Monitoring and Evaluation Reporting Form (2)

تیريوج يهلاسا ىاتسناغفا د
د ترازً داصتقا
تسایر ٌسسؤه يتلًد ریغ د
تیرهآ ېنًزرا ًا ېنراڅ د

ٌسسؤه يتلًد ریغ ٌکنًٌلیٌوت د یړهٌل وهرٌف ٌلٌکرً رٌپار ېنتشایهږپش د / نیًد

تښدای : د نىناق ىسسؤم يتلود ریغ د تسل هغد ۱۳ فا هپ ېدناړو ۍنوا هىی ودیسر هت یاپ هل ىتشایم وږپش ىمیود/ىیړمىل وره د مس هرس ېدام ىسسؤم ىکنوىلیىمت د ېک ناتسناغ
.يږیک لىتسا هت ترازو داصتقا د ،يىلیىمت ېژورپ ىسسؤم ىکنوىک ېلپ وراکمه د ېچ هطساىپ کیل ېمسر ېىش کیلسلا وا رهم د لؤسم د
Islamic Republic Of Afghanistan
Ministry of Economy
NGOs Department
Monitoring and Evaluation Office

( ۲۰ وهرٌف )

ېهرٌف د د

ات

د ېچ تسل ٌسسؤه يتلًد ریغ ٌکنًٌک ېلپ ًراکوى ًا ًژًرپ د ( ) يسسؤه مٌن ډنل يسسؤه د ( ) …. د ۰۲۲ ( ) ېچ يتشایه ږپش ….. د ۲۳۱ د لاک سیرول ( يرل ىٌوس هرس ٌتشایه ږپش )
تاظحلاه ;??!;???!??????? ꧮ‘
?;/??????????!;0???????? ????? ???? ;??)???;)???????;??????:+??!???/??/????x
????????????
;?!:??0????;????;0???/
åí•—
–äô×

ېٌش رٌظنه(ېژًرپ دتښزرا يعٌوجه )وګناپ

???)??;0????????
????

;0???/;?!???0??
ê´³†ã
????:+??!?
??????:+??!? áîç:+í®!© êÙ
????????X ?????•Žó©Ž—
ېراکوى وت ېسسؤهتایدات يناٌخپ 5?! Þô!

۳

۲

۱

۴

۵

هټېن ودیړپشب د ېمرىف د

/ / ۳۱۱

رلاډ ېیاکیرها وپ ماقرا
Form (02)

Date of Filling out

The form / / 201

Figurs in USD