Monitoring and Evaluation Repoting Form

ىاتسناغفا یهلاــسا یرٌيوج
داــــــصــتــقا ترازً
ىٌــــجنا تسایراـ
یسرربً تراطن تیرهآ

مًد / لًا وىاوشش هذننک قیبطت تاسسٌه وب رنًد یتلًدریغ تاسسٌه یىذشراسگ مرٌف
: تٌن يدام قباطم مَد / لَا يام ششرٌ نایاپزا لبق ًتفٌ کی تسل هیا 13 ًک ناتسواغفارد يدىىک لیُمت ًسسُم لؤسم یاضماَ رٍم اب ًسسُم یمسر ًماو طسُت اٌُجوا نُواق
یاٌ يژَرپ دیامىیم لیُمت ار راکمٌ تاسسُم، .دُشیم لاسرا داصتقا ترازُب
Islamic Republic Of Afghanistan
Ministry of Economy
NGOs Department
Monitoring and Evaluation Office

( مرٌف 02)

ات

( وسسٌه بناج زا وک هذننک قیبطت راکوى یاىٌجنا ً اى هژًرپ تسل ( ففخه ) ( هاوشش یط ) )… 201 ( هاوشش قباطه …. ) 131 یسوش یرجى
تاظحلاه ???????????? Þ/Éîä ã ????????? ????????????????????/ ?+??!?????-?????
????????????
????????????????
????/?????
??0??

Þ/–äô×


 ???????????
í®!é+

????

6???????/???????

éªèè/Öô’Ä—ê´³îã

??0??
é+í®!•ªã
é+í®!–ôÌ×îã ?+??!??? é­Žä·

?????•Žó©Ž— ??????6àÌÓ
6??????????????????0?? ☧ Éí®·

3

2

1

4

5

ًمرُف لیمکت خیرات

/ / 311

رلاد وب ماقرا
Form (02)

Date of Filling out

The form / / 201

Figurs in USD