Political Parties Act

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:

  • Year:
  • Country: Estonia
  • Language: Estonian
  • Document Type: Domestic Law or Regulation
  • Topic:

This document has been provided by the
International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

ICNL is the leading source for information on th e legal environment for civil society and public
participation. Since 1992, ICNL has served as a resource to civil society leaders, government
officials, and the donor community in over 90 countries.

Visit ICNL’s Online Library at
https://www.icnl.org/knowledge/library/index.php
for further resources and research from countries all over the world.

Disclaimers Content. The information provided herein is for general informational and educational purposes only. It is not intended and should not be
construed to constitute legal advice. The information contai ned herein may not be applicable in all situations and may not, after the date of
its presentation, even reflect the most current authority. Noth ing contained herein should be relied or acted upon without the benefit of legal
advice based upon the particular facts and circumstances pres ented, and nothing herein should be construed otherwise.
Translations. Translations by ICNL of any materials into other languages are intended solely as a convenience. Translation accuracy is not
guaranteed nor implied. If any questions arise related to the accuracy of a translation, please refer to the original language official version of
the document. Any discrepancies or differences created in the tr anslation are not binding and have no legal effect for compliance or
enforcement purposes.
Warranty and Limitation of Liability. Although ICNL uses reasonable efforts to include ac curate and up-to-date information herein, ICNL
makes no warranties or representations of any kind as to its a ccuracy, currency or completeness. You agree that access to and u se of this
document and the content thereof is at your own risk. ICNL discl aims all warranties of any kind, express or implied. Neither ICNL nor any
party involved in creating, producing or delivering this document shall be liable for any damages whatsoever arising out of access to, use of
or inability to use this document, or any e rrors or omissions in the content thereof.

Erakonnaseadus
Vastu võetud 11. mail 1994. a.
(RT I 1994, 40, 654),
jõustunud 16. juunil 1994. a.,
muudetud järgmiste seadustega:
18.12.2003 jõust.01.01.2004 – RT I 2003, 90, 601;
18.12.2002 jõust.23.01.2003 – RT I 2003, 4, 22;
03.12.2002 jõust.01.01.2003 – RT I 2002, 102, 602;
12.06.2002 jõust.18.07.2002 – RT I 2002, 57, 355;
07.05.2002 jõust.24.05.2002 – RT I 2002, 42, 264;
13.03.2002 jõust.01.07.2002 – RT I 2002, 29, 174;
29.01.2002 jõust.04.03.2002 – RT I 2002, 21, 117;
17.02.99 jõust.01.07.99 – RT I 1999, 27, 393;
17.06.98 jõust.10.07.98 – RT I 1998, 59, 941;
06.06.96 jõust.01.10.96 – RT I 1996, 42, 811;
16.05.96 jõust.08.06.96 – RT I 1996, 37, 739.

1. peatükk
Üldsätted

§ 1. Erakonna mõiste
(1) Erakond (partei) on Eesti kodanike vabatahtlik poliitiline ühendus, mille
eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning
riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamine, ning mis on registreeritud käesolevas
seaduses sätestatud korras.
(2) Erakond on mittetulundusühing. Erakonnale laieneb mittetulundusühingute
seadus niivõrd, kuivõrd käesolevas seaduses ei sätestata teisiti.
(18.12.2003 jõust.01.01.2004 – RT I 2003, 90, 601)

§ 2. Erakonna eesmärkide saavutamise vahendid
(1) Erakonna eesmärkide saavutamise vahendid on:
1) erakonna kandidaatide esitamine ning valimiskampaania läbiviimine Riigikogu,
Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel;
2) erakonna osalemine Riigikogusse valitud erakonnaliikmete kaudu Riigikogu
teg evuses, Euroopa Parlamenti valitud erakonnaliikmete kaudu Euroopa Parlamendi
tegevuses, kohaliku omavalitsuse volikogusse valitud erakonnaliikmete kaudu volikogu
tegevuses, Riigikogusse ja kohaliku omavalitsuse volikogusse valitud erakonnaliikmete
kaudu va stavalt Vabariigi Presidendi valimisel, Vabariigi Valitsuse ja kohaliku
omavalitsuse täitevorgani moodustamisel, rahvusvahelises koostöös välisriikide
erakondadega.
(18.12.2002 jõust.23.01.2003 – RT I 2003, 4, 22)
(2) (Kehtetu – 06.06.96 jõust.01.10.96 – RT I 1996, 42, 811)

