Constitution of the Republic of Albania

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:

  • Year:
  • Country: Albania
  • Language: Albanian
  • Document Type: Domestic Law or Regulation
  • Topic:

b bb b bb
 
  
b b b b b b b b b b b b
b b b b b b b b b b b b b b
bb b b b b b b b b b b b b
b b b b b b b b b  b b b b b
b b b b b b b b b b b b
b b b bb b b b bb b b b
b bb b b b b b b b
b b b b b  b b b b b b b
b b b b b b b b b b b b
 
  
    
  
b b b
bb
  

  
           
                     
                             
 
  

  
                   
                     
                             
                               
           
  

  
                                   
                 
                  
                               
  

  
                       
                       
                   
   
  

KUSHTETUTA E REPUBfIKËS SË SHQIPËRISË
Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me
përgjegjësi për të ardhmen, me besim te Zoti dhe/ose te vlera të tjera universale,
me vendosmërinë për të ndërtuar një shtet të së drejtës, demokratik e social, për
të garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, me frymën e tolerancës dhe
të bashkëjetesës fetare, m e zotimin për mbrojtjen e dinjitetit dhe të personalitetit
njerëzor, si dhe për prosperitetin e të gjithë kombit, për paqen, mirëqenien,
kulturën dhe solidaritetin shoqëror, me aspiratën shekullore të popullit shqiptar
për identitetin dhe bashkimin kombëtar, me bindjen e thellë se drejtësia, paqja,
harmonia dhe bashkëpunimi ndërmjet kombeve janë ndër vlerat më të larta të
njerëzimit,
Vendosbm këfë Kushfefufë:
PJESA E PARË
PARIME THEMEfORE
Neni 1

  
                   
  

  
                     
                        
  

  
                       
           
  

  
                             
     
                           
               
                           
                          
 
  

  
                           
 
                           
                     
                             
                           
                           
  

  
                   
                               
           
               
                        
                      
                      
                      
        
                         
                           
       
  

  
                             
                    
Republbka e Shqbpërbsë zbafon fë drejfën ndërkombëfare fë defyrueshme për fë.
Neni 6
Organbzbmb dhe funksbonbmb b organeve fë parashbkuara në këfë Kushfefufë rregullohen
me lbgjef e fyre përkafëse, përveç rasfeve kur në Kushfefufë parashbkohef ndryshe.
Neni 7
Sbsfemb b qeverbsjes në Republbkën e Shqbpërbsë bazohef në ndarjen dhe balancbmbn
ndërmjef pushfefeve lbgjvënës, ekzekufbv dhe gjyqësor.
Neni 8

                   
                            
          
  

  
                         
           
                       
   
                                 
                         
                         
  

  
                       
                    
  

  
                   
                             
                               
                             
       
                 
                           
                 
                           
                 
  
b b b
b b b bb b b
  
b b
b bb
  

  
                              
                   
                              
                           
  

  
                             
                             

                             
                         
                            
                           
                     
  

  
                             
                               
                          
                                   
                         
     
  

  
                 
                            
                       
     
                           
               
  

  
                               
                         
     
                               
  

  
                               
         
                                  
                             
                               
                   
  
b b
b b b b b
  

           
  

  
               
                         
                 
e Republbkës së Shqbpërbsë, me përjashfbm fë rasfeve kur Kushfefufa e lbdh në mënyrë fë
posaçme me shfefësbnë shqbpfare ushfrbmbn e fë drejfave e fë lbrbve fë cakfuara.

                            
     
  

                 
                              
                   
                           
 

 
                     
                                     
                      
         
                                 
                              
  

  
                     
                                                                                                                           
                                      
  

  
                             
                           
                           
               
  

 
                             
     
                           
                  
                             
         
                                 
                           
                                
 
                             
     
                               
 
                                   
     
  

                                     
                                   
                                 
                          
     
                                   
                            
                        
                                   
                           
     
                                   
                              
 
                                     
             
  

 
                                 
                                 
                             
     
                                       
           
              
 

 
                           
     
 

 
             
                                     
                           
                             
                                 
 
                                 
                               
  
                           
                         
 

 
                               
           
                               
    
 

  
                       
                             
  

  
                                 
                           
                     
 

  
                                 
           
                             
                   
                                   
        
                                   
               
 

 
                           
 
 

 
               
                                 
                 
                             
                                   
         
 

  
                                   
     
                       
  

b
                        b
                          

                     
                       
     
                                 
     
  

  
                         
  

  
                   
                               
         
                            
         
                           
               
                           
 
  

  
                                   
           
                                 
                                   
                               
     
  

  
                               
           
  

  
                            
                           
   
  
b b
b b b b b
  

  
                              
