or%may%affect%the%exercise%of%the%powers%and%duties%relating%to%the%operations%of%the%organization,%and%18.%“Goal”%of%the%organization%is%a%projected%result%or%state%the%organization%is%supposed%to%achieve.%3.$Right$to$association$Article$4$(1)%The%right%to%free%association%shall%be%exercised%by%joining%in%associations,%foundations,%unions%and%organizational%forms%of%foreign%organizations%(hereinafter:%organizations)%for%the%purpose%of%fulfilling%their%goals,%activities%and%protecting%the%rights,%interests%and%convictions%in%accordance%with%the%Constitution%and%law.%(2)%The%establishment%of%an%organization%shall%be%forbidden%if%the%program%and%its%actions%are%directed%towards%violent%destruction%of%the%constitutional%system%of%the%Republic%of%Macedonia,% encouragement%and%incitement%to%military%aggression%and%instigation%of%ethnic,%racial%or%religious%hatred%or%intolerance,%if%it%undertakes%terrorism_related%activities,%activities%against%the%Constitution%or%law%and%violate%the%freedom%and%rights%of%other%persons.%4.$Associating$of$organizations$Article$5$(1)%Two%or%more%organizations%may%be%associated%in%a%union%or%in%another%form%of%association%which%may%acquire%the%capacity%of%a%legal%entity%by%registering%in%accordance%with%this%Law.%(2)%Organizations%may%be%members%of%international%organization%or%may%in%any%other%manner%cooperate%with%them.%(3)%Organizations,%associating%in%a%union%or%in%another%form%of%association,%shall%not%lose%their%capacity%of%a%legal%entity%by%the%act%of%associating.%5.$Acquiring$the$capacity$of$a$legal$entity$$(legal$subjectivity)$$Article$6$(1)%Organizations%shall%acquire%the%capacity%of%a%legal%entity%by%being%entered%in%the%register%kept%by%the%Central%Register%of%the%Republic%of%Macedonia%(hereinafter:%the%Register).%(2)%Associations%and%foundations%cannot%be%transformed%into%other%types%of%legal%entities.%6.$Duration$of$organization’s$operation$and$reliefs$Article$7$(1)%If%the%articles%of%incorporation,%that%is,%the%statute%of%the%organization%does%not%determine%the%duration%of%the%organization,%it%shall%be%considered%that%the%organization%is%established%for%an%indefinite%period%of%time.%(2)%Organizations%shall%have%tax%and%customs%duty%reliefs%in%accordance%with%law.%7.$Name$of$organization$Article$8$(1)%Any%organization%registered%in%accordance%with%the%provisions%of%this%Law%shall%have%a%name%and%abbreviation,%if%envisaged%by%the%statute%and%entered%in%the%Register.%(2)%The%name%and%the%abbreviation%of%the%organization%shall%be%clearly%distinct%from%the%names%of%other%organizations%entered%in%the%Register.% (3)%The%name%of:%%_%an%association%shall%contain%the%word%association%or%other%expression%with%similar%meaning%determined%in%the%statute%of%the%association,%%_%a%union%shall%contain%the%word%union%or%other%expression%with%similar%meaning%determined%in%the%statute%of%the%union%and%%_%a%foundation%shall%contain%the%word%foundation%or%other%expression%with%similar%meaning%determined%in%the%statute%of%the%foundation.%%(4)%The%provisions%of%the%law%regulating%the%business%name%of%a%trade%company%shall%apply%to%issues%which%are%not%regulated%by%this%Law.%8.$Use$of$the$word$“Macedonia”$or$the$name$of$a$local$selfWgovernment$unit$Article$9$(1)%The%word%“Macedonia”%and%its%derivations%as%well%as%abbreviations%may%be%contained%in%the%name%of%the%organization%only%by%approval%from%the%Ministry%of%Justice.%(2)%If%the%name%of%the%organization%contains%words%with%the%name%of%the%municipality,%i.e.%the%City%of%Skopje,%an%approval%shall%be%given%by%the%competent%body%of%the%municipality,%of%the%municipalities%in%the%city%of%Skopje%and%the%City%of%Skopje.%II.$BASIC$PRINCIPLES$1.$Independence$Article$10$The%organizations%shall%be%independent%in%their%governance,%determination%and%achievement%of%the%goals%and%performance%of%the%activities%as%determined%in%their%statute,%in%accordance%with%the%Constitution%or%law.%2.$Publicity$and$transparency$Article$11$(1)%The%work%of%the%organization%shall%be%public.%(2)%Publicity%in%the%work%of%the%organization%shall%be%accomplished%by%transparent%publishing%of%statutes%and%other%bylaws%of%the%organization,%in%accordance%with%the%statute%of%the%organization.%3.$NonWprofitability$Article$12$(1)%Organizations%cannot%be%established%for%the%purpose%of%profit%generation.% (2)%Organizations%may%perform%activities%that%generate%profit%only%if%such%activity%is%related%to%the%goals%determined%by%the%statute.%(3)%If%the%operations%of%the%organizations%generate%profit,%such%profit%has%to%be%used%for%achieving%the%goals%determined%by%the%statute.%(4)%The%generated%profit%referred%to%in%paragraph%(3)%of%this%Article%cannot%be%distributed%among%the%founders,%members,%members%of%the%bodies,%directors,%employees%or%any%other%person%related%thereto.%4.$NonWparty$activities$Article$13$(1)%Organizations%cannot%perform%activities%for%a%political%party,%i.e.%cannot%provide%direct%or%indirect%financing%to%a%particular%political%party%and%influence%the%elections.%(2)%Influencing%elections,%in%terms%of%paragraph%(1)%of%this%Article,%shall%be%considered%participation%of%the%organizations%in%elections%and%election%campaign%for%a%particular%political%party%and%direct%or%indirect%financing%of%election%campaign%of%a%political%party.%5.$Initiatives$in$public$life$Article$14$Organizations%may%freely%declare%and%promote%their%views%and%opinions%regarding%issues%of%their%interest,%raise%initiatives%and%participate%in%forming%the%public%opinion%and%policy%creating.%III.$ASSOCIATIONS$1.$Founders$Article$15$(1)%An%association%may%be%established%by%natural%persons%and%legal%entities.%(2)%An%association%may%be%established%by%minimum%five%founders,%three%of%whom%need%to%have%permanent%or%temporary%place%of%residence,%i.e.%head%office%on%the%territory%of%the%Republic%of%Macedonia.%(3)%A%citizens%association%may%be%established%by%juveniles%at%the%age%of%15%by%providing%a%statement%of%consent%for%establishing%an%association%from%their%legal%representative,%for%the%purposes%for%which%the%association%is%being%established,%in%accordance%with%law.%2.$Establishment$Article$16$ (1)%An%association%shall%be%established%at%a%founders’%assembly.%(2)%The%founders’%assembly%shall%adopt%articles%of%incorporation,%program,%statute%and%shall%elect%the%bodies%of%the%association.%3.$Articles$of$incorporation$Article$17$(1)%The%articles%of%incorporation%shall%contain:%%_%the%name,%head%office%and%address%of%the%association,%%_%the%name,%address%or%head%office%and%personal%identification%number%of%the%founders%of%the%association,%and%%_%the%goals%of%the%association.%%(2)%The%articles%of%incorporation%or%a%part%thereof%may%be%altered,%only%if%the%founders%have%expressed%their%willingness%for%such%alteration%during%the%process%of%registration.%4.$Statute$and$content$of$the$statute$Article$18$(1)%The%association%shall%have%a%statute.