Skip to main content

Law on Prevention of Money-Laundering and Prevention of Terrorism

Објавен(во(Службен(весник(број:(130/2014(Датум(на(објавување:(3.9.14(!ЗАКОН!ЗА!СПРЕЧУВАЊЕ!НА!ПЕРЕЊЕ!ПАРИ!И!ФИНАНСИРАЊЕ!НА!ТЕРОРИЗАМ!ОПШТИ(ОДРЕДБИ(Член!1!(1)(Со(овој(закон(се(утврдуваат(мерките(и(дејствијата(за(откривање(и(спречување(на(перење(пари,( поврзани( казниви( дела( и(финансирање( на( тероризам( (во( понатамошниот( текст:(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам).((2)( Со( овој( закон( се( утврдува( надлежноста( на( Управата( за( финансиско( разузнавање( (во(понатамошниот(текст:(Управата).(Дефиниции!Член!2!Одделни(изрази(употребени(во(законот(го(имаат(следново(значење:(1.( „Перење( пари”( се( дејствијата( предвидени( со( Кривичниот( законик( како( кривично( дело(перење(пари(и(други(приноси(од(казниво(дело;(2.( „Финансирање( на( тероризам"( се( дејствијата( предвидени( со( Кривичниот( законик( како(кривично(дело(финансирање(на(тероризам;(3.(„Принос(од(казниво(дело"(е(секој(имот(или(корист(прибавена,(непосредно(или(посредно,(со(извршување( на( казниво( дело.( Приносот( од( казниво( дело( опфаќа( и( принос( од( казниво( дело(сторено(во(странство,(под(услов(во(времето(кога(е(сторено(да(било(предвидено(како(казниво(дело( и( според( законите( на( државата( во( која( е( сторено( и( според( законите( на( Република(Македонија;(4.(„Поврзано(казниво(дело”(е(кривично(дело(кое(генерира(приход(кој(може(да(биде(објект(на(дејствието(на(кривичното(дело(перење(пари;(5.( „Имот"( се( пари( или( други( инструменти( за( плаќање,( хартии( од( вредност,( депозити,( друга(сопственост(од(секаков(вид(и(тоа(материјална(или(нематеријална,(движна(или(недвижна,(без(оглед( на( начинот( на( стекнување,( како( и( други( права( врз( предметите,(побарувања,(јавни(исправи(и(легални(документи(за(сопственост(и(актива(во(пишан(или(електронски(облик(или(инструменти(со(кои(се(докажува(правото(на(сопственост(или(интерес(во(таквиот(имот;(6.( „Финансиски( институции"( се:((](банки(согласно(Законот(за(банки;((

](менувачници(согласно(Законот(за(девизно(работење;((](штедилници(согласно(Законот(за(банки;((](брокерски(куќи(согласно(Законот(за(хартии(од(вредност;((](даватели(на(услуги(брз(трансфер(на(пари(и(субагенти(согласно(Законот(за(вршење(на(услуги( брз( трансфер(на(пари;((](пошти(или(други(правни(лица(кога(извршуваат(финансиски(трансакции,(телеграфски(преноси( на( пари( или( достава( на( вредносни( пратки;((](друштва(за(осигурување,(осигурително(брокерски(друштва,(друштва(за(застапување(во(осигурувањето,(осигурителни(брокери(и(застапници(во(осигурувањето,(кои(вршат(работи(на(осигурување( на( живот,( односно( вршат( работи( на( застапување( или( посредување( во(осигурувањето( при( склучување( на( договори( за( осигурување( на( живот( согласно( Законот( за(супервизија( на( осигурување;((](друштва( за( управување( со( инвестициски( фондови( согласно( Законот( за( инвестициски(фондови;((](друштва(за(управување(со(задолжителни(и(доброволни(пензиски(фондови(согласно(прописите( за( пензиско( осигурување;((](и(други(правни(или(физички(лица(кои(согласно(закон(извршуваат( една( или( повеќе(активности( во( врска( со( одобрување( кредити,( издавање( на( електронски( пари,( издавање( и(администрирање(на(кредитни(картички,(финансиски(лизинг,(факторинг,(форфетинг,(давање(на( услуги( на( инвестициски( советник,( посредување( при( микроплаќање(и( други( финансиски(активности(утврдени(со(закон;(7.( „Клиент"( е( секое( правно( или( физичко( лице( кое( има( воспоставено( деловен( однос( и/или( е(регистрирано( кај( субјектот( и( кое( врши( работи( поврзани( со( вложување,( кредитирање,(замена,( трансфер( и( други( трансакции( со(пари( или( учествува( во( склучувањето( на( правни(работи( со( кои( се( стекнуваат( пари( или( имот( и( други( видови( на( располагање( со( пари( или(имот;(8.( „Пари"( се( средства( за( плаќање( во( готово,( во( апоени( или( електронски( пари( кои( врз( основа(на(закон(се(во(оптек(во(Република(Македонија(или(во(странска(држава;(9.(„Електронски(пари"(се(пари(согласно(Законот(за(платен(промет;(10.( „Физички( преносливи( средства( за( плаќање”( се( патнички( чекови,( чекови,( меници,(парични( упатници( и( други( физички( преносливи( средства( за( плаќање( кои( се( исплаќаат( на(доносител(или(се(преносливи(без(ограничување;(11.( „Вистински( сопственик"( е( физичко( лице( кое( е( краен( сопственик( или( кое( остварува(посредно( влијание( врз( клиентот( и/или( физичко( лице( во( чие( име( и( за( чија( сметка( се(извршува(трансакцијата;(Вистински(сопственик( на( правно( лице( е( физичко( лице:((а)(кое(остварува(директно(или(индиректно(учество(од(најмалку(25(%(од(вкупните(акции(или(удели,( односно( правата( на( глас( на( правното( лице,( вклучувајќи( и( поседување( на( акции( на(доносител( и((б)( кое( на( друг( начин( остварува( контрола( над( управувањето( или( остварува( корист( со(правното(лице;(

12.( „Даватели( на( услуги( за( правни( лица"( се( физички( или( правни( лица( кои( даваат( услуги( за:((а)( основање( на( правни( лица;((б)( ангажирање( или( помагање( на( друго( лице( да( биде( ангажирано( како( орган( на( управување(или( член( на( органот( на( управување( на( правно( лице;((в)( обезбедување( на( седиште( на( правно( лице( и((г)( ангажирање( или( помагање( на( друго( лице( да( биде( ангажирано( како( содружник( или( како(акционер(за(друго(лице(кое(не(е(трговско(друштво(кое(котира(на(берзата;(13.( „Носители( на( јавни( функции”( се( физички( лица( кои( не( се( државјани( на( Република(Македонија,(на(кои(им(е(или(им(била(доверена(јавна(функција(во(Република(Македонија(или(во( друга( држава,( како:((а)( претседатели( на( држави( и( влади,( министри( и(заменици( или( помошници( министри,((б)( членови( на( парламент,((в)( избрани( и( именувани( јавни( обвинители( и( судии( во( судовите,((г)( членови( на( органи( на( управување( во( државна( ревизорска( институција( и( членови( на(највисок( одбор( на( централна( банка,((д)( амбасадори,((ѓ)( офицери( од( висок( ранг( во( вооружените( сили( (чинови( повисоки( од( полковник),((е)( избрани( и( именувани( лица( согласно( закон( и( членовите( на( органите( на( управување( на(претпријатијата( во( државна( сопственост,((ж)( лица( со( функции( во( политички( партии( (членови( на( органите( на( политичките( партии)( и((з)(лица(на(кои(им(е(или(им(била(доверена(истакната(функција(во(меѓународна(организација,(како:( директори,( заменици( директори,( членови( на( управни( и( надзорни( одбори( или( други(еквивалентни(функции;(Поимот( „носители( на( јавни( функции“( вклучува( и:((а)( членови( на( семејството( согласно( Законот( за( семејството( и((б)( лица( кои( се( сметаат( за( блиски( соработници:((](деловни(партнери((секое(физичко(лице(за(кое(се(знае(дека(има(заедничката(сопственост(врз( правно( лице,( има( склучено( договори( или( воспоставено( други( блиски( деловни( врски( со(„носител( на( јавна( функција“)( и((](лица(кои(основале(правно(лице(во(корист(на(носителите(на(јавни(функции.(Лицата(од(точките(а)(до(з)(се(сметаат(за(носители(на(јавна(функција(најмалку(една(година(по(престанокот( на( извршување( на( јавната( функција,( а( врз( основа( на( претходно( спроведена(проценка(на(ризик(од(страна(на(субјектите;(14.( „Деловен( однос"( е( професионален( или( комерцијален( однос,( со( одредено( времетраење,(воспоставен(меѓу(клиентот,(ополномоштувачот(или(вистинскиот(сопственик(и(субјектите(од(членот(3(на(овој(закон;(15.( „Привремени( мерки"( се( времена( забрана( за( користење( или( располагање( со( пари,( хартии(од( вредност,( фондови( или( друг( имот,( времено( чување( и( обезбедување( врз( основа( на( одлука(издадена(од(страна(на(суд(или(друг(надлежен(орган(во(постапка(утврдена(со(закон;(16.( „Поврзани( трансакции"( се( две( или( повеќе( трансакции( извршени( во( рок( од( еден( работен(ден(од(извршувањето(на(првата(трансакција(од(страна(на(ист(клиент(или(меѓу(исти(клиенти(или(вистински(сопственици(врзани(за(ист(вид(финансиски(активности;(

17.( „Програма“( е( акт( на( субјектот( кој( определува( правила,( процедури( и( упатства( за( примена(на(мерки(и(дејстивија(за(спречување(на(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам;(18.(„Одговорно(лице“(е(одговорното(лице(согласно(Законот(за(прекршоци;(19.( „Овластено( лице“( е( раководно( лице,( назначено( од( органот( на( управување( на( субјектот,(кое( се( грижи( за( спроведување( на( мерките( и( дејствијата( за( спречување( на( перење( пари( и(финансирање(на(тероризам(и(соработка(со(Управата(за(финансиско(разузнавање;(20.( Shell( bank( („Банка( школка")( е( финансиска( институција( која( во( државата( каде( е(регистрирана(нема(деловни(простории,(вработени(и(органи(на(управување(и(не(е(членка(на(банкарска(или(друг(вид(групација(која(предмет(на(супервизија(на(консолидирана(основа;(21.( „Трансакции“( се( уплати,( исплати,( депозити,( размена( на( валути,( трансфери( на( пари,(склучување(на(договори,(набавки(и(продажба(на(стоки(и(услуги,(продажба(или(отстапување(на( основачки( вложувања,( продажба( или( отстапувања( на( акции( или( удели,( регистрација( на(хартии( од( вредност( или( пренос( на( хартии( од( вредност( или( друг( имот( и( други( активности(кои( ги( вршат( субјектите( согласно( законските( овластувања,( а( со( кои( се( врши( пренос( на( пари(или(имот(еднократно(или(во(рамки(на(склучен(договор.(СУБЈЕКТИ(Член!3!Субјекти(се(лицата(кои(имаат(обврска(да(ги(преземаат(мерките(и(дејствијата(за(спречување(на(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам(предвидени(со(овој(закон((во(понатамошниот(текст:(субјекти),(и(тоа:((1.(Финансиските(институции(и(подружници,(филијали(и(деловни(единици(на(странски(финансиски(институции(кои(согласно(со(закон(вршат(дејност(во(Република(Македонија;((2.(Правните(и(физичките(лица(кои(ги(вршат(следните(услуги:((а)(промет(со(недвижности,((б)(ревизорски(и(сметководствени(услуги,((в)(нотарски,(адвокатски(и(други(правни(услуги(што(се(однесуваат(на:(купопродажба(на(подвижни(предмети,(недвижности,(содружнички(удели(или(акции,(тргување(и(управување(со(пари(и(хартии(од(вредност,(отворање(и(располагање(со(банкарски(сметки,(сефови(и(други(финансиски(производи,(основање(или(учество(во(управувањето(или(работењето(на(правни(лица,(застапување(на(клиенти(во(финансиски(трансакции(и(друго,((г)(давање(совети(од(областа(на(даноците;((д)(давање(консултантски(услуги(и((ѓ)(давање(на(услуги(на(инвестиционен(советник.((3.(Приредувачи(на(игри(на(среќа(во(играчница((казино);((4.(Интернет(казина;((5.(Даватели(на(услуги(за(правни(лица;((6.(Централен(депозитар(за(хартии(од(вредност(и((7.(Правни(лица(кои(примаат(во(залог(подвижни(предмети(и(недвижности.(МЕРКИ(И(ДЕЈСТВИЈА(ЗА(ОТКРИВАЊЕ(И(СПРЕЧУВАЊЕ(НА(ПЕРЕЊЕ(ПАРИ(И(ФИНАНСИРАЊЕ(НА(ТЕРОРИЗАМ(

Член!4!Мерки(и(дејствија(за(откривање(и(спречување(на(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам((во( понатамошниот( текст:( мерки( и( дејствија),( кои( ги( преземаат( субјектите( се:((](анализа(на(клиентите,((](следење(на(одредени(трансакции,((](собирање,(чување(и(доставување(на(податоци(за(трансакциите(и(клиентите(кои(ги(вршат(и((](воведување(и(примена(на(програми.(Член!5!(1)( Обврската( за( преземање( на( мерките( и( дејствијата( предвидени( со( овој( закон,( постои( и(во(случај(кога(субјектите(се(во(постапка(на(стечај(и(ликвидација.((2)(Обврската(од(ставот((1)(на(овој(член(ја(извршува(стечајниот(управник(до(завршување(на(стечајната(постапка,(односно(ликвидатор(до(завршување(на(ликвидаторна(постапка.(Анализа!на!клиентот!Член!6!Субјектите( се( должни( да( спроведуваат( процедура( на( анализа( на( клиентот( во( следниве(случаи:((а)( кога( се( воспоставува( деловен( однос;((б)( кога( се( извршуваат( една( или( неколку( поврзани( трансакции( во( износ( од( 15.000( евра( во(денарска( противвредност( или( повеќе;((в)( кога( постои( сомневање( за( перење( пари( или( финансирање( на( тероризам,( без( оглед( на(каков( било( исклучок( или( износ( на( средства( и((г)( кога( постои( сомневање( за( вистинитоста( или( адекватноста( на( претходно( добиените(податоци(за(идентитетот(на(клиентот.(Член!7!(1)( Процедурата( за( анализа( на( клиентот( од( членот( 6( на( овој( закон( вклучува:((а)( идентификација( на( клиентот( и( потврдување( на( неговиот( идентитет( со( користење( на(документи,( податоци( и( информации( од( сигурни( и( независни( извори;((б)( идентификација( на( ополномоштувачот( и( потврдување( на( неговиот( идентитет( со(користење( на( документи,( податоци( и( информации( од( сигурни( и( независни( извори;((в)( идентификација( на( вистинскиот( сопственик( и( преземање( на( соодветни( мерки( за(потврдување( на( неговиот( идентитет,( со( цел,( субјектот(да( е( уверен( дека( знае( кој( е(вистинскиот(сопственик,(со(користење(на(документи,(податоци(и(информации(од(сигурни(и(независни( извори;((г)( обезбедување( на( информации( за( целта( и( намерата( на( деловниот( однос( и((д)(постојано(следење(на(деловниот(однос(и(на(трансакциите(кои(се(остваруваат(во(рамки(на(воспоставениот( деловен( однос( со( клиентот( со( цел( да( се( осигура( дека( овие( трансакции( се(конзистентни( со( профилот( на( ризик( и( бизнисот( на( клиентот,( а( доколку( е( потребно( и(утврдување(на(изворите(на(средствата.(

(2)( Кога( клиентот( е( правно( лице,( субјектот( е( должен( да( преземе( мерки( со( цел( да( ја( утврди(природата( на( неговата( деловна( активност( и( сопственичката( и( управувачката( структура( на(тој(клиент.((3)( Субјектите( ја( применуваат( секоја( мерка( од( процедурата( за( анализа( на( клиентот,(а(нејзиниот( обем( зависи( од( проценката( на( ризикот( на( клиентот,( деловниот( однос,( продуктот(или(трансакцијата.((4)( Субјектите( вршат( проценка( на( ризикот( врз( основа( на( интерна( процедура( за( анализа( на(ризик( која( е( составен( дел( на( програмата,( како( и( врз( основ( на(индикаторите( изготвени( од(Управата(во(соработка(со(субјектите(и(органите(на(надзор.((5)( Субјектите( се( должни( да( им( ги( направат( достапни( на( Управата( и( органите( на( надзор(документите(за(проценка(на(ризикот,(за(да(потврдат(дека(утврдениот(ризик(од(перење(пари(и( финансирање( на( тероризам( е( соодветен( и( дека( обемот( на( преземените( мерки( е( во(согласност(со(ризикот(на(клиентот,(деловниот(однос,(продуктот(или(трансакцијата.(Идентификување!и!потврдување!на!идентитетот!на!клиентот!Член!8!(1)( Кога( клиентот( е( физичко( лице(се(идентификува(и(се(потврдува(неговиот(идентитет(со(поднесување( на( оригинален( и( важечки( документ( за( идентификација,( издаден( од( надлежен(орган(или(копија(заверена(на(нотар.((2)( Од( документот( од( ставот( (1)( на( овој( член( се( утврдува( име,( презиме,( дата( и( место( на(раѓање,( место( и( адреса( на( живеалиште( или( престојувалиште,( единствен( матичен( број( или(број(за(идентификација(и(број(на(документот(за(идентификација,(органот(кој(го(издал(и(дата(на(важење.((3)( Кога( клиентот( е( правно( лице( се( идентификува( и( се( потврдува( неговиот( идентитет( со(документ( за( регистрација( во( оригинал( или( копија( заверена( на( нотар,( издаден( од( надлежен(орган( на( државата( во( која( е( регистрирано( правното( лице.( Документот( за( регистрација( се(поднесува(во(хартиена(и/или(електронска(форма.(Документите(за(регистрација(издадени(од(надлежен( орган( на( странска( држава,( треба( да( бидат( преведени( на( македонски( јазик( од(страна(на(овластен(судски(преведувач.((4)(Од(документот(од(ставот((3)(на(овој(член(се(утврдува(називот,(седиштето,(даночниот(број(на( правното( лице,(основачот/ите,( законскиот( застапник,( органот( на( управување( и( лицата(ополномоштени(за(влегување(во(деловен(однос(во(име(на(клиентот.((5)( Од( документите( од( ставовите( (1)( и( (3)( на( овој( член,( за( целите( на( идентификација,(субјектите(задолжително(задржуваат(копија(во(хартиена(и/или(електронска(форма.((6)( Субјектите( може( да( побараат( и( други( податоци,( информации( и( документи( од( сигурни( и(независни(извори(за(потврдување(на(идентитетот(на(клиентот.(Идентификување!и!потврдување!на!идентитетот!на!ополномоштувачот!

