Law on Associations and Foundations Brcko District

This document has been provided by the
International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

ICNL is the leading source for information on th e legal environment for civil society and public
participation. Since 1992, ICNL has served as a resource to civil society leaders, government
officials, and the donor community in over 90 countries.

Visit ICNL’s Online Library at
https://www.icnl.org/knowledge/library/index.php
for further resources and research from countries all over the world.

Disclaimers Content. The information provided herein is for general informational and educational purposes only. It is not intended and should not be
construed to constitute legal advice. The information contai ned herein may not be applicable in all situations and may not, after the date of
its presentation, even reflect the most current authority. Noth ing contained herein should be relied or acted upon without the benefit of legal
advice based upon the particular facts and circumstances pres ented, and nothing herein should be construed otherwise.
Translations. Translations by ICNL of any materials into other languages are intended solely as a convenience. Translation accuracy is not
guaranteed nor implied. If any questions arise related to the accuracy of a translation, please refer to the original language official version of
the document. Any discrepancies or differences created in the tr anslation are not binding and have no legal effect for compliance or
enforcement purposes.
Warranty and Limitation of Liability. Although ICNL uses reasonable efforts to include ac curate and up-to-date information herein, ICNL
makes no warranties or representations of any kind as to its a ccuracy, currency or completeness. You agree that access to and u se of this
document and the content thereof is at your own risk. ICNL discl aims all warranties of any kind, express or implied. Neither ICNL nor any
party involved in creating, producing or delivering this document shall be liable for any damages whatsoever arising out of access to, use of
or inability to use this document, or any e rrors or omissions in the content thereof.

Z A K O N
O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA BRČKO DISTRIKTA

Sadr`aj:
PRVI DIO:I – UDRUŽENJA I FONDACIJE ………………………………………………………………
………………………………….3
I.1. OPĆE ODREDBE ………………………………………………………………
………………………………………. …………………….3
I.2. UDRUŽENJA ………………………………………………………………
………………………………….. ………………………………….5
I.2.1. Osnivanje udruženja ………………………………………………………………
……………………….. ………………………………5
I.2.2. Članstv o………………………………………………………………
…………………………………………………………………………7
I.2.3. Organi udruženja ………………………………………………………………
………………………….. ………………………………..7
I.3. FONDACIJE ………………………………………………………………
………………………………………………………………………..8
I.3.1. Osnivanje fondacija ………………………………………………………………
……………………….. ……………………………….8
I.3.2. Organi fondacije ………………………………………………………………
……………………………………………………………..9
I.4. REGISTROVANJE UDRUŽENJA I FONDACIJA ………………………………………………………………
…………… ……10
I.5. FINANSIRANJE UDRUŽENJA I FONDACIJA ………………………………………………………………
…………………….11
I.6. PRESTANAK RADA UDRUŽENJA I FONDACIJA ………………………………………………………………
………….. …12
NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA UDRUŽENJA I FONDACIJA KOJIMA JE POVJERENO
OBAVLJANJE JAVNIH OVLAŠTENJA ………………………………………………………………
……………………… ………..14
DRUGI DIO: – KAZNENE ODREDBE ………………………………………………………………
………………………………………14
TREĆI DIO: – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE…………………………………………………………….
……………….. …15

U skladu s članom 23 Statuta Br čko Distrikta Bosne i Hercegovine, Skupština Br čko Distrikta Bosne i
Hercegovine na 48 sjednici održanoj 29.augusta 2002.godine, donosi

Z A K O N
O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA BR ČKO DISTRIKTA

PRVI DIO:I – UDRUŽENJA I FONDACIJE

I.1. OP ĆE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se osnivanje, registracija, unutra šnja organizacija, prestanak rada i
aktivnost udruženja i fondacija koji se registru ju u svojstvu udruženja i fondacija na nivou Br čko
Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: “Brčko Distrikt»).