%(2)%The%statute%of%the%association%shall%regulate:%%_%the%name%and%head%office,%%_%the%goals%of%the%association,%%_%the%activities%for%achieving%the%goals,%%_%the%manner%of%making%a%decision%for%becoming%a%member,%for%exclusion%and%termination%of%membership%in%the%association,%%_%the%rights,%obligations%and%responsibilities%of%the%members,%%_%the%types%of%bodies%and%their%composition,%the%manner%of%election%and%dismissal,%the%duration%of%the%term%of%office%of%the%members%in%the%bodies%and%the%manner%of%decision%making,%%_%the%representation%by%law,%%_%the%manner%of%acquiring%and%disposing%with%assets,%%_%the%manner%of%adopting%financial%and%other%reports,%%_%the%manner%of%establishing%publicity%and%reporting%of%the%work,%%_%the%manner%of%adopting%and%amending%the%statute,%%_%the%manner%of%deciding%upon%status%changes%and%termination%of%the%association,%%_%the%manner%of%adopting%plans%and%programs,%%_%the%management%of%funds%and/or%assets%in%case%of%termination%of%the%association,%and%%_%other%issues%determined%by%law.%%(3)%The%statute%of%the%association%may%as%well%regulate:%%_%the%logo%and%the%symbol%of%the%association,%%_%the%internal%organizational%forms%(subsidiaries,%local%offices%and%alike),%if%any,%%_%the%manner%of%adopting%other%bylaws,%%_%the%conflict%of%interests,%% _%the%manner%of%resolving%disputable%issues%and%%_%other%issues%significant%for%the%work%of%the%association.%%5.$Membership$in$association$Article$19$(1)%The%membership%in%an%association%shall%be%voluntary.%(2)%The%founders%shall%be%members%of%the%association%with%equal%rights%and%responsibilities%as%the%other%members%of%the%association.%(3)%A%natural%person%may%be%a%member%of%the%association%regardless%of%his/her%age,%in%accordance%with%the%statute.%(4)%A%juvenile%person%at%the%age%of%14%may%become%a%member%of%the%association%by%giving%a%signed%statement%of%consent%from%his/her%legal%representative%for%the%purpose%of%becoming%a%member%of%the%organization,%in%accordance%with%law.%(5)%Persons%with%limited%legal%capacity%or%persons%deprived%of%the%legal%capacity%may%become%members%of%the%association%by%providing%a%signed%statement%of%consent%from%their%legal%representative%for%the%purpose%of%becoming%a%member%of%the%organization,%in%accordance%with%law.%6.$Directory$of$members$Article$20$(1)%The%association%shall%keep%a%directory%of%its%members%and%records%of%the%members%of%the%bodies.%(2)%The%data%referred%to%in%paragraph%(1)%of%this%Article%shall%be%updated%at%least%once%in%every%two%years.%(3)%The%associations%shall%guarantee%the%anonymity%of%personal%data,%if%so%requested%by%the%members.%(4)%The%data%referred%to%in%paragraph%(1)%of%this%Article%shall%be%protected%in%accordance%with%the%regulations%on%personal%data%protection%and%classified%information.%7.$Governance$of$the$association$Article$21$The%association%shall%be%governed%by%its%members%directly%or%through%the%elected%representatives%in%the%association’s%bodies.%8.$Assembly$of$an$association$Article$22$ (1)%The%assembly%shall%be%the%highest%body%of%the%association%and%shall%be%comprised%of%all%its%members.%(2)%The%statute%may%determine%the%manner%of%representing%the%association’s%members%in%the%assembly%of%the%association,%through%its%elected%representatives.%9.$Competence$of$the$assembly$Article$23$The%assembly%shall:%%_%adopt%the%statute,%program%and%other%acts,%%_%adopt%the%annual%work%report%and%the%financial%report%and%shall%publish%them%on%its%web%site,%%_%submit%the%financial%report%to%the%competent%state%administration%body,%i.e.%to%the%body%of%the%municipalities,%the%municipalities%of%the%city%of%Skopje%and%the%City%of%Skopje%in%cases%when%it%uses%funds%from%the%Budget%of%the%Republic%of%Macedonia,%i.e.%budgets%of%the%local%self_government%units,%%_%decide%on%change%of%the%association’s%goal,%%_%decide%on%the%internal%organization%and%organizational%forms%of%the%association’s%bodies,%%_%elect%and%dismiss%the%members%of%the%bodies,%%_%decide%on%the%status%changes%of%the%association,%%_%decide%on%the%termination%of%the%association%by%two_thirds%majority%vote%of%all%the%members%of%the%association,%and%%_%perform%other%activities%in%accordance%with%the%statute%and%the%associations’%acts.%%10.$Work$of$the$assembly$Article$24$(1)%The%assembly%shall%work%in%sessions.%(2)%As%a%rule,%the%assembly%shall%hold%its%sessions%at%least%once%a%year,%and%the%statute%of%the%association%may%determine%a%time%period%shorter%than%one%year%for%holding%a%session.%(3)%An%extraordinary%session%of%the%assembly%may%be%held%upon%a%written%request%of%one%third%of%the%association’s%members.%(4)%The%extraordinary%session%of%the%assembly%referred%to%in%paragraph%(3)%of%this%Article%shall%be%held%within%a%period%of%30%days%as%of%the%day%of%submission%of%the%request%for%holding%the%session,%at%the%latest.%(5)%The%manner%of%convening%the%assembly,%the%work%and%the%decision%making%and%the%decision%making%without%presence%shall%be%regulated%by%the%statute%of%the%association.%11.$Representative$of$an$association$Article$25$(1)%The%association%shall%have%one%or%more%persons%authorized%for%representing%the%association%(hereinafter:%representative),%elected,%i.e.%appointed%in%a%manner%determined%by%the%statute.% (2)%Representative%of%an%association%may%be%a%natural%person%with%capacity%to%contract,%with%permanent%or%temporary%residence%on%the%territory%of%the%Republic%of%Macedonia,%in%accordance%with%law.%(3)%The%rights%and%obligations%shall%be%performed%by%the%representative%of%the%association%in%accordance%with%the%law,%the%statute%or%the%acts%of%the%association.%12.$Other$bodies$of$the$association$Article$26$Other%bodies%of%the%association%may%be%anticipated%by%the%statute.%IV.$FOUNDATIONS$1.$Establishment$Article$27$(1)%A%foundation%shall%be%a%legal%entity%established%for%the%purpose%of%achieving%a%goal%by%means%of%acquiring%and%managing%of%assets%and%funds,%in%accordance%with%this%Law.%(2)%The%foundation%shall%be%established%with%initial%assets%amounting%at%least%Euro%10.000%in%Denar%counter_value%according%to%the%middle%exchange%rate%of%the%National%Bank%of%the%Republic%of%Macedonia,%expressed%in%money,%securities%or%other%assets%on%the%day%of%submission%of%the%act%for%entry%in%the%Register.%(3)%If%the%registration%of%the%foundation%is%determined%by%a%will%and%it%has%not%been%registered%within%a%period%of%60%days,%the%initial%assets%shall%be%distributed%in%accordance%with%law.%2.$Founders$of$foundation$Article$28$(1)%A%foundation%shall%be%established%by%one%or%more%founders.%(2)%Natural%persons%and%legal%entities%may%be%founders%of%the%foundation.%(3)%Foundation%shall%be%established%by%articles%of%incorporation%or%as%a%result%of%a%last%will%expressed%in%a%testament%or%legacy.%3.$Articles$of$incorporation$Article$29$(1)%The%foundation’s%articles%of%incorporation%shall%contain:%%_%the%name%and%the%head%office%of%the%foundation,%%_%the%name,%address%and%head%office%and%personal%identification%number%of%the%citizen%or%personal% identification%number%of%the%founder%of%the%foundation,%%_%the%goals%of%the%foundation,%and%%_%the%amount%of%the%initial%assets%by%which%the%foundation%is%established,%expressed%in%money%for%each%founder%separately.%%(2)%The%articles%of%incorporation%may%as%well%contain%other%provisions%on%establishment%and%operation%of%the%foundation,%as%well%as%on%the%right%of%the%founder%to%decide%upon%changes%of%the%goal,%the%name,%the%manner%of%adopting%amendments%of%the%statute%and%the%termination%of%the%foundation.