           
                            
             

                                 
     
                       
  

  
                           
                           
     
                        
 
  

  
                                 
 
                           
        
  

  
                             
                             
   
  
b b
b b b b b b bb
  

  
                                       
                               
          
                                                 
  

  
                           
         
  

  
                                     
 
                               
        
  

  
                                 
               

                                     
                          
                                                          
  

  
                       
                     
                   
  

  
                                   
     
                               
 
                               
                           
                         
  

  
                         
 
                          
  

  
                             
  

  
               
                 
                           
                               
                              
 
                             
                  
                            
   
  

  
                                 
                 
                 
  
b b
b b

  

  
                        
               
                             
                 
                     
                               
         
                          
   
                        
             
                    
                
                         
                      
                         
 
                          
                           
  
b b
b b b
  

  
                               
                       
 
                           
                                 
     
  

  
                                   
               
                                   
                         
                         
                                   
                       
              
  

  
                                   
         
                                 
Neni 59

  

  
                   
                                 
                       
                                
                    
                            
              
  
b b b
b
  
b b
b b b
  

b b b b b b   
  
                          
  
                      
       
                          
                         
   
b b
b b b b b bb
  
                                 
                                   
                               
         
                             
                       
                     
                        
                     
                               
                                 
    

  
                               
             
  
b b  
b b b b b b  
Neni 63

  
                            
                            
                      
                                 
    
                         
                            
  
b b
b
  
b b
b b b b b bb
  
                        
                         
                       
                      
                       
          
                             
                      
                   
     
  

  
                               
       
           
                 
      
                               
   
              
                        
     
                               
  

  
                       
                         
                           
 

                            
                       
                                     
                             
        
  

  
                               
 
                       
             
             
                     
                 
             
                       
                             
  

  
                     
  

  
                               
                      
                           
               
                                 
                             
                           
       
                                
     
  
b b
b bb
  

  
                                   
                       
                         
                      
                              
   
  

  
                 

                          
   
  

  
                         
                           
 
                        
                            
            
  

  
                               
     
                                     
                           
                           
           
                     
  

  
                                 
                         
                             
 
  

  
               
                              
                           
             
  

  
                               
               
                                 
                           
                      
                             
  
  
b b
bb
  

  
2. Kuvendb organbzohef dhe funksbonon sbpas rregullores së mbrafuar nga shumbca e fë
gjbfhë anëfarëve.
Neni 76

                                     
 
                         
                   
 
         
                 
        
     
           
              
         
              
  

  
                             
             
                             
                             
                               
                             
            
  

  
                           
                                 
                         
                          
                       
                   
  

  
                               
                                 
                           
                                         
 
                               
                         
                             
                 
  

  
                               
                                 
             
  
b b b

b bb
  

  
                           
                               
                             
  
b b
b b b b b b b
bbb
  
                               
                             
  
                             
                  
                                 
                             
                            
                               
                 
                                    
                                    
                             
     
                              
                           
                                   
                           
                               
                                
                        
                
                               
                             
                      
                          
     
  
b b
b b b b b bb
bbb
  
                              
     
                                   
                          
           
                             
                  
                         
PRESIDENTI I REPUBfIKËS
Neni 86

                            
                                  
                   
                            
                             
                      
         
                              
                  
  

  
                             
                 
  

  
                                 
 
                             
                              
                                   
                             
                            
                
  

  
                           
                               
      
                                 
                             
                         
                         
                 
  
b   
  
         
            
                 
                       
                 
                   
                     
                     
                       
                    
            
                          
Presbdenfbf fbllon jo më vonë se 60 dbfë para mbarbmbf fë mandafbf fë Kuvendbf.

                         
 
                            
    
                           
                   
  

  
                     
  

  
                           
                              
  
b b b
b b b
b

  
                    
                               
                 
  

  
                             
                        
         
                             
           
                             
                     
     
                           
 
  

  
                             
                             
  

  
                         
       
                 
  

  
g) emëron Kryefarbn e Akadembsë së Shkencave dhe rekforëf e unbversbfefeve sbpas

lbgjbf;

gj) cakfon dafën e zgjedhjeve për Kuvendbn, për organef e pushfefbf vendor dhe për

zhvbllbmbn e referendumeve;

h) kërkon mendbm dhe fë dhëna me shkrbm nga drejfuesbf e bnsfbfucboneve shfefërore

për çëshfje që kanë fë bëjnë me defyraf e fyre.

