Proclamation To Provide For The Registration And Regulation Of Charities And Societies

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:

  • Year:
  • Country: Ethiopia
  • Language: English
  • Document Type: Domestic Law or Regulation
  • Topic:

ÃNÇ êU
Unit Price nU¶T Uz¤È ±.œ.q.Ü *¹ þ1
Negarit G. P.O.Box 80001

yxþT×eà ØÁ‰§êE ÄþäK‰sþÃêE ¶pBlþK
ØÁ‰L nU¶T Uz¤È
FEDERAL NEGARIT GAZETA
OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

bxþT×eà ØÁ‰§êE ÄþäK‰sþÃêE ¶pBlþK
yÞZB twµ×C MKR b¤T «ÆqEnT ywÈ

¥WÅ

xêJ qÜ_R 6)!1 /2 ךְ 1 ›.M

¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹“ TQu^ƒ
አዋጅ ………
ገጽ 4¹þ 5)@1

CONTENTS

Proclamation No. 621/2009

Charities and Societies Pr oclamation ………..Page 4521

›ªÏ lØ` 6)!1/2 ךְ 1
¾uÑA›É^ÑAƒ É`Ï„‹“ TQu^ƒ ን

ለመመዝገብና ለማስተዳደር የወጣ Aዋጅ

በIትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ሕገመንግሥት የተረጋገጠውን የዜጎች የመደራጀት
መብት ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል ሕግ
ማውጣት Aስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹“ TIu^ƒ u›=ƒÄ
åÁ Q´x‹ G
KSÅÑõ“ KTdKØ ¾}TEL ¾QÓ T°kõ T¨<׃ ›eðLÑ> J• uSÑ–~ ፤

u›=ƒÄåÁ ôÈ^L© ÈV¡^c=Á© ]øwK=¡
QÑS”ÓYƒ ›”kê ፶5 (1 ) SW[ƒ ¾T>Ÿ}K¨< ታውጇል :: ¡õM ›”É ÖpLL 1 . ›ß` ርEስ ÃI ›ªÏ & ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹“ TQ u^ƒ ›ªÏ lØ` 6)!1/2 ךְ 1& }wKA K=Öke ËLM:: PROCLAMATION NO. 621/2009. PROCLAMATION TO PROVIDE FOR THE REGISTRATION AND REGULATION OF CHARITIES AND SOCIETIES WHEREAS, it is found necessary to enact a law in order to ensure the realization of citizens’ right to association enshrined in the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia; WHEREAS, it is found essential to promulgate a law to aid and facilitate the role of Charities and Societies in the overall development of Ethiopian peoples; NOW, THEREFORE , in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows: SECTION ONE GENERAL 1. Short Title This Proclamation may be cited as the “Charities and Societies Proclamation No.621/2009.” አםףአוስـኛ ዓאُ qÜ_R @5 አዲስ አበוֹ የካٌُ 6 qN 2ךְ 1 ዓ .ו 15th Year No.25 ADDIS ABABA 13 th February, 2009 ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4522 2. ƒ`ÕT@ u²=I ›ªÏ ¨ÁcØ “MJ’ ue}k`&

1 / “ ¾u˃ ¯Sƒ” TKƒ u›=ƒÄåÁ ›q×Ö`
ŸNUK? 1 EeŸ c’@ ፴ ¨ÃU uÓ]ÑA] Á” ›q×Ö` ŸË”ª] 1 Eስከ Ç=c?Uu`
“1 ÁK¨< ጊዜ ’¨<& 2/ “ ¾›=ƒÄåÁ ¾uÔ ›É^Ôƒ É`σ” ¨ÃU “ የ ›=ƒÄåÁ TIu` ” TKƒ u›=ƒÄåÁ QÓ Sc[ƒ ¾}Sc[}' Gq×Öƒ ’¨< ፡፡ ነገር ግን የገቢያቸውን ከ0 በመቶ የማይበልጥ ከውጭ ምንጭ የሚ ገኝ ገቢ የሚጠቀሙ ከሆነ የIትዮጵያ በጎ A ድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር ሆነው ሊቆጠሩ ይችላሉ፤ 3/ “የIትጵያ ነዋሪዎች የበጎ Aድራጎት ድርጅት” ወይም “የ I ትዮጵያ ነዋሪዎች ማህበር ” ማለት ሁሉም Aባላ ቱ በI ትዮጵያ ነዋ ሪ የሆኑ፣ ከ0 በመቶ በላይ ከውጭ ምንጭ የሚገኝ ገቢ የሚጠቀም Eና በ Iትዮጵያ ሕግ መሰረት የተቋቋመ የበጎ A ድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር ነው፤ 4 / “¾¨<ß ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`σ ” TKƒ u¨<ß QÓ Sc[ƒ ¾ ተssS ¨ÃU ¾¨<ß ²?Ô‹ u›vM’ƒ ÁKq×Öƒ ¾uÔ
›É^Ôƒ É`σ ነው፤

5 / ”w²’>e‚` & Eና &T>’>eƒ` & TKƒ Eንደ
ቅደምተከተላቸው ¾›=ƒÄåÁ ôÈ^L©
Ç=V¡^c=Á© ]øwK=¡ ¾õƒQ T>’>e‚`
Eና T>’>eƒ` ’¨<& 7 . & ¾Y^ S] & TKƒ Oዲተርን ሳያካትት ¾uጎ ›É^ጎ ƒ É`Ï~” ¨ÃU ¾T ህu” የE ለት ተ Eለት ›e}ÇÅ` u›ÖnLà ¾T>q×
Ö` Eና ¾T>S^ c¨< ’¨<& 8/ “c¨<” TKƒ T“†¨Xw S³Ówƒ ¾T>kSÖÁ”H>Éuƒ ቦታ
’¨<& 0/ “Q´v© Sªà ” TKƒ uQ´v© ¨ÃU uY^ ¨ÃU uS•]Á ቦታዎች uSH@É ¾T>Ñ–¨<” Ñu= KuÑA ›É^ÑAƒ }Óva‹ Eንዲያውለው ÑMë Ñ”²w ¨ÃU K?L ”w[ƒ uªÒ ¨ÃU u’é KTcvcw ¾T>Å[Ó Ø] TKƒ c=J” ለGÃT•ƒ
¨ÃU Kkw` ›ÑMÓKAƒ uªK S_ƒ
ወይም ሕንፃ ወይም Aጠገባቸው ባለ
መሬት ላይ የሚደረግ ጥሪን Aያጠቃ
ልልም፤

01/
&S}ÇÅ]Á Å”w & TKƒ ¾uÔ ›É^Ôƒ
É`Ï~ ¨ÃU Tህ u ¾}ssSv†¬”
¨ÃU K=Á^Udž¨< ¾T>‹K< ¯LT− ‹ ¨ÃU Gw~” uY^ Là ¾T>Á¨Ául SS
ዘ— −‹”’ ¾›S^` x ugcØuƒ S”ÑÉ& ¾uጎ ›É
^ ጎƒ É`Ï~ ¨ÃU Tህ u ¾T>}ÇÅ
`uƒ ”Ç=GhhK
SY]Á u?ƒ ’¨<& 03 / " ክልል " ማለት በ Iትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞ ክራስያዊ ሪፐብሊክ ሕገ -መንግስት Aንቀጽ ፵ 7 የተመለከተው የIትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ Aባል የሆነ ክልል ነው፤ 04/ “ Aስተዳደራዊ ወጪ” ማለት ለደመወዝ፣ ለ A በል፣ ለጥቅማ ጥቅም፣ ለEቃዎችና ለ A ገልግሎቶች ግዥ፣ ለጉዞ Eና ለመስተ ንግ ዶ የሚወ ጡ ለበጎ Aድራጎት ድርጅቱ ወይም ለማህበሩ Aስተዳደራዊ ሥራዎች A ስፈላጊ የሆነ ወጪ ነው፡፡ 05/ “ ከውጭ ምንጭ የሚገኝ ገቢ ” ማለት ከውጭ Aገር የሚደረግ የማንኛውም Eቃ ወይም ገንዘብ ወይም ዋስትና ስጦታ፣ ክፍያ ወይም ማስተላለፍ ነው፡፡ የውጭ ምንጭ ማንኛውንም የውጭ Aገር መንግ ሥት፣ ኤጄንሲ ወይም ካምፓኒ፤ ዓለም A ቀፍ ኤጄንሲ ወይም ማንኛውንም በው ጭ A ገር ያለ ሰው ያካትታል፡፡ 9/ "Place of Work" shall mean the place where a person’s records and books of account are kept or the place where a person conducts work; 10/ “Public Collection” shall mean an appeal in any public place or by means of visits to places of work or residence; for money or other property whether for consideration or otherwise and which is made in association with a representation that the whole or any part of its proceeds is to be applied for charitable purposes and shall not include appeal made on a land or building used for the purposes of worship or burial or any land adjacent to it; 11/ “Rules” shall include the objects for which a Charity or Society is formed, or which it may pursue, or for which its funds may be applied; the qualifications for membership and for the holding of any office; the method of appointment or election to any office; the rules by which the Charity or Society is to be governed; and the method and manner by and in which any of the above matters may be amended; 12/ "Sector Administrator" shall mean a Federal Executive Office designated as such in accordance with Article 66 of this Proclamation; 13/ "State" shall mean a State specified under Article 47 of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia as a member state of the Federal Democratic Republic of Ethiopia ; 14/ “Administrative costs” shall mean those costs incurred for emoluments, allowances, benefits, purchasing goods and services, travelling and entertainments necessary for the administrative activities of a Charity or society ; 15/ “Income from Fore ign source” means a donation or delivery or transfer made from foreign source of any article, currency or security. Foreign sources include the government, agency or company of any foreign country; international agency or any person in a foreign country. 4 ¹þ 5)@3 ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4524 06/ “የሃይማኖት ድርጅት ” ማለት የA ንድ ሃይ ማኖት ተከታዮች ሃይማኖታቸውን ለማደ ራጀት Eና ለማስፋፋት የሚያቋቁሙት ተቋም ሆኖ በዚህ Aዋጅ ትርጓሜ የበጎ A ድራጎት ዓላማዎች ለማሳካት የተቋቋሙ ድርጅቶችን ወይም የሃይማኖት ድርጅቱ የሚያቋቁማቸው የበጎ Aድራጎ ድርጅቶችን A ያጠቃልልም፡፡ 3. ¾}ðéT>’ƒ ¨c”

1/ ÃI ›ªÏ uT> ከ}K<ƒ Là }ðéT>
ÃJ“M&
G/ Ÿ›”É uLà uJ’< ¡MKA‹ uT>c
¾uጎ ›É^ጎ ƒ É`Ï„‹“ Tህ u^ƒ
ወይም የA ባላት ጥንቅራቸው ከAንድ
ክልል uLÃ በሆኑ ማህበራት፤

K/ u›”É ¡MM w‰ ¾T>W u=J”U
በውጭ A ገር በጎ A ድራጎት ድርጅቶች
Eና በIትዮጵያ ነዋሪዎች ¾uጎ
›É^ጎ ƒ É`Ï„‹“ T ህu^ƒ፤

N / u›Ç=e ›uv ¨ÃU uÉ_Ǫ Ÿ}T
›e}ÇÅ` uT>c ¾u ጎ ›É^ጎ ƒ
É`Ï„‹“ T ህu^ƒ::

2 / ÃI ›ªÏ uT>Ÿ}K<ƒ Là }ðéT>
›ÃJ”U&
G/ uHÃT•ƒ ድርጅቶች&
K/ Ÿ›=ƒÄåÁ ôÈ^L© Ç=V¡^eÁ© ]øw
K=¡ S”Óeƒ Ò` uT>Å[Ó eUU’ƒ
Sc[ƒ u›=ƒÄåÁ ¨”kdkc< ¯KU ›kõ“ ¾¨<ß ¾uÑA ›É^ÑAƒ É` Ï„‹“ TQu^ƒ& N / በ°É` ፣ በ E ቁብ E ና ተመሳሳይ ባህላዊ ወይም ሃይማኖታዊ ይዘት ባላቸው ማሕበራት፤ Eና መ/ በሌላ ሕግ በሚሸፈኑ ማህበራት፡፡ ¡õM GÖ^) ¾QÓ
c¨<’ƒ ÁK¨< ¾ôÈ^M S”ÓYƒ SY]Á u?ƒ J• u²=I ›ªÏ }slTEM:: 16/ “Religious Organization” means an institute- ion established by believers to organize and propagate their religion and shall not include organizations established for the achievement of any charitable purpose as defined in this proclamation or charities established by the religious organizations. 3 . Scope of Application 1/ This proclamation shall be applicable to; a) Charities or Societies that operate in more than one regional state or Societies whose members are from more than one regional state; b) Foreign Charities and Ethiopian Resident Charities and Societies even if they operate only in one regional state; c) Charities or Societies operating inthe City Administration of Addis Ababa or Dire- Dawa. 2/ This proclamation shall not be applicable to; a) religious organizations; b) international or foreign organizations operating in Ethiopia by virtue of an agreement with the Government of The Federal Democratic Republic of Ethiopia; c) “Edir”, “Ekub” and other similar cultural or religious associations; d/ Societies governed by other laws. SECTION TWO CHARITIES AND SOCIETIES AGENCY 4. Establishment 1/ The Charities and Societies Agency (hereinafter referred to as the “Agency”) is hereby established by this Proclamation with its own legal personality and as an institution of the Federal Government. 4 ¹þ 5)@4 ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4525 2/ ›?Ë”c=¨< }Ö]’~ KT>’>e‚ ÃJ“M::

5 . ¾›?Ë”c=¨< ›LT −‹ ›?Δc=¨< ¾T>Ÿ}K<ƒ ¯LT −‹ Õ ታM& 1/ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹“ TIu^ƒ E”Ç= eóñ“ }M° ኳ†¨<” uQ ግ SW[ƒ E”Ç=¨Ö< Te‰M“ ማበረታታት & 2/ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹“ TIu^ƒ ›W ^` ÓMê’ƒ“ }ÖÁm’ƒ ¾cð’uƒ K=J” ¾T>‹Muƒ” ሁኔታ Sõጠ`&
3/ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹“ TIu^ƒ uQግ
SW[ƒ መስራታቸውን ማረጋገጥ ፡፡

6. ¾›?Ë”c=¨< YM×”“ }Óv^ƒ 1 / ›?Ë”c=¨< ¾T>Ÿ}K<ƒ YM×”“ }Óv^ƒ ይኖሩታል & G / u²=I ›ªÏ SW[ƒ KuÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹“ TQu^ƒ ðnÉ SeÖƒ' SS´Ñw“ Sq×Ö`& K / ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹“ TIu^ƒ ¾}hK ›W^` Eንዲኖራቸው ማበረታ ታት፣ N / ከሥልጣንና ተግባሩ Ò` Ó”–<’ƒ ÁL† ¨<” S[Í −‹ Tcvcw' መተንተን' Tc^Úƒ& S / ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï„‹“ TIu^ƒን ምዝገባ በሚመለከት መረጃ በÒ²?× Td}U“ Tc^Úƒ& W / ¾S”ÓYƒ ›"Lƒ Eና ¾uÑA ›É^ ÑAƒ É`Ï„‹“ TIu^ƒ ¾T>d}ñ
v†¨< ን ¾U¡¡` SÉ[¢‹ T²Ò ˃& [ / ¯LT¨<” KTd"ƒ ¾T>Áe‹M ¾¨< d’@ Gdw KT>’>e‚ Tp[w&
c/ KU´Ñv“ ðnÉ ØÁo ¾T>Ák`u< ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹ ¨ÃU TIu^ƒ Ñ<Çà ŸT>SKŸ}¨< ²`õ ›e}ÇÇ] Ò` uSS"Ÿ` S`Ua S¨c”& 2/ The Agency shall be accountable to the Ministry . 5. Objectives of the Agency The Agency shall have the following objectives: 1/ to enable and encourage Charities and Societies to develop and achieve their purposes in accordance with the law; 2/ to creat a situation in which the operation of Charities and Societies is transparent and accountable; 3/ to ensure that Charities and Societies operate legally. 6. Powers and Functions of the Agenc y 1/ The Agency shall have the following powers and functions: a) to license, register, and supervise Charities and Socie ties in accordance with this Proclamation; b) to encourage Charities and Societies to have better administration; c) collect, analyze and disseminate information that has connection with its powers and functions; d) publish and distribute information about the registration of Charities and Societies in the Gazette; e) organize consultative forum for governmental organs and Charities and Societies; f) to make proposals to the Ministry on matters relating to meeting its objectives; g) take decisions, in cooperation with the concerned Sector Administrator, on the application of Charities and Societies for registration and license; 4 ¹þ 5)@5 ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4526 g/ u›ªÏ lØ` 3)"4/09)(5 (Eንደተሻ ሻለ ) eKc’Ê‹ T[ÒÑØ“ U´Ñv ¾}Å’ÑѨ< Eንደተጠበቀ ሆኖ የዘለቄታ uÔ ›É^Ôƒ Eና ¾›Å^ uÔ ›É^Ôƒ ድርጅት c’ ዶችን T[ÒÑØ“ መመ ዝገብ & k/ KT>c׆¨< ›ÑMÓKA„‹ uS”Ó Yƒ uT>çÉk¨< }S” SW[ƒ ¾›ÑMÓKAƒ ¡õÁ −‹” Scwcw& u / ¾”w[ƒ vKu?ƒ SJ”' ¨ J• c=ÁÑ–¨< u²=I ›ªÏ ¾}cÖ<ƒ” YM×”“ }Óv^ƒ u¨<¡ M“ SeÖƒ& Eና † / ¯LT −‡” KTd"ƒ ›eðLÑ> ¾J’< K?KA‹ }Óva‹” SðçU:: 2/ u²=I ›”kê ”®’>eƒ ¾c’Ê‹ T[Ò
ÑÝ“ U´Ñv êIðƒ u?ƒ u›?Ë”c=¨< pØ` Óu= p`”Ýõ Eንዲከፍት ¨ÃU W^}™‡” Eንዲመድብ K=Á´ ËLM:: 7. ¾›?Ë”c=¨< ›sU ›?Ë”c=¨<' 1 / ¾ በጎ A ድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት x`É (Ÿ²=I u%EL & x`É & Eየተባለ ¾T>Ö^)’

2 / uS”ÓYƒ ¾T>jU ª“ ÇÃ_¡}`’ Eና
3/ Aስፈላጊ ሠራተኞች፤
ይኖሩታል፡፡

8. ¾x`Æ ›vL ት
1 / x`Æ cwdu=¨<” ÚUa uS”ÓYƒ ¾T>
c¾S< ሰባት ›vLƒ ይኖሩታል፡፡ 2 / በዚህ Aንቀጽ ንU ስ A ንቀጽ (1) መሰረት ከሚሰየሙ የቦርድ Aባላት መካከል ሁለቱ ከበጎ A ድራጎት ድርጅቶችና ከማህበራት የተውጣጡ ይሆናሉ፡፡ 9 . ¾x`Æ YM×”“ }Óv` x`Æ ¾T>Ÿ}K<ƒ YM×”“ ተÓv^ƒ ይኖሩ ታል & h) without prejudice to the provisions of Proclamation No. 334/2003 (as amended), to exercise the powers of registration and authentication of documents with regard to Charitable Endowments and Charitable Trusts; i) to collect fees for the services it renders in accordance with the rate to be approved by the Government; j) to own property, enter into contract, sue and be sued in its own name; k) to delegate, when it deems necessary, the powers and functions given to it by this Proclamation; and l) carryout such other activities necessary for the attainment of its objectives. 2/ Notwithstanding sub-article 1(h) of this Article, the Minister may order the Office of Documents Authentication and Registration to open a branch office in the premises of the Agency or assign its employee 7. Organization of the Agency The Agency shall have: 1/ A Charities and Societies Board (hereinafter referred to as the “Board”); 2/ A Director General to be appointed by the Government; and 3/ The necessary staff. 8. Members of the Board 1/ The Board shall have seven members, including its Chairperson, to be nominated by the government. 2/ Among the board members who are appointed in accordance with sub- article (1) of this Article, two of them shall be nominated from the Charities and Societies. 9. Powers and Functions of the Board The Board shall have the following powers and functions: 4 ¹þ 5)@6 ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4527 1/ Ÿ²=I ›ªÏ ›ðéçU Ò` }ÁÃዞ የT>’c< ¾þK=c= Ñ<ÇÄ‹” S`Ua ¾¨’>e‚ Ák`vM&

2 / ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹ Eና TIu^ƒ
›e}ÇÅ`” u}SKŸ} KT>ÁÒØS< ‹Ó a‹ SõƒN? Ãc×M& 3/ ¾›?Ë”c=¨< ª“ ÇÃ_¡}` uT>cÖ¨< ¨k`u< ÃÓv™‹” S`Ua èe“M& 4 / u²=I ›ªÏ SW[ƒ u›?Ë”c=¨< ¾T>¨Ö< SS]Á −‹” S`Ua ÁçÉnM& 5/ uª“ ÇÃ_¡} ¾T>k`u²? ÃcucvM& J•U
Eንደ Aስፈላጊነቱ uT“†¨²? ›e†”DÃ
ewcv K=ÁÅ`Ó Ã‹LM::
2 / ux`Æ ewcv ŸÓTi uLÃ ¾T>J’<ƒ ›vLƒ Ÿ}Ñ–< UM®} Ñ J• ከሚኒስቴሩ በሚሰጠው Aጠቃላይ
መመሪያ ¾›?Ë”c=¨<” Y^ −‹ ÃS^M' Áe}ÇÉ^M:: 2 / ¾²=I ›”kê ”®çÉp ደንብ SW
[ƒ ÃkØ^M’ Áe}ÇÉ^M&

1/ deliberates on and makes recommendations to the Minister on policy matters concerning the
implementation of this Proclamation;
2/ gives solutions to problems that arise in connection with the administration of
Charities and Societies;
3/ hears appeals from decisions of the Director
General in accordance with this
Proclamation;
4/ approves directives to be issued by the
Agency;
5/ decides on other matters concerning Charities and Societies submitted to it by the Director
General.
10. Meetings of the Board

1/ The Board shall meet once every month. It may; however, conduct emergency sessions
as may be deemed necessary.

2/ There shall be a quorum where more than half
of its members are present.

3/ Decisions of the Board shall be made by a majority vote; in case of a tie, however, the
Chairperson shall have a casting vote.

4/ Without prejudice to the provisions of this Article, the Board may prescribe its own
rules of procedure.
11. Powers and Function s of the Director
General

1/ The Director General shall be the chief executive of the Agency and shall, according to the general
directions given to him by the Ministry, direct and
administer the activities of the Agency.

2/ Without prejudice to the generalities of sub-Article (1) of this Article, the Director
General shall:
a) exercise the powers and functions of the
Agency specified under Article 6 of this
proclamation;
b) employ and administer the employees of the
Agency in accordance with regulations issued
by the Government following basic principles
of Federal Civil Service Laws ;

4 ¹þ 5)@7
ZZZDEVVLQLDODZFRP

gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page

4528

N/ ¾›?”Ëc=¨<” ¾Y^ S`N Ów`“ u˃ Á²ÒÍM' በሚኒስቴሩ c=çÉpU Y^ Là Á¨Å[Ñ< T“† ¨<”U Ó”–<’„‹ u}SKŸ} ›?Ë”c= ¨<” è¡LM& [/ ¾›?Ë”c=¨<” ¾Y^ ›ðéçU“ ¾H>
Xw ]þ`ƒ ›²ÒÏ„ Kሚኒስቴሩ
Ák`vM::
3/ ÇÃ_¡} K›?Ë”c=¨< ¾Y^ pMØõ“ uT>ÁeðMÓ SÖ” YM×”“ }Óv”
uŸòM K›?Ë”c=¨< ¾Y^ ሃ Lò−‹“ W^}™‹ u¨<¡M“ K=Áe}LMõ ËLM:: 02 . u˃ ¾›?Ë”c=¨< u˃ uS”ÓYƒ ÃSÅvM:: 03. ¾H>dw S³Ówƒ

1/ ›?Ë”c=¨< ¾}TEK<“ ƒ¡¡K— ¾J’< ¾H>dw
S³Ówƒ ÃóM::
2 / ¾›?Ë”c=¨< ¾H>dw S³Ówƒ“ K?KA‹ Ñ”
²w ’¡ c’Ê‹ uª“¨< *Ç=}` ¨ÃU uª“¨< *Ç=}` uT>c¾U *Ç=}` uÁS~
ÃS[S^K<:: ¡õM Zeƒ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹ ”®cØ }sU ’¨<:: 2 / “¾uÔ ›É^Ôƒ ¯LT ” ¾T>Ÿ}K<ƒ” ያካትታል & G / ÉI’ƒ” ¨ÃU ›ÅÒ” SŸLŸM' Sk’e ¨ÃU Te¨ÑÉ& c) prepare the work programme and budget of the Agency; and implement same upon approval by the Ministry; d) effect expenditure in accordance with the budget and work programme approved for the Agency; e) represent the Agency in all its dealings with third parties; f) prepare and submit to the Ministry the activity and financial reports of the Agency. 3/ The Director General may delegate part of the directorial powers and functions to officials and employees of the Agency to the extent necessary for the efficient performance of the activities of the Agency. 12. Budget The budget of the Agency shall be allocated by the Government. 13. Books of Account 1) The Agency shall keep complete and accurate books of account. 2) The Agency’s books of account and any other financial documents shall, every year, be inspected by the General Auditor or by the Auditor who is assigned by the General Auditor. SECTION THREE CHARITIES Sub-Section One General 14. Definition 1) “A Charity” means an institution, which is established exclusively for charitable purposes and gives benefit to the public. 2) “Charitable Purposes” shall include: a) the prevention or alleviation or relief of poverty or disaster; 4¹þ 5)@8 ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4529 K/ ¾ Iኮኖሚና ማህበራዊ Eድገት Eና ¾›"vu= Øun” ¨ÃU ThhM” TóÖ”& N / የEንስሳት ÅQ”’ƒ” Teóóƒ& S/ ƒUI`ƒ” Teóóƒ& W / Ö?”’ƒ” ¨ÃU Qèƒ TÇ”” T^SÉ& [ / Øuw”' vQM”' p`e” ¨ÃU XÔe” TÇu`& c / ›T}` eþ`ƒ”“ ¾¨×„‹” Åֱ”’ƒ Teóóƒ& g / u°ÉT@' u›"M E“ በAE ምሮ Ñ<ǃ' uÑ”²w ¨ÃU uK?KA‹ U¡ ”Á„‹ ¾}†Ñƒ” መታደግ & k/ ¾›Ñ]~” ¾[ÏU Ñ>²? ¾MTƒ ›p
×Ý Sc[ƒ uTÉ[Ó ¾›pU ግን
ባታ Y^ −‹” ማበረታታት &
u / ¾cw›©“ Ç=V¡^c=Á© Sw„‹
}Óv^©’ƒ” ማበረታታት&
} / የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች፣
የጾታ Eና የHÃ T

ƒ Eኩልነት S[
ÒÑØ” ማበረታታት &
† / ¾Q铃“ ¾›”M Ñ<Ç}™‹ Sw„‹ SŸu`” ማበረታታት & %/ ¾Ó߃ Aፈታትን ¨ÃU Eርቅን Teóóƒ& ’/ ¾õƒI“ ¾IÓ TeðçU ›ÑMÓ KA„‹” kM×ó’ƒ TÖ“Ÿ`& –/ K?KA‹ ›?Ë”c=¨< uT>Á¨×¨< SS]Á ¾T>Å’ÑÑ< ¯LT −‹፤ 3/ Q´v© ØpU Õ^M }w ሎ ¾T>qÖ[¨<' G/ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`σ ¯LT −‹ ›”É }KÄ የሚታወቅ ØpU KQ ´u< ¾T>ÁeÑ–< c=J”' K/ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`σ ¯LT −‹ K=ÖkS< ¾T>Ñv†¨<” c −‹ ¾TÁ ÑK< c=J”' Eና b) the advancement of the economy and social development and environmental protection or improvement; c) the advancement of animal welfare; d) the advancement of education; e) the advancement of health or the saving of lives; f) the advancement of the arts, culture, heritage or science; g) the advancement of amateur sport and the welfare of the youth; h) the relief of those in need by reason of age, disability, financial hardship or other disadvantage; i) the advancement of ca pacity building on the basis of the country’s long term development directions; j) the advancement of human and democratic rights; k) the promotion of equality of nations, nationalities and peoples and that of gender and religion; l) the promotion of the rights of the disabled and children’s rights; m) the promotion of conflict resolution or reconciliation; n) the promotion of the efficiency of the justice and law enforcement services; and o) any other purposes as may be prescribed by directives of the Agency. 3/ A public benefit shall be deemed to exist where: a) the purposes of the Charity can generate an identifiable benefit to the public; b) the purposes of the Charity do not create a situation wherein its benefits exclude those in need; and 4 ¹þ 5)@9 ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4530 N/ KÓKcx‹ ¨ÃU KÉ`Ï„‹ የሚያ ስገኘው ¾ÓM ØpU ¾É`Ï~ ª“ ¾Y^ ¯LT uSJ’< XÃJ” u›Ò ×T> E“ É`Ï~ ¯LT¨<” uT>Ád
“uƒ Ñ>²? u}kîL’ƒ ¾}Ñ– c=J”’
w‰ ’¨<:: 4 / ›?Ë”c=¨< ¾uÔ ›É^Ôƒ ¯LT −‹ን“ ¾I´w ØpU” u}SKŸ} ´`´` SS]Á K=Á¨× ËLM:: 5 / u²=I ›”kê ”®‚ −‹ ¾}Å’ÑѨ< Eንደተጠ በቀ J• uuÔ ›É^Ôƒ Y^ KSWT^ƒ u²=I ›”kê ”®Á ¾ðnÉ“ ¾U´Ñv
¾Ue¡` ¨[kƒ TÓ–ƒ ÁeðMÒM::
3/ ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï„‹ Y^†¨<” ¾T>
Áe}vw` ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï„‹ Qw
[ƒ TssU ËLK<:: ዝርዝሩ ኤጀንሲው በሚያወጣው ዝርዝር መሰረት ይወሰናል፡፡ ”®¨Ö¾k¨< በ SY^‡ u^c< ¨ÃU K²=I Ñ<Çà u¨ŸK¨< c¨< w‰ ’¨<:: 2/ SY^‡ ከሞተ u%EL ØÁo¨< ¾T>k
`u¨< SY^‡ ›Å^ ucÖ¨<“ ÃI” በተቀበለው c¨< ¨ÃU ¾SY^‡” ’<³²? uT>ÁeðêS< c− ‹ ’¨<:: 3/ u²=I ›”kî ን®²?
”w[ƒ” ለዘለቄታ uÔ ›É^Ôƒ ¯LT
¾SeÖƒ ¨M
c¨< ›SM"‹’ƒ ¨ÃU u›?Ë”c=¨< ›’d i’ƒ K=S²Ñw ËLM:: 5/ ›?Ë”c=¨< የዘለቄታ uÔ ›É^Ôƒ É`Ï „‹ ŸðKÑ< K=ÖkS< የሚችሉባቸውን VÈM S}ÇÅ`Á Å”x‹” Á²ÒÍM:: 08 . ”w[ƒ” ለዘለቄታ uÔ ›É^Ôƒ ¯LT ¾SeÖƒ }Óv`” Sh` 1 / ”w[ƒ” ለዘለቄታ uÔ ›É^Ôƒ ¯LT ¾SeÖƒ }Óv` u›?Ë”c=¨< ŸSS ´Ñu< uòƒ SY^‡ K=i[¨< ËLM:: 2 / ¾SY^‡ ¨^j‹ ¾Sh` መብታቸውን K=ÖkS< ¾T>‹K<ƒ የዘለቄታ uÔ ›É^ Ôƒ É`Ï~ Eንዲመዘገብ K›?Δc=¨< ØÁo uk[u u 6 ¨^ƒ Ñ>²? ¨ ¾Y^ ¡õKA‹ Õ[ªM::

17.
Application for Registration

1/ The registration of a Charitable Endowment may not be sought during the lifetime of the
founder, except by the founder
herself/himself or a person designated for
that purpose.