Член!9!(1)( Субјектите( се( должни( да( утврдат( дали( клиентот( дејствува( во( име( и( за( сметка( на( трето(лице.((2)( Во( случаите( од( ставот( (1)( на( овој( член,( субјектите( се( должни( да( го( идентификуваат( и( да(го( потврдат( идентитетот( на( лицето( кое( ја( врши( трансакцијата((ополномоштеник),(носителот(на(правата((ополномоштувачот)(и(полномошното.(Идентификување!и!потврдување!на!идентитетот!на!вистинскиот!сопственик!Член!10!(1)( Субјектите( се( должни( да( го( идентификуваат( вистинскиот( сопственик( и( врз( основа( на(проценка( на( ризикот(да(го(потврдат(неговиот(идентитет(врз(основа(на(податоци(и(информации(од(сигурни(и(независни(извори.((2)( Субјектите( треба( да( го( потврдат( идентитетот( на( вистинскиот( сопственик( со( тоа( што( ќе(бидат(уверени(кој(е(вистинскиот(сопственик.((3)( Кога( субјектот( утврдил( низок( ризик( од( перење( пари( и( финансирање( на( тероризам( и( ги(презел( сите( активности( за( идентификација( на( вистинскиот( сопственик( согласно( член( 7( на(овој( закон,( но( не( е( уверен( дека( го( знае( лицето( кое( е( вистински( сопственик,( може( да( земе(изјава( од( клиентот,( а( потврдувањето( на( идентитетот( го( врши( врз( основа( на( податоци( од(независни(и(сигурни(извори.((4)( Субјектот( може( да( не( го( идентификува( и( потврди( идентитетот( на( вистинскиот(сопственик( доколку( клиентот( или( оној( кој( остварува( контрола( над( управувањето( на(клиентот( е( државен( орган( или( правно( лице( чии( хартии( од( вредност( котираат( на( домашен(или( странски( пазар( на( хартии( од( вредност( и( податоците( за( неговата( сопственичка( и(управувачка(структура(се(јавно(достапни.(Член!11!(1)( Потврдувањето( на( идентитетот( на( клиентот,(ополномоштувачот(или(вистинскиот(сопственик,( субјектите( се( должни( да( го( извршат( пред( да( воспостават( деловен( однос( или(пред( да( ја( извршат( трансакцијата( за( клиенти( со( кои( што( субјектот( нема( воспоставено(деловен(однос.((2)( По( исклучок( на( ставот( (1)( на( овој( член,( субјектите( може( да( го( потврдат( идентитетот( на(клиентот( ополномоштувачот( или( вистинскиот( сопственик( во( текот( на( воспоставување( на(деловниот( однос,( за( да( не( се( наруши( водењето( на( деловниот( однос( и( кога( постои( низок(ризик(од(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам.((3)(По(исклучок(на(ставовите((1)(и((2)(од(овој(член,(во(работите(поврзани(со(осигурување(на(живот,( дозволено( е( потврдувањето( на( идентитетот( на( клиентот,( ополномоштувачот( или(вистинскиот( сопственик( на( полисата,( да( се( изврши( откако( деловниот( однос(е(воспоставен.(Во( овој( случај( потврдувањето( на( идентитетот( треба( да( се( изврши( пред( или( за( време( на(

исплаќањето( на( полисата( или( пред( или( кога( корисникот( има( намера( да( ги( изврши( правата(кои(произлегуваат(од(полисата.(Постојано!следење!на!деловен!однос!Член!12!(1)( Субјектите( се( должни( да( ги( следат( трансакциите( кои( се( вршат( во( рамките( на( деловниот(однос(со(клиентот,(со(цел(да(се(потврди(дека(тие(трансакции(се(вршат(во(согласност(со(целта(и( намерата( на( деловниот( однос,( ризичниот( профил( на( клиентот,( неговата( финансиска(состојба,(и(доколку(е(неопходно,(на(неговите(извори(на(финансирање.((2)( Субјектите( се( должни( да( вршат( редовно( ажурирање( на( документите( и( податоците( за(постоечките(клиенти(со(кои(имаат(воспоставено(деловен(однос.(Член!13!(1)( Финансиските( институции(се( должни( при( уплата( на( износ( над( 1.000( евра( во( денарска(противвредност( според( средниот( курс( на( Народната( банка( на( Република( Македонија( на(денот( на( уплата,( заради( безготовински( трансфер( преку( меѓународниот( платен( промет,( да(обезбедат( податоци( за( налогодавачот( од( кои( може( да( се( утврди( и( верификува( неговиот(идентитет,( и( тоа:( името( и( презимето,( односно( називот( на( налогодавачот,( адресата( и( бројот(на( сметката.( Доколку( податокот( за( адресата( недостасува( или( неможе( да( се( утврди,(финансиската( институција( може( истиот(да(го(замени(со:(датумот(и(местото(на(раѓање(или(единствениот( матичен( број( на( клиентот( или( идентификацискиот,( односно( референтниот(број(на(трансакцијата.((2)( Финансиските( институции( се( должни( при( уплата( на( износ( над( 1.000( евра( во( денарска(противвредност( според( средниот( курс( на( Народната( банка( на( Република( Македонија( на(денот( на( уплата,( заради( безготовински( трансфер( преку( домашниот( платен( промет,( да( ги(обезбедат( податоците( за( налогодавачот( од( кои( може( да( се( утврди( и( верификува( неговиот(идентитет.( Доколку( поради( технички( причини,( обезбедените( податоци( неможат( да( ги(проследат,( се( проследува( само( податокот( за( бројот( на( сметката( или( единствениот(идентификациски(број.((3)( Финансиските( институции( од( ставот( (2)( на( овој( член,( по( барање( на( финансиската(институција( која( треба( да( ја( изврши( исплатата,( или( на( надлежните( органи,( се( должни(податоците( од( ставот( (1)( на( овој( член( да( ги( стават( на( располагање( најдоцна( во( рок( од( три(работни(дена(од(доставувањето(на(барањето.((4)( Финансиските( институции( кои( се( јавуваат( како( посредници( во( безготовинскиот(трансфер( за( износи( над( 1.000( евра( во( денарска( противвредност( според( средниот( курс( на(Народната( банка( на( Република( Македонија( на( денот( на( трансферот,( во( меѓународниот(платен(промет,(се(должни(да(ги(проследат(податоците(за(налогодавачот(од(ставот((1)(на(овој(член(до(финансиската(институција(која(што(ќе(ја(врши(исплатата(на(трансферот.((5)(При(вршењето(на(исплати(на(безготовински(трансфери(во(меѓународниот(платен(промет(во( износ( над( 1.000( евра( во( денарска( противвредност( според( средниот( курс( на( Народната(банка( на( Република( Македонија( на( денот( на( исплата,( финансиските( институции( се( должни(

да( обезбедат( податоци( од( финансиската( институција( на( налогодавачот( од( кои( може( да( се(утврди( и( верификува( идентитетот( на( налогодавачот( и( во( рамките( на( своите( интерни( акти(да(го(утврдат(начинот(на(кој(ќе(утврдат(дали(недостасуваат(дел(од(податоците(од(ставовите((1),((2)(и((4)(од(овој(член(и(начинот(на(постапување(со(таквите(трансфери.(Субјектите(треба(да(ги(побараат(податоците(кои(недостигаат(или(да(го(одбијат(извршувањето(на(трансферот.((6)( Финансиските( институции( можат( да( го( ограничат( или( прекинат( деловниот(однос(со(финансиските( институции( коишто( не( ги( обезбедуваат,( односно( проследуваат( податоци(предвидени(со(ставовите((1),((2),((4)(и((5)(од(овој(член.((7)( Одредбите( од( овој( член( не( се( однесуваат( на( следните( видови( трансфери:((](користење(картички(за(повлекување(средства(од(сметка(во(банка(или(преку(пос(терминали(и( плаќање( во( трговијата( на( мало,((](трансфери(и(порамнувања(кај(кои(и(налогодавачот(и(примачот(се(банки(кои(што(трансферот( го( вршат( во( свое( име( и( за( своја( сметка( и((](плаќања(на(данок,(парични(казни(и(други(јавни(давачки.(Доверување!на!обврските!за!анализа!на!клиентот!на!трети!лица!Член!14!(1)( Во( случаите( кога( субјектите( ги( спроведуваат( мерките( од( членот( 6( од( овој( закон,( можат(под( услови( определени( со( овој( закон( да( го( доверат( вршењето( на( мерките( и( дејствијата( од(член(7(став((1)(точки(а),(б),(в)(и(г)(од(овој(закон(на(трети(лица.((2)( Во( случаите( од( ставот( (1)( на( овој( член( субјектите( треба( од( третите( лица:((а)(веднаш(да(ги(обезбедат(потребните(информации(согласно(член(7(став((1)(точки(а),(б),(в)(и(г)( од( овој( закон;((б)( на( нивно( барање( без( одлагање( да( ја( добијат( потребната( документација( за( извршената(анализа( на( клиентот( и((в)(да(утврдат(дека(третото(лице(е(лиценцирано(и(предмет(на(контрола(од(надлежен(орган(и(ги(исполнува(мерките(за(анализа(на(клиентот(и(чување(на(податоците(согласно(овој(закон.((3)(Субјектите(можат(вршењето(на(мерките(и(дејствијата(од(член(7(став((1)(точки(а),(б),(в)(и(г)( од( овој( закон( да( го( доверат( на( трети( лица( дел( од( иста( финансиска( група,( доколку(финансиската(група(ги(применува(барањата(за(анализа(на(клиентите,(чување(на(податоци(и(интерни( програми( за( спречување( на( перење( пари( и( финансирање( на( тероризам,( засилена(анализа(на(носителите(на(јавни(функции(согласно(меѓународните(стандарди.((4)( Субјектот( е( должен( претходно( да( провери( дали( третото( лице( од( ставовите( (1)( и( (3)( од(овој( член( ги( исполнува( условите( од( член( 7( од( овој( закон.( Во( случај( кога( третото( лице( е( од(друга( држава( субјектот( треба( да( го( има( предвид( степенот( на( ризик( од( перење( пари( и(финансирање( на( тероризам( во( државата.( Не( е( дозволено( доверување( на( вршењето( на(мерките(и(дејствијата(од(член(7(став((1)(точки(а),(б),(в)(и(г)(од(овој(закон(на(трето(лице(кое(е(од(држава(која(не(ги(применува(стандардите(за(спречување(на(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам(или(на(банка(школка.(

(5)( Одговорноста( за( спроведување( на( мерките( за( анализа( на( клиентот( во( случаите( од( став((1)(на(овој(закон(останува(на(субјектот(кој(го(доверил(вршењето(на(мерките(и(дејствијата(од(член(7(став((1)(точки(а),(б),(в)(и(г)(од(овој(закон(на(трети(лица.(Поедноставена!анализа!на!клиентите!Член!15!(1)(Субјектите(можат(да(применат(поедноставени(мерки(за(анализа(на(клиентот,(во(случаите(кога(утврдиле(дека(постои(низок(ризик(од(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам.((2)( Субјектите,( во( случаите( од( став( (1)( на( овој( член,( можат( да(применат( поедноставени(мерки( за( анализа( кога( клиентите( се:((](финансиска(институција(во(Република(Македонија(која(има(дозвола(за(основање(и(работење( издадена( од( надлежниот( орган( и( има( воспоставено( адекватни( мерки( за(спречување( на( перење( пари( и( финансирање(на( тероризам;((](финансиска(институција(од(земја(членка(на(Европската(Унија(која(е(основана(и(работи(во(согласност( со( правните( прописи( на( Европската( Унија;((](финансиски(институции(од(трети(земји(во(кои(прописите(предвидуваат(најмалку(исти(барања( за( преземање( мерки( за( спречување( на( перење( пари( и( финансирање( на( тероризам,(како( барањата( утврдени( со( овој( закон;((](домашни(државни(органи;((](јавни(претпријатија(основани(согласно(Законот(за(јавни(претпријатија,(доколку(податоците(за(истите(и(нивните(ревизорски(и(сметководствени(извештаи(се(јавно(достапни(и( транспарентни;((](носители(на(полиси(за(осигурување(на(живот(кај(кои(што(годишната(премија(не(е(поголема(од(1.000(евра(во(денарска(противвредност(или(поединечната(премија(не(е(поголема(од(2.500(евра( денарска( противвредност;((](носители(на(полиси(за(осигурување(за(пензија(каде(што(нема(услов(за(предавање(и(полисата( неможе( да( се( употреби( како( залог;((](правни(лица(чии(акции(се(предмет(на(тргување(на(регулирани(пазари(на(капитал,(членки(на( земји( од( Европската( Унија(или(на(трети(земји(чии(барање(се(исти(како(и(во(земјите(членки( на( Европската( Унија( и((](правни(лица(од(земји(членки(на(Европската(Унија(кои(се(основани(и(работат(во(согласност(со( правните( прописи( на( Европската( Унија( и( доколку( податоците( од( регистрацијата(и(нивните(ревизорски(и(сметководствени(извештаи(се(јавно(достапни(и(транспарентни.((3)( Мерките( на( поедноставена( анализа( на( клиентот( се:((](потврдување(на(идентитетот(на(клиентот(или(вистинскиот(сопственик(по(воспоставувањето( на( деловниот( однос;((](намалување(на(зачестеноста(на(ажурирањето(на(документите(и(податоците(за(клиентите;((](намалување(на(степенот(на(следење(на(деловниот(однос(и(трансакциите(на(клиентот(и((](утврдување(на(целта(и(намерата(на(деловниот(однос(врз(основа(на(типот(на(трансакции(кои(ги(врши(клиентот.((4)( Субјектите( се( должни( да( обезбедат( соодветна( документација( врз( основа( на( која( ќе( може(да(се(потврди(дека(е(дозволена(примена(на(поедноставена(анализа(од(овој(член,(како(и(да(ја(направат(достапна(таа(документација(на(Управата(и(органите(на(надзор.(

Засилена!анализа!на!клиентот!Член!16!(1)( Субјектите( во( случај( кога( постои( висок( ризик( од( перење( пари( или( финансирање( на(тероризам( утврден( врз( основа( на( анализа( на( ризик( треба( да( применуваат( засилена( анализа(на( клиентот,( како( дополнување( на( мерките(за( анализа( на( клиентот( од( овој( закон,( и( тоа:((](обезбедување(на(дополнителни(податоци(за(клиентот;((](зачестено(ажурирање(на(документите(и(податоците(за(клиентите;((](обезбедување(на(дополнителни(податоци(за(природата(на(деловниот(однос(и(трансакциите( на( клиентот;((](обезбедување(на(дополнителни(податоци(за(изворот(на(средствата(и(изворот(на(богатство(на( клиентот;((](обезбедување(на(информации(за(причината(на(планираните(или(извршените(трансакции;((](обезбедување(одобрение(од(управниот(одбор(за(воспоставување( на( нов( деловен( однос;((](засилено(следење(на(деловниот(однос(и((](барање(првото(плаќање(да(биде(извршено(преку(сметка(на(клиентот(во(банка(во(Република(Македонија.((2)( Освен( во( случаите( од( ставот( (1)( на( овој( член,( кога( клиентот( не( е( физички( присутен( за(целите( на( идентификација,( субјектите( треба( да( преземат( една( или( повеќе( од( следните(мерки( на( засилена( анализа:((а)( идентитетот( на( клиентот( да( го( утврдат( со( дополнителни( документи,( податоци( или(информации;((б)( дополнителни( мерки( со( кои( ги( потврдуваат( обезбедените( документи( или( да( бараат(документите( да( ги( потврди( друга( финансиска( институција( од( Република( Македонија,( од(земја( членка( на( Европската( унија( или( од( земја( во( која( прописите( предвидуваат( приближно(исти( критериуми( и( стандарди( за( спречување( на( перење( пари(и(финансирање(на(тероризам,(како( барањата( предвидени( со( овој( закон( и((в)( првото( плаќање( да( се( изврши( преку( сметка( на( клиентот( во( банка( во( Република(Македонија.((3)( Кога( банките( воспоставуваат( коресподентски( банкарски( односи( со( банки( за( кои( не( е(дозволена(поедноставена( анализа( согласно( членот( 15( од( овој( закон,( се( должни( да( ги(преземат( следните( мерки( на( засилена( анализа:((а)( да( приберат( доволни( податоци( за( коресподентната( банка( за( потполно( да( ја( утврдат(нејзината( дејност( и( да( ја( определат( нејзината( репутација( и( квалитетот( на( супервизијата;((б)( да( побараат( информации( и( врз( база( на( истите( да( го( оценат( системот( на( заштита( од(перење( пари( и( финансирање( на( тероризам( на( коресподентната( банка;((в)( да( обезбедат( одобрение( од( управниот( одбор( за( воспоставување( на( нов( коресподентски(однос;((г)( прецизно( да( ги( пропишат( меѓусебните( права( и( обврски( и((д)(да(утврдат(дали(коресподентската(банка(ги(врши(активностите(од(членот(7(став((1)(точки(а),( б)( и( в)( од( овој( закон( на( лицата( кои( што( имаат( директен( пристап( до( нејзините(коресподентските( сметки( кај( банките( во( Република( Македонија,( најмалку( во( обем( и( на(начин( определен( со( овој( закон,( како( и( да( утврдат( дали( кореспондентската( банка( е( спремна(да( ги( обезбеди( податоците( за( идентификување( и( потврдување( на( идентитетот( на( клиентот(на(странската(банка(и(неговиот(вистински(сопственик(и(да(ги(достави(на(банката(по(нејзино(барање.(

(4)(Кога(субјектите(вршат(трансакции(или(стапуваат(во(деловен(однос(со(носители(на(јавни(функции,( се( должни( да( ги( преземат( следните( мерки( на( засилена( анализа:((а)( врз(основа(на(претходно(утврдена(процедура(за(проценка(на(ризикот(да(утврдат(дали(клиентот( и/или( вистинскиот( сопственик( е( носител( на( јавна( функција( или( доколку( тоа( не( е(можно( да( обезбедат( негова( изјава;((б)( да( обезбедат( одобрение( од( раководните( структури( за( воспоставување( деловен( однос( со(клиентот( и/или( вистинскиот( сопственик( донесена( од( раководните( структури( на( субјектот,(како( и( да( обезбедат( согласност( за( продолжување( на( деловниот( однос( со( постоечки( клиент(кој( станал( носител( на( јавна( функција;((в)( да( преземат(соодветни(мерки(за(да(го(утврдат(изворот(на(средствата(и(изворот(на(богатство(на(клиентот(и/или(вистинскиот(сопственик(којшто(е(носител(на(јавна(функција(и((г)(да(вршат(засилено(следење(на(деловниот(однос.((5)( За( трансакции( и( деловни( односи( со( физички( и( правни( лица,( од( држави( кои( не( ги(имплементирале(или(недоволно(ги(имплементирале(мерките(за(спречување(на(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам,(субјектите(се(должни(да(преземат(мерки(на(засилена(анализа(на( клиентот.( Управата( редовно( ја( објавува( листата( на(држави( кои( не( ги((имплементирале(или( недоволно( ги( имплементирале( мерките( за( спречување( на( перење( пари( и( финансирање(на(тероризам(на(својата(официјална(веб(страна.((6)( Владата( на( Репубика( Македонија( донесува( одлука( за( примена( на( мерки( на( засилена(анализа( или( прекинување( на( деловен( однос( со( клиенти( од( државите( кои( не( ги(имплементирале(или(недоволно(ги(имплементирале(мерките(за(спречување(на(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам,(на(предлог(на(Советот(за(борба(против(перење(пари.(Член!17!(1)(Субјектите(се(должни(да(посветат(посебно(внимание(на(сложените,(невообичаено(големи(трансакции( или( трансакции( кои( се( извршени( на( невообичаен( начин,( кои( немаат( очигледна(економска(оправданост(или(видлива(правна(цел.((2)( Субјектите( се( должни( да( посветат( посебно( внимание( на( деловните( односи( и(трансакциите(со(здруженија(на(граѓани(и(фондации.((3)( Субјектите( се( должни( да( го( утврдат( ризикот( од( перење( пари( и( финансирање( на(тероризам( пред( да( воведат( во( употреба( нови( технологии( или( технологии( во( развој,( нови(продукти,(деловни(практики(или(услуги.((4)(Субјектите(во(случаите(од(ставот((3)(од(овој(член(треба(да(превземат(мерки(соодветни(на(утврдениот( ризик( за( да( спречат( новите( технологии,( технологиите( во( развој,( новите(продукти,( деловни( практики( или( услуги( да( се( употребат( за( перење( пари( или( финансирање(на(тероризам.((5)( Субјектите( се( должни( да( извршат( анализа( на( целта( и( намерата( на( активностите( од(ставовите((1),((2)(и((3)(на(овој(член(и(да(изработат(писмен(извештај(за(извршената(анализа.(Одбивање!на!деловен!однос!и!трансакција!Член!18!

(1)( Кога( не( може( да( ги( спроведе( мерките( за( анализа( на( клиентот,( субјектот( е( должен( да(одбие( да( воспостави( деловен( однос,( да( не( ја( изврши( трансакцијата( или( да( го( прекине(деловниот(однос(со(клиентот.((2)( Во( случаите( од( став( (1)( од( овој( член,( субјектот( е( должен( да( утврди( дали( постојат( основи(за( сомневање( за( перење( пари( или( финансирање( на( тероризам( и( да( достави( извештај( до(Управата(согласно(член(30(став((1)(точка(а)(од(овој(закон.(Царинска!управа!Член!19!(1)(Царинската(управа(задолжително(го(евидентира(секое(внесување(и(изнесување(на(пари(и(физички( преносливи( средства( за( плаќање( преку( царинската( линија( на( Република(Македонија,(ако(износот(го(надминува(со(закон(или(друг(пропис(дозволениот(максимум.((2)( При( евидентирањето( од( ставот( (1)( на( овој( член( Царинската( управа( задолжително(прибира( податоци( за:((](идентитетот(на(лицето(кое(за(себе(или(за(друг(врши(внесување(или(изнесување(на(пари(и(физички(преносливи(средства(за(плаќање(податоци(за(името(и(презимето,(датум(и(место(на(раѓање,( број( на( патна( исправа( и( националност;((](идентитетот(на(сопственикот(на(парите(и(физички(преносливите(средства(за(плаќање;((](идентитетот(на(вистинскиот(сопственик;((](износот(и(валутата(на(парите(и(физички(преносливите(средства(за(плаќање(кој(се(внесува(или( изнесува( преку( царинската( линија;((](изјава(за(потеклото(на(парите(и(физички(преносливите(средства(за(плаќање,(потпишана(од(лицето( кое( врши( нивно( внесување( или( изнесување;((](намерата(за(внесувањето(или(изнесувањето(на(парите(и(физички(преносливите(средства(за(плаќање( и((](местото(и(времето(на(преминување(на(царинската(линија.((3)( Царинската( управа( задолжително( по( електронски( пат( или( преку( телекомуникационите(средства( (телефон,( телефакс),( а( во( случај( кога( тоа( не( е( можно,( со( други( пишани( средства( го(пријавува( до( Управата( внесувањето( или( изнесувањето( на( пари( и( физички( преносливите(средства( за( плаќање( за( плаќање( над( 10.000( евра( во( денарска( противвредност,( најдоцна( во(рок(од(три(работни(дена,(од(евидентирањето.((4)( Царинската( управа( задолжително( писмено( го( пријавува( до( Управата( внесувањето( или(изнесувањето( на( пари( и( физички( преносливи( средства( за( плаќање( без( оглед( на( износот,(секогаш( кога( постои( основа( за( сомневање( за( перење( пари( или( финансирање( на( тероризам(најдоцна( во( рок( од( 24( часа( од( сознанието( за( сомнителноста( на( внесувањето( или(изнесувањето(на(пари(и(физички(преносливи(средства(за(плаќање.(Менувачки!работи!Член!20!(1)( Субјектите( кои( во( рамките( на( своето( занимање( или( професија( вршат( менувачки( работи,(покрај( другите( мерки( пропишани( со( овој( закон,( се( должни( да( го( утврдат( идентитетот( на(

клиентот(согласно(член(8(од(овој(закон(пред(секоја(трансакција(која(вклучува(сума(поголема(од(500(евра(во(денарска(противвредност.((2)( Субјектите( од( ставот( (1)( на( овој( член( се( должни( податоците( за( клиентот( да( ги(забележуваат( по( хронолошки( редослед( во( нумериран(регистар( потпишан( од( овластеното(лице(или(друго(лице(со(овластување(да(го(потпишува(регистарот(дадено(од(раководно(лице(согласно(актите(на(субјектите.((3)( Формата( и( содржината( на( нумерираниот( регистар( од( ставот( (2)( на( овој( член,( на( предлог(на(Управата,(ја(пропишува(министерот(за(финансии.(Брз!трансфер!на!пари!Член!21!(1)( Субјектите( кои( во( рамките( на( своето( занимање( или( професија( вршат( брз( трансфер( на(пари,( покрај( другите( мерки( пропишани( со( овој( закон,( се( должни( да( го( утврдат( идентитетот(на( клиентот,( испраќачот( односно( примачот( согласно( член( 8( од( овој( закон( пред( секоја(трансакција(поголема(од(1.000(евра(или(друга(валута(во(противвредност(на(1.000(евра.((2)(Субјектите(од(ставот((1)(на(овој(член(од(овој(закон(се(должни(податоците(за(клиентот(да(ги(забележуваат(по(хронолошки(редослед(во(нумериран(регистар,(потпишан(од(овластеното(лице(или(друго(лице(со(овластување(да(го(потпишува(регистарот(дадено(од(раководно(лице(согласно(актите(на(субјектите.((3)( Формата( и( содржината( на( нумерираниот( регистар( од( ставот( (2)( на( овој(член,(на(предлог(на(Управата,(ја(пропишува(министерот(за(финансии.(Приредувачи!на!игри!на!среќа!во!играчница!(казино)!Член!22!(1)( Приредувачи( на( игри( на( среќа( во( играчница( (казино),( покрај( другите( мерки( пропишани(со( овој( закон,( се( должни( да( го(идентификуваат( клиентот( согласно( член( 8( од( овој( закон(веднаш(по(влегувањето(во(казиното(и(при(купување(или(при(исплаќање(на(чипови(во(износ(над( 500( евра( во( денарска( противвредност( според( средниот( курс( на( Народната( банка( на(Република(Македонија(на(денот(на(купување,(односно(исплаќање.((2)( Податоците( од( ставот( (1)( на( овој( член( се( водат( во( нумериран( регистар( потпишан( од(овластеното(лице(на(приредувачот(на(играта(на(среќа(во(играчница((казино).((3)( Формата( и( содржината( на( нумерираниот( регистар( од( ставот( (2)( на(овој(член,(на(предлог(на(Управата(ја(пропишува(министерот(за(финансии.(Брокерски!куќи!и!банки!со!дозвола!за!работа!со!хартии!од!вредност!Член!23!