Neni 93
Presbdenfb b Republbkës, në zbafbm fë kompefencave fë fbj, nxjerr dekrefe.
Neni 94
Presbdenfb b Republbkës nuk mund fë ushfrojë kompefenca fë fjera përveç afyre që b
njbhen shprehbmbshf me Kushfefufë dhe që b jepen me lbgje fë nxjerra në pajfbm me fë.
PJESA E PESTË
KËSHIffI I MINISTRAVE
Neni 95

                 
    
  

  
                       
 
                          
 
                   
                            
   
                 
  

  
                             
                             
                            
                               
       
  

  
     
                     
                         
     
                          
 
                          
               
                         
            
                    
                       
                        
             
  

  
                       
                               
             
                     
  
b b
b b b b b bbb
bbb
  
                         
                               
Para fbllbmbf fë defyrës, Kryembnbsfrb, zëvendëskryembnbsfrb dhe mbnbsfraf befohen para
Presbdenfbf fë Republbkës.
Neni 100

                        
            
                       
                         
           
                               
b b
b b b b b b bb
bbb
  
                                 
                    
                         
                                  
                        
                             
b
b b
  
                           
       
  

  
                       
                         
      
                             
 
  
b b b
b b
b

  
                               
         
                        
                           
                              
     
                             
                            
   
                      
                  
                      
  
b b
b b b b b b bb
bbb
anëfarëve fë Kuvendbf, Kryembnbsfrb, brenda 48 orëve nga vofbmb b mocbonbf, b kërkon
Presbdenfbf fë Republbkës shpërndarjen e Kuvendbf.

  
                          
                          
 
                             
                      
                               
                           
 
                             
                      
                         
        
  

  
                            
              
                           
       
                          
                                
                         
                           
           
                                  
     
  

  
                 
                               
     
  

  
                         
                  
   
                           
                           
                       
  

  
               
                       
     
                             
                   
                             
          

                                   
                         
                       
                         
                         
                            
  

  
                           
       
  

  
                           
                             
                          
                         
                                  
                           
                 
  
b b b
bb b bb
  
  
b b
bb
  

  
                               
     
           
     
               
                             
         
                           
                           
     
  

  
                           
                     
                             
   
ç) kanë fë drejfë fë vendosbn, në përpufhje me lbgjbn, faksa vendore, sb dhe nbvelbn e fyre;

d) cakfojnë rregullaf për organbzbmbn dhe funksbonbmbn e fyre në pajfbm me lbgjbn;

dh) krbjojnë sbmbolef e qeverbsjes vendore, sb dhe fbfujf vendorë fë nderbf;

e) ndërmarrbn nbsma për çëshfje vendore përpara organeve fë cakfuara me lbgj.

                      
                       
       
  

  
                               
  
                         
                             
 
                             
                            
  

  
                             
                        
                      
       
                                     
                 
                               
    
  

  
                       
  
b b
bb
  

  
                      
                     
                 
                               
 
                  
                     
                
                             
                    
                          
            
                    
      
  

  

                       
                         
                         
                            
                           
           
                             
       
                           
                            
                 
         
  

  
                      
             
                        
                           
                               
 
  
b b b
bb
b

  
                   
     
              
  

  
                           
         
                               
                             
                                 
         
                          
                        
                             
 
  
  b 
  
                         
                       
                                  
                  

                             
             
  

  
                   
                           
                           
           
      
                             
                         
                             
                              
         
  

  
                             
                             
                            
                         
                        
 
  

  
                       
 
  

  
                       
     
  

  
       
                     
       
                   
 
                       
        
                    
       
                          
                 
                         
        
nuk jep pëlqbmbn brenda 24 orëve për dërgbmbn në gjykafë fë gjyqfarbf fë arresfuar, organb
kompefenf ëshfë b defyruar fa lbrojë afë.
Neni 127

                     
                         
     
                   
                              
                             
           
  

  
                         
                      
 
                              
                          
                    
  

  
                           
   
                        
  

  
                     
         
    
                     
                 
                           
       
           
           
               
     
                                 
                           
  
b b b
b
b

  
                               
                   
                                 
     
  

  
e) çëshfjef që lbdhen me zgjedhshmërbnë dhe papajfueshmërbfë në ushfrbmbn e
funksboneve fë Presbdenfbf fë Republbkës dhe fë depufefëve, sb dhe me verbfbkbmbn e
zgjedhjes së fyre;
ë) kushfefufshmerbnë e referendumbf dhe verbfbkbmbn e rezulfafeve fë fbj;
f) gjykbmbn përfundbmfar fë ankesave fë bndbvbdëve për shkeljen e fë drejfave fë fyre
kushfefuese për një proces fë rregullf lbgjor, pasb fë jenë shferuar fë gjbfha mjefef jurbdbke
për mbrojfjen e këfyre fë drejfave.
Neni 132

                             
 
                         
       
                                   
 
                             
     
                              
           
  