2/ After the death of the founder, it shall be sought by the person to whom the founder
has entrusted such task and who has accepted
it or the executors of the founder’s will.

3/ In default of the persons in Sub-article (1) and
(2), it shall be sought by those persons who
have drawn up the act of Endowment or who
have been witnesses to it or who hold that act
in deposit.

4/ Where the persons who are bound to seek the
registration of the Charitable Endowment fail
to do so, the registration of the Charitable
Endowment may be sought, three months
after the death of its author, by any
interested party or by the Agency.
5/ The Agency shall draw up model rules for Charitable Endowments that may be of aid to
those wishing to use such model.

18. Revocation of an Act of Charitable Endowment

1/ The founder of an endowment may revoke it
so long as the Charitable Endowment has not
been registered by the Agency.

2/ The heirs of the fo under may only exercise
such right of revocation where the Charitable
Endowment has not been registered by the
Agency within 6 months from an application
having been made to Agency with a view to
obtaining its registration.

19. Structure of Charitable Endowments

Any Charitable Endowment shall be organized
with the structure of Board of Management,
Manager, Auditor and other departments as may
be necessary.

4 ¹þ 5)#1
ZZZDEVVLQLDODZFRP

gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page

4532

፳. ¾Y^ ›S^` x`É Ø”p`

1 / ¾Y^ ›S^` x`É ›vLƒ uSY^‡
¨ÃU Eርሱ u¨ŸK¨< c¨< "M}jS< ›?Ë ”c=¨< ¾T>jSS^
Y^ ›eŸ=ÁÏ ÃjTM’ ያሰናብታል፤ Eና
3/ የዘለቄታ ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~” uS}Ç
Å]Á Å”u< Sc[ƒ Áe ተÇÉ^M:: ፳2 . ¾Y^ ›S^` x`Æ ewcv −‹ 1 / ¾Y^ ›S^` x`Æ በዘለቄታ uÔ ›É^ Ôƒ É`Ï~ S}ÇÅ]Á Å”w u}SKŸ }¨< SW[ƒ ÃcucvM:: 2 / የዘለቄታ uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~ ¾Y^ ›S ^` x`É ¨ÁdMð¨< uÉ Uê wMÝ ÃJ“M:: ፳3. Kx`Æ ›vLƒ ¾T>ðìS< ¡õÁ −‹ 1 / በዘለቄታ uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~ S}ÇÅ]Á Å”w ¨ÃU uT“†¨Å[Ó ¾¨Ü
T””h Eንደ ¡õÁ ›ÃqÖ`U::
፳4 . ¾Y^ ›eŸ=ÁÌ YM×”“ }Óv^ƒ

የዘለቄታ uÔ ›É^Ôƒ É`σ Y^ ›eŸ=ÁÏ’
1 / ¾²Ko uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~” Y^
ÃS^M’ É`Ï~” uS}ÇÅ`Á Å”u< SW[ƒ Áe}ÇÉ^M& 20. Composition of the Board of Management 1/ Where the members of the Board of Management are not appointed by the founder or by aperson designated by the founder the Agency shall facilitate the appointment of such members. 2/ Where a member of the Board is, for any reason, unable to perform his duties, a new member shall be appointed according to the rules of the Endowment . 3/ The number of members of the Board shall in no case be less than three. 21. Powers and Functions of the Board of Management The Board of Management shall have the following powers and functions: 1/ it shall be the supreme organ of the Charitable Endowment; 2/ appoint a Manager who shall be responsible to manage the Endowment or dismiss the same; and 3/ administer the Endowment as per its rules. 22. Meetings of the Board of Management 1/ The Board of Management shall meet as prescribed by the rules of the Charitable Endowment. 2/ The decisions of the Board of Management shall be taken by majority. 23. Remuneration of Board Members 1/ A Member of the Board shall not be entitled to remuneration unless a provision about his entitlement to remuneration has been made, by the Charitable Endowment's rules or by any law. 2/ Payments made in connection with covering costs incurred by Board Members for the purpose of attending Board meeting shall not be considered as remuneration. 24. Powers and Functions of the Manager The manager of the Endowment shall: 1/ direct the work of the Charitable Endowment and administer the E ndowment pursuant to its rules; 4 ¹þ 5)#2 ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4533 2/ ŸZe}— ¨Ñ•‹ Ò` uT>Å[Ñ< Ó”–<’„‹ É`Ï~” è¡LM& 3/ ¾Y^ ›S^` x`Æ ¨Xw ]þ`„‹” KY^ ›S^` x`Æ
Ák`vM&
5 / ¾É`Ï~” Ñu= ¾T>ÁdÉÑ< ሁኔታዎችን ÁÖ“M' uY^ ›S^ ץ x`Æ c=çÉl }Óv^© ÁÅ`ÒM& 6/ uS}ÇÅ]Á Å”u< Sc[ƒ uÉ`Ï~ eU u}Ÿð~ ¾v”¡ H>Xx‹ Là Ãð`TM&
7 / K?KA‹ ue^ ›S^` x`Æ ¾T>cÖ<ƒ” }ÁÁ» }Óv^ƒ ÁŸ“¨<“M:: ፳5 . ¾*Ç=}` YM×”“ }Óv^ƒ *Ç=} ሩ' 1 / የዘለቄታ uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~” ¾Ñ”²w“ ¾”w[ƒ ›e}ÇÅ` Ãq×Ö^M& 2 / ¾É`Ï~” ¾¨²? ¾¨<ß *Ç=}` K=ÖkU ËLM:: ፳6. }ÖnT> −‹” eKS¨c”

SY^‡ የዘለቄታ uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~ }ÖnT>
− ‹” uum ሁኔታ “M¨c’ x`Æ ŸSY^‡ ሃሣብ
Ò` ÃeTTM wKA uT>ÑU}¨< SMŸ< }ÖnT>
− ‹” K=¨e” ËLM::

”®Å`c< c −‹ KuÑA ›É^ÑAƒ }Óv^ƒ w‰ ¾T>ssU ¾uÑA ›É^ÑAƒ
É`σ ’¨<:፡ 2/ የዘለቄታ uÔ ›É^Ôƒ É`σ” ›Å[Í˃ ¾T>SKŸ~ ¾²=I Aዋጅ É”ÒÑ@ −‹ Ÿ›eð
LÑ> Te}”ŸÁ Ò` KuÑA ›É^ÑAƒ }sU
›Å[Í˃U ተðéT> ÃJ“K<:: 2 represent the Endowment in all its dealings with the third parties; 3/ follow up and supervise the implementation of the decisions of the Board of Management; 4/ submit work plan and budget as well as reports on the activities and finance of the Endowment to the Board of Management; 5/ study conditions that will promote income generating activities of the Endowment and impement such where approved by the Board; 6/ sign on the bank account opened in the name of the Endowment in accordance with its rules; and 7/ discharge other related tasks which may be given to him by the Board of Management. 25. Powers and Functions of the Auditor The Auditor shall: 1/ monitor the financial and proprietary administration of the Charitable Endowment; 2/ prepare the internal audit report of the organization in accordance with standards acceptable in Ethiopia; 3/ Notwithstanding the provisions of this Proclamation regarding external audits the Charitable Endowment may at any time use an external Auditor. 26. Determining the Beneficiaries Where the beneficiaries are not sufficiently determined by the founder, the Board may determine such beneficiaries as it deems consistent with the intention of the founder. Sub-Section Three Charitable Institutions 27. Charitable Institution 1/ A Charitable Institution is a Charity formed by at least three persons exclusively for charitable purposes. 2/ The Provisions of this Proclamation relating to the structure of Charitable Endowment shall apply, with the necessary adjustments, to Charitable Institutions. 4¹þ5)#3 ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4534 3/ u²=I ›”kê ”®²? ¨ÃU ›vM’~ “un u%EL
u›”É ¯Sƒ Ñ>²? ¨ÁeðMÑ< ¾›ÑMÓKAƒ ªÒ − ‹”“ ¨ß −‹” KSgð” Ÿ}¨c’ ×]Á uLà ÁMJ’ ዋስትና መግባት ይኖርበታል :: 2 / ›?Ë”c=¨< ¾uÑA ›É^ÑAƒ }sTƒ KU ´Ñv uT>k`uÑv†¨<” ›’e}— ¾Ñ”²w SÖ” uSS]Á S¨c” ËLM:: ፳9 . KU´Ñv eKTSMŸƒ ¾uÑA ›É^ÑAƒ }sU ¾TssU ¯LT ÁL†¨< c− ‹ u²=I ›ªÏ ›”kê ፷8 u}Å’ÑѨ< SW[ƒ KSS´Ñw K›?Ë”c=¨< TSMŸƒ ›Kv†¨<:: ”®ÁslS¨< W’É SW[ƒ ›”É ¾}K¾ ”w[ƒ KuÑA ›É^ÑAƒ ¯LT w‰ Eንዲውል u›Å^ Övm −‹ ¾T>}ÇÅ` É`σ ’¨<:: ፴1 . ›Sc^[ƒ 1 / ¾›Å^ uÑA ›É^ÑAƒ É`σ በስጦታ ¨ÃU u’<³²? ¨ÃU u›?Δc=¨< ትEዛዝ K=ssU ËLM:: 2 / u²=I ›”kê ”®Ñ–< u}²ªª] ›SM"‹ ›”kë‹ ¾›Å^ uÑA ›É^ÑAƒ É`σ KTssU um ÃJ“K<:: ፴2 . ¾›Å^ uÑA ›É^ÑAƒ É`σ k×Ã’ƒ 1 / ¾›Å^ uÔ ›É^Ôƒ É`σ K}¨c’ Ñ>²?
K=ssU ËLM:: ሆኖም የA ደራ በጎ A ድ
ራጎት ድርጅቱ ገቢ ከሚያስገኙ ሥራ ዎች፣
ከሕዝባዊ መዋጮ ወይም ከማና ቸውም
ምንጭ ያገኛቸው ሃብት ድርጅቱ
ከተቋቋመበት ዓላማ Aይወጣም፡፡
2/ LM}¨c’ Ñ>²? ¾}ssS ¾›Å^ uÔ ›É
^Ôƒ É`σ ²Lm“ ¾TÃh` ÃJ“M::
3/ የA ደራ የበጎ A ድራጎት ድርጅቱ ገቢ ከሚያ
ስገኙ ሥራዎች፣ ከሕዝባዊ መዋጮ ወይም
ከማናቸውም ምንጭ ያገኛቸውን ሃብት
በተለየ የሂሳብ መዝገብ መያዝ Aለበ
ት፡፡

፴3 . u›Å

^ Övm −‡ ¾T>k`w ¾U´Ñv TSMŸ‰

1 / ¾›Å^ uÑA ›É^ÑAƒ É`σ Se^‹ ¾J
’¨< c¨< ›Å^ Övm− ‡” SjU ›Kuƒ:: Eነዚህ ›Å^ Övm −‹ u²=I ›ªÏ ›”kê ፷9 u}Å’ÑѨ< SW[ƒ ¾ ፈቃድና U´Ñv ¾Ue¡` ¨[kƒ KTÓ–ƒ K›?Ë”c=¨< ¾U ´Ñv ØÁo Tp[w Õ`v†ªM:: 2 / ›Å^ Övm −‡ ¾›Å^ uÔ ›É^Ôƒ É` σ u}ssS ufeƒ ወር Ñ>²? ¨ÁeðMÑ< É`Ñ>„‹ ue}k` Ze}—
¨Ñ•‹” ¾T>Á”ƒƒ T“†¨<”U É`Ñ>ƒ
SðìU ›Ã‹KjS‹K<“ ðnŘ’ƒ ÁL†¨< upÉT>Á ¾}Ökc<ƒ 5 c −‹ w‰ ›Å^ Övm ÃJ“K<:: k]− ‡ c−‹ ¡õƒ ቦታዎች }ðØ[¨< "M}jS< ue}k` ›Å^ Övm K=J’< ›Ã‹KjS<ƒ ›Å^ Övm −‡ u=Á”e ›”Æ SÅu— ቦታው ›=ƒÄåÁ ¨jS¨< ¾›Å^ uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~” ÁssS¨< c¨< ¨ÃU Eርሱ ¾¨ŸK¨< c¨< ነው፡፡ Eነዚህ ሰዎች ከሌሉ ›?Ë”c=¨< ›Å^ Övm¨< ¾T>jU
uƒ” S”ÑÉ ÁS‰‰M::
2 / ¾}jS¨< ›Å^ Övm ¨<¡M“¨<” ›Mk uMU "K ¨ÃU uT“†¨ÁslU
c¨< ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`σ” u›Å^ Övm’ƒ ŸjS ¾}jS¨< É`σ e^ S] −‹ ¾›Å^ uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~” Áe}ÇÉ^K<:: 2 / u²=I ›”kî ”®ÖkUuƒ Ñu=
KÄ uSÁ´ Áe}ÇÉ^M::

፴7 . ¾›Å^ uÑA ›É^ÑAƒ É`σ ›Å[Í˃

1 / ¾›Å^ uÑA ›É^ÑAƒ É`σ” ¾T>Á
slU c¨< ›Å^ Övm Y^ ›eŸ=ÁÏ' Ñ”²w Á» Eና *Ç=}` "MjS ¨ÃU Eነዚህኑ ¾T>jU c¨< "M¨ŸK ›Å^ Övm −‡ Ÿ^X†¨< S"ŸM Eነዚህን ÃS`×K<:: 2 / ›Å^ Övm −‡ ÃI” U`Ý ÁLÅ[Ñ< ŸJ’ ¨ÃU S¨c” "M‰K< ›?Ë”c=¨< ÃjTM:: 3 / ŸZeƒ uLà ¾J’< ›Å^ Övm −‹ c=• ÁM}jS<ƒ ›Å^ Övm −‹ u²=I ›”kê ”®S^
K=kS”u` ŸS”ŸL†¨< ÃS`×K<:: ፴8 . ¾›Å^ uÔ ›É^Ôƒ É`σ ›e}ÇÅ` 1 / ¾›Å^ uÔ ›É^Ôƒ É`σ ›e}ÇÅ` u}SKŸ} Ÿ›Å^ Övm− ‡ u=Á”e ›”Æ uêOõ Eስካልተቃወመ É[e ¾›Å^ Övm Y^ ›eŸ=ÁÌ ¾K?KA‹ ›Å^ Övm −‹ eUU’ƒ dÁeðMѨ< ¾Te}ÇÅ` Y^ − ‹” ÃðêTM:: 2 / ŸTe}ÇÅ` Y^− ‹ ¨<ß ÁK< E“ u²=I ›”kê ”®cÖ¨< ÉUê èc“M:: 4 / u²=I ›”kê ”®„‹ uÓM ሃላፊ “†¨<:: ፴9. ¾›Å^ Övm −‹ YM×” 1/ ›Å^ Övm −‡ u›Å^ uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~ Là ÁL†¨< YM×” ¾›”É vK”w[ƒ YM×” ’¨<:: 2/ ¾›Å^ uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~ u}ssSuƒ W’É }n^’> É”ÒÑ@ ŸK?K uk` ›Å^
Övm− ‡ አስשׂድאው ֳኤጄንתው ሳያስٍዉשּׁ
የדይንשׂሳשׂስ ንብנُ vKu?ƒ’ƒ KK?L c¨< K=Áe}LKñ ›Ã‹KS
KŸ~ É”ÒÑ@ −‹ Eንደተጠበቁ J’¨< ›Å^ Övm −‹ ¾›Å^ uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~” ”w[ƒ ÁK ªÒ KK?L K=Áe}LMñ ›Ã‹ K¨¡K¨<” ›Å^ Övm ÃS`×M& Eንዲሁም T“†¨„‹
}ÖÁm ¾T>J’¨< ¾›Å^ uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~ ’¨<:: ፵ 1. K›Å^ Övm −‹ ¾T>ðìU ¡õÁ