(1)( Брокерските( куќи( и( банките( со( дозвола( за( работа( со( хартии( од( вредност( се( должни( да(водат(нумериран(регистар(за(тргувањето(на(хартии(од(вредност(чиј(вкупен(износ(е(поголем(од( 15.000( евра( во( денарска( противвредност,( потпишан( од( овластеното( лице( или( друго( лице(со( овластување( да( го( потпишува( регистарот( дадено( од( раководно( лице( согласно( актите( на(брокерските(куќи(и(банките(со(дозвола(за(работа(со(хартии(од(вредност.((2)( Формата( и( содржината( на( нумерираниот( регистар( од( ставот( (1)( на( овој( член,( на( предлог(на(Управата,(ја(пропишува(министерот(за(финансии.(Забрани!Член!24!(1)(Се(забранува(вршење(на(готовински(плаќања,(односно(исплата,(примање(на(готови(пари(или( размена( на( валута( во( износ( од( 15.000( евра( или( повеќе( во( денарска( противвредност( во(вид( на( една( или( повеќе( поврзани( трансакции,( што( не( е( извршено( преку( банка( или(штедилница.((2)( Субјектите( што( со( закон( се( овластени( за( регистрација( на( хартии( од( вредност,( друг( имот(или( правни( работи,( или( за( пријавување( или( вршење( на( пренос( на( пари,( хартии( од( вредност(или(друг(имот,(можат(да(извршат(таква(регистрација(или(пренос(само(ако(клиентот(поднесе(доказ(дека(преносот(на(парите(над(износот(од(ставот((1)(на(овој(член(е(извршен(преку(банка.(Член!25!(1)( Се( забранува( финансиските( институции( да( влегуваат( или( да( го( продолжат( деловниот(однос( со( Shell( bank( (банките( школки)( и( да( започнат( или( продолжат( кореспондентски(деловен(однос(со(банка(за(која(знаат(дека(дозволува(отворање(и(работење(со(сметки(на(Shell(bank((банките(школки).((2)( Се( забранува( банки( школки( на( кој( било( начин( да( вршат( финансиски( активности( во(Република(Македонија.(Член!26!Се(забранува(финансиските(институции(да(отвoраат(и(чуваат(анонимни(сметки(и(сметки(на(фиктивни(имиња.(Член!27!(1)(Финансиските(институции(кои(имаат(свои(подружници(или(филијали(во(странство(треба(да( обезбедат( примена( на( мерките( за( спречување( на( перење( пари( и( финансирање( на(тероризам(во(подружниците(или(филијалите.((2)(Во(случај(кога(законите(на(државата(во(која(подружниците(или(филијали(од(ставот((1)(на(овој( член( имаат( седиште,( не( дозволуваат( примена( на( мерките( од( став( (1)( на( овој( член,(финансиските( институции( треба( веднаш( да( го( информираат( соодветниот( орган( на( надзор,(согласно(член(91(од(овој(закон.(

Чување!на!податоци!Член!28!(1)( Субјектите( се( должни( копиите( од( документите( со( кои( го( утврдуваат( и( верификуваат(идентитетот( на( клиентот,( ополномоштувачот( и( вистинскиот( сопственик,( за( спроведените(процедури( за( анализа( на( клиентот( или( вистинскиот( сопственик( и( за( реализираните(трансакции( или( трансакциите( во( обид,( клиентското( досие( и( деловната( кореспонденција,( да(ги( чуваат( најмалку( пет( години( по( извршената( трансакција,( сметано( од( последната(трансакција(кога(се(работи(за(повеќе(трансакции(кои(сочинуваат(една(целина.((2)( Субјектите( се( должни( да( чуваат( копии( од( извршената( анализа( согласно( член( 17( став( (5)(од( овој( закон( најмалку( пет( години( од( последната( трансакција( или( воведувањето( на( нова(технологија,(деловна(практика,(услуга(или(продукт.((3)( Субјектите( се( должни( податоците,( да( ги( чуваат,( на( начинот( на( кој( ги( доставиле( до(Управата,(најмалку(пет(години(од(денот(на(доставувањето.((4)( Податоци( за( клиентот( со( кој( е( воспоставен( подолготраен( деловен( однос,( во( смисла( на(овој(закон(се(чуваат(најмалку(пет(години(од(денот(на(престанокот(на(деловниот(однос.((5)( Царинската( управа( е( должна( да( ги( чува( сите( податоци( за( внесување( или( изнесување( на(пари( и( физички( преносливи( средства( за( плаќање,( преку( царинската( линија( најмалку( пет(години(од(денот(на(извршениот(пренос.((6)(Регистарот(од(членовите(20,(21,(22,(и(23(од(овој(закон(задолжително(се(чува(најмалку(пет(години(од(последниот(заведен(податок.((7)( Субјектите( се( должни( да( чуваат( копии( од( документацијата( од( член( 36( од( овој( закон(најмалку(пет(години.((8)( Во( случај( на( престанок( на( постоењето( на( субјектот,( обврската( за( чување( на( податоците(во( рокот( определен( во( ставот( (1)( на( овој( член( се( пренесува( врз( правните( наследници( на(субјектот.((9)( Ако( нема( правни( наследници( на( правното( лице,( обврската( за( чување( на( податоците( од(ставот((1)(на(овој(член(се(пренесува(врз(неговите(основачи.((10)(Субјектите(се(должни(документите(од(став((1)(на(овој(член(да(ги(стават(на(располагање(по(барање(на(Управата(или(на(органите(од(член(91(и(член(98(од(овој(закон.((11)( По( барање( на( Управата( субјектите( се( должни( да( ги( чуваат( податоците( од( ставот( (1)( од(овој(член(подолго(од(пет(години.(Доверливост!на!податоците!Член!29!

(1)( Податоците( обезбедени( врз( основа( на( овој( закон( се( доверливи( и( можат( да( се( користат(единствено(за(откривање(и(спречување(на(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам.((2)( Не( се( смета( за( оддавање( на( деловна( тајна( доставувањето( на( податоците( од( ставот( (1)( на(овој( член( на( Управата( и( до( органите( на( надзор( или( надлежните( органи( за( спроведување( на(законите.((3)(Субјектите,(лицата(кои(што(управуваат(со(субјектите(и(нивните(вработени(не(смеат(да(го(известат( клиентот( или( трето( лице( за( доставувањето( на( податоците( до( Управата( или( за(мерките( и( дејствијата( за( откривање( и( спречување( на( перење( пари( и( финансирање( на(тероризам(преземени(врз(основа(на(овој(закон.((4)( Забраната( од( ставот( (3)( на( овој( член( се( однесува( и( на( случаите( кога( се( доставуваат(податоци(до(органите(на(надзор(или(надлежните(органи(за(спроведување(на(законот.((5)(Вработените(во(субјектите(и(лицата(кои(што(управуваат(со(субјектите(кои(имаат(обврска(да( преземаат( мерки( и( дејствија( за( откривање( и( спречување( на( перење( пари( и( финансирање(на(тероризам,(согласно(со(овој(закон,(не(смеат(да(ги(користат(личните(податоци(од(досијеата(на(клиентите(за(други(цели,(освен(за(спроведување(на(активностите(наменети(за(откривање(и(спречување(на(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам.(ДОСТАВУВАЊЕ(НА(ПОДАТОЦИ(ДО(УПРАВАТА(Член!30!(1)( Субјектите( се( должни( собраните( податоци,( информации( и( документи,( да( ги( достават( до(Управата,( во( следниве( случаи:((а)( кога( се( сомневаат( или( имаат( основи( за( сомневање( дека:((](било(или(е(извршено(перење(пари(и/или(финансирање(на(тероризам(или(е(направен(обид(или(се(прави(обид(за(перење(пари(и/или(за(финансирање(на(тероризам,(без(оглед(на(износот(на( трансакцијата;((](имотот(е(принос(од(казниво(дело;((](имотот(е(поврзан(со(финансирање(на(терористички(акт,(терористичка(организација(или(терорист;((б)(во(случај(на(готовинска(трансакција(во(износ(од(15.000(евра(во(денарска(противвредност(или( повеќе( и((в)( во( случај( на( поврзани( готовински( трансакции( во( износ( од( 15.000( евра( во( денарска(противвредност(или(повеќе.((2)( Субјектите( за( сомневањето( од( ставот( (1)( точка( а)( на( овој( член( се( должни( веднаш( да( ја(известат(Управата,(а(податоците,(информациите(и(документите(се(должни(да(ги(достават(до(Управата(најдоцна(во(рок(од(24(часа(од(известувањето(на(Управата(во(форма(на(извештај.((3)( Доколку( доставените( податоци( од( став( (2)( на( овој( член( се( недоволни,( Управата( може( да(побара(дополнителни(информации(и(документација(од(субјектите.((4)( Субјектите( се( должни( во( писмена( форма( да( го( известат( надлежниот( орган( за( надзор( од(член( 91( и( 98( на( овој( закон( дека( го( доставиле( извештајот( од( ставот( (2)( на( овој( член( до(Управата,(во(рок(од(три(работни(дена(од(доставувањето(на(извештајот.(

(5)(Субјектите(собраните(податоци,(информации(и(документи(за(извршените(трансакции(од(ставот((1)(точки(б)(и(в)(на(овој(член(се(должни(да(ги(достават(до(Управата(најдоцна(во(рок(од(три(работни(дена(од(извршената(трансакција(во(форма(на(извештај.(Член!31!(1)( Основите(на(сомневање(од(член(30(став((1)(точка(а)(од(овој(закон,(субјектот(ги(утврдува(врз(основа(на(непосредни(сознанија,(листата(на(индикатори(за(препознавање(на(сомнителни(трансакции( утврдени( од( Управата,( субјектите( и( надзорните( органи( и( меѓународните( листи(на(терористи(и(терористички(организации,(како(и(согласно(интерните(акти(на(субјектите(за(проценка(на(ризикот.((2)(Управата(има(обврска(да(ги(ажурира(листите(на(индикатори(од(ставот((1)(на(овој(член.(Член!32!(1)(Нотарите(собраните(податоци(за(составени(нотарски(акти,(потврдени(приватни(исправи(и( заверени( потписи( на( договори( со( кои( се( стекнува( имот( во( вредност( од( 15.000( евра( или(повеќе,(во(денарска(противвредност(според(средниот(курс(на(Народната(банка(на(Република(Македонија( на( денот( кога( се( составени( нотарските( акти,( потврдени( приватните( исправи( и(заверени( потписите,( наведени( во( договорот,( ги( доставуваат( до( Управата( на( крајот( на( денот(во(електронска(форма.((2)( Банките( собраните( податоци( за( исплатени( кредити( во( вредност( од( 15.000( евра( или(повеќе,(во(денарска(противвредност(според(средниот(курс(на(Народната(банка(на(Република(Македонија(на(денот(кога(кредитот(е(исплатен(и(собраните(податоци(за(трансакции(кај(кои(како( основ( се( јавува( позајмица( ги( доставуваат( до( Управата( во( електронска( форма( најдоцна(до(петти(во(месецот(за(претходниот(месец.((3)( Осигурителните( друштва( кои( вршат( работи( на( осигурување( на( живот( собраните(податоци( за( склучени( полиси( за( животно( осигурување( во( вредност( од( 15.000( евра( или(повеќе,(во(денарска(противвредност(според(средниот(курс(на(Народната(банка(на(Република(Македонија( на( денот( кога( е( склучена( полисата( за( осигурување,( ги( доставуваат( до( Управата(на(крајот(на(денот(во(електронска(форма.((4)( Правните( и( физичките( лица( чија( дејност( е( купопродажба( на( возила( собраните( податоци(за( склучените(договори( за( купопродажба( на( нови( возила( во( вредност( од( 15.000( евра( или(повеќе,(во(денарска(противвредност(според(средниот(курс(на(Народната(банка(на(Република(Македонија( на( денот( кога( е( склучен( договорот,( ги( доставуваат( до( Управата( на( крајот( на(денот(во(електронска(форма.((5)( Министерот( за( финансии,( на( предлог( на( Управата,( ја( пропишува( содржината( и( формата(на( податоците( од( ставовите( (1),( (2),( (3)( и( (4)( на( овој( член( и( начинот( на( електронско(доставување(до(Управата.(Член!33!

(1)( Извештаите( за( трансакциите( од( членот( 30( став( (2)( од( овој( закон( се( доставуваат( до(Управата( по( електронски( пат( или( преку( телекомуникационите( средства( (телефон,(телефакс),(а(во(случај(кога(тоа(не(е(можно,(со(други(пишани(средства.((2)( Извештаите( доставени( по( телефон( треба( да( бидат( потврдени( со( телефакс,( електронски(или( друг( пишан( документ( најдоцна( во( рок( од( три( работни( дена( од( денот( на( нивното(доставување.((3)(Управата(не(смее(да(го(открие(идентитетот(на(вработениот(во(субјектот(кој(го(доставува(извештајот,( освен( во( случаите( кога( постои( сомневање( дека( вработениот( или( субјектот(извршил( казниво( дело( перење( пари( и/или( финансирање( на( тероризам,( на( писмено( барање(на(надлежниот(суд(кога(е(неопходно(да(се(утврдат(факти(во(текот(на(кривична(постапка.((4)( Министерот( за( финансии( ја( пропишува( содржината( на( извештаите( од( ставот( (1)( на( овој(член.(Програми!Член!34!(1)( Субјектите( се( должни( да( изготват( програми( од( член( 4( алинеја( 4( од( овој( закон( кои(содржат( и( обезбедуваат:((](процедури(за(прифатливост(на(клиенти;((](процедура(за(анализа(на(клиентот;((](процедури( за( анализа( на( ризик( и( индикатори( за( анализа( на( ризик;((](процедури(за(проценка(на(ризикот(на(носител(на(јавна(функција;((](процедури(за(препознавање(на(невообичаени(трансакции(и(сомневање(на(перење(пари(и(финансирање( на( тероризам;((](процедури(за(чување( на( податоците( и( документите( и( за( доставување( на( извештаи( до(Управата;((](план(за(постојана(обука(на(вработените(во(субјектот(од(областа(на(спречување(на(перење(пари( и( финансирање( на( тероризам( која( обезбедува( реализација( на( најмалку( две( обуки( во(текот( на(годината;((](податоци(за(овластено(лице;((](начин(на(соработка(со(Управата(и((](процедура(и(план(на(вршење(на(внатрешна(контрола(и(ревизија(на(спроведување(на(мерките(и(дејствијата.((2)( Субјектите( се( должни( програмите( и( измените( и( дополнувањата( на( програмите( да( ги(достават(на(увид(и(мислење(до(Управата.((3)( Банките( се( должни( да( стават( во( употреба( или( да( го( надградат( софтверот( за( автоматска(обработка( на( податоците( согласно( Правилник( за( карактеристиките( на( софтверот( за(автоматска( обработка( на( податоците,( донесен( од( страна( на( министерот( за( финансии,( на(предлог(на(Управата.(Именување!на!овластено!лице!и!формирање!на!Оддел!за!спречување!на!перење!пари!и!финансирање!на!тероризам!

Член!35!(1)(Субјектите(се(должни(да(именуваат(овластено(лице.((2)(Доколку(во(субјектот(се(вработени(повеќе(од(50(лица,(покрај(обврската(од(став((1)(на(овој(член,(субјектот(треба(во(рамките(на(своето(работење(да(формира(посебен(оддел.((3)( Во( одделот( треба( бидат( вработени( најмалку( три( лица,( а( бројката( на( вработени( во(одделот(треба(да(се(зголемува(пропорционално(за(по(едно(лице(на(секои(200(вработени.((4)( Вработените( од( ставовите( (1)( и( (3)( на( овој( член( треба( да( исполнуваат( високи(професионални( стандарди( определени( од( страна( на( субјектот( и( да( имаат( соодветни(познавања(во(областа(за(спречување(на(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам.((5)(Со(работењето(на(одделот(од(ставот((2)(на(овој(член(раководи(овластеното(лице.((6)(Заради(ефикасно(работење(на(овластеното(лице(и(на(вработените(во(одделот,(субјектот(е(должен( да( обезбеди( исполнување( најмалку( на(следните(услови:((](издвоеност(на(активностите(на(овластеното(лице,(односно(на(одделот,(од(другите(деловни(активности( на( субјектот,( коишто( не( се( поврзани( со( активностите( на( спречувањето( на(перење( пари( и( финансирање( на( тероризмот( и( контрола( на( усогласеноста( на( работењето( со(прописите;((](независност(на(овластеното(лице(и(на(одделот;((](право(на(директен(пристап(до(електронските(бази(на(податоци(и(навремен(пристап(до(сите(информации(потребни(за(непречено(спроведување(на(програмата(и(одредбите(на(овој(Закон(и((](воспоставување(директна(комуникација(со(органите(на(управување(на(субјектот(и(друго.(Обврска!за!внатрешна!контрола!Член!36!Субјектите( се( должни( да( вршат( внатрешна( контрола( над( спроведувањето( на( мерките( и(дејствијата( за( спречување( на( перење( пари( и( финансирање( на( тероризам( најмалку( еднаш(годишно(и(да(изготват(документација(за(констатираните(наоди(од(спроведената(контрола.(Член!37!Обврските( кои( произлегуваат( од( овој( закон( не( се( однесуваат( на( адвокатите( кога( вршат(функција(на(одбрана(и(застапување(во(судска(постапка.(Изземање!од!одговорност!за!известување!и!задржување!Член!38!(1)(Нема(да(се(покрене(постапка(за(утврдување(на(одговорност(за(оддавање(на(деловна(тајна(против( лицата( или( работоводниот( орган( и( вработените( во( субјектите( кои( доставиле(информации(или(извештаи(во(врска(со(сомнителни(трансакции(до(Управата.(