%(3)%The%articles%of%incorporation%shall%be%signed%by%the%founders.%4.$Participation$in$governing$Article$30$The%manner%of%participation%of%the%founder%in%governing%the%foundation%shall%be%regulated%by%the%statute%of%the%foundation.%5.$Statute$and$content$of$the$statute$Article$31$(1)%The%foundation%shall%have%a%statute.%(2)%The%statute%shall%regulate:%%_%the%name%and%head%office%of%the%foundation,%%_%the%goals%of%the%foundation,%%_%the%activity%for%achieving%the%goals%of%the%foundation,%%_%the%internal%organization,%type%and%composition%of%the%bodies,%competences,%manner%of%election%and%dismissal%of%the%members%of%the%bodies,%duration%of%the%term%of%the%office%of%the%bodies’%members%and%the%manner%of%decision%making,%%_%the%legal%representation,%%_%the%manner%of%acquiring%and%disposing%with%the%assets,%%_%the%manner%of%adopting%business,%financial%and%other%reports,%%_%the%manner%of%establishing%publicity%and%transparency%of%the%work,%%_%the%manner%of%adopting%and%amending%the%statute,%%_%the%manner%of%deciding%upon%status%changes%and%termination%of%the%foundation,%%_%the%management%of%the%assets%of%the%foundation%in%case%of%termination%of%the%foundation,%%_%the%manner%of%adopting%plans%and%programs,%and%%_%other%issues%determined%by%law.%%(3)%The%statute%of%the%foundation%may%as%well%regulate:%%_%the%logo%and%the%symbol%of%the%foundation,%%_%the%internal%organizational%forms%of%the%foundation%(subsidiaries,%local%offices%and%alike),%if%any,%%_%the%manner%of%adopting%other%acts,%%_%the%conflict%of%interests,%and%%_%other%issues%significant%for%the%work%and%the%manner%of%resolving%disputable%issues%of%the%foundation.%% 6.$Person$responsible$for$approving$the$statute$Article$32$(1)%The%statute%shall%be%prepared%and%approved%with%the%consent%of%the%founders,%unless%otherwise%determined%by%the%articles%of%incorporation.%(2)%If%the%foundation%is%established%by%a%statement%in%accordance%with%Article%28%paragraph%(3)%of%this%Law,%the%statute%shall%be%prepared%by%the%executor%of%the%testament,%i.e.%of%the%legacy,%unless%otherwise%stated%in%the%last%expressed%will.%7.$Bodies$of$the$foundation$Article$33$(1)%The%foundation%shall%have%a%board%and%a%director.%(2)%The%statute%of%the%foundation%may%anticipate%other%bodies%as%well.%8.$Board$of$the$foundation$Article$34$(1)%The%board%shall%be%the%highest%governing%body%of%the%foundation.%(2)%Upon%the%establishment%of%the%foundation,%the%founder%shall%appoint%the%board%of%the%foundation,%unless%otherwise%determined%by%the%articles%of%incorporation%or%the%statute.%(3)%The%board%of%the%foundation%shall%work%in%a%manner%determined%by%the%statute%of%the%foundation.%9.$Competence$of$the$board$Article$35$(1)%The%board%of%the%foundation%shall:%%_%adopt%the%statute,%program%and%other%acts,%%_%adopt%the%annual%work%report%and%the%financial%report%and%publish%them%on%its%web%site,%%_%submit%the%financial%report%to%the%competent%state%administration%body,%i.e.%the%body%of%the%municipalities,%the%municipalities%of%the%city%of%Skopje%and%the%City%of%Skopje,%in%the%cases%when%funds%from%the%Budget%of%the%Republic%of%Macedonia,%i.e.%budgets%of%the%local%self_government%units%are%used,%%_%decide%on%change%of%the%goal%of%the%foundation,%%_%decide%on%the%internal%organization%and%the%organizational%forms%of%the%foundation,%%_%elect%and%dismiss%the%members%of%the%bodies,%%_%decide%on%status%changes%of%the%foundation,%%_%decide%on%termination%of%the%foundation,%and%%_%perform%other%activities%in%accordance%with%the%statute%and%the%acts%of%the%foundation.%% (2)%The%board%of%the%foundation%shall%have%the%rights%referred%to%in%paragraph%(1)%of%this%Article,%unless%the%founder%has%retained%these%rights%for%itself%according%to%the%articles%of%incorporation%or%the%statute%of%the%foundation.%10.$Management$of$the$foundation$Article$36$(1)%A%director%shall%manage%the%foundation.%(2)%The%foundation%may%have%one%or%more%directors%authorized%for%representation%of%the%foundation,%elected%in%a%manner%determined%by%the%statute.%(3)%A%director%can%be%a%natural%person%with%the%capacity%to%contract,%with%permanent%or%temporary%residence%on%the%territory%of%the%Republic%of%Macedonia.%(4)%The%director%shall%realize%its%rights,%obligations%and%responsibilities%in%accordance%with%this%Law,%the%statute%and%the%acts%of%the%foundation.%V.$ORGANIZATIONAL$FORMS$OF$FOREIGN$ORGANIZATIONS$1.$Foreign$person$and$foreign$organization$Article$37$(1)%Foreign%persons%may%be%founders%and%members%of%an%organization,%in%accordance%with%this%Law.%(2)%The%persons%referred%to%in%paragraph%(1)%of%this%Article%shall%have%the%same%rights%and%obligations%as%the%domestic%persons,%unless%otherwise%determined%by%law.%2.$Foreign$organization$Article$38$(1)%Foreign%organizations%may%act%in%the%Republic%of%Macedonia%through%a%subsidiary,%office%or%other%organizational%form%of%foreign%organizations%with%head%office%on%the%territory%of%the%Republic%of%Macedonia.%(2)%In%the%Republic%of%Macedonia,%foreign%organizations%shall%work%in%accordance%with%the%provisions%of%this%Law,%unless%otherwise%regulated%by%a%ratified%international%agreement.%3.$Articles$of$incorporation$Article$39$(1)%Organizational%forms%of%foreign%organizations%shall%be%established%by%an%act%of%the%foreign%organization%for%its%establishment%in%the%Republic%of%Macedonia.% (2)%The%act%referred%to%in%paragraph%(1)%of%this%Article%shall%contain:%%_%the%name%and%head%office%of%the%foreign%organization%that%establishes%an%organizational%form,%%_%the%goal%of%the%foreign%organization%and%the%goal%of%the%organizational%form%of%the%foreign%organization%and%%_%the%name%and%head%office%of%the%organizational%form%of%the%foreign%organization.%%(3)%The%act%referred%to%in%paragraph%(1)%of%this%Article%shall%be%signed%by%an%authorized%person%of%the%foreign%organization%and%shall%be%verified%by%a%notary.%VI.$REGISTRATION$1.$Registers$Article$40$(1)%The%Register%shall%keep:%%_%the%register%of%associations%and%register%of%unions,%%_%the%register%of%foundations%and%%_%the%register%of%organizational%forms%of%foreign%organizations.%%(2)%The%registers%referred%to%in%paragraph%(1)%of%this%Article%shall%be%kept%in%a%written%form%and%as%a%single%central%electronic%database%being%published%on%the%web%site%of%the%Register%and%shall%be%entered%in%the%Register%of%Other%Legal%Entities.%(3)%The%form,%content%and%manner%of%entry%and%keeping%the%registers%referred%to%in%paragraph%(1)%of%this%Article%shall%be%prescribed%by%the%Minister%of%Justice.%2.$Content$of$the$registers$Article$41$(1)%The%following%shall%be%entered%in%the%registers:%%_%full%name%of%the%organization%and%its%abbreviation,%if%any,%%_%head%office,%%_%articles%of%incorporation,%%_%date%of%establishment,%%_%name,%surname%and%personal%identification%number%of%the%citizen%and%personal%identification%number%of%the%founders,%%_%date%of%adoption,%i.e.%amendment%of%the%statute,%%_%anticipated%time%for%which%the%organization%is%to%be%established,%%_%goals%and%activities,%%_%name,%surname%and%personal%identification%number%of%the%representative%by%law,%%_%data%on%organizational%units%(subsidiaries,%office%and%alike),%%_%data%on%the%status%of%the%organization%of%public%interest,%%_%data%on%status%changes,%%_%data%on%bankruptcy%and%liquidation,%%_%note%on%initiation%of%the%procedure%to%prohibit%performance%of%an%activity,%%_%termination%of%work,%and%% _%number%and%date%of%the%decision%for%entry,%change%of%data%and%decision%for%deleting%the%entry%from%the%corresponding%register%referred%to%in%Article%40%paragraph%(1)%of%this%Law.