Law on Associating of Citizens

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


83/1990 Sb.

ZÁKON
ze dne 27. března 1990

o sdružování občanů

Změna: 300/1990 Sb.
Změna: 513/1991 Sb.
Změna: 68/1993 Sb.
Změna: 151/2002 Sb.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Občané mají právo se svobodně sdružovat.

(2) K výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu.

(3) Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů
a) v politických stranách a politických hnutích,

b) k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání,

c) v církvích a náboženských společnostech.

§ 2

(1) Občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení,
jakož i odborové organizace (dále jen “sdružení”) a sdružovat se v nich.

(2) Členy sdružení mohou být i právnické osoby.

(3) Sdružení jsou právnickými osobami. Do jejich postavení a činnosti mohou státní orgány
zasahovat jen v mezích zákona.

(4) Vojáci v činné službě nemohou vytvářet odborové organizace a sdružovat se v nich. Rozsah
oprávnění odborových organizací sdružujících příslušníky Sboru národní bezpečnosti a sborů nápravné
výchovy při uplatňování a ochraně jejich sociálních zájmů stanoví zvláštní zákon.

§ 3

(1) Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti.
Ze sdružení může každý svobodně vystoupit.

(2) Nikomu nesmí být občansky na újmu, že se sdružuje, že je členem sdružení, že se účastní
jeho činnosti nebo jej podporuje, anebo že stojí mimo ně.

(3) Práva a povinnosti člena sdružení upravují stanovy sdružení.

§ 4

Nejsou dovolena sdružení
a) jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost,
pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat
nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, anebo jinak porušovat ústavu a zákony;

b) která sledují dosahování svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou a zákony;

c) ozbrojená nebo s ozbrojenými složkami; za taková se nepovažují sdružení, jejichž členové drží nebo
užívají střelné zbraně pro sportovní účely nebo k výkonu práva myslivosti.

§ 5

Sdružení nesmějí vykonávat funkci státních orgánů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Nesmějí
řídit státní orgány a ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich členy.

Registrace a vznik sdružení

§ 6

(1) Sdružení vzniká registrací .

(2) Návrh na registraci mohou podávat nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší
18 let (dále jen “přípravný výbor”). 1) Návrh podepíší členové přípravného výboru a uvedou svoje jména a
příjmení, rodná čísla a bydliště. Dále uvedou, kdo z členů starších 18 let je zmocněncem oprávněným
jednat jejich jménem. K návrhu připojí stanovy ve dvojím vyhotovení, v nichž musí být uvedeny:
a) název sdružení,

b) sídlo,

c) cíl jeho činnosti,

d) orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem
sdružení,

e) ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem,

f) zásady hospodaření.

(3) Pokud stanovy neurčují něco jiného, jedná jménem sdružení až do vytvoření orgánů
uvedených v odstavci 2 písm. d) přípravný výbor.

(4) Název sdružení se musí lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České
republiky.

§ 7

(1) Návrh na registraci se podává ministerstvu vnitra České republiky (dále jen “ministerstvo”).

(2) Nemá-li návrh náležitosti podle § 6 odst. 2 a 4 (anebo jsou-li údaje v něm neúplné nebo
nepřesné), ministerstvo na to přípravný výbor bezodkladně, nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu,

upozorní s tím, že dokud tyto vady nebudou odstraněny, řízení o registraci nebude zahájeno.

(3) Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy ministerstvu došel návrh, který nemá vady uvedené
v odstavci 2. O dni zahájení ministerstvo bezodkladně vyrozumí zmocněnce přípravného výboru.

§ 8

(1) Ministerstvo registraci odmítne, jestliže z předložených stanov sdružení vyplývá, že
a) jde o organizaci uvedenou v § 1 odst. 3,

b) stanovy nejsou v souladu s § 3 odst. 1 a 2,

c) jde o sdružení nedovolené (§ 4),

d) cíle sdružení jsou v rozporu s požadavky uvedenými v § 5.

(2) O odmítnutí registrace rozhodne ministerstvo do 10 dnů ode dne zahájení řízení. Rozhodnutí
doručí zmocněnci přípravného výboru. 3)

(3) Proti rozhodnutí o odmítnutí registrace mohou členové přípravného výboru podat do 60 dnů
ode dne, kdy rozhodnutí bylo jejich zmocněnci doručeno, opravný prostředek k nejvyššímu soudu
republiky.

(4) Soud rozhodnutí ministerstva zruší, jestliže nebyly dány důvody k odmítnutí registrace. Den
právní moci takového rozhodnutí soudu je dnem registrace sdružení. Na žádost zmocněnce přípravného
výboru mu ministerstvo zašle jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace.

(5) Nebylo-li zmocněnci přípravného výboru do 40 dnů od zahájení řízení doručeno rozhodnutí
ministerstva o odmítnutí registrace, sdružení vznikne dnem následujícím po uplynutí této lhůty; tento den
je dnem registrace. Na žádost zmocněnce přípravného výboru mu ministerstvo zašle jedno vyhotovení
stanov, na němž vyznačí den registrace.