Član 2

1. Udruženje se osniva zajedni čkim sporazumom u kojem se grupa od tri ili više fizi čkih,
odnosno pravnih lica, u svim kombinacijama, dobr ovoljno udružuje radi ostvarivanja nekog
zajednič kog ili javnog interesa, a pri tome nema namjeru sticati profit. Osnivači udruženja ne
mogu biti država Bosna i Hercegovina, entiteti, Br čko Distrikt, kantoni, gradovi, op ćine,
državni organi, državna preduze ća, fondovi, kao ni bilo koja druga državna institucija ili
organizacija. Udruženje stič e status pravnog lica upisom u Sudski registar Brčko Distrikta (u
daljem tekstu: “registar”).
2. Fondacija je pravno lice os novano od jednog ili više fizi čkih ili pravnih lica (u daljem tekstu:
“osnivač i”), a č iji je cilj upravljanje odre đenom imovinom u javnom interesu ili u
dobrotvorne svrhe. Osnivač i fondacije ne mogu biti država Bosna i Hercegovina, entiteti,
Br čko Distrikt, kantoni, gradovi, op ćine, državni organi, državna preduze ća i fondovi, kao ni
bilo koja druga državna institucija ili organizacija. Fondacija stiče svojstvo pravnog lica
upisom u registar.

Č lan 3

1. Ciljevi i aktivnosti udruženja ili fondacije ne mogu uklju čivati angažovanje u predizbornoj
kampanji, prikupljanje sredstava za kandidate , finansiranje i promovisanje kandidata
odnosno politi čkih stranaka.

Član 4

1. Udruženje ili fondacija može obavljati privredne d jelatnosti samo ako je svrha takvih
djelatnosti ostvarivanje ciljeva utvr đenih statutom udruženja ili fondacije.

2. Udruženje ili fondacija može obavljati privre dne djelatnosti koje nisu neposredno povezane s
ostvarivanjem osnovnih ciljeva utvr đenih statutom udruženja ili fondacije (u daljem tekstu:
“nesrodne privredne djelat nosti”) samo preko posebno osnovanog pravnog lica.

3. Dobit koju udruženje ili fondacija ostvari iz nesrodnih privrednih djelatnosti može se
upotrijebiti samo za ostvarivanje ciljeva utvr đenih statutom udruženja ili fondacije.

4. Nije dozvoljeno direktno ili indirektno stican je dobiti ili druge materijalne koristi ostvarene
iz djelatnosti udruženja ili fondacije: osnivačima, članovima udruženja, članovima
upravljač kih organa, odgovornim licima, radnicima ili donatorima.

5. Ograni čenje iz prethodne ta čke se ne odnosi na naknade za rad ili nadoknade troškova tim
licima u vezi s ostvarivanjem ciljeva utvr đenih statutom udruženja ili fondacije.

6. Ograni čenja iz ovog člana ne će uticati na imovinu udruženja i fondacije iz člana 32 ovog
zakona.

Č lan 5

1. Udruženja i fondacije samostalno utvr đuju svoje ciljeve i aktivnosti u skladu s Ustavom BiH,
Statutom Br čko Distrikta i ovim zakonom.

2. Program i djelovanje udruženja ili fondacije ne mogu biti u suprotnosti s ustavnim poretkom
Bosne i Hercegovine, niti usmjereni ka nj egovom nasilnom rušenju niti raspirivanju
nacionalne, rasne i vjerske mržnje ili diskriminacije.

Č lan 6

1. Registrovanom udruženju ili fondaciji može se zakonom ili odlukom organa izvršne vlasti
donesenim u skladu sa zakonom povj eriti da u okviru svoje djelatnosti vrši javna ovlaštenja.
Pod javnim ovlaštenjima u smislu ovog zakona podrazumijeva se javna uprava koju Vlada
Br čko Distrikta vrši u skladu sa Statut om i Zakonom o izvršnoj vlasti Br čko Distrikta.

2. Ovo se ne može uraditi protiv volje udruženja ili fondacije.

3. Ako udruženje ili fondacija prihvati da vrši javna ovlaštenja, obavezna je obezbijediti
zakonito i nesmetano provo đenje javnih ovlaštenja.