(2)( Не( може( да( се( покрене( постапка( за( граѓанска( или( кривична( одоговорност( против(службените(или(одговорните(лица,(работоводниот(орган(или(вработените(во(субјектите(кои(доставиле(информации(или(извештаи(според(одредбите(од(овој(закон,(дури(и(во(случај(кога(постапката( по( дадените( информации( и( извештаи( не( довела( до( утврдување( на( одговорност,(односно(осуда(со(правосилна(пресуда.((3)( Не( може( да( се( покрене( постапка( за( граѓанска( или( кривична( одговорност( против(службените( или( одговорните( лица,( работоводниот( орган( и( вработените( во( субјектите,(заради( настаната( материјална( или( нематеријална( штета( како( последица( од( задржување( на(трансакции( според( одредбите( на( овој( закон,( освен( ако( со( таквото( задржување( не( се(исполнети(обележјата(на(некое(кривично(дело.(Деловна!тајна!Член!39!Повикувањето( на( деловна( тајна( не( може( да( се( прифати( како( основа( за( одбивање( да( се(достави(информација(според(овој(закон.(УПРАВА(ЗА(ФИНАНСИСКО(РАЗУЗНАВАЊЕ(Член!40!(1)( За( прибирање,( обработување,(анализа,( чување( и( доставување( на( податоците( добиени( од(субјектите( кои( се( обврзани( за( преземање( мерки( и( дејствија( за( откривање( и( спречување( на(перење( пари( и( финансирање( на( тероризам,( се( основа( Управа,( како( орган( на( државната(управа(во(состав(на(Министерството(за(финансии,(со(својство(на(правно(лице.((2)( Управата( ги( има( следните( надлежности:((](прибира,(обработува,(анализира,(чува(и(доставува(податоци(добиени(од(субјектите(врз(основа( на( овој( закон;((](прибавува(финансиски,(административни(и(други(податоци(и(информации,( неопходни( за(извршување( на( своите( надлежности;((](изготвува(и(доставува(извештаи(до(надлежните(државни(органи,(секогаш(кога(постојат(основи(на(сомневање(за(сторено(кривично(дело(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам;((](изготвува(и(доставува(извесување( до( надлежните( државни( органи( за( постоење( на( основи(на( сомневање( за( сторено( друго( кривично( дело;((](издава(писмен(налог(на(субјектот(со(кој(привремено(ја(задржува(трансакцијата;((](поднесува(барање(за(поднесување(на(предлог(за(определување(на(привремени( мерки( до(надлежниот( јавен( обвинител;((](поднесува(налог(за(следење(на(деловниот(однос(до(субјектот;((](поднесува(барање(за(покренување(на(прекршочна(постапка(пред(надлежниот(суд;((](соработува(со(субјектите(од(член(3(од(овој(закон,(Министерството(за(внатрешни( работи,(Управата(за(финансиската(полиција,(Јавното(обвинителство,(Царинската(управа,(Управата(за(јавни( приходи,( Државниот( девизен( инспекторат,( Комисијата( за( хартии( од( вредност( на(Република( Македонија,( Народната( банка( на( Република( Македонија,( Агенцијата( за(супервизија(на(капитално(финансирано(пензиско(осигурување,(Агенцијата(за(супервизија(на(осигурување,( Државната( комисија( за( спречување( на( корупцијата( и( други( државни( органи( и(институции,( како( и( со( други( организации,( институции( и( меѓународни( тела( за( борба( против(

перењето( пари( и( против( финансирањето( на( тероризмот;((](склучува(договори(за(соработка(и(разменува(податоци(и(информации(со(овластени(тела(на(други( држави( и( меѓународни( организации,( вклучени( во( борба( против( перење( пари( и(финансирање( на( тероризам;((](самостојно(или(во(соработка(со(органите(за(надзор(и(комисиите(наведени(во(овој(закон(врши( надзор( над( субјектите( за( примената( на( мерките( и( дејствијата( определени( со( овој(закон;((](поведува(иницијативи(или(дава(мислења(на(закони(и(подзаконски(акти(што( се( однесуваат(на( спречување( на( перење( пари( и( финансирање( на( тероризам;((](помага(во(професионалното(усовршување(на(овластените(лица(и(вработените(во(Одделот(за( спречување( на( перење( пари( и( финансирање( на( тероризам( во( субјектите( од( членот( 3( на(овој( закон;((](утврдува(листи(на(индикатори(за(анализа(на(ризик(и(за(препознавање(на(сомнителни(трансакции(во(соработка(со(субјектите(и(органите(кои(вршат(надзор(врз(нивното(работење;((](планира(и(спроведува(обуки(за(усовршување(и(оспособување(на(вработените(во(Управата;((](дава(појаснување(во(примената(на(прописите(за(спречување(на(перење(пари(и(финансирање( на( тероризам( и((](врши(други(работи(определени(со(закон.((3)( Управата( работите( од( своја( надлежност( ги( врши( согласно( со( закон,( ратификуваните(меѓународни( договори( со( кои( се( уредува( спречувањето( перење( пари( и( финансирање( на(тероризам.((4)(Управата(работите(во(делот(на(надзорот(ги(врши(согласно(регулативата(за(инспекциски(надзор,(доколку(со(овој(закон(поинаку(не(е(уредено.((5)( Личните( податоци( прибрани( за( целите( на( овој( закон( се( користат( во( согласно( со( овој(закон(и(прописите(за(заштита(на(личните(податоци.((6)( Управата( еднаш( годишно( изготвува( извештај( за( работите( од( својата( надлежност( и(програма( за( работа( за( следната( година( и( ги( доставува( до( министерот( за( финансии( и( до(Владата( на( Република( Македонија.( Управата( може( да( достави( и( друг( извештај( по( барање( на(министерот(за(финансии(или(на(Владата(на(Република(Македонија.((7)( Средства( за( финансирање( на( Управата( се( обезбедуваат( од( Буџетот( на( Република(Македонија.(Член!41!(1)(Управата( своите( надлежности( ги( спроведува( на( целата( територијата( на( Република(Македонија.((2)(Седиштето(на(Управата(е(во(Скопје.(Член!42!(1)( Директорот( на( Управата( го( именува( и( разрешува( Владата( на( Република( Македонија( на(предлог( на( министерот( за( финансии(по( спроведен( јавен( оглас,( објавен( во( три( дневни(весници( на( целата( територија( на( Република( Македонија( од( кои( еден( од( весниците( што( се(

издаваат( на( јазикот( што( го( зборуваат( најмалку( 20%( од( граѓаните( кои( зборуваат( службен(јазик(различен(од(македонскиот(јазик(и(има(мандат(од(четири(години.((2)( За( директор( може( да( биде( именувано( лице( кое( ги( исполнува( следните( услови:(1((1)( да( е( државјанин( на( Република( Македонија;((2)( да( има( стекнати( 240( кредити( според( ЕКТС( или( VII/1( степен( на( образование;((3)( најмалку( пет( години( работно( искуство;((4)(да(има(соодветен(доказ((сертификат),(не(постар(од(пет(години,(за(положен(англиски(јазик,(и( тоа:((](ТОЕФЕЛ(ИБТ(најмалку(74(бода;((](ИЕЛТС((IELTS)(–(најмалку(6(бода;((](ИЛЕЦ((ILEC)((Cambridge(English:( Legal)(–(најмалку(Б2((B2)(ниво;((](ФЦЕ((FCE)((Cambridge(English:(First)(](положен;((](БУЛАТС((BULATS)(](најмалку(60(бода(или((](АПТИС((APTIS)(–(најмалку(Б2((B2)(ниво(и((5)(да(има(положено(психолошки(тест(и(тест(за(интегритет.((3)( Мандатот( на( директорот( престанува:((](по(истек(на(четири(години(од(денот(кога(е(именуван,((](во(случај(на(смрт;((](во(случај(на(негова(оставка;((](во(случај(на(разрешување;((](во(случај(кога(со(правосилна(пресуда(е(осуден(за(кривично(дело(на(казна(затвор(во(траење(од( најмалку( шест( месеца;((](кога(од(страна(на(судот(му(е(изречена(мерка(забрана(за(вршење(на(дејност(на(раководно(лице( во( институцијата( и((](ако(ја(изгубил(деловната(способност.((4)( Директорот( може( да( биде( разрешен,( поради:((](незаконито(работење;((](нестручно(вршење( на( должноста( на( директор;((](во(случај(на(долготрајна(тешка(болест(која(го(спречува(во(извршувањето(на(своите(обврски(и((](по(негово(барање.((5)( Директорот( раководи( и( ја( претставува( Управата,( организира( и( обезбедува( законито,(ефикасно(и(стручно(вршење(на(работите(на(Управата,(донесува(решенија,(налози(и(интерни(наредби,(упатства,(планови(и(програми,(опомени(со(препораки(и(други(акти.((6)( Директорот( може( да( овласти( вработен( Управата,( во( случај( на( негово( отсуство( или(спреченост,(да(потпишува(акти(од(ставот((5)(на(овој(член.(Член!43!(1)(Во(Управата(работните(места(на(вработените(се(групираат(во(групи(и(подгрупи(согласно(со( Законот( за( вработените( во( јавниот( сектор:((](административни(службеници;((](работни(места(на(овластени(службени(лица(во(Управата(и((](помошно]технички(лица.(

(2)( Вработените( во( Управата( кои( вршат( работи( од( административна( природа( имаат( статус(на(административни(службеници.((3)(За(вработените(од(ставот((2)(на(овој(член(категориите,(нивоата(и(звањата(се(утврдуваат(согласно(со(Законот(за(административните(службеници.((4)( За( прашањата( кои( се( однесуваат( на( класификацијата,( евиденцијата,( вработувањето,(унапредувањето,( стручното( усовршување( и( оспособување,( мерењето( на( ефектот( и( други(прашања( во( врска( со( работниот( однос( на( административните( службеници( се( применуваат(одредбите(од(Законот(за(административните(службеници.((5)( Вработените( во( Управата,( кои( вршат( помошно]технички( работи( имаат( статус( на(помошно]технички(персонал.((6)( За( прашањата( кои( се( однесуваат( на( класификацијата,( евиденцијата,( вработувањето( и(други( прашања( во( врска( со( работниот( однос( вработените( од( ставот( (5)( на( овој( член( се(применуваат( одредбите( од( овој( закон,( Законот( за( вработени( во( јавен( сектор( и( општите(прописи(за(работни(односи.(Класификација!на!работни!места!на!овластени!службени!лица!во!Управата!Член!44!(1)( За( овластените( службени( лица( во( Управата( се( утврдуваат( следните( категории( на(работни( места:((](категорија(А(–(раководни(лица]финансиски( разузнавачи( и((](категорија(Б(](финансиски(разузнавачи.((2)( Во( рамките( на( категоријата( А( се(утврдуваат( следниве( нивоа( на( работни( места:((ниво( А1(](раководител(на(сектор;((ниво( А2(](помошник(раководител(на(сектор(и((ниво(А3(](раководител(на(одделение.(Во( рамките( на( категоријата( Б( се( утврдуваат( следниве( нивоа( на( работни( места:((ниво( Б1(](самостоен(разузнавач;((ниво( Б2(](виш(разузнавач;((ниво( Б3(](разузнавач(и((ниво(Б4(](помлад(разузнавач.(Член!45!(1)(Вработените(во(Управата(имаат(службена(легитимација.((2)( Формата,( содржината,( начинот( на( издавање,( одземање( и( користење( на( службената(легитимација(на(предлог(на(директорот,(ја(пропишува(министерот(за(финансии.(Член!46!

На( финансиските( разузнавачи( во( Управата( се( применува( овој( закон,( Законот( за( работните(односи,(Законот(за(вработените(во(јавниот(сектор(и(прописите(од(областа(на(здравственото,(пензиското( и(инвалидското(осигурување(и(Општиот(колективен(договор(за(јавниот(сектор,(доколку(со(овој(закон(поинаку(не(е(уредено.(Член!47!(1)( Во( Управата( како( финансиски( разузнавач( може( да( се( вработи( лице( кое( покрај( општите(услови( ги( исполнува( и( посебните( услови( предвидени( со( овој( закон( и( актот( за(систематизација(на(работните(места(во(Управата.((2)( За( финансиски( разузнавач( може( да( биде( вработено( лице( кое:((](е(државјанин(на(Република(Македонија;((](е(психофизички(здраво((способно)(и(со(предиспозиции(за(вршење(на(работите( на(финансиски( разузнавач( од( страна( на( определена( здравствена( установа;((](има(завршено(соодветно(образование(пропишано(со(актот(за(систематизација(и((](ги(исполнува(и(посебните(услови(пропишани(со(актот(за(систематизација.(Член!48!(1)(Финансиски(разузнавач(заснова(работен(однос(врз(основа(на(јавен(оглас(и(на(постапка(и(под(услови(утврдени(со(овој(закон.((2)( Постапката( по( јавен( оглас( за( прием( на( лице( во( Управата( може( да( трае( и( подолго,( но( не(подолго(од(три(месеци.((3)( Во( Управата( може( да( се( вработи(лице( со( преземање,( без( огласување( на( работното( место,(од( еден( во( друг( државен( орган( со( негова( согласност,( на( работно( место( кое( одговара( на(неговата( стручна( подготовка,( односно( квалификации,( кога( тоа( го( налага( потребата( на(Управата,(по(претходно(мислење(на(министерот(за(финансии.((4)( Директорот( на( Управата( врз( основа( на( квалификациите,( стручноста( и( знаењата( на(пријавените(кандидати,(одлучува(за(изборот.(Член!49!(1)( На( финансискиот( разузнавач( работниот( однос( му( престанува,( ако:((а)( сам( тоа( го( побара;((б)(трајно(ја(загуби(здравствената(и(физичката(способност(за(извршување(на(должностите(во(Управата( како( последица( на( болест( или( намалување( на( физичките( или( менталните(капацитети;((в)( не( ги( исполнува( посебните( услови( од( членот( 50( став( (2)( од( овој( закон( за( вработување( на(финансиски( разузнавач;((г)( му( е( изречена( дисциплинска( мерка( престанок( на( работен( однос( со( денот( на( врачувањето(на( конечното( решение;((д)(поради(издржување(казна(затвор(мора(да(биде(отсутен(од(работа(подолго(од(шест(месеци(](со(денот(на(упатувањето(на(издржувањето(на(казната;((ѓ)( ги( исполни( условите( за( пензија( согласно( со( закон( и((

е)( биде( оценет( со( оцена( "не( задоволува"( трипати( последователно( или( во( последните( пет(години(најмалку(трипати.((2)(За(престанокот(на(работниот(однос(одлучува(министерот(за(финансии.(Член!50!(1)( Финансиските( разузнавачи( имаат( обврска:((а)( работните( задачи( да( ги( вршат( совесно,( стручно,( ефикасно,( уредно( и( навремено( во(согласност( со( Уставот,( закон( и( други( прописи;((б)( да( ги( извршуваат( наредбите( од( непосредно( претпоставениот( раководител( и( да(постапуваат( по( нив( во( согласност( со( Уставот,( закон( и( друг( пропис;((в)( да( го( почитуваат( пропишаното( работно( време( и((г)( опремата( што( им( е( дадена( на( користење( за( извршување( на( нивните( должности( да( ја(употребуваат(со(должно(внимание(и(како(добар(домаќин(во(согласност(со(нејзината(намена(и(истата(да(не(ја(користат(во(приватни(цели.((2)(Финансискиот(разузнавач(покрај(обврските(од(ставот((1)(на(овој(член(ги(има(и(следниве(обврски:((а)( да( ја( врши( својата( работа( непристрасно( и( без( влијание( од( политичките(партии,( да( не( се(раководи( од( свои( политички( уверувања,( од( лични( финансиски( интереси,( да( не( ги(злоупотребува( овластувањата( и( статусот( и( да( го( штити( угледот( на( Управата;((б)( стручно( да( го( усовршува( своето( знаење( заради( унапредување( на( професионалните(барања(со( постојано( почитување( и( применување( на( прописите( за( вршење( на( своите(службени( должности;((в)( да( се( однесува( во( согласност( со( Кодексот( на( однесување( на( Управата;((г)(да(ги(почитува(сите(безбедносни(мерки(за(да(не(дојде(до(загрозување(на(неговиот(живот(и(здравје,( како( и( животот( и( здравјето( на( другите( вработени( во( Управата( и((д)( да( не( користи( привилегии( и( ослободувања,( барање( или( примање( материјална( или( друга(корист(при(исполнување(на(своите(службени(обврски.((3)( Финансиските( разузнавачи( се( должни( да( ракуваат( и( да( ги( чуваат( класифицираните(информации(согласно(со(прописите(за(класифицирани(информации.((4)( Финансиските( разузнавачи( се( должни( да( ги( собираат,( обработуваат( и( чуваат( личните(податоци(согласно(со(одредбите(од(овој(закон(и(прописите(за(заштита(на(лични(податоци.((5)( Финансиските( разузнавачи( за( непридржување( кон( обврските( пропишани( со( ставовите((1),( (2),( (3)( и( (4)( на( овој( член( подлежат( на( дисциплинска,( прекршочна( и( кривична(одговорност(во(согласност(со(закон.(Член!51!(1)(Управата,(планира,(организира(и(спроведува(обуки(за(вработените.((2)( Со( вработен( кој( се( упатува( на( обука( чија( вредност( надминува( десет( просечни( плати(исплатени( во( Република( Македонија( последниот( месец( пред( упатувањето,( Управата(склучува(договор(во(писмена(форма(со(кој(се(уредуваат(правата(и(обврските(на(договорните(страни.(

(3)( Вработениот( кој( нема( да( ги( исполни( обврските( од( склучениот( договор( од( ставот( (2)( на(овој( член( е( должен( да( ги( надомести( трошоците( направени( за( неговата( обука( зголемени( за(три(пати.(Член!52!(1)( Финансиските( разузнавачи(имаат(право(на(плати,(надоместоци(на(плата(и(други(надоместоци(кои(се(обезбедуваат(од(Буџетот(на(Република(Македонија.((2)( Финансискиот( разузнавач,( поради( специфичностите( на( работите( кои( ги( извршува,( има(право( на( плата( зголемена( за( 20%( од( основицата(утврдена( со( актот( за( исплата( на( плата( и(надоместоци.((3)(На(финансискиот(разузнавач(во(случај(на(привремена(неспособност(за(работа,(настаната(при(вршење(или(по(повод(вршење(на(работите(и(задачите,(му(припаѓа(надоместок(во(висина(на(тековната(плата(за(времето(на(отсуство(од(работа.((4)( На( финансискиот( разузнавач( согласно( со( прописите( за( пензиско( и( инвалидско(осигурување,( стажот( на( осигурување( му( се( смета( со( зголемено( траење,( така( што( старосната(граница( за( стекнување( на( право( на( старосна( пензија( се( намалува( зависно( од( степенот( на(зголемување( на( стажот( и( тоа( за( по( една( година( за( секои( четири( години( поминати( на(работни( места( на( кои( ефективно( поминати( 12( месеци( се( сметаат( во( стаж( на( осигурување(како(14(месеци.((5)(Управата(ги(осигурува(финансиските(разузнавачи(во(случај(на(смрт,(телесно(оштетување(или(губење(на(работната(способност(за(време(на(вршење(на(работите(од(нивна(надлежност.(Член!53!(1)( Финансискиот( разузнавач( во( зависност( од( постигнатите( исклучителни( и( натпросечни(резултати( во( работењето,( стручното( знаење(и(способности(во(работењето,(залагањето,(креативноста( и( совесноста( при( извршувањето( на( службените( должности( може( да( биде(унапреден( на( повисоко( работно( место( со( одлука( на( министерот( за( финансии( на( предлог( на(директорот.((2)( Финансискиот( разузнавач( може( да(биде( унапреден( доколку( ги( исполнува( следниве(услови:((](работното(место(на(кое(се(унапредува(е(слободно((непополнето(или(упразнето);((](во(целост(ги(исполнува(условите(утврдени(во(актот(за(систематизација(на(работните(места(за( работното( место( на( кое( се( врши( унапредувањето;((](ги(има(завршено(обуките(утврдени(за(работното(место(на(кое(се(унапредува;((било( оценето( со( оцени( "задоволува"( или( "се( истакнува"( на( начин( и( под( услови( утврдени( со(овој( закон;((](поминала(најмалку(една(година(од(неговото(последно(унапредување( и((](во(последните(12(месеци(не(било(казнувано(поради(кршење(на(работниот(ред(и(дисциплина(или(неисполнување(на(работните(обврски(утврдени(со(закон.(Член!54!

(1)( Финансиските( разузнавачи( во( текот( на( своето(работење( ќе( бидат( оценувани( еднаш(годишно( од(страна(на(непосреден(раководен(финансиски(разузнавач.(Финансиските(разузнавачи(од(член(44(став((2)(алинеа(1(ги(оценува(директорот(на(Управата.((2)( Финансиските( разузнавачи( кои( оправдано( отсуствувале( од( работа( подолго( од( шест(месеци( во( текот( на( годината( (боледување,( неплатено( отсуство( итн.)( нема( да( бидат(оценувани.((3)( Оценувањето( на( финансиските( разузнавачи( се( врши( врз( основа( на( податоци( кои( се(однесуваат( на:((](стручното(знаење(и(способности(во(работењето;((](залагањето;((](постигнатите(резултати;((](креативноста( и((](совесноста.((4)( Податоците( се( оценуваат( поединечно,( бројчено( со( оценка( од( еден( до( четири( и( описно( со(следниве( описни( оцени( "се( истакнува",( "задоволува",( "делумно( задоволува"( и( "не(задоволува".((5)( Финансискиот( разузнавач( кој( не( е( задоволен( од(оценката,(може(во(рок(од(осум(дена(од(денот( на( оценувањето( да( поднесе( барање( за( преиспитување( на( оценката( до( Комисијата( за(преиспитување(на(оценката,(која(ја(формира(директорот.((6)( Начинот( на( оценување( на( работењето( на( финансиските( разузнавачи,( видовите(на(извештаи,( формата( и( содржината( на( образецот( за( оценување( и( другите( обрасци( ги(пропишува(министерот(за(финансии(на(предлог(на(директорот.(Член!55!(1)( Кодексот( на( однесување( ги( опишува( стандардите( на( однесување( кои( треба( да( се(почитуваат( од( сите( финансиски( разузнавачи( и( дава( насоки( и( упатства( за( решавање( на(етичките( прашања( за( оние( кои( работат( во( Управата( и( оние( кои( соработуваат( и( работат( со(финансиските(разузнавачи.((2)( Кодексот( на( однесување( го( пропишува( министерот( за( финансии( на( предлог( на(директорот.(Член!56!(1)( За( кршење( на( работниот( ред( и( дисциплина( или( неисполнување( на( работните( обврски,(финансискиот(разузнавач(одговара(дисциплински.((2)(Одговорноста(за(сторено(кривично(дело(не(ја(исклучува(дисциплинската(одговорност(на(финансискиот(разузнавач.(Член!57!