§ 3. Erakonna moodustamise territoriaalsuse põhimõte
(1) Erakond moodustatakse territoriaalsuse põhimõttel. Erakond ei või asutada oma
struktuuriüksusi asutustes, ettevõtetes ega organisatsioonides.
(2) Eestis asut atud, registreeritud ja tegutsevate erakondade juhtorganid ning
struktuuriüksused peavad asuma Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all oleval territooriumil.
Erakonna struktuuriüksus võib asuda ka välisriigis, kui see ei ole vastuolus selle riigi
seadustega.

§ 4. Erakonna tegevuse piirangud
(1) Keelatud on erakonnad, kelle eesmärgid või tegevus on suunatud Eesti
põhiseadusliku korra või territoriaalse terviklikkuse vägivaldsele muutmisele või on muul
viisil vastuolus kriminaalseadusega.
(2) Relv i valdavad, samuti sõjaväeliselt korraldatud või sõjaväelisi harjutusi
harrastavad ühingud või liidud ei või tegutseda erakonnana ega erakonna
struktuuriüksusena.
(3) Keelatud on sekkumine erakonna siseasjadesse, välja arvatud seadusega lubatud
erij uhul.
(4) Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all oleval territooriumil on keelatud teise riigi
erakonna või selle struktuuriüksuse või muu poliitilise ühenduse või selle
struktuuriüksuse moodustamine ja tegutsemine.

§ 5. Erakonna liikmed

(1) Erakonna liikmeks võib olla vähemalt 18- aastane teovõimeline Eesti kodanik.
Üheaegselt võib kuuluda ainult ühte erakonda.
(2) Erakonna liikmeks astumisele, samuti väljaastumisele ja väljaarvamisele
kohaldatakse mittetulundusühingute seadust, kui käes olevast seadusest ei tulene teisiti.
(12.06.2002 jõust.18.07.2002 – RT I 2002, 57, 355)
(2
1) Erakonna liige astub erakonnast välja kirjaliku teate alusel. Väljaastumine
jõustub, kui teade on erakonna juhatusele üle antud.
(12.06.2002 jõust.18.07.2002 – RT I 2002, 57, 355)
(3) Kaitseväe tegevteenistuses olev isik ei tohi olla erakonna liige.
(18.12.2003 jõust.01.01.2004 – RT I 2003, 90, 601)
(4) Vabariigi President peatab ametisoleku ajaks oma erakondliku kuuluvuse.
(5) Erakonnal ei või olla kollektiivliikmeid.

2. peatükk
Erakonna asutamine ja selle tegevuse korraldus

§ 6. Erakonna asutamine
(1) Erakond asutatakse lihtkirjalikus vormis asutamislepinguga. Erakonna
asutamislepingule kohaldatakse mittetulundusühingute seaduse s (RT I 1996, 42, 811; RT
I 1998, 96, 1515; 1999, 10, 155; 23, 355; 67, 658; 2000, 55, 365; 88, 576; 2001, 56, 336;
93, 565; 2002, 53, 336; 2003, 88, 591) sätestatut, kui käesolevast seadusest ei tulene
teisiti.

(17.06.98 jõust.10.07.98 – RT I 1998, 59, 941)
(2) Erakond registreeritakse, kui tal on vähemalt 1000 liiget.

§ 7. Erakonna põhikiri ja programm
(1) Erakonna tegevuse aluseks on põhikiri.
(06.06.96 jõust.01.10.96 – RT I 1996, 42, 811)
(2) Erakonna põhikirjale kohaldatakse mitt etulundusühingute seaduses põhikirjale
sätestatud nõudeid.
(06.06.96 jõust.01.10.96 – RT I 1996, 42, 811)
(2
1) Erakonna põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud
üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole
ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
(18.12.2003 jõust.01.01.2004 – RT I 2003, 90, 601)
(3) Erakonna poliitilise tegevuse aluseks on programm. Selle kinnitamise ja
muutmise kord sätestatakse erakonna põhikirjas.