%%(2)%With%regard%to%foundations,%in%addition%to%the%data%referred%to%in%paragraph%(1)%of%this%Article,%the%initial%assets%shall%be%as%well%entered.%(3)%The%following%shall%be%as%well%entered%for%organizational%forms%of%foreign%organizations:%%_%the%state%where%the%foreign%organization%is%registered%and%the%head%office%of%the%organization%in%that%country,%and%%_%the%name%of%the%organizational%form%and%type%of%foreign%organization%in%accordance%with%the%regulations%of%the%country%where%the%foreign%organization%is%registered.%%(4)%The%name,%surname%and%personal%identification%number%of%the%members%of%the%supervisory%board%shall%as%well%be%entered%as%for%public%interest%organizations.%3.$Entry$in$the$Register$Article$42$(1)%The%entry%in%the%Register%shall%be%done%by%filing%an%entry%application%in%a%period%of%30%days%as%of%the%day%of%adoption%of%the%articles%of%incorporation,%i.e.%the%decision%of%the%foreign%organization%for%establishing%the%organizational%form%of%a%foreign%organization%in%the%Republic%of%Macedonia.%(2)%The%entry%application%shall%be%filed%by%the%representative.%(3)%The%associations%and%foundations%shall%file%the%following%in%order%to%be%entered%as%referred%to%in%paragraph%(1)%of%this%Article:%%_%articles%of%incorporation,%%_%statute,%%_%program%of%activities,%%_%decision%on%election%of%the%bodies%and%data%on%the%members%of%the%bodies,%%_%decision%on%election%of%the%representative%by%law%including%personal%data,%%_%minutes%from%the%founders’%assembly%or%report%on%the%establishment,%and%%_%statement%verified%by%a%notary,%signed%by%the%representative,%confirming%that%the%performance%of%the%activity%is%in%accordance%with%law%and%that%the%conditions%for%entry%have%been%met.%%(4)%The%following%shall%be%attached%to%the%application%for%entry%in%the%Register%of%an%organizational%form%of%a%foreign%organization:%%_%verified%copy%of%the%articles%of%incorporation%of%the%foreign%organization%and%verified%translation%of%the%registration%in%the%foreign%country%where%it%has%been%established%or%other%document%confirming%that%the%organization%can%be%active,%%_%verified%copy%of%the%decision%and%verified%translation%of%the%decision%of%the%competent%body%for%founding%the%organizational%form%in%the%Republic%of%Macedonia,%%_%copy%and%verified%translation%of%the%statute%or%other%corresponding%act,%%_%program%of%activities%in%the%Republic%of%Macedonia,%%_%verified%decision%and%translation%for%the%election%of%the%bodies%including%personal%data%of%the%persons%being%members%of%the%bodies,%%_%verified%translation%of%the%decision%and%the%decision%for%election%of%legal%representative%including%the%personal%data,%verified%copy%of%that%person’s%identification%documents%and%document%for% regulated%stay,%i.e.%permanent%residence%in%the%Republic%of%Macedonia%and%%_%verified%translation%of%the%decision%for%a%person%authorized%by%the%legal%representative%for%registering%the%organizational%form%of%the%foreign%organization%in%the%Republic%of%Macedonia.%%4.$Decision$on$entry$Article$43$(1)%The%Register%shall%be%obliged%to%adopt%a%decision%on%entry%in%the%proper%register%referred%to%in%Article%40%paragraph%(1)%of%this%Article%in%a%period%of%five%days%as%of%the%day%of%filing%the%entry%application.%(2)%The%decision%on%entry%in%the%relevant%register%referred%to%in%Article%40%paragraph%(1)%of%this%Law%shall%be%delivered%to%the%applicant%in%a%period%of%three%days%as%of%the%day%of%adoption%of%the%decision.%(3)%The%decision%on%entry%in%the%Register%shall%be%delivered%together%with%a%copy%of%the%statute%verified%with%a%seal%of%the%Register.%(4)%The%organization%shall%acquire%the%capacity%of%a%legal%entity%with%the%entry%in%the%relevant%register%referred%to%in%Article%40%paragraph%(1)%of%this%Law.%Article$43Wa$(1)%If%the%Register%does%not%issue%the%decision,%i.e.%does%not%adopt%a%decision%to%reject%the%request%in%the%time%period%determined%in%Article%43%paragraph%(1)%of%this%Law,%within%a%period%of%three%working%days%after%the%expiry%of%the%referred%time%period,%the%submitter%of%the%request%shall%have%right%to%submit%a%request%to%the%filing%office%of%the%head%of%the%body%in%order%the%head%of%the%body%to%adopt%a%decision.%(2)%The%form%and%content%of%the%request%Form%referred%to%in%paragraph%(1)%of%this%Article%shall%be%prescribed%by%the%Minister%of%Justice.%(3)%The%head%of%the%body%shall%be%obliged,%within%a%period%of%five%working%days%as%of%the%day%of%submission%of%the%request%referred%to%in%paragraph%(1)%of%this%Article%to%issue%the%decision.%(4)%The%submitter%of%the%request%for%exercise%of%the%right%referred%to%in%paragraph%(1)%of%this%Article%shall%also%attach%a%copy%of%the%entry%application%referred%to%in%Article%43%paragraph%(1)%of%this%Law.%(5)%If%the%head%of%the%body%does%not%adopt%a%decision%in%the%time%period%referred%to%in%paragraph%(3)%of%this%Article,%the%submitter%of%the%request%may%notify%the%State%Administrative%Inspectorate%within%a%period%of%five%working%days.%(6)%The%State%Administrative%Inspectorate,%the%inspector%of%the%State%Administrative%Inspectorate%referred%to%in%paragraph%(5)%of%this%Article%shall%be%obliged,%within%a%period%of%ten%days%as%of%the%day%of%receipt%of%the%notification%referred%to%in%paragraph%(5)%of%this%Article,%to%conduct%inspection%supervision%in%the%Register%to%inspect%whether%the%procedure%has%been%conducted%in%accordance%with%law,%and%to%notify%the%submitter%of%the%request%in%regard%to%the%situation%established%during%the%supervision%within%a%period%of%three%business%days%as%of%the%day%the%supervision%has%been%conducted.% (7)%Upon%the%supervision%completed%in%accordance%with%law,%the%inspector%shall%adopt%a%decision%obliging%the%head%of%the%body,%within%a%period%of%ten%days,%to%decide%upon%the%submitted%request,%that%is%to%accept%or%reject%the%request%and%to%notify%the%inspector%about%the%measures%undertaken%and%to%submit%a%copy%of%the%act%deciding%upon%the%request.%(8)%If%the%head%of%the%body%does%not%decide%within%the%time%period%referred%to%in%paragraph%(7)%of%this%Article,%the%inspector%shall%file%a%motion%for%initiation%of%a%misdemeanor%procedure%for%a%misdemeanor%specified%in%the%Law%on%Administrative%Inspection%and%shall%define%additional%time%period%of%five%working%days%during%which%the%head%of%the%body%is%to%decide%upon%the%submitted%request%and%within%the%same%time%period%notify%the%inspector%for%the%adopted%act.%Copy%of%the%act%deciding%upon%the%submitted%request%shall%be%attached%to%the%notification.%The%inspector%shall%inform%the%submitter%of%the%request%about%the%measures%undertaken%within%a%period%of%three%working%days.%(9)%If%the%head%of%the%body%does%not%decide%even%in%the%additional%time%period%referred%to%in%paragraph%(8)%of%this%Article,%the%inspector,%within%a%period%of%three%working%days,%shall%file%a%report%to%the%competent%public%prosecutor%and,%in%the%same%period,%shall%inform%the%submitter%of%the%request%about%the%measures%undertaken.