  
                                
                                 
                               
                  
                           
           
                                 
 
                                 
                           
                                
                           
         
  

  
                             
             
  

  
                     
                             
                           
           
       
                             
                           
  

  
                                 
                             
                             
                         
                    
  

  

                              
                    
                      
  
                               
                     
  

  
                 
                               
                       
  

  
                       
  

  
                            
       
  

  
                        
                            
                       
                     
 
                         
 
  

  
                   
                 
  

  
                             
                                 
                   
                        
                         
                                 
                
                         
                            
           
                                 
            

                                 
                           
                     
                                 
 
  
b b b
b
b

  
                             
                     
                            
 
                       
 
  
b b
b b b b b b b
  
                        
                 
                        
                             
                            
             
                         
        
                      
  
b bb
bbbbbbbbb
  

  
                               
                           
               
                                 
                             
              
                          
     
  

  
                       
                           
                             

                        
                         
                              
           
  

  
                 
                               
                     
                                  
          
                          
                           
                      
   
  
b bb
b b b b b b b
  
b b
 
b
b b
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
 
b bb
b b
b

  
                     
                             
                          
  

  
                             
  

  
                         
                             
                               
       
                           
   
                               
    
shfefbf, me vendosjen dhe heqjen e gjendjes së jashfëzakonshme, me deklarbmbn e luffës
dhe fë paqes dhe me amnbsfbnë nuk mund fë shfrohen në asnjë referendum.

  

  
                           
                                 
                                 
                           
              
                                   
                   
                               
                 
                          
 
  

  
                         
     
  

  
                       
                         
       
                                  
     
  

  
                               
                         
                         
 
                           
                         
      
  
b b b
b b b b b
b

  
                                  
             
                             
                             
 
  

  
Neni 158

           
                        
 
                           
    
                            
                           
     
  

  
                   
                  
                               
           
                        
                               
  

  
                                     
                           
                                 
  
b b b
b bb
b

  
                             
         
                             
                         
  

  
                                 
                       
                         
                         
 
  

  
                         
     
                        
                         
  
b b
  
Konfrollb b Larfë b Shfefbf konfrollon:

a) veprbmfarbnë ekonombke fë bnsfbfucboneve shfefërore e fë personave fë fjerë jurbdbkë

shfefërorë;

b) përdorbmbn dhe mbrojfjen e fondeve shfefërore nga organef e pushfefbf qendror dhe

afbj vendor;

c) veprbmfarbnë ekonombke fë personave jurbdbkë, në fë cblëf shfefb ka më shumë se

gjysmën e pjesëve ose fë aksboneve, ose kur huaf, kredbfë dhe defyrbmef e fyre

garanfohen nga shfefb.

Neni 164

                          
          
                           
          
                          
                        
              
                          
                           
        
  
b b b
b bb
b

  
                           
                      
         
                              
                           
         
                             
                             
 
                            
                            
              
                           
                      
                       
                          
                          
                             
     
  

  
                         
                     
                             
                   
                        
     
  

  
                               
                             
       

                             
       
  

  
                             
                                 
                             
       
                        
                               
   
                               
                         
  

  
                          
                               
                             
                             
 
  

  
                             
                                    
                             
                             
                   
                             
                        
             
  

  
                           
                                 
                         
  
b bb
b bb
b

  
                                  
         
                            
    
                                   

                                 
                
                                  
           
                         
               
                                 
         
                                 
          
                                 
                                   
                     
  
b bb
bb b b b
b

  
                                   
               
                             
    
  

  
                               
                      
              
                           
            
                             
                        
                            
   
 
   
 
                      
                   
                    
                  
 
   
 
                                 
                         
                            
                                 
                         
           

  
b b
  
                          
                  
  
b b
 
                             
  
                   
 
        
 
                       
 
 
             
 
             
 
Neni 182

Lbgjb nr. 7491, dafe 29.4.1991 "Per dbspozbfaf kryesore kushfefuese" sb dhe lbgjef e fjera
kushfefuese shfuqbzohen dbfen e hyrjes ne fuqb fe kesaj Kushfefufe.
Neni 183
Kjo Kushfefufe hyn ne fuqb me shpalljen nga Presbdenfb b Republbkes.
Mbrafuar me lbgjbn nr. 8417, dafë 21.10.1998 fë Kuvendbf Popullor.
Mbrafuar me referendum më 22.11.1998
Shpallur me dekrefbn nr. 2260, dafë 28.11.1998 fë Presbdenfbf fë Republbkës, Rexhep
Mejdanb
Ndryshuar me lbgjbn nr. 9675, dafë 13.1.2007
Ndryshuar me lbgjbn nr. 9904, dafë 21.4.2008