(1)( Финансискиот( разузнавач( одговара( дисциплински( за( дисциплинска( неуредност( и(дисциплински(престап.((2)( Дисциплинска( неуредност,( во( смисла( на( ставот( (1)( на( овој( член,( е( полесна( повреда( на(кршење(на(работниот(ред(и(дисциплина(или(неисполнување(на(работните(обврски.((3)( Дисциплински( престап,( во( смисла( на( ставот( (1)( на( овој( член,( е( потешка( повреда( на(кршење(на(работниот(ред(и(дисциплина(или(неисполнување(на(работните(обврски.(Член!58!(1)( Во( случај( на( кршење( на( работниот( ред( и( дисциплина( или( неисполнување( на( работните(обврски,( утврдени( со( овој( закон,( на( финансискиот( разузнавач( може( со( решение( да( му( се(изрече( една( од( следниве( дисциплински( мерки:((1)( писмена( опомена;((2)( парична( казна( во( висина( од( 15%( од( последната( исплатена( месечна( нето( плата( на(финансискиот(разузнавач,( во( траење( од( еден( до( шест( месеци;((3)(распоредување(на(работно(место(кое(согласно(со(хиерархијата(на(работни(места(утврдени(во( актот( за( систематизација( на( работните( места( во( Управата( е( еден( степен( пониско( од(работното( место( од( кое( финансискиот(разузнавач( се( распоредува( и((4)(прекин(на(договорот(за(вработување.((2)( При( изрекување( на( дисциплинските( мерки( од( ставот( (1)( на( овој( член( се( земаат( предвид(степенот( на( одговорноста( на( работникот,( условите( под( кои( е( сторено( кршењето( на(работниот( ред( и(дисциплина( или( неисполнувањето( на( работните( обврски,( поранешната(работа( и( однесување( на( работникот,( тежината( на( повредата( и( нејзините( последици,(околностите(под(кои(е(сторена(повредата(и(други(олеснувачки(и(отежнувачки(околности.(Член!59!(1)( Финансискиот( разузнавач( врши( дисциплинска( неуредност,( односно( полесно( кршење( на(работниот( ред( и( дисциплина( или( неисполнување( на( работните( обврски( утврдени( со( овој( и(друг( закон,( доколку:((1)( не( го( почитува( работниот( ред( и( дисциплина;((2)( не( ги( извршува( или( несовесно( и( ненавремено( ги( извршува( работните( обврски;((3)( не( се( придржува( кон( прописите( кои( важат( за( вршење( на( работите( на( работното( место;((4)( не( се( придржува( на( утврденото( работно( време,( распоредот( и( користењето( на( работното(време;((5)( не( побара( отсуство( или( навремено( писмено( не( го( извести( директорот,( односно(непосредниот( раководител( или( друг( одговорен( работник( за( отсуството( од( работа;((6)(поради(болест(или(оправдани(причини(отсуствува(од(работа,(а(за(тоа(веднаш(или(најкасно(во( рок( од( 24( часа( не( го( извести( директорот,(односно(непосредниот(раководител(или(друг(одговорен( работник;((7)(со(средствата(за(работа(не(постапува(совесно(или(во(согласност(со(техничките(упатства(за(работа;((8)( настане( штета,( грешка( во( работењето( или( загуба,( а( за( тоа( веднаш( не( го( извести(директорот,( односно( раководителот( на( организациската( единица( или( друг( одговорен(работник;((9)( не( ги( одржува( средствата( и( опремата( за( заштита( при( работа( согласно( со( прописите( за(

заштита( при( работа;((10)( предизвикува( неред( и( насилнички( се( однесува( за( време( на( работата;((11)( незаконски( или( неовластено( ги( користи( средствата( на( Управата( и((12)(избегнува(обука.((2)( За( дисциплинските( неуредности( од( ставот( (1)( на( овој( член( може( да( се( изрече( писмена(опомена( или( парична( казна( во( висина( од( 15%( од( едномесечниот( износ( на( нето( платата(исплатена( на( финансискиот( разузнавач( во( месецот( пред( извршување( на( дисциплинската(неуредност(во(траење(од(еден(до(три(месеци.((3)( Дисциплинските( мерки( против( финансискиот( разузнавач( за( дисциплинска( неуредност(ги( изрекува( директорот,( а( по( претходен( писмен( предлог( од( непосредниот( раководен(финансиски(разузнавач(или(повисокиот(раководен(финансиски(разузнавач.(Член!60!(1)( Финансискиот( разузнавач( врши( дисциплински( престап,( односно( потешко( кршење( на(работниот(ред(и(дисциплина(или(неисполнување(на(работните(обврски,(утврдени(со(закон(и(договорот( за( вработување,( доколку:((1)(неоправдано(изостане(од(работа(три(последователни(работни(дена(или(пет(работни(дена(во( текот( на( една( година;((2)( го( злоупотреби( боледувањето;((3)( не( се( придржува( кон( прописите( за( здравствена( заштита,( заштита( при( работа,( пожар,(експлозија,( штетно( дејствување( на( отрови( и( други( опасни( материи( и( ги( повредува(прописите( за( заштита( на( животната( средина;((4)( внесе,( употреби( или( е( под( дејство( на( алкохол( и( наркотични( средства;((5)( стори( кражба( или( во(врска( со( работата( намерно( или( од( крајно( невнимание( предизвика(штета( на( Управата;((6)( не( се( придржува( до( одредбите( од( Законот( за( класифицирани( информации;((7)( изврши( злоупотреба( на( лични( податоци;((8)( го( злоупотреби( или( пречекори( даденото( овластување;((9)( избегнува( лекарски( преглед( заради( утврдување( на( работната( способност;((10)( противправно( прибавува( лична( корист( во( врска( со( вршењето( на( работите( и( задачите;((11)( изврши( послуга( или( овозможување( на( послуга( на( друго( лице( со( пари( или( со( други(работи( од( вредност(кои(на(финансискиот(разузнавач(му(се(доверени(во(вршењето(на(работите( и( задачите( и((12)( основа,( раководи,( застапува,( претставува( политичка( партија,( членува( во( органите( на(партијата(утврдени(со(нејзиниот(статут,(изразува(и(застапува(партиски(ставови(и(убедувања(во(вршењето(на(работите(и(задачите,(носи(или(истакнува(партиски(симболи(во(просториите(или(во(службените(возила(на(Управата(и(партиски(се(организира(или(дејствува(во(Управата.((2)( За( дисциплинските( престапи( од( ставот( (1)( на( овој( член( може( да( се( изрече( писмена(опомена,( парична( казна( во( висина( од( 15%( од( последната( исплатена( месечна( нето( плата( на(финансискиот( разузнавач( во( траење( од( еден( до( шест( месеци,( распоредување( на( работно(место( кое( согласно( со( хиерархијата( на( работни( места( утврдени( во( актот( за( систематизација(на( работните( места( во( Управата( е( најмногу( два( степена( пониско( од( работното( место( од( кое(финансискиот(разузнавач(се(распоредува(и(прекин(на(договорот(за(вработување.(

(3)( Дисциплинските( мерки( против( финансискиот( разузнавач( за( дисциплински( престап(ги(изрекува( директорот( со( исклучок( на( мерката( прекин( на(договорот( за( вработување( која( на(предлог(на(директорот(ја(изрекува(министерот(за(финансии.(Член!61!Збирот( на( парични( казни( на( финансискиот( разузнавач( во( еден( месец( за( полесни( и( потешки(повреди( на( работниот( ред( и( дисциплина( не( може( да( надмине( 20%( од( износот( на( неговата(вкупна(нето(плата(за(тој(месец.(Член!62!(1)( Предлог( за( поведување( на( постапка( за( утврдување( на( дисциплинска( одговорност( на(финансискиот( разузнавач( за( дисциплински( престап( може( да( поднесе(непосредниот(раководен(финансиски(разузнавач(или(повисокиот(раководен(финансиски(разузнавач.((2)(Предлогот(мора(да(биде(образложен(и(поткрепен(со(факти(и(докази.(Член!63!(1)( За( водење( на( постапка( за( утврдување( на( дисциплинска( одговорност( на( финансискиот(разузнавач(за(дисциплински(престап(во(случаите(утврдени(со(овој(закон,(директорот(во(рок(од( осум( дена( од( денот( на( поднесувањето( на( предлог( за( поведување( на( дисциплинска(постапка(формира(комисија(за(утврдување(на(дисциплинска(одговорност.((2)(Комисијата(од(ставот((1)(на(овој(член(е(составена(од(претседател(и(два(члена(од(кои(еден(раководен( финансиски( разузнавач( и( еден( финансиски(разузнавач( со( исто( звање( како( и(финансискиот(разузнавач(против(кого(се(води(дисциплинска(постапка.(Претседателот(и(членовите(имаат(свои(заменици.((3)( Комисијата( од( ставот( (1)( на( овој( член( постапката( за( утврдување( на( дисциплинска(одговорност(ја(води(согласно(со(овој(закон.((4)( Комисијата( од( ставот( (1)( на( овој( член,( по( спроведената( дисциплинска( постапка,( му(предлага(соодветна(дисциплинска(мерка(на(директорот.((5)( Ако( комисијата( од( ставот( (1)( на( овој( член( утврди( дека( финансискиот( разузнавач( не( е(одговорен( или( не( се( исполнети( условите( за( донесување( на( решение( за( изрекување( на(дисциплинска( мерка( му( предлага( на( директорот( да( го( отфрли( предлогот( или( да( ја( запре(постапката.((6)(Директорот,(врз(основа(на(предлогот(на(комисијата,(донесува(решение(за(изрекување(на(дисциплинска(мерка,(отфрлање(на(предлогот(или(за(запирање(на(постапката.((7)( Ако( директорот( не( се( согласува( со( предлогот( на( комисијата( поради( неправилно( или(нецелосно( утврдена( фактичка( состојба( или( погрешна( примена( на( материјалното( право,(предметот(може(да(го(врати(на(комисијата(на(повторно(постапување.(

(8)( Решението( за( изрекување( на( дисциплинска( мерка( се( врачува( лично( на( финансискиот(разузнавач,(по(правило,(во(работните(простории(на(органот(во(кој(финансискиот(разузнавач(работи,(односно(на(адреса(на(живеалиштето,(односно(престојувалиштето.((9)( Ако( финансискиот( разузнавач( не( може( да( се( пронајде( на( адресата( на( живеалиштето,(односно( престојувалиштето( или( ако( го( одбие( врачувањето,( решението( се( објавува( на(огласната( табла( во( Управата.( По( изминувањето( на( три( работни( дена( од( денот( на(објавувањето(на(огласната(табла(се(смета(дека(врачувањето(е(извршено.((10)( Дисциплинската( постапка( завршува( во( рок(од( 60( дена( сметано( од( денот( на(донесувањето(на(решение(за(формирање(на(комисијата(од(ставот((1)(на(овој(член.(Член!64!(1)( До( донесување( на( решение( во( дисциплинска( постапка( што( се( води( против( одреден(финансиски( разузнавач,( финансискиот( разузнавач( со( писмена(одлука(](решение(се(отстранува( од( работното( место( и( од( Управата( во( случаите( утврдени( со( прописите( за(работните( односи,( ако( настане( една( од( следниве( ситуации:((](непосредно(се(загрозува(животот(или(здравјето(на(работниците(или(други(лица(или(се(оштетуваат(средства( од( поголема( вредност;((](присуството(на(работното(место(и(натамошната(работа(штетно(ќе(се(одрази(врз(работењето( на( Управата( и((](кога(против(финансискиот(разузнавач(е(покрената(кривична(постапка(за(кривично(дело(сторено(на(работа(или(во(врска(со(работата.((2)( За( време( на( отстранувањето( од( работното( место( и( од( Управата,( на( финансискиот(разузнавач( му( се( утврдува( и( исплатува( надоместок( во( висина( од( 60%( од( износот( на( нето(платата( што( финансискиот( разузнавач( ја( остварил( во( месецот( пред( отстранувањето( од(работното(место.((3)(Решението(од(ставот((1)(на(овој(член(го(донесува(директорот.((4)( Решението( од( ставот( (1)( на( овој( член( се( врачува( лично( на( финансискиот( разузнавач,( по(правило,( во( работните( простории( на( органот( во( кој( финансискиот( разузнавач( работи,(односно(на(адреса(на(живеалиштето,(односно(престојувалиштето.((5)( Ако( финансискиот( разузнавач( не( може( да( се( пронајде( на( адресата( на( живеалиштето,(односно( престојувалиштето( или( ако( го( одбие( врачувањето,( решението( се( објавува( на(огласната( табла( во( Управата.( По(изминувањето(на(три(работни(дена(од(денот(на(објавувањето(на(огласната(табла(се(смета(дека(врачувањето(е(извршено.((6)( Финансискиот( разузнавач( има( право( на( жалба( против( решението( од( ставот( (1)( на( овој(член( до( Државната( комисија( за( одлучување( во( управна( постапка( и( постапки( од( работен(однос(во(втор(степен,(во(рок(од(осум(дена(од(денот(на(доставувањето(на(решението.((7)( Жалбата( против( решението( од( ставот( (1)( на( овој( член( не( го( одложува( извршувањето( на(решението.(

(8)( Во( случај( на( враќање( на( работа( и( доколку( не(се(утврди(постоење(на(дисциплинска(одговорност,(на(финансискиот(разузнавач(му(следува(надоместок(ретроактивно(до(100%(од(нето(платата.(Член!65!(1)( Решението( за( изрекување( на( дисциплинска( мерка( содржи( и( образложение( за( основот( и(причините(за(изрекување(на(дисциплинската(мерка.((2)( Решението( за( изрекување( на( дисциплинска( мерка( на( финансискиот( разузнавач( треба( да(се(донесе(во(рок(од(три(месеци(од(денот(на(пријавувањето(на(повредата(на(работниот(ред(и(дисциплина(или(неисполнување(на(работните(обврски,(а(најдоцна(во(рок(од(шест(месеци(од(денот(кога(е(сторена(повредата.((3)(Кога(за(сторен(дисциплински(престап(е(покрената(и(кривична(постапка(за(финансискиот(разузнавач,( решението( за( изрекување( на( дисциплинска( мерка( се( донесува( најдоцна( до(истекот(на(рокот(за(застареност(за(кривично(гонење(на(соодветното(кривично(дело.((4)( Против( решението( за( изрекување( на( дисциплинска( мерка( или( отфрлање( на( предлогот,(односно( за( запирање( на( постапката,( финансискиот( разузнавач( има( право( на( жалба( преку(Управата(до(Државната(комисија(за(одлучување(во(управна(постапка(и(постапки(од(работен(однос(во(втор(степен,(во(рок(од(осум(дена(од(денот(на(доставувањето(на(решението.((5)(Жалбата(го(задржува(извршувањето(на(решението(до(донесување(на(конечна(одлука(или(истек( на( рокот( во( кој( требало( да( одлучи( Државната( комисија( за( одлучување( во( управна(постапка( и( постапки( од( работен( однос( во( втор( степен.(Управата( е( должна( жалбата,( со(придружните( списи,( да( го( достави( до( Државната( комисија( за( одлучување( во( управна(постапка( и( постапки( од( работен( однос( во( втор( степен,( во( рок( од( осум( дена( од( приемот( на(жалбата.(Член!66!(1)( Финансискиот( разузнавач( е( одговорен( за( штетата( која( на( работа( или( во( врска( со( работа,(со(умисла(или(од(крајна(небрежност,(ја(предизвикал(на(Управата.((2)( Директорот( формира( комисија( за( утврдување( на( материјална( одговорност( на(финансискиот(разузнавач(која(е(составена(од(претседател(и(два(члена(и(нивни(заменици.((3)( Комисијата( од( ставот( (2)( на( овој( член( ја( утврдува( материјалната( одговорност( за(постоење( на( сторена( материјална( штета,( нејзината( висина( и( начинот( на( сторување,( кој( ја(предизвикал(штетата(и(кој(ќе(ја(надомести.((4)( Комисијата( од( ставот( (2)( на( овој( член( за( утврдената( фактичка( состојба( поднесува(извештај(врз(основа(на(кој(директорот(донесува(решение(за(надоместок(на(штета.(Член!67!

Предлог(за(покренување(на(постапка(за(утврдување(на(материјална(одговорност(против(финансиски( разузнавач( поднесува( непосредниот( раководен( финансиски( разузнавач( или(повисокиот(раководен(финансиски(разузнавач.(Член!68!Постапката( за( утврдување( на( материјална( одговорност( не( може( да( се( поведе,( ако( поминале(60( дена( од( денот( кога( непосредно( раководниот( финансиски( разузнавач( или( повисокиот(раководен(финансиски(разузнавач(дознал(за(тоа.(Член!69!Постапката( за( утврдување( на( материјална( одговорност( не( може( да( се( покрене,( ако(од( денот(кога(е(сторена(материјална(штета(поминала(една(година.(Член!70!Постапката( за( утврдување( на( материјална( одговорност( не( може( да( се( води( подолго( од( 60(дена,( сметано( од( денот( на( донесувањето( на( решението( за( формирање( на( комисијата( за(утврдување(на(материјална(одговорност(на(финансискиот(разузнавач.(Член!71!(1)( Против( решението( за( надоместок( на( штета( финансискиот( разузнавач( има( право( да(изјави( жалба( до( Државната( комисија( за( одлучување( во( управна( постапка( и( постапка( од(работен(однос(во(втор(степен(преку(Управата,(во(рок(од(осум(дена(од(денот(на(врачувањето(на(решението.((2)(Жалбата(го(задржува(извршувањето(на(решението(до(донесување(на(конечна(одлука(или(истекот( на( рокот( во( кој( требала( да( одучи( Државната( комисија( за( одлучување( во( управна(постапка(и(постапка(од(работен(однос(во(втор(степен.(Член!72!Постапката( за( утврдување( на( материјална( одговорност( на( финансискиот( разузнавач( се(уредува(со(одлука(која(ја(донесува(директорот.(Член!73!Ако( финансискиот( разузнавач( во( рок( од( три( месеци( од( конечноста( на( решението( за(надоместок( на( штета( не( ја( надомести( штетата,( Управата( поведува( постапка( пред(надлежниот(суд.(Член!74!Директорот( може( целосно( или( делумно( да( го( ослободи( финансискиот( разузнавач( од(надоместување(на(штетата,(доколку(таа(не(е(сторена(со(умисла(или(доколку(со(исплатата(на(

надоместокот( на( штетата( се( загрозува( егзистенцијата( на( финансискиот( разузнавач( и(неговото(семејство.(Член!75!Доколку( на( финансискиот( разузнавач( поради( дисциплински( престап( му( биде( изречена(мерката( откажување( на( договорот( за( вработување,(финансискиот( разузнавач( има( право( на(отказен(рок(во(траење(од(30(дена(од(денот(на(врачувањето(на(решението(за(откажување(на(договорот(за(вработување.(Член!76!За( време( на( отказниот( рок( Управата( е( должна( на( финансискиот( разузнавач( да( му( овозможи(отсуство( од(работа( заради( барање( ново( вработување,( четири( часа( во( текот( на( работната(недела.(Член!77!За( време( на( отказниот( рок( и( отсуство( од( работа( заради( барање( на( ново( вработување,( на(финансискиот(разузнавач(му(се(утврдува(и(исплатува(надоместок(во(висина(на(платата(што(финансискиот( разузнавач( ја( остварил( во( месецот( пред( донесувањето( на( решението( за(откажување(на(договор(за(вработување.(Член!78!(1)( За( долгогодишна( стручна( работа,( организациски( унапредувања,( успех( во( вршењето( на(работните(задачи,(подобрување(на(угледот(на(службата,(на(финансиските(разузнавачи(им(се(доделуваат(признанија.((2)( Финансиските( разузнавачи( можат( да( добијат( и( еднократен( износ( на( парична( награда( за(постигнати(натпросечни,(исклучителни(резултати(во(работењето.((3)( Признанијата( и( наградите( од( ставовите( (1)( и( (2)( на( овој( член,( пo( правило,( се( доделуваат(на(денот(на(Управата.((4)( За( доделување( на( признанијата( и( паричните( награди( одлучува( министерот( за( финансии(на(предлог(на(директорот.((5)(Ден(на(Управата(е(1(март.(Пристап!и!размена!на!информации!Член!79!(1)( Заради( извршување( на( своите( надлежности,( Управата( може( да( бара( податоци( и(документација( од( државните( органи,( финансиските( институции( или( други( правни( или(физички(лица.(