%(10)%If%the%inspector%does%not%act%upon%the%notification%referred%to%in%paragraph%(6)%of%this%Article,%the%submitter%of%the%request%shall%have%right%to%file%an%objection%to%the%filing%office%of%the%Director%of%the%State%Administrative%Inspectorate%within%a%period%of%five%working%days.%If%the%Director%does%not%have%a%filing%office,%the%objection%shall%be%submitted%to%the%filing%office%in%the%head%office%of%the%State%Administrative%Inspectorate.%(11)%The%Director%of%the%State%Administrative%Inspectorate%shall%be%obliged%to%review%the%objection%referred%to%in%paragraph%(10)%of%this%Article%within%a%period%of%three%working%days%as%of%the%day%of%receipt%and,%if%he/she%establishes%that%the%inspector%has%not%acted%upon%the%notification%of%the%submitter%of%the%request%referred%to%in%paragraph%(6)%of%this%Article%or%has%not%filed%a%report%in%accordance%with%paragraph%(9)%of%this%Article,%the%Director%of%the%State%Administrative%Inspection%shall%file%a%motion%for%initiation%of%a%misdemeanor%procedure%for%a%misdemeanor%specified%in%the%Law%on%Administrative%Inspection%for%the%inspector%and%shall%define%additional%time%period%of%five%working%days%during%which%the%inspector%shall%conduct%supervision%in%the%Register%to%inspect%whether%the%procedure%has%been%conducted%in%accordance%with%law%and%shall%notify%the%submitter%of%the%request%about%the%measures%undertaken,%within%a%period%of%three%working%days%as%of%the%day%the%supervision%has%been%conducted.%(12)%If%the%inspector%does%not%act%even%in%the%additional%time%period%referred%to%in%paragraph%(11)%of%this%Article,%the%Director%of%the%State%Administrative%Inspectorate%shall%file%a%report%to%the%competent%public%prosecutor%against%the%inspector,%and%shall%inform%the%submitter%of%the%request%about%the%measures%undertaken%within%a%period%of%three%working%days.%(13)%In%the%case%referred%to%in%paragraph%(12)%of%this%Article,%the%Director%of%the%State%Administrative%Inspectorate%shall%immediately,%and%in%a%period%of%one%working%day%at%the%latest,%authorize%another%inspector%to%conduct%the%supervision%immediately.%(14)%In%the%case%referred%to%in%paragraph%(13)%of%this%Article,%the%Director%of%the%State%Administrative%Inspectorate%shall%inform%the%submitter%of%the%request%about%the%measures%undertaken%within%a%period%of%three%working%days.% (15)%If%the%Director%of%the%State%Administrative%Inspectorate%does%not%act%in%accordance%with%paragraph%(11)%of%this%Article,%the%submitter%of%the%request%may%file%a%report%to%the%competent%public%prosecutor%within%a%period%of%eight%working%days.%(16)%If%the%head%of%the%body%does%not%decide%in%the%time%period%referred%to%in%paragraph%(9)%of%this%Article,%the%submitter%of%the%request%may%initiate%an%administrative%dispute%with%the%competent%court.%(17)%The%procedure%with%the%Administrative%Court%shall%be%urgent.%(18)%The%bylaw%referred%to%in%paragraph%(2)%of%this%Article%shall%be%adopted%within%a%period%of%30%days%as%of%the%day%of%entry%into%force%of%this%Law.%(19)%As%of%the%adoption%of%the%bylaw%referred%to%in%paragraph%(2)%of%this%Article,%it%shall%be%published%on%the%web%site%of%the%Ministry%of%Justice%forthwith,%and%in%a%period%of%24%hours%at%the%latest.%Article$43Wb$The%submitter%of%the%request%shall%have%right%to%appeal%against%the%decision%that%rejects%the%request%for%issuance%of%a%decision%with%the%State%Commission%for%Decision_making%in%Administrative%Procedure%and%Labor%Relation%Procedure%in%Second%Instance,%within%a%period%of%15%days.%5.$Amending$and$rejecting$Article$44$(1)%If%the%Register%confirms%that%the%entry%application%for%the%corresponding%register%referred%to%in%Article%40%paragraph%(1)%of%this%Law%is%not%in%accordance%with%Article%42%of%this%Law,%the%applicant%shall%be%noted%thereof,%and%a%time%period%of%30%days%shall%be%determined%for%the%applicant%to%act%upon%the%notification.%(2)%If%the%applicant%fails%to%act%upon%the%notification%in%the%determined%time%period,%the%Register%shall,%by%a%decision,%reject%the%application%for%entry%in%the%corresponding%register%referred%to%in%Article%40%paragraph%(1)%of%this%Law.%6.$Right$to$appeal$Article$45$The%organization%whose%entry%application%for%the%corresponding%register%referred%to%in%Article%40%paragraph%(1)%of%this%Law%has%been%rejected%by%a%decision%of%the%Register%shall%have%the%right%to%appeal%against%such%decision%with%the%Commission%for%Appeals,%determined%by%the%Law%on%One_Stop_Shop%System%and%Keeping%the%Trade%Register%and%Register%of%Other%Legal%Entities,%in%a%period%of%15%days%as%of%the%receipt%of%the%decision.%7.$Entry$of$change$of$data$Article$46$ (1)%Organizations%that%changed%the%data%entered%in%the%corresponding%register%referred%to%in%Article%40%paragraph%(1)%of%this%Law%shall%be%obliged%to%file%an%application%to%the%Register%for%entering%the%changes%in%a%period%of%30%days%as%of%the%day%of%making%the%changes.%(2)%The%representative%shall%file%an%entry%application%for%the%changes%made.%(3)%The%provisions%on%entry%determined%by%this%Law%shall%apply%to%the%entry%of%changes%in%the%data%in%the%corresponding%register%referred%to%in%Article%40%paragraph%(1).%8.$Publicity$of$the$Register$Article$47$The%data%in%the%corresponding%register%referred%to%in%Article%40%paragraph%(1)%of%this%Law%shall%be%public%and%shall%be%published%on%the%web%site%of%the%Register.%VII.$FUNDS$FOR$OPERATION$OF$THE$ORGANIZATIONS$1.$Sources$of$financing$Article$48$Organizations%shall%acquire%the%funds%for%financing%from%their%membership%fees,%founders’%initial%capital,%charitable%contributions,%donations,%gifts%(in%form%of%money,%goods,%property%rights),%wills,%legacies,%activities%that%generate%profit,%rents%and%leases,%as%well%as%incomes%from%investments,%dividends,%interest%rates,%loans%and%other%incomes%in%accordance%with%law%or%the%statute.%2.$Budget$funds$Article$49$(1)%Organizations%may%receive%funds%from%the%Budget%of%the%Republic%of%Macedonia,%the%budgets%of%the%municipalities,%the%municipalities%in%the%city%of%Skopje%and%the%City%of%Skopje.%(2)%The%Government%of%the%Republic%of%Macedonia%and%the%councils%of%the%municipalities,%of%the%municipalities%in%the%city%of%Skopje%and%the%Council%of%the%City%of%Skopje%shall%in%detail%determine%the%conditions%for%distribution%and%use%of%the%funds%referred%to%in%paragraph%(1)%of%this%Article.%(3)%The%Government%of%the%Republic%of%Macedonia,%i.e.%the%competent%state%administration%bodies%and%the%bodies%of%the%municipalities,%the%municipalities%of%the%city%of%Skopje%and%the%City%of%Skopje,%shall%adopt%annual%plans%and%programs%for%distribution%of%the%funds%referred%to%in%paragraph%(1)%of%this%Article.%(4)%The%state%administration%bodies,%the%bodies%of%the%municipalities,%the%municipalities%of%the%city%of%Skopje%and%the%City%of%Skopje%shall%publish%on%their%web%site%the%organizations%that%have%been%granted%the%funds%referred%to%in%paragraph%(1)%of%this%Article,%as%well%as%the%goals%of%the%organizations%that%have%been%granted%these%funds.% (5)%The%organizations%that%have%received%the%funds%referred%to%in%paragraph%(1)%of%this%Article%shall%submit%a%business%and%financial%report%to%the%competent%state%administration%body,%i.e.