4. Rad registrovanog udruženja ili fond acije je javan ukoliko nije drugačije predviđeno statutom
udruženja ili fondacije.

Č lan 7

1. Svako registrovano udruženje ili fondacija ima svoj puni naziv i sjedište.

2. Udruženje ili fondacija u obavljanju svoj e djelatnosti može upotrebljavati isključivo svoj
registrovani naziv.

3. Uz svoj puni naziv udruženje i li fondacija može koristiti i skraćeni naziv.

4. Naziv registorvanog udruženja ili fondacije mora biti na tri službena jezika koji su u upotrebi
u Bosni i Hercegovini.

5. Udruženje odnosno fondacija može imati svoj znak.

6. Naziv, skra ćeni naziv i znak udruženja ili fondacije moraju se jasno razlikovati od naziva i
znaka drugih registrovanih udruženja ili fondacija.

7. Naziv, skra ćeni naziv i znak udruženja ili fo ndacije ne mogu da sadrže riječi, znakove ili
simbole koji su protivni zakonu ili javnom moralu.

I.2. UDRUŽENJA

I.2.1. Osnivanje udruženja

Č lan 8

1. Radnje preduzete u vremenu izme đu osnivanja i registracije udruženja mogu stvoriti obaveze
samo za one koji su preduzeli te radnje, osim ako udruženje te radnje ne odobri. Samo
skupština udruženja može odobriti radnje preduz ete u njegovo ime prije registrovanja.

3. Smatra se da je udruženje osnovano na neodre đeno vrijeme, osim ako statutom nije utvrđeno
druga čije.

Član 9

1. Osniva čka skupština udruženja ima obavezu da donese osniva čki akt, statut udruženja i
imenuje organe upravljanja u skladu s ovim zakonom.

Č lan 10

Osniva čki akt udruženja sadrži:
a) puno ime osnivač a, skraćeni naziv ukoliko postoji, i adresu osniva ča;
b) naziv udruženja, skra ćeni naziv ukoliko postoji, sjedište i adresu udruženja;
c) ciljeve osniva nja udruženja i
d) ime osobe ovlaštene da zastupa udruženje u obavljanju poslova u podnošenju zahtjeva za upis
u registar.

Č lan 11

Statut udruženja sadrži:
a) naziv udruženja, skra ćeni naziv i znak udruženja ukoli ko postoje, i adresu udruženja,
b) ciljeve udruženja,
c) djelatnost udruženja,
d) postupak za primanje i isključivanje članova,
e) organe i zvani čnike udruženja, na čin njihovog izbor a, uslove i način opoziva, ovlaštenja, na čin
odlu čivanja, trajanje mandata, odgovornost, uslove i na čin prestanka rada odnosno raspuštanja,
f) pravila za ostvarivanje, koriš tenje i raspolaganje sredstvima udruženja, kao i organ, lice ili lica
koji su ovlašteni za nadzor nad korištenjem tih sredstava,
g) na čin ostvarivanja javnosti rada,
h) postupak za izmjenu i dopunu statuta, ovlaštenje i na čin donošenja drugih op ćih akata,
j) opis oblika i sadržaj pe čata,
i) zastupanje udruženja,
k) uslove i postupak za pripaj anje drugom udruženju, kao i usl ove i postupak za razdvajanje,
transformaciju ili raspuštanje odnos no prestanak rada udruženja,
l) postupak za raspologanje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili
prestanka rada udruženja.

Č lan 12

1. Udruženje se ne može spojiti, razdvojiti ili transformisati u drugo pravno lice izuzev
registrovanog udruženja ili fondacije.

I.2.2. Članstvo

Član 13

1. Udruženje može ustanoviti sops tvene kriterije za prijem u članstvo. Kriteriji za prijem u
č lanstvo podliježu samo ograni čenjima u smislu zabrane diskriminacije koja je utvr đena u
Ustavu Bosne i Hercegovine, zakonima Bosne i Hercegovine, te u Statutu i zakonima Brčko
Distrikta.