1 / ¾›Å^ በጎ ›É^ጎ ƒ É`Ï~ u}ssSuƒ
W’É ¨ÃU uT“†¨„‹
ŸuÔ ›É^Ôƒ É`Ï~ Gwƒ }S×ט ¡õÁ
ÁÑ—M
፡፡

3/ የዚህ Aንቀጽ ንU ስ A ንቀጽ (1) ቢኖርም
›”É ›Å^ Övm ¾›Å^ በጎ ›É^ጎ ƒ É`
Ï~” ŸTe}ÇÅ` Ò` u}ÁÁ² uÓK< Á¨ ׆¨< ¨ß Eና ሃላፊነቶች Eንዲተኩለት ¾SÖ¾p Swƒ ›K¨<:: ፵ 2. ¾›Å^ Övm −‹ ላፊነት ›Å^ Övm− ‹ u¨<¡M“ É”ÒÑ@ −‹ SW[ƒ K›Å^ በጎ ›É^ጎ ƒ É`Ï~ }ÖnT> −‹“ Eንደ ’Ñ ሁኔታ ¾›Å^ በጎ
›É^ጎ ƒ É`Ï~ c=k` ”w[~” SkuM
KT>Ñv†¨< c− ‹ ¾›Å^ በጎ ›É^ ጎƒ É`Ï~” SM"U ›e}ÇÅ` uT>SKŸƒ ሃላፊ
ÃJ“K<:: ፵ 3. ¾›Å^ Övm¨< Y^ SMkp 1 / ¾›Å^ Övm¨< Y^ ¾SMkp HXw ካለው e^¨<” ŸSMkl ŸGÅ`c¨< Ÿ=X^ ላፊ ÃJ“M:: 2 / ›Å^ Övm¨< YM×’<” KK?L ›Å^ Övm Eስከሚያስተላልፍ É[e ¾›Å^ በጎ ›É^ጎ ƒ É`Ï~” ¾Te}ÇÅ` ኃላፊነት ›Kuƒ:: 2/ The Charitable Trust shall be liable for juridical acts done by the trustees within their powers. 41. Remuneration of Trustees 1/ A trustee shall not be entitled to remuneration unless a provision about his entitlement to remuneration has been made, by the trust instrument or by any law. 2/ Notwithstanding sub-article (1) of this Article, a trustee who acts in a professional capacity shall be entitled to receive reasonable remuneration out of the trust funds for any services that he provides to or on behalf of the trust if all the trustees have agreed in writing and approved by the Agency that he may be remunerated for the services. 3/ Notwithstanding sub-article (1) of this Article a trustee is entitled to indemnity for all personal expenses and obligations arising out of the administration of the Charitable Trust. 42. Liability of Trustees The trustees shall be liable for the good management of the Charitable Trust, in accordance with the provisio ns relating to agency, to the beneficiaries of the Charitable Trust and where applicable to the persons who are to receive the property at the termination of the Charitable Trust. 43. Resignation of a Trustee 1/ A trustee shall be liable for any consequent loss to the Charitable Trust where he does not notify the other trustees and the Agency of his intention to resign two months prior to his resignation. 2/ A trustee shall remain liable for the administration of the charitable trust until he hands over the trusteeship. 4 ¹þ 5)#8 ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4539 3/ ›”É ›Å^ Övm ¾Y^ SMkmÁ ØÁo Ák[u Eንደሆነ በዚህ Aንቀጽ ”®²? ŸTKñ
1 ¨` ›ekÉV ¾›Å^ በጎ ›É^ጎ ƒ
É`Ï~” vssS¨< c¨< ¨ÃU ÃI” KSðçU YM×” u}cÖ¨< c¨<& Eነዚህ vÕ u›?Ë”c=¨< ›Ç=e ›Å^ Övm ÃjTM:: ፵ 4. ¾›Å^ uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~” TeÁ´ 1 / ¾}ÖnT>− ‹ ›uÇ] ¾J’< c −‹ ¾›Å^ በጎ ›É^ጎƒ É`Ï~” ¨ÃU T“†¨<”U }ÖnT>¨< K=Áј ¾T>Ñv¨<” ›uM uT“†¨k`uƒ Ñ>²?
ባለ Eዳውን S}”ƒ ËLK<:: 3/ የዚህ Aንቀጽ ንU ስ A ንቀጽ (2) ቢኖርም በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ "2 ንU ስ A ንቀጽ (1) መሰረት ከገቢ ማስገኛ ሥራዎች፣ ከሕዝባዊ መዋጮ ወይም ከማና ቸውም ምንጭ በተገ ኙ ንብረቶ ች ላይ Aበዳ ሪዎች መብት A ይኖራቸውም፡፡ ፵ 5. ¾}ÖnT> −‹ Sw„ ች

1 / }ÖnT> −‹ u›Å^ በጎ ›É^ጎƒ É`Ï~
TssT>Á W’É SW[ƒ ¾T>Ñv†¨< ØpU Eንዲሰጣቸው ¾›Å^ በጎ ›É^ጎ ƒ É`Ï~” K=ÖÃl ËLK<:: 2/ በዚህ Aንቀጽ ንU ስ A ንቀጽ (1) የተመለከ ተው Eንደተጠበቀ ሆኖ }ÖnT> −‡ Sw
„‰†¨<” ¾T>ÔÇ ሁኔታ c=ðÖ` ›Å^
Övm¨< Eንዲሻር ¨ÃU }Ñu= ¾J’ ªe ƒ“ Eንዲሰጥ ›?Ë”c=¨<” SÖ¾p ËLK<:: 3/ }ÖnT>− ‡ ¾›Å^ በጎ ›É^ጎƒ É`Ï~
›”M uJ’< ”w[„‹ Là ¾T²´ ¨ÃU ¾Te}ÇÅ` ›”Ç‹ Swƒ ¾L†¨SKŸƒ
¾Ã`Ò ²S” E ንዲቋረጥ TÉ[Ó”
uS ሳሰK¨< Y^ Sw„‰†¨<” ¾SÖ u p Y^ −‹” w‰ SðçU ËLK<:: 3/ Where a trustee applies for resignation, a new trustee shall be appointed by the person constituting the trust, by the person on whom such power has been conferred, or in default of any such person, by the Agency 1 month prior to the expiry of the notice prescribed in sub-article (1). 44. Attaching Charitable Trusts 1/ The creditors of beneficiaries may in no case attach a Charitable Trus t or any allowance to which a beneficiary is entitled. 2/ The creditors of persons who are to receive the property forming the object of the Charitable Trust constituted for a definite period may at the dissolution of the Charitable Trust attach such property, or may replace the debtor at the time of termination. 3/ Notwithstanding Sub-article (2) of this Article, the creditors shall not have rights on those assets obtained from income generetaing activities, public collections or any other sources under subarticle (1) of Article 32(1) of this Proclamation. 45. Rights of Beneficiaries 1/ The beneficiaries may claim from the Charitable Trust the making over of the interest, which, according to the act of constitution of the Charitable Trust, is to accrue in their favor. 2/ Without prejudice to the provisions of Sub- article (1) of this Article where the rights of beneficiaries are jeopardized, they may apply to the Agency for the dismissal of the trustee or to compel him to give appropriate guarantees. 3/ The beneficiaries of the Charitable Trust have no right to dispose of or to administer the property forming the ob ject of the Charitable Trust. 4/ Notwithstanding the provision of Sub-article (3), they may only do those acts which preserve their rights, such as the interruption of a prescription in relation to such property. 4¹þ 5)#9 ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4540 5/ ተጠቃሚዎች Ze}— ¨Ñ•‹ Eንዲያውቁት ›”É” ”w[ƒ ¾›Å^ በጎ ›É^ ጎƒ É`Ï~ ”w[ƒ ›"M SJ ኑ” በማስታወቂያ SÓKê ËLK<:: 6/ SY^‡ የA ደራ uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~ }ÖnT> −‹” uum ሁኔታ “M¨c’ Aደራ
ጠባቂዎቹ ŸSY^‡ ሃሣብ Ò` ÃeTTM
wK ው uT>ÑUቱት SMŸ< }ÖnT>− ‹”
K=¨e ኑ ËL ሉ::
”®‚ −‹

፵ 6. ƒ`ÕT@

1 / &¾u ጎ ›É^ ጎƒ TIu` & TKƒ KuÔ
›É^ጎ ƒ ¯LT ¾}ssS TIu` ’¨<& 2 / & ¾uጎ ›É^ ጎƒ ኮT>‚ & TKƒ lØ^†¨< 5 ¨ÃU Ÿ²=Á uLà ¾J’< ŸQ´w Ñ”²w ¨ÃU K?L ”w[ƒ Ku ጎ ›É^ ጎƒ ¯LT KScwcw HXw ÁL†¨< ¾}ðØa c −‹ ewew ’¨<:: ፵ 7. ¾uÔ ›É^Ôƒ TIu ` 1 / ›Óvw’ƒ ÁL†¨< የT ህuር A ደረጃጀትንና A ሰራርን ¾T>SKŸ~ ¾²=I ›ªÏ É”Ò
Ñ@ − ‹ KuÑA ›É^ÑAƒ TIuራት }ðé
T>’ƒ Õ^†ªM::
2 / ¾²=I ›”kê ”®‚ −‹” eKTêÅp

1 / ¾u ጎ ›É^ጎ ƒ ኮT>‚ −‹ u›?Ë”c=¨< dÁìÉl Ñ”²w ¨ÃU ”w[ƒ Tcvcw ¨ÃU T“†¨<”U É`Ñ>ƒ SðçU
›Ã‹K‚¨<” KTssU uT>Å[Ñ< ›eðLÑ> Eንቅስቃ
ሴዎች Là }ðéT> ›ÃJ”U::

3/ ›?Ë”c=¨< ¾uÔ ›É^Ôƒ ¢T>‚ −‹”
c=ÁçÉp ¾²=I” ›ªÏ ›”kê %9 “ &
É”ÒÑ@ −‹ uTÑ“²w S¨c” ›Kuƒ::

5/ The beneficiaries may make publications with a view to informing third parties of the fact
that certain property forms the object of the
Charitable Trust.
6/ Where the beneficiaries are not sufficiently determined by the founder, the trustees may
determine such beneficiaries as they deem
consistent with the intention of the founder.

Sub-Section Five
Charitable Societies and Charity Committees

46. Definition

1/ A “Charitable Society” shall mean a Society which is established for charitable purposes.

2/ A “Charity Committee” is a collection of five
or more natural persons who have come
together with the intent of soliciting money
or other property from the public for
purposes that are charitable.

47. Charitable Society

1/ All appropriate Provisi ons of this Proclamation
concerning the structure and working of
Societies shall apply to Charitable Societies.

2/ Without prejudice to the provisions of Sub- article (1) of this Article all appropriate
provisions of this proclamation concerning
Charities shall apply to Charitable Societies.

48. Approval of Charity Committees

1/ Charities Committees may not collect funds or perform any other activities without
acquiring an approval from the Agency.

2/ Sub-article (1) of this Article shall not apply
to activities necessary for the formation of a
Charity Committee .
3/ The Agency shall consider Articles 69 and 70 of this Proclamation when approving a
Charity Committee;

4 ¹þ 5)$
ZZZDEVVLQLDODZFRP

gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page

4541

፵9. ¾H>Xw SÓKÝ

1 / ¾uÔ ›É^Ôƒ ¢T>‚¨< ተቀባይነት ባላቸው መመዘኛዎች መሰረት ዓመታዊ ¾H>Xw SÓKݨ<” K›?Ë”c=¨< Tp[w ›Kuƒ:: 2 / ¾uÔ ›É^Ôƒ ŸAT>‚¨< ¾}ssS¨< ŸAንድ ¯Sƒ L’c Ñ>²? ŸJ’ ይህ ጊዜ
Eንዳለቀ ¾H>Xw SÓKÝ Tp[w
›Kuƒ::