§ 8. Registrisse kandmise avaldus
Erakonna mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmise avaldusele tuleb
lisaks mittetulundusühingute seaduse § -s 10 sätestatule lisada:
1) juhatuse liikmete poolt allakirjutatud programm;

2) erakonna liikmete nimekiri, mis sisaldab erakonna liikmete nimed, isikukoodid ja
liikmeksastumise päeva, kuu ja aasta;
(17.06.98 jõust.10.07.98 – RT I 1998, 59, 941; 12.06.2002 jõust.18.07.2002 – RT I 2002,
57, 355)
3) erakonna sümboolika näidis või kavand, kui need on põhikirjaga ette nähtud.
(06.06.96 jõust.01.10.96 – RT I 1996, 42, 811)

§ 8
1. Erakonna liikmete nimekiri
(1) Erakonna juhatus peab erakonna liikmete nimekirja, millesse kantakse igaühe
ees – ja perekonnanimi, isikukood, liikmeksa stumise ning väljaastumise või väljaarvamise
aeg. Nimekirja võib kanda ka muid andmeid, kui see ei ole vastuolus seadusega.
(2) Erakonna juhatus esitab iga aasta 1. veebruariks asukohajärgsele kohtu
registriosakonnale erakonna liikmete nimekirja 1. jaanuari seisuga, välja arvatud
väljaastunud ja väljaarvatud liikmete osas. Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa
Parlamendi valimise seaduse täitmise tagamiseks esitab erakonna juhatus erakonna
liikmete nimekirja Riigikogu liikmekandidaatide või Euroopa P arlamendi
liikmekandidaatide registreerimiseks esitamise viimase päeva seisuga sellele päevale
järgneval päeval.
(18.12.2002 jõust.23.01.2003 – RT I 2003, 4, 22)
(3) Justiitsminister kehtestab käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nimekirja
elekt roonilise esitamise nõuded.
(4) Erakonna juhatus võib esitada ning erakonnast väljaastunud või väljaarvatud
isiku nõudel peab esitama sellekohase teate kohtu registriosakonnale. Kui isiku

liikmeksolek nähtub veebilehel avalikustatud erakonna liikmete nimekirjast, teeb kohtu
registriosakond sinna teate alusel märke väljaastumise või väljaarvamise kohta.
(5) Kui erakonna juhatus ei ole esitanud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud
teadet, võib erakonnast väljaastunud või väljaarvatud isik ise esitada teate märke
tegemiseks. Teade peab olema notariaalselt kinnitatud. Notar saadab teate notariaalselt
kinnitatud ärakirja erakonna juhatusele.
(12.06.2002 jõust.18.07.2002 – RT I 2002, 57, 355)

§ 9. Erakonna põhikirja registreerimise otsustamine
( 1) (Kehtetu – 06.06.96 jõust.01.10.96 – RT I 1996, 42, 811)
(2) Erakonda ei registreerita juba registrisse kantud või sellest kustutatud erakonna
nime all.

§ 9
1. Erakonna üldkoosolekul osalemine ja hääletamine
Erakonna üldkoosolekul võib os aleda ja hääletada erakonna liige või põhikirjas
ettenähtud juhul tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla
ainult teine erakonna liige.
(18.12.2003 jõust.01.01.2004 – RT I 2003, 90, 601)

§ 10. (Kehtetu – 17.02.99 jõust.01.07.99 – RT I 1999, 27, 393)

§ 11. (Kehtetu – 17.02.99 jõust.01.07.99 – RT I 1999, 27, 393)

