Constitution

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:

  • Year:
  • Country: Cambodia
  • Language: Khmer
  • Document Type: Domestic Law or Regulation
  • Topic:

vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkar

sPaFmµnuBaØ
RBHraCRkm¼rdæFmµnuBaؼelx ?¼24 kBaØa 1993¼rdæFmµnuBaØ énRBHraCa
NacRkkm<úCa eyIg RBH)aTsemþcRBH neratþm sIhnu vr½µn raChrivgS ]PetasuCat visuTi§BgS GKÁmhabursrtn_ nikeratþm FmwµkmharaCaFiraC brmnaf brmbBiRt RBHecARkugkm<úCa eyagtam maRtaTI 135 nig 136 énCMBUk 14 sIþGMBIGnþrb,BaØtiþ énrdæFmµnuBaØ RBHraCaNacRkkm<úCa Gnum½tedaysPaFmµnuBaØ enAéf¶TI 21 ExkBaØa K>s 1993 .
Rtas;bgÁab;
maRtaTI1³ Rbkas[eRbICapøÚvkarPøam nUvrdæFmµnuBaØ énRBHraCaNacRkkm<úCa Edl sPaFmµnuBaØ )anGnum½t enAéf¶TI 21 ExkBaØa K>s 1993 .

vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkar

maRtaTI2³ sPaFmµnuBaØ)anRtLb;eTACardæsPa énkm<úCacab;BIeBlenHteTA . eFIVenAraCFanIPñMeBj éf¶TI 24 ExkBaØa K>s 1993

neratþm sIhnu

buBVkfa
eyIgRbCaraRsþExµr
EdlFøab;manGarüFm’ ]tþúg]tþm RbeTsCatisþúksþm FMTUlMTUlay fMáúefIágrugerOg kitüanuPaB
x000 eFVIenAcenøaH qñaM 1933-1953
ehIyEdlRtUv)an TTYlsÁal;CaGnþrCatienAcenøaH qñaM 1963-1969.
maRta3³ RBHraCaNacRkkm<úCa CardæEdlminGacbMEbk)an. maRta4³ )avcna énRBHraCaNacRkkm<úCa KW³ Cati sasna RBHmhakSRt. maRta5³ Pasa nigGkSrEdleRbICapøÚvkar KW Pasa nigGkSrExµr. maRta6³ PMñeBjCaraCFanI énRBHraCaNacRkkm<úCa. Tg;Cati ePøgCati nigsBaØaCati mankMNt;enAkñúg]bsm<½n§ 1 / 2 nig 3. vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkar CMBUkTI2 GMBIRBHmhakSRt maRta7³RBHmhakSRtkm<úCa RTg;RKgraCsm,tþi bu:EnþRTg;minkan;GMNaceLIy. RBHmhakSRt RTg;CaRBHRbmuxrdæmYyCIvit. GgÁRBHmhakSRtminGacnrNarMelaPbMBan)aneLIy. maRta8³RBHmhakSRt RBHGgÁRTg;CanimitþrUb énÉkPaBCati nignirnþPaBCati. RBHmhakSRt RTg;CaGñkFana ÉkraCüCati GFibetyü nigbUrNPaBTwkdI énRBHraCaNacRkkm<úCa RTg;CaGñk FanakareKarBsiT§i nigesrIPaB rbs;RbCaBlrdæ nigkareKarBsiT§isBaØa GnþrCati. maRta9³RBHmhakSRtRTg;mantYnaTIx sUmBYkeTBþa rkSa mhakSRteyIg
[)anrugerOg eCaKC½ymgÁl sirIsYsþI
eyIg´RBHGgÁ sUmRCkeRkammøb;RBH)armI
énRBHnrbtI vgSkSRtaEdlsagR)asaTfµ
RKb;RKgEdnExµr buraNefáIgfáan .
2> R)asaTsIla kM)aMgkNþaléRB
KYr[Rsm½y nwkdl;ysskþi mhanKr
CatiExµrdUcfµ Kg;vgSenAl¥ rwgbwugCMhr

vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkar

eyIgsgÇwmBr P½BVeRBgsMNagrbs;km<úCa mhardæekItman yUrGEgVgehIy . 3> RKb;vtþGaram B¤EtsUrs½BÞFm’
sURtedayGMNr rMB¤kKuNBuT§sasna
cUreyIgCaGñk eCOCak;esµaHsµ½RK tamEbbdUnta
Kg;EteTBþa nwgCYyeRCamERCg pÁt;pÁg;RbryaCn_;[
dl;RbeTsExµr CamhanKr .
]bsm<½n§TI 3 sc©aRbNiFan énRBHmhakSRt énRBHraCaNacRkkm<úCa vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkar ´taMgsc©afa nwgRbRBwtþtamrdæFmµnuBaØ nig c,ab;TaMgLayénRBHraCaNacRk ehIynwgtaMg citþeFVIplRbeyaCn_dl;rdæ nig RbCaraRsþ . ]bsm<½n§TI 5 sc©aRbNiFan TUlRBHbgÁM eyIg´ RbFan GnuRbFan nig smaCikrdæsPaénRBHraCaNacRkkm<úCa sUmeFVIsc©aRbNiFan enAcMeBaHRBHP½RkáRBHmhakSRt RBHP½RkáénsemþcRBHsgÇraC nigeTBþarkSaesVtcäRtdUcteTA ³ - kñúgeBlRbtibtþikar tammuxtMENgxøÜn nig kñúgkarbMeBjebskkmµ EdlRbCaraRsþkm<úCa )anRbKl;CUn cMeBaHTUlRBHbgÁMeyIg´RKb;²rUb TUlRBHbgÁMeyIg´ sUmebþCaJeKarBrdæFmµnuBaØ bMerICanic© TaMgkñúgbc©úb,nñ TaMgkñúgGnaKt nUvplRbeyaCn_ rbs;RbCaraRsþ RbCaCati nig matuPUmikm<úCa . TUlRBHbgÁMeyIg´ sUmsc©afa minekgRbv½Ba© nUvplRbeyaCn_Cati sMrab;pÞal;xøÜn b¤ sMrab;RKYsar b¤ sMrab;bkSBYk b¤ sMrab;PaKIerog²xøÜneLIy . - TUlRBHbgÁMeyIg´ sUmebþCaJbþÚrpþac;h‘anbUCaCIvit edIm,IkarBarCanic© TaMgkñúgbc©úb,nñ TaMgkñúgGnaKt nUv > ÉkraCüPaBTaMgRsug énmatuPUmikm<úCa > GFibetyüPaBCatieBjbribUN_

vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkar

> bUrNPaBTwmdId¾RtwmRtUvtamc,ab; enAkñúgRBMEdndIeKak nigRBMEdnsmuRTEdlkm<úCaFøab; mankñúgCMnan;qñaM 1963 dl; 1969 > ÉkPaBCati ehIyminGnuBaØat[mankarEbgEck b¤ kareFVIGbKmNamYyeLIy .
]bsm<½n§TI 6 TUlRBHbgÁM eyIg´ naykrdæmRnþI nig smaCikraCrdæaPi)al sUmeFVIsc©aRbNiFan enAcMeBaHRBHP½RkáRBHmhakSRt RBHP½RkáénsemþcRBHsgÇraC nigeTBþarkSaesVtcäRtdUcteTA ³ - kñúgeBlRbtibtþikar tammuxtMENgxøÜn nig kñúgkarbMeBjebskkmµ EdlRbCaraRsþkm<úCa )anRbKl;CUn cMeBaHTUlRBHbgÁMeyIg´RKb;²rUb TUlRBHbgÁMeyIg´ sUmebþCaJeKarBrdæFmµnuBaØ bMerICanic© TaMgkñúgbc©úb,nñ TaMgkñúgGnaKt nUvplRbeyaCn_ rbs;RbCaraRsþ RbCaCati nig matuPUmikm<úCa . TUlRBHbgÁMeyIg´ sUmsc©afa minekgRbv½Ba© nUvplRbeyaCn_Cati sMrab;pÞal;xøÜn b¤ sMrab;RKYsar b¤ sMrab;bkSBYk b¤ sMrab;PaKIerog²xøÜneLIy . - TUlRBHbgÁMeyIg´ sUmebþCaJbþÚrpþac;h‘anbUCaCIvit edIm,IkarBarCanic© TaMgkñúgbc©úb,nñ TaMgkñúgGnaKt nUv > ÉkraCüPaBTaMgRsug énmatuPUmikm<úCa > GFibetyüPaBCatieBjbribUN_

vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkar

> bUrNPaBTwkdId¾RtwmRtUvtamc,ab; enAkñúgRBMEdndIeKak nigRBMEdnsmuRTEdlkm<úCaFøab; mankñúgCMnan;qñaM 1963 dl; 1969 > ÉkPaBCati ehIyminGnuBaØat[mankarEbgEck b¤ kareFVIGbKmNamYyeLIy .
– TUlRBHbgÁMeyIg´ sUmebþCJarkSaTukCanic© TaMgkñúgbc©úb,nñ TaMgkñúgGnaKt nUvGBüaRkwtüPaB
nigPaBmincUlbkSsm<½n§ sMrab;km<úCa ehIyminGnuBaØatCadac;xat[CnNak¾eday Edlcg; eRCotERCk cUlkñúgépÞkñúgénkm<úCa b¤ mkbgÁab;bBa¢acMeBaHeKalneya)ayCati nig GnþrCati rbs;km<úCa)aneLIy . TUlRBHbgÁMeyIg´ minbMerICadac;xat nUvplRbeyaCn_breTs ehIy eFVI[xUcxatdl; plRbeyaCn_ rbs;RbCaraRsþ RbCaCati nig mantuPUmikm<úCaeLIy . - kñúgkaredaHRsaybBaðaTaMgLay elIépÞrabCati nig GnþrCati TUlRBHbgÁMeyIg´ nwgbM)at; ecalTaMgRsug nUvGMeBIhwgSaRKb;Ebby:ag . bu:Enþ RBHraCaNacRkkm<úCa sUmrkSaTuk nUvsiT§ikan;GavuFts‘URbqaMg nwgkarrMelaPQøanBanmk BIeRkA edIm,IkarBarCatimatuPUmixøÜn . - TUlRBHbgÁMeyIg´ sUmebþCJaeKarBCanic© TaMgkñúgbc©úb,nñ TaMgkñúgGnaKt nUvlT§iRbCaFibetyü esrIniym EdlmanrbbsPa nigBhubkS RBmTaMgmankareKarBy:agmWugma:t;cMeBaHsiT§imnusS dUcmanEcgkñúgesckþIRbkasCaskl sþIGMBIsiT§imnusS . - TUlRBHbgÁMeyIg´ sUmebþCJats‘URbqaMg GMeBIBukrlYyRKb;Ebby:ag RbqaMgGyutþiFm’sgÁm ehIy ts’UedIm,IpSHpSaCati edIm,IÉkraCüPaBCati edIm,IsnþiPaBsgÁm nig snþiPaBCati edIm,IPaB sm,Úrsb,ay énRbCaraRsþkm<úCa nig edIm,IPaBrugerOg efáIgfáan énmatuPUmikm<úCa CaTIeKarBskáar³ nig CaTIesñhaénTUlRBHbgÁMeyIg´RKb;²rUb .