%the%body%of%the%municipalities,%the%municipalities%of%the%city%of%Skopje%and%the%City%of%Skopje,%in%cases%when%funds%from%the%Budget%of%the%Republic%of%Macedonia,%i.e.%the%budgets%of%the%local%self_government%are%being%used.%(6)%Tax%and%customs%duty%reliefs%cannot%be%applied%to%funds%which%the%organization%has%used%contrary%to%Articles%12%and%13%of%this%Law.%3.$Use$of$funds$Article$50$(1)%The%financial%funds%of%the%organization%shall%be%used%for%achieving%the%goals%of%the%organization%determined%by%the%statute%and%the%program.%(2)%Members%of%the%bodies%of%the%organization%and%their%representatives%by%law%shall%be%obliged%to%govern%and%work%with%due%care%and%in%accordance%with%the%principles%of%good%governance,%in%the%interest%of%the%organization,%and%beyond%their%personal%interests,%i.e.%in%the%interest%of%achieving%the%goals%in%accordance%with%the%law%and%the%statute.%(3)%The%funds%of%the%organization%cannot%be%paid%to%its%members,%founders,%members%of%the%bodies,%representatives,%employees%or%persons%related%thereto,%except%in%cases%when%a%member%of%the%organization%is%a%beneficiary%of%the%organization’s%services%in%accordance%with%the%goals%determined%by%the%statute%and%the%program%of%the%organization.%(4)%The%work%in%the%bodies%of%the%organizations,%as%a%rule,%shall%be%voluntary,%and%the%members%of%the%bodies%of%the%organizations%may%receive%compensation%for%travel%costs%and%daily%allowances,%as%well%as%compensation%for%performing%activities%in%the%bodies%of%the%organization,%in%accordance%with%law.%(5)%The%employees%shall%be%entitled%to%salary%and%allowances%in%accordance%with%law%and%collective%agreement.%4.$Liability$for$the$obligations$Article$51$(1)%Organizations%shall%be%held%liable%for%their%obligations%with%their%whole%assets%and%funds.%(2)%Members%of%the%bodies%of%the%organizations%shall%be%personally%and%unlimitedly%liable%for%their%obligations%towards%the%organization,%for%misusing%the%funds%of%the%organization,%for%achieving%aims%being%forbidden%for%them%as%individuals%or%for%abusing%the%organization%as%a%legal%entity%in%order%to%cause%damage%to%their%creditors.%5.$Damage$liability$Article$52$ (1)%The%members%of%the%organizations’%bodies%and%their%representatives%by%law%shall%be%jointly%and%severally%liable%for%the%damage%caused%to%the%organization%by%their%work,%in%case%it%has%been%caused%as%a%result%of%negligence%or%with%the%intent%to%cause%damage,%except%in%the%cases%when%at%the%moment%of%deciding%they%have%stated%their%opinion%to%the%minutes%or%they%have%not%participated%in%the%decision%making%process.%(2)%Request%for%damage%compensation%shall%be%submitted%by%the%body%determined%by%the%statute%or%the%highest%body,%unless%another%body%has%been%determined%by%the%statute.%6.$Work$reports$Article$53$(1)%Organizations%shall%be%obliged%to%publish%their%annual%work%reports%on%their%web%site%or%in%any%other%manner.%(2)%Organizations%shall%be%obliged%to%prepare%an%annual%financial%report,%to%submit%it%to%the%competent%body%in%accordance%with%law%and%to%publish%it%on%their%web%site%or%to%make%it%available%to%the%public%in%any%other%manner.%(3)%Organizations%shall%be%obliged%to%publish%the%reports%referred%to%in%paragraphs%(1)%and%(2)%of%this%Article%by%April,%30th%for%the%previous%year,%at%the%latest.%7.$Management$of$funds$in$case$of$termination$Article$54$(1)%In%case%of%termination%of%the%work%of%the%organization,%the%funds%that%remain%after%settling%the%obligations%shall%be%used%in%the%manner%determined%by%the%statute.%(2)%Unless%the%statute%determines%a%recipient%of%the%funds%that%remain%after%settling%the%obligations%referred%to%in%paragraph%(1)%of%this%Article,%these%funds%shall%be%transferred%to%the%municipality,%the%municipalities%in%the%city%of%Skopje%and%the%City%of%Skopje,%where%the%organization%has%its%head%office.%(3)%In%case%of%termination%of%the%public%interest%organization,%the%funds%shall%be%transferred%to%another%public%interest%organization%with%same%or%similar%goal,%or%to%the%municipality%where%the%organization%has%its%head%office,%which%should%be%decided%by%the%provider%of%the%funds.%8.$Transfer$of$funds$in$case$of$prohibition$of$operation$Article$55$When%a%decision%of%a%competent%court%prohibits%the%operation%of%the%organization,%the%property%of%the%organization%shall%be%transferred%to%the%municipality,%the%municipalities%in%the%city%of%Skopje%and%the%City%of%Skopje,%where%the%organization%has%its%head%office.%VIII.$SUPERVISION$ 1.$Supervisory$body$Article$56$(1)%Organizations%may%have%a%supervisory%body.%(2)%The%supervisory%body%shall%monitor%the%application%of%the%statute%and%the%program,%shall%take%care%of%the%work%and%the%assets%of%the%organization%and%shall%perform%other%activities%in%the%manner%determined%by%the%statute.%2.$Competence$for$conducting$inspection$Article$57$(1)%The%members%of%the%organization%shall%inspect%the%work%of%the%organization’s%bodies.%(2)%If%the%members%of%the%organization%or%the%members%of%the%organization’s%bodies%find%out%about%certain%irregularities%in%the%application%of%the%statute,%or%in%the%financial%operations,%they%may%request%such%irregularity%to%be%removed%by%the%body%determined%by%the%statute,%i.e.%the%highest%body,%unless%the%statute%determines%otherwise.%3.$Supervision$Article$58$The%Ministry%of%Justice%shall%supervise%the%legality%of%the%application%of%the%provisions%of%this%Law.%IX.$STATUS$CHANGES$1.$Definition$and$types$of$status$changes$Article$59$Status%change%shall%refer%to%acquisition,%merger%and%division%of%the%organization,%performed%on%the%basis%of%a%decision%adopted%by%the%body%in%accordance%with%this%Law%and%the%statute.%2.$Acquisition$of$the$organization$Article$60$(1)%Acquisition%shall%be%the%transfer%of%the%rights%and%obligations%of%one%organization%(target%organization)%to%another%organization%(acquirer),%on%the%basis%of%a%decision%and%acquisition%contract.%(2)%The%acquisition%contract%shall%contain%the%names%and%the%head%office%of%the%organization,%the%manner%of%transferring%the%property%of%the%organization%subject%to%acquisition%and%a%description%of%the%rights%and%obligations%being%transferred.% (3)%The%acquisition%of%one%or%several%organizations%by%another%organization%shall%be%entered%in%the%Central%Register.%(4)%The%provisions%on%entry%in%the%register%determined%in%this%Law%shall%be%accordingly%applied%to%the%entry%of%the%acquisition.%(5)%The%entry%application%shall%be%submitted%together%with%the%decisions%of%the%organizations%participating%in%the%acquisition%on%accepting%the%signed%acquisition%contracts,%as%identical%copy,%the%acquisition%contract%and%the%decision%for%entry%in%the%register%of%the%target%organizations.%(6)%The%target%organization%shall%cease%to%exist%after%the%entry%of%the%acquisition%in%the%register.%3.$Merger$of$organizations$Article$61$(1)%Merger%shall%be%the%establishment%of%a%new%organization%to%which%all%the%rights%and%obligations%of%two%or%more%organizations%being%merged%are%transferred.%(2)%The%organizations%being%merged%shall%cease%to%exist%after%the%merger,%while%the%newly%established%organization%shall%be%considered%a%new%organization.%(3)%The%provisions%on%establishment%of%an%organization%in%accordance%with%this%Law%shall%accordingly%apply%to%the%new%organization.