$. ¾uጎ ›É^ ጎƒ ¢T>‚ ›Å[Í˃

1 / ¾u ጎ ›É^ጎ ƒ ¢T>‚” ¾TîÅp ¨‚¨<” –_²=Ç”ƒ' Ñ”²w Á»“ *Ç=}` ´`´` ሁኔታ Td¾ƒ ይኖርበታል :: 2 / ¨‚¨<” ¯LT −‹ Eና ¯LT −‡” ¾T>Á d”uƒ”
Ñ>²? SÓKê ይኖርበታል::
3/ ›eðLÑ> J• c=ј ¨‚¨< Y^ −‹ Eንዴት SŸ“¨” Eንዳለባቸው S¨c” Eና u¢T>‚¨< ¾T>cucu¨<” Ñ”²w Eና ”w[ƒ SÖ”“ ›ÖnkS<” KSq ×Ö` ›eðLÑ> ¾J’< Eርምጃዎችን TekSØ ይኖርበታል:: ´`´ uSS]Á èc“M:: $1 . ¾›vLƒ ሃላፊነት 1 / ŸuÔ ›É^Ôƒ ¢T>‚¨< ”penc? KT>S’Û ግዴታዎችና °Ç−‹ ›vLƒ
ወይም የስራ መሪዎች u›”É’ƒ“ u’ÖL
ሃላፊ ÃJ“K<:: 2/ u²=I ›”kê ”®‘ ›?Ë”c=¨< ¨ÃU የዘርፍ ›e}ÇÇ] ¡e ¾Tp[w Swƒ › ለው፡፡ $2 . um ÁMJ’ Ñ”²w“ ”w[ƒ 1 / uuÔ ›É^Ôƒ ¢T>‚¨< ¾}cucu¨< Ñ”²w“ ”w[ƒ u¢T>‚¨< የተሰበሰበውን ¯LT KTX"ƒ um "MJ’ ¨ÃU ¯LT¨<” Td"ƒ ¾TÉM ŸJ’ ÃI Ñ”²w ¨ÃU ”w[ƒ ¾¢T>‚¨< SssU uìÅkuƒ ¨SKŸƒ ¾}ÑKì
’Ñ` ¾K?K E ንደሆነ Ñ”²u< ¨ÃU ”w[~ u›?Ë”c=¨< lØØ` Y` J• u²=I ›ªÏ É”ÒÑ@ −‹ SW[ƒ K}SXXà ¾u ጎ ›É^ጎ ƒ ¯LT 肨< Ñ”²u<” ¨ÃU ”w[~” ¾cÖ< c −‹ SMc¨< K=¨eƃ ›Ã‹K‚¨< ¾}cucu¨< Ñ”²w ¨ÃU ”w[ƒ ¯LT¨<” KTX"ƒ ›eðLÑ>
ŸJ’¨< uLà ŸJ’ k]¨< Ñ”²w ¨ÃU ”w[ƒ ¢T>‚¨<” vìÅk¨< የኤጀንሲው ¨SKŸƒ ¾}ÑKì
’Ñ` ¾K?K E ንደሆነ Ñ”²u< ¨ÃU ”w[~ ›?Ë”c=¨< ¾T>Á´uƒ J• u²=I ›ªÏ
É”ÒÑ@ −‹ SW[ƒ K}SXXà ¾u ጎ
›É^ÑAƒ ¯LT 肨< Ñ”²u<” ¨ÃU ”w[~” ¾cÖ< c −‹ SMc¨< K=¨eƃ ›Ã‹K‚¨< በፀደቀበት ¨‚¨< ¾}cucu¨< Ñ”²w ¨ÃU ”w[ƒ K›”É K}¨c’ ²Lm ¯LT ¾T>¨‚¨< ¾}cucu¨< Ñ”²w ¨ÃU ”w[ƒ የታቀደውን ¯LT KTd"ƒ ›eðLÑ> ŸJ’¨< Eጅግ ¾u³ ŸJ’ ¾¢T>
‚¨< ›vLƒ u²Lm ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï ƒ’ƒ KSS´Ñw ðnÉ Eንዲሰጣቸው ›? ጀ ”c=¨< ን ሲጠይቁና ሲፈቀድላቸው K=ÁS K¡~ ËLK<:: ¡õM ›^ƒ TIu^ƒ $5 . ƒ`ÕT@ 1/ &TIu` & TKƒ ዓֶדው ُץፍ ֳדግኘُ ያֲָነ የአוֶֹًን אብُና ጥቅו ֳד ስጠበቅ እና ـאሳሳይ ሕጋዊ ዓֶדዎ٤ን ֳדከናወን እንዲሁו ـאሳሳይ ዓֶד ካֶْው ـהּדُ ጋץ ֳאـוֹበץ በአוֶֹً ስווነُ የـאטנـ የרዎ٤ ስብስብ ነው፡፡ 2/ In default of Provision to that effect the money or property shall be pl aced at the disposal of the Agency and shall be destined for a similar charitable purpose in accordance with the Provisions of this Proclamation. 3/ Persons who have donated money or property to the Charity Committee may not claim it back. 53. Balance 1/ Where the money or property collected by the Charity Committee amounts to more than what is necessary for the attainment of the proposed purpose, the balance shall have the destination prescribed by the decision of the Agency approving the Charity Committee. 2/ In the absence of an y Provision to that effect, it shall be placed at the disposal of the Agency and shall be destined for a similar charitable purpose in accordance with the provisions of this Proclamation. 3/ Persons who have given money or property to the Charity Committee may not claim it back. 54. Change into a Charitable Endowment 1/ Where under the decision approving the Charity Committee the money or property collected by the Charity Committee is to be destined to a specific lasting object, a Charitable Endowment shall be constituted for the attainment of such object. 2/ Where the money or property collected by the Charity Committee is significantly larger than what is necessary for the attainment of the proposed purpose, the members of a Charity Committee may seek permission and apply to the Agency for registration as a Charitable Endowment. SECTION FOUR SOCIETIES 55. Definition 1/ “Society” means an association of persons organized on non-profit making and voluntary basis for the promotion of the rights and interests of its members and to undertake other similar lawful purposes as well as to coordinate with institutions of similar objectives. 4¹þ 5)$2 ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4543 2/ TIu^ƒ Y^ −‰†¨<” ¾T>Áe}vw`
¾TIu^ƒ Qw[ƒ TssU ËLK<:: ዝርዝሩ ኤጀንሲው በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ይወሰናል፡፡ $6. ¾Tህu^ƒ QÒ© c¨<’ƒ 1 / TIu^ƒ u›? ጀ”c=¨< E ንደተመዘገቡ QÒ© c¨<’ƒ ÁÑ—K<:: 2 / ¾TIu` ›vM’ƒ Kfe}— ወገኖች }LMö ›ÃcØU ¨ÃU ›Ã}LKõU:: $7 . ¾TIu^ƒ Sw„‹“ ግዴታዎች 1/ T”—¨ÁTEL ›Ç=e ›vM ¡õƒ SJ”
›Kuƒ::

2 / T”—¨S^¨< u›vLƒ SÅ[Ó T”—¨¨< ¾ScTƒ Swƒ ›K¨<:: 6/ TIu ¾ôÈ^M vI] Eና eÁT@ ÁK¨< ŸJ’ ¾Y^¨< ቦታ ወይም ¾›vLƒ Ø”p` u=Á”e ¾›Ueƒ ¡MKA‹ ¨<¡M“ ÁK¨< SJ” ›Kuƒ:: 7 / ›=ƒÄåÁ¨<Á” w²Åƒ
u}KÃU ትምህርታዊ c?T>“a‹” በወቅ
ታዊ Ñ<ÇÄ‹ Là uT²Ò˃' ¾}¨ÇÇ ] − ‹” ýaÓ^U uS[ǃ' ¾U`Ý H>Å„‹” በመታዘብና ŸU`Ý ›eðéT>
›”Lƒ Ò` uS}vu` [ÑÉ u”nƒ
Sd}õ ËLK<:: 8 / ¾T”—¨hhM SJ”
›Kuƒ::

9 / ማንኛውም ማህበር Aባላቱ
በጠ የቁ
ጊዜ
ስለማህበሩ Eንቅስ ቃሴ

የሚገልፁ ሰነዶችን
የማሳየት ግዴታ A ለበት ::
2/ Societies may form a consortium Society to
coordinate their activities. Particulars shall be
determined by the directives of the Agency.

56. Legal Personality of Societies

1/ Societies shall acquire legal personality upon registration by the Agency.

2/ Membership in a Society shall not be transferred or passed to third parties.

57. Rights and Obligations of Societies

1/ Any Society shall be open to a new member that fulfills the requirements of the Society.

2/ Any Society shall be managed by persons elected through the full participation of
members.
3/ Every member of any Society shall have equal and one vote.

4/ No Society may admit or dismiss members except as provided by its rules.

5/ The member of any Society whose membership is terminated shall have the right to be heard
by the executive organ before a final decision
is made.

6/ Where the Society has Federal character and nomenclature, its work place and
composition of the members shall show the
representation of at leas t five Regional States.

7/ Ethiopian mass-based organizations may actively participate in the process of
strengthening democratization and election,
particularly in the process of conducting
educational seminars on current affairs,
understanding the platforms of candidates,
observing the electoral process and
cooperating with electoral organs.
8/ The rules of any Soci ety shall be subject to
amendment by the vote of a majority of
members.
9/ Any Society shall, upon its member’s request, disclose documents that show its activities.

4 ¹þ 5)$3
ZZZDEVVLQLDODZFRP

gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page

4544

$8. ¾Tህu^ƒ ›Å[Í˃

1 / ¾T”—¨SKŸ~ Ñ<ÇÄ‹ Là èe“M፤ 6/ ¾T ህu” Sõ[e èe“M& 7 / uTIu S}ÇÅ]Á Å”w ¾}cÖ<ƒ” K?KA‹ Y^ −‹ ÁŸ“¨<“M:: % . ŸÖpLL ÑJ” c¨< KU`Ý K=Ák`w ËLM፡፡ 4 / ¾TIu UM®} ÑS
KŸƒ É”ÒÑ@ uK?Kuƒ ሁኔታ ¾ewcv¨< ›w³—¨< ›vLƒ Ÿ}Ñ–< UM®} ÑkØK¨< Ze }— ewcv Ÿ›vL~ ሃምሳ በመቶ vÃÑ–²?
u=J” ¾Ç=V¡^c= S`J‹” ¾}S[¢²
SJ” ›Kuƒ::

6/ uÖpLL Ñ’ƒ ›Ã•^†¨Ÿ}K<ƒ YM×”“ }Óv ራት ›K¨<& 1 / ¾TIu” Ñ”²w“ ”w[ƒ ›e}ÇÅ` Ãq×Ö^M ፡፡ 2 / u›=ƒÄåÁ }kvÃ’ƒ vÑ–< SS²— −‹ SW[ƒ የማህበሩን ¾¨²? u¨<Ü *Ç=}` K=ÖkU ËLM:: 61. Meetings of the General Assembly 1/ The meetings of the General Assembly shall be held as is provided for in the rules of the Society. 2/ Where the Chairperson of the Assembly fails to convene the regular meeting of the General Assembly within 30 da ys in accordance with sub-article (1) of this Article, the Agency may, upon request of one or more members or officers of the Society convene the meeting of the General Assembly through the Chairperson or by its own. 3/ Where the meeting of the General Assembly was convened in accord ance with Sub-article (2) of this Article, the Agency may, where appropriate, nominate a Chairperson of the General Assembly. 4/ A quorum of the Society shall be as is provided for in its rules. Failing such provision, a simple majority of the Assembly shall constitute a quorum. Where the quorum is not fulfilled for two consecutive meetings, the quorum shall be deemed to have been fulfilled on the third, such meeting despite there not being a fifty percent presence upon the decision of the Agency. 5/ Decisions of the General Assembly shall be taken by the majority. In case of a tie, the Chairperson shall have a casting vote. The meetings procedures of the Society shall at all times conform to democratic principles. 6/ A decision not relating to the items on the agenda of the General Assembly shall be of no effect. 62. Powers and Func tions of the Auditor The Auditor shall have the following powers and functions: 1/ monitor the financial and property administration of the Society; 2/ prepare the internal audit report of the Society in accordance with standards acceptable in Ethiopia and submit to the General Assembly; 3/ Notwithstanding the Provisions of this Proclamation regarding external audits the Society may at any time use an external auditor. 4¹þ 5)$5 ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4546 %3 . ›vLƒ” ¾T>SKŸ~ S[Í −‹

1 / ¾T ህu ¾Y^ S]− ‹ ¾›vL~” ´`´`
Ñ<ÇÄ‹ ÃS²ÓvK<' ÃÖwnK<' c=Ö¾l K›?Ë”c=¨< Ák`vK<:: 2 / ŸT ህu^ƒ ¾T>ðKÑ< S[Í− ‹ ´`´` ›?Ë”c=¨< uT>Á¨×¨< SS]Á èc“M:: ¡õM ›Ueƒ ¾ በጎ ›É^ ጎƒ É`Ï„‹“ Tህ u^ƒ ›Sc^[ƒ' ðnÉ ›c×Ø“ U´Ñv ”®²? ¨²?
ÑÅw u=ÁMõU KU´Ñv Eንዲያመለክት
ኤጀንሲው ሊፈቅድ ይችላል፡፡

%5 . ¾SSe[ƒ ¨<Ö?ƒ 1 / ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï„‹ Eና TIu^ƒ በመመስረታቸው w‰ QÒ© c¨<’ƒ ›Ã•^†¨Ácveu¨< Ñ”²w ¨ÃU ”w[ƒ Ÿw` $ሺ (HUd g=I ብር) uLà K=J” ›Ã‹MU:: 4 / uQÓ u}¨c’¨< ¾Ñ>²? ÑÅw ÁM}S²Ñu
¾}SW[} ¾uÔ ›É^Ôƒ É`σ ¨ÃU
TIu` Eንዲቋረጥ U¡”Áƒ ÃJ“M::
63. Information about Members

1/ The Officers of the Society shall record and
keep the particulars of its members and
furnish the same to the Agency upon request.

2/ The particular information required from Societies shall be determined by the
directives of the Agency.

SECTION FIVE

FORMATION, LICENSING AND
REGISTRATION OF CHARITIES AND
SOCIETIES
Sub-Section One
Formation of Charities And Societies

64. Formation

1/ Charities and Societies shall be deemed to be formed when they fulfill the minimum
requirements set forth in this Proclamation
and regulations issued to implement this
Proclamation.

2/ Any Charity or So ciety shall apply for
registration within three month of its
formation.

3/ Irrespective of the provision of Sub-article (2) of this Article, the Agency may allow a
Charity or Society to apply for registration
notwithstanding that the time limit has passed
where good cause has been shown.

65. Effects of Formation

1/ Merely formed Charities and Societies shall have no legal personality.
2/ Upon registering and thus acquiring legal personality, the rights and duties of the
Charity or Society form ed shall accrue to the
registered Charity or Society.

3/ Charities and Societies may not solicit money and property exceeding fifty thousand birr
before its registration;

4/ Failure to register within the prescribed period shall be a ground for cessation of the formed
Charity or Society.
4¹þ 5)$6
ZZZDEVVLQLDODZFRP

gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page

4547

%6 . ¾²`õ ›e}ÇÇ] −‹

1 / ›Óvw’ƒ ÁL†¨< ¾ôÈ^M ›eðéT>
SY]Á u?„‹ የበጎ Aድራጎት ድርጅቶችና
ማህበራት የዘርፍ ›e}ÇÇ] ሆነው
uT>’> ስƒ Ãc¾TK<:: 2 / K²=I ›ªÏ ›ðéçU ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~ ¨ÃU TIu u›”É ¾}¨c’ ¾²`õ ›e}ÇÇ] ¾TÃgð” ¨ÃU Ÿ›”É uLà ¾²`õ ›e}ÇÇ]” ¾T>SKŸƒ ŸJ’
›?Ë”c=¨< ¾²`õ ›e}ÇÇ] ÃJ“M:: 3/ T“†¨Åƒ K›?Δc=¨< ›eðLÑ>¨<” ÉÒõ Ãc×M& 2 / ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï„‹”“ TIu^ƒ” ýaÓ^V‹“ ýaË¡„‹ ¾T>ÑSÓS<“ ›e}Á¾ƒ ¾T>cÖ< vKS<Á −‹” ÃSÉvM& 3/ uTssT>Á QÑ< u}cÖ¨< YM×”“ }Óv` Eና ከበጐ Aድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ጋር በሚገቡት ስምምነት Sc[ƒ የበጎ A ድራጎት ድርጅቶችንና ማህበራትን ¾Y^ ”penc? ይከታተላል' Ãq×Ö ^M' ›eðLÑ>¨<” Eርምጃ èeÇM& 4 / ¾²`õ ›e}ÇÇ]¨< u²=I ›”kê ”®
SJ’<” KT[ÒÑØ ›?Ë”c=¨< K=Ÿ}L†¨< ¾T>Ñu< Seð`„‹” Á¨×M ፤ 6/ ¾u ጎ ›É^ÑAƒ É`Ï„‹”“ ¾²`õ ›e} ÇÇ]¨<” ¾Ò^ Óx‹ KTX"ƒ ¾u ጎ ›É ^ÑAƒ É`Ï„‹ }k“Ï}¨< ¾T>cuƒ”
ሁኔታ ያመቻቻል ::

66
.
Sec t
or Administrators

1/ Relevant Federal Executive Organs shall be assigned by the minister as Charities and
Societies Sector Administrators.

2/ For the purposes of this proclamation the Agency shall be a sector administrator for
charities or societies that do not fall under
any sector administrator or fall under more
than one sector administrator.

3/ Any sector administrator may delegate powers and functions given to it under this
proclamation to the relevant organs of federal
government accountable to it.

67. Powers and Functions of Sector Administrators

Sector Administrators shall have the following
powers and functions:

1/ provides necessary support to the Agency in
the process of registration of Charities and
Societies;

2/ assigns professionals who evaluate and recommend on the Charities’ and Societies’
programs and projects;

3/ supervises and controls operational activities of Charities and Societies and take necessary
measures according to laws establishing it
and its agreements with the Charities and
Societies;

4/ A Sector Administrator taking measure by virtue of this Article shall notify the Agency
of such measures within seven working days;

5/ Develop criteria that have to be followed by the Agency which shall assure the maximum
benefits of the public from the activities of
Charities and Societies;

6 may make arrangements with Charities for
coordinated efforts towards the achievement
of the common goals of the Charities and the
said Sector Administrator.