I.2.3. Organi udruženja

Č lan 14
1. Pored osniva čkog akta, statuta ili njihovih ekvivalena ta, udruženje mora imati skupštinu, a
može imati i upravni odbor.

Č lan 15

1. Za strano ili me đunarodno udruženje dovoljno je da ima akte, bez obzira kako su nazvani, i
organe, koji ispunjavaju funkcije kako ih definiše ovaj zakon.

Član 16

1. Skupština, kao najviši organ udruženja je nadležna za:
a) donošenje statuta, izmjena i dopuna statuta i drugih akata odre đenih statutom,
b) odlučivanje o pripajanju drugom udruženju, razdvajanju, transformaciji, raspuštanju i
prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama udruženja,
c) razrješenje članova upravnog odbora, ako takav organ udruženja postoji,
d) usvajanje izvještaja koji je pripremio upr avni odbor, ako takav organ udruženja postoji i
e) odlučivanje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa udruženja.

Član 17

1. Upravni odbor, ukoliko ga udruženje ima:
a) priprema sjednice skupštine,
b) priprema nacrt statuta i dr ugih akata koje donosi skupština,
c) provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela skupština,
d) raspolaže imovinom udruženja,
e) podnosi godišnji ili periodi čni izvještaj o svom radu skupštini na usvajanje i
f) vrši i druge poslove odre đene statutom.

Član 18

Članovi organa udruženja ne mogu glasati po pitanjima u kojima se kao interesne strane
pojavljuju sami članovi, njihovi bra čni drugovi ili njihova r odbina u pravoj ili pobo čnoj liniji do
tre ćeg stepena, po pitanjima vezanim za predmet koji je pod kontrolom tog člana, odnosno po
pitanjima u pogledu kojih član ima ekonomski interes. Pored toga, članovi organa udruženja
imaju obavezu da obezbijede da se sve finansijske transakcije udruženja zaključuju prema
realnoj tržišnoj vrijednosti, odnosno pod us lovima koji su povoljniji za udruženje.

I.3. FONDACIJE

I.3.1. Osnivanje fondacija

Član 19

1. Osniva či fondacije ne moraju biti državljani i li pravna lica iz Bosne i Hercegovine.

2. Fondacija može biti osnovana jednostranom iz javom volje, ugovorom, testamentom, legatom
ili drugim odgovaraju ćim pravnim aktom.

3. Fondacija se ne može pripajat i, razdvajati ili transformisati u drugo pravno lice osim
fondacije.

4. Fondacija mora imati osniva čki akt, statut, upravni odbor, odnosno akte i organe, koji su im
suštinski ekvivalentni. Za stranu ili me đunarodnu fondaciju dovoljno je da ima akte, bez
obzira kako su nazvani i organe, koji vr še funkcije kako ih definiše ovaj zakon.

Član 20

1. Osniva čki akt fondacije naro čito sadrži:
a) puno ime osnivač a, skraćeni naziv ukoliko postoji, i adresu osniva ča,
b) naziv fondacije, skra ćeni naziv ukoliko postoji, i adresu fondacije,
c) ciljeve zbog kojih je fondacija osnovana,
d) izvod o nov čanim iznosima i izvorima po četnih osnovnih sredstava fondacije, u obliku
utvr đenom propisima gradona čelnika i
e) ime, prezime i adresu osobe ovlaštene da zastupa fondaciju u obavljanju poslova u podnošenju
zahtjeva za upis u registar.

Č lan 21

Statut fondacije sadrži:

a) naziv fondacije, skraćeni naziv i znak ukoliko postoje, i sjedište fondacije,
b) ciljeve fondacije,
c) djelatnost fondacije,
d) organe i zvani čnike fondacije, na čin njihovog izbora, nadležnost, na čin odluč ivanja, te uslove
i proceduru njihovog raspuštanja,
e) pravila za ostvarivan je, korištenje i raspolagan je sredstvima fondacije,
f) postupci za izmjenu i dopunu statuta, kao i ovlaštenje i na čin donošenja drugih op ćih akata,
g) zastupanje fondacije,
h) uslovi i postupak za pripajanje drugoj fondaciji, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada
fondacije,
i) kriteriji za raspolaganje imovinom fondacije u slu čaju prestanka rada fondacije i
j) opis oblika i sadržaj pe čata fondacije.

