Analysis of the Kyrgyz Republic Draft Law on Non-Governmental Organizations

UPDATED: DECEMBER 2023

On November 2, 2022, the Presidential Administration of the Kyrgyz Republic published the draft Law on Non-commercial Non-Governmental Organizations (Draft Law) for public discussion. The Draft Law would grant broad rights to government bodies, allowing them to use their discretion to decide whether to register non-commercial organizations (NCO) and foreign non-commercial organizations (FNCO), to supervise any activities of NCOs and FNCOs, and to suspend their activities or liquidate them. If passed in its current form, the Draft Law will have a negative effect on all NCOs, including charities, humanitarian organizations, and social service providers. ICNL developed the analysis in response to the request from NCOs concerned about the content of the Draft Law. This analysis assesses the Draft Law by examining its compliance with the Kyrgyz Republic’s international obligations, international best practices, and analyzing the possible consequences of its adoption. The analysis also explores the provisions of the Draft Law which would restrict the activities of Kyrgyz and foreign NCOs in the country.

2 ноября 2022 года Администрация Президента Кыргызской Республики опубликовала для общественного обсуждения проект Закона «О некоммерческих неправительственных организациях» (далее – «законопроект»). Законопроект предлагает предоставить широкие права государственным органам принимать решение по своему усмотрению в каких случаях регистрировать или не регистрировать некоммерческую организацию (НКО) и иностранную некоммерческую организацию (ИНКО), контролировать любую деятельность НКО и ИНКО, приостанавливать их деятельность или ликвидировать их. Законопроект, если будет принят в существующем виде, будет иметь негативный эффект на все НКО, в том числе благотворительные и гуманитарные организации, оказывающие социальные услуги населению. Анализ подготовлен МЦНП по запросу НКО, обеспокоенных содержанием законопроекта. Целью Анализа является оценка соответствия положений законопроекта международным обязательствам Кыргызской Республики и положительной международной практике, а также обзор возможных последствий их принятия. В Анализе рассматриваются основные положения законопроекта, которые ограничат деятельность кыргызстанских и иностранных НКО в Кыргызстане.

2022-жылдын 2-ноябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы “Коммерциялык эмес өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө” Мыйзам долбоорун (мындан ары – “мыйзам долбоору”) коомдук талкуулоо үчүн жарыялаган. Мыйзам долбоору кыргызстандык жана чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын (мындан ары “КЭУ” жана “ЧКЭУ”) укуктарын чектөө боюнча мамлекеттик органдарга кеңири укуктарды берүүнү сунуш кылууда: аларды каттоодон өткөрүү же өткөрбөө, алардын иш-аракеттерин контролдоо, иш-аракетин токтото туруу же аларды жою боюнча чечимдерди өз ыктыярына карап кабыл алуусуна укуктарды берүүнү. Эгерде мыйзам долбоору азыр сунушталып жаткан түрдө кабыл алынса, бардык КЭУларга, алардын ичинде кайрымдуулук жана гуманитардык уюмдарга, калкка социалдык кызматтарды көрсөткөн уюмдарга терс таасирин тийгизет. Бул Талдоону мыйзам долбоорунун мазмунуна тынчсызданган КЭУлардын суроо-талабы боюнча Эл аралык Коммерциялык эмес укук борбору (ЭКЭУБ) даярдаган. Мыйзам долбоорунун жоболору Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелерине жана эл аралык оң практикага канчалык шайкеш келгенин баалоо, ошондой эле аларды кабыл алгандан кийин пайда болушу ыктымал кесепеттерге сереп жасоо ушул Талдоонун максаты болуп саналат. Талдоодо мыйзам долбоорунун КЭУ жана ЧКЭУлардын иш-аракетин чектей турган негизги жоболору каралган.