Law 70 on Associations and Other Foundations Working in the Field of Civil Work

²°±· WM uU ²´ v ©è¨ ÑdJ ²° ÏbFÇ ­ WOLdÇ Ébd’Ç ±
WàMààÇ
æuàààààÇ
ÊUN}M ´ sLÇ
à ±´³¸ WM æUF ²· v ÑÏUBÇ
© å ²°±· WM uU ²´ ¨ oÇu*Ç ²° ÏbààààFÇ
© è ¨ ÑdJ

²°±· WM uU ²´ v ©è¨ ÑdJ ²° ÏbFÇ ­ WOLdÇ Ébd’Ç ²
²°±· WM ·° rÑ æuU
ÊUOFL’Ç qL rOEM æuU ÑÇbS
wK_Ç qLFÇ äU w WKUFÇ ÊUR*Ç s UdOè
VFAÇ rU
WÑuNL’Ç fOzÑ
º çUÑbà bè ¬ tB vŸÇ æuUIÇ ÈÇuMÇ fK Ñd
© vè_Ç ÉÏU*Ç ¨
Uàà?ààN????dà WààOèÏ ÊU??O??U??HÇ vÅ Çë
ÏUM??Ç ÉQ??AM*Ç ÊU??O??F??L??’Ç rEM ÏÑè U?? ÉU??Çd0
¬ ±¹·± WMàà? ¹± rààÑ æuU??IÇ åUJ?ààQ äšàÇ åb?? lè ¬ W??Od??FÇ d?B?? WÑu??N?L??
ÊUU?OJÇ s UdO?è WOK_Ç ÊU?R*Çè ÊU?OF?L’Ç æQ? v oÇd*Ç æuUIÇ åUJQ qL?Fï

º tUJÃ Vu0 WLEM*Ç
pKè ÊU??O?F??L?K vK?_Ç qL?FÇ W??ÑU2 Wd?? t oÇd*Ç æuU??IÇè æuU?IÇ Çc? rEMè
qL?F?Ç ÓÑU9 æà UU?L???ï
 èà vuU??IÇ U?NKJ æU?? Uë
à W?N?? éà vK dEè ¬ ÊUU??OJÇ
® UN ÙuC)Çè tUJQ åÇe™Ç bF ™Å vK_Ç
© WOUÇ ÉÏU*Ç ¨
æuUIÇ v tOK ÕuBM*Ç ndFÇ oè vK_Ç qLFÇ ÓÑU9 vÇ ÊUUOJÇ lOL vK
pÐè tUJ_ U?ë
Iè UNU?{èà oOu åuI æà vuU?IÇ UNKJ èà UUL? æU Uë
à oÇd*Ç
® UNK WB<Ç WLJ;Ç XC ™Åè t qLFÇ aÑU s WM äš tààOK Õuà?ààBM*Ç W?OK_Ç ÊUààà?R*Çè ÊU?OààF?L?'Ç rààÏ âèbM vÅ U?NÇu?à äèRè ® ÉÏU*Ç çc åUJ_ WHU
nB?ï
 q © à¨
® æuUIÇ Çc åUJ_
äU v éÃÑ ÊUšDÇ èà WOÇbO Ëu ÁÇdÅ v ãÑU èà édà s q © è ¨
® UNzÇdÅ q WOMF*Ç ÊUN’Ç ÊUIÇu vK äuB(Ç æèÏ vK_Ç qLFÇ
s ÊUuIFÇ ÊÇc éÑU™Ç hAK WOKFHÇ ÉÑÇÏÇ s äu*Ç VUFï
 º ©¸¹¨ ÉÏU
tš???Å æU??è U??N? t??LK X? v?? æu?U??IÇ Çc åU?J_ W??H?U??