(2)( Заради( извршување( на( своите( надлежности,( Управата( добива( податоци,( `( за(поседување(на( трансакциска( сметка( од( клириншката( куќа( определена( од( Министерството( за( финансии(што(го(води(единствениот(регистар(на(трансакциски(сметки.(2((3)(Државните(органи,(финансиските(институции(или(другите(правни(или(физички(лица(од(ставот( (1)( на( овој( член( се( должни( во( рок( од( десет( работни( дена( од( денот( на( приемот( на(барањето( да( и( ги( достават( на( Управата( бараните( податоци( по( електронски( пат( или( преку(телекомуникационите( средства( (телефон,( телефакс),( а( во( случај( кога( тоа( не( е( можно,( со(други( пишани( средства.(Бараните( информации( соопштени( по( телефон,( субјектите( во( овој(рок(се(должни(да(ги(потврдат(со(телефакс,(електронски(или(со(друг(пишан(документ.((4)( Доколку( Управата( итно( бара( податоци,( субјектите( се( должни(веднаш(да(ја(информираат(и( во( рок( од( четири( часа( да( ги( достават( побараните( податоци( на( начин( определен( во( членот(33(од(овој(закон.((5)( Управата( може( да( разменува( информации( со( надлежните( органи( за( спроведување( на(истрага( и( со( органите( на( надзор,( заради( спречување( на( перење( пари( и( финансирање( на(тероризам.(Член!80!(1)(Податоците(и(извештаите(што(ги(прима,(анализира(и(обработува(Управата(се(доверливи(и(нејзините(службеници(не(можат(да(ги(искористат(за(други(цели,(освен(за(целите(утврдени(со(овој(закон.((2)( Управата( е( должна( да( ги( чува( податоците( или( извештаите( што( се( однесуваат( на(конкретна( трансакција,( односно( клиент,( најмалку( пет( години( од( нивниот( прием( и( по(истекот(на(овој(период(може(да(ги(уништи.(Член!81!(1)( Секогаш( кога( постојат( основи( на( сомневање( за( сторено( кривично( дело( перење( пари(и/или( финансирање( на( тероризам,( Управата( веднаш( изготвува( и( поднесува( извештај( до(надлежните(државни(органи(кои(одлучуваат(за(натамошните(дејствија.((2)( Извештајот( од( став( (1)( на( овој( член( содржи( податоци( за( лицето( и( дејствијата( за( кои(постои(сомневање(дека(се(поврзани(со(перење(пари(и/или(финансирање(на(тероризам.((3)(Кога(постојат(основи(на(сомневање(за(сторено(друго(кривично(дело(освен(перење(пари(и(финансирање( на( тероризам,( Управата( изготвува( и( поднесува( писмено( известување( до(надлежните(државни(органи.(Налог!за!следење!на!деловен!однос!Член!82!(1)( Кога( постои( сомневање( за( перење( пари( и/или( финансирање( на( тероризам,( Управата(може( да( поднесе( до( субјектот( налог( во( писмена( форма( за( следење( на( деловниот( однос( на(клиентот.(

(2)(За(трансакциите(кои(во(рамките(на(деловниот(однос(се(вршат(или( треба( да( се( извршат,(субјектот(ја(известува(Управата(согласно(напатствијата(дадени(во(налогот.((3)( Во( налогот( од( став( (1)( на( овој( член,( Управата( ги( определува( роковите( во( кои( субјектот( е(должен(да(ги(достави(податоците(за(трансакциите(од(став((2)(на(овој(член.((4)( Доколку( субјектот( поради( објективни( околности( не( може( да( ја( извести( Управата( во(роковите(од(став((3)(на(овој(член,(должен(е(веднаш(по(отстранувањето(на(околностите(да(ја(извести(Управата(и(да(ја(образложи(причината(поради(која(не(го(доставил(известувањето(во(определениот(рок.((5)(Следењето(на(деловниот(однос(од(став((1)(на(овој(член(може(да(трае(најдолго(три(месеци,(а( во( оправдани( случаи( траењето( на( мерката( може( да( се( продолжи( за( еден(месец,( со( тоа( што(следењето(на(деловниот(однос(може(да(трае(најдолго(шест(месеци.(Привремени!мерки!Член!83!(1)( При( постоење( на( сомневање( за( кривично( дело( перење( пари( и/или( финансирање( на(тероризам,( Управата( може( да( поднесе( до( надлежниот( јавен( обвинител( барање( за(поднесување(предлог(за(определување(на(привремени(мерки.((2)( Управата( без( одлагање( доставува( до( субјектот( писмен( налог( за( привремено( задржување(на(трансакцијата.((3)( Задржувањето( на( трансакцијата( трае( до( донесувањето( на( судска( одлука( по( предлогот,( а(најдолго(72(часа(од(задржувањето(на(трансакцијата.(Член!84!Барањето( за( поднесување( предлог( за( определување( на( привремени( мерки( од( членот( 83( на(овој( закон,( содржи( податоци( за( кривичното( дело( за( кое( се( бара( привремената( мерка,(фактите( и( околностите( кои( ја(оправдуваат( потребата( од( привремената( мерка,( податоци( за(физичкото( или( правното( лице( кое( ја( врши( трансакцијата,( за( субјектот( кај( кого( се( врши(трансакцијата(и(износот(на(парите(или(видот(на(имотот.(Член!85!(1)( Надлежниот( јавен( обвинител( го( разгледува( барањето( за( поднесување( предлог( за(определување( на( привремени( мерки( од( членот( 83( став( (1)( од( овој( закон( и( доколку( утврди(дека(е(основано,(без(никакво(одлагање,(а(најдоцна(во(рок(од(24(часа(од(приемот(на(барањето(доставува( предлог( за( определување( на( привремени( мерки( до( судијата( на( надлежниот(основен(суд.((2)( Ако( надлежниот( јавен( обвинител( утврди( дека( барањето( за( поднесување( на( предлог( за(определување( на( привремени( мерки( од( членот( 83( ставот( (1)(од(овој(закон(е(неосновано,(е(должен( без( одлагање( да( ја( извести( Управата( дека( барањето( е( одбиено.(По( приемот( на(

известувањето( од( јавниот( обвинител( Управата( без( одлагање( го( известува( субјектот( дека(трансакцијата(може(да(продолжи.(Член!86!(1)(Судијата(на(надлежниот(основен(суд(е(должен(во(рок(од(24(часа(од(приемот(на(предлогот(од(членот(85(став((1)(од(овој(закон(да(донесе(решение(за(примена(на(привремена(мерка(или(за( одбивање( на( предлогот( на( јавниот( обвинител( решението( да( го( достави( до( надлежниот(јавен(обвинител,(субјектот(и(клиентот.((2)( Ако( со( одлуката( се( применети( привремени(мерки( во( истиот( рок( судијата( е( должен(решението(да(го(достави(до(субјектот(и(клиентот.((3)(Надлежниот(јавен(обвинител(е(должен(за(донесената(одлука(на(судијата(од(ставот((1)(на(овој(член(веднаш(да(ја(извести(Управата.((4)(Против(решението(на(судијата(од(ставот((1)(на(овој(член,(надлежниот(јавен(обвинител(и(клиентот( имаат( право( на( жалба( до( кривичниот( совет( на( надлежниот( основен( суд( во( рок( од(три(дена(од(приемот(на(решението,(која(не(го(одлага(извршувањето(на(решението.(Известување!по!прием!на!податоци!Член!87!(1)( Управата( е( должна( веднаш( да( го( извести( субјектот( за( приемот( на( извештајот( од( член( 30(став( (1)( точка( а)( и( најмалку( еднаш( годишно( ги( известува( субјектите( за( извршените(проверки(на(податоците(примени(врз(основа(на(член(30(на(овој(закон.((2)( Управата( е( должна( да( објавува( на( својата( официјална( веб( страна( информации( во(соодветен( обем( за( актуелните( техники,( методи( и( трендови( за( перење( пари( и( финансирање(на( тероризам,( примери( на( откриени( случаи( на( перење( пари( и( финансирање( на( тероризам,(унифициран( квартален( преглед( за( извршени( контроли,( квартален( преглед( за( спроведена(едукација( и( други( акти( кои( произлегуваат( од( овој( закон( или( од( членството( во( меѓународни(тела(и(организации.((3)( Надлежните( државни( органи( се( должни( да( ја( известат( Управата( за( секоја( покрената(постапка(за(кривично(дело(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам.((4)(Јавното(обвинителство(е(должно(да(ја(информира(Управата(за(секоја(поднесена(кривична(пријава(против(сторителите(на(кривични(дела(за(кои(е(утврдена(казна(затвор(од(најмалку(4(години(и(за(кои(постои(сомневање(дека(се(стекнале(со(имотна(корист.((5)( Јавното( обвинителство( за( гонење( на( организиран( криминал( и( корупција( е( должно( да( ја(информира( Управата( за( секоја( поднесена( кривична( пријава,( обвинителен( акт( и( правосилна(пресуда( за( кривичните( дела( перење( пари( и( финансирање( на( тероризмот( на( секои( три(месеци.(Меѓуинституционална!соработка!

Член!88!(1)(За(целите(на(подетално(уредување(на(меѓуинституционалната(соработка(Управата(може(да(потпише(Меморандум(или(Протоколи(за(соработка(со(надлежните(државни(органи.((2)( За( унапредување( на( меѓуинституционалната( соработка( согласно( целите( на( овој( закон,(Владата(на(Република(Македонија(на(предлог(на(министерот(за(финансии(формира(Совет(за(борба(против(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам((во(понатамошниот(текст:(Совет).((3)( Работата( на( Советот( од( став( (2)( на( овој( член( ја( води( директорот( на( Управата,( а( негови(членови( се( раководни( и( одговорни( лица( од( Министерството( за( внатрешни( работи,(Министерството(за(правда,(Министерството(за(финансии,(Основното(јавно(обвинителство(за(гонење( на( организиран( криминал( и( корупција,( Управата( за( финансиска( полиција,(Царинската( управа,( Управата( за( јавни( приходи,( Народната( банка( на( Република( Македонија,(Комисијата(за(хартии(од(вредност,(Агенцијата(за(супервизија(на(осигурување,(Агенцијата(за(супервизија( на( капитално( финансирано( пензиско( осигурување,( Агенцијата( за( пошти,( како( и(претставници(на(Адвокатската(комора(и(Нотарската(комора.(Меѓународна!соработка!Член!89!(1)( Управата( може( да( склучува( договори( за( соработка( со( овластени( тела( на( други( држави,(како(и(со(меѓународни(организации(вклучени(во(борба(против(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам.((2)( Управата( во( рамките( на( меѓународната( соработка( може( да( бара( податоци( и( податоците(добиени( врз( основа( на( овој( закон( да( ги( достави( по( сопствена( иницијатива( или( по( нивно(барање( и( под( услов( на( реципроцитет( до( овластените( тела( и( организации( на( други( држави,(како( и( до( меѓународни( организации( кои( се( занимаваат( со( спречување( на( перење( пари( и(финансирање(на(тероризам.((3)( Барањето( за( размена( на( податоци( од(телата( и( организациите( од( став( (2)( на( овој( член(треба( да( биде( образложено( со( соодветните( познати( факти( кои( укажуваат( на( перење( пари( и(финансирање(на(тероризам(и(целта(за(која(ќе(се(користат(бараните(податоци(и(информации.((4)( Управата( е( должна( по( добиеното(барање(од(став((3)(на(овој(член(да(ги(обезбеди(сите(соодветни( податоци( и( информации( во( согласност( со( надлежностите( определени( со( овој(закон.((5)( Управата( може( да( го( одбие( барањето( за( размена( на( податоци( од( став( (2)( на( овој( член(доколку( тоа( е( спротивно( на(овој( закон( или( ќе( го( попречи( водењето( на( истрагата( на( друг(надлежен(државен(орган(или(кривичната(постапка(против(лицето(за(кое(се(бараат(податоци.(Управата(е(должна(да(ги(образложи(причините(поради(кои(го(одбилa(барањето.((6)(Управата(е(должна(податоците(и(информациите(обезбедени(од(страна(на(овластени(тела(на( други( држави( да( ги( користи( за( целите( утврдени( со( овој( закон( и( под( условите( кои( ги(определил(органот(кој(ги(доставил.(

(7)( Управата( може( информациите( и( податоците( од( овластени( тела( на( други( држави( да( ги(разменува( со( органите( надлежни( за( спроведување( на( истрага( за( перење( пари( и(финансирање(на(тероризам,(откако(ќе(обезбеди(нивна(претходна(согласност.((8)( Податоците( и( информациите( обезбедени( врз( основа( на( овој( член( се( доверливи( согласно(закон.((9)(Управата(може(да(побара(информација(од(овластените(тела(на(други(држави(за(тоа(како(се(искористени(податоците(кои(ги(доставилa(согласно(со(овој(член.(Член!90!(1)( Одредбите( на( членовите( 83,( 84,( 85( и( 86( од( овој( закон( ќе( се( применуваат( кога( надлежен(орган( за( спречување( на( перење( пари( и( финансирање( на( тероризам( на( друга( држава( ќе(побара(одбивање(или(одлагање(на(трансакција.((2)( Барањето( од( ставот( (1)( на( овој( член( треба( да( биде( образложено( и( да( се( однесува( за(трансакција( поврзана( со( перење( пари( и/или( финансирање( на( тероризам( и( одбивањето( или(одлагањето( би( се( реализирало( доколку( трансакцијата( е( предмет( на( домашен( извештај( за(сомнителна(трансакција.(НАДЗОР(Член!91!(1)( Надзорот( над( примената( на( мерките( и( дејствијата( утврдени( со( овој( закон( го( вршат:((](Народната(банка(на(Република( Македонија( врз( банките,( штедилниците,( менувачниците( и(давателите( на( услуги( брз( трансфер( на( пари;((](Агенција(за(супервизија(на(осигурување(врз(друштвата(за(осигурување,(осигурителните(брокерски(друштва,(друштвата(за(застапување(во(осигурувањето,(осигурителните(брокери(и(застапниците( во( осигурувањето;((](Комисијата(за(хартии(од(вредност(на(Република(Македонија(врз(брокерските(друштва,(лицата( кои( даваат( услуги( на( инвестициски( советници( и( друштвата( за( управување( со(инвестициските( фондови;((](Агенцијата(за( супервизија( на( капитално( финансирано( пензиско( осигурување( врз(друштвата( кои( управуваат( со( доброволни( пензиски( фондови;((](Управата(за(јавни(приходи(врз(приредувачите(на(игри(на(среќа(во(играчница((казино),(како(и( врз( правните( и( физички( лица( кои( ги( вршат(следните( услуги:( промет( со( недвижности,(ревизорски(и(сметководствени(услуги,(давање(совети(од(областа(на(даноците(или(давање(на(консултантски( услуги,( правните( лица( кои( примаат( во( залог( подвижни( предмети( и(недвижности( и( здруженија( на( граѓани( и( фондации( и((](Агенцијата(за(пошти(врз(поштата(и(правните(лица(кои(извршуваат(телеграфски(преноси(или(достава(на(вредносни(пратки.((2)(Во(соработка(со(органите(од(ставот((1)(на(овој(член(и(комисиите(од(член(98(на(овој(закон(или( самостојно( Управата( врши( надзор( над( примената( на( мерките( и( дејствијата( определени(со(овој(закон(врз(субјектите.(

(3)( Управата( со( органите( од( ставот( (1)( на( овој( член( и( комисиите( од( член( 98( на( овој( закон( се(должни( меѓусебно( да( се( информираат( за( наодите( од( извршениот( надзор( над(спроведувањето(на(мерките(и(дејствијата(определени(со(овој(закон(и(доколку(е(потребно,(ги(координираат( активностите( при( спроведување( надзор( над( субјектите( од( членот( 3( на( овој(закон.((4)( Управата,( органите( од( ставот( (1)( на( овој( член( и( комисиите( од( член( 98,( се( должни( да(изготват( планови( за( вршење( надзор( за( примената( на( мерките( и( дејствијата( определени( со(овој(закон.((5)( Органите( од( ставовите( (1)( и( (2)( на( овој( член( можат( да( пропишат( начин( на( адекватно(спроведување( на( мерките( за( спречување( на( перење( пари( и( финансирање( на( тероризам( за(субјектите(за(чиј(надзор(се(одговорни.((6)( Органите( од( ставот( (1)( на( овој( член( и( комисиите( од( член( 98( на( овој( закон,( доколку( при(вршењето( на( надзор( утврдат( сомневање( за( перење( пари( и/или( финансирање( на( тероризам,(како(и(прекршување(на(одредбите(на(овој(закон,(за(тоа(веднаш(ја(известуваат(Управата.(Член!92!(1)(Надзорот(кој(го(спроведува(Управата(може(да(трае(најдолго(15(работни(дена(со(можност(да(се(продолжи,(но(не(подолго(од(30(работни(дена.((2)( Министерот( за( финансии( ја( пропишува( формата( и( содржината( на( налогот( за( вршење(надзор(од(страна(на(Управата.((3)( Директорот( на( Управата( донесува( годишна(програма( за( вршење( надзор( најдоцна( до( 31(декември(во(тековната(година(за(наредната(година.(Член!93!Надзорот( кој( самостојно( го( спроведува( Управата( го( вршат(инспектори,( вработени( во(Управата( кои( ги( исполнуваат( општите( услови( утврдени( со( Законот( за( вработени( во( јавниот(сектор(и(условите(утврдени(со(актот(за(систематизација(на(работните(места(во(Управата.(Член!94!(1)( При( вршењето( на( надзорот( кој( го( спроведува(Управата,( инспекторот( има( обврска:((1)( да( постапи( по( налогот( за( вршење( надзор;((2)( да( преземе( подготвителни( активности( за( вршење( надзор;((3)(да(ги(извести(одговорното(и(овластеното(лице(на(субјектот(за(почетокот(на(вршењето(на(надзорот,( законскиот( основ,( целта( и( обемот( на( надзорот,( освен( во( случај( на( вонреден( и(контролен( надзор;((4)( да( се( легитимира( пред( субјектот,( односно( пред( овластеното( лице( на( субјектот;((5)( да( ја( чува( тајноста( на( податоците;((6)( да( постапува( законито,( навремено( и( во( согласност( со( Етичкиот( кодекс( на( Управата;((7)( да( состави( записник( за( извршениот( надзор;((8)( да( донесе( заклучок;((9)( да( донесе( решение( согласно( член( 100( од( овој( закон;((

10)( да( предложи( постапка( за( порамнување( и((11)(да(поднесе(барање(за(поведување(на(прекршочна(постапка.((2)(Покрај(обврските(од(ставот((1)(на(овој(член,(инспекторот(за(спроведениот(надзор(е(должен( изготвената( инспекторска( документација( да( ја( подреди( во( досие( по( следниот(редослед:((1)( документи( прибрани( во( подготовката( на( надзорот;((2)( барање( од( одделениjaта( во(Управата,( друг( орган( или( институција( доколку( надзорот( се(извршил( по( нивно( барање;((3)( налог( за( надзор;((4)( записник( за( извршен( надзор;((5)( заклучок;((6)( решение;((7)( предлог( за( порамнување;((8)( записник( од( извршено( порамнување;((9)( платен( налог;((10)( барање( за( покренување( на( прекршочна( постапка( и((11)(правосилни(и(извршни(решенија(од(судска(постапка.(Член!95!(1)( При( вршење( на( надзорот( кој( го( спроведува( Управата,( инспекторот( е( овластен:((1)( да( проверува( општи( и( поединечни( акти,( фајлови,( документи,( докази( и( информации( во(обем( според( предметот( на( надзорот,( како( и( да( побара( да( подготват( потребни( копии( и(документи;((2)(да(бара(од(субјектот(да(му(бидат(обезбедени(канцелариски(услови(за(работа(во(деловните(простории( на( субјектот( и( лице( што( ќе( присуствува( за( време( на( надзорот( заради( навремено(обезбедување( на( документација( и( информации( во( врска( со( предметот( на( надзор;((3)( да( влегува( и( врши( проверка( во( деловните( простории( на( субјектот;((4)( да( проверува( идентификациски( документи( на( лица( поради( потврдување( на( нивниот(идентитет( во( согласност( со( закон;((5)(да(бара(од(субјектот(или(од(неговите(вработени(писмено(или(усно(објаснување(во(врска(со(прашања( од( делокругот( на( надзорот;((6)( да( бара( стручно( мислење( кога( е( тоа( потребно( за( надзорот;((7)( да( ги( контролира( активностите( на(субјектот;((8)( да( врши( попис( на( затекнати( документи( во( деловниот( објект( и((9)(да(обезбеди(други(потребни(докази.((2)( Идентичноста( на( копијата( со( оригиналот( на( фајловите,( документите,( доказите( и(информациите( од( ставот( (1)( на( овој( член( субјектот( ја( потврдува(со(потпис(на(овластеното(лице.((3)(Инспекторот(е(овластен(да(покрене(постапка(за(порамнување(и(прекршочна(постапка(во(согласност(со(закон.(Член!96!(1)( При( вршење( на( надзорот( кој( го( спроведува( Управата,( инспекторот( заради( отстранување(на( утврдените( неправилности,( има( право( и( обврска( на( субјектот:((