§ 9

(1) Pokud ministerstvo nezjistí důvod k odmítnutí registrace, provede do 10 dnů od zahájení řízení
registraci a v této lhůtě zašle zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí
den registrace, kterým je den odeslání. O registraci se nevydává rozhodnutí ve správním řízení.

(2) Vznik sdružení, jeho název a sídlo oznámí ministerstvo do 7 dnů po registraci Českému
statistickému úřadu, který vede evidenci sdružení; to platí i pro vznik sdružení podle § 8 odst. 4 a 5.

§ 9a

(1) Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů se stává právnickou osobou dnem
následujícím poté, kdy příslušnému ministerstvu (§ 7 odst. 1) byl doručen návrh na její evidenci.

(2) Pro evidenci odborové organizace a organizace zaměstnavatelů platí obdobně ustanovení § 6
odst. 2, § 7 odst. 1 a § 9 odst. 2; ustanovení § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a 3, § 8 a § 9 odst. 1 se na odborové
organizace a organizace zaměstnavatelů nevztahují.

§ 10

zrušen

§ 11

(1) Změnu stanov oznámí sdružení písemně ministerstvu do 15 dnů od jejího schválení a připojí
ve dvojím vyhotovení text změny.

(2) Jestliže změna stanov není v souladu s ustanoveními § 6 odst. 2 a 4, nebo jsou-li uvedené
údaje neúplné nebo nepřesné, anebo jsou-li důvody k odmítnutí registrace podle § 8 odst. 1, ministerstvo
na to sdružení bezodkladně upozorní. Sdružení je povinno tyto závady odstranit do 60 dnů ode dne
doručení tohoto upozornění a ve lhůtě dalších 10 dnů o tom ministerstvo vyrozumět. Neučiní-li tak,
ministerstvo sdružení rozpustí; proti rozhodnutí ministerstva je možné podat opravný prostředek u
Nejvyššího soudu České republiky.

(3) Není-li důvod k postupu podle odstavce 2, zašle ministerstvo sdružení do 10 dnů od doručení
tohoto oznámení podle odstavce 1 jedno vyhotovení změny stanov, na němž vyznačí, že bere změnu na
vědomí.

Zánik sdružení

§ 12

(1) Sdružení zaniká
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,

b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.

(2) Pokud stanovy sdružení neurčují způsob dobrovolného rozpuštění nebo sloučení s jiným
sdružením, rozhoduje o něm jeho nejvyšší orgán. Tento orgán oznámí zánik sdružení do 15 dnů
příslušnému ministerstvu.

(3) Zjistí-li ministerstvo, že sdružení vyvíjí činnost,
a) která je vyhrazena politickým stranám a politickým hnutím anebo organizacím sdružujícím občany k
výdělečné činnosti nebo k vykonávání náboženství nebo víry v církvích a náboženských společnostech (§ 1
odst. 3);

b) která porušuje zásady uvedené v § 3 odst. 1 a 2;

c) která je v rozporu s § 4 nebo § 5;
neprodleně je na to upozorní a vyzve je, aby od takové činnosti upustilo. Jestliže sdružení v této činnosti
pokračuje, ministerstvo je rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat opravný prostředek k
Nejvyššímu soudu České republiky.

(4) Při přezkoumání rozhodnutí podle § 11 odst. 2 a § 12 odst. 3 postupuje soud podle ustanovení
občanského soudního řádu o přezkoumání rozhodnutí jiných orgánů 3) . Opravný prostředek má odkladný
účinek; jsou-li pro to závažné důvody, může soud na dobu do právní moci svého rozhodnutí činnost
sdružení pozastavit. Po tuto dobu smí sdružení vykonávat jen činnost nevyhnutelnou k plnění svých
povinností podle zákona. Soud rozhodnutí ministerstva zruší, jestliže nebyly dány důvody k rozpuštění
sdružení.

(5) Zjistí-li ministerstvo (§ 7 a 10), že způsobem uvedeným v § 12 odst. 3 jedná organizační
jednotka sdružení, která je oprávněna jednat svým jménem, postupuje obdobně způsobem tam
uvedeným. Ustanovení odstavce 4 platí obdobně.

§ 13

(1) zrušen

(2) Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání.

(3) Při zániku sdružení podle § 12 odst. 1 písm. b) provede jeho majetkové vypořádání 4)
likvidátor určený ministerstvem.

(4) Způsobem uvedeným v odstavci 3 se postupuje též při zániku sdružení podle § 12 odst. 1
písm. a), není-li jeho orgán, který by majetkové vypořádání provedl.

§ 14

Zánik sdružení oznámí ministerstvo Českému statistickému úřadu do 7 dnů ode dne, kdy se o něm
dozvědělo.

§ 15

Soudní ochrana

(1) Považuje-li člen sdružení rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti němuž již nelze podle
stanov podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy
se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí požádat okresní soud o určení, zda je
takové rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami

(2) Soud v řízení postupuje podle občanského soudního řádu.

§ 16

Smlouvy o součinnosti

(1) Sdružení mohou mezi sebou uzavírat smlouvy o součinnosti k dosažení určitého cíle, popřípadě
k uplatňování jiného společného zájmu. K platnosti smlouvy je třeba písemné formy.