I.3.2. Organi fondacije

Č lan 22

1. Organ upravljanja fondacijom je upravni odbor.

2. Statutom registrovane fondacije mogu se utvrditi i drugi organi fondacije.

Član 23

1. Upravni odbor fondacije je odgovoran za ostvarivanje ciljeva fondac ije, a može obavljati i
druge poslove utvr đene statutom i u skladu sa zakonom.

2. Upravni odbor registrovane fondacije čine najmanje tri člana.

3. Članovi upravnog odbora fondacije ne moraju biti državljani Bosne i Hercegovine.

4. Upravni odbor fondacije nadležan je za:
a) donošenje ili priznavanje osnivačkog akta, statuta, izmjena i dopuna statuta i drugih akata
utvr đenih statutom,
b) odlu čivanje o pripajanju drugoj fondaciji, razdva janju, transformaciji i prestanku rada, kao i o
drugim statusnim promjenama fondacije,
c) prijem, usvajanje i podnošenje dokumentacije, info rmacija i ostalih izvještaja ili materijala ako
se to ovim zakonom ili u skladu s njim zahtijeva i
d) odluč ivanje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa fondacije.

Član 24

Članovi organa fondacije ne mogu glasati po pitanjima u kojima se kao interesne strane
pojavljuju sami članovi, njihovi bra čni drugovi ili njihova r odbina u pravoj ili pobo čnoj liniji do
tre ćeg stepena, po pitanjima vezanim za predmet koji je pod kontrolom tog člana, odnosno po
pitanjima u pogledu kojih član ima ekonomski interes. Pored toga, članovi organa imaju obavezu

da osiguraju da se sve finansijske transakcije fondacije zaključuju prema pravič noj tržišnoj
vrijednosti, odnosno prema uslovima koji su povoljniji za fondaciju.

I.4. REGISTROVANJE UD RUŽENJA I FONDACIJA

Član 25

1. Registracija udruženja je dobrovoljna.
2. Udruženja i fondacije up isuju se u registar.

Član 26

Ukoliko je predvi đeno statutom, naziv udruženja ili fondaci je može se upisati u registar i na
jednom ili više stranih jezika, s tim da se prvi upiše naziv na službenim jezicima Bosne i
Hercegovine. Strana udruženja ili fondacije mogu upotrebljavati samo svoje registrovane nazive.

Član 27

1. Prijava za upis u registar podnosi se u r oku od petnaest dana od dana donošenja osniva čkog
akta. Uz prijavu za upis prilaže se:
a) osniva čki akt odnosno akt osnivanja,
b) statut udruženja ili fondacije,
c) spisak osnivač a i članova organa upravljanja,
d) imena i adrese osoba ovlaštenih za zastupanje udruženja ili fondacije u Bosni i Hercegovini,
e) podaci iz člana 31 ovog zakona, ukoliko se radi o upisu stranog udruženja ili fondacije,
f) naziv udruženja ili fondacije i skra ćeni naziv ukoliko postoji,
g) primjerak znaka udruženja ili fondacije, ukoliko postoji i
h) ciljeve udruženja ili fondacije.

1. Obrazac i na čin podnošenja prijave za registraciju utvrđuje se propisima Pravosudne
komisije.

Č lan 28

1. Rješenje koje donosi Osnovni sud o upisu u re gistar udruženja ili fondacije sadrži:
a) datum upisa,
b) registracijski broj pod kojim je izvršen upis,
c) naziv, skraćeni naziv ukoliko postoji i adresu udruženja ili fondacije,
d) znak udruženja ili fondacije, ako postoji,
e) ciljeve za koje je udruženje ili fondacija osnovana,
f) djelatnost udruženja ili fondacije,
g) imena i adrese lica ovlaštenih za zastupanje udruženja ili fondacije.