1)( да( му( укаже( на( утврдените( неправилности;((2)(да(му(укаже(на(утврдените(неправилности(и(да(определи(рок(за(нивно(отстранување(и(да(му( врачи( покана( за( спроведување( на( едукација( согласно( член( 100( од( овој( закон;((3)( да( му( предложи( постапка( за( порамнување( и((4)( да( му( поднесе( барање( за( поведување( на( прекршочна( постапка( или( да( поведе( друга(соодветна(постапка.(Член!97!По(жалба(против(решението(на(инспекторот(во(Управата(одлучува(посебна(комисија(од(три(члена( именувани( од( министерот( за( финансии,( при( што( претседателот( на( комисијата( се(определува( од( редот( на( раководните( лица( во( Управата( кои( не( се( вклучени( во( вршењето( на(инспекцискиот(надзор.(Член!98!(1)( Коморите( на( адвокатите( и( коморите( на( нотарите,( во( рамките( на( своите( надлежности(формираат( комисии( за( вршење( на( надзор( над( примената( на( одредбите( од( овој( закон( врз(работењето(на(нивните(членови.((2)( Членовите( на( комисиите( од( ставот( (1)( на( овој( член( се( именуваат( со( мандат( од( четири(години(без(право(на(повторен(избор.((3)(За(именувањето(и(составот(на(комисиите,(коморите(ја(известуваат(Управата.(Член!99!(1)( Органите( и( институциите( од( член( 91( и( комисиите( од( членот( 98( од( овој( закон( се( должни(да( ја( известат( Управата( за( поднесеното( барање( за( покренување( на( прекршочна( постапка( за(сторен(прекршок(од(овој(закон(од(страна(на(субјектите(над(кои(вршат(надзор,(за(поведените(постапки(за(порамнување(и(за(исходот(од(овие(постапки.((2)( Органите( и( институциите( од( членот( 91( и( комисиите( од( членот( 98( од( овој( закон( се(должни( без( одлагање( периодично,( а(најмалку(дава(пати(годишно(да(ја(известат(Управата(за(извршениот(надзор(над(субјектите(и(за(наодите(од(извршениот(надзор.(Постапка!за!едукација!Член!100!(1)( Доколку( при( вршењето( на( надзор( кој( го( спроведуваат( органите( од( член( 91( и( член( 98( од(овој(закон,(се(утврди(дека(е(сторена(неправилност(по(прв(пат(од(страна(на(субјектот,(од(член(115(и(116(од(овој(закон,(се(составува(записник(во(кој(ќе(се(утврди(сторената(неправилност(и(се( донесува( решение( со( укажување( за( отстранување( на( утврдената( неправилност( во( рок( од(осум( дена( и( истовремено( се( врачува( покана( за( едукација( на( лицето( или( субјектот( кај( кого( е(утврдена(неправилноста(при(вршењето(на(надзорот.((2)( Формата( и( содржината( на( поканата( за( едукација,( како( и( начинот( на( спроведување( на(едукацијата(ја(пропишува(министерот(за(финансии,(на(предлог(на(Управата.(

(3)( Едукацијата( се( организира( и( спроведува( во( рок( не( подолг( од( осум( дена( од( денот( на(спроведување(на(надзорот.((4)(Едукацијата(може(да(се(спроведе(за(повеќе(утврдени(исти(или(истородни(неправилности(за(еден(или(за(повеќе(субјекти.((5)( Доколку( во( закажаниот( термин( лицето( или( субјектот( од( став( (1)( од( овој( член,( над( кој( се(спроведува(едукација,(не(се(јави(на(едукацијата,(ќе(се(смета(дека(едукацијата(е(спроведена.((6)(Доколку(лицето(или(субјектот(од(став((1)(на(овој(член(над(кој(се(спроведува(едукација(се(јави( на( закажаната( едукација( и( истата( ја( заврши,( ќе( се( смета( дека( е( едуциран( по( однос( на(утврдената(неправилност.((7)( Доколку( при( спроведување( на( контролниот( надзор( се( утврди( дека( се( отстранети(утврдените( неправилности(од( став( (1)( од( овој( член,( се( донесува( заклучок( со( кој( се( запира(постапката(на(инспекциски(надзор.((8)( Доколку( при( спроведување( на( контролниот( надзор( се( утврди( дека( не( се( отстранети(утврдените(неправилности(од(став((1)(од(овој(член,(се(предлага(постапка(за(порамнување.((9)(Органите(од(член(91(и(член(98(од(овој(закон(водат(евиденција(за(спроведената(едукација(на(начин(и(форма(пропишана(од(министерот(за(финансии,(на(предлог(на(Управата.(СОБИРАЊЕ,(ОБРАБОТКА,(АНАЛИЗИРАЊЕ,(ПРОЦЕНУВАЊЕ,(ОЦЕНУВАЊЕ,(КОРИСТЕЊЕ,(ПРЕНЕСУВАЊЕ,(ЧУВАЊЕ(И(БРИШЕЊЕ(НА(ПОДАТОЦИ(И(ОБРАБОТКА(НА(ЛИЧНИ(ПОДАТОЦИ(Член!101!(1)( Управата( собира,( обработува,( анализира,( проценува,( оценува,( користи,( пренесува,( чува( и(брише( податоци,( обработува( лични( податоци( под( услови( и( на( начин( утврдени( со( овој( и(посебен( закон( и( води( евиденции( за( личните( и( други( податоци( за( чие( собирање( е( овластена(со(овој(закон,(заради(спречување(на(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам.((2)(Управата(обработува(лични(податоци(кога(за(лицето(постои(сомневање(за(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам.((3)(Податоци(за(правно(лице(се(собираат(кога(постојат(основи(за(сомневање(за(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам.(Член!102!Лични( податоци,( во( смисла( на( овој( закон,( се:( лично( име,( податоци( за( раѓање( (ден,( месец,(година( и( место),( живеалиште(или(престојувалиште,(единствен(матичен(број,(адреса(на(живеење( и( државјанство,( како(и( други( податоци( преку( кои( директно( или( индиректно( може(да(се(идентификува(одредено(лице.(Член!103!

Управата( собира( лични( и( други( потребни( податоци( од( задолжените( субјекти,(надлежни(државни( органи,( јавни( институции,( установи,( меѓународни( организации( и( други( правни(лица.(Член!104!(1)( Управата( води( евиденции( за:((1)( лица( за( кои( е( доставен( извештај( за( сомнителна( активност;((2)( лица( за( кои( е( доставен( извештај( за( готовинска( трансакција;((3)( лица( за( кои( е( доставен( извештај( за( поврзани( готовински( трансакции;((4)( лица( за( кои( е( доставен( извештај( за( исплатени( кредити;((5)( лица( за( кои( е( доставен( извештај( од( нотар( за( заверен( правен( акт;((6)( лица( за( кои( е( доставен( извештај( за( склучување( на( полиса( за( осигурување( на( живот( во(износ( над( 15.000( евра( во( денарска( противвредност;((7)( лица( за( кои( е( доставен( извештај( за( купопродажба( на( возила( чија( вредност( надминува(15.000( евра( во( денарска( противвредност;((8)( лица( за( кои( е( доставен( извештај( за( сомневање( на( перење( пари( и( финансирање( на(тероризам( до( надлежните( органи;((9)( лица( за( кои( е( доставено( известување( за( сомневање( на( друго( кривично( дело( до(надлежните( органи;((10)( лица( за( кои( е( издаден( налог( за( следење( на( деловен( однос;((11)( лица( за( кои( е( издаден(налог( за( примена( на( привремени( мерки;((12)( лица( за( кои( се( разменети( податоци( со( надлежните( органи( во( Република( Македонија;((13)(лица(за(кои(се(разменети(податоци(со(овластените(тела(и(организации(на(други(држави(и( меѓународни( организации( и((14)(лица(кои(пренеле(пари(или(физички(преносливи(средства(за(плаќање.((2)( Евиденциите( од( ставот( (1)( на( овој( член( содржат( лични( податоци,( согласно( со( членовите(8(и(102(од(овој(закон(и(други(податоци(и(информации(за(субјектот(на(личните(податоци(и(за(трето(лице.(Член!105!Евиденцијата( од( членот( 104( на( овој( закон( може( да( биде( структурирана( и( да( се( води( како:((](евиденција(за(примени(извештаи(за(сомнителна(активност;((](евиденција(за(примени(извештаи(за(една(или(повеќе(поврзани(готовински(трансакции;((](евиденција(за(примени(извештаи( за( пренос( на( пари( или( физички( преносливи( средства( за(плаќање;((](евиденција(за(примени(извештаи(од(банките(за(исплатени(кредити;((](евиденција(за(примени(извештаи(од(нотарите(за(заверени(правни(акти;((](евиденција(за(примени(извештаи(од(осигурителните( друштва( склучување( на( полиса( за(осигурување( на( живот( во( износ( над( 15.000( евра( во( денарска( противвредност;((](евиденција(за(примени(извештаи(од(автодилерите(купопродажба(на(возила(чија(вредност(надминува( 15.000( евра( во( денарска( противвредност;((](евиденција( за( примени( и( доставени( барања( за( размена( на( податоци( со( овластените( тела( и(организации( на( други( држави( и( меѓународни( организации;((](евиденција(за(доставени(извештаи(и(известувања(до(надлежните(органи(и((](евиденција(за(издадени(налози(за(следење(на(деловен( однос( и( за( примена( на( привремени(мерки.(

Член!106!(1)(Податоците(за(кои(Управата(води(евиденции(согласно(член(104(и(член(105(од(овој(закон(се(користат(за(статистички(и(аналитички(цели(на(Управата.((2)( Лични( податоци( можат( да( се( доставуваат( до( овластените( тела( и( организации( на( други(држави(и(меѓународни(организации(во(согласност(со(закон(и(ратификуваните(меѓународни(договори.(Член!107!Лични(податоци(можат(да(се(користат(согласно(целите(пропишани(со(овој(закон(и(согласно(прописите(со(кои(се(уредува(заштитата(на(личните(податоци.(Член!108!Личните( податоци( внесени( во( евиденциите( од( член( 104( и( член( 105( на( овој( закон( веднаш( се(бришат( во( случаите( кога( ќе( се( утврди( дека( не( се( точни( или( престанале( причините,( односно(условите(заради(кои(личниот(податок(е(внесен(во(евиденцијата.(Член!109!Податоците( содржани( во( евиденциите( од( член( 104( и( член( 105( на( овој( закон,( од( нивното(внесување,( сé( до( нивното( бришење( смеат( да( се( разменуваат( под( услови( и( на( начин(предвидени(со(овој(закон.(Член!110!Податоците( од( евиденциите( од(член( 104( и( член( 105( од( овој( закон( се( чуваат( во( рок( од( пет(години(од(денот(на(нивниот(прием.(ПРЕКРШОЧНИ(ОДРЕДБИ(Член!111!(1)(Глоба(во(износ(од(80.000(до(100.000(евра(во(денарска(противвредност(ќе(му(се(изрече(за(прекршок( на( правното( лице( ако:((](не(одбие(да(воспостави(деловен(однос,(ја(изврши(трансакцијата(или(не(го(прекине(деловниот( однос( со( клиентот( спротивно( на( член( 18( став( (1);((](не(достави(до(Управата(извештај(согласно(член(18(став((2);((](исплати,(прими(или(размени(готови(пари(во(износ(од(15.000(евра(или( повеќе( во( денарска(противвредност(во(вид(на(една(или(повеќе(поврзани(трансакции(согласно(член(24(став((1);((](извршат(регистрација(или(пренос(на(хартии(од(вредност,(друг(имот(или(правни(работи(ако(клиентот( не( поднесе( доказ( дека( преносот( на( парите( е( извршен( преку( банка( спротивно( на(член( 24( став( (2);((](влезат(или(продолжат(деловен(однос(со(shell(bank((банки(школки)(и(да(започнат(или(продолжат(коресподентски(деловен(однос(со(банка(за(која(знаат(дека(дозволува(отварање(и(работење( со( сметки( на( банки( школки(спротивно( на( член( 25( став( (1);((](shell(bank((банки(школки)(вршат(финансиски(активности(во(Република(Македонија(

спротивно( на( член( 25( став( (2);((](отворат(или(чуваат(анонимни(сметки(или(сметки(на(фиктивни(имиња(спротивно(на(член(26;((](го(известат(клиентот(или( трето( лице( за( доставувањето( на( податоците( до( Управата( или( за(други( мерки( и( дејствија( преземени( врз( основа( на( овој( закон( согласно( член( 29( став( (3);((](го(известат(клиентот(или(трето(лице(за(доставувањето(на(податоците(спротивно(на(член(29( став( (4);((](не( достават( до( Управата( податоци,( информации( и( документи( согласно( член( 30( став( (1)(точка( а);((](не(ги(достават(собраните(податоци,(информации(и(документи(согласно(член(30(став((4);((](се(повикува(на(деловна(тајна(при(доставувањето(на(информација(спротивно(на( член( 39;((](не(ги(достави(побараните(податоци,(неточно(ги(одговори(побараните(податоци(или(не(ги(одговори( во( форма( и( рок( од( десет( работни( дена( согласно( член( 79( став( (3);((](не(ги(достави(побараните(податоци(согласно(член(79(став((4)(и((](не(ја(задржува(трансакцијата( врз( основа( на( издадениот( налог( или( најдолго( 72( часа( од(задржувањето(на(трансакцијата(согласно(член(83(став((3).((2)( Покрај( глобата( за( сторени( дејствија( од( ставот( (1)( на( овој( член( на( правното( лице( му( се(изрекува(и(прекршочна(санкција(забрана(за(вршење(на(одделна(дејност(од(две(до(пет(години(согласно(закон.((3)( Глоба( во( износ( од( 5.000( до( 10.000( евра( во( денарска( противвредност( ќе( му( се( изрече( за(прекршок(и(на(одговорното(лице(во(правното(лице(за(дејствијата(од(ставот((1)(на(овој(член.((4)( На( одговорното( лице( за( дејствијата( од( ставот( (1)( на( овој( член( покрај( глобата( му( се(изрекува( и( прекршочна( санкција( забрана( за( вршење( на( должност( од( една( до( две( години(согласно(закон.(Член!112!(1)( Глоба( во( износ( од( 80.000( до( 100.000( евра( во( денарска( противвредност( ќе( се( изрече( за(прекршок(на(банката(ако(не(стави(во(употреба(или(не(го(надгради(софтверот(за(автоматска(обработка(на(податоците(согласно(член(34(став((3).((2)( Глоба( во( износ( од( 5.000( до( 10.000( евра( во( денарска( противвредност( ќе( му( се( изрече( за(прекршок(и(на(одговорното(лице(во(банката(за(дејствијата(од(ставот((1)(на(овој(член.(Член!113!(1)( Глоба( во( износ( од( 30.000( до( 40.000( евра( во( денарска( противвредност( ќе( му( се( изрече( за(прекршок( на( правното( лице( ако:((](не(спроведува(процедура(на(анализа(на(клиентот(кога(се(воспоставува(деловен(однос(согласно( член( 6( точка( а)( од( овој( закон;((](не(спроведува(процедура(на(анализа(на(клиентот(кога(се(извршуваат(една(или(неколку(поврзани( трансакции( во( износ( од( 15.000( евра( во( денарска( противвредност( или( повеќе(согласно( член( 6( точка( б)( од( овој( закон;((](не(спроведува(процедура(на(анализа(на(клиентот(кога(постои(сомневање(за(перење(пари(и(финансирање( на( тероризам,( без( оглед( на( каков( било( исклучок( или( износ( на( средства(согласно( член( 6( точка( в)( од( овој( закон;((

](не(спроведува(процедура( на( анализа( на( клиентот( кога( постои( сомневање( за( вистинитоста(или( адекватноста( на( претходно( добиените( податоци( за( идентитетот( на( клиентот( согласно(член( 6( точка( г)( од( овој( закон;((](не(презема(мерки(со(цел(да(ја(утврди(природата(на(деловната(активност,(сопственичката(и(управувачката( структура( на( клиентот,( согласно( член( 7( став( (2)( од( овој( закон;((](не(спроведуваат(процедура(на(анализа(на(клиентот(според(извршената(проценка(на(ризикот( на( клиентот,( деловниот( однос,( продуктот( или( трансакцијата( согласно( член( 7(став((3)( од( овој( закон;((](не(вршат(проценка(на(ризик(на(клиентот(врз(основа(на(процедура(за(анализа(на(ризик(согласно( член( 7( став( (4)( од( овој( закон;((](не(обезбедат(пристап(до(документите(за(проценка(на(ризикот(согласно(член(7(став((5)(од(овој( закон;((](не( вршат( детален( преглед( на( трансакциите( согласно( член( 12( став( (1)( од( овој( закон;((](не(го(идентификуваат(и(потврдат(идентитетот(на(испраќачот(или(не(обезбедат(податоци(согласно( член( 13( став( (1)( од( овој( закон;((](не(обезбедат(податоци(согласно(член(13(став((2)(од(овој(закон;((](не(ги(стават(на(располагање(обезбедените(податоци(на(финансиската(институција(која(треба( да( ја( изврши( исплатата( или( на( надлежните( органи( согласно( член( 13( став( (3)( од( овој(закон;((](не(ги(проследат(податоците(за(уплаќачот(до(финансиската( институција( примач( согласно(член( 13( став( (4)( од( овој( закон;((](при(вршењето(на(исплати(на(безготовински(трансфери(во(меѓународниот(платен(промет(постапат( спротивно( на( член( 13( став( (5)( од( овој( закон;((](не(ја(ограничат(или(прекинат(деловната(соработка(со( финансиските( институции( согласно(член( 13( став( (6)( од( овој( закон;((](не(ги(спроведуваат(мерките(за(анализа(на(клиент(согласно(член(14;((](не(ги(исполнуваат(барањата(за(анализа(на(клиентот(согласно(член(15(став((1)(од(овој(закон;((](не(ги(исполнуваат(барањата( за( анализа( на( клиентот( согласно( член( 15( став( (2)( од( овој(закон;((](не(ги(применат(мерките(согласно(член(15(став((3)(од(овој(закон;((](не(обезбедат(соодветна(документација(согласно(член(15(став((4)(од(овој(закон;((](не(применат(засилена(анализа(на(клиентот(во(случај(кога(постои(повисок(ризик(од(перење(пари( и( финансирање( на( тероризам( согласно( член( 16( став( (1)( од( овој( закон;((](не(применат(мерки(на(засилена(анализа(на(клиентот(кога(не(е(физички(присутен(за(целите(на( идентификација( согласно( член( 16( став( (2)(од(овој(закон;((](не(применат(мерки(на(засилена(анализа(на(клиентот(кога(воспоставуваат(коресподентски(банкарски( односи( со( банки( согласно( член( 16( став( (3)( од( овој( закон;((](не(применат(мерки(на(засилена(анализа(на(клиентот(кога(вршат(трансакции(или(стапуваат(во( деловен( однос( со( носители( на( јавни( функции( согласно( член( 16( став( (4)( од( овој( закон;((](не(спроведат(засилена(анализа(на(деловните(односи(и(трансакциите(со(физички(или(правни( лица,( финансиски( институции( од( држави( кои( не( ги( имплементирале( или( недоволно(ги( имплементирале( мерките( за( спречување( на( перење( пари( и( финансирање( на( тероризам(согласно( член( 16( став( (5)( од( овој( закон;((](не(направат(анализа(за(основот(и(целта(на(сложените,(невообичаено(големите(трансакции(или( трансакции( кои( се( извршени( на( невообичаен( начин,( кои( немаат( очигледна( економска(оправданост( или( видлива( правна( цел( согласно( член( 17( ставoви( (1)( и( (5)( од( овој( закон;((](не(посветат(посебно(внимание(на(деловните(односи(со(здруженија(на(граѓани(и(фондации(согласно( член( 17( ставови( (2)( и( (5)( од( овој( закон;((](не(го(утврдат(ризикот(од(заканите(од(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам(во(новите(

технологии(или(технологиите(во(развој(и(не(преземат(мерки(согласно(член(17(ставови((3)(и((4)( од( овој( закон;((](податоците(обезбедени(врз(основа(на(овој(закон(се(користат(спротивно(на(член(29(став((1)(од( овој( закон;((](ги(користат(личните(податоци(од(досиејата(на(клиентите(спротивно(на(член(29(став((5)(од(овој( закон;((](не(достават(до(Управата(податоци,(информации(и(документи(за(готовинска(трансакција(во(износ(од(15.000(евра(во(денарска(противвредност(или(повеќе(согласно(член(30(став((1)(точка(б)( од( овој( закон;((](не(достават(до(Управата(податоци,(информации(и(документи(за(неколку(поврзани(готовински( трансакции( во( износ( од( 15.000( евра( во( денарска( противвредност( или( повеќе(согласно( член( 30( став( (1)( точка( в)( од( овој( закон;((](не(ја(известат(Управата(согласно(член(30(став((2)(од(овој(закон;((](не(достават(податоци(за(исплатени(кредити(и(податоци(за(позајмици(согласно(член(32(став((2)( од( овој( закон;((](не(достават(податоци( за( склучени( полиси( за( осигурување( на( живот( во( вредност( од( 15.000(евра( во( денарска( противвредност( или( повеќе( согласно( член( 32( став( (3)( од( овој( закон;((](не(достават(податоци(за(склучените(договори(за(купопродажба(на(возила(во(вредност(од(15.000(евра(во(денарска(противвредност(или(повеќе(согласно(член(32(став((4)(од(овој(закон;((](не(изготват(програми(или(програмите(не(се(во(согласност(со(член(34(став((1)(од(овој(закон;((](не(ги(достават(програмите(и(измените(и(дополнувањата(на(програмите(на(увид(и(мислење(на( Управата( согласно( член( 34( став( (2)( од( овој( закон;((](не(именува(овластено(лице(согласно(член(35(став((1)(од(овој(закон;((](не(формира(посебен(оддел(согласно(член(35(став((2)(од(овој(закон;((](овластеното(лице(и(вработените(во(одделот(немаат(пристап(до( базите( на( податоци(спротивно( на( член( 35( став( (6)( од( овој( закон;((](не(вршат(внатрешна(контрола(и(не(постапуваат(согласно(член(36(од(овој(закон(и((](не(ја(известува(Управата(согласно(член(82(ставови((2)(и((4)(од(овој(закон.((2)( Глоба( во( износ( од( 2.500( до(5.000(евра(во(денарска(противвредност(ќе(му(се(изрече(за(прекршок(и(на(одговорното(лице(во(правното(лице(за(дејствијата(од(ставот((1)(на(овој(член.(Член!114!(1)( Глоба( во( износ( од( 5.000( до( 10.000( евра( во( денарска( противвредност( ќе( му( се( изрече( за(прекршок(на( правното( лице( ако:((](не(го(идентификува(и(потврди(идентитетот(на(физичко(лице(согласно(член(8(став((1)(од(овој( закон;((](не(го(идентификува(и(потврди(идентитетот(на(правно(лице(согласно(член(8(став((3)(од(овој(закон;((](не(задржат(копија(од(документите(за(идентификација(согласно(член(8(став((5)(од(овој(закон;((](не(утврди(дали(клиентот(дејствува(во(име(и(за(сметка(на(трето(лице(согласно(член(9(став((1)( од( овој( закон;((](не(го(идентификуваат(и(потврдат(идентитетот(на(лицето(кое(ја(врши(трансакцијата((ополномоштеник),( носителот( на( правата( (ополномоштувачот)( и( полномошното( согласно(член( 9( став( (2)( од( овој( закон;((](не(го(идентификува(и(потврди(идентитетот(вистинскиот(сопственик(согласно(член(10(од(овој( закон;((