§ 12. Erakonna tegevuse seaduslikkuse tagamine, selle ühinemine, jagunemine ja
lõpetamine
(1) Erakonna tegevuse seaduslikkuse tagamine ning erakonna ühinemine,
jagunemine ja lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduse alusel. Ühinemises või
jagunemises osalevad erakonnad esitavad lisaks mittetulundusühingute seaduses
ettenähtud andmetele ka käesoleva seaduse § -s 8 ettenähtud andmed. Erakonna liikmete
nimekiri peab kajastama ühinemise või jagunemise järgset seisu. Erakondade
ühinemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole üldkoosolekul osalenud
või esindatud liikmetest.
(18.12.2003 jõust.01.01.2004 – RT I 2003, 90, 601)
(2) Koh tu registriosakonnal on õigus nõuda erakonna juhatuselt käesoleva seaduse §
8
1 lõikes 2 nimetatud nimekirja esitamist registriosakonna määratud kuupäeva seisuga,
kui on alust arvata, et erakonna liikmete tegelik arv on langenud alla 1000.
(3) Kui er akonna liikmete arv langeb alla 1000 ning vabatahtlikku lõpetamist ei ole
alustatud, võib sundlõpetamise algatamist taotleda lisaks mittetulundusühingute seaduse
§ 40 lõikes 1 nimetatud isikutele ka kohtu registriosakond.
(12.06.2002 jõust.18.07.2002 – RT I 2002, 57, 355)
(4) Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele suunatud tegevuse või
eesmärkidega erakonna tegevuse lõpetamine toimub põhiseaduslikkuse järelevalve
kohtumenetluse seaduses (RT I 2002, 29, 174; 2003, 4, 22; 24, 148) sätestatud korras.
(18.12.2003 jõust.01.01.2004 – RT I 2003, 90, 601)

2
1. peatükk

Erakonna vara ja vahendid
(18.12.2003 jõust.01.01.2004 – RT I 2003, 90, 601)

§ 12
1. Erakonna vara ja vahendid
(1) Erakonna vara ja vahendite allikaks on üksnes tema poolt põhikirjaga kehtestatud
liikmemaksud, käesoleva seaduse alusel saadud eraldised riigieelarvest, füüsiliste isikute
annetused ning tulu erakonna varalt.
(2) Erakond ei tohi vastu võtta anonüümset ega varjatud annetust.
(3) Varjatud annetuseks l oetakse mis tahes kaupade, teenuste, varaliste ja
mittevaraliste õiguste loovutamist erakonnale tingimustel, mis ei ole kättesaadavad
teistele isikutele.
(4) Erakond võib sõlmida laenu- või krediidilepingu, kui laenuandja või
krediidiandja on kredii diasutus ning leping on tagatud erakonna varaga või tema liikme
käendusega.
(18.12.2003 jõust.01.01.2004 – RT I 2003, 90, 601)

§ 12
2. Majandusaasta aruanne
(1) Majandusaasta aruande koostamiseks viib erakond, mis saab eraldist
riigieelarvest, läbi audiitorkontrolli.
(2) Erakonna üldkoosolek või põhikirja järgi seda asendav organ kinnitab igal aastal
erakonna majandustegevuse aruande ja avalikustab selle erakonna veebilehel.
Aastaaruanne koos seadusega ettenähtud lisadega avaldatakse Riigi Teataja Lisas.

(18.12.2003 jõust.01.01.2004 – RT I 2003, 90, 601)

§ 12
3. Annetuste avalikkus
(1) Erakonna poolt saadud annetuste kohta peab erakond registrit. Erakond
avalikustab annetuste registri oma veebilehel.
(2) Annetuste registris märg itakse annetaja nimi, tema kontaktandmed ning annetuse
väärtus. Mitterahalise annetuse korral määrab annetuse väärtuse annetaja.
(3) Annetuste registris toodud andmete õigsuse tagab erakonna juhatus.
(4) Erakond ei tohi vastu võtta anonüümset annetust ega juriidilise isiku annetust.
Sellise annetuse tagastab erakond võimaluse korral annetajale. Võimaluse puudumisel
kannab erakond kümne päeva jooksul annetuse riigieelarvesse, kus see lisatakse järgmisel
eelarveaastal riigieelarvest erakondadele eraldatava toetuse hulka.
(18.12.2003 jõust.01.01.2004 – RT I 2003, 90, 601)