4 ¹þ 5)$7
ZZZDEVVLQLDODZFRP

gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page

4548

”® ሁኔታዎች መሟላታቸውን
“[ÒÑÖ u%EL ›SM”Œ‡” uuÑA ›É^ÑAƒ
É`σ’ƒ ¨ÃU uT ህu`’ƒ uSS´Ñw
¾QÒ© c¨<’ƒ T[ÒÑÝ Ue¡` ¨[kƒ Ãc×M:: 2 / በዚህ Aንቀጽ ን U ስ A ንቀጽ (1) ኤጀንሲው የሕጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ካልሰጠ ወይም የማይሰጥ መሆኑን ካላሳወቀ A መልካቹ በንUስ A ንቀጹ ከተቀመጠው የመጨረሻ ቀን በ 05 ቀናት ውስጥ ለቦርዱ ይግባኝ ማቅረብ ይችላል፡፡ 3/ u²=I ›”kê SW[ƒ ¾T>k`w ¾U´Ñv
TSMŸ‰ ›?Ë”c=¨< uT>Á²Ò˨< ö`USc[ƒ ¾u Ô ›É^Ôƒ É`Ï~” ¾T ህu” Ów' ›LT“ Y^ ¾T>SKŸ~
SÓKÝ −‹” ¾Á² J• ŸT>Ÿ}Kƒ Ò`
}Áõ Sp[w ይኖርበታል&

G/ ¾uÔ ›É^ÑAƒ É`Ï~ ¨ÃU ¾T ህ
u S}ÇÅ]Á Å”w Eና Eንደ Aስፈላ
ጊነቱ የዘለቄታ በጎ ›É^ጎ ƒ É`Ï~”
¨ÃU ¾›Å^ uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~”
ÁssS¨< W’É pÍ=& K/ Eንዳስፈላጊነቱ ›?Ë”c=¨< ¾T>ÖÃn†¨< ሌሎች W’Ê‹:: 4 / u²=I ›”kê ”® ሁኔታዎች u}ÚT] ¨<Ü ›Ñ` ¾}Sc[} ¾ በጎ ›É^ ጎƒ É`σ ¾T>Ÿ}K<ƒ” Tp[w ይኖርበታል& G/ ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~ SssS<” ¾T>Ádà Ÿ}ssSuƒ ›Ñ`
¾}cÖ¨<” ¾}[ÒÑÖ c’É& K/ YM×” ÁK¨< ¾É`Ï~ ›"M É`Ï~ u›=ƒÄåÁ ¨Ñ˜ ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~ Ÿ}ssSuƒ ›Ñ` ›?Uvc=
¨ÃU ›?Uvc= ŸK?K Ÿ}ssSuƒ
›Ñ` eM×” vK¨< ›"M ¾}cÖ ¾ÉÒõ ÅwÇu?& Sub-Section Two Registration of Charities and Societies 68. Registration 1/ Subject to Article 69, the Agency shall, upon application and after ensuring the fulfillment of the requirements stipulated under this Proclamation, register the applicants as a Charity or a Society and issue a certificate of legal personality within 30 days from the date of application. 2/ Where the Agency does not issue a certificate of legal personality or does not make known that it will not do the same the applicant may apply to the Board not later than 15 days from the last date of the time limit prescribed in the sub-article. 3/ An application for registration under this Article shall include particulars concerning its goals, objectives and activities as per the form prepared by the Agency accompanied by: a) a copy of the rule s of the Charity or the Society and where applicable a document showing the act of constituting of a Charitable Trust or a Charitable Endowment; b) such similar documents and duly completed forms as the Agency may require. 4/ In addition to the requirements set forth under sub-article (2), Charities that are established abroad shall present: a) duly authenticated certificate of registration showing its establishment from its country of origin; b) proof of the decision of its competent organ to operate in Ethiopia; c) a letter of recommendation by the Embassy in which the Charity is incorporated or in the absence of such by a competent Government Organ in that country; 4¹þ5)$8 ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4549 S/ Ÿ›=ƒÄåÁ ôÈ^L© Ç=V¡^c=Á© ]øwK=¡ ¾¨<ß Ñ<Çà T>’>e‚`
¾}cÖ ¾ÉÒõ ÅwÇu?&

W/ ¾›Ñ` ¨Ÿ}K<ƒ ›”Æ U¡”Áƒ S•” "[ÒÑÖ ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~” ¨ÃU TIu” ›ÃS²ÓwU& 1 / K=ssU የታሰበው ¾በጎ ›É^ ጎƒ É`σ ¨ÃU Tህ u` S}ÇÅ ሪÁ Å”w u²=I ›ªÏ ¾}Å’ÑÑ<ƒ” መስፈርቶች ¾TÁTEL J• c=ј& 2 / K=ssU የታሰበው ¾uጎ ›É^ ጎƒ É`σ ¨ÃU Tህu` QÑ-¨Ø KJ’ ዓላማ' ¾Q´w” WLU KT>ÁÅð`e ተግባር ¨ÃU ¾›=ƒÄåÁ”
ÅI”’ƒ“ S[ÒÒƒ KSÑ<ǃ SÖkT>Á
K=J” ËLM ¾T>Ác˜ um U¡”Áƒ c=•`&

3/ ¾U´Ñv TSMŸ‰¨< ¾²=I” ›ªÏ ¨ÃU u²=ህ ›ªÏ SW[ƒ ¾¨Ö< Å”x‹” É”ÒÑ@ −‹ ¾TÁTEL c=J”& 4 / ¾u ጎ ›É^ጎ ƒ É`Ï~ ¨ÃU T ህu ¾T>S²ገwuƒ eU ŸK?L ¾u ጎ ›É^ ጎƒ
É`σ ¨ÃU T ህu` ¨ÃU ŸT”—¨SdcM ŸJ’
¨ÃU ¾Q´w” V^M ¨ÃU QÓ”
¾T>n[” c=J”&

5 / ¾ በጎ A ድራጎት ድርጅቱ ወይም Tህu
eÁT@ ›Ñ` ›kó© ¨ÃU ôÈ^L© J•
¾›vLƒ Ø”p` ¨ÃU ¾Y^ ቦታው
u=Á”e ¾›Ueƒ ¡MKA‹ ¨<¡M“ ¾K?K¨< ŸJ’:: & . uY^ S]’ƒ SY^ƒ ¾TËK< c− ‹ T ንኛ ¨J” ŸJ’::

&1 . ¾u ጎ ›É^ጎ ƒ É`Ï„‹“ T ህu^ƒ
S´Ñw
1 / ›?Ë”c=¨< T”—¨<”U ¾u ጎ ›É^ጎ ƒ É` σ ¨ÃU T ህu`” uT>SKŸƒ u¾Ñ>²?¨< ¾T>¨e“†¨< ´`´a‹ ¾T>S²ÑuÅ„‹ uTe[Í’ƒ }kvÃ’ƒ Õ[ªM ፡፡

3/ ¾u ጎ ›É^ጎ ƒ É`Ï„‹“ T ህu^ƒ
S´Ñw u›?K?¡ƒa’>¡ SM¡ ÚUa
›?Ë”c=¨< ›Óvw ’¨< wKA uT>ÑU}¨< S”ÑÉ }²ÒÏ„ ÃkS×M:: 4 / ኤጀንሲው በዚህ Aዋጅ መሠረት የተመ ዘገቡትን፣ የታገዱትንና ከመዝገብ የተሰረ ዙትን የበጐ Aድራጐት ድርጅቶችና ማሕበ ራት ዝርዝር በጋዜጣ ያወጣል፡፡ &2 . ¾u ጎ ›É^ጎ ƒ É`σ ¨ÃU T ህu` p`”Ýõ 1 / T”—¨Ÿðƒ p`”Ýõ
¾T>cÖ¨< YM×” ^c<” ¾‰K ¾uጎ ›É^ጎ ƒ É`σ ¨ÃU T ህu` ¾T>ÁÅ`Ѩ< ¨ÃU ¾u ጎ ›É^ጎƒ É`Ï~ ¨ÃU Tህ u um lØØ` Eንዳያደርግበ ት ¾T>ÁÅ`Ѩ< K=J” A ይችልም:: 2/ has been convicted of any crime as a result of which she/he has been deprived of her/his civil rights and her/his civil rights have not yet been restored; 3/ is unable to act by reason of incapacity within the meaning of law; 4/ has been interdicted by a court; 5/ is ouside Ethiopia and his absence impedes the proper administration of the Charity or Society. 71. Register of Charities and Societies 1/ The Agency shall keep a register of Charities and Societies in which shall be entered such particulars as it may from time to time determine of any Charities and Societies registered therein. 2/ A copy of or extract from any such document certified to be a true copy or extract under the signature of the Director of the Agency and seal of the Agency shall be admissible in evidence in any proceedings. 3/ The register of Charities and Societies may be prepared and kept in such manner as the Agency may think fit, including in electronic form. 4/ The Agency shall, by notification in the Gazette, publish the list of Charities and Societies registered, suspended or cancelled under this Proclamation. 72. Branch of a Charity or a Society 1/ Any Charity or Society may establish a branch based on its rules by giving prior notice to the Agency. 2/ The powers of the br anch of the charity or society established under Sub-article (1) of this Article shall not make it an independent Charity or Society or not adequately under the control of the charity or society. 4 ¹þ 5)% ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4551 &3. eÁT@' ¾Y^ ቦታ ¨ÃU S}ÇÅ]Á Å”w eKSK¨Ø 1 / T”—¨²?
ÑÅw ¨ ሊታይ uT>‹M ቦታ
TekSØ ይኖርበታል፡፡

2 / ›”É ¾u ጎ ›É^ጎƒ É`σ ¨ÃU
T ህu` የማስታወቂያ WK?Ç ¾T>ÖkU
ŸJ’ ›?Ë”c=¨< uSS]Á ¾T>¨e“†¨<” ´`´a‹ በcK?Ǩ< Là SKÖõ ይኖርበታል፡፡ 73. Change of Name, Place of Work or Rules 1/ If a Charity or Society Changes its name, place of work or amends its rules, it shall submit the change or amendment and get it registered under Article 68 of this Proclamation. 2/ The Agency may, after setting a reasonable time limit, order the amendment of the rule or correction of a fault where it is found that the provisions of sub-articles (1), (3), (4) and (5) of Article 69 are not complied with. 3/ A change of name by a Charity or Society under this Article shall not affect any rights or obligations of the Charity or Society; and any legal proceeding that might have been commenced by or against it in the former name may continue in its new name. 74. Use of Symbols 1/ No Charity or Society shall use any symbol without having registered such symbol by the Agency. 2/ The Agency shall consider the the requirements of registration under Article 69 while registering a symbol under Sub-article (1) of this Article. 75. Display of Certificate and Use of Advertisement Boards 1/ Every Charity or Society shall keep its certificate of registratio n in its Head Office and a copy thereof in its branches in a place that is visible to any visitor. 2/ Where a Charity or Society uses an advertisement board, it shall affix on such board those particulars as are determined by the directives of the Agency. 4 ¹þ 5)%1 ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4552 &6. ðnÉ eKTdÅe 1 / ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï„‹ Eና ማህበራት u²=I ›ªÏ ›”kê &8 Eና ' SW[ƒ A መታዊ ¾Y^ ¡”¨<” ]þ`ƒ“ ¾H>dw
SÓK Ý −‹” ለኤጀንሲው ¾Tp[w
ግዴታቸው Eንደተጠበቀ J• ðndž¨<” u¾Zeƒ ¯S~ TdÅe ›Kv†¨<:: 2 / ðnÉ የሚታደሰው uðnÉ“ U´Ñv c`}òŸ?~ Là ¾}ÑKì¨< Ñ>²? ¾T>Á
ÑKÓMuƒ ¾SÚ[h k” “Kð u%EL
vK<ƒ G¨< ¾ ማdÅh ¡õÁ ከተፈጸመ u%EL ðnÆ” ÁÉdM:: ¡õM eÉeƒ eK ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹“ TQu^ƒ H>Xw Eና ]þ`„‹

፸ 7. ¾H>Xw S´Ñw ¾SÁ´ ግዴታ

1 / ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`σ ¨ÃU TQu`
¾e^ S] −‹ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~”
¨ÃU TQu” ¾Ñ”²w Eንቅስቃሴዎች
¾T>Áw^^ Eና uT“†¨²? K=ÁXÃ
¾T>‹M ¾H>dw S´Ñw ¾SÁ´ ግዴታ
›Kv†¨<፡፡ 2 / ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~ ¨ÃU TIu ¾H>Xw c’Ê‹ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~
¨ÃU TIu ¾}kuK¨<” ÖpLL Ñ”²w“ Á¨×¨<” ¨Ü' ¾¨Ü¨<” U¡”Áƒ' Gwƒ“ °Ç Á"}~ SJ” ›Kv†¨< ፡፡ 3/ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹“ TQu^ƒ eS< "M}ÑKì c¨< MÑd SkuM ›Ã‹K²? ¾KÒg<” T”’ƒ uÓMê ¾T>ÁSK¡~ S´Ñx‹”
SÁ´ ›Kv†¨<:: 76. Renewal of License 1/ Whithout prejudice to the obligation of Charities to submit stat ements of accounts and annual reports as stipulated under Article 78 and 80 of this proclamation, the license of Charities and Societies shall be renewed every three years. 2/ The license shall be renewed not later than two months after the expiry date mentioned on the certificate of registration and license 3/ The Agency shall renew the license of Charities or Societies upon payment of renewal fees and when it ensures that; a) the performance and audit reports are complete and accurate; b) the Charity or Society has not violated the provisions of this Proclamation or Regulations or directives issued thereunder. SECTION SIX CHARITY AND SOCIETY ACCOUNTS AND REPORTS 77. Duty to Keep Accounting Records 1/ The Officers of a Charity or Society shall ensure that accounting records are kept inrespect of the Charity or Society which are sufficient to show and explain all the transactions and disclose at any time. 2/ The accounting records shall, in particular, contain entries showing from day to day all sums of money received and expended by the Charity or Society, and the matters in respect of which the receipt and expenditure takes place; and record of the assets and liabilities of the Charity or Society. 3/ Charities and Societies may not receive anonymous donations and shall at all times keep records that clearly indicate the identity of donors. 4 ¹þ 5)%2 ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4553 4/ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~ ¨ÃU ¾TIu ¾Y^ S] −‹ u²=I ›”kê SW[ƒ ¾}²ÒÌ ¾H>dw c’Ê‹” c’ʇ ¾}²
ÒÌuƒ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~ ¨ÃU
¾TQu ¾H>Xw ¯Sƒ “Kk u%EL u=Á”e
K 5 ዓመታት Öwk¨< Tq¾ƒ ›Kv†¨<:: 5/ ›?Ë”c=¨< c’ʇ Eንዲወድሙ ¨ÃU uK?L S”ÑÉ Eንዲወገዱ uêG<õ "MðkÅ ue}k` ŸH>dw c’É Ò` u}ÁÁ² u”®dw c’ʇ” Öwq ¾Tq¾ƒ ግዴታ
uuÔ ›É^Ôƒ É`Ï~ ¨ÃU uTIu k] ¾e^ S] −‹ }ðéT> SJ’< ÃkØLM:: ፸8. ዓመታዊ ¾H>Xw SÓKÝ

1 / T”—¨dw SÓKÝ
K›?Δc=¨< u›É^h SL¡ ›Kuƒ:: 2 / ¾²=I ›”kê ”®Á”kdpc<ƒ Ñ”²w Ÿw` ፶ךְ /ሃוሳ ךְ / ¾TÃuMØ ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï„‹“ TIu^ƒ Ñu=”' ¨Ü”' Hwƒ”“ °Ç” ¾T>ÁSK¡ƒ SÓKÝ w‰ Tp[w
ËLK<:: 3/ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`σ ¨ÃU TQu` ¾Y^ S] −‹ u²=I ›”kê ”®Xw
SÓKÝ“ }ÁÁ» c’É ¾u˃ ¯S~
“unuƒ k” ËUa u=Á”e K›Ueƒ ዓመ
ታት Öwk¨< ያቆያሉ:: ፸ 9. ዓመታዊ ¾H>Xw U`S^ eKTÉ[Ó