Član 29

Ako Osnovni sud ustanovi da su ciljevi udruženja ili fondacije u suprotnosti s odredbama člana 3
ovog zakona odnosno člana 5 ovog zakona, odnosno da su naziv, skra ćeni naziv i znak udruženja
ili fondacije protivni odredbi člana 7, stav 7, Osnovni sud će rješenjem odbiti prijavu za upis u
registar, navodeć i razloge za donošenje takvog rješenja.

Član 30

1. Udruženje ili fondacija dužne su podnije ti Osnovnom sudu prijavu za izmjenu i dopunu
registracije u slu čaju nastupanja promjene u pogledu podataka navedenih u članu 28 pod c),
d), e) i f) ovog zakona, i to u roku od 8 dana od dana nastupanja promjene.
2. Osnovni sud donosi rješenje u pogledu prijave u skladu s članom 28 ovog zakona.

Č lan 31

1. Osim ako nije druga čije utvr đeno u ovom č lanu, pravila i postupci za registrovanje utvrđeni u
ovom zakonu odnose se i na strana i me đunarodna udruženja, fondacije i druge neprofitne
organizacije, kao i njihove podružnice koje žele da se registruju na nivou Brčko Distrikta.

2. Uz prijavu za registraciju na nivou Br čko Distrikta, strana i me đunarodna udruženja,
fondacije i druge neprofitne organizacije dostavit će Osnovnom sudu radi upisa u registar:

a) dokaz da organizacija ima status pravnog lica u inozemstvu,
b) izjavu u kojoj se opisuju aktivnosti koje će se preduzeti u Br čko Distriktu,
c) naziv, adresu i broj telefona sjedišta organizacije u matičnoj zemlji i glavnog predstavništva u
Bosni i Hercegovini, ukoliko postoji,
d) ime i prezime, zvanje lica koje rukovodi gla vnim predstavništvom organizacije u Bosni i
Hercegovini. Ako organizacija nema predstav ništvo u Bosni i Hercegovini, u tom slučaju se
navodi ime, prezime i zvanje lica odgovornog za rad doorganizacija u Bosni i Hercegovini i
e) ime i prezime, adresa, zvanje i broj telefona lica koje je organizacija ovlastila da bude njen
pravni predstavnik u Bosni i Hercegovini.

I.5. FINANSIRANJE UDRUŽENJA I FONDACIJA

Č lan 32

Prihodi udruženja i fondacija mogu uklju čivati :

a) članarinu, kada je u pitanju udruženje,
b) dobrovoljne priloge i poklone javnih institucija, fizi čkih i pravnih lica, kako stranih tako i
doma ćih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste,
c) prihod od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i slič nih izvora pasivnog
prihoda,

d) prihod stečen kroz ostvarivanje ciljeva i ak tivnosti udruženja ili fondacije, na na čin određ en
statutom i
e) ostali prihodi u skladu sa zakonom.

Č lan 33

1. Registrovano udruženje ili fondacija su dužni da uredno vode poslovne knjige u
skladu s
opće prihva ćenim ra čunovodstvenim principima i da sast avljaju finansijske izvještaje u
skladu s ovim i drugim relevantnim zakonima.

2. Registrovano udruženje ili fondacija raspol aže svojom imovinom u skladu sa statutom i
ovim zakonom.

Č lan 34

Organi udruženja ili fondacije dužni su da upr avljaju imovinom udruženja ili fondacije s dužnom
pažnjom i na odgovoran i zakonit na čin u najboljem interesu udruženja i fondacije.

I.6. PRESTANAK RADA UDRUŽENJA I FONDACIJA

Č lan 35

Udruženje ili fondacija briše se iz registra na osnovu kona čnog rješenja o prestanku rada
registrovanog udruženja ili f ondacije, odnosno na osnovu pravosnažne presude o zabrani rada
registrovanog udruženja ili fondacije.