§ 12
4. Valimiskampaania rahastamise avalikkus
(1) Erakond esitab aruande Riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogu või
Euroopa Parlamendi valimiskampaania läbiviimise ks erakonna, käesoleva seaduse §-s
12
6 nimetatud mittetulundusühingute ja erakonna nimekirjas kandideerinud isikute poolt
tehtud kulutuste ning kasutatud vahendite päritolu kohta korruptsioonivastase seaduse §
14 lõikes 2 nimetatud komisjonile ühe kuu jooksul, arvates valimispäevast.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud komisjonil on õigus nõuda täiendavaid
dokumente erakondade, käesoleva seaduse § -s 12
6 nimetatud mittetulundusühingute ja
kandideerinud isikute poolt tehtud kulutuste ning kasut atud vahendite päritolu kohta.

(18.12.2003 jõust.01.01.2004 – RT I 2003, 90, 601)

§ 12
5. Eraldised riigieelarvest
(1) Riigikogu valimistel osalenud erakond, mis ei ületanud valimiskünnist, kuid
kogus vähemalt:
1) ühe protsendi häältest, sa ab riigieelarvest eraldist 150 000 krooni aastas;
2) neli protsenti häältest, saab riigieelarvest eraldist 250 000 krooni aastas.
(2) Riigieelarves ettenähtud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata eraldistest
jaotatakse pool proportsionaa lselt Riigikogu viimastel valimistel saadud häälte arvuga
nende erakondade vahel, mis kogusid vähemalt viis protsenti häältest. Ülejäänud summa
jaotatakse erakondade vahel proportsionaalselt kohaliku omavalitsuse volikogu viimastel
valimistel saadud häälte arvuga nende erakondade vahel, mis kogusid üleriigiliselt
vähemalt viis protsenti häältest.
(3) Erakondade ühinemisel käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 ettenähtud eraldised
liidetakse. Erakonna jagunemisel eraldumise teel eraldatakse riigieelarv e eraldis
jagunevale erakonnale ning omandav erakond riigieelarvest eraldist ei saa. Erakonna
jagunemisel jaotumise teel jaotatakse eraldis vastavalt erakondade jagunemislepingus
sätestatud kokkuleppele. Erakonna lõpetamisel lõpeb õigus eraldisele riigieel arvest pärast
registrikannet, kuid mitte hiljem kui kahe kuu möödumisel erakonna lõpetamise otsuse
tegemisest erakonna poolt.
(4) Erakonnale eraldatavad summad kantakse erakonna arvele Vabariigi Valitsuse
poolt määratud valitsusasutuse kaudu, lähtudes Vabariigi Valimiskomisjoni poolt esitatud
teatisest, mis sisaldab erakondade poolt Riigikogu valimistel saadud häälte arvu ja
kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel saadud häälte arvu ning kehtivate häälte
koguarvu.

(5) Riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogu valimise toimumise aastal
muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist valimistulemuste väljakuulutamisele
järgnevast kuust.
(6) Erakonna jagunemisel muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist jagunemisele
järgnevast kuust. Erakonna lõpetamisel muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist
käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtajale järgnevast kuust, arvestades käesoleva
paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 4 nimetatud tingimusi.
(18.12.2003 jõust.01.01.2004 – RT I 2003, 90, 601)

§ 12
6. Annetuste piirangud tulenevalt erakonna liikmelisusest
Käesolevas peatükis sätestatud piirangud erakonnale annetuste vastuvõtmisel ning
annetuste avalikustamise nõuded laienevad ka mittetulundusühingule, mille liige erakond
on. Erakonna annetused sellistele mittetulundusühingutele on lubatud.
(18.12.2003 jõust.01.01.2004 – RT I 2003, 90, 601)

2
2. peatükk
(03.12.2002 jõust.01.01.2003 – RT I 2002, 102, 602)
Vastutus
(03.12.2002 jõust.01.01.2003 – RT I 2002, 102, 602)

§ 12
13. (Kehtetu – 18.12.2003 jõust.01.01.2004 – RT I 2003, 90, 601)