](не(го(потврдат(идентитетот(на(клиентот,(ополномоштувачот( или( на( вистинскиот(сопственик( и( пред( да( воспостават( деловен( однос( или( пред( да( ја( извршат( трансакцијата(согласно( член( 11( став( (1)( од( овој( закон;(](не(го(потврди(идентитетот(клиентот(или(на(вистинскиот(сопственик(и(го(потврдат(неговиот( идентитет(пред( или( за( време( на( исплаќањето( на( полисата( или( пред( или( кога(корисникот(има(намера(да(ги(изврши(правата(кои(произлегуваат(од(полисата(согласно(член(11( став( (3)( од( овој( закон;((](не(ги(ажурираат(документите(и(податоците(на(клиентот(согласно(член(12(став((2)( од( овој(закон;((](не(ги(спроведуваат(мерките(за(анализа(на(клиент(согласно(член(14(од(овој(закон;((](не(го(утврдат(идентитетот(на(клиентот(пред(секоја(трансакција(која(вклучува(сума(поголема( од( 500( евра( во( денарска( противвредност( согласно( член( 20( став( (1)( од( овој( закон;((](не(ги(забележат(податоците(во(хронолошки(редослед(во(нумериран(регистар(согласно(член(20( став( (2)( од( овој( закон;((](не(го(утврдат(идентитетот(на(клиентот(пред(секоја(трансакција(која(вклучува(сума(поголема(од(1.000(евра(во(денарска(противвредност(согласно(член(21(став((1)(од(овој(закон;((](не(ги(забележат(податоците(во(хронолошки(редослед(во(нумериран(регистар(согласно(член(21( став( (2)( од( овој( закон;((](не(го(утврдат(идентитетот(на(клиентот(пред(влегување(во(казиното(и(при(купување(или(при(исплаќање(на(чипови(во(износ(над(500(евра(во(денарска(противвредност(согласно(член(22( став( (1)( од( овој( закон;((](не(ги(забележат(податоците(во(хронолошки(редослед(во(нумериран(регистар(согласно(член(22( став( (2)( од( овој( закон;((](не(ги(забележат(податоците( во( нумериран( регистар( согласно( член( 23( став( (1)( од( овој(закон;((](не(обезбедат(примена(на(мерките(за(спречување(на(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам( во( подружниците( и( филијалите( согласно( член( 27( став( (1)( од( овој( закон;((](не(го(информираат(органот(на(надзор(согласно(член(27(став((2)(од(овој(закон;((](не(чуваат(копии(од(документите(согласно(член(28(став((1)(од(овој(закон;((](не(чуваат(копии(согласно(член(28(став((2)(од(овој(закон;((](не(го(чуваат(нумерираниот(регистар(од(членовите(20,(21,(22,(и(23(согласно(член(28(став((6)(од( овој( закон;((](не(чува(копии(од(документацијата(согласно(член(28(став((7)(од(овој(закон(;((](правните(наследници(или(основачите(на(субјектот(не(ги(чуваат(податоците(согласно(член(28( ставови( (8)( и( (9)( од( овој( закон;((](не(ги(стават( на( располагање( податоците( согласно( член( 28( став( (10)( од( овој( закон;((](не(ги(чуваат(податоците(согласно(член(28(став((11)(од(овој(закон;((](не(ги(достават(податоците,(информациите(и(документите(согласно(член(30(став((5)(од(овој(закон;((](не(ги(утврдат(основите( за( сомневање( согласно( член( 31( став( (1)( од( овој( закон;((](не(го(потврдат(извештајот(доставен(по(телефон,(телефакс,(електронски(или(со(друг(пишан(документ( согласно( член( 33( став( (2)( од( овој( закон;((](во(одделот(не(се(вработени(лица(согласно(член(35(став( (3)( од( овој( закон( и((](вработените(во(одделот(не(ги(исполнуваат(високите(професионални(стандарди(определени(од(страна(на(субјектот(и(немаат(соодветни(познавања(во(областа(за(спречување(на(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам(согласно(член(35(став((4)(од(овој(закон.((2)( Глоба( во( износ( од( 1.000( до( 2.000( евра( во( денарска( противвредност( ќе( му( се( изрече( за(прекршок(и(на(одговорното(лице(во(правното(лице(за(дејствијата(од(ставот((1)(на(овој(член.(

Член!115!(1)( Глоба( во( износ( од( 2.500( до( 5.000( евра( во( денарска(противвредност(ќе(му(се(изрече(за(прекршок( на( физичкото( лице( од( член( 3,( став( (1)( точка( 2( од( овој( закон,( ако( во( рамките( на(своето( работење:((](не(спроведува(процедура(на(анализа(на(клиентот(кога(воспоставува(деловен(однос(согласно( член( 6( точка( а)( од( овој( закон;((](не(спроведува(процедура(на(анализа(на(клиентот(кога(се(извршуваат(една(или(неколку(поврзани( трансакции( во( износ( од( 15.000( евра( во( денарска( противвредност( или( повеќе(согласно( член( 6( точка( б)( од( овој( закон;((](не(спроведува(процедура(на(анализа(на(клиентот(кога(постои(сомневање(за(перење(пари(и(финансирање( на( тероризам,( без( оглед( на( каков( било( исклучок( или( износ( на( средства(согласно( член( 6( точка( в)( од( овој( закон;((](не(спроведува(процедура(на(анализа(на(клиентот(кога(постои(сомневање(за(вистинитоста(или( адекватноста( на( претходно( добиените( податоци( за( идентитетот( на( клиентот( согласно(член( 6( точка( г)( од( овој( закон;((](не(спроведуваат(процедура(на(анализа(на(клиентот(според(извршената(проценка(на(ризикот( на( клиентот,( деловниот( однос,( продуктот( или( трансакцијата( согласно( член( 7( став((3)( од( овој( закон;((](не(врши(проценка(на(ризикот(на(клиентот(врз(основа(на(процедура(за(анализа(на(ризик(согласно( член( 7( став( (4)( од( овој( закон;((](не(го(идентификува(и(потврдува(идентитетот(на(физичко(лице(согласно(член(8(став((1)(од(овој( закон;((](не(го(идентификува(и(потврди(идентитетот(на(правно(лице(согласно(член(8(став((3)(од(овој(закон;((](не(задржат(копија(од(документите(за(идентификација(согласно(член(8(став((5)(од(овој(закон;((](не(го(идентификува(и(потврди(идентитетот( вистинскиот( сопственик( согласно( член( 10( од(овој( закон;((](не(го(потврдат(идентитетот(на(клиентот,(ополномоштувачот(или(на(вистинскиот(сопственик( и( пред( да( воспостават( деловен( однос( или( пред( да( ја( извршат( трансакцијата(согласно( член( 11( став( (1)( од( овој( закон;(](не(го(потврди(идентитетот(на(клиентот(или(на(вистинскиот(сопственик(и(го(потврдат(неговиот( идентитет( пред( или( за( време( на( исплаќањето( на( полисата( или( пред( или( кога(корисникот(има(намера(да(ги(изврши(правата(кои(произлегуваат(од(полисата(согласно(член(11( став( (3)( од( овој( закон;((](не(ги(ажурираат(документите(и(податоците(на(клиентот(согласно(член(12(став((2)(од(овој(закон;((](не(ги(спроведуваат(мерките(за(анализа(на(клиент(согласно(член(14(од(овој(закон;((](не(ги(исполнуваат(барањата(за(анализа(на(клиентот( согласно( член( 15( став( (1)( од( овој(закон;((](не(ги(применат(мерките(согласно(член(15(став((3)(од(овој(закон;((](не(обезбедат(соодветна(документација(согласно(член(15(став((4)од(овој(закон;((](не(примени(засилена(анализа(на(клиентот(во(случај(кога(постои( повисок( ризик( од( перење(пари( и( финансирање( на( тероризам( согласно( член( 16( став( (1)( од( овој( закон;((](не(примени(мерки(на(засилена(анализа(на(клиентот(кога(не(е(физички(присутен(за(целите(на( идентификација( согласно( член( 16( став( (2)( од( овој( закон;((](не(примени(мерки(на(засилена(анализа(на(клиентот(кога(врши(трансакции(или(стапува(во(деловен( однос( со( носители( на( јавни( функции( согласно( член( 16( став( (4)( од( овој( закон;((](не(спроведат(засилена(анализа(на(деловните(односи(и(трансакциите(со(физички(или(

правни( лица,( финансиски( институции( од( држави( кои( не( ги( имплементирале( или( недоволно(ги( имплементирале( мерките( за( спречување( на( перење( пари( и( финансирање( на( тероризам(согласно( член( 16( став( (5)( од( овој( закон;((](не(направат(анализа(за(основот(и(целта(на(сложените,(невообичаено(големите(трансакции(или( трансакции( кои( се( извршени( на( невообичаен( начин,( кои( немаат( очигледна( економска(оправданост( или( видлива( правна( цел( согласно( член( 17( ставови( (1)( и( (5)( од( овој( закон;((](не(посветат(посебно(внимание(на(деловните(односи(со(здруженија( на( граѓани( и( фондации(согласно( член( 17( ставови( (2)( и( (5)( од( овој( закон;((](не(го(утврдат(ризикот(од(заканите(од(перење(пари(и(финансирање(на(тероризам(во(новите(технологии(или(технологиите(во(развој(и(не(превземат(мерки(согласно(член(17(ставови((3)(и((4)( од( овој( закон;((](исплати,(прими(или(размени(готови(пари(во(износ(од(15.000(евра(или(повеќе(во(денарска(противвредност( во( вид( на( една( или( повеќе( поврзани( трансакции( согласно( член( 24( став( (1)(од( овој( закон;((](извршат(регистрација(или(пренос(на(хартии(од(вредност,(друг(имот(или(правни(работи(ако(клиентот( не( поднесе( доказ( дека( преносот( на( парите( е( извршен( преку( банка( спротивно( на(член( 24( став( (2)( од( овој( закон;((](не(чува(копии(од(документите(согласно(член(28(став((1)(од(овој(закон;((](не(чува(копии(согласно( член( 28( став( (2)( од( овој( закон;((](не(ги(чува(податоци(и(документи(согласно(член(28(ставови((3)(и((4)(од(овој(закон;((](не(ги(стави(документите(на(располагање(согласно(член(28(став((10)(од(овој(закон;((](податоците(обезбедени(врз(основа(на(овој(закон( ги( користат( спротивно( на( член( 29( став((1);((](го(извести(клиентот(или(трето(лице(за(доставувањето(на(податоците(до(Управата(или(за(други( мерки( и( дејствија( преземени( врз( основа( на( член( 29( став( (3)( од( овој( закон;((](го(извести(клиентот(или(трето(лице(за(доставувањето(на(податоците(спротивно(на(член(29(став( (4)( од( овој( закон;((](ги(користат(личните(податоци(од(досиејата(на(клиентите(спротивно(на(член(29(став((5)(од(овој( закон;((](не(достави(до(Управата(податоци,(информации(и(документи(согласно(член(30(став((1)(точка( а)( од( овој( закон;((](не(ја(извести(Управата(согласно(член(30(став((2)(од(овој(закон;((](не(ги(достави(собраните(податоци,(информации(и(документи(согласно(член(30(став((4)(од(овој( закон;((](не(достави(податоци(за(заверени(договори(со(кои(се(стекнува( имот( во( вредност( од( 15.000(евра( во( денарска( противвредност( или( повеќе( согласно( член( 32( став( (1)( од( овој( закон;((](не(го(потврди(извештајот(доставен(по(телефон(согласно(член(33(став((2)(од(овој(закон;((](не(изготви(програма(или(програмата(не(е(во(согласност( со( член( 34( став( (1)( од( овој( закон;((](не(ги(достават(програмите(и(измените(и(дополнувањата(на(програмите(на(увид(и(мислење(на( Управата( согласно( член( 34( став( (2)( од( овој( закон;((](не(именува(овластено(лице(согласно(член(35(став((1)(од(овој(закон;((](се(повикува(на(деловна(тајна(при(доставувањето(на(информација(спротивно(на(член(39(од(овој( закон;((](не(ги(достави(побараните(податоци(согласно(член(79(став((3)(од(овој(закон;((](не(ги(достави(побараните(податоци(согласни(член(79(став((4)(од(овој(закон;((](не( ја( известува( Управата( согласно( член( 82( ставови( (2)( и( (4)( од( овој( закон( и((](не(ја(задржува(трансакцијата(согласно(член(83(став((3)(од(овој(закон.((2)( На( физичкото( лице( за( дејствијата( од( ставот( (1)( од( овој( член( покрај( глобата( му( се(изрекува(и(прекршочна(санкција(забрана(за(вршење(на(дејност(од(една(до(две(години.(

Член!116!Глоба( во( износ( од( 2.500( до( 5.000( евра( во( денарска( противвредност( ќе( му( се( изрече( за(прекршок( на( стечајниот( управник( или( ликвидациониот( управник( ако( не( презема( мерки( и(дејствија( во( случај(кога( субјектот( е( во( постапка( на( стечај( и( ликвидација( согласно( член( 5( од(овој(закон.(Член!117!Глоба( во( износ( од( 1.000( до( 2.000( евра( во( денарска( противвредност( ќе( му( се( изрече( за(прекршок( на( овластено( службено( лице( или( лица( кои( вршат( јавно( овластување,( ако:((](не(го(евидентира(секое(внесување(и(изнесување(на(пари(или(физички(преносливи(средства(за( плаќање( преку( царинската( линија( на( Република( Македонија( согласно( член( 19( став( (1)( од(овој( закон;((](не(ги(прибира(податоците(согласно(член(19(став((2)(од(овој(закон;((](не(го(пријавува(до(Управата(внесувањето(или(изнесувањето(на(пари(или(физички(преносливи(средства(за(плаќање(над(10.000(евра(во(денарска(противвредност(согласно(член(19( став( (3)( од( овој( закон;((](не(го(пријавува(до(Управата,(сомневањето(за(перење(пари(и/или( финансирање( на(тероризам( согласно( член( 19( став( (4)( од( овој( закон;((](не(ги(чува(сите(податоци(за(внесување(или(изнесување(на(пари(или(физички(преносливи(средства( за( плаќање,( преку( царинската( линија( најмалку( 5( години( од( денот( на( извршениот(пренос( согласно( член( 28( став( (5)( од( овој( закон;((](не(ги(достават(бараните(податоци(согласно(член(79(став((3)(од(овој(закон;((](не(изготват(годишни(планови(за(вршење(надзор(над(примената(на(мерките(и(дејствијата(согласно( член( 91( став( (4)( од( овој( закон;((](не(ја(известат( Управата( кога( утврдат( сомневање( за( перење( пари( и/или( финансирање( на(тероризам( како( и( прекршување( на( одредбите( на( овој( закон( согласно( член( 91( став( (6);((](не(формираат(комисии(за(вршење(на(надзор(согласно(член(98(став((1)(од(овој(закон;((](не(ја(известат( Управата( согласно( член( 98( став( (3)( од( овој( закон;((](не(ја(известат(Управата(за(поднесеното(барање(за(покренување(на(прекршочна(постапка(согласно( член( 99( став( (1)( од( овој( закон( и((](не(ја(известат(Управата(за(извршениот(надзор(над(субјектите(и(за(наодите(од(извршениот(надзор(согласно(член(99(став((2)(од(овој(закон.(Порамнување!Член!118!(1)(За(прекршоците(од(членовите(111,(112,(113,(114,(115,(116(и(117(од(овој(закон(органите(на(надзор( од( членот( 91( и( комисиите( од( членот( 98( од( овој( закон( се( должни( на(сторителот( на(прекршокот( да( му( предложат( постапка( за( порамнување( пред( да( поднесат( барање( за(прекршочна(постапка.((2)( Кога( сторителот( на( прекршокот( е( согласен( за( поведување( на( постапка( за( порамнување,(органите( на( надзор( од( членот( 91( и( комисиите( од( членот( 98(од(овој(закон(составуваат(записник( во( кој( се( забележуваат( битните( елементи( на( прекршокот,( времето,( местото( и(начинот( на( сторување( на( прекршокот,( описот( на( дејствието( на( прекршокот( и( лицата( кои( се(вклучени.(

(3)( Во( записникот( се( утврдува( начинот( на( кој( ќе( се( надминат( последиците( од( сторување( на(прекршокот.((4)(Органите(на(надзор(од(членот(91(и(комисиите(од(членот(98(од(овој(закон(во(постапка(на(порамнување(издаваат(платен(налог(на(сторителот(на(прекршокот.((5)(Доколку(сторителот(го(прими(платниот(налог,(е(должен(истиот(да(го(потпише(и(плати(во(рок(од(8(дена.(Примањето(на(платниот(налог(се(запишува(во(записникот.((6)( Органите( на( надзор( од( членот( 91( и( комисиите( од( членот( 98( од( овој( закон( се( должни( да(водат(евиденција(за(покренатите(постапки(за(порамнување(и(за(нивниот(исход.(Член!119!Прекршочна(постапка(за(сторен(прекршок(од(членовите(111,(112,(113,(114,(115,(116(и(117(не(може( да( се( поведе( или( води( ако( поминат( повеќе( од( пет( години( од( денот( кога( е( сторен(прекршокот.(Член!120!За( прекршоците( пропишани( во( членовите(111,( 112,( 113,( 114,( 115,( 116( и( 117( од( овој( закон(одлучува(надлежниот(суд(во(постапка(пропишана(со(закон.(ПРЕОДНИ(И(ЗАВРШНИ(ОДРЕДБИ(Член!121!(1)( Подзаконски( акти( кои( произлегуваат( од( Законот( за( спречување( на( перење( пари( и( други(приноси( од( казниво( дело( и( финансирање( на( тероризам( („Службен( весник( на( Република(Македонија“( број( 4/2008,( 57/10,( 35/11,( 44/12( и( 43/14)( продолжуваат( да( се( применуваат( до(денот(на(донесувањето(на(подзаконските(прописи(утврдени(со(овој(закон.((2)( Подзаконските( акти( кои( произлегуваат( од( овој( закон,( министерот( за( финансии( ги(донесува(во(рок(од(12(месеци(од(денот(на(влегувањето(во(сила(на(законот.(Член!122!(1)( Субјектите( кои( до( денот( на( влегувањето( во( сила( на( овој( закон,( имаат( изготвено( и(доставено( програми( согласно( Законот( за( спречување( на(перење( пари( и( други( приноси( од(казниво(дело(и(финансирање(на(тероризам((„Службен(весник(на(Република(Македонија“(број(4/2008,( 57/10,( 35/11,( 44/12( и( 43/14),( а( кои( ги( содржат( елементите( од( членот( 34( став( (1)( на(овој(закон,(ќе(се(смета(дека(се(изготвени(согласно(овој(закон.((2)( Субјектите( кои( до( денот( на( влегувањето( во( сила( на( овој( закон,( имаат( изготвено( и(доставено( програми( согласно( Законот( за( спречување( на( перење( пари( и( други( приноси( од(казниво(дело(и(финансирање(на(тероризам((„Службен(весник(на(Република(Македонија“(број(4/2008,( 57/10,( 35/11,( 44/12( и( 43/14),( а( кои( не( ги( содржат( елементите( од( членот( 34( став( (1)(на(овој(закон,(се(должни(да(ги(изготват(и(достават(програмите(согласно(овој(закон(на(увид(и(мислење(до(Управата,(во(рок(од(шест(месеци(од(денот(на(влегувањето(во(сила(на(овој(закон.(

Член!123!Директорот( на( Управата( именуван( до( денот( на( започнувањето( на( примената( на( овој( закон(продолжува(да(ја(извршува(функцијата(до(истекот(на(мандатот(за(кој(е(именуван.(Член!124!Одредбите(од(член(42(став((2)(од(овој(закон(ќе(започнат(да(се(применуваат(по(една(година(од(денот( на( влегувањето( во( сила( на( овој( закон( со( исклучок( на( одредбата( од( членот( 42( став( (2)(точка( 4( од( овој( закон( која( ќе( започне( да( се( применува( по( две( години( од( денот( на(влегувањето(во(сила(на(овој(закон.(Член!125!Со(денот(на(влегувањето(во(сила(на(овој(закон,(престанува(да(важи(Законот(за(спречување(на(перење( пари( и( други( приноси( од( казниво( дело( и( финансирање( на( тероризам( („Службен(весник(на(Република(Македонија”(брoj(4/2008,(57/10,(35/11,(44/12(и(43/14).(Член!126!Овој( закон( влегува( во( сила( осмиот( ден( од( денот( на( објавувањето( во( „Службен( весник( на(Република(Македонија“.((

-->