%4.$Division$of$organizations$Article$62$(1)%An%organization%may%be%divided%in%two%or%more%organizations.%(2)%The%decision%on%division%of%an%organization%shall%have%the%legal%effect%of%the%articles%of%incorporation.%(3)%The%divided%organization%shall%cease%to%exist,%and%the%provisions%on%entry%in%accordance%with%this%Law%shall%apply%to%the%procedure%for%entry%of%the%newly%established%organizations.%(4)%Organizations%established%by%division%shall%be%jointly%and%severally%liable%for%the%obligations%of%the%divided%organization,%as%of%the%day%of%the%entry%in%the%Register.%(5)%A%division%balance%sheet%shall%be%submitted%together%with%the%application%for%entry%in%the%Register.%X.$TERMINATION$OF,$AND$PROHIBITION$AGAINST$THE$ORGANIZATION$1.$Termination$of$organization$Article$63$ (1)%An%organization%shall%cease%to%exist%if:%%_%a%decision%on%termination%of%the%existence%has%been%adopted%in%accordance%with%the%statute,%%_%twice%as%long%time%than%the%time%anticipated%for%holding%a%session%of%the%highest%body%determined%by%the%statute%has%expired,%and%the%session%has%not%been%held,%%_%no%annual%balance%sheet%has%been%submitted%for%two%consecutive%years,%in%accordance%with%law,%%_%the%time%determined%by%the%statute%has%expired,%in%case%the%organization%was%established%for%a%definite%time%period,%%_%there%is%a%status%change%anticipating%termination%of%the%existence,%%_%a%decision%has%been%adopted%by%a%competent%court,%%_%undergoes%bankruptcy%and%%_%a%liquidation%has%been%conducted.%%(2)%An%organization%may%cease%to%exist%if%the%number%of%its%members%reduces%below%the%number%determined%for%establishment.%2.$Initiation$of$a$procedure$for$termination$of$an$organization$Article$64$(1)%Decision%on%termination%of%the%organization%on%the%basis%of%Article%63%paragraph%(1)%lines%2,%3%and%4%and%paragraph%(2)%of%this%Law%shall%be%adopted%by%the%competent%court,%upon%a%proposal%of%the%representative%by%law,%the%members%of%the%bodies%or%the%members,%in%the%cases%when%the%body%determined%by%the%statute%has%not%adopted%a%decision%on%termination%of%the%existence.%(2)%The%procedure%for%termination%of%the%organization%shall%be%conducted%in%the%competent%court%in%line%with%the%provisions%of%the%Law%on%Litigation%Procedure.%(3)%The%court%shall%exMofficio%notify%the%Register%about%the%termination%of%the%organization.%%3.$Prohibition$of$operations$of$an$organization$Article$65$The%operations%of%an%organization%shall%be%prohibited%if:%%_%its%activity%is%aimed%at%violent%destruction%of%the%constitutional%system%of%the%Republic%of%Macedonia,%%_%it%encourages%and%incites%military%aggression%and%instigates%ethnic,%racial%or%religious%hatred%and%intolerance,%%_%there%are%terrorism_related%activities,%%_%it%undertakes%activities%against%the%Constitution%or%a%law%and%%_%it%violates%the%freedoms%and%rights%of%third%parties.%%4.$Initiation$of$a$procedure$for$prohibition$of$the$organizations’$operation$Article$66$(1)%Anyone%may%submit%an%initiative%for%prohibition%of%the%organizations’%operation%to%the%competent%public%prosecutor.% (2)%If%the%competent%primary%public%prosecutor,%according%to%the%head%office%of%the%organization,%ex_officio%or%upon%a%submitted%initiative,%assesses%that%there%are%reasons%to%prohibit%the%organization’s%operation%in%accordance%with%this%Law,%he/she%shall%submit%a%proposal%to%the%competent%court.%(3)%The%prohibition%procedure%shall%be%urgent.%5.$Right$to$appeal$Article$67$(1)%An%appeal%may%be%filed%with%the%competent%court%of%appeal%against%the%decision%of%the%basic%court%on%prohibition%of%the%organization’s%operation,%in%a%period%of%15%days%as%of%the%day%of%the%receipt%of%the%decision.%(2)%The%basic%court%shall%serve%the%appeal%to%the%court%of%appeal%in%a%period%of%three%days%as%of%the%day%of%the%receipt%of%the%appeal.%(3)%The%court%of%appeal%shall%decide%upon%the%appeal%in%a%period%of%eight%days%as%of%the%day%of%the%receipt%of%the%appeal.%6.$Liquidation$Article$68$(1)%Liquidation%of%an%organization%shall%be%carried%out%when%the%organization%has%sufficient%funds%for%covering%its%obligations,%and%a%decision%(act)%for%termination%of%the%existence%has%been%adopted%by%the%body%determined%by%the%statute.%(2)%The%provisions%of%the%law%regulating%issues%related%to%liquidation%of%trade%companies%shall%apply%to%issues%on%liquidation%procedure%not%regulated%by%this%Law.%(3)%The%liquidation%procedure%shall%be%urgent.%7.$Managing$an$organization$in$liquidation$Article$69$(1)%A%liquidator%shall%manage%the%organization%in%liquidation.%(2)%A%liquidator%shall%be%appointed%in%the%manner%determined%by%the%statute%of%the%organization%or%appointed%by%the%decision%on%termination%of%the%existence%of%the%organization.%(3)%The%authorizations%of%the%bodies%and%the%representative%shall%cease%to%exist%upon%the%appointment%of%the%liquidator.%(4)%The%representation%shall%be%transferred%to%the%liquidator%as%of%the%day%of%opening%the%liquidation%procedure.% (5)%The%decision%on%termination%by%liquidation%and%on%appointment%of%a%liquidator%shall%be%delivered%to%the%Register%in%a%period%of%three%days%as%of%the%day%of%its%adoption.%(6)%The%data%on%the%liquidator%shall%be%entered%in%the%Register,%and%the%note%“in%liquidation”%shall%be%written%next%to%the%name%of%the%organization.%8.$Shortened$liquidation$procedure$Article$70$(1)%The%organization%may%be%terminated%in%a%shortened%liquidation%procedure%if,%after%the%adoption%of%the%decision%on%termination%of%the%existence%by%the%body%determined%by%the%statute,%several%members%of%the%assembly%or%representatives%of%the%foundation%and%the%foreign%organization%submit%to%the%Register%a%verified%statement,%in%accordance%with%law,%that%all%the%obligations%have%been%settled%towards%the%creditors%and%the%employees%in%the%organization.%(2)%The%entities%referred%to%in%paragraph%(1)%of%this%Article%shall%be%jointly%and%severally%liable%for%the%organization’s%liabilities%in%a%period%of%three%years%as%of%the%day%of%its%deletion%from%the%Register.%(3)%The%organization%terminated%in%a%shortened%procedure%shall%be%deleted%from%the%Register%and%the%names%and%place%of%permanent%residence,%i.e.%head%office%of%the%entities%referred%to%in%paragraph%(1)%of%this%Article,%including%a%note%on%their%joint%and%several%liability%for%the%obligations%of%the%organization,%shall%be%entered.%9.$Procedure$after$liquidation$and$bankruptcy$Article$71$(1)%The%liquidator%shall%use%the%funds%remaining%after%settling%the%obligations,%in%accordance%with%this%Law%and%with%the%statute%of%the%organization.%(2)%After%transferring%the%funds%to%the%recipient,%the%liquidator%shall%submit%a%request%for%deletion%from%the%Register,%accompanied%by%a%report%on%the%liquidation%or%the%bankruptcy%and%a%statement%that%all%the%funds%have%been%allocated%in%accordance%with%law%and%with%the%statute.%(3)%The%bankruptcy%procedure%of%organizations%shall%be%conducted%in%accordance%with%law.%10.$Deletion$from$the$Register$Article$72$(1)%The%organization%shall%be%deleted%from%the%Register%based%on%a%completed%liquidation%or%bankruptcy.%(2)%Following%the%deletion%from%the%Register%the%organization%shall%cease%to%exist%as%a%legal%entity.%XI.$STATUS$OF$A$PUBLIC$INT?ST$ORGANIZATION$ […]