Č lan 36

1. Udruženje ili fondacija prestaje s radom:

– ako nadležni organ udruženja ili fondacije donese odluku o prestanku rada ili odluku o
pripajanju, razdvajanju ili transf ormaciji udruženja ili fondacije,
– ako se utvrdi da je udruženje i li fondacija prestala djelovati.

Smatra se da je registrovano udružen je ili fondacija prestala djelovati:

– ako bez opravdanih razloga ne obavlja djelatnost radi ostvarenja svojih ciljeva u periodu od
najmanje dvije pune kalendarske godine,
– ako se broj č lanova udruženja sm anji ispod broja odre đenog ovim zakonom za osnivanje
udruženja, a skupština udruženja u roku od tri mjeseca od nastupanja ove okolnosti ne
donese odluku o primjeni novih članova.

2. Nezavisno od odredbi prethodnog stava smatrat će se da udruženje nije prestalo djelovati ako
prijem novih članova nije mogu ć zbog objektivnih okolnosti koje su prouzrokovane
prirodom statutarnih ciljev a i djelatnosti udruženja.

3. Kad Osnovni sud utvrdi činjenice iz stava 1 ovog člana, donosi rješenje o prestanku rada
registrovanog udruženja, odnosno fondacije.

Č lan 37

1. Udruženju odnosno fondaciji zabranit će se rad:
– ako djeluje suprotno odredbama člana 5 stav . ovog zakona,
– ako nakon izre čene prekršajne kazne saglasno članu 45 ovog zakona na stavi da obavlja
aktivnost zbog koje je izre čena prekršajna kazna.

2. U slu čajevima iz prethodnog stava, postupak sprovodi Osnovni sud shodnom primjenom
Zakona o krivi čnom postupku Br čko Distrikta.

3. Registrovano udruženje ili fondacija čiji je rad zabranjen pravosn ažnom presudom, briše se iz
registra.

Č lan 38

1. Preostala imovina udruženja ili fondacije koji se brišu iz registra raspodjeljuje se shodno
odluci nadležnog organa udruženja ili fond acije, u skladu s odredbama statuta.

2. Ukoliko nadležni organ registrovanog udružen ja ili fondacije ne donese odluku o raspodjeli
imovine do dana brisanja iz registra, Osnovni sud će donijeti odluku o raspodjeli preostale
imovine drugom registrovanom udruženju ili fondaciji, u skladu s odredbama ovog člana.

Č lan 39

1. Na rješenje Osnovnog suda kojim se izri ču kazne na osnovu člana 45 ovog zakona, ili
raspušta udruženje ili fondacija na osnovu člana 36 ili člana 37 ovog zakona, ili name će
raspodjela sredstava na osnovu člana 38 ovog zakona, kao i na druga rješenja donesena u
skladu s ovim zakonom može se uložiti žalba.

2. Žalba se ulaže Apelacionom sudu Br čko Distrikta u roku od 15 dana od dana prijema
rješenja.

NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA UDRUŽENJA I FONDACIJA KOJIMA JE
POVJERENO OBAVLJANJE JAVNIH OVLAŠTENJA

Član 40

Nadzor nad zakonitoš ću rada udruženja i fondacija kojima je povjereno obavljanje javnih
ovlaštenja vrši Odjeljenje Vlade Br čko Distrikta u čije podru čje spada pra ćenje stanja u oblasti
na koju se odnosi djelatnost udruženja ili fondacije.

Č lan 41

U vršenju upravnog nadzora nad obavljanjem povjerenih javnih ovlaštenja, organ koji vrši
nadzor iz člana 40 ovog zakona ima pravo i dužnost da daje stru čne upute i objašnjenja za
primjenu zakona, drugih propisa i opć ih akata koji se odnose na vršenje povjerenih javnih
ovlaštenja.

Č lan 42

Udruženje ili fondacija koji vrše javna ovlaštenj a dužni su organu uprave koji vrši nadzor nad
njihovim radom podnijeti izvještaj o vršenju povj erenih javnih ovlaštenja najmanje jedanput
godišnje.

Č lan 43

Ako udruženje ili fondacija koji vr še javna ovlaštenja ne vrše povjerene poslove saglasno svojim
dužnostima, nadležni organ uprave koji vrši nadz or dužan je pismeno upozoriti organ upravljanja
udruženja ili fondacije i predložiti mjere za uklanjanje uo čenih nedostataka, kao i preduzeti
druge mjere u okviru svojih prava i dužnosti.

Č lan 44

Po žalbi protiv upravnih akata koje udruženje il i fondacija donesu prilikom vršenja povjerenih
javnih ovlaštenja odlu čuje Apelaciona komisija Br čko Distrikta, a u skladu sa Zakonom o
upravnom postupku Br čko Distrikta.

DRUGI DIO: – KAZNENE ODREDBE

Č lan 45

1. Kaznom od 300 KM do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj registrovano udruženje i
fondacija koji:

a) ne izvrši upis u registar,
b) ne podnese godišnji izvještaj, ako je podnošenje obavezno prema ovom zakonu,

c) obavlja aktivnosti koje značajno odstupaju od ciljeva odre đenog registrovanog udruženja ili
fondacije,
d) u pravnim transakcijama ne upotrebljava jedan od svojih registrovanih naziva,
e) ne podnese prijavu za izmjenu i dopunu registracije (č lan 30 tačka 1 ovog zakona),
f) ne upotrijebi ostvarenu dobit ili sredstva na na čin predvi đen statutom ili odgovaraju ćim
zakonom, i
g) pruži informacije Osnovnom sudu u vezi s podnošenjem zahtjeva za upis, izmjenu podataka u
registru, odnosno prestankom rada u skladu s odredbama ovog zakona, koje su neistinite i
navode na pogrešan zaklju čak.

2. Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznit će se nov čanom kaznom odgovorni predstavnik
udruženja ili fondacije. Novč ana kazna iznosi od 100 KM do 1.000 KM.

3. Postupak iz ovog člana provodi se u skladu sa Zakonom o prekršajima Brč ko Distrikta.

TREĆI DIO: – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46

1. Udruženja i fondacije koji su re gistrovani prije stupanja na snagu ovog zakona i koji žele da
se registruju u skladu s ovim zakonom, imaju obavezu da usklade svoje akte s odredbama
ovog zakona i da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovo
g zakona dostave
Osnovnom sudu uskla đene akte o registraciji udruženja ili fondacije.

Član 47

1. Od dana stupanja na snagu ovog zakona svim udruženjima ili fondacijama koji su prethodno
zapo čeli ali nisu okon čali postupak registrovanja u nadležnos ti drugih organa vlasti Bosne i
Hercegovine bit će dozvoljeno da prestanu s prethodno zapo četim postupkom te da umjesto
toga nastave s postupkom u skladu s odredbama ovog zakona.

2. Udruženja i fondacije koji se regi struju u skladu s odredbama prethodne ta čke nisu obavezni
da plać aju administrativnu taksu.

Član 48

1. Pravosudna komisija i gradona čelnik se obavezuju da u roku od 60 dana od dana stupanja na
snagu ovog zakona donesu sve podzakonske akte predvi đene ovim zakonom.

2. Svi podzakonski akti koje Pr avosudna komisija i gradonačelnik donesu na osnovu odredbi
ovog zakona, te sve izmjene i dopune istih, bit će objavljeni u “ Službenom glasniku Br čko
Distrikta“.

Član 49

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od da na objavljivanja u “ Službenom glasniku Brčko
Distrikta “.

Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а B o s n a i H e r c e g o v i n a
БРЧКО ДИСТРИКТ BRČKO DISTRIKT
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ BOSNE I HERCEGOVINE
СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТ A SKUPŠTINA BR ČKO DISTRIKTA

Broj:0-02-022-215/02
Br čko, 29. august 2002.godine
PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE BR ČKO DISTRIKTA

Mirsad Đapo, dipl.pravnik