1 / ¾T”—¨Xw u¾¯S~ u}S
cŸ[Kƒ *Ç=}` ¨ÃU ¾¨jS¨< *Ç=}` SS`S` ›Kuƒ:: 2 / T”—¨•`uƒ ›Óvw’ƒ vK¨< ¾u˃ ¯Sƒ kÉV ÁK¨< ¾u˃ ¯Sƒ H>dw Ÿw`
1 ፻ሺ /A ንድ መቶ ሺ/ ¾T>uMØ c=J”
’¨<:: 3/ ¾²=I ›”kê ”®’>eƒ uT>Á¨×¨< SS]Á Sc[ƒ T”—¨dw U`S^ uT”—
¨²? u¨<ß ¨ÃU u¨jS¨< *Ç=}` K=S[S` ËLM:: 4/ The Officers of a Charity or Society shall preserve any accounting records made for the purposes of this Article for at least 5 years from the end of the financial year of the Charity or Society in which they are made. 5/ Unless the Agency consents in writing to the records being destroyed or otherwise disposed of, where a Charity or Society ceases to exist within the period of 5 years mentioned in sub-article (4) as it applies to any accounting records, the obligation to preserve those records in accordance with that sub-article shall continue to be discharged by the last officers of the Charity or Society. 78. Annual Stat ements of Accounts 1/ Any Charity or Society shall submit to the Agency an annual statement of accounts prepared in accordance with acceptable standards. 2/ Notwithstanding sub-article (1) of this Article, Charities and Societies whose annual flow of funds does not exceed Birr 50,000.00, (fifty thousands)the statement of accounts may choose to prepare a receipts and payments account and a statement of assets and liabilities. 3/ The Officers of a Charity or Society shall preserve any statement of accounts and related documents prepared under sub-article (1) and (2) of this Article for at least 5 years from the end of the financial year. 79. Annual Examination of Accounts 1/ Any Charity’s or Society’s account shall be examined annually by a Certified Auditor or internal auditor or an auditor designated by the Agency. 2/ Any Charity or Society shall be audited by an External Auditor where its annual gross income immediately preceding the specified budget year is more than Birr 100,000.00 (hundred thousands). 3/ Notwithstanding sub-article (2) of this Article, examination of account may be conducted by an external or internal auditor or an auditor designated by the Agen cy any time according to the directives issued by the Minister. 4 ¹þ 5)%3 ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4554 4/ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~ ¨ÃU ¾TQu H>Xw ¯S~ vKk ›Ueƒ ¨^ƒ ¨ŸõK¨< ¾T>SKŸ}¨< ¾uÔ ›É^Ôƒ É`σ ¨ÃU TIu` ¨ÃU Øó}— J’¨< c=Ñ–< ¾e^ S] −‡ ÃJ“K<:: ፹ . ዓመታዊ ¾Y^ ¡”¨<” ]þ`ƒ 1 / ¾Y^ S]− ‹ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~” ወይም የI ትዮጵያ ነዋሪዎች ማህበርን የ Eያንዳንዱን ¾u˃ ¯Sƒ ª“ ª“ ¡”ª’@ −‹ ]þ`ƒ“ ›eðLÑ> S[Í
uT²Ò˃ K›?Δc=¨< Tp[w ›Kv†¨<:: 2 / u²=I ›”kê ”®Xw ¯S~ vKk uZeƒ ¨`
Ñ>²? ¨ÖÃk¨< Ñ>²?
¨Xw SÓKÝ ›wa
SÁÁ´ ›Kuƒ::

፹ 1. ዓመታዊ ]þ`ƒ KQ´w ¡õƒ eKTÉ[Ó

u›?Ë”c=¨< ²”É ¾T>ј T“†¨SKŸ}¨< ›"M ¨ÃU u›?Δc=¨< ¨ÃU uT>SKŸ}¨< ¾²`õ ›e}ÇÇ] ¨ÃU uuÔ ›É^Ôƒ É`Ï~ Eና TIu ¨²?
KQ´w ¡õƒ K=Å[Ó Ã‹LM::

፹ 2. KK?KA‹ c− ‹ ]þ`ƒ eKTÉ[Ó

¾²=I ¡õM É”ÒÑ@ −‹ ¾TIu ¨ÃU ¾uÔ
›É^Ôƒ É`Ï~ ¾S}ÇÅ]Á Å”w u²=I
¡õM Ÿ}Ökc<ƒ ›"Lƒ u}ÚT] KK?KA‹ c − ‹ ¨ÃU É`Ï„‹ ¾H>dw S³Ówƒ’
¾*Ç=ƒ ]þ`„‹ Eና ዓመታዊ ]þ`ƒ
Tp[w” ›ÃŸK¡MU::

፹ 3. ¾v”¡ H>dw ስለማስታወቅ

¾uÔ ›É^ƒ É`σ ¨ÃU ¾TIu`
S] −‹ ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~” ¨ÃU
¾TIu” ¾v”¡ H>dw ŸT>ðKѨ< ´`´` Ò` K›?Δc=¨< በየAመቱና uተጠየቁ ጊዜ Td¨p ›Kv†¨<:: 4/ Where it appears to the Agency that the account of a Charity or Society is not audited within five months from the end of that year or to be audited by a certified external auditor, the Agency may appoint an Auditor. 5/ In accordance with Sub-article (4) of this Article, the expenses of any audit carried out by an Auditor appointed by the Agency shall be paid by the Charity or Society concerned, or where at faults the Officers of the Charity or Society. 80. Annual Activity Report 1/ The Officers of a Charity or Ethiopian Resident Society shall prepare and transmit to the Agency an annual activity report on the major activities and relevant information regarding the Charity or Society. 2/ The annual activity report required under sub- article (1) of this Article shall be transmitted to the Agency within three months from the end of that financial year or within such period as the Agency may for any special reason require. 3/ Every such annual activity report shall have attached to it the annual statement of accounts. 81. Disclosure of Annual Activity Report Any annual activity report or other document kept by the Agency, when requested by a concerned body, may be made open to the public at any reasonable time if the Agency or the Sector Administrator or the Charity and Society so decide. 82. Reporting to other Persons Nothing in this part shall prohibit the rules of a Charity or Society from requiring that books of account, audit reports and annual reports be submitted to persons or organizations in addition to which reports are made under this part. 83. Notification of Bank Accounts The officers of a Charity or Society shall report to the Agency annually and upon request about all the bank accounts of the Charity or Society with necessary particulars. 4 ¹þ 5)%4 ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4555 ¡õM cvƒ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹”“ TQu^ƒ” eKSq×Ö` ፹ 4. U`S^ ¾TÉ[Ó YM×” 1 / ›?Ë”c=¨< u¾Ñ>²?¨< K›ÖnLà ¨ÃU K›”É ¾}¨c’ Ñ<Çà ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹” ¨ÃU TQu^ƒ” ¨ÃU ¾}¨c’< ¨ÃU ›”É ²`õ ¾J’< ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹” ¨ÃU TQu^ƒ” ¾}SKŸ} U`S^ K=Á"H@É Ã‹LM:: 2 / ለEንዲህ ¯Ã’ƒ U`S^ Ñ<Çà ›?Ë”c=¨< T“†¨<”U ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`σ ¨ÃU TQu` ¨ÃU ¾Y^ S] ¨ÃU W^}—& G / ¾T>Á¨Áe‹K¨< ምክንያታዊ ÓUƒ •a U`S^¨< ¾T>“H@Éuƒ” Ñ<Çà u}S KŸ} H>Xw“ SÓKÝ uêG<õ E ንዲ ሰጥ ' Ñ<Ç¿” u}SKŸ} Kk[uKƒ ØÁo ¨ÃU U`S^ uêG<õ SMe Eንዲሰጥ & K / uU`S^¨< H>Ń SS`S` ÁKu
ƒ” T“†¨<”U Ñ<Çà u}SKŸ} በEጁ ¨ÃU ulØØ Y` ÁK<ƒ” W’Ê‹ pÍ= Eንዲሰጥ& N / u}¨c’ Ñ>²?“ ቦታ uSÑ–ƒ Te[Í
¨ÃU W’Ê‹” E ንዲያቀርብ’
K=Á´ ËLM::
3 / ›?Ë”c=¨< U`S^ uT>Á”H>Éuƒ ¨pƒ ŸQ´w
¾T>k`u< ØqT− ‹”' ŸS”ÓYƒ ›"Lƒ ¾T>k`u< ]þ`„‹” E ና ŸuÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹“ ŸTQu^ƒ Ÿ^X†¨< ¾T>k`u< ]þ`„‹” ÚUa T“†¨<”U ¾S[Í U”ß K=ÖkU ËLM:: ፹ 5. W’Ê‹ Eንዲያቀርቡ ¾T²´“ ]Ÿ`Ê‹ Eንዲ መረመሩ ¾TÉ[Ó YM×” 1 / ›?Ë”c=¨< u²=I ›ªÏ ¾}cÖ¨<” YM×” uY^ Là KTªM Ÿ›”É ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`σ ¨ÃU TQu` ¨ÃU ¾Y^ S] ¨ÃU W^}—& G/ ›”É” ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`σ ¨ÃU TQu` ¾T>SKŸƒ በይዞታው Y`
ÁK T”—¨<”U S[Í uêG<õ ¨ÃU unM K›?Ë”c=¨< Eንዲሰጥ& ¨ÃU K / ¾W’Æ” S²?“ ቦታ K›?Ë”c=¨< uêOõ Td¨p ›Kuƒ:: ፹ 7. S[Í eKSÓKê uK?KA‹ QÑA‹ uÓMê ¾}Å ነገÑ<ƒ ¡MŸL −‹ Eንደተጠበቁ J’¨< ›?Ë”c=¨< ¨ÃU ¾²`õ ›e}ÇÇ]¨< Y^− ‡” uT>Ñv Eንዲከናወን
KTe‰M ¨ÃU KS`ǃ T”—¨Á¨×¨< ¨Ü ከ& በመቶ የማያንሰውን ¯LT¨<” KTeð çU Eና Ÿ" በመቶ የማይበልጠውን ለ›e} ÇÅ^© ሥራ ማዋል Aለበት፡፡ 2 / በዚህ Aንቀጽ ንU ስ A ንቀጽ (1) የተጠቀሰው ቢኖርም ŸÖpLL Ñu=¨< Ÿ ' uS„ uLà ለዓ ላማው ማስፈጸሚያ KT>Á¨ÁÅ
`Ѩ< ¡ƒƒM ¨ÃU U`S^ }Ñu= ÁMJ’ ¾Y^ ›S^` ¨ÃU É`Ñ>ƒ SðçS<” c=Á[ÒÓØ“ ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~” ¨ÃU TIu” ”w[ƒ KSÖup ›eðLÑ> J•
c=Áј¨< ¾T>Ÿ}K<ƒ” Eርምጃዎች S¨ÁeÑu< ¨²?
ÑÅw ¨Ñv†¨<” S[Í −‹ u¨p~ ÁLk[u Eንደሆነ ' Ñ<ÉK„‡” Eስከሚያስተካክል É[e ðnÆ u›?Ë”c=¨< ሊታገድ ËLM:: 2 / T“†¨ÔÆ
¯LT−‹ ¨¨e’¨< ¾Ñ>²? ÑÅw
¨Ÿ}K<ƒ U¡”Á„‹ በኤጄንሲው K=ð`e ËLM& G / ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~ ¨ÃU TIu YM×” ÁK¨< ›"M uS}ÇÅ]Á Å”u< SW[ƒ Eንዲፈርስ c=¨e”& K / ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~ ¨ÃU TIu ðnÉ u²=I ›ªÏ ›”kê ፺ 2 SW[ƒ u›?Ë”c=¨< c=W[´& ¨ÃU ሐ / ¾ በÔ ›É^Ôƒ É`Ï~ ¨ÃU TIu °Ç¨<” ¾S¡ðM ችሎታ ¾K?K¨< c=Jን፡፡ 2/ በዚህ Aንቀጽ ን U ስ A ንቀጽ (1) መሰረት የ I ትዮጵያ የበጎ A ድራጎት ድርጀቶች Eና ማህበራት የሚፈርሱት በፌዴራል ከፍተኛው ፍርድ ቤት ውሳኔ ነው፡፡ b/ that has submitted falsified accounts and reports to the Agency; c/ without prejudice to Sub-article 2(c) of this Article that contravenes the provisions of this Proclamation or Regulations and Directives issued thereunder or orders of the Agency or its own rules; d/ that fails, within the appropriate time, to provide the Agency with information required by this Proclamation; may be suspended by the agency until it comes into compliance. 2/ The license of any Charity or Society shall be canceled where: a/ its registration has been procured by fraud or misrepresentation; b/ it has been used for unlawful purposes or for purposes prejudicial to public peace, welfare or security; c/ it fails to rectify the causes for suspension within the time limit set by the Agency in accordance with Sub-article (1) of this proclamation; or d/ it fails to renew its license in accordance with Article 76 of this proclamation; e/ It commits a crime by violating the provisions of the criminal code or that of this Proclamation . 93. Dissolution of Charities and Societies 1/ A Charity or Society may be dissolved by the Agency where: a/ the appropriate organ of the Charity or Society decides to dissolve it in accordance with its rules; b/ the Agency cancels the license of the Charity or Society in accordance with Article 92 of this Proclamation; or c/ the Charity or Society has become insolvent. 2/ The dissolution of Ethiopian Charities and Societies in accordance with Sub-article (1) of this Article shall be effected by the decision of the Federal High Court. 4 ¹þ 5)%8 ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4559 ፺4 . ¾Sõ[e ¨<Ö?ƒ 1 / ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`σ ¨ÃU TQu` Eንዲፈርስ ት Eዛዝ ¨ÃU ¨Å~”
E ንዲያከናውን u}jS¨< H>Xw ›×] Lò
’ƒ e` ÃJ“M&
K / H>Xw ›×]¨< ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~” ¨ÃU TQu” Ç− ‹“ Lò’„‹ ”Ç= GÅ~” KTŸ“¨” ¾T>Áe
ðMÑ< ¨Ü −‹ }Ö“k¨< Ÿ}ŸðK< u%EL ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~ ¨ÃU TQu k] Ñ”²w ¨ÃU ”w[ƒ "K }SXXà ¯LT LK¨< ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`σ ¨ÃU KT”—¨Xw ›×] SjU u}SKŸ}
›?Î ”c=¨< ¨ÃU õ`É u?ƒ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~ ¨ÃU TQu ¾Y^ S] −‹” ¨ÃU T—¨<”U c¨< K=jU ËLM:: 3/ H>du< uS×^ƒ Là ÁK ¾uÔ ›É^Ôƒ É` σ ¨ÃU TIu` Ÿ¯LT¨< Ò` ¾}ÁÁ²<“ K=s[Ö< ¾TËK< Y^ −‹” ›?Ë”c=¨<” uTeðkÉ KTÖ“kp "MJ’ ue}k` ŸH> dw T×^~ ውß K?L
}Óv` TŸ“¨” ›Ã‹MU::
4 / ¾uÔ ›É^Ôƒ É`Ï~ ¨ÃU ¾TIu ¾H>
dw T×^ƒ Y^− ‹ }Ö“k¨< U´Ñv¨< Eስከሚሰረዝ É[e QÒ© c¨<’~” Eንደያዘ ÃqÁM:: ¡õM eU”ƒ ”w[ƒ” K}k^^u= ¯LT TªM ፺ 5 . ”w[ƒ” K}k^^u= ¯LT TªM ስለT>ðìU

v†¨< G<’@ −‹ 1/ ¾u ጎ ›É^ጎ ƒ ድርጅቱ ¾SËS]Á ¯LT K=K¨Ø ¾T>‹Mv†¨<“ ¾}cÖ¨< SŸ}K<ƒ ሁኔታዎች Ãðç TM& G/ ¾SËS]Á ው ¯LT SÁSK¡ƒ c=J”&

94. Effects of Dissolution

1/ Where an order or decision of dissolution
against any Charity or Society is given:

a/ the property of Ch arity or Society shall
forthwith vest in the liquidator appointed
for the purpose of winding up in the
dissolution order or decision;
b/ the liquidator or that other officer shall proceed to wind up the affairs of the Charity or
Society and, after satisfying and providing
for all debts and liabilities of the Charity or
Society and the costs of winding up, shall
transfer the surplus assets, if any, of the
Charity or Society to a Charity or Society
with a similar purpose or to any Charity or
Society by the order of the Agency.