  Keeping Up the Momentum

  January 13, 2013

  This publication, written by the European Center for Not-for-Profit Law, is the first regional report on the state of cooperation between civil society organizations and public institutions in the countries of the Western Balkans and Turkey.

  Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development

  January 12, 2013

  This matrix and its accompanying monitoring methodology - published by the European Center for International Law - are designed to be used by CSOs to monitor the principles and standards identified as crucial to a supportive and enabling legal environment for CSOs.

  Report on the Monitoring of Freedom of Peaceful Assembly in Selected OSCE Participating States (May 2011–June 2012)

  November 9, 2012

  This report presents the findings of the monitoring of public events undertaken by the Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) in selected OSCE participating States between May 2011 and June 2012.

  Volunteering Infrastructure in Europe

  September 18, 2012

  This publication from the European Volunteer Centre (CEV) details the physical structures, support mechanisms, human resources, knowledge, research and sustainable funding, made available to support volunteers and volunteer organizations in 29 European countries.

  Criteria and Procedures for Selection of Civil Society Organizations in Cross-Sector Bodies

  July 2, 2012

  Компаративен преглед и опис на состојбата во Македонија Компаомртм м ивепниКм гн мглво дн сонјндеКм восндмгнбмм Мв тајреаКпвоеКм пакн КРИТЕРИУМИ И ПОСТАПКИ ЗА ИЗБОР НА […]

  Criteria and Procedures for Selection of Civil Society Organizations in Cross-Sector Bodies

  June 15, 2012

  Compar ativ e o ver vie w and description of the M acedonian situa tion CRITERIA AND PROCEDURES FOR SELEC TION OF CIVIL SOCIETY OR […]

  Criteria and Procedures for Selection of Civil Society Organizations in Cross-Sector Bodies

  June 15, 2012

  Компаративен преглед и опис на состојбата во Македонија Компаомртм м ивепниКм гн мглво дн сонјндеКм восндмгнбмм Мв тајреаКпвоеКм пакн КРИТЕРИУМИ И ПОСТАПКИ ЗА ИЗБОР НА […]

  Case of Association of Citizens Radko & Paunkovski v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia

  February 2, 2012

  2/2/12 1:40 PM ECHR Portal HTML View Page 1 of 20 https://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=74651/01&sessionid=85877752&skin=hudoc-en FIFTH SECTION CASE OF ASSOCIATION OF CITIZENS RADKO & PAUNKOVSKI v. THE FORMER […]

  Law on Associations and Foundations

  December 1, 2011

  This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on th e legal environment […]

  Constitution of the Republic of Macedonia

  December 1, 2011

  Врз основа на член 443 од Уставот на Република Македонија , Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 17 ноември 1991 година , донесе […]

  Law on Volunteering

  December 1, 2011

  This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on th e legal environment […]

  Law on Volunteering

  December 1, 2011

  This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on th e legal environment […]

  Law on Foundations

  December 1, 2011

  This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on th e legal environment […]

  Analysis of Legal Framework for Volunteerism

  December 1, 2011

  International Center for Not-for-Profit Law Me|unaroden centar za neprofitno pravo 1 0 5 2 B u d a p e s t 1126. 16 th […]

  Assessment of the Civil Society Sector

  December 1, 2011

  This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on th e legal environment […]

  Code of Association of Childrens Organizations

  December 1, 2011

  ATTACHMENT A CODE OF THE ASSOCIATION OF CHILDEN’S ORGANIZATIONS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA (ACORM) The Code of the Association of Children’s Organisations in the […]

  Commentary to the 1998 Law on Citizens’ Associations and Foundations

  December 1, 2011

  Zakon za Zdruzhenija na Gragiani i Fondacii I. PRICHINI PORADI KOI SE DONESUVA ZAKONOT So Ustavot na Republika Makedonija (“Sluzhben Vesnik na RM” 52/91), na […]

  Constitution

  December 1, 2011

  This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on th e legal environment […]

  Law on the Freedom of Information

  December 1, 2011

  LAW ON FREE ACCESS TO INFORMATION OF PUBLIC CHARACTER I. GENERAL PROVISIONS 1. Subject of the Law Article 1 (1) The present Law shall regulate […]

  Law on Freedom of Information

  December 1, 2011

  Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија , претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република […]

  Q & A on Tax and Customs Issues Related to Non-Governmental Organizations

  December 1, 2011

  Prof.Vesna Pendovska Q & A On TAX & CUSTOMS ISSUES RELATED TO MACEDONIAN NONPROF IT ORGANIZATIONS 1 1.What are the major taxes and customs duties […]

  Q & A on Tax and Customs Issues Related to Non-Governmental Organizations

  December 1, 2011

  Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skopje PRAVEN FAKULTET “JUSTINIJAN PRVI” Prof. d-r VESNA PENDOVSKA DANO^NITE I FISKALNITE ASPEKTI na neprofitnite organizacii vo Republika Makedonija […]

  Non-Governmental Organizations as a Source of Great Potential in Societies Further Development

  December 1, 2011

  This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on th e legal environment […]

  State Financing of the Not-for-Profit Sector

  December 1, 2011

  This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on th e legal environment […]

  Not-for-Profit Sector Legal Framework

  December 1, 2011

  This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on th e legal environment […]

  Thematic Policies on Welfare Services

  December 1, 2011

  This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on th e legal environment […]

  Criteria for Selection of CSOs in Cross-Sector Bodies

  October 1, 2011

  This paper, co-authored by the European Center for Not-for-Profit Law, was written for the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) to help develop participatory and transparent law-making process in Macedonia.

  The Legal Framework for Volunteering in Emergencies

  June 1, 2011

  The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies conducted this study on the legal environment for volunteers in emergencies.

  OSCE Handbook on Monitoring Freedom of Peaceful Assembly

  February 25, 2011

  This handbook was produced by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) as a guide for civil society organizations that might initiate independent monitoring of peaceful assemblies in their own country.

  Public Funding for Civil Society Organizations

  January 15, 2011

  This paper, developed by the European Center for Not-for-Profit Law, examines state financing of NGOs as practiced in the Western Balkans and EU member states.

  Enabling Reform: Lessons From Progressive NGO Legal Initiatives

  December 3, 2010

  Global Trends in NGO Law, Volume 2, Issue 3 (December 2010) Global Trends was established to track and provide news on legal developments affecting NGOs, […]

  OSCE Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly

  October 25, 2010

  These guidelines by the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) offer a practical toolkit for legislators and practitioners responsible for implementing laws by drawing on good-practice examples from national legislations in European and OSCE participating States and the case-law of the European Court of Human Rights to illustrate the various legislative options used to regulate issues pertaining to the freedom of assembly.

  Comparative Overview of European Standards and Practices in Regulating Public Participation

  October 1, 2010

  This European Center for Not-for-Profit Law article provides a brief overview of European standards and models of public participation in decision-making processes.

  The Legal Framework for Not-for-Profit Organizations in Central and Eastern Europe

  February 1, 2009

  An overview report examining NGO legislation in 16 Central and Eastern European countries.

  Law on Volunteers and Volunteering in Central and Eastern Europe and Eurasia

  September 12, 2007

  This article from USAID's 2007 NGO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia - authored by ICNL's Catherine Shea and ECNL's Katerina Hadzi-Miceva - provides an overview of legislation on volunteers from nine countries in the Central and Eastern Europe and Eurasia region: Azerbaijan, Croatia, Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Poland and Romania.

  Draft Amendments on NGO Law in Macedonia Discussed

  March 2, 2005

  PUBLISHED: MARCH 2, 2005 On March 2, ICNL, the Ministry of Justice and the Macedonian Center for International Cooperation, organized a roundtable discussion on amendments […]

  Macedonia NGO Conference Organized by ECNL

  January 27, 2005

  PUBLISHED: JANUARY 27, 2005 The conference on “Financial Sustainability of NGOs – Philanthropy and Taxation” was held in Skopje, Macedonia on January 27, 2005. It was organized by […]

  Tax Treatment of NPOs in Macedonia

  June 1, 2002

  The International Journal of Not-for-Profit Law Volume 4, Issue 4, June 2002 By Prof. Dr. Vesna Pendovska * 1. Introduction The freedoms of expression, association, […]

  Country Reports: Central and Eastern Europe

  June 1, 2002

  The International Journal of Not-for-Profit Law Volume 4, Issue 4, June 2002 Bosnia and Herzegovina New Implementing Regulations in Bosnia and Herzegovina, by Dragan Golubovic* […]

  Country Reports: Central and Eastern Europe

  June 1, 2000

  The International Journal of Not-for-Profit Law Volume 2, Issue 4, June 2000 Regional “Taxation, Partnerships, and the Model Public Benefit Organizations Law” On May 18 […]

  Country Reports: Central and Eastern Europe

  June 1, 1999

  The International Journal of Not-for-Profit Law Volume 1, Issue 4, June 1999 Albania As discussed in the last issue of IJNL, an Albanian NGO-government working […]

  Country Reports: Central and Eastern Europe

  March 1, 1999

  The International Journal of Not-for-Profit Law Volume 1, Issue 3, March 1999 Albania Framework Legislation In February 1999, the Albanian NGO-government drafting group met with […]

  Country Reports: Central and Eastern Europe

  December 1, 1998

  The International Journal of Not-for-Profit Law Volume 1, Issue 2, December 1998 Regional An article titled  Registration of Associations in Central and Eastern Europe and […]

  Country Reports: Central and Eastern Europe

  September 1, 1998

  The International Journal of Not-for-Profit Law Volume 1, Issue 1, September 1998 Region; Albania; Bosnia-Herzegovina; Bulgaria; Croatia; Estonia; Hungary; Latvia; Lithuania; Macedonia; Poland; Romania; Slovakia; […]