Law 70 on Associations and Other Foundations Working in the Field of Civil Work

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


²°±· WM uU ²´ v ©è¨ ÑdJ ²° ÏbFÇ ­ WOLdÇ Ébd’Ç ±
WàMààÇ
æuàààààÇ
ÊUN}M ´ sLÇ
à ±´³¸ WM æUF ²· v ÑÏUBÇ
© å ²°±· WM uU ²´ ¨ oÇu*Ç ²° ÏbààààFÇ
© è ¨ ÑdJ

²°±· WM uU ²´ v ©è¨ ÑdJ ²° ÏbFÇ ­ WOLdÇ Ébd’Ç ²
²°±· WM ·° rÑ æuU
ÊUOFL’Ç qL rOEM æuU ÑÇbS
wK_Ç qLFÇ äU w WKUFÇ ÊUR*Ç s UdOè
VFAÇ rU
WÑuNL’Ç fOzÑ
º çUÑbà bè ¬ tB vŸÇ æuUIÇ ÈÇuMÇ fK Ñd
© vè_Ç ÉÏU*Ç ¨
Uàà?ààN????dà WààOèÏ ÊU??O??U??HÇ vÅ Çë
ÏUM??Ç ÉQ??AM*Ç ÊU??O??F??L??’Ç rEM ÏÑè U?? ÉU??Çd0
¬ ±¹·± WMàà? ¹± rààÑ æuU??IÇ åUJ?ààQ äšàÇ åb?? lè ¬ W??Od??FÇ d?B?? WÑu??N?L??
ÊUU?OJÇ s UdO?è WOK_Ç ÊU?R*Çè ÊU?OF?L’Ç æQ? v oÇd*Ç æuUIÇ åUJQ qL?Fï

º tUJÃ Vu0 WLEM*Ç
pKè ÊU??O?F??L?K vK?_Ç qL?FÇ W??ÑU2 Wd?? t oÇd*Ç æuU??IÇè æuU?IÇ Çc? rEMè
qL?F?Ç ÓÑU9 æà UU?L???ï
 èà vuU??IÇ U?NKJ æU?? Uë
à W?N?? éà vK dEè ¬ ÊUU??OJÇ
® UN ÙuC)Çè tUJQ åÇe™Ç bF ™Å vK_Ç
© WOUÇ ÉÏU*Ç ¨
æuUIÇ v tOK ÕuBM*Ç ndFÇ oè vK_Ç qLFÇ ÓÑU9 vÇ ÊUUOJÇ lOL vK
pÐè tUJ_ U?ë
Iè UNU?{èà oOu åuI æà vuU?IÇ UNKJ èà UUL? æU Uë
à oÇd*Ç
® UNK WB<Ç WLJ;Ç XC ™Åè t qLFÇ aÑU s WM äš tààOK Õuà?ààBM*Ç W?OK_Ç ÊUààà?R*Çè ÊU?OààF?L?'Ç rààÏ âèbM vÅ U?NÇu?à äèRè ® ÉÏU*Ç çc åUJ_ WHU
nB?ï
 q © à¨
® æuUIÇ Çc åUJ_
äU v éÃÑ ÊUšDÇ èà WOÇbO Ëu ÁÇdÅ v ãÑU èà édà s q © è ¨
® UNzÇdÅ q WOMF*Ç ÊUN’Ç ÊUIÇu vK äuB(Ç æèÏ vK_Ç qLFÇ
s ÊUuIFÇ ÊÇc éÑU™Ç hAK WOKFHÇ ÉÑÇÏÇ s äu*Ç VUFï
 º ©¸¹¨ ÉÏU
tš???Å æU??è U??N? t??LK X? v?? æu?U??IÇ Çc åU?J_ W??H?U??