Decree on Grants Registration

“Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə AZӘRBAYCAN RESPUBL”KASI PREZ”DENT”N”N FӘRMANI “Qeyri-hökum#t t#şkilatları (ictimai birlikl#r v# fondlar) haqqında” Az#rbaycan Respublikası Qanununun qüvv#y# minm#si il# #laq#dar h#min Qanunun t#tbiq edilm#sini t#min etm#k m#qs#di il# qərara alıram: 1. Az#rbaycan Respublikasının Nazirl#r Kabinetin# tapşırılsın ki, iki ay müdd#tind#: qüvv#d# olan qanunvericilik aktlarının “Qeyri-hökum#t t#şkilatları (ictimai birlikl#r v# fondlar) haqqında” Az#rbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması bar#d# t#klifl#rini Az#rbaycan Respublikasının Prezidentin# t#qdim etsin; Nazirl#r Kabinetinin v# müvafiq m#rk#zi icra hakimiyy#ti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının h#min Qanuna uyğunlaşdırılmasını t#min etsin v# bu bar#d# Az#rbaycan Respublikasının Prezidentin# m#lumat versin; “Qeyri-hökum#t t#şkilatları (ictimai birlikl#r v# fondlar) haqqında” Az#rbaycan Respublikası Qanununun pozulmasına gör# m#suliyy#t növl#rini mü#yy#n ed#n qanunvericilik aktının layih#sini hazırlayıb Az#rbaycan Respublikasının Prezidentin# t#qdim etsin; öz s#lahiyy#tl#ri daxilind# “Qeyri-hökum#t t#şkilatları (ictimai birlikl#r v# fondlar) haqqında” Az#rbaycan Respublikasının Qanunundan ir#li g#l#n dig#r m#s#l#l#ri h#ll etsin. 2. Mü#yy#n edilsin ki: 2.1. “Qeyri-hökum#t t#şkilatları (ictimai birlikl#r v# fondlar) haqqında” Az#rbaycan Respublikası Qanununun 29.4-cü madd#sinin ikinci cüml#sind# n#z#rd# tutulmuş “müvafiq icra hakimiyy#ti orqanı”nın s#lahiyy#tl#rini Az#rbaycan Respublikasının Nazirl#r Kabineti h#yata keçirir; 2.2. h#min Qanunun 3.3-cü madd#sind#, 7.1-ci madd#sinin üçüncü cüml#sind#, 14.3-cü, 15.1-ci, 15.2-ci, 16.1-ci, 19.3-cü, 19.4-cü, 19.5-ci, 31.2-ci v# 32-ci madd#l#rind# n#z#rd# tutulmuş “müvafiq icra hakimiyy#ti orqanı”nın s#lahiyy#tl#rini, habel# 12.3-cü madd#sind# n#z#rd# tutulmuş sazişin hazırlanması üçün danışıqların aparılması v# bağlanması s#lahiyy#tini Az#rbaycan Respublikasının Әdliyy# Nazirliyi h#yata keçirir;1 2.3. h#min Qanunun 29.4-cü v# 31.6-cı madd#l#rinin birinci cüml#l#rind# n#z#rd# tutulmuş “müvafiq icra hakimiyy#ti orqanı”nın s#lahiyy#tl#rini Az#rbaycan Respublikasının Maliyy# Nazirliyi h#yata keçirir;2 2.4. h#min Qanunun 24-1.5-ci madd#sind# n#z#rd# tutulmuş qeyri-hökum#t t#şkilatının q#bul etdiyi ian#l#rin m#bl#ği v# ian#ni vermiş ş#xsl#r bar#d# m#lumatları mü#yy#n ed#n “müvafiq icra hakimiyy#ti orqanı”nın s#lahiyy#tl#rini Az#rbaycan Respublikasının Nazirl#r Kabineti, maliyy# hesabatı t#qdim olunan “müvafiq icra hakimiyy#ti orqanı”nın s#lahiyy#tl#rini is# Az#rbaycan Respublikasının Maliyy# Nazirliyi h#yata keçirirl#r.3 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDӘR ӘLİYEV Bakı ş#h#ri, 4 oktyabr 2000-ci il & 401 İSTİFADӘ OLUNMUŞ MӘNBӘ SӘNӘDLӘRİNİN SİYAHISI

1. 21 dekabr 2009-cu il tarixli 200 nömr#li Az#rbaycan Respublikasının Prezidentinin F#rmanı (“Azərbaycan” qəzeti 25 dekabr 2009-cu il, & 287, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, & 12, maddə 988) 2. 12 noyabr 2010-cu il tarixli 350 nömr#li Az#rbaycan Respublikasının Prezidentinin F#rmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 noyabr 2010-cu il, & 251, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, & 11, maddə 966) 3. 24 iyul 2013-cü il tarixli 943 nömr#li Az#rbaycan Respublikası Prezidentinin F#rmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 25 iyul 2013-cü il, & 161) FӘRMANA EDİLMİŞ DӘYİŞİKLİK VӘ ӘLAVӘLӘRİN SİYAHISI 1 12 noyabr 2010-cu il tarixli 350 nömr#li Az#rbaycan Respublikasının Prezidentinin F#rmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 noyabr 2010-cu il, & 251, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, & 11, maddə 966) il# 2.2-ci b#ndind# “aparılması” sözünd#n sonra “və bağlanması” sözl#ri #lav# edilmişdir. 2 21 dekabr 2009-cu il tarixli 200 nömr#li Az#rbaycan Respublikasının Prezidentinin F#rmanı (“Azərbaycan” qəzeti 25 dekabr 2009-cu il, & 287, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, & 12, maddə 988) il# 2-ci b#ndi yeni redaksiyada verilmişdir. Әvv#lki redaksiyada deyilirdi: 2. Mü#yy#n edilsin ki, “Qeyri-hökum#t t#şkilatları (ictimai birlikl#r v# fondlar) haqqında” Az#rbaycan Respublikası Qanununun 3.3-cü, 14.3-cü, 15.1-ci, 15.2-ci, 16.1-ci, 19.3-cü, 19.4-cü, 19.5-ci, 31.2-ci v# 32-ci madd#l#rind# n#z#rd# tutulmuş “müvafiq icra hakimiyy#ti orqanı”nın s#lahiyy#tl#rini Az#rbaycan Respublikasının Әdliyy# Nazirliyi h#yata keçirir. 3 24 iyul 2013-cü il tarixli 943 nömr#li Az#rbaycan Respublikası Prezidentinin F#rmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 25 iyul 2013-cü il, & 161) il# 2.3-cü b#ndinin sonunda nöqt# işar#si nöqt#li vergül işar#si il# #v#z edilmişdir v# hiss#y# 2.4-cü b#nd #lav# edilmişdir.