Constitution of Georgia

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:

 • Year:
 • Country: Georgia
 • Language: Georgian
 • Document Type: Domestic Law or Regulation
 • Topic:

pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
åÜîàÞéìäàÝä
íéðæäí çàïìèàéÝäí íÜçäèäíîìé
çãÜáÜìä Þáàìßä
ÝçïæàÝä
ìàÞäéèàÝä
íÜçäèäíîìé
åéèîÜñîä
íÜñÜìãáàæéí åéèíîäîïöäÜ
 äÜèáÜìä 
çäòàÝïæäÜ øæäí ÜÞ áäíî éí

íÜñÜìãáàæ éí åéèíîäîïöäÜ
õáàè íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñàèä ìéçàæãÜ ïìóàáä èàÝÜÜ ßÜáÜçåáäßìéã ßàçéåìÜîäïæä íÜâéÞÜßéàÝìäáä øàíøóéÝäæàÝÜ 
àåéèéçäåïìä ãÜáäíïðæàÝÜ íéöäÜæïìä ßÜ íÜçÜìãæàÝìäáä íÜúàæçøäðé ïâìïèáàæáóéã ÜßÜçäÜèäí íÜóéáàæãÜéß ÜòäÜìàÝïæä
ïðæàÝÜèä ßÜ ãÜáäíïðæàÝÜèä ÞÜèáÜçîåäöéã íÜúàæçøäðéàÝìäáä ßÜçéïåäßàÝæéÝÜ ßÜ íúáÜ úÜæúàÝãÜè çôáäßéÝäÜèä ïìãäàìãéÝÜ 
ñÜìãáàæä àìäí çìÜáÜæíÜïåïèéáÜèä íÜúàæçøäðéàÝìäéÝäí îìÜßäöäàÝíÜ ßÜ íÜñÜìãáàæéí øæäí åéèíîäîïöääí äíîéìäïæ 
íÜçÜìãæàÝìäá çàçåáäßìàéÝÜâà ßÜóìßèéÝäã òáãäíÜ ßÜ ñáàóèäí øäèÜôà áÜöúÜßàÝã ÜçåéèíîäîïöäÜí 1
Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè 
ãÜáä êäìáàæä
â éÞ Üßä ßàÝïæàÝàÝä
çïúæä 
 íÜñÜìãáàæé Üìäí ßÜçéïåäßàÝàæä àìãäÜèä ßÜ ÞÜèïóéðàæä íÜúàæçøäðé ìÜö ßÜßÜíîïìàÝïæäÜ øæäí çÜìîí ñáàóèäí
çãàæ îàìäîéìäÜâà çÜã ôéìäí ÜðúÜâàãäí Üííì ôäßÜ óéðäæ íÜçúìàã éíàãäí Üáîéèéçäïì éæñôä õÜîÜìàÝïæä ìàðàìàèßïçäã ßÜ
 øæäí Üêìäæäí íÜñÜìãáàæéí íÜúàæçøäðéàÝìäáä ßÜçéïåäßàÝæéÝäí ÜòßÞàèäí Üñîäã 
 íÜñÜìãáàæéí íÜúàæçøäðéí êéæäîäåïìä øóéÝäæàÝäí ðéìçÜ Üìäí ßàçéåìÜîäïæä ìàíêïÝæäåÜ 
4$0+$0’ ’%(1+$< 0+$' '%(1 (,%$12-0' '%(1 +$#( íÜçäèäíîìéí ôàíÜúàÝ íäÜúæààÝä ÝçïæàÝä Þ ÜæàìàÜ åÜèéèàÝä åéèîÜñîä (QJO L VK íÜçäèäíîìéí ôàíÜúàÝ ðàìçàìãÜãáäí çàøÜìçàãÜãáäí äèáàíîéìãÜãáäí íäÜúæààÝä ÞÜæàìàÜ pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API íÜñÜìãáàæéí íÜúàæçøäðéí íÜúàæøéßàÝÜÜ íÜñÜìãáàæé çïúæä  íÜñÜìãáàæéí íÜúàæçøäðéí îàìäîéìäÜ ÞÜèíÜâòáìïæäÜ øæäí ßàåàçÝìäí çßÞéçÜìàéÝäã íÜñÜìãáàæéí îàìäîéìäïæä çãæäÜèéÝÜ ßÜ íÜúàæçøäðé íÜâòáìäí úàæôàïúàÝæéÝÜ ßÜßÜíîïìàÝïæäÜ íÜñÜìãáàæéí åéèíîäîïöääãÜ ßÜ åÜèéèàÝäã ÜòäÜìàÝïæäÜ íÜúàæçøäðéãÜ çíéðæäé ãÜèÜçàÞéÝìéÝäíÜ ßÜ íÜàìãÜôéìäíé éìÞÜèäâÜöäàÝäí çäàì  íÜñÜìãáàæéí íÜúàæçøäðéí îàìäîéìääí ÞÜíúáäíàÝÜ Üåì÷ÜæïæäÜ íÜúàæçøäðé íÜâòáìàÝäí ôàöáæÜ ôàä÷æàÝÜ çúéæéß çàâéÝàæ íÜúàæçøäðéíãÜè ßÜßàÝïæä éìçúìäáä ôàãÜèúçàÝäã  íÜñÜìãáàæéí îàìäîéìäïæä íÜúàæçøäðéàÝìäáä çéøóéÝÜ ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åéèíîäîïöäïìä åÜèéèäã ïðæàÝÜçéíäæàÝÜãÜ ÞÜçäûáèäí êìäèöäêäí íÜðï÷áàæâà ñáàóèäí çãàæ îàìäîéìäÜâà íÜñÜìãáàæéí äïìäíßäñöääí íìïæÜß ÜòßÞàèäí ôàçßàÞ  ãáäãççÜìãáàæ àìãàïæôä ìàÞäíîìäìàÝïæä íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñààÝä ÜßÞäæéÝìäáä çèäôáèàæéÝäí íÜñçààÝí ÜøàíìäÞàÝàè ÜßÞäæéÝìäáä ãáäãççÜìãáàæéÝäí çàôáàéÝäã íÜúàæçøäðé íïáàìàèäîàîäí ôàïæÜúÜáÜß íÜñÜìãáàæéí åÜèéèçßàÝæéÝäí ôàíÜÝÜçäíÜß íÜúàæçøäðé úàæäíïðæàÝäí éìÞÜèéàÝä úàæí ïøóéÝàè ÜßÞäæéÝìäáä ãáäãççÜìãáàæéÝäí ÞÜèáäãÜìàÝÜí 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  çïúæä  çúéæéß íÜñÜìãáàæéí ïçÜòæàí íÜúàæçøäðé éìÞÜèéãÜ ÞÜèíÜåïãìàÝïæ ÞÜçÞàÝæéÝÜí çäàåïãáèàÝÜ Ü åÜèéèçßàÝæéÝÜ íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñàéÝäí ÜßÜçäÜèäí ïðæàÝÜãÜ ßÜ ãÜáäíïðæàÝÜãÜ àçäÞìÜöääíÜ ßÜ äçäÞìÜöääí ñáàóÜèÜôä ôàçéíáæäíÜ ßÜ ÞÜíáæäí íÜñÜìãáàæéôä íúáÜ íÜúàæçøäðéàÝäí çéñÜæÜñàãÜ ßÜ çéñÜæÜñàéÝäí Üìçñéèà êäìãÜ ßìéàÝäã ÜèçïßçäáÜß óéðèäí ôàíÜúàÝ Ý íÜúàæçøäðé íÜâòáìàÝäí íîÜîïíä ìàëäçä ßÜ ßÜöáÜ îàìäîéìäïæä øóæàÝäí íÜüÜàìé íäáìöäí åéèîäèàèîïìä ôàæðäíÜ ßÜ ÞÜèíÜåïãìàÝïæä àåéèéçäåïìä âéèäí íîÜîïíä çÜãä ßÜöáÜ Þ íÜúàæçøäðéí ãÜáßÜöáÜ ßÜ ïôäôìéàÝÜ íÜçúàßìé ÷ÜæàÝä íÜçúàßìé çìàøáàæéÝÜ ßÜ äÜìÜòäã áÜùìéÝÜ ß éçäíÜ ßÜ âÜáäí íÜåäãúàÝä íÜÞÜèÞàÝé ßÜ íÜéçÜì çßÞéçÜìàéÝÜãÜ íÜçÜìãæàÝìäáä ìàëäçäí ßÜßÞàèÜ ßÜ ôàçéòàÝÜ à íÜÞÜìàé êéæäîäåÜ ßÜ íÜàìãÜôéìäíé ïìãäàìãéÝÜèä á íÜÞÜìàé áÜùìéÝÜ íÜÝÜëé ßÜ íÜîÜìäðé ìàëäçàÝä â íÜúàæçøäðé ðäèÜèíàÝä ßÜ íÜúàæçøäðé íàíúä ðïæäí çéùìÜ íÜÝÜèåé íÜåìàßäîé íÜßÜâòáàáé ßÜ íÜÞÜßÜíÜúÜßé åÜèéèçßàÝæéÝÜ ã íîÜèßÜìîàÝä ßÜ àîÜæéèàÝä ÞàéßàâäÜ ßÜ åÜìîéÞìÜðäÜ âïíîä ßìéäí ßÜßÞàèÜ íÜúàæçøäðé íîÜîäíîäåÜ pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API ä àìãäÜèä àèàìÞàîäåïæä íäíîàçÜ ßÜ ìàëäçä åÜáôäìÞÜÝçïæéÝÜ íÜáÜùìé ðæéîä ÞàçãÜ ÜæçàÝä íÜàìãé íÜúàæçøäðéàÝìäáä çèäôáèàæéÝäí èÜáíÜßÞïìàÝä ÜàìéêéìîàÝä ßÜ ÜàìéßìéçàÝä íÜüÜàìé íäáìöäí îìÜèâäîäíÜ ßÜ íÜüÜàìé îìÜèíêéìîäí åéèîìéæä íÜüÜàìé îìÜèíêéìîäí ìàÞäíîìÜöäÜ çàîàéìéæéÞäïìä íÜçíÜúïìä ÞÜìàçéí çßÞéçÜìàéÝÜâà ßÜåáäìáàÝäí íäíîàçÜ å íÜúàæçøäðéàÝìäáä çèäôáèàæéÝäí ìåäèäÞâÜ ßÜ íÜÜáîéçéÝäæé ÞâàÝä æ ãàáâùàìÜ éåàÜèàíÜ ßÜ òäÜ âòáÜôä ç íÜíÜâòáìé íÜèäîÜìäïæä åéìßéèä è ðÜìçÜöàáîïæä êìàêÜìÜîàÝäí åÜèéèçßàÝæéÝÜ é åÜèéèçßàÝæéÝÜ íÜÞÜèçÜèÜãæàÝæé ßÜøàíàÝïæàÝàÝäí ÜåìàßäîÜöääíÜ ßÜ ÜåÜßàçäïìä úÜìäíúàÝäí ôàíÜúàÝ 1 ê äèîàæàñîïÜæïìä íÜåïãìàÝäí åÜèéèçßàÝæéÝÜ ë íÜáÜùìé íäíúæäí íÜçÜìãæäí íÜçéñÜæÜñé íÜçÜìãæäí ÜßçäèäíîìÜöäïæä ßÜ ôìéçäí íÜçÜìãæäí íÜíûàæäí ÜòíìïæàÝäíÜ ßÜ íÜêìéöàíé åÜèéèçßàÝæéÝÜ ì åìäçäèÜæïìä êéæäöäÜ ßÜ ÞÜçé÷äàÝÜ í çäøäí øäÜòäíàïæäí ßÜ ÝïèàÝìäáä ìàíïìíàÝäí åÜèéèçßàÝæéÝÜ  àìãéÝæäá ÞÜçÞàÝæéÝÜí çäåïãáèàÝïæä íÜåäãúàÝä öÜæåà ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ  ÜùÜìäí Üáîéèéçäïìä ìàíêïÝæäåäí íîÜîïíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ íÜñÜìãáàæéí åéèíîäîïöäïìä åÜèéèäã ÜùÜìäí Üáîéèéçäïìä ìàíêïÝæäåäí íîÜîïíäí ôàíÜúàÝ ? 1  ÜðúÜâàãäí Üáîéèéçäïìä ìàíêïÝæäåäí íîÜîïíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ íÜñÜìãáàæéí åéèíîäîïöäïìä åÜèéèäã ÜðúÜâàãäí Üáîéèéçäïìä ìàíêïÝæäåäí íîÜîïíäí ôàíÜúàÝ 1  ñÜæÜñ æÜâäåäí íîÜîïíä ßÜ ïðæàÝÜçéíäæàÝÜèä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã 1  çïúæä  íÜñÜìãáàæéí çãàæ îàìäîéìäÜâà ôàíÜÝÜçäíä êäìéÝàÝäí ôàñçèäíÜ ßÜ ÜßÞäæéÝìäáä ãáäãççÜìãáàæéÝäí éìÞÜèéàÝäí ðéìçäìàÝäí ôàçßàÞ íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîäí ôàçÜßÞàèæéÝÜôä äñèàÝÜ éìä êÜæÜîÜ ìàíêïÝæäåäí íÜÝùé ßÜ íàèÜîä  ìàíêïÝæäåäí íÜÝùé ôàßÞàÝÜ êìéêéìöäïæä øàíäã Üìõàïæä øàáìàÝäíÜÞÜè  íàèÜîä ôàßÞàÝÜ ÜðúÜâàãäí Üáîéèéçäïì ìàíêïÝæäåÜôä 1 ÜùÜìäí Üáîéèéçäïì ìàíêïÝæäåÜôä  pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API 1 ßÜ íÜñÜìãáàæéí íúáÜ îàìäîéìäïæ àìãàïæàÝôä Üìõàïæä øàáìàÝäíÜ ßÜ íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí çäàì ßÜèäôèïæä øàáìäíÜÞÜè  êÜæÜîàÝäí ôàçÜßÞàèæéÝÜí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜíÜ ßÜ Üìõàáäí øàíí ÞÜèíÜâòáìÜáí éìÞÜèïæä åÜèéèä çïúæä  íÜñÜìãáàæéôä íÜúàæçøäðé úàæäíïðæàÝäí øóÜìéÜ úÜæúä íÜúàæçøäðé úàæäíïðæàÝÜ úéìöäàæßàÝÜ åéèíîäîïöääã ßÜßÞàèäæ ðÜìÞæàÝôä  úÜæúä ãÜáäí ÷ÜæÜïðæàÝÜí ÜúéìöäàæàÝí ìàðàìàèßïçäí ïôïÜæé ßàçéåìÜîääí íúáÜ ðéìçàÝäíÜ ßÜ ãÜáäíä øÜìçéçÜßÞàèæàÝäí çàôáàéÝäã  ÜìÜáäí ÜìÜ Üñáí ïðæàÝÜ çääãáäíéí ÜèïåÜèéèéß çéäêéáéí úàæäíïðæàÝÜ  íÜúàæçøäðé úàæäíïðæàÝÜ úéìöäàæßàÝÜ úàæäíïðæàÝäí ßÜèÜøäæàÝäí êìäèöäêâà ßÜóìßèéÝäã çïúæä  íÜñÜìãáàæéí åéèíîäîïöäÜ íÜúàæçøäðéí ïâàèÜàíä åÜèéèäÜ óáàæÜ íúáÜ íÜçÜìãæàÝìäáä Üñîä ïèßÜ ôààíÜÝÜçàÝéßàí åéèíîäîïöäÜí  íÜñÜìãáàæéí åÜèéèçßàÝæéÝÜ ôààíÜÝÜçàÝÜ íÜàìãÜôéìäíé íÜçÜìãæäí íÜóéáàæãÜéß ÜòäÜìàÝïæ êìäèöäêàÝíÜ ßÜ èéìçàÝí íÜñÜìãáàæéí íÜàìãÜôéìäíé úàæôàåìïæàÝÜí ÜèôàãÜèúçàÝÜí ãï äÞä Üì àøäèÜÜòçßàÞàÝÜ íÜñÜìãáàæéí åéèíîäîïöäÜí åéèíîäîïöäïì ôàãÜèúçàÝÜí 1 Üñáí ïêäìÜîàíä äïìäßäïæä ÷ÜæÜ ôäßÜíÜúàæçøäðéàÝìäáä èéìçÜîäïæä ÜñîàÝäí çäçÜìã çïúæä íÜúàæçøäðé öèéÝí ßÜ äöÜáí ÜßÜçäÜèäí íÜóéáàæãÜéß ÜòäÜìàÝïæ ïðæàÝàÝíÜ ßÜ ãÜáäíïðæàÝàÝí ìéÞéìö øÜìïáÜæ ßÜ ïâàèÜàí ÜßÜçäÜèïì òäìàÝïæàÝàÝí úàæäíïðæàÝäí ÞÜèúéìöäàæàÝäíÜí úÜæúä ßÜ íÜúàæçøäðé ôàâòïßïæä ÜìäÜè ÜçïðæàÝàÝäãÜ ßÜ ãÜáäíïðæàÝàÝäã ìéÞéìö ïôïÜæéß çéñçàßä íÜçÜìãæäã çïúæä íÜñÜìãáàæéí íÜúàæçøäðé àèÜ Üìäí ñÜìãïæä úéæé ÜðúÜâàãäí Üáîéèéçäïì ìàíêïÝæäåÜôä 1 ÜÞìàãáà ÜðúÜâïìä çïúæä  íÜúàæçøäðé ÜöúÜßàÝí ìøçàèäíÜ ßÜ ÜòçíÜìàÝæéÝäí íìïæ ãÜáäíïðæàÝÜí ÜçÜíãÜè àìãÜß ÜòäÜìàÝí íÜñÜìãáàæéí íÜçéöäñïæé ÜáîéåàðÜæïìä çÜìãæçÜßäßàÝàæä àåæàíääí ÞÜèíÜåïãìàÝïæ ìéæí íÜñÜìãáàæéí äíîéìäÜôä ßÜ çäí ßÜçéïåäßàÝæéÝÜí íÜúàæçøäðéíÜÞÜè  íÜñÜìãáàæéí íÜúàæçøäðéíÜ ßÜ íÜñÜìãáàæéí íÜçéöäñïæé ÜáîéåàðÜæïìä çÜìãæçÜßäßàÝàæä àåæàíääí ïìãäàìãéÝÜ ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åéèíîäîïöäïìä ôàãÜèúçàÝäã åéèíîäîïöäïìä ôàãÜèúçàÝÜ íìïæÜß ïèßÜ ôààíÜÝÜçàÝéßàí íÜàìãÜôéìäíé íÜçÜìãæäí pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API íÜóéáàæãÜéß ÜòäÜìàÝïæ êìäèöäêàÝíÜ ßÜ èéìçàÝí åàì÷éß ÜßÜçäÜèäí ïðæàÝÜãÜ ßÜ ÷äìäãÜß ãÜáäíïðæàÝÜãÜ íðàìéôä  1 çïúæä íÜñÜìãáàæéí ßàßÜñÜæÜñä Üìäí ãÝäæäíä çïúæä íÜñÜìãáàæéí íÜúàæçøäðé íäçÝéæéàÝä ßÜßÞàèäæäÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã ãÜáä çàéìà íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñàéÝÜ ÜßÜçäÜèäí ÷äìäãÜßä ïðæàÝÜèä ßÜ ãÜáäíïðæàÝÜèä çïúæä  íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñàéÝÜ çéäêéáàÝÜ ßÜÝÜßàÝäã ßÜ èÜîïìÜæäâÜöääã  íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñà äçÜáßìéïæÜß Üì ôàä÷æàÝÜ äóéí íúáÜ íÜúàæçøäðéí çéñÜæÜñà ÞÜìßÜ Üçêïèñîäã ßÜßÞàèäæä ÞÜçéèÜåæäíä ôàçãúáàáäíÜ íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí çäàì íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñàéÝÜ ôàä÷æàÝÜ çäàèäùéí ïöúé ñáàóèäí çéñÜæÜñàí ìéçàæíÜö íÜñÜìãáàæéí øäèÜôà Üñáí ÞÜèíÜåïãìàÝïæä ßÜçíÜúïìàÝÜ Üèçäíãáäí íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñàéÝäí çäèäùàÝÜ ÞÜçéçßäèÜìàéÝí íÜúàæçøäðé äèîàìàíàÝäßÜè 1  íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñàéÝäí çéêéáàÝäíÜ ßÜ ßÜåÜìÞáäí øàíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã çïúæä  íÜñÜìãáàæé çðÜìáàæéÝí ãÜáäí çéñÜæÜñàí ÞÜèïìõàáæÜß çäíä ÜßÞäæíÜçóéðàæäíÜ  çéñÜæÜñàéÝäí õÜçéìãçàáÜ ßÜïôáàÝàæäÜ  íÜñÜìãáàæéßÜè íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñäí ÞÜ÷àáàÝÜ ßÜïôáàÝàæäÜ  íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñäí ïöúé íÜúàæçøäðéíÜãáäí ÞÜßÜöàçÜ ßÜïôáàÝàæäÜ ÞÜìßÜ íÜàìãÜôéìäíé úàæôàåìïæàÝäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä ôàçãúáàáàÝäíÜ ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜ çéñÜæÜñäí ÞÜßÜöàçäí ôàíÜúàÝ ôàä÷æàÝÜ ÞÜíÜõäáìßàí íÜíÜçÜìãæéôä çïúæä óáàæÜ ÜßÜçäÜèä ßÜÝÜßàÝäã ãÜáäíïðÜæäÜ ßÜ åÜèéèäí øäèÜôà ãÜèÜíøéìäÜ ÞÜèïìõàáæÜß ìÜíäíÜ åÜèäí ðàìäíÜ àèäíÜ íñàíäíÜ ìàæäÞääíÜ êéæäîäåïìä ßÜ íúáÜ ôàúàßïæàÝàÝäíÜ àìéáèïæä àãèäåïìä ßÜ íéöäÜæïìä åïãáèäæàÝäíÜ øÜìçéôéÝäíÜ ñéèàÝìäáä ßÜ øéßàÝìäáä çßÞéçÜìàéÝäíÜ íÜöúéáìàÝàæä ÜßÞäæäíÜ pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API çïúæä  íäöéöúæà ÜßÜçäÜèäí úàæôàïáÜæä ïðæàÝÜÜ ßÜ çÜí äöÜáí åÜèéèä  íäåáßäæäã ßÜíûÜ Üåì÷ÜæïæäÜ 1 çïúæä óáàæÜí Üñáí íÜåïãÜìä êäìéáèàÝäí ãÜáäíïðÜæä ÞÜèáäãÜìàÝäí ïðæàÝÜ çïúæä  ÜßÜçäÜèäí êÜîäáä ßÜ òäìíàÝÜ úàæôàïáÜæäÜ  ßÜïôáàÝàæäÜ ÜßÜçäÜèäí øÜçàÝÜ ÜìÜüïçÜèïìä íÜíîäåä ÜèêÜîäáäíÜ ßÜ òäìíàÝäí ôàçæÜúáàæä çéêóìéÝÜ ßÜ íÜíûàæäí ÞÜçéóàèàÝÜ  ßÜïôáàÝàæäÜ ßÜåÜáàÝïæä ãï íúáÜÞáÜìÜß ãÜáäíïðæàÝÜôàâòïßïæä êäìäí ðäâäåïìä Üèðíäñäåïìä ä÷ïæàÝÜ 1 çïúæä  ÜßÜçäÜèäí ãÜáäíïðæàÝÜ úàæôàïáÜæäÜ  ãÜáäíïðæàÝäí ÜòåáàãÜ ÜèêäìÜßä ãÜáäíïðæàÝäí íúáÜÞáÜìä ôàâòïßáÜ ßÜïôáàÝàæäÜ íÜíÜçÜìãæéí ÞÜßÜøóáàîäæàÝäí ÞÜìàôà  ÜßÜçäÜèäí ßÜåÜáàÝÜ ßÜíÜôáàÝäÜ åÜèéèäã ÞÜèíÜâòáìïæ ôàçãúáàáàÝôä íÜÞÜèÞàÝéß ïðæàÝÜçéíäæä êäìäí çäàì ßÜåÜáàÝïæä ãï íúáÜÞáÜìÜß ãÜáäíïðæàÝÜôàâòïßïæä êäìä ïèßÜ øÜìàßÞäèéí íÜíÜçÜìãæéí ÞÜèíûÜßéÝäí çäúàßáäã ÜìÜ ïÞáäÜèàí íÜÜãäíÜ ãï çéçßàáèé íÜÜãäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä íÜíÜçÜìãæé Üì çääòàÝí ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜí ßÜêÜîäçìàÝäí ÜèãÜáäíïðæàÝäí íúáÜÞáÜìä ôàâòïßáäí ôàíÜúàÝ êäìä ßÜïóéáèàÝæäá ïèßÜ ÞÜèãÜáäíïðæßàí  ÜçéòàÝïæäÜ 1  ßÜåÜáàÝïæ ÜèßÜêÜîäçìàÝïæ êäìí ßÜåÜáàÝäí ÜèßÜêÜîäçìàÝäíãÜèÜáà ïèßÜ ÞÜèàçÜìîéí çäíä ïðæàÝàÝä ßÜ ãÜáäíïðæàÝäí ôàâòïßáäí íÜðï÷áàæä çÜí ßÜåÜáàÝäí ÜèßÜêÜîäçìàÝäíãÜèÜáà ôàï÷æäÜ çéäãúéáéí ßÜçöáàæäí ßÜúçÜìàÝÜ ìÜö ïèßÜ ßÜåçÜóéðäæßàí  ÝìÜæßàÝïæäí øäèÜíøÜìä êÜîäçìéÝäí áÜßÜ Üì ïèßÜ ÜòàçÜîàÝéßàí ãáàí 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  Üççïúæäí çéãúéáèÜãÜ ßÜìòáàáÜ äíûàÝÜ åÜèéèäã ïåÜèéèéß ßÜåÜáàÝïæ ÜèßÜêÜîäçìàÝïæ êäìí Üñáí åéçêàèíÜöääí çäòàÝäí ïðæàÝÜ çïúæä  óéáàæ ÜßÜçäÜèí Üñáí íäîóáäí Üâìäí íäèßäíäí ÜòçíÜìàÝæéÝäíÜ ßÜ ìøçàèäí ãÜáäíïðæàÝÜ  ßÜïôáàÝàæäÜ ÜßÜçäÜèäí ßàáèÜ íäîóáäí Üâìäí ÜòçíÜìàÝæéÝäí Üèìøçàèäí ÞÜçé ÜÞìàãáà çäíä ä÷ïæàÝÜ ÞÜçéãñáÜí ãÜáäíä pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API ôàúàßïæàÝÜ çÜã ôàíÜúàÝ  ßÜïôáàÝàæäÜ Üççïúæôä õÜçéãáæäæ ãÜáäíïðæàÝÜãÜ ôàâòïßáÜ ãï çÜãä ÞÜçéáæäèàÝÜ Üì æÜúÜáí íúáÜãÜ ïðæàÝàÝí çïúæä  óéáàæä ÜßÜçäÜèäí êäìÜßä öúéáìàÝÜ êäìÜßä íÜñçäÜèéÝäí ÜßÞäæä êäìÜßä õÜèÜøàìä çäçéøàìÜ íÜïÝÜìä íÜîàæàðéèé ßÜ íúáÜ íÜúäí îàñèäåïìä íÜôïÜæàÝäã ÜÞìàãáà îàñèäåïìä íÜôïÜæàÝàÝäã çäòàÝïæä ôàîóéÝäèàÝÜèä úàæôàïúàÝàæäÜ Üòèäôèïæä ïðæàÝàÝäí ôàâòïßáÜ ßÜäôáàÝÜ íÜíÜçÜìãæéí ÞÜßÜøóáàîäæàÝäã Üèçäí ÞÜìàôàö åÜèéèäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä ÞÜßÜïßàÝàæä ÜïöäæàÝæéÝäíÜí  ÜìÜáäí ÜìÜ Üñáí ïðæàÝÜ ôàáäßàí íÜöúéáìàÝàæ ÝäèÜôä ßÜ íúáÜ çðæéÝàæéÝÜôä çðæéÝàæ êäìãÜ èàÝäí íÜøäèÜÜòçßàÞéß ÜÞìàãáà õÜÜîÜìéí õúìàåÜ ãï Üì Üìäí íÜíÜçÜìãæéí ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜ ÜèåÜèéèäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä ÞÜßÜïßàÝàæä ÜïöäæàÝæéÝÜ çïúæä 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  íÜåïãìàÝÜ ßÜ çàçåáäßìàéÝäí ïðæàÝÜ ÜòäÜìàÝïæä ßÜ úàæôàïáÜæäÜ ßÜïôáàÝàæäÜ íÜåïãìàÝäí çäíä ôà÷àèäí ÞÜíúáäíàÝäí Üè çàçåáäßìàéÝäã çäòàÝäí íÜóéáàæãÜé ïðæàÝäí ÞÜïñçàÝÜ  ÜïöäæàÝàæä íÜâéÞÜßéàÝìäáä íÜùäìéàÝäíÜãáäí ßÜíÜôáàÝäÜ Üççïúæäí êäìáàæ êïèñîôä Üòèäôèïæ ïðæàÝÜãÜ ôàâòïßáÜ åÜèéèäã ÞÜèíÜâòáìïæ ôàçãúáàáàÝôä ßÜ ßÜßÞàèäæä øàíäã äçÞáÜìÜß ìéç Üì ßÜäìòáàí íÜåïãìàÝäí ïðæàÝäí Üìíä  ÜïöäæàÝàæä íÜâéÞÜßéàÝìäáä íÜùäìéàÝäíÜãáäí íÜåïãìàÝäí õÜçéìãçàáÜ ßÜíÜôáàÝäÜ åÜèéèäã êäìßÜêäì ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ ôàçãúáàáàÝôä íÜíÜçÜìãæéí ÞÜßÜøóáàîäæàÝäã ÜèéìÞÜèïæä åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä ÞÜßÜïßàÝàæä ÜïöäæàÝæéÝäíÜí øäèÜíøÜìä íìïæä ßÜ íÜçÜìãæäÜèä ÜèÜâòÜïìàÝäí êäìéÝäã ÜèÜâòÜïìàÝÜ ãÜáäíïðæßàÝÜ óéáàæÞáÜìä ÞÜßÜíÜúÜßäíÜ ßÜ çéíÜåìàÝæäíÜÞÜè çïúæä  óáàæÜí áäèö åÜèéèäàìÜß äçóéðàÝÜ íÜñÜìãáàæéôä Üñáí ñáàóèäí çãàæ îàìäîéìäÜâà ãÜáäíïðÜæä çäçéíáæäíÜ ßÜ íÜöúéáìàÝàæä ÜßÞäæäí ãÜáäíïðÜæä Üìõàáäí ïðæàÝÜ  óáàæÜí áäèö åÜèéèäàìÜß äçóéðàÝÜ íÜñÜìãáàæéôä ôàï÷æäÜ ãÜáäíïðæÜß ÞÜáäßàí íÜñÜìãáàæéßÜè 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  ÜçïðæàÝÜãÜ ôàâòïßáÜ ôàä÷æàÝÜ çúéæéß åÜèéèäí ôàíÜÝÜçäíÜß ßàçéåìÜîäïæä íÜâéÞÜßéàÝäí ÜìíàÝéÝäíÜãáäí ÜïöäæàÝàæä íÜúàæçøäðé ïôäôìéàÝäí ÜèíÜâéÞÜßéàÝìäáä ïíÜðìãúéàÝäí ïâìïèáàæóéðäí ûÜèçìãàæéÝäí ßÜöáäí ßÜèÜôÜïæäí ãÜáäßÜè ÜöäæàÝäí ÜèçÜìãæçíÜûïæàÝäí ÞÜèúéìöäàæàÝäí çäâèäã  íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñàí ôàï÷æäÜ ãÜáäíïðæÜß ôàçéáäßàí íÜñÜìãáàæéôä 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè çïúæä  äèîàæàñîïÜæïìä ôàçéñçàßàÝäí ãÜáäíïðæàÝÜ ïâìïèáàæóéðäæäÜ äèîàæàñîïÜæïìä íÜåïãìàÝäí ïðæàÝÜ úàæôàïáÜæäÜ pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API ôàçéñçàßàÝäã êìéöàíôä õÜìàáÜ ôàçéñçàßàÝäãä íÜñçäÜèéÝäí íðàìéôä öàèâïìÜ ßÜïôáàÝàæäÜ  ôàçéñçàßàÝäãä èÜøÜìçéàÝäí ßÜóÜßÜòàÝÜ ßÜ ÞÜáìöàæàÝäí Üåì÷ÜæáÜ ßÜïôáàÝàæäÜ ãï çäíä ÞÜáìöàæàÝÜ Üì æÜúÜáí íúáÜ ÜßÜçäÜèäí åÜèéèäàì ïðæàÝàÝí  çïúæä  óéáàæ ÜßÜçäÜèí Üñáí ïðæàÝÜ ãÜáäíïðæÜß çääòéí ßÜ ÞÜÜáìöàæéí äèðéìçÜöäÜ ÞÜçéãñáÜí ßÜ ÞÜÜáìöàæéí ãÜáäíä Üâìä âàêäìÜß øàìäæéÝäã ÜèíúáÜÞáÜìä íÜôïÜæàÝäã  çÜíéÝìäáä äèðéìçÜöääí íÜôïÜæàÝàÝä ãÜáäíïðÜæäÜ öàèâïìÜ ßÜïôáàÝàæäÜ  íÜúàæçøäðéí ÜèöÜæåàïæ êäìàÝí ÜìÜ Üñáã çÜíéÝìäáä äèðéìçÜöääí Üèçäíä ÞÜáìöàæàÝäí íÜôïÜæàÝÜãÜ çéèéêéæäâÜöääí ïðæàÝÜ  Üççïúæäí êäìáàæ ßÜ çàéìà êïèñîàÝôä õÜçéãáæäæ ïðæàÝÜãÜ ÞÜèúéìöäàæàÝÜ ôàíÜ÷æàÝàæäÜ åÜèéèäã ôàäâòïßéí äíàãä êäìéÝàÝäã ìéçæàÝäö ÜïöäæàÝàæäÜ ßàçéåìÜîäïæ íÜâéÞÜßéàÝÜôä íÜúàæçøäðé ïôäôìéàÝäí îàìäîéìäÜæïìä çãæäÜèéÝäí Üè íÜâéÞÜßéàÝìäáä ïíÜðìãúéàÝäí ïâìïèáàæíÜóéðÜß ßÜèÜôÜïæäí ãÜáäßÜè ÜíÜöäæàÝæÜß íúáÜãÜ ïðæàÝàÝäíÜ ßÜ òäìíàÝäí ßÜíÜöÜáÜß åéèðäßàèöäÜæïìÜß ÜòäÜìàÝïæä äèðéìçÜöääí ÞÜçëòÜáèàÝäí ãÜáäßÜè ÜíÜöäæàÝæÜß ÜèíÜíÜçÜìãæéí ßÜçéïåäßàÝæéÝäíÜ ßÜ çäïåàì÷éàÝæéÝäí ïâìïèáàæíÜóéðÜß çïúæä  óáàæÜí ÞÜìßÜ äçêäìàÝäíÜ ìéçæàÝäö ÜìäÜè íÜçúàßìé ÷ÜæàÝäíÜ ßÜ ôäèÜÞÜè íÜñçàãÜ íÜçäèäíîìéí ôàçÜßÞàèæéÝÜôä ïðæàÝÜ Üñáí øäèÜíøÜìä èàÝÜìãáäí ÞÜìàôà ôàäåìäÝéí íÜûÜìéß ßÜ ïäÜìÜòéß ìéÞéìö ùàìñáàô äíà ÞÜìàã 1  åÜèéèäã ôàä÷æàÝÜ ßÜøàíßàí úàæäíïðæàÝäí øäèÜíøÜìä ÞÜðìãúäæàÝäí ÜïöäæàÝæéÝÜ ãï ôàåìàÝÜ ÜèçÜèäðàíîÜöäÜ úÜæúäíÜ ßÜ îìÜèíêéìîäí íÜçé÷ìÜé ÜßÞäæÜí äçÜìãàÝÜ  úàæäíïðæàÝÜí ôàï÷æäÜ ôàåìàÝäí ÜèçÜèäðàíîÜöääí ôàøóáàîÜ çúéæéß äçôàçãúáàáÜôä ãï çÜè åÜèéèíÜøäèÜÜòçßàÞé úÜíäÜãä çääòé çïúæä  óáàæÜí Üñáí íÜâéÞÜßéàÝìäáä ÞÜàìãäÜèàÝàÝäí çÜã ôéìäí êìéðàíäïæä åÜáôäìàÝäí ôàñçèäíÜ ßÜ çÜãôä ÞÜàìãäÜèàÝäí ïðæàÝÜ  íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñààÝí ïðæàÝÜ Üñáã éìÞÜèïæä åÜèéèäí ôàíÜÝÜçäíÜß ôàñçèÜè êéæäîäåïìä êÜìîäÜ íúáÜ ÞÜàìãäÜèàÝÜ ßÜ çéèÜøäæàéÝÜ çääòéè çäí íÜñçäÜèéÝÜôä  ßÜïôáàÝàæäÜ äíàãä íÜâéÞÜßéàÝìäáä ßÜ êéæäîäåïìä ÞÜàìãäÜèàÝäí ôàñçèÜ ßÜ íÜñçäÜèéÝÜ ìéçæäí çäâÜèäÜ íÜñÜìãáàæéí åéèíîäîïöäïìä øóéÝäæàÝäí ßÜçúéÝÜ Üè÷ÜæÜßéÝäã ôàöáæÜ ñáàóèäí ßÜçéïåäßàÝæéÝäí úàæóéðÜ îàìäîéìäïæä çãæäÜèéÝäí ßÜìòáàáÜ Üèìéçàæäö àøàáÜ éçäí Üè÷ÜæÜßéÝäí êìéêÜÞÜèßÜí ÜòáäáàÝí àìéáèïæ åïãúïì ìàæäÞäïì ÜèíéöäÜæïì ôïòæí  ßÜïôáàÝàæäÜ íÜâéÞÜßéàÝìäá ßÜ êéæäîäåïì ÞÜàìãäÜèàÝÜãÜ çäàì ôàäÜìÜòàÝïæä ðéìçäìàÝàÝäí ôàñçèÜ pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API êäìä ìéçàæäö õÜäìäöúàÝÜ íÜçúàßìé ÷ÜæàÝäí ÜèôäèÜÞÜè íÜñçàãÜ éìÞÜèéàÝäí êäìÜß ôàçÜßÞàèæéÝÜôä ÞÜçøàíßàÝÜ çéíÜçÜìãæàß Üè êìéåïìéìÜß øóáàîí êéæäîäåïìä ÞÜàìãäÜèàÝäí øàáìéÝÜí 1  íÜâéÞÜßéàÝìäá ßÜ êéæäîäåïì ÞÜàìãäÜèàÝÜãÜ íÜñçäÜèéÝäí ôàõàìàÝÜ ÜèçÜãä Üåì÷ÜæáÜ ôàä÷æàÝÜ çúéæéß íÜíÜçÜìãæéí ÞÜßÜøóáàîäæàÝäã éìÞÜèïæä åÜèéèäã ÞÜèíÜâòáìïæ ôàçãúáàáàÝôä ßÜ ßÜßÞàèäæä øàíäã çïúæä íÜúàæçøäðé ïðæàÝÜçéíäæäÜ ßÜÜøàíéí ïöúé ñáàóèäí çéñÜæÜñàãÜ ßÜ çéñÜæÜñàéÝäí Üìçñéèà êäìãÜ êéæäîäåïìä íÜñçäÜèéÝäí ôàâòïßáÜ çïúæä  íÜñÜìãáàæéí óéáàæ çéñÜæÜñàí øæäí ÜíÜåäßÜè Üñáí ìàðàìàèßïçôä íÜúàæçøäðé ßÜ ãáäãççÜìãáàæéÝäí éìÞÜèéàÝäí ÜìõàáèàÝôä çéèÜøäæàéÝäí ïðæàÝÜ ïâìïèáàæóéðäæäÜ ÜçéçìõàáàæãÜ èàÝäí ãÜáäíïðÜæä ÞÜçéáæäèàÝÜ  ÜìõàáèàÝíÜ ßÜ ìàðàìàèßïçôä çéèÜøäæàéÝäí ïðæàÝÜ ÜìÜ Üñáí çéñÜæÜñàí ìéçàæäö íÜíÜçÜìãæéç ñçàßïïèÜìéß öèé Üè íÜíÜçÜìãæéí ÞÜèÜõàèäã äçóéðàÝÜ íÜíûàæäí ÜòíìïæàÝäí ßÜøàíàÝïæàÝÜôä ÞÜìßÜ äçêäìäíÜ ìéçàæçÜö õÜäßäèÜ èÜåæàÝÜß ç÷äçà ßÜèÜôÜïæä 1 çïúæä  íÜñÜìãáàæéí óéáàæ çéñÜæÜñàí ïðæàÝÜ Üñáí ßÜäåÜáéí èàÝäíçäàìä íÜúàæçøäðé ãÜèÜçßàÝéÝÜ ãï äÞä ÜåçÜóéðäæàÝí åÜèéèçßàÝæéÝäã ßÜßÞàèäæ çéãúéáèàÝí  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí êìàçäàì çäèäíîìäí êÜìæÜçàèîäí ãÜáçûßéçÜìäí ãÜèÜçßàÝéÝÜ Üì ôàä÷æàÝÜ àåÜáéí íÜñÜìãáàæéí äç çéñÜæÜñàí ìéçàæäö äçÜáßìéïæÜß ïöúé ñáàóèäí çéñÜæÜñàÜ 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  íÜúàæçøäðé íÜçíÜúïìäí êäìéÝàÝä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åÜèéèäã çïúæä  ôìéçÜ ãÜáäíïðÜæäÜ  íÜúàæçøäðé áÜæßàÝïæäÜ úàæä ôàïøóéí ãÜáäíïðÜæä çàøÜìçàéÝäíÜ ßÜ åéèåïìàèöääí ÞÜèáäãÜìàÝÜí Üåì÷ÜæïæäÜ çéèéêéæäïìä íÜñçäÜèéÝÜ ÞÜìßÜ åÜèéèäã ßÜôáàÝïæä ôàçãúáàáàÝäíÜ çéçúçÜìàÝàæãÜ ïðæàÝàÝä ßÜöïæäÜ åÜèéèäã  ôìéçäãä ïìãäàìãéÝäí çéçøàíìäÞàÝàæ íÜàìãÜôéìäíé ôàãÜèúçàÝÜãÜ íÜðï÷áàæâà íÜúàæçøäðé äöÜáí íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñàãÜ ôìéçäã ïðæàÝàÝí íÜâòáÜìÞÜìàã pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API ôìéçäãä ïðæàÝàÝäí ßÜöáÜ ôìéçäí íÜçÜìãæäÜèä ÜèÜâòÜïìàÝÜ ßÜ ïíÜðìãúé ûÜèíÜòä êäìéÝàÝä ÜìÜíìïæøæéáèäíÜ ßÜ ñÜæäí ôìéçäí êäìéÝàÝä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã 1 çïúæä íÜúàæçøäðé âìïèÜáí ñáàóèäí çãàæä îàìäîéìääí ãÜèÜÝÜìä íéöäÜæïì àåéèéçäåïìä ÞÜèáäãÜìàÝäíÜãáäí çÜòÜæçãäÜèä ìàÞäéèàÝäí íéöäÜæïì àåéèéçäåïìä êìéÞìàíäí ïâìïèáàæíÜóéðÜß åÜèéèä ÜßÞàèí ôàòÜáÜãàÝí çïúæä íÜúàæçøäðé úàæí ïøóéÝí ïçïôàáìÜß ßÜìõàèäæ íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñàí ßÜíÜñçàÝÜôä íÜÜìíàÝé çäèäçïçäã ïâìïèáàæóéðäí êäìéÝàÝä ßÜ ïçïôàáìäí íîÜîïíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åÜèéèäã çïúæä ÞÜðäöáäí ïðæàÝÜ ÜòäÜìàÝïæäÜ ÜçïðæàÝäí ÞÜèúéìöäàæàÝäí øàíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åÜèéèäã åÜèéèä ÜßÞàèí ÜÞìàãáà íÜíäöéöúæéß çèäôáèàæéáÜèä íÜçíÜúïìàÝäí íÜñçäÜèéÝäí ÞÜìÜèîäàÝí çïúæä  íÜúàæçøäðé úàæí ïøóéÝí åïæîïìäí ÞÜèáäãÜìàÝÜí åïæîïìïæ öúéáìàÝÜôä çéñÜæÜñàãÜ ôàïâòïßÜá çéèÜøäæàéÝÜí åïæîïìïæä ãáäãçóéðéÝäí ÞÜçéáæäèàÝÜíÜ ßÜ ÞÜçßäßìàÝÜí àìéáèïæ ßÜ âéÞÜßíÜåÜöéÝìäé òäìàÝïæàÝÜãÜ ÜòäÜìàÝÜí ßÜ íÜàìãÜôéìäíé åïæîïìïæ ïìãäàìãéÝÜãÜ ÞÜòìçÜáàÝÜí  íÜñÜìãáàæéí óéáàæä çéñÜæÜñà áÜæßàÝïæäÜ âìïèÜáßàí åïæîïìïæä çàçåáäßìàéÝäí ßÜöáÜ ôàèÜìõïèàÝÜâà åïæîïìïæ çàçåáäßìàéÝÜí íÜúàæçøäðé äöÜáí åÜèéèäã çïúæä  1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè íÜúàæçøäðé íÜÞÜèçÜèÜãæàÝæé ßÜøàíàÝïæàÝàÝãÜè íêéìîïæ ÞÜàìãäÜèàÝàÝãÜè ãÜèÜçôìéçæéÝäã úàæí ïøóéÝí çéâÜìßãÜ ßÜ ÜúÜæÞÜâìßéÝäí ðäâäåïì ÜòâìßÜí íêéìîôä çÜã õÜìãáÜí çïúæä  óáàæÜí Üñáí ÞÜèÜãæàÝäí çäòàÝäíÜ ßÜ çäíä ðéìçäí Üìõàáäí ïðæàÝÜ  íÜúàæçøäðé ïâìïèáàæóéðí ñáàóèäí íÜÞÜèçÜèÜãæàÝæé íäíîàçäí üÜìçéèäâÜöäÜí íÜàìãÜôéìäíé íÜÞÜèçÜèÜãæàÝæé íäáìöàôä 1  íåéæÜçßàæ ÜòâìßÜí íÜúàæçøäðé ïâìïèáàæóéðí åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä øàíäã ßÜøóàÝäãä ßÜ íÜÝÜâé ÞÜèÜãæàÝÜ íÜáÜæßàÝïæéÜ âéÞÜß ÞÜèÜãæàÝÜí åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä øàíäã íìïæÜß ÜðäèÜèíàÝí íÜúàæçøäðé çéñÜæÜñààÝí ïðæàÝÜ Üñáã åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä øàíäã íÜúàæçøäðéí ßÜðäèÜèíàÝäã çääòéè êìéðàíäïæä ßÜ ïçÜòæàíä ÞÜèÜãæàÝÜ 1 pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API íÜúàæçøäðé çúÜìí ïùàìí íÜÞÜèçÜèÜãæàÝæé ßÜøàíàÝïæàÝàÝí åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä øàíäã çïúæä  ñéìøäèàÝÜ àçóÜìàÝÜ çàïòæàãÜ ïðæàÝìäá ãÜèÜíøéìéÝÜíÜ ßÜ èàÝÜóéðæéÝÜí  íÜúàæçøäðé úàæí ïøóéÝí éûÜúäí åàãäæßòàéÝÜí  ßàßÜãÜ ßÜ ÝÜáôáãÜ ïðæàÝàÝä ßÜöïæäÜ åÜèéèäã  çïúæä  óáàæÜí Üñáí ïðæàÝÜ äíÜìÞàÝæéí ûÜèçìãàæéÝäí ßÜâòáàáäã ìéÞéìö úàæçäíÜøáßéçä íÜçàßäöäèé ßÜúçÜìàÝäí íÜôïÜæàÝäã åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä øàíäã ÞÜèíÜâòáìïæ êäìéÝàÝôä ïâìïèáàæóéðäæäÜ ïðÜíé íÜçàßäöäèé ßÜúçÜìàÝÜ  íÜúàæçøäðé ÜåéèîìéæàÝí ûÜèçìãàæéÝäí ßÜöáäí óáàæÜ ßÜøàíàÝïæàÝÜí íÜçåïìèÜæé íÜôïÜæàÝÜãÜ øÜìçéàÝÜí ßÜ Üç íÜôïÜæàÝàÝäã áÜùìéÝÜí  óáàæÜí Üñáí ïðæàÝÜ öúéáìéÝßàí ûÜèçìãàæéÝäíÜãáäí ïáèàÝàæ ÞÜìàçéôä íÜìÞàÝæéÝßàí ÝïèàÝìäáä ßÜ åïæîïìïæä ÞÜìàçéãä óáàæÜ áÜæßàÝïæäÜ ÞÜïðìãúäæßàí ÝïèàÝìäá ßÜ åïæîïìïæ ÞÜìàçéí  íÜúàæçøäðé ÜúæÜèßàæä ßÜ çéçÜáÜæä ãÜéÝàÝäí äèîàìàíàÝäí ÞÜãáÜæäíøäèàÝäã ïâìïèáàæóéðí ÞÜìàçéí ßÜöáÜí ßÜ ÝïèàÝìäáä ìàíïìíàÝäã ìÜöäéèÜæïì íÜìÞàÝæéÝÜí ñáàóèäí çßÞìÜß ÞÜèáäãÜìàÝÜí íÜâéÞÜßéàÝäí àåéèéçäåïìä ßÜ àåéæéÞäïìä äèîàìàíàÝäí ôàíÜÝÜçäíÜß ÜßÜçäÜèäí ûÜèçìãàæéÝäíÜãáäí ïíÜðìãúé ÞÜìàçéí ïâìïèáàæíÜóéðÜß 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  óáàæÜí Üñáí ïðæàÝÜ ßìéïæÜß çääòéí íìïæä ßÜ éÝäàñîïìä äèðéìçÜöäÜ ÞÜìàçéí çßÞéçÜìàéÝäí ôàíÜúàÝ 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  çïúæä  íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñàèä ãÜèÜíøéìä ÜìäÜè íéöäÜæïì àåéèéçäåïì åïæîïìïæ ßÜ êéæäîäåïì öúéáìàÝÜôä ÞÜèïìõàáæÜß çÜãä àìéáèïæä àãèäåïìä ìàæäÞäïìä ãï àèéÝìäáä åïãáèäæàÝäíÜ íÜàìãÜôéìäíé íÜçÜìãæäí íÜóéáàæãÜéß ÜòäÜìàÝïæä êìäèöäêàÝäíÜ ßÜ èéìçàÝäí ôàíÜÝÜçäíÜß çÜã ïðæàÝÜ Üñáã ãÜáäíïðæÜß óéáàæÞáÜìä ßäíåìäçäèÜöääíÜ ßÜ õÜìàáäí ÞÜìàôà ÞÜèÜáäãÜìéè ãÜáäÜèãä åïæîïìÜ äíÜìÞàÝæéè ßàßÜàèäã êäìÜß öúéáìàÝÜôä ßÜ íÜûÜìéß  íÜàìãÜôéìäíé íÜçÜìãæäí íÜóéáàæãÜéß ÜòäÜìàÝïæä êìäèöäêàÝäíÜ ßÜ èéìçàÝäí ôàíÜÝÜçäíÜß ïçöäìàíéÝÜãÜ ïðæàÝàÝäí ÞÜèúéìöäàæàÝÜ Üì ïèßÜ àøäèÜÜòçßàÞàÝéßàí íÜñÜìãáàæéí íïáàìàèäîàîí íÜúàæçøäðé øóéÝäæàÝÜí îàìäîéìäïæ çãæäÜèéÝÜíÜ ßÜ êéæäîäåïì ßÜçéïåäßàÝæéÝÜí pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API çïúæä íÜñÜìãáàæéí åéèíîäîïöäÜ Üì ïÜìóéðí ÜßÜçäÜèäíÜ ßÜ çéñÜæÜñäí íúáÜ íÜóéáàæãÜéß ÜòäÜìàÝïæ ïðæàÝàÝí ãÜáäíïðæàÝàÝíÜ ßÜ ÞÜìÜèîäàÝí ìéçæàÝäö ÜñÜì Üìäí çéúíàèäàÝïæä çÜÞìÜç ãÜáäíãÜáÜß ÞÜçéçßäèÜìàéÝàè åéèíîäîïöääí êìäèöäêàÝäßÜè çïúæä  ÜßÜçäÜèä ïßÜèÜôÜïæéß äãáæàÝÜ áäßìà çäíä ßÜçèÜôÜáàéÝÜ Üì ßÜçîåäößàÝÜ åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä øàíäã ßÜ åÜèéèäàì ÷ÜæÜôä ôàíïæä íÜíÜçÜìãæéí ÞÜçÜçîóïèàÝàæä ÞÜèÜõàèäã  ÜìÜáäè Üì Üìäí áÜæßàÝïæä Üçîåäöéí ãÜáäíä ïßÜèÜôÜïæéÝÜ ÝìÜæßàÝäí çîåäöàÝäí çéáÜæàéÝÜ àåäíìàÝÜ ÝìÜæçßàÝàæí  ßÜßÞàèäæàÝÜ ÝìÜæßàÝïæäí íÜúäã êäìäí êÜíïúäíÞàÝÜôä çäöàçäí ôàíÜúàÝ íÜÝìÜæßàÝé ßÜíåáèÜ ßÜ ÞÜçÜçîóïèàÝàæä ÞÜèÜõàèä ïèßÜ àçóÜìàÝéßàí çúéæéß ïîóïÜì çîåäöàÝïæàÝàÝí óéáàæÞáÜìä àùáä ìéçàæäö áàì ßÜßÜíîïìßàÝÜ åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä øàíäã ïèßÜ ÞÜßÜøóßàí ÝìÜæßàÝïæäí íÜíÜìÞàÝæéß çïúæä  íÜñÜìãáàæéí óéáàæ çéñÜæÜñàí ïðæàÝÜ Üñáí åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä øàíäã ÞÜàöèéí íÜúàæçøäðé ßÜøàíàÝïæàÝàÝôä çÜíâà ÜìíàÝïæ äèðéìçÜöäÜí ÜÞìàãáà äñÜìíàÝïæ éðäöäÜæïì ßéåïçàèîàÝí ãï äíäèä Üì ôàäöÜáàè íÜúàæçøäðé êìéðàíäïæ Üèåéçàìöäïæ íÜäßïçæéàÝÜí  éðäöäÜæïì õÜèÜøàìàÝôä ÜìíàÝïæä äèðéìçÜöäÜ ìéçàæäö ßÜåÜáôäìàÝïæäÜ ÜßÜçäÜèäí ûÜèçìãàæéÝÜíãÜè çäí ðäèÜèíàÝãÜè ÜèíúáÜ åàì÷é íÜåäãúàÝãÜè ÜìÜáäíãáäí Üì ïèßÜ äóéí úàæçäíÜøáßéçä ãáäã ÜçÜßÜçäÜèäí ãÜèúçéÝäí ÞÜìàôà ÞÜìßÜ åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä ôàçãúáàáàÝäíÜ ìéßàíÜö àíÜïöäæàÝàæäÜ íÜúàæçøäðé ïôäôìéàÝäí ÜèíÜâéÞÜßéàÝìäáä ïíÜðìãúéàÝäí ïâìïèáàæíÜóéðÜß ûÜèçìãàæéÝäí íúáÜãÜ ïðæàÝàÝäíÜ ßÜ ãÜáäíïðæàÝàÝäí ßÜíÜöÜáÜß çïúæä  óéáàæ ÜßÜçäÜèí ïðæàÝÜ Üñáí ãÜáäí ïðæàÝÜãÜ ßÜ ãÜáäíïðæàÝÜãÜ ßÜíÜöÜáÜß çäçÜìãéí íÜíÜçÜìãæéí  óéáàæä êäìä ïèßÜ ÞÜèíÜûéí çúéæéß äçíÜíÜçÜìãæéç ìéçæäí äïìäíßäñöäÜíÜö àñáàçßàÝÜìàÝÜ çäíä íÜñçà  ßÜöáäí ïðæàÝÜ ÞÜìÜèîäìàÝïæäÜ  ÜìÜáäí Üì ôàä÷æàÝÜ ÞÜèçàéìàÝäã ßÜàßéí çíûÜáìä àìãä ßÜ äçÜáà ßÜèÜôÜïæäíÜãáäí  ÜìÜáäè Üì ÜÞàÝí êÜíïúí äçñçàßéÝäíÜãáäí ìéçàæäö çäíä õÜßàèäí ßìéí íÜçÜìãÜæßÜìòáàáÜß Üì äãáæàÝéßÜ åÜèéèí ãï äíÜì ÜçíïÝïñàÝí ÜèÜì ÜïñçàÝí êÜíïúäíçÞàÝæéÝÜí ïåï÷ÜæÜ ÜìÜ Üñáí  ÝìÜæßàÝïæí ïðæàÝÜ Üñáí çéäãúéáéí ãÜáäíä çéøçààÝäí äíàãíÜáà êäìéÝàÝôä ÞÜçé÷ÜúàÝÜ ßÜ ßÜåäãúáÜ ìéÞéìäö Üñáã ÝìÜæßàÝäí çéøçààÝí  åÜèéèäí ßÜìòáàáäã çéêéáàÝïæ çîåäöàÝïæàÝÜí äïìäßäïæä ÷ÜæÜ ÜìÜ Üñáí pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API ÜìÜáäè Üì Üìäí áÜæßàÝïæä çäíöàí ãÜáäíä ÜèäçÜúæéÝàæãÜ íÜøäèÜÜòçßàÞé õáàèàÝÜ ìéçàæãÜ øìàö ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åÜèéèäã  óáàæÜíãáäí ÞÜìÜèîäìàÝïæäÜ íÜúàæçøäðé Üáîéèéçäïìä ìàíêïÝæäåàÝäí ßÜ ãáäãççÜìãáàæéÝäí éìÞÜèéãÜ ßÜ çéíÜçíÜúïìàãÜÞÜè ïåÜèéèéß çäóàèàÝïæä âÜìÜæäí íÜíÜçÜìãæé øàíäã íìïæä ÜèÜâòÜïìàÝÜ ôàíÜÝÜçäíÜß íÜúàæçøäðé Üáîéèéçäïìä ìàíêïÝæäåäí ßÜ ÜßÞäæéÝìäáä ãáäãççÜìãáàæéÝäí íÜúíìàÝäßÜè 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  çïúæä  íÜñÜìãáàæéí îàìäîéìäÜâà ÜßÜçäÜèäí ïðæàÝÜãÜ ßÜ ãÜáäíïðæàÝÜãÜ ßÜöáÜí âàßÜçúàßáàæéÝÜí ïøàáí íÜñÜìãáàæéí íÜúÜæúé ßÜçöáàæä ìéçàæíÜö øæäí áÜßäã íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ïçìÜáæàíéÝäã äìõàáí íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîä  íÜúÜæúé ßÜçöáàæä ïðæàÝÜçéíäæäÜ ÞÜçéÜáæäèéí ÜßÜçäÜèäí ïðæàÝÜãÜ ßÜ ãÜáäíïðæàÝÜãÜ ßÜìòáàáäí ðÜñîàÝä ôàÜîóéÝäèéí Üçäí ôàíÜúàÝ ôàíÜÝÜçäí éìÞÜèéàÝíÜ ßÜ êäìàÝí íÜúÜæúé ßÜçöáàæäí íÜñçäÜèéÝäíÜãáäí ßÜÝìåéæàÝÜãÜ ôàñçèÜ äíûàÝÜ åÜèéèäã  íÜúÜæúé ßÜçöáàæäí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã çïúæä  íÜñÜìãáàæéôä çöúéáìàÝä óéáàæä êäìä áÜæßàÝïæäÜ ÜíìïæàÝßàí íÜñÜìãáàæéí åéèíîäîïöääíÜ ßÜ åÜèéèçßàÝæéÝäí çéãúéáèàÝí  ÜßÜçäÜèäí ïðæàÝÜãÜ ßÜ ãÜáäíïðæàÝÜãÜ ÞÜèúéìöäàæàÝÜç Üì ïèßÜ ßÜÜìòáäéí íúáÜãÜ ïðæàÝàÝä ßÜ ãÜáäíïðæàÝàÝä çïúæä åéèíîäîïöäÜôä çäãäãàÝïæä ÷äìäãÜßä ïðæàÝÜèä ßÜ ãÜáäíïðæàÝÜèä çÜãä ôäèÜÜìíäí ÞÜãáÜæäíøäèàÝäã áìöàæßàÝÜ ÜÞìàãáà äïìäßäïæ êäìàÝâà çïúæä  íÜÞÜèÞàÝé ÜèíÜéçÜìä çßÞéçÜìàéÝäí ßìéí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîí ïðæàÝÜ Üñáí ñáàóÜèÜôä Üèçäí ìéçàæäçà èÜøäæôä ôàâòïßéí åéèíîäîïöääí çà çà à à à à à àßÜ àçïúæàÝôä õÜçéãáæäæä ïðæàÝÜèä ßÜ ãÜáäíïðæàÝÜèä íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä áÜæßàÝïæäÜ ÜìÜ ïÞáäÜèàí íÜÜãäíÜ àíÞÜßÜøóáàîäæàÝÜ ôàäîÜèéí êÜìæÜçàèîôä ßÜíÜçîåäöàÝæÜß  ãï ñáàóèäí çãàæ îàìäîéìäÜâà ôàçéòàÝïæäÜ íÜÞÜèÞàÝé ÜèíÜéçÜìä çßÞéçÜìàéÝÜ íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîäí íúáÜ øÜìçéçÜßÞàèæéÝäã éìÞÜèéãÜ ÜìõàáèàÝä îÜìßàÝÜ ÜççßÞéçÜìàéÝäí ÞÜïñçàÝäí ôàçßàÞ ñáàóèäí ìéçàæäçà èÜøäæôä íÜÞÜèÞàÝé çßÞéçÜìàéÝäí ôàçéòàÝäí ôàçãúáàáÜôä ñáàóèäí ßÜèÜìõàè îàìäîéìäÜâà ÜìõàáèàÝäí õÜîÜìàÝäí ôàíÜúàÝ ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜí äòàÝí íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîä 1 çïúæä  íÜñÜìãáàæéôä çöúéáìàÝ ïöúéàæ çéñÜæÜñààÝí ßÜ çéñÜæÜñàéÝäí Üìçñéèà êäìàÝí íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñäí ãÜèÜÝÜìä ïðæàÝÜèä ßÜ pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API çéáÜæàéÝÜèä Üñáã ÞÜìßÜ åéèíîäîïöääãÜ ßÜ åÜèéèäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä ÞÜçéèÜåæäíàÝäíÜ  íÜóéáàæãÜéß ÜòäÜìàÝïæä íÜàìãÜôéìäíé íÜçÜìãæäí èéìçàÝäí ôàíÜÝÜçäíÜß åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä øàíäã íÜñÜìãáàæé ãÜáôàíÜðÜìí Ü÷æàáí ïöúéàæ çéñÜæÜñààÝíÜ ßÜ çéñÜæÜñàéÝäí Üìçñéèà êäìàÝí  ßÜïôáàÝàæäÜ íúáÜ íÜúàæçøäðéí ÞÜßÜàöàí ôàçéúäâèïæä êäìä ìéçàæíÜö ßàáèäÜè êéæäîäåïìä çìøÜçíäíÜãáäí ÜèäçñçàßéÝäíÜãáäí ìéçàæäö íÜñÜìãáàæéí åÜèéèçßàÝæéÝäã ßÜèÜôÜïæÜß Üì äãáæàÝÜ ãÜáä çàíÜçà íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèî ä çïúæä íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîä Üìäí ñáàóèäí ïçÜòæàíä øÜìçéçÜßÞàèæéÝäãä éìÞÜèé ìéçàæäö ÜúéìöäàæàÝí íÜåÜèéèçßàÝæé úàæäíïðæàÝÜí ÞÜèíÜâòáìÜáí ñáàóèäí íÜôäèÜé ßÜ íÜÞÜìàé êéæäîäåäí ÷äìäãÜß çäçÜìãïæàÝàÝí åéèíîäîïöääã ÞÜèíÜâòáìïæ ðÜìÞæàÝôä åéèîìéæí ïøàáí çãÜáìéÝäí íÜñçäÜèéÝÜí ßÜ ÜúéìöäàæàÝí íúáÜ ïðæàÝÜçéíäæàÝàÝí çïúæä 1 1 Üçéñçàßßàí íÜñÜìãáàæéí öàèîìÜæïìä íÜÜìõàáèé åéçäíääí çäàì çéçßàáèé íÜàìãé íÜêÜìæÜçàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞàÝäí ôàçÜûÜçàÝàæä éñçäí ÞÜçéñáàóèàÝäí ßòäßÜè  íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîäí ÜßÞäæíÜçóéðàæäÜ ñÜæÜñä ñïãÜäíä  íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîäí ÜßÞäæíÜçóéðæäí ßìéàÝäã ôàöáæÜ íúßéçäí Üèíàíääí çéøáàáäí çäâèäã ßÜíÜôáàÝäÜ çúéæéß íÜÞÜèÞàÝé ßÜ íÜéçÜìä çßÞéçÜìàéÝäí ßìéí  çïúæä  íÜñÜìãáàæéí åéèíîäîïöääí çà çïúæäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä êäìéÝàÝäí ôàñçèÜçßà íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîä ôàßÞàÝÜ íÜóéáàæãÜé ãÜèÜíøéìä ßÜ êäìßÜêäìä íÜÜìõàáèé ïðæàÝäí íÜðï÷áàæâà ðÜìïæä åàèùäíóìäã øæäí áÜßäã êìéêéìöäïæä íäíîàçäã Üìõàïæä ßÜ çÜëéìäîÜìïæä íäíîàçäã Üìõàïæä êÜìæÜçàèîäí øàáìäíÜÞÜè 1 Üçéñçàßßàí øæäí çéìäÞä íÜêÜìæÜçàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞàÝäí ôàçÜûÜçàÝàæä éñçäí ÞÜçéñáàóèàÝäí ßòäßÜè  êÜìæÜçàèîäí øàáìÜß ôàä÷æàÝÜ Üäìõàí íÜÜìõàáèé ïðæàÝäí çñéèà íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñà øæäí ÜíÜåäßÜè  1  êÜìæÜçàèîäí ôäèÜÞÜèä íîìïñîïìÜ ßÜ çïôÜéÝäí øàíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ êÜìæÜçàèîäí ìàÞæÜçàèîäã  íÜúàæçøäðé Ýäïûàîôä êÜìæÜçàèîäíÜãáäí ÞÜèåïãáèäæä çäçßäèÜìà úÜìûàÝäí ôàçöäìàÝÜ øäèÜ øæäí íÜÝäïûàîé íÜúíìàÝäí éßàèéÝÜíãÜè ôàßÜìàÝäã ôàä÷æàÝÜ çúéæéß êÜìæÜçàèîäí øäèÜíøÜìä ãÜèúçéÝäã êÜìæÜçàèîä ãÜáÜß äòàÝí ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜí íÜúàæçøäðé Ýäïûàîôä êÜìæÜçàèîäíÜãáäí ÞÜçéóéðäæä íÜÝäïûàîé íÜúíìàÝäí ÞÜèÜøäæàÝäí ãÜéÝÜâà 1 çïúæä pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API ÜìõàáèàÝôä çéèÜøäæàéÝäí ïðæàÝÜ Üñáí åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä øàíäã ìàÞäíîìäìàÝïæ çéñÜæÜñàãÜ êéæäîäåïì ÞÜàìãäÜèàÝÜí ìéçæäí çúÜìßÜùàìÜö ßÜßÜíîïìàÝïæäÜ ÜçéçìõàáàæãÜ úàæçéøàìàÝäã éìÞÜèïæä åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä øàíäã ÜèìéçàæíÜö üóÜáí øÜìçéçÜßÞàèàæä êÜìæÜçàèîôä ÜìõàáèàÝäí ßÜèäôáèäí ßìéäíÜãáäí éìÞÜèïæä åÜèéèäã ÞÜèíÜâòáìïæä ÜçéçìõàáæàÝäí úàæçéøàìàÝäí ìÜéßàèéÝÜ Üì ôàä÷æàÝÜ äóéí ÜçéçìõàáàæãÜ ìÜéßàèéÝäí âà çàîä çÜëéìäîÜìïæä íäíîàçäã ÜìõàáèàÝôä çéèÜøäæàéÝäí øàíä ßÜ êäìéÝàÝä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ íÜÜìõàáèé åÜèéèçßàÝæéÝäã 1  êìéêéìöäïæä íäíîàçäã õÜîÜìàÝïæä ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß êÜìæÜçàèîäí øàáìãÜ çÜèßÜîàÝä ÞÜèÜøäæßàÝÜ çúéæéß äçêéæäîäåïì ÞÜàìãäÜèàÝàÝíÜ ßÜ íÜÜìõàáèé ÝæéåàÝí ôéìäí ìéçæàÝäö çääòàÝàè ÜìõàáèàÝôä çéèÜøäæà ÜçéçìõàáàæãÜ úçàÝäí íçÜäèö äç íÜÜìõàáèé íïÝäàñîàÝí ìéçæàÝäö êÜìæÜçàèîäí øàáìãÜ çÜèßÜîàÝäí ÞÜèÜøäæàÝäí ôàçßàÞ ßÜÜÞìéáàÝàè äçÜâà èÜåæàÝä ìÜéßàèéÝäí çÜèßÜîàÝí áäßìà íÜùäìéÜ íÜêÜìæÜçàèîé ðìÜñöääí ôàñçèäíÜãáäí çÜèßÜîàÝä íÜñÜìãáàæéí åÜèéèçßàÝæéÝäã ßÜßÞàèäæä øàíäã ôààáíàÝÜã ðìÜñöääí ôàñçèäíÜãáäí íÜùäìé çäèäçÜæïì ìÜéßàèéÝÜçßà çÜëéìäîÜìïæä íäíîàçäã õÜîÜìàÝïæä ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß êÜìæÜçàèîäí øàáìãÜ çÜèßÜîàÝäí ÞÜèÜøäæàÝäí øàíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ íÜÜìõàáèé åÜèéèçßàÝæéÝäã 1  êÜìæÜçàèîäí çéìäÞä ÜìõàáèàÝä îÜìßàÝÜ êÜìæÜçàèîäí ïðæàÝÜçéíäæàÝäí áÜßäí Üçéøïìáäí åÜæàèßÜìïæä øæäí éñîéçÝàìôä ÜìõàáèàÝäí ãÜìäòí èäôèÜáí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ÜìõàáèàÝÜçßà ÜìÜ ïÞáäÜèàí ßòäíÜ 1  ãï ÜìõàáèàÝäí áÜßÜ àçãúáàáÜ íÜÞÜèÞàÝé ÜèíÜéçÜì çßÞéçÜìàéÝÜí ÜìõàáèàÝä îÜìßàÝÜ ÜççßÞéçÜìàéÝäí ÞÜïñçàÝäßÜè çàíÜçéöà ßòàí ÜìõàáèàÝäí ãÜìäòí èäôèÜáí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä íÜÞÜèÞàÝé ÜèíÜéçÜìä çßÞéçÜìàéÝäí ÞÜïñçàÝäíãÜèÜáà êÜìæÜçàèîäí áÜßÜçßà ßÜãúéáèäí ôàçãúáàáÜôä êÜìæÜçàèîäí ìäÞÞÜìàôà ÜìõàáèàÝä îÜìßàÝÜ êÜìæÜçàèîäí áÜßÜçßà ßÜãúéáèäí ôàíÜúàÝ Ýì÷ÜèàÝïæàÝäí ÜçéñçàßàÝäßÜè çàíÜçéöà ßòàí úéæé ìäÞÞÜìàôà ÜìõàáèàÝäí ãÜìäòí êìàâäßàèîä èäôèÜáí êÜìæÜçàèîäí áÜßÜçßà ßÜãúéáèäí ôàíÜúàÝ Ýì÷ÜèàÝïæàÝäí ÜçéñçàßàÝäíãÜèÜáà 1  êÜìæÜçàèîä íÜñçäÜèéÝÜí øóáàîí êÜìæÜçàèîäí ßÜãúéáèäí ôàíÜúàÝ êìàâäßàèîäí Ýì÷ÜèàÝïæàÝäí ÜçéñçàßàÝäßÜè êÜìæÜçàèîäí ßÜãúéáèäí ôàíÜúàÝ êìàâäßàèîäí Ýì÷ÜèàÝïæàÝäí ÜçéñçàßàÝäßÜè ÜúæÜßÜìõàïæä êÜìæÜçàèîäí êäìáàæ íúßéçÜçßà ßÜãúéáèäæä êÜìæÜçàèîä äåìäÝàÝÜ çúéæéß êìàâäßàèîäí çäàì íÜÞÜèÞàÝé ÜèíÜéçÜìä çßÞéçÜìàéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäí ôàçãúáàáÜôä íÜÞÜèÞàÝé Üè íÜéçÜìä çßÞéçÜìàéÝäí ßÜçîåäöàÝäí ÜèßÜ íÜÞÜèÞàÝé ÜèíÜéçÜìä çßÞéçÜìàéÝäí ÞÜÞì÷àæàÝäí íÜåäãúäí ÞÜßÜíÜøóáàîÜß ãï êÜìæÜçàèîä Üì ôàäåìäÝÜ ßòäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä ÜèÜì ßÜÜçîåäöÜ ÞÜÜÞì÷àæÜ íÜÞÜèÞàÝé çßÞéçÜìàéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäí ÞÜÞì÷àæàÝäí ôàíÜúàÝ êìàâäßàèîäí Ýì÷ÜèàÝïæàÝÜ çÜôäè ÞÜçéöúÜßàÝïæä íÜÞÜèÞàÝé çßÞéçÜìàéÝÜ ïñçßàÝÜ íÜéçÜìä çßÞéçÜìàéÝÜ ïèßÜ ÞÜïñçßàí ãï êÜìæÜçàèîä ôàåìàÝäßÜè íÜÜãôä Üì ßÜÜçîåäöàÝí íÜéçÜìä çßÞéçÜìàéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäí ÞÜÞì÷àæàÝäí ôàíÜúàÝ êìàâäßàèîäí Ýì÷ÜèàÝïæàÝÜí êÜìæÜçàèîäí ôàåìàÝÜ Üì äøáàáí êÜìæÜçàèîäí øàáìàÝäí íÜêÜìæÜçàèîé ãÜèÜçßàÝéÝàÝäí ßÜ úàæðÜíàÝäí ÜòßÞàèÜí êÜìæÜçàèîä øóáàîí íÜñçäÜèéÝÜí âàçéÜòèäôèïæ íÜåäãúàÝâà ÞÜßÜøóáàîäæàÝäí çäòàÝäíãÜèÜáà 1  êÜìæÜçàèîäí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ øóßàÝÜ ÜúÜæÜìõàïæä êÜìæÜçàèîäí êäìáàæä ôàåìàÝäíãÜèÜáà  êÜìæÜçàèîäí øàáìäí Üìõàáäí øàíä ÜÞìàãáà ÜìõàáèàÝôä åÜèßäßÜîÜß çéèÜøäæàéÝäí ßÜïôáàÝæéÝÜ ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åéèíîäîïöääãÜ ßÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã çïúæä íÜñÜìãáàæéí ÜúÜæÜìõàïæä êÜìæÜçàèîäí êäìáàæä íúßéçÜ ïèßÜ ÞÜäçÜìãéí ÜìõàáèàÝäßÜè ßòäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä êäìáàæä íúßéçäí ßòàí èäôèÜáí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä êÜìæÜçàèîä çïôÜéÝÜí ôàïßÞàÝÜ ãï ßÜßÜíîïìàÝïæäÜ ßàêïîÜîãÜ ÜìÜèÜåæàÝ éìä çàíÜçàßäí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API çïúæä  êÜìæÜçàèîä ôàä÷æàÝÜ ßÜãúéáèäæ äñèàí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí çäàì çúéæéß åéèíîäîïöääã ÞÜèíÜâòáìïæ ôàçãúáàáàÝôä ÞÜìßÜ Ü êÜìæÜçàèîäí ÜìõàáèàÝäí õÜîÜìàÝäßÜè àñáíä ãáäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä Ü êÜìæÜçàèîäí ÜìõàáèàÝäí õÜîÜìàÝäßÜè àñáíä ãáäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä ãï ßÜãúéáèÜ Üì úßàÝÜ åéèíîäîïöääí çà çïúæäí íÜðï÷áàæâà 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè Ý êÜìæÜçàèîäí çäàì åéèíîäîïöääí àçïúæäã ÞÜèíÜâòáìïæä ïðæàÝÜçéíäæàÝäí ÞÜèúéìöäàæàÝäíÜí Þ íÜÞÜèÞàÝé ÜèíÜéçÜìä çßÞéçÜìàéÝäí ßìéí ß íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí ïðæàÝÜçéíäæàÝäí áÜßäí Ýéæé ãáäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä 1 ß íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí ïðæàÝÜçéíäæàÝäí áÜßäí Ýéæé àñáíä ãáäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä ãï ßÜãúéáèÜ Üì úßàÝÜ åéèíîäîïöääí çà çïúæäí íÜðï÷áàæâà 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè çïúæä  íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîäí øàáìä Üìäí íìïæäÜß íÜñÜìãáàæéí øÜìçéçÜßÞàèàæä íÜìÞàÝæéÝí ãÜáäíïðÜæä çÜèßÜîäã ßÜ çäíä ÞÜøáàáÜ ßÜïôáàÝàæäÜ  êÜìæÜçàèîäí øàáìäí ßÜåÜáàÝÜ ÜèßÜêÜîäçìàÝÜ çäíä Ýäèäí çÜèñÜèäí íÜçïôÜé ÜßÞäæäí ÜèêäìÜßä ÞÜõúìàåÜ ôàä÷æàÝÜ çúéæéß êÜìæÜçàèîäí ãÜèúçéÝäã ÞÜçéèÜåæäíäÜ ßÜèÜôÜïæâà øÜíøìàÝäí ôàçãúáàáÜ ìÜö ßÜïóéáèàÝæäá ïèßÜ àöèéÝéí êÜìæÜçàèîí ãï êÜìæÜçàèîä Üì çäíöàçí ãÜèúçéÝÜí êÜìæÜçàèîäí ßÜåÜáàÝïæä ÜèßÜêÜîäçìàÝïæä øàáìä ßÜïóéáèàÝæäá ïèßÜ ÞÜèãÜáäíïðæßàí 1  êÜìæÜçàèîäí øàáìí ïðæàÝÜ Üñáí õáàèàÝÜ Üì çäíöàí äçðÜñîäí ÞÜçé ìéçàæäö çÜí ÞÜÜèßàí ìéÞéìö êÜìæÜçàèîäí øàáìí ßÜïôáàÝàæäÜ ÜçíÜåäãúãÜè ßÜåÜáôäìàÝïæä øàìäæéÝäãä çÜíÜæäí ßÜóÜßÜòàÝÜ àíïðæàÝÜ êÜìæÜçàèîäí øàáìí ïèÜìõïèßàÝÜ çäíä ïðæàÝÜçéíäæàÝäí ôàøóáàîäí ôàçßàÞÜö  êÜìæÜçàèîäí øàáìä êÜíïúäíÞàÝÜôä Üì çäàöàçÜ ãÜáäíä çéáÜæàéÝäí ôàíìïæàÝäíÜí êÜìæÜçàèîôä ãï çäí ÞÜìàã ÞÜçéãñçïæä ÜâìàÝäíÜ ßÜ ôàúàßïæàÝàÝäíÜãáäí  ïâìïèáàæóéðäæäÜ êÜìæÜçàèîäí øàáìäí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜãÜ ôàïðàìúàÝàæä ÞÜèúéìöäàæàÝäí êäìéÝàÝä êÜìæÜçàèîäí øàáìäí ÞÜèöúÜßàÝäí íÜðï÷áàæâà ôàíÜÝÜçäíä íÜúàæçøäðé éìÞÜèéàÝä ïâìïèáàæóéðàè çäí êäìÜß ïíÜðìãúéàÝÜí  ßàêïîÜîäí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜãÜ ÞÜèúéìöäàæàÝäíÜãáäí ßÜÝìåéæàÝÜãÜ ôàñçèÜ äíûàÝÜ åÜèéèäã çïúæä pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API êÜìæÜçàèîäí øàáìí ïðæàÝÜ ÜìÜ Üñáí àåÜáéí ìÜäçà ãÜèÜçßàÝéÝÜ íÜúàæçøäðé íÜçíÜúïìôä Üèàøàéßàí íÜçàøÜìçàé íÜñçäÜèéÝÜí ôàïãÜáíàÝæéÝäí ôàçãúáàáàÝí ÞÜèíÜâòáìÜáí åÜèéèä  øäèÜ êïèñäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ çéãúéáèÜãÜ ßÜìòáàáäíÜí êÜìæÜçàèîäí øàáìí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ ôàïøóßàÝÜ  êÜìæÜçàèîäí øàáìä äòàÝí åÜèéèäã ßÜßÞàèäæ ÞÜíÜçìûàæéí çïúæä  êÜìæÜçàèîäí øàáìäí ïðæàÝÜçéíäæàÝäí öèéÝäí ÜèáÜßÜçßà ôàøóáàîäí íÜåäãúí øóáàîí êÜìæÜçàèîä êÜìæÜçàèîäí àí ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜ ôàä÷æàÝÜ ÞÜíÜõäáìßàí íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéôä  êÜìæÜçàèîäí øàáìí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ áÜßÜçßà ôàïøóßàÝÜ ãï Ü êäìÜßä ÞÜèöúÜßàÝäã ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ çéàúíèÜ Ý çäí çäçÜìã åÜèéèäàì ÷ÜæÜôä ôàáäßÜ íÜíÜçÜìãæéí ÞÜçÜçîóïèàÝàæä ÞÜèÜõàèä Þ íÜíÜçÜìãæéç öèé ñçàßïïèÜìéß ïÞâé ïåáæéß ßÜåÜìÞïæÜß ÜèÞÜìßÜöáæäæÜß ß ßÜäåÜáÜ êÜìæÜçàèîäí øàáìäí íîÜîïíãÜè ôàïãÜáíàÝàæä ãÜèÜçßàÝéÝÜ ÜèàøàáÜ ôàïãÜáíàÝàæ íÜñçäÜèéÝÜí à ßÜåÜìÞÜ íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñàéÝÜ á ÜìÜíÜêÜîäé çäâàâäã éãúä ãáäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä Üì çéèÜøäæàéÝßÜ êÜìæÜçàèîäí çïôÜéÝÜôä â ÞÜìßÜäöáÜæÜ çïúæä  íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîä ãÜáäíä ïðæàÝÜçéíäæàÝäí áÜßäã ìàÞæÜçàèîäã ßÜßÞàèäæä øàíäã ðÜìïæä åàèùäíóìäã äìõàáí íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîäí ãÜáçûßéçÜìàí ßÜ ãÜáçûßéçÜìäí çéÜßÞäæààÝí çÜã ôéìäí ãäãé çéÜßÞäæàí ÜðúÜâàãäí Üáîéèéçäïìä ìàíêïÝæäåäßÜè 1 ßÜ ÜùÜìäí Üáîéèéçäïìä ìàíêïÝæäåäßÜè Üìõàïæ êÜìæÜçàèîäí øàáìãÜÞÜè çÜãäáà øÜìßÞäèàÝäã 1  êÜìæÜçàèîäí ãÜáçûßéçÜìà ï÷òáàÝÜ êÜìæÜçàèîäí çïôÜéÝÜí ïâìïèáàæóéðí Üâìäí ãÜáäíïðÜæ ÞÜçéúÜîáÜí úàæí Üøàìí êÜìæÜçàèîäí çäàì çäòàÝïæ ÜñîàÝí ÜíìïæàÝí ìàÞæÜçàèîäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ íúáÜ ïðæàÝÜçéíäæàÝàÝí  êÜìæÜçàèîäí ãÜáçûßéçÜìäí çéÜßÞäæààÝä ÜíìïæàÝàè ãÜáçûßéçÜìäí çéáÜæàéÝÜí çäíäáà ßÜáÜæàÝäã ãÜáçûßéçÜìäí çäàì ïðæàÝÜçéíäæàÝäí ÞÜèúéìöäàæàÝäí ôàï÷æàÝæéÝäíÜí ÜèãÜèÜçßàÝéÝäßÜè çäíä ÞÜßÜóàèàÝäíÜí  êÜìæÜçàèîäí ãÜáçûßéçÜìà ìàÞæÜçàèîäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä øàíäã ÜúéìöäàæàÝí íìïæ ÜßçäèäíîìÜöäïæ ðïèñöäàÝí êÜìæÜçàèîäí ôàèéÝÜôä pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API çïúæä  íÜåÜèéèçßàÝæé íÜåäãúàÝäí øäèÜíøÜìä çéçâÜßàÝäí ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜãÜ ôàíìïæàÝäíÜãáäí úàæäí ôàøóéÝäí êÜìæÜçàèîäí çäàì çäí øäèÜôà ÜèÞÜìäôáÜæßàÝïæä éìÞÜèéàÝäí ßÜ çãÜáìéÝäí íÜñçäÜèéÝäí åéèîìéæäí çäâèäã êÜìæÜçàèîôä çäíä ïðæàÝÜçéíäæàÝäí áÜßäã äñçèàÝÜ åéçäîàîàÝä  åéèíîäîïöääãÜ ßÜ ìàÞæÜçàèîäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ ôàçãúáàáàÝôä ÜÞìàãáà êÜìæÜçàèîäí øàáìãÜ ÜìÜèÜåæàÝ àìãä çàúïãàßäí çéãúéáèäã êÜìæÜçàèîôä äñçèàÝÜ íÜÞÜçé÷äàÝé ÜèíúáÜ ßìéàÝäãä åéçäíäàÝä ßìéàÝäãä åéçäíääí ôàñçèäí ôàíÜúàÝ ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜí äòàÝí êÜìæÜçàèîä ìàÞæÜçàèîäã ßÜßÞàèäæä øàíäã ßìéàÝäã åéçäíäÜôä íÜêÜìæÜçàèîé ïçìÜáæàíéÝäí øÜìçéçÜßÞàèæéÝÜ Üì ïèßÜ ÜòàçÜîàÝéßàí åéçäíääí øàáìãÜ íÜàìãé ìÜéßàèéÝäí èÜúàáÜìí 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  íÜÞÜçé÷äàÝé åéçäíääí çéãúéáèäã çäí íúßéçÜâà ÞÜçéöúÜßàÝÜ ÜÞìàãáà íÜåäãúäí ÞÜçéåáæàáäíÜãáäí ÜïöäæàÝàæä íÜÝïãàÝäí øÜìßÞàèÜ íÜáÜæßàÝïæéÜ çïúæä  êÜìæÜçàèîäí çïôÜéÝäí éìÞÜèäâÜöääíÜãáäí äñçèàÝÜ êÜìæÜçàèîäí Ýäïìé ìéçæäí ôàçÜßÞàèæéÝÜôäö ôàßäÜè íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîäí ãÜáçûßéçÜìà ãÜáçûßéçÜìäí çéÜßÞäæààÝä êÜìæÜçàèîäí åéçäîàîàÝäíÜ ßÜ íÜêÜìæÜçàèîé ðìÜñöäàÝäí ãÜáçûßéçÜìààÝä  ÜçéòàÝïæäÜ 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè çïúæä  êÜìæÜçàèîäí øàáìàÝä ôàä÷æàÝÜ ÞÜàìãäÜèßèàè íÜêÜìæÜçàèîé ðìÜñöäÜôä ðìÜñöääí øàáìãÜ ìÜéßàèéÝÜ Üì ïèßÜ äóéí àñáíâà èÜåæàÝä 1  ðìÜñöääí ôàñçèäíÜ ßÜ íÜñçäÜèéÝäí øàíä çäíä ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åÜèéèäãÜ ßÜ ìàÞæÜçàèîäã çïúæä  êÜìæÜçàèîäí øàáìä ïðæàÝÜçéíäæäÜ åäãúáäã çäçÜìãéí êÜìæÜçàèîäí øäèÜôà ÜèÞÜìäôáÜæßàÝïæ éìÞÜèéí çãÜáìéÝÜí çãÜáìéÝäí øàáìí ñÜæÜñäí çàìí óáàæÜ ßéèäí îàìäîéìäïæä àìãàïæäí ÜòçÜíìïæàÝàæä éìÞÜèéí úàæç÷òáÜèàæí íÜúàæçøäðé ßÜøàíàÝïæàÝàÝí ßÜ çääòéí çÜãÞÜè êÜíïúä  êÜìæÜçàèîäí øàáìä ïðæàÝÜçéíäæäÜ åäãúáäã çäçÜìãéí êÜìæÜçàèîäí øäèÜôà ÜèÞÜìäôáÜæßàÝïæ éìÞÜèéí çãÜáìéÝÜí çãÜáìéÝäí øàáìí óáàæÜ ßéèäí îàìäîéìäïæä àìãàïæäí ÜòçÜíìïæàÝàæä éìÞÜèéí úàæç÷òáÜèàæí íÜúàæçøäðé ßÜøàíàÝïæàÝÜí ßÜ çääòéí çÜãÞÜè êÜíïúä 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API êÜìæÜçàèîäí øàáìãÜ íïæ öéîÜ ÜãåÜöäÜè ûÞïðí íÜêÜìæÜçàèîé ðìÜñöäÜí ïðæàÝÜ Üñáã ôàåäãúáäã çäçÜìãéè êÜìæÜçàèîäí øäèÜôà ÜèÞÜìäôáÜæßàÝïæ éìÞÜèéí çãÜáìéÝÜí çãÜáìéÝäí öÜæåàïæ øàáìí ìéçæàÝäö áÜæßàÝïæä ÜìäÜè ïêÜíïúéè ßÜíçïæ ôàåäãúáÜí êÜìæÜçàèîäí íúßéçÜâà êÜíïúä ôàä÷æàÝÜ ÞÜúßàí êÜìæÜçàèîäí ÞÜèúäæáäí íÜÞÜèä  êÜìæÜçàèîä ïðæàÝÜçéíäæäÜ êÜìæÜçàèîäí øàáìãÜ íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ïçìÜáæàíéÝäã êìàçäàì çäèäíîìäí øäèÜôà ßÜíáÜí çãÜáìéÝäí öÜæåàïæä øàáìäí ãÜèÜçßàÝéÝìäáä êÜíïúäíçÞàÝæéÝäí íÜåäãúä ãï êìàçäàì çäèäíîìä Üì ÞÜÜãÜáäíïðæàÝí çãÜáìéÝäí øàáìí Üíàã ôàçãúáàáÜôä äÞä éìä åáäìäí áÜßÜôä êÜìæÜçàèîí øÜìïßÞàèí ãÜáäí çéîäáäìàÝïæ ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜí 1  êÜìæÜçàèîä ïðæàÝÜçéíäæäÜ êÜìæÜçàèîäí íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ïçìÜáæàíéÝäã êìàçäàì çäèäíîìäí øäèÜôà ßÜíáÜí çãÜáìéÝäí öÜæåàïæä øàáìäí ãÜèÜçßàÝéÝìäáä êÜíïúäíçÞàÝæéÝäí íÜåäãúä 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  çïúæä  êÜìæÜçàèîäí íúßéçàÝä íÜûÜìéÜ ßÜçíøìàãÜ ïçìÜáæàíéÝäí ÞÜßÜøóáàîäæàÝäã êÜìæÜçàèîí ôàï÷æäÜ öÜæåàïæä íÜåäãúàÝäí ÞÜèúäæáäíÜí íúßéçÜ Üèçäíä èÜøäæä ßÜúïìïæÜß ÞÜçéÜöúÜßéí  çãÜáìéÝäí øàáìä êÜìæÜçàèîäí çäàì Üìõàïæä ßÜèäôèïæä ÜèßÜçîåäöàÝïæä ãÜèÜçßàÝéÝäí êäìä ïðæàÝÜçéíäæäÜ úéæé çéãúéáèäí ôàçãúáàáÜôä áÜæßàÝïæäÜ ßÜàíøìéí êÜìæÜçàèîäí çäíä åéçäîàîäí ßÜ åéçäíääí íúßéçàÝí êÜíïúä ÞÜíöàí íúßéçÜâà ßÜíçïæ ôàåäãúáàÝí ßÜ øÜìçéÜßÞäèéí ÞÜøàïæä íÜñçäÜèéÝäí ôàíÜúàÝ ÜèÞÜìäôä Üíàãä ãÜèÜçßàÝéÝäí êäìí çéãúéáèäíãÜèÜáà ïèßÜ çéïíçäèéí êÜìæÜçàèîçÜ åéçäîàîçÜ ÜèåéçäíäÜç 1  êÜìæÜçàèîäí êæàèÜìïæ íúßéçÜâà åàèùäíóìÜ Üìäí òäÜ ÜèðÜìïæä åàèùäíóìÜ òäÜÜ ÞÜìßÜ åéèíîäîïöääãÜ ßÜ åÜèéèäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä ôàçãúáàáàÝäíÜ 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  êÜìæÜçàèîäí òäÜ êæàèÜìïæä íúßéçäí éñçä íÜûÜìéÜ 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  çïúæä  íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîä ãÜáäíä ïðæàÝäã äåìäÝàÝÜ çéìäÞ íàíäÜâà øàæäøÜßôä éìûàì íÜôàçéßÞéçé íàíäÜ äúíèàÝÜ íàñîàçÝìäí êäìáàæ íÜçôÜÝÜãí ßÜ äúïìàÝÜ ßàåàçÝìäí çàíÜçà êÜìÜíåàáí úéæé íÜÞÜâÜðúïæé íàíäÜ äúíèàÝÜ ãàÝàìáæäí êäìáàæ íÜçôÜÝÜãí ßÜ äúïìàÝÜ äáèäíäí Ýéæé êÜìÜíåàáí  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä êÜìæÜçàèîäí ãÜáçûßéçÜìäí ßàêïîÜîãÜ ÜìÜèÜåæàÝ çàéãúàßäí çéãúéáèäã ÜèíÜåïãÜìä äèäöäÜîäáäã íàíäàÝí ôéìäí êàìäéßôä äøáàáí êÜìæÜçàèîäí ìäÞÞÜìàôà íàíäÜí úéæé çéìäÞä íàíääí çäçßäèÜìàéÝäíÜí ìäÞÞÜìàôà íúßéçÜí ãï øàìäæéÝäãä çéãúéáèäí øÜìßÞàèäßÜè íÜÜãäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä çéøáàáäí Üñîä Üì ÞÜçéäöÜ êÜìæÜçàèîä ãÜáäíä ìàÞæÜçàèîäí ãÜèÜúçÜß áÜæßàÝïæäÜ çéçßàáèé íÜÜãäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä ôàïßÞàí çïôÜéÝÜí  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä êÜìæÜçàèîäí ãÜáçûßéçÜìäí êÜìæÜçàèîäí øàáìãÜ ÜìÜèÜåæàÝ àìãä çàéãúàßäí çéãúéáèäã Üè pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API çãÜáìéÝäí øÜìßÞäèàÝäã êÜìæÜçàèîäí íàíäàÝí ôéìäí êàìäéßôä äøáàáí ìäÞÞÜìàôà íàíäÜí úéæé çéìäÞä íàíääí çäçßäèÜìàéÝäíÜí ? ìäÞÞÜìàôà íúßéçÜí ãï øàìäæéÝäãä çéãúéáèäí øÜìßÞàèäßÜè íÜÜãäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä çéøáàáäí Üñîä Üì ÞÜçéäöÜ êÜìæÜçàèîä ãÜáäíä ìàÞæÜçàèîäí ãÜèÜúçÜß äåìäÝàÝÜ çéçßàáèé íÜÜãäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  êÜìæÜçàèîäí ìäÞÞÜìàôà íúßéçÜ õÜîÜìßàÝÜ çúéæéß ÞÜèíÜâòáìïæä ßòäí øàíìäÞäã ßÜ äúïìàÝÜ çäíä ÜçéøïìáäíãÜèÜáà  êìàâäßàèîäí çäàì íÜÞÜèÞàÝé ÜèíÜéçÜìä çßÞéçÜìàéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäßÜè íÜÜãäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä êÜìæÜçàèîä äåìäÝàÝÜ êÜìæÜçàèîäí çïôÜéÝÜ Þì÷àæßàÝÜ ÜççßÞéçÜìàéÝäí ßÜçãÜáìàÝÜçßà çïúæä êÜìæÜçàèîäí ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜ éçäíÜ ßÜ âÜáäí íÜÞÜèÞàÝé ÜèíÜéçÜìä çßÞéçÜìàéÝäíÜ ßÜ åéèíîäîïöääí àçïúæäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ íÜåäãúàÝâà çääòàÝÜ êÜìæÜçàèîäí øàáìãÜ íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ïçìÜáæàíéÝäã  çïúæä  àçïúæäí çàéìà êïèñîäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ ôàçãúáàáàÝôä äçêäõçàèîäí øàíäã íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜßÜóàèàÝäí íÜåäãúäí Üò÷áìäí ïðæàÝÜ Üñáí êÜìæÜçàèîäí íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ÜìÜèÜåæàÝ àìã çàíÜçàßí íÜåäãúä ßÜíåáèäíÜãáäí ÞÜßÜàöàçÜ ïâàèÜàí íÜíÜçÜìãæéí ÜèíÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéí  ãï ïâàèÜàíçÜ íÜíÜçÜìãæéç ãÜáäíä ßÜíåáèäã ßÜÜßÜíîïìÜ êìàâäßàèîäí ñçàßéÝÜôä ßÜèÜôÜïæäí ôàçÜßÞàèæéÝäí èäôèàÝäí ÜìíàÝéÝÜ ÜèíÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéç åéèíîäîïöääí ßÜìòáàáÜ ßÜíåáèäí ÞÜèúäæáäí ôàçßàÞ êÜìæÜçàèîä íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ïçìÜáæàíéÝäã äòàÝí ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜí ìéç åàèùäíóìÜâà ßÜäíáÜí äçêäõçàèîäí øàíäã ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè êìàâäßàèîäí ÞÜßÜóàèàÝäí íÜåäãúä êìàâäßàèîä äçêäõçàèîäí øàíäã ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜßÜóàèàÝïæÜß õÜäãáæàÝÜ ãï ÜçÞÜßÜøóáàîäæàÝÜí çúÜìä ßÜïùäìÜ êÜìæÜçàèîäí íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ÜìÜèÜåæàÝ éìçÜ çàíÜçàßçÜ  ãï ßòäí áÜßÜôä êÜìæÜçàèîçÜ Üì çääòé ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜ íÜåäãúä çéúíèäæÜß äãáæàÝÜ ßÜ çéçßàáèé àìãä øæäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä ßÜïôáàÝàæäÜ äçÜáà ÝìÜæßàÝäí øÜìßÞàèÜ  ßÜïôáàÝàæäÜ êìàâäßàèîäíãáäí øÜìßÞàèäæä ÝìÜæßàÝäí êÜìæÜçàèîôä ÞÜèúäæáÜ ßÜ ÞÜßÜøóáàîäæàÝäí çäòàÝÜ íÜÞÜèÞàÝé ÜèíÜéçÜìä çßÞéçÜìàéÝäí Üèéçäí ßìéí çïúæä 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  åéèíîäîïöääí àçïúæäí çà êïèñîäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ ôàçãúáàáàÝôä íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí äçêäõçàèîäí øàíäã ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜßÜóàèàÝäí íÜåäãúäí Üò÷áìäí ïðæàÝÜ Üñáí êÜìæÜçàèîäí íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ÜìÜèÜåæàÝ àìã çàíÜçàßí íÜåäãúä ßÜíåáèäíÜãáäí ÞÜßÜàöàçÜ íÜñÜìãáàæéí íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéí  ãï íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéç ãÜáäíä ßÜíåáèäã ßÜÜßÜíîïìÜ êìàâäßàèîäí ñçàßàÝÜôä ßÜèÜôÜïæäí ôàçÜßÞàèæéÝäí èäôèàÝäí ÜìíàÝéÝÜ Üèåéèíîäîïöääí ßÜìòáàáÜ êÜìæÜçàèîä ßÜíåáèäí øÜìßÞàèäßÜè ÜìÜ ïÞáäÜèàí ßòäíÜ ÞÜèäúäæÜáí ßÜ åàèùí ïóìäí pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API êìàâäßàèîäí äçêäõçàèîäí øàíäã ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜßÜóàèàÝäí íÜåäãúí  êìàâäßàèîä äçêäõçàèîäí øàíäã ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜßÜóàèàÝïæÜß õÜäãáæàÝÜ ãï ÜçÞÜßÜøóáàîäæàÝÜí çúÜìí ßÜïùàìí êÜìæÜçàèîäí íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ÜìÜèÜåæàÝ éìä çàíÜçàßä  ãï êÜìæÜçàèîçÜ Üççïúæäí çà êïèñîäã ßÜßÞàèäæ áÜßÜôä Üì çääòé ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜ êìàâäßàèîäí äçêäõçàèîäí øàíäã ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜßÜóàèàÝäí ôàíÜúàÝ äçÜáà íÜåäãúâà äçêäõçàèîäí êìéöàßïìäí ßÜøóàÝÜ ßÜïôáàÝàæäÜ  ßÜïôáàÝàæäÜ äçêäõçàèîäí êìéöàßïìäí ÞÜèúéìöäàæàÝÜ íÜÞÜèÞàÝé ÜèíÜéçÜìä çßÞéçÜìàéÝäí ßìéí  çïúæä  åéèíîäîïöääí ßÜìòáàáäíÜí ÜèßÜ ßÜèÜôÜïæäí õÜßàèäíÜãáäí äçêäõçàèîäí øàíäã ïâàèÜàíä íÜíÜçÜìãæéí ãÜáçûßéçÜìäí çãÜáìéÝäí øàáìàÝäí íÜúàæçøäðé Üïßäîäí íÜçíÜúïìäí ÞàèàìÜæïìä ÜïßäîéìäíÜ ßÜ àìéáèïæä ÝÜèåäí íÜÝùéí øàáìàÝäí ÞÜßÜóàèàÝäí íÜåäãúäí Üò÷áìäí ïðæàÝÜ Üñáí êÜìæÜçàèîäí íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ÜìÜèÜåæàÝ àìã çàíÜçàßí 1 Üçéñçàßßàí øæäí äáæäíäßÜè  àçïúæäí çà êïèñîäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä øàíäã ßÜíåáèäí çäòàÝäí ôàçßàÞ íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ïçìÜáæàíéÝäã êÜìæÜçàèîä ïðæàÝÜçéíäæäÜ ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜßÜÜóàèéí Üççïúæäí êäìáàæ êïèñîôä õÜçéãáæäæä ãÜèÜçßàÝéÝäí êäìàÝä ÜçôàçãúáàáàÝâà áìöàæßàÝÜ ÜÞìàãáà àçïúæäí çà êïèñîäí çéñçàßàÝÜ çïúæä  íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîä íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ïçìÜáæàíéÝäã Üúßàèí íÜàìãÜôéìäíé úàæôàåìïæàÝÜãÜ ßÜ ôàãÜèúçàÝÜãÜ ìÜîäðäöäìàÝÜí ßàèéèíäìàÝÜíÜ ßÜ ÞÜïñçàÝÜí  íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîí íÜàìãÜôéìäíé úàæôàåìïæàÝäíÜ ßÜ ôàãÜèúçàÝäí ìÜîäðäöäìàÝäí ßàèéèíäìàÝäíÜ ßÜ ÞÜïñçàÝäí ôàíÜúàÝ çäçÜìãÜáí íÜñÜìãáàæéí çãÜáìéÝÜ úéæé Üççïúæäí çà êïèñîäí ?ܲ°Ã Þ?ñáàêïèñîàÝäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ ôàçãúáàáàÝôä ÜÞìàãáà äç ôàçãúáàáÜôä ìéßàíÜö úàæôàåìïæàÝÜ ôàãÜèúçàÝÜ ßÜßàÝïæäÜ íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí çäàì ? íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ìÜö íÜùäìéàÝí êìàçäàì çäèäíîìäí åéèîìÜíäÞèÜöäÜí 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  äçíÜàìãÜôéìäíé úàæôàåìïæàÝÜãÜ ßÜ ôàãÜèúçàÝÜãÜ ÞÜìßÜ ìéçæàÝäö äãáÜæäíøäèàÝàè ìÜîäðäöäìàÝÜí íÜáÜæßàÝïæéÜ ÜÞìàãáà äíàãä íÜàìãÜôéìäíé úàæôàåìïæàÝäíÜ ßÜ ôàãÜèúçàÝäí ìÜîäðäöäìàÝÜ ìéçàæäö Ü äãáÜæäíøäèàÝí íÜàìãÜôéìäíé éìÞÜèäâÜöäÜôä ÜèíÜúàæçøäðéãÜôéìäí åÜáôäìôä íÜñÜìãáàæéí ôàíáæÜí Ý íÜçúàßìé úÜíäÜãäíÜÜ Þ àúàÝÜ íÜúàæçøäðéí îàìäîéìäïæ çãæäÜèéÝÜí ÜèíÜúàæçøäðé íÜâòáìàÝäí ôàöáæÜí ß ßÜåÜáôäìàÝïæäÜ íÜúàæçøäðéí çäàì íàíúäí ÜòàÝÜíÜ ßÜ ÞÜöàçÜíãÜè à çéäãúéáí ôäßÜíÜúàæçøäðéàÝìäáä åÜèéèçßàÝæéÝäí ôàöáæÜí èÜåäíì íÜàìãÜôéìäíé áÜæßàÝïæàÝÜãÜ ôàíÜíìïæàÝæÜß pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API ÜïöäæàÝàæä åÜèéèàÝäíÜ ßÜ åÜèéèäí ÷Üæäí çñéèà ÜñîàÝäí çäòàÝÜí  êÜìæÜçàèîí ïèßÜ àöèéÝéí íúáÜ íÜàìãÜôéìäíé úàæôàåìïæàÝÜãÜ ßÜ ôàãÜèúçàÝÜãÜ ßÜßàÝäí ôàíÜúàÝ  íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéôä åéèíîäîïöäïìä íÜìõàæäí ÜèøÜìßÞäèàÝäí ôàîÜèäí ôàçãúáàáÜôä ßÜïôáàÝàæäÜ ôàíÜÝÜçäíä íÜàìãÜôéìäíé úàæôàåìïæàÝäí ãï ôàãÜèúçàÝäí ìÜîäðäöäìàÝÜ íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéí ÞÜßÜøóáàîäæàÝäí ÞÜçéîÜèÜçßà çïúæä  êÜìæÜçàèîôä åÜèéèêìéàñîä ÜèßÜßÞàèäæàÝÜ çäòàÝïæÜß äãáæàÝÜ ìéöÜ çÜí çúÜìí ßÜïùàìí ßÜçíøìàãÜ ïçìÜáæàíéÝÜ çÜÞìÜç ÜìÜèÜåæàÝ êÜìæÜçàèîäí íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí àìãä çàíÜçàßäíÜ ãï åéèíîäîïöääã Üì Üìäí ÞÜèíÜâòáìïæä åÜèéèêìéàñîäí Üè ßÜßÞàèäæàÝäí çäòàÝäí íúáÜ øàíä  åéèíîäîïöäïìä ôàãÜèúçàÝÜ ßÜçîåäöàÝïæÜß äãáæàÝÜ ãï çÜí çúÜìí ßÜïùàìí êÜìæÜçàèîäí íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí íïæ öéîÜ íÜçä çàúïãàßä 1  éìÞÜèïæä åÜèéèäí êìéàñîä çäòàÝïæÜß äãáæàÝÜ ãï çÜí çúÜìí ßÜïùàìí êÜìæÜçàèîäí íääãä ôàçÜßÞàèæéÝäí èÜúàáÜìâà çàîä  êÜìæÜçàèîäí ãÜèúçéÝÜ çääòàÝÜ ßÜßÞàèäæàÝäí íÜúäã ãï åéèíîäîïöääã íúáÜ øàíä Üì Üìäí ÞÜèíÜâòáìïæä  íúáÜ íÜúäí ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜãÜ çäòàÝäí øàíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ êÜìæÜçàèîäí ìàÞæÜçàèîäã çïúæä  íÜåÜèéèçßàÝæé äèäöäÜîäáäí ïðæàÝÜ Üñáí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîí çúéæéß ÞÜèíÜåïãìàÝïæ ôàçãúáàáàÝôä çãÜáìéÝÜí êÜìæÜçàèîäí øàáìí íÜêÜìæÜçàèîé ðìÜñöäÜí êÜìæÜçàèîäí åéçäîàîí ÜðúÜâàãäí Üáîéèéçäïìä ìàíêïÝæäåäíÜ ßÜ ÜùÜìäí Üáîéèéçäïìä ìàíêïÝæäåäí ïçÜòæàí øÜìçéçÜßÞàèæéÝäã éìÞÜèéàÝí ÜìÜèÜåæàÝ Üçéçìõàáàæí  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí ÜèçãÜáìéÝäí çäàì øÜìßÞàèäæ åÜèéèêìéàñîí çÜãäáà çéãúéáèäã êÜìæÜçàèîä ÞÜèäúäæÜáí ìäÞÞÜìàôà  ãï çãÜáìéÝÜ åÜèéèäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ áÜßÜôä Üì øÜìçéÜßÞàèí ôàèäôáèàÝí êÜìæÜçàèîôä ÞÜèíÜúäæáàæ åÜèéèêìéàñîãÜè ßÜåÜáôäìàÝäã åÜèéèêìéàñîä çãÜáìéÝäí çäàì çéøéèàÝïæÜß õÜäãáæàÝÜ 1 çïúæä