2/ The Agency or th e court may appoint the
officers of a Charity or Society as liquidators
for the Charitiy or Society dissolved.

3/ A Charity or Society that is being dissolved shall not perform activities other than those
necessary for its liquidation unless the
Agency authorizes it to undertake activities
that are related to its objectives and cannot be
discontinued.
4/ The Charity or Society shall retain its legal personality until its liquidation is complete
and its registration is cancelled.

SECTION EIGHT

APPLICATION OF PROPERTY CY-PRÈS

95. Conditions for Appl ying Property Cy-près

1/ The circumstances in which the original
purposes of a Charity can be altered to allow
the property given or part of it to be applied
cy-près shall be as follows:

a/ where the original purposes in whole or in part have been fulfilled or cannot be
fulfilled or impossible to fulfill;

b/ where the original purposes provide a use for part only of the property available to
the Charity;

4 ¹þ 5)%9
ZZZDEVVLQLDODZFRP

gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page

4560

N/ ለበጎ Aድራጎት ድርጅቱ የተሰጠ ስጦታ
S”ðe dÃ’” በስጦታው SW[ƒ
ÁK¨< ”w[ƒ “ K}SXXà ¯LT ¾T>¨‹K< c=J”:: 2 / የዘለቄታ uÑA ›É^ÑAƒ ¨ÃU ¾›Å^ uÔ ›É^Ôƒ É`σ TssT>Á Ñ<Ç¿ በሚመ ለከታቸው ¾Y^ S]− ‹ Là ሁኔታው uT>ÁeÑÉÉuƒ Ñ>²? ”w[~ ¨ÃU Ÿ ፊK< K}k^^u= ¯LT TªM Eንዲፈጸምበት ተገቢ Eርምጃዎችን S¨‹K<ƒ uG ŸS
J’< uòƒ u=J”U ÃI ›”kê KuÑA ›É^ÑAƒ ¯KT− ‹ u}cÖ ”w[ƒ Là }ðéT> ÃJ“M::
5 / u²=I ›”kê Sc[ƒ ¾T>Ÿ“¨’< }Óv^ƒ }ðéT>’ƒ ¾T>•^†¨< u›?Δc=¨< c=çÉp w‰ ’¨<:: ፺ 6. ¾TssT>Á c’ ድ ወይም ት Eዛዝ መመሪያዎች

1 / ¾›Å^ u ጎ ›É^ ጎƒ É`Ï ት A ደራ Övm
ወይም የዘለቄታ u ጎ ›É^ጎ ƒ É`Ï ት ቦርድ
ድርጅቱን “ssS¨< c’É ወይም ት Eዛዝ ¾}kuL†¨<” ÓMê ¾J’< መመርያዎችን SŸ}M ›Kuƒ ፡፡ 2 / u ዚህ Aንቀጽ ”® KJ’¨< c¨< ØpU ¾T>ÁeðMÓ J• የታየ Eንደሆነ
Ÿ}vK<ƒ መመሪያዎች ውጭ ለመስራት ›Å^ Övm¨< ወይም ቦርዱ Ÿ›?Ë”c=¨< ፈ nÉ SÖ¾p ËLM:: ፺ 6. ¾›’e}— በጎ ›É^ÑAƒ É`Ï„‹ M¿ É”Ò Ñ@ − ‹ 1 / ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~ uSÚ[h¨< ¾N= Xw ¯S~ ÖpLL Ñu=¨< Ÿ $ךְ w` / ከሃምሳ ሺ ብር / uLà "MJ’“ ¾TÔkdke ”w[ƒ ባለቤት ካልሆነ ue}k` ¾uÑA ›É^ ÑAƒ É`Ï~ ¾uLà ›"M ¾T>Ÿ}K<ƒ” K=ðêU ËL ል& c/ where the property av ailable by virtue of the gift and other property applicable for similar purposes can be more effectively used in conjunction and to that end can suitably, regard being had to the spirit of the gift, be made applicable to common purposes. 2/ An act of endowment or trust for charitable purposes places the concerned officers under a duty, where the circumstances require the property or some part of it to be applied cy- près, to secure its effective use for Charity by taking steps to enable it to be so applied. 3/ The competent officers of a Charity may take the actions provided for in sub-article (1) of this Article only by a two thirds majority decision. 4/ This Article shall apply to property given for charitable purposes, notwithstanding that it was so given before the effective date of this Proclamation. 5/ The provisions of this Article shall apply only upon the prior approval of the Agency. 96 . Directions of the Constitutive Instrument or Act 1/ The trustee or boar d shall conform to the express instructions of the instrument or act constituting the Charitable Trust or Endowment. 2/ Irrespective of the provision of Sub-article (1) of this article where the interests of the beneficiaries of a Charitable Trust or an Endowment so require, the trustee or the board may obtain an authorization from the Agency to depart from such instructions. 97. Special Provisions to Charities 1/ Where the gross income of a Charity in its last financial year does not exceed Birr 50,000.00 (fifty thousand) and it does not own any immovable property, the competent organs of the Charity may decide that: 4 ¹þ 5)^ ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4561 G/ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~ GÑu< e’Y`¯„‹ ን u}SKŸ} ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~ ን S}ÇÅ]Á Å”w Eንዲሻሻል ማድረግ፤ 2/ u²=I ›”kê ”®}LKð¨< u›Å^ Övm −‹ ¨ÃU ux`Æ ›vLƒ GŸ“¨’< }Óv^ƒ }ðéT>’ƒ ¾T>•^†¨< u›?Δc=¨< c=ç Ép w‰ ’¨<& 4 / ¾²=I ›”kê ”®‹K¨< u›?Δc=¨< c=ðkÉKƒ w‰ ’¨<:: 2 / u²=G< ›”kê ”®cØ ðnÉ ¾Q´v© Sªà¨<” ¯LT' ¾T>qÃuƒ” Ñ>²?’ ቦታውንና
K?KA‹ u›?Ë” c=¨< ¾T>¨c’<ƒ” SS²— − ‹ SÁ´ ›Kuƒ:: 3/ T”—¨¨<” T×^ƒ uTÉ[Ó ðnÆ” uÑÅw ¨ÃU ÁKÑÅw SeÖƒ ¨ÃU ¨<Ép TÉ[Ó Ã‹LM& a/ all the property of the Charity should be transferred or divided to such other charities ; b/ the rules of Charity should be modified by replacing all or any of the purposes of Charity with such other purposes, being in law charitable; c/ to amend the rules of charity regarding the procedures that has to be followed by officers to administer the charity. 2/ Any action taken under Sub-article (1) of this Article must be passed by two-thirds of its trustees or board members. 3/ The provisions of this Article shall apply only upon the prior approval of the Agency. 4/ Notwithstanding Sub-article 1 of this Article the Agency may determine that the provisions of Sub-article 1 (a)-(c) be employed. SECTION NINE PUBLIC COLLECTIONS 98. Application for Public Collection 1/ No Charity or Society may conduct any public collection unless permit is granted by the Agency. 2/ The permit given under this Article shall specify the public collection purpose, duration, place and any other criteria set forth by the Agency. 3/ Any money or prop erty collected in contravention of Sub-article (1) of this Article shall be confiscated by the Agency and applied to the purpose of a similar Charity or Society. 99. Decision on Application 1/ On receiving an application for public collections permit the Agency may make such inquires as it deems fit and determine whether to issue or refuse a permit with or without conditions. 4 ¹þ 5)^1 ZZZDEVVLQLDODZFRP gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page 4562 2/ ›?Δc=¨< TSMŸ‰¨<” ¨<Ép "Å[Ñ ¨ÃU uðnÆ Là T“†¨<”U ÑÅw c=ÁÅ`Ó KTSMŸ‰ ›p^u=¨< ¨ÁeŸK¡K< U¡”Á„‹ ›?Δc=¨< uT>Ÿ}K<ƒ U¡”Á„‹ ¾Q´v© Sªà ðnÉ K=ŸK¡M ËLM& 1/ Q´v© Sªà¨< KuÑA ›É^Ôƒ É`Ï~ ¨ÃU KTIu ¯LT ¾T>¨ÁŸና ¨<’<ƒ c−‹ u²=I ›ªÏ ›”kê ፸ ¾}Å’ÑÑ<ƒ” SS²— −‹ ¾TÁTEK< ŸJ’:: 1)1 . Q´v© Sªà ¾Scwcw ðnÉ” eKSW[´ 1/ ›?Δc=¨< uT>Ÿ}K<ƒ U¡”Á„‹ Q´v© Sªà ¾Scwcw ðnÉ” K=c`´ ËLM& G. ðnÆ Ÿ}cÖ u%EL ¾²=I ›ªÏ ›”kê (8 É”ÒÑ@ −‹ Eንዳልተሟሉ c=[ÒÑØ& K. Q´v© Sªà¨< ƒ¡¡K— vMJ’ S”ÑÉ Eንዲተዳደር ¾}Å[Ñ c=J”& N. ðnÆ c=cØ u›?Δc=¨< ¾}×K¨< ÑÅw ¾}×c c=J”:: 2 / u²=I ›”kê ”®cÖ¨< ðnÉ SW [ƒ KuÑA ›É^ÑAƒ É`Ï~ ¨ÃU TI u ›vLƒ ¨ÃU }ÖnT> −‹ K=ŸóðM
¾TËM Eና Ñu=¨< K¯LT¨< TeðçT>Á
¾T>¨ÁeÑ–< e^ −‹” ¾T>c^ ¾uÑA
›É^ÑAƒ É`σ ¨ÃU TIu` Ñu=
¾T>ÁeÑ–< Y^ −‡” u}SKŸ} ¾}K¿ ¾H>Xw S³Ówƒ SÁ´ ›Kuƒ::
3/ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`σ ¨ÃU TIu`
ƒ`ñ” K›vL~ ›ŸóõKA ¨ÃU ¾}K¾
¾H>Xw S³Ówƒ dô u=ј ›?Ë”c=¨< u²=I ›ªÏ ›”kê ፺2 Sc[ƒ ›Óvw’ƒ ÁK¨<” Eርምጃ èeÇM:: 4/ u²=I ›ªÏ ¾}SKŸ~ƒ É”ÒÑ@ −‹ uK? KA‹ QÔ‹ ”ÓÉ”' ›=”yeƒS”ƒ” Eና K?KA‹ ƒ`õ KTÓ–ƒ ¾T>c Y^ −‹”
U´Ñv“ ðnÉ uT>SKŸƒ ¾}Å’ÑÑ<ƒ” Seð`„‹ Eና Y’Y`¯„‹ ›ÁekU:: 1)4 . Aቤቱታ Eና ይግባኝ 1 / የ›?Δc=¨< ዋና ዳይሬክተር በኤጀንሲው A c^ ር Là ተገቢውን የA ስተዳደር Eርክኖች ተከትሎ ¾T>k`wKƒ”
ማንኛውንም Aቤቱታ }kwKA በ05 ቀን
¨cÖ¨< ¨Åƒ LÃ
¾T>ј ¾U´Ñv ¨ÃU ¾e[³ Ñ<Çà ŸJ’ ¾T>SKŸ}¨< ›"M ¾SÚ[h ¨“H@É ¾U`S^
¨ÃU ¾¡e Tp[w H>Ń u¨”ËM Y’
Y`¯ƒ QÓ ÃS^M::
2 / ¾²=I ›”kê ”®
T“†¨<”U Te[Í uTÅ^˃ ¡e ¾SSe[ƒ YM×” LK¨< ›"M ¾Tp[w ግዴታ ›Kuƒ:: 1)6 SªNÉ 1/ GªHƃ u›”Æ ¾uÑA ›É^ÑAƒ
É`σ ¨ÃU TQu` eU K=ªNÆ Ã‹LK<:: ¨ðpÉ ŸJ’ Eና
›Óvw’ƒ ÁK¨< ›"M ŸðkÅ uQÓ Sc[ƒ K=ŸóðM ËLM:: 2 / ¾} ከóðለው ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï ት ¨ÃU TQu ር ስልጣን ያለው Aካል ተቃራኒ ውሳኔ E ስካልሰጠ ድረስ የተከፈለው የበጎ Aድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር ¾kÉV ¾uÔ ›É^Ôƒ É`σ ¨ÃU TIu` LKuƒ ግዴታ “ Sw ት E ኩል ተካፋይ ነ¨<:: 3/ ¾kÉV¨< ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`σ ¨ÃU TQu` QM¨<“ ¾T>Áun¨< K›Ç=f‡ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹ ¨ÃU TQu^ƒ ¾U´Ñv ና ፈቃድ ¾Ue¡` ¨[kƒ c=cØ“ ¾”w[ƒ ¡õõM c=Å[Ó ’¨<:: 4 / uG’>eƒa‹ U¡` u?ƒ ÃI” ›ªÏ KTe
ðçU ¾T>ÁeðMÑ< Å”x‹” K=Á¨× ËLM:: 1)0 . }ðéT>’ƒ eKTÕ^†¨< QÔ‹ ይህን ›ªÏ ¾T>n[” T”—¨’ƒ
›Ã• ረውም ::

1)01 . ¾SgÒÑ]Á É”ÒÑ@− ‹

1 / ÃI ›ªÏ ŸS¨<×~ uòƒ kÉV u’u[¨< QÓ ¾}Ñ– Swƒ“ ÓÈ ÃI” ›ªÏ Eስካልተቃረነ É[e ÃkØLM:: 2 / ቀደም ሲል የተመዘገቡ ማንኛውም የበጎ A ድራጎት ድርጅቶች Eና ማህበራት ይህ Aዋጅ ከጸናበት ቀን ËUa u›”É ¯Sƒ Ñ>²? ¨ç“uƒ Ñ> ዜֱ
ֱ
ף
ף
ָ
ָ

ע
ע
ُ
ُ


ٍ
ٍ
ُ
ُ
ז
ז

ُ
ُ


ו
ו
צ
צ
ֲ
ֲ


ָ
ָ

ٌ
ٌ
ُ
ُ

6
6
2
2
ךְ
ךְ
1
1.
.
ו
ו

GR¥ wLdgþ×RgþS
yxþT×eà ØÁ‰§êE ÄþäK‰sþÃêE ¶pBlþK PÊzþÄNT

108. Conversion

1/ Without preiudice to Article 95 of this
Proclamation any Charity may be converted
into any of the types of charities listed under
sub articles (2), (3) and (4) of Article 2 of this
proclamation and be registered with the
Agency where its competent organ so decides
in accordance with its rules.

2/ Any Society may be converted into one of the forms of charities under this proclamation
and be registered with the Agency where its
competent organ so decides in accordance
with its rules.

109. Power to Enact Regulations

The Council of Minister s may enact regulations
necessary to give effect to this Proclamation

110. Inapplicable Laws

Any law, regulation, directive and customary
practice contrary to this Proclamation shall have
no effect.

111. Transitional Provisions

1/ Any right or duty arising under any provision
of the repealed laws shall continue unless it
contravenes this Proclamation.
2/ All Charities and Societies previously registered shall re-register within one year of
the coming into effect of this Proclamation.

112. Effective Date

This Proclamation shall enter into force up on the
date of publication in the Federal Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa, this 13 th day of February , 2009
GIRMA WOLDEGIORGIS
PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

4 ¹þ 5)^6
ZZZDEVVLQLDODZFRP

gA ØÁ‰L ነU¶T Uz¤È qÜ_R @5 የካቲት 6 qN 2ሺ1 ›.M Federal Negarit Gazeta No. 25 13 th February, 2009 …. page

4567

ZZZDEVVLQLDODZFRP