§ 12 14. Erakonnale tehtavate annetuste registreerimise ja avalikustamise korra rikkumine
(1) Erakonnale tehtavate annetuste registreerimise või avalikustamise korra
rikkumise eest – karistatakse rahatrah viga kuni 300 trahviühikut.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse
rahatrahviga kuni 50 000 krooni.
(18.12.2003 jõust.01.01.2004 – RT I 2003, 90, 601)

§ 12
15. Erakonna majandustegevuse aastaaruande, vahendite kvartaliaruande ja
valimiskampaania rahastamise avalikustamise korra rikkumine
(1) Erakonna majandustegevuse aastaaruande või erakonnale laekunud vahendite
kvartaliaruande või erakonna valimiskampaania rahastamise avalikustamise korra
rikkumise ees t – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse
rahatrahviga kuni 50 000 tuhat krooni.
(03.12.2002 jõust.01.01.2003 – RT I 2002, 102, 602)

§ 12
16. Menetlus
(1) Käesoleva seaduse § -des 12
14–12 15 sätestatud väärtegudele kohaldatakse
karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 105, 612; 2003, 4, 22; 83, 557; 90,
601) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 110, 654; 2003, 26, 156;
83, 557; 88, 590; 593) sätteid.
(18.12.2003 jõust.01.01.2004 – RT I 2003, 90, 601)

(2) Käesoleva seaduse §-des 12 14–12 15 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja
on politseiprefektuur.
(18.12.2003 jõust.01.01.2004 – RT I 2003, 90, 601)
(3) K äesoleva seaduse § -des 12
14–12 15 sätestatud väärteoasju arutab maa- või
linnakohus.
(03.12.2002 jõust.01.01.2003 – RT I 2002, 102, 602; 18.12.2003 jõust.01.01.2004 – RT I
2003, 90, 601)

3. peatükk
Rakendussätted

§ 13. Seaduse rakendamine
(1) (Ke htetu – 17.06.98 jõust.10.07.98 – RT I 1998, 59, 941)
(2) Kuni VIII Riigikogu valimisteni võib erakondi asutada ja neid registreerida, kui
neil on vähemalt 200 liiget.
(06.06.96 jõust.01.10.96 – RT I 1996, 42, 811)
(3) Käesoleva seaduse § 11 rakendatakse VIII Riigikogu valimistulemuste
väljakuulutamise päevast.
(4) Varem registreeritud erakonna kandmisel mittetulundusühingute ja sihtasutuste
registrisse tuleb avaldusele lisada üldkoosoleku protokoll, millega on kinnitatud erakonna
põhikirja kehtiv redaktsioon ning valitud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse
kandmise avaldusele allakirjutanud juhatus.

(17.06.98 jõust.10.07.98 – RT I 1998, 59, 941)
(5) Kuni 2004. aasta 1. jaanuarini erakonna sõlmitud laenulepingud ja
krediidilepingud jäävad kehtima.
(18.12.2003 jõust.01.01.2004 – RT I 2003, 90, 601)

§ 13
1. Riigieelarve eraldise andmise korra erisused aastani 2006
(1) Käesoleva seaduse § 12
5 lõiget 2 rakendatakse alates 2006. aasta 1. jaanuarist.
(2) Kuni 2005. aasta 31. detsembrini saab Riigikogus esindatud erakond eraldist
riigieelarvest suuruses, mis on proportsionaalne Riigikogu valimisel saadud kohtade
arvuga. Erakonnale eraldatavad summad kantakse erakonna arvele Vabariigi Valitsuse
määratud valitsus asutuse kaudu, lähtudes Vabariigi Valimiskomisjoni esitatud
nimekirjast, mis sisaldab erakondade poolt Riigikogu valimisel saadud kohtade arvu.
(3) Käesoleva seaduse § 12
5 lõikeid 3–6 kohaldatakse, arvestades käesoleva
paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sät estatud erisusi.
(18.12.2003 jõust.01.01.2004 – RT I 2003, 90, 601)

[§ 14 välja jäetud] 1

1 Omitted section amends other legislation.