Law for Social Support

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:

  • Year:
  • Country: Bulgaria
  • Language: Bulgarian
  • Document Type: Domestic Law or Regulation
  • Topic:

ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн . ДВ . бр .56 от 19 Май 1998 г., изм . ДВ . бр .45 от 30 Април 2002 г.,
изм . ДВ . бр .120 от 29 Декември 2002 г., изм . ДВ . бр .18 от 28 Февруари
2006 г., изм . ДВ . бр .30 от 11 Април 2006 г., изм . Д В. бр.105 от 22 Декември
2006 г., изм . ДВ . бр .52 от 29 Юни 2007 г., изм . ДВ . бр .59 от 20 Юли 2007г.,
изм . ДВ . бр .58 от 27 Юни 2008 г., изм . ДВ . бр .14 от 20 Февруари 2009 г.,
изм . ДВ . бр .41 от 2 Юни 2009 г., изм . ДВ . бр .74 от 15 Септември 2009г.,
изм . ДВ . бр .15 от 23 Февруари 2010 г., изм . ДВ . бр .9 от 28 Януари 2011 г.,
изм . ДВ . бр .51 от 5 Юли 2011 г., изм . и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012 г.
Глава първа .
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл . 1. (1) (Изм . – ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Този закон урежда
общественит е отношения, свързани с гарантирането на правото на гражданите в
Република България на социално подпомагане чрез социални помощи и социални
услуги .
(2) (Изм . – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Законът има за цел:
1. подпомагане на гражданит е, които без помощта на другиго не могат да
задоволяват своите основни жизнени потребности ;
2. укрепване и развитие на обществената солидарност в трудни житейски
ситуации;
3. ( изм . – ДВ , бр . 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) подкрепа за социално
вклю чване на лицата , които получават социални помощи , и на лицата , които ползват
социални услуги ;
4. подпомагане на трудовата заетост на безработните лица , които отговарят на
изискванията за получаването на месечни социални помощи ;
5. насърчаване на предприемачеството в социалната сфера чрез предоставяне
на социални услуги от физически и юридически лица .
(3) (Нова – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм . – ДВ, бр. 32 от 2012
г ., в сила от 24.04.2012 г.) Социалното подпомагане се предоставя по нач ин, който
запазва човешкото достойнство на гражданите, и се основава на социална работа, като
се прилага индивидуален подход и комплексна оценка на потребностите на лицата и
семействата.
(4) (Нова – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., отм . – Д В, бр . 32 от 2012
г ., в сила от 24.04.2012 г.)
(5) (Предишна ал . 3 – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., отм . – ДВ , бр .
32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.)

Чл. 2. (1) (Изм . – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм . и доп . – ДВ,
бр . 52 от 2007 г., доп . – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Българските граждани, чужденците с
разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България ,
чужденците , на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен
статут и чужден ците, ползващи се от временна закрила , са длъжни да полагат грижи за

задоволяване на своите жизнени потребности .
(2) (Изм . – ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Социалното подпомагане
се осъществява чрез :
1. предоставяне на помощи в пари и /или в натура за задоволяване на основни
жизнени потребности на гражданите, когато това е невъзможно чрез труда им и
притежаваното от тях имущество ;
2. предоставяне на социални услуги .
(3) (Доп . – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм . – ДВ , бр . 32 от 2012
г ., в сила от 24.04.2012 г.) Право на социални помощи имат българските граждани ,
семейства и съжителстващи лица , които поради здравни , възрастови , социални и други
независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или доходите , реализирани о т
притежавано имущество, или с помощта на задължените по чл . 140 от Семейния кодекс
да ги издържат лица да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности .
(4) (Изм . – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм . и доп . – ДВ, бр. 52 от
2007 г., доп . – ДВ , бр . 9 от 2011 г., изм . – ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.)
Получаването на месечни социални помощи се обвързва с полагането на
общественополезен труд , освен в случаите на майчинство или когато възрастта и /или
здравословното състояние на лицето не позволяват това .
(5) (Изм . – ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Право на социални услуги
имат българските граждани , семейства и съжителстващи лица , за които след оценка на
потребностите се констатира , че се нуждаят от подкрепа с цел социално включване и
гарантиране на независим живот .
(6) (Отм. – ДВ , бр . 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., нова – ДВ, бр. 32 от 2012
г ., в сила от 24.04.2012 г.) От правата по ал . 3 и 5 се ползват и чужденците с разрешение
за дългоср очно или постоянно пребиваване в Република България , чужденците , на
които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, и
чужденците , ползващи се от временна закрила, и лицата , за които това е предвидено в
международен договор, по който Република България е страна .

Чл. 3. ( Изм. – ДВ , бр . 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм . – ДВ , бр . 32 от
2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) При предоставяне на социални помощи и социални
услуги не се допуска пряка или непряка дискриминация на ли цата , основана на пол ,
раса, народност , етническа принадлежност , човешки геном , гражданство , произход ,
религия или вяра , образование, убеждения, политическа принадлежност , лично или
обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация , семейно
по ложение , имуществено състояние или на всякакви други признаци , установени в закон
или в международен договор, по който Република България е страна.

Глава втора .
ОРГАНИ ПО СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ ( ЗАГЛ . ИЗМ . – ДВ, БР. 120 ОТ 2002 Г., В
СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)
Чл . 4. (1) (Изм . – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Министерският
съвет определя държавната политика в областта на социалното подпомагане.
(2) (Изм . – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Министърът на труда и
социалната политика разработва, координира и провежда държавната политика в
областта на социалното подпомагане.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп . – ДВ, бр. 15 от 2010
г .) Държавната политика в областта на социалното подпомагане се осъществ ява в
сътрудничество с държавните органи , областните администрации, органите на местното
самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в
обществена полза, които създават условия и съдействат за реализирането на програми
и прое кти в тази област .
(4) (Изм . – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм . – ДВ, бр. 74 от 2009
г ., в сила от 15.09.2009 г., отм . – ДВ , бр . 15 от 2010 г.)
(5) (Отм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г.)

Чл. 5. ( Изм. – ДВ , бр . 120 от 2002 г., в сила от 01.0 1.2003 г.) (1) За изпълнение на
държавната политика в областта на социалното подпомагане се създава Агенция за
социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика.
(2) Агенцията за социално подпомагане е изпълнителна агенция – второстепенен
р азпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика , и е
юридическо лице със седалище София .
(3) Агенцията за социално подпомагане се представлява и ръководи от
изпълнителен директор.
(4) Към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане се
създава инспекторат .
(5) (Изм . – ДВ , бр . 18 от 2006 г.) Териториалните поделения на Агенцията за
социално подпомагане са регионални дирекции за социално подпомагане в областните
административни центрове и дирекции ” Социално подпомагане “.
(6) В дирекциите “Социално подпомагане” се създават отдели “Закрила на
детето “.
(7) (Изм . – ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Дейността , структурата и числеността на
персонала на Агенцията за социално подпомагане, броят и териториалният обхват на
нейните поделен ия се определят с устройствен правилник , приет от Министерския съвет
по предложение на министъра на труда и социалната политика.

Чл. 6. (1) (Изм . – ДВ , бр . 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишен текст на
чл . 6, изм . – ДВ, бр. 15 от 2010 г., из м. – ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.)
Агенцията за социално подпомагане:
1. изпълнява държавната политика за социално подпомагане ;
2. осъществява дейност по предоставяне на социални помощи и социални
услуги ;
3. разработва единна система за оценка и контрол на дейностите на дирекциите
” Социално подпомагане” и осъществява специализиран контрол върху тях чрез
инспектората на Агенцията за социално подпомагане;
4. координира и контролира дейностите по планиране и развитие на социалните
услуги ;
5 . разработва критерии и стандарти за качество на социалните услуги , които се
утвърждават с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на труда
и социалната политика ;
6. разрешава откриване, закриване, промяна на вида и капацитета на социални
услуги , когато са делегирани от държавата дейности;
7. регистрира лицата по чл . 18, ал . 1, извършващи социални услуги , при условия

и по ред , определени с правилника за прилагане на закона;
8. изготвя обобщени годишни отчети и анализи за дейността в област та на
социалните помощи и социалните услуги , които представя на министъра на труда и
социалната политика;
9. участва при изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на
социалните помощи и социалните услуги ;
10. поддържа регистри на децата , които могат да бъдат осиновени при условията
на пълно осиновяване , на осиновяващи при условията на пълно осиновяване и на
утвърдените приемни семейства чрез регионалните дирекции за социално подпомагане;
11. извършва и други дейности , определени със закон или с акт на Министерския
съвет .
(2) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2010 г.) За изпълнение на функциите по ал . 1, т. 2
дирекциите “Социално подпомагане” имат право на безплатен достъп до Национална
база данни “Население”, който се осигурява чрез споразумение между Минис терството
на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията за социално подпомагане, и
задължително изискват по служебен път необходимата им информация от
автоматизираните информационни системи на ЕСГРАОН , териториалните структури на
Националната агенция за приходите , Агенцията по вписванията , Агенцията по заетостта,
Националния осигурителен институт и от други държавни и общински органи , както и от
физически и юридически лица , като те са длъжни да я предоставят безплатно в
14- дневен срок от датата н а поискването й .
(3) (Нова – ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Министърът на труда и
социалната политика утвърждава наредба за кариерно развитие на социалните
работници в Агенцията за социално подпомагане.

Чл. 6а. ( Нов – ДВ , бр . 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) (1) При изпълнение на
служебните си задължения служителите на Агенцията за социално подпомагане и
нейните териториални поделения имат право на парични средства за представително
облекло за всяка календарна година.
(2) Паричнит е средства по ал . 1 за държавните служители на Агенцията за
социално подпомагане и нейните териториални поделения се предоставят при условия ,
ред и в размер, определени в Наредбата за служебното положение на държавните
служители (обн ., ДВ, бр. 23 от 2000 г.; попр ., бр . 47 от 2000 г.; изм ., бр . 53, 62 и 89 от
2000 г.; попр ., бр . 90 от 2000 г.; изм ., бр . 28 и 35 от 2001 г., Решение № 3901 от 2001 г. на
Върховния административен съд – бр . 54 от 2001 г.; изм ., бр . 108 от 2001 г., бр . 15, 67 и
115 от 2002 г., бр . 17, 59 и 109 от 2003 г., бр . 18 от 2004 г., бр . 50 и 83 от 2005 г., бр . 2, 46
и 68 от 2006 г., бр . 46, 64, 92 и 101 от 2008 г., бр . 21, 95 и 106 от 2011 г. и бр . 21 от 2012
г .).
(3) Паричните средства по ал . 1 за служителите на Агенцията за социално
под помагане и нейните териториални поделения , които са назначени по трудов договор
по Кодекса на труда , се предоставят при условия , ред и в размер, определени в наредба
на министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на финансите .

Чл. 7. (Отм . – ДВ , бр . 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 8. ( Отм. – ДВ , бр . 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 9. ( Отм. – ДВ , бр . 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 10. ( Отм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Глава трета .
СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ
Чл . 11. (1) ( Предишен текст на чл . 11, изм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от
01.01.2003 г.) Социалните помощи са средства в пари и /или в натура, които допълват
или заместват собствените доходи до основните жизнени потребн ости или задоволяват
инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства.
(2) (Нова – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм . – ДВ, бр. 15 от 2010
г .) Социални помощи се получават от лица , след като са изчерпани всички възможн ости
за самоиздръжка и за издръжка от лицата по чл . 140 от Семейния кодекс .

Чл. 12. (1) Социалните помощи са :
1. месечни ;
2. целеви ;
3. еднократни .
(2) (Нова – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Социални помощи се
отпускат след преценка на:
1. доходите на лицето или семейството ;
2. имущественото състояние ;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. ( доп . – ДВ, бр. 15 от 2010 г.) трудовата и учебната заетост;
6. възрастта ;
7. други констатирани обстоятелства .
(3) (Нова – ДВ, бр . 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Министерският съвет
определя месечен размер на гарантирания минимален доход , който служи като база за
определяне на социалните помощи по ал . 1.
(4) (Предишна ал . 2, доп. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.0 1.2003 г., изм . –
ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Условията и редът за отпускането , изплащането, изменянето,
спирането , възобновяването и прекратяването на социалните помощи се уреждат с
правилника за прилагане на този закон с изключение на целевите помощи за отопл ение,
които се уреждат с наредба на министъра на труда и социалната политика.

Чл. 12 а. ( Нов – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., отм . – ДВ , бр . 15 от
2010 г.)

Чл. 12 б. ( Нов – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Безработни те
лица , които отговарят на условията за подпомагане с месечни помощи , се включват в

програми за заетост , утвърдени от министъра на труда и социалната политика .
(2) Лицата по ал . 1, отказали участие в програми за заетост, се лишават от
месечни помощи за ср ок от една година .
(3) Реализирането на програмите по ал . 1 се осъществява съвместно от
общинските администрации, държавните, общинските и частните предприятия и други
юридически лица , териториалните поделения на Агенцията по заетостта и на Агенцията
за со циално подпомагане.
(4) Включването в програми за заетост по ал . 1 не е задължително за :
1. полагащите грижи за деца до 3 -годишна възраст :
а ) майки ( осиновителки , осиновители );
б ) родители , които отглеждат сами децата си ;
в ) настойници ;
2. бременни жени след третия месец на бременността им;
3. лицата с трайни увреждания или с установена временна неработоспособност ;
4. лицата , полагащи грижи за болен член на семейството или за роднини по
възходяща и низходяща линия до втора степен ;
5. лицата , полагащи грижи за член на семейството или роднини по възходяща и
низходяща линия до втора степен , които имат увреждане и се нуждаят постоянно от
чужда помощ ;
6. лицата с психични заболявания , установени от компетентните органи .

Чл. 12 в. ( Нов – ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм . – ДВ, бр. 15 от
2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 13. ( Изм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Социални
помощи се отпускат въз основа на молба -декларация , подадена от нуждаещия се или от
упълномощено от него лице .
(2) Помощите по ал . 1 се отпускат със заповед на директора на дирекция
” Социално подпомагане” или от упълномощено от него длъжностно лице след преценка
на всички данни и обстоятелства , констатирани със социална анкета .
(3) Отказът за отпускан е на социални помощи задължително се мотивира .
(4) (Изм . – ДВ , бр . 15 от 2010 г.) Заповедта за отпускане или за отказ на социални
помощи се съобщава писмено на лицето , подало молба , в 14- дневен срок от нейното
издаване.
(5) (Изм . – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта по ал . 2 се
обжалва пред директора на регионалната дирекция ” Социално подпомагане” по реда на
Административнопроцесуалния кодекс .

Чл. 14. (1) Социалните помощи се освобождават от данъци и такси .
(2) Правото на социална помощ е лично . Отказът от това право , както и
прехвърлянето му са недействителни .
(3) От парични социални помощи не могат да се правят удръжки , освен за :
1. надвзети средства за социално подпомагане в резултат на
счетоводно- техническа грешка;
2. запори за в земания за издръжка на деца .
(4) (Отм. – ДВ, бр. 18 от 2006 г.)

(5) (Нова – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм . – ДВ, бр. 18 от 2006
г ., изм . – ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Лицата , недобросъвестно получили социални помощи , се
лишават от тези по мощи до възстановяване на дължимите суми , но за срок не по -дълъг
от две години .
(6) (Нова – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм . – ДВ, бр. 15 от 2010
г .) Лицата, неизползвали по предназначение целевата помощ за отопление, се лишават
от пра вото да получават такава и през следващия отоплителен сезон .
(7) (Нова – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Вземанията на лицата
по този закон се погасяват в тримесечен срок , смятано от края на месеца, за който се
отнасят .

Чл. 14 а. ( Нов – Д В, бр . 18 от 2006 г.) (1) ( Изм. – ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от
24.04.2012 г.) При сигнал за недобросъвестно получени средства от социални помощи
или по преценка на директора на съответната дирекция “Социално подпомагане ” се
извършва проверка от длъжнос тно лице на дирекцията .
(2) За резултатите от проверката длъжностното лице по ал . 1 съставя
констативен протокол , който предоставя в тридневен срок на директора на дирекцията
” Социално подпомагане”.
(3) В случай на констатирана недобросъвестност директорът на дирекция
” Социално подпомагане” издава мотивирана заповед за възстановяване на получената
социална помощ заедно със законната лихва .

Чл. 14 б. ( Нов – ДВ , бр . 18 от 2006 г.) (1) ( Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от
12.07.2006 г.) Заповедта по чл . 1 4а, ал . 3 подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 7-дневен срок от деня на получаването.
Обжалването спира изпълнението , като не се допуска предварително изпълнение.
(2) (Изм . – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Принудителното
изпълнение на заповедта по чл . 14 а, ал . 3 се допуска по искане на Дирекция ” Социално
подпомагане” по реда на чл . 418 от Гражданския процесуален кодекс .

Чл. 14 в. ( Нов – ДВ , бр . 18 от 2006 г.) В производствата по чл . 14 б страните се
освобождават от държавни такси .

Чл. 15. (1) (Изм . – ДВ , бр . 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишен текст
на чл . 15 – ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Лицата , подпомагани по реда на този закон , са длъжни
да уведомяват писмено съответната дирекция “Социално подпом агане” за всички
промени на обстоятелствата , посочени в чл . 12, ал. 2, т . 1 – 7, в срок не по -късно от един
месец от настъпването им .
(2) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2010 г.) При неизпълнение на задълженията по ал . 1
лицата се лишават от социални помощи за срок една година .

Глава четвърта .
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Чл. 16. ( Изм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм . – ДВ , бр . 15 от
2010 г.) (1) Социалните услуги се основават на целенасочена социална работа в
подкрепа на лицата за :
1. осъществяване на еже дневни дейности ;
2. социално включване .
(2) Социалните услуги се предоставят въз основа на индивидуална оценка на
потребностите и съобразно желанието и личния избор на лицата .

Чл. 17. ( Изм. – ДВ , бр . 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Социалнит е
услуги се извършват срещу заплащане на такси или по договаряне от лицата , които ги
ползват .
(2) Таксите за социални услуги , финансирани от републиканския бюджет , се
определят с тарифа , утвърдена от Министерския съвет .
(3) Таксите за социални услуги , фина нсирани от общинския бюджет , се заплащат
по Закона за местните данъци и такси .
(4) (Изм . – ДВ , бр . 18 от 2006 г.) (*) Заплащането на социални услуги ,
предоставени от лицата по чл . 18, ал . 1, т. 3 и 4, се извършва по договаряне.

Чл. 18. ( Изм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм . – ДВ, бр. 18
от 2006 г.) (*) Социални услуги се извършват от :
1. държавата;
2. общините ;
3. български физически лица, регистрирани по Търговския закон , и юридически
лица ;
4. ( изм . – ДВ , бр . 14 от 2009 г.) физически лица, извършващи търговска дейност , и
юридически лица , възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз , или на друга държава от Европейското икономическо пространство.
(2) (Изм . – ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (*) Л ицата по ал . 1, т. 3 и 4 могат да предоставят
социални услуги само след вписване в регистър към Агенцията за социално
подпомагане.
(3) (Изм . – ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (*) Лицата по ал . 1, т. 3 и 4 могат да предоставят
социални услуги за деца до 18 години сл ед издаване на лиценз и вписване в регистъра
по ал . 2.
(4) Условията и редът за регистрация се уреждат с правилника за прилагане на
закона .
(5) (Изм . – ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм . – ДВ , бр . 15 от 2010 г.)
(6) (Изм . – ДВ, бр. 14 от 2009 г., отм . – ДВ , бр . 15 от 2010 г.)
(7) (Отм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г.)
(8) (Отм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г.)

Чл. 18 а. ( Нов – ДВ , бр . 15 от 2010 г.) (1) Кметът на общината управлява
социалните услуги на територията на съответната община , които са делегирани от
държавата дейности и местни дейности , и е работодател на ръководителите на тези
услуги с изключение на случаите на възлагане на управлението по ал . 3.
(2) Работодател на персонала в социална услуга , която е делегирана от
държавата дейност и местна дейност , е нейният рък оводител .

(3) Кметът на общината може да възложи управлението на социалните услуги ,
които са делегирани от държавата дейности и местни дейности , на лицата по чл . 18, ал .
2 и 3 чрез конкурс или по договаряне при единствен кандидат .
(4) Социални услуги мога т да се предоставят при съвместно участие въз основа
на договор между държавата, общините и лицата по чл . 18, ал. 1, т. 3 и 4.
(5) (Изм . – ДВ , бр . 51 от 2011 г.) Лицата по чл . 18, ал . 2 и 3 могат да
кандидатстват за средства от фонд “Социална закрила” след защита на проект .
(6) Всички дейности в областта на социалните услуги се предоставят при
спазване на критерии и стандарти , определени с правилника за прилагане на закона и с
наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца , приета от
Министе рския съвет .

Чл. 19. ( Изм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм . – ДВ , бр . 15 от
2010 г.) (1) Областните управители организират разработването и утвърждават
стратегии за развитие на социалните услуги на областно ниво съгласувано със
съо тветните регионални дирекции за социално подпомагане.
(2) Общинските съвети приемат стратегии и годишни планове за развитие на
социалните услуги на общинско ниво съгласувано със съответните дирекции ” Социално
подпомагане”.
(3) Годишните планове по ал . 2 се приемат ежегодно и съдържат дейностите ,
които ще бъдат изпълнявани през следващата календарна година.
(4) Условията и редът за планиране , разкриване, предоставяне и закриване на
социални услуги се определят с правилника за прилагане на закона .

Глава пет а.
СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ (ОТМ . – ДВ, БР. 15 ОТ 2010 Г.)
Чл . 20. ( Изм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., отм . – ДВ , бр . 15 от
2010 г.)

Глава шеста.
ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ( ОТМ . – ДВ, БР. 120 ОТ 2002 Г., В СИЛА ОТ
01.01.2003 Г.)
Чл . 21. ( Отм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 22. ( Отм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 23. ( Отм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Глава седма.
ФИНАНСИРАНЕ
Чл . 24. ( Изм. – ДВ , бр . 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Финансирането

на социалното подпомагане се осъществява със средства от:
1. републиканския бюджет ;
2. общинските бюджети ;
3. национални и международни програми ;
4. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
5. ( изм . – ДВ, бр. 51 от 2011 г.) средства от фонд “Социална закрила “;
6. други източници.
(2) Агенцията за социално подпомагане е администратор на следните собствени
приходи :
1. приходи от глоби за нарушения по този закон ;
2. постъпления от рекламно -инфо рмационна и издателска дейност ;
3. дарения и завещания от местни и чуждестранни физически или юридически
лица ;
4. приходи от други източници.

Чл. 24 а. ( Нов – ДВ , бр . 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Лицата по чл . 18, ал .
2 и 3 могат да кандидатст ват за получаване на финансови средства за извършване на
социални услуги от републиканския бюджет и от общинските бюджети при спазване на
утвърдените критерии и стандарти , определени с правилника за прилагане на закона и
наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца .

Чл. 25. ( Изм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм . – ДВ , бр . 51 от
2011 г.) (1) За финансиране на дейности и мероприятия , свързани с провежданите
политики в областта на социалното подпомагане, се създава фо нд ” Социална закрила “,
наричан по -нататък “фонда ” – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към
министъра на труда и социалната политика.
(2) Фонд ” Социална закрила ” е юридическо лице със седалище София .

Чл. 26. ( Изм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в си ла от 01.01.2003 г., изм . – ДВ , бр . 51 от
2011 г.) Средствата по фонд “Социална закрила ” се набират от :
1. целева субсидия от републиканския бюджет в размер , определян ежегодно
със закона за държавния бюджет на Република България ;
2. дарения и завещания от местни и чуждестранни физически или юридически
лица ;
3. ( изм . – ДВ , бр . 15 от 2010 г.) такси , заплащани от лицата , ползващи социални
услуги , финансирани от републиканския бюджет ;
4. ( изм. – ДВ, бр. 51 от 2011 г.) приходи от организирани извънредни и
специ ализирани тиражи на Българския спортен тотализатор ;
5. възстановени неправомерно и недобросъвестно получени средства по фонда
и лихвите по тях ;
6. ( изм . – ДВ, бр. 18 от 2006 г.) такси от издадени лицензи ;
7. приходи от други източници.

Чл. 27. (1) (Изм . – ДВ , бр . 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишен текст
на чл . 27, изм . – ДВ, бр. 51 от 2011 г.) Средствата по фонд “Социална закрила” се

разходват за :
1. социални помощи ;
2. целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване;
3. социални услуги , извършвани от общините , както и от лица , вписани в
регистъра по чл . 18, ал. 2;
4. изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното
подпомагане – не повече от 2 на сто от годишния обем на фонда ;
5. придобиване на дъ лготрайни активи и текущо поддържане на материалната
база ;
6. изграждане на нова , реконструкция и модернизация на съществуващата
материална база за предоставяне на социални услуги ;
7. издръжка на дейността на фонда – не повече от 5 на сто от набраните
сред ства.
(2) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2011 г.) В случаите по ал . 1, т . 1 средства се отпускат
само след изчерпване на всички други нормативноопределени възможности .
(3) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2011 г.) В случаите по ал . 1, т . 2 и 3 средства се отпускат
само когато дейностите не са финансирани от републиканския бюджет , от програми и
проекти , финансирани със средства от европейски и други международни фондове или
други финансови механизми .
(4) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2011 г.) Средствата по ал . 1 се разходват при услови я и
по ред , определени с методика за разпределение на средствата , приета от
управителния съвет на фонд “Социална закрила ” и утвърдена от министъра на труда и
социалната политика.

Чл. 28. ( Изм. – ДВ , бр . 15 от 2010 г., изм . – ДВ , бр . 51 от 2011 г.) (1) Ор гани на
управление на фонда са управителният съвет и изпълнителният директор.
(2) Управителният съвет на фонда се състои от петима членове, в т. ч.
председател .
(3) Министърът на труда и социалната политика определя членовете на
управителния съвет и негови я председател .
(4) Мандатът на членовете на управителния съвет е 5 години .
(5) Членове на управителния съвет се освобождават предсрочно:
1. по тяхна писмена молба , отправена до министъра на труда и социалната
политика ;
2. при влязла в сила присъда за извър шено умишлено престъпление от общ
характер ;
3. когато са били членове на управителни или контролни органи на юридически
лица , които са обявени в несъстоятелност , ако са останали неудовлетворени кредитори ;
4. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече
от 6 месеца ;
5. когато са причинили виновно имуществени вреди на фонда ;
6. при влизане в сила на акт , с който е установен конфликт на интереси по
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ;
7. при смърт .
(6) При предсрочно освобождаване на член на управителния съвет в
едномесечен срок от настъпване на събитието министърът на труда и социалната
политика назначава на негово място нов член за срок до края на мандата на
освободения член .

Чл. 29. ( Изм. – ДВ , бр . 51 от 2011 г.) (1) Управителният съвет :
1. взема решения за набиране и разходване на средствата на фонда ;
2. приема проекта на годишен бюджет на фонда и го предлага на министъра на
труда и социалната политика;
3. определя условията и реда за разпределяне на средствата и за финансиране
дейностите на фонда ;
4. приема годишния отчет за дейността на фонда и го изпраща на министъра на
труда и социалната политика;
5. съставя годишния финансов отчет съгласно изискванията на Закона за
счетоводството;
6. създава и за крива постоянни и временни комисии , съвети и други към фонда ;
7. предлага за утвърждаване от министъра на труда и социалната политика
структурата и щата на фонда ;
8. контролира изпълнението на проектите , финансирани със средства на фонда .
(2) Заседанията на управителния съвет се свикват от неговия председател или
по инициатива на една трета от неговите членове. Управителният съвет заседава в
присъствието на две трети от състава си . Решенията се вземат с мнозинство от повече
от половината от общия брой на не говите членове .
(3) Освен ако в закон е предвидено друго, членовете на управителния съвет
получават възнаграждение, което се определя със заповед на министъра на труда и
социалната политика.
(4) Членовете на управителния съвет отговарят солидарно за имуще ствените
вреди , които са причинили виновно на фонда .
(5) Управителният съвет приема правилник за организацията и дейността на
фонд “Социална закрила”, който се утвърждава от министъра на труда и социалната
политика .

Чл. 29 а. ( Нов – ДВ, бр. 51 от 2011 г.) (1) Изпълнителният директор на фонда се
назначава по трудово правоотношение от министъра на труда и социалната политика .
(2) Изпълнителният директор:
1. представлява фонда лично или чрез изрично упълномощено от него
длъжностно лице ;
2. организира дейностт а на фонда , осъществява оперативното му ръководство и
управлява имуществото съгласно дадените му от управителния съвет правомощия ;
3. организира провеждането на заседанията на управителния съвет ;
4. осигурява изпълнението на решенията на управителния съвет ;
5. изготвя проекта на годишен план за работата на фонда и го представя за
одобряване от управителния съвет ;
6. изготвя и внася за разглеждане от управителния съвет годишния бюджет на
фонда ;
7. разработва и предлага за одобряване от управителния съвет стр уктурата и
щата на фонда ;
8. изготвя и внася за разглеждане от управителния съвет годишен отчет за
дейността на фонда ;
9. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на фонда , както и
граждански договори .

Чл. 30. ( Отм. – ДВ, бр. 51 от 2011 г.)

Глава осма .
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
Чл . 31. (1) ( Изм. – ДВ , бр . 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Министърът на
труда и социалната политика упражнява цялостен контрол по спазването на този закон и
на другите нормативни ак тове в областта на социалното подпомагане.
(2) (Изм . – ДВ , бр . 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Специализираният
контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на
социалното подпомагане в териториалните поделения на Агенци ята за социално
подпомагане и в специализираните институции за социални услуги и социалните услуги ,
предоставяни в общността , както и по спазването на критериите и стандартите за
извършване на социални услуги , се осъществява от инспектората по чл . 5, ал. 4.
(3) (Изм . – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Контролът по спазване
на стандартите за качество на социалните услуги за деца , определени в наредба за
критериите и стандартите за социални услуги за деца , се осъществява от Държавната
агенция за закрила на детето.

Чл. 32. (1) При изпълнение на контролните си функции инспекторите имат право:
1. да посещават без ограничение органите за социално подпомагане и местата ,
където се извършват дейности по социално подпомагане ;
2. да изискват обяснения и предоставяне на документи , справки и сведения ;
3. да получават пряко от подпомаганите лица необходимата информация.
(2) (Изм . – ДВ, бр. 45 от 2002 г.) Инспекторите са длъжни да спазват
нормативните изисквания за защита на класифицираната информация , ста нала им
известна при или по повод на извършваните проверки , както и да зачитат честта и
достойнството на подпомаганите лица.
(3) При установяване на закононарушения , които съдържат данни за извършено
престъпление , инспекторатът уведомява незабавно органите на прокуратурата.

Чл. 33. Държавните органи и съответните длъжностни лица са задължени да
предоставят информация и да оказват съдействие на инспекторите при изпълнение на
техните функции .

Чл. 34. (1) (Изм . – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За
предотвратяване или преустановяване нарушенията на законодателството по
социалното подпомагане инспекторите налагат следните принудителни
административни мерки:
1. дават задължителни предписания за отстраняване на допуснати нарушения;
2. ( изм . – Д В, бр . 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) спират изпълнението на
неправомерни решения ;
3. ( изм. – ДВ , бр . 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) вписват данни за

извършени нарушения в регистъра по чл . 18, ал . 2 и предлагат заличаване на
вписването .
(2) (Изм . – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Принудителните
административни мерки по ал. 1 могат да се обжалват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс .

Чл. 35. (1) (Предишен текст на чл . 35 – ДВ, бр. 15 от 2010 г.) В общините се
съ здават обществени съвети с решение на общинския съвет , които оказват съдействие
и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняват
обществен контрол върху тяхното осъществяване .
(2) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Обществените съвети съдействат и подпомагат
общинските съвети и кметовете на общините при анализиране на потребностите от
социални услуги и участват в разработването на стратегиите и годишните планове по
чл . 19, ал. 2.

Чл. 36. (1) Длъжностно лице , което виновно нарушава законодателството по
социално подпомагане, носи административнонаказателна отговорност, независимо от
дисциплинарната и имуществената отговорност за същото деяние .
(2) (Изм . – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм . – ДВ, бр. 18 от 2006
г .) Нака занието по ал . 1 е глоба в размер 600 лв., а за повторно нарушение – 1200 лв.
(3) Наказанието по ал . 2 се налага и на лица , които не изпълняват
задължителните предписания по чл . 34, ал . 1, т. 1.

Чл. 37. (1) Нарушението се установява с акт , съставен от ин спектор .
(2) (Изм . – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Наказателното
постановление се издава от изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане или от упълномощено от него длъжностно лице .
(3) Установяването на нарушенията , издав ането, обжалването и изпълнението
на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните
нарушения и наказания .
(4) (Отм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 38. ( Отм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01. 01.2003 г.)

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон :
1. ” Основни жизнени потребности ” са достатъчно храна, облекло и жилище ,
съобразно социално-икономическото развитие на страната.
2. ” Съжителстващи лица ” са съвместно живеещите в едно жилищ е със или без
родствена връзка, регистрирани на един адрес .
3. ( изм . – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) ” Социално включване ” е
създаването на условия и възможности в най -висока степен за участие на

подпомаганите лица в обществения живот .
4. ( изм . – ДВ , бр . 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп . – ДВ, бр. 41 от 2009 г.,
в сила от 01.07.2009 г., изм . – ДВ , бр . 15 от 2010 г.) Лица с трайни увреждания ” са лица с
установена степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и ст епен
на увреждане 50 и над 50 на сто ;
5. ( нова – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) ” Специализирани
институции” са домове пансионен тип , в които хората са отделени от своята домашна
среда.
6. ( нова – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) ” Социални услуги ” са
дейности , които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят
самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции и в
общността .
7. ( нова – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм . – Д В, бр . 15 от 2010
г .) ” Социални услуги в общността ” са услуги , предоставени в семейна среда или в
близка до семейната среда.
8. ( нова – ДВ , бр . 14 от 2009 г., отм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г.)
9. ( нова – ДВ , бр . 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предиш на т . 8 – ДВ, бр. 14
от 2009 г.) ” Социална работа” е професионална дейност за подобряване взаимната
адаптация на подпомаганите лица , семействата , групите и средата, в която те живеят .
Тя е комплекс от подпомагащи дейности , насочени към постигане на по -добр о качество
на живот , достойнство и отговорност у хората на основата на индивидуалните им
способности , междуличностните отношения и ресурсите на общността .
10. ( нова – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна т . 9 – ДВ, бр.
14 от 2009 г., доп . – ДВ, бр. 15 от 2010 г.) ” Гарантиран минимален доход ” е нормативно
определен размер средства , който се използва като база за определяне на социалната
помощ , с цел осигуряване на минимален доход за задоволяване на основни жизнени
потребности на лицата , съобразно тяхната възраст , семейно положение, здравословно
и имуществено състояние, трудова и учебна заетост .
11. ( нова – ДВ , бр . 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна т . 10 – ДВ, бр.
14 от 2009 г., изм . – ДВ, бр. 15 от 2010 г.) ” Социална анкет а” е дейност по установяване
наличието на условията за упражняване на правото на социално подпомагане ,
извършена от социални работници в Дирекция “Социално подпомагане”, която се
изразява в проверки в дома на лицето и /или семейството, в проучване на докуме нтация
и събиране на информация .
Заключителни разпоредби

§ 2. Този закон отменя Указа за общественото подпомагане (обн ., Изв ., бр . 77 от
1951 г.; изм . и доп ., бр . 69 от 1956 г., бр . 65 от 1957 г.; ДВ, бр. 51 от 1984 г.).

§ 3. Министерският съвет издава правилник за прилагането на закона .

§ 4. Изпълнението на закона се възлага на министъра на труда и социалната
политика .
————————-
Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 7 май 1998 г. и е подпечатан с
държавния печат .

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ
( ОБН . – ДВ, БР. 120 ОТ 2002 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)
§ 32. Създадената с този закон Агенция за социално подпомагане е
правоприемник на Националната служба за социално подпомагане и на общинските
служби за социално подпомагане и поема активите и пасивите им .

§ 33. Трудовите правоотношения със служителите от Националната служба за
социално подпомагане, от общинските служби за социално подпомагане и от
заведен ията за социални услуги се уреждат при условията и по реда на чл . 123 от
Кодекса на труда .

§ 34. Имуществото , ползвано от общинската служба за социално подпомагане
към датата на влизане в сила на закона, се предоставя за безвъзмездно ползване на
Агенцият а за социално подпомагане за нуждите на дирекции ” Социално подпомагане”.

§ 35. Областните управители и кметовете на общините създават условия и
съдействат на Агенцията за социално подпомагане, като й предоставят за ползване
сгради , помещения и други мате риални условия , необходими за осъществяването на
дейността й .

§ 36. Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане, които
са настанени в сгради – собственост на държавата или на общините , не заплащат наем .

§ 37. Съществуващите заведения за социални услуги , които са на общинска
и /или държавна бюджетна издръжка към момента на влизане в сила на закона ,
преминават в управление на кмета на съответната община, който е и работодател на
персонала в тях .

§ 38. Лицата , лицензирани за извършване н а социални услуги , са длъжни да се
впишат в регистъра по чл . 18, ал . 2 в тримесечен срок от влизането в сила на закона.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ
( ОБН . – ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г.)

§ 12. Разпоредбите на § 2, § 6, § 7, т . 1, 2, т. 3 относно думите ” Лицата по ал . 1, т.
3 и 4″, и т. 4, и § 11 се прилагат от датата на влизане в сила на Договора за
присъединяване на Република България към Европейския съюз .

§ 13. Параграф 3 влиза в сила от 1 юли 2006 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
( ОБН . – ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)
§ 118. В Закона за социално подпомагане ( обн ., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм ., бр . 45
и 120 от 2002 г., бр . 18 от 2006 г.) навсякъде думите “Закона за административното
производство ” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс “.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в “Държавен
вестник “, с изключение на :
1. дял трети , § 2, т. 1 и § 2, т . 2 – относно отмяната на глава трета , раздел II
” Обжалване по съдебен ред “, § 9, т . 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т . 1 и 2, § 51, т. 1, § 53,
т . 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 – 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т . 1 и 2, § 89, т. 1 – 4, §
101, т. 1, § 102, т . 1, § 107, § 117, т . 1 и 2, § 125, § 128, т . 1 и 2, § 132, т . 2 и § 136, т. 1,
както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т . 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т . 2 и § 125, т. 1 – относно
замяната на думата ” окръжния ” с “административния ” и замяната на думите ” Софийския
градски съд ” с “Административния съд – град София “, които влизат в сила от 1 март 2007
г .;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параг раф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в
” Държавен вестник “.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
( ОБН . – ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г.)
§ 61. Този закон влиза в сила от 1 яну ари 2007 г., с изключение на § 48, който
влиза в сила от 1 юли 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
( ОБН . – ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)
§ 61. Кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключен ие на :
1. част седма ” Особени правила относно производството по граждански дела при

действие на правото на Европейския съюз “;
2. параграф 2, ал . 4;
3. параграф 3 относно отмяната на глава тридесет и втора “а ” “Особени правила
за признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и на
други чуждестранни органи ” с чл . 307 а – 307 д и част седма ” Производство за връщане на
дете или за упражняване на правото на лични отношения” с чл . 502 – 507;
4. параграф 4, ал . 2;
5. параграф 24;
6. параграф 60,
които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в “Държавен
вестник “.
Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
( ОБН . – ДВ, БР. 58 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2008 Г.)
§ 2. Законът влиза в сила от 1 юли 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО
( ОБН . – ДВ, БР. 41 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 02.06.2009 Г.)
§ 96. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в ” Държавен вестник “, с
изключение на :
1. параграфи 3, 5, 6 и 9, които влизат в сила от 1 януари 2009 г.;
2. параграфи 26, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 65, 66, 69, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 88, 89 и 90, които влизат в сила от 1 юли 2009 г.;
3. параграф 21, който влиза в сила от 1 юни 2010 г.
Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
( ОБН . – ДВ, БР. 74 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2009 Г.)
§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в ” Държавен вестник “, с
изключение на § 1, който влиза в сила от 15 септември 2009 г., и § 47, който влиза в сила
от 1 октомври 2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ
( ОБН . – ДВ, БР. 15 ОТ 2010 Г.)
§ 21. Издадените удостоверения на основание чл. 20, ал. 1 от правилника за
прилагане на закона на многодетни майки се преиздават в срок до една година от
влизането в сила на този закон .

§ 22. Министерският съвет в срок един месец от влизането в сила на т ози закон
приема необходимите изменения и допълнения в правилника за прилагане на закона и в
Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца ( обн ., ДВ, бр. 67 от 2002
г .; изм ., бр . 93 от 2004 г.; попр ., бр . 97 от 2004 г.; изм ., бр . 115 от 2004 г., бр . 71 от 2006 г.
и бр . 34 от 2009 г.).

§ 23. Параграф 6 влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ
( ОБН . – ДВ, БР. 51 ОТ 2011 Г.)
§ 10. (1) Закрива се фонд “Социално подпомагане” – второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.
Наличните средства на закрития фонд “Социално подпомагане” се прехвърлят по
бюджета на фонд “Социална закрила”.
(2) Фонд “Социална за крила ” е правоприемник на активите , пасивите , правата и
задълженията на закрития фонд “Социално подпомагане” по баланса и отчета към деня
на влизане в сила на този закон .

§ 11. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на
труда и социалната политика утвърждава правилника за организацията и дейността на
фонд “Социална закрила ” и методика за разпределение на средствата по фонда .
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на труда и
социалната политика определ я членовете на управителния съвет и назначава
изпълнителния директор на фонд “Социална закрила”.
(3) До определянето на членовете на управителния съвет и назначаването на
изпълнителния директор по ал . 2 досегашните членове на управителния съвет на
закрития фонд “Социално подпомагане” продължават да осъществяват правомощията
си .
(4) До утвърждаването на правилника по ал . 1 се прилага Правилникът за
дейността на управителния съвет на фонд “Социално подпомагане” ( необнародван),
издаден на основание на отменени я чл . 30.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ
( ОБН . – ДВ, БР. 32 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 24.04.2012 г.)
§ 8. Всички професионални приемни семейства , които имат сключен трудов
договор с директор на дирекция ” Социално подпомагане ” към датата на влизане в сила

на този закон , имат право да поискат промяна на договора с избрания доставчик на
социална услуга “приемна грижа”. В случай че приемното семейство не желае промяна
на трудовия договор, неговото действие се запазва до изтичането на посочения в него
срок .

§ 9. Министерският съвет приема необходимите изменения в Правилника за
прилагане на Закона за закрила на детето и в наредбата по чл . 31, ал . 6 от Закона за
закрила на детето в срок до т ри месеца от влизането в сила на този закон .

§ 10. Министерският съвет приема необходимите изменения в Устройствения
правилник на Агенцията за социално подпомагане в срок до един месец от влизането в
сила на този закон .

§ 11. Министерският съвет приема необходимите изменения в Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане в срок до три месеца от влизането в сила
на този закон .

§ 12. Министърът на труда и социалната политика издава наредба за кариерното
развитие на социалните работници в ср ок до 6 месеца от влизането в сила на този
закон .

§ 13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в ” Държавен вестник “.

Релевантни актове от Европейското законодателство
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА ( ЕИО ) № 574/72 от 21 март 1972 година за определяне
на реда за прилагане на Регламент ( ЕИО ) 1408/71 за прилагането на схеми за социално
осигуряване на заети лица и техните семейства , които се движат в рамките на
Общността
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 8 февруари 1993 година относно определяне на
критериите за ваксин ите, които трябва да се използват срещу нюкасълска болест в
контекста на програмите за рутинна ваксинация
АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ПО
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА МИГРИРАЩИ РАБОТНИЦИ РЕШЕНИЕ № 151 от 22
април 1993 г. относно приложението на член 10а от Регламент ( ЕЕС ) № 1408/71 и член 2
от Регламент ( ЕЕС ) № 1247/92