(2) Smlouvou o součinnosti se vymezí účel součinnosti, způsob jejího provádění, práva a
povinnosti zúčastněných sdružení a prostředky, kterými k součinnosti přispívají. Pro svaz platí obdobně
ustanovení tohoto zákona; jde-li o svaz odborových organizací nebo svaz zaměstnavatelů, platí obdobně
ustanovení § 9a.

(3) zrušen

(4) Smlouvou o součinnosti může být vytvořen svaz zúčastněných sdružení, který je právnickou
osobou. Pro svaz platí obdobně ustanovení tohoto zákona.

(5) Ve smlouvě o součinnosti může být stanoveno, že smlouva pozbude účinnosti dohodou
zúčastněných sdružení, dosažením cíle, pro který byla uzavřena, nebo jinou skutečností ve smlouvě
uvedenou.

Společná ustanovení

§ 17

Jsou-li schůze nebo jiná shromáždění sdružení přístupná veřejnosti, mají přítomní občané
povinnosti účastníků shromáždění. 5) Nesmějí zasahovat do jednání, pokud předsedající nerozhodne jinak.

§ 18

V souladu s cíli své činnosti mají sdružení právo obracet se na státní orgány s peticemi. 6)

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 19

(1) Za sdružení již vzniklá podle tohoto zákona se považují dobrovolné organizace, které vznikly
po 30. září 1951, nebo které byly za dobrovolné organizace prohlášeny podle zákona č. 68/1951 Sb. , o
dobrovolných organizacích a shromážděních, a které nezanikly. Tyto organizace jsou pouze povinny do
30. června 1990 oznámit ministerstvu uvedenému v § 7 odst. 1, popřípadě § 11 svůj název, sídlo a
stanovy.

(2) Spolky vzniklé před 1. říjnem 1951 se považují za sdružení již vzniklá podle tohoto zákona,
pokud nezanikly. Jsou povinny do 30. června 1990 oznámit ministerstvu uvedenému v § 7 odst. 1,
popřípadě § 11 odst. 4 svůj název a sídlo. Pokud toto neučiní, ministerstvo se jich dotáže, zda hodlají
nadále vyvíjet činnost. Nesplní-li spolek povinnost podle věty druhé ani do 31. 12. 1990, bude se mít za
to, že tímto dnem zanikl.

(3) Údaje o sdruženích (§ 9 odst. 2) uvedených v odstavcích 1 a 2 oznámí ministerstvo (§ 7 odst.
1) Federálnímu statistickému úřadu k evidenci.

§ 20

Podmínky činnosti organizací s mezinárodním prvkem se řídí zvláštním zákonem. 7)

§ 20a

(1) Hodlá-li sdružení působící do 31. prosince 1992 na území obou republik, registrované ve
Slovenské republice, vyvíjet činnost i nadále na území České republiky, podá návrh na registraci podle
tohoto zákona do 30. dubna 1993. Pokud tak neučiní, jeho právo vyvíjet činnost na území České republiky
podle tohoto zákona zaniká.

(2) Organizace s mezinárodním prvkem 7) povolené do účinnosti tohoto zákona federálním
ministerstvem vnitra a které mají sídlo na území České republiky, se považují za organizace mající
povolení ministerstva. Organizace mající sídlo na území Slovenské republiky podají ve lhůtě do 30. dubna
1993 žádost o povolení ministerstvu. Pokud tak neučiní, nemohou nadále vyvíjet činnost na území České
republiky.

§ 21

Zrušují se

1. zákon č. 68/1951 Sb. , o dobrovolných organizacích a shromážděních, ve znění pozdějších
předpisů, pokud jde o dobrovolné organizace;

2. vyhláška ministerstva vnitra č. 320/1951 Ú. l. (č. 348/1951 Ú. v. ), o dobrovolných organizacích
a shromážděních, ve znění vyhlášky ministra vnitra č. 158/1957 Ú. l. , pokud jde o dobrovolné organizace;

3. vládní nařízení č. 30/1939 Sb. , o tvoření zvláštních sdružení nepodléhajících platným
předpisům o sdružování a o dozoru na ně;

4. § 2 zákona č. 126/1968 Sb. , o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného
pořádku;

5. § 2 odst. 8 písm. c) zákona č. 128/1970 Sb. , o vymezení působnosti Československé
socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti;

6. § 45 odst. 1 písm. c) zákona č. 194/1988 Sb. , o působnosti federálních ústředních orgánů
státní správy.

§ 22

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.

Havel v.r.

Dubček v.r.

Čalfa v.r.

____________________

1) § 8 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. (úplné znění č. 70/1983 Sb. ).

3) § 244-250 zákona č. 99/1963 Sb. , občanský soudní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.

4) Zákon č. 109/1964 Sb. , hospodářský zákoník (úplné znění č. 80/1989 Sb. ).

5) Zákon č. 84/1990 Sb. , o právu shromažďovacím.

6) Zákon č. 85/1990 Sb. , o právu petičním.

7) Zákon č. 116/1985 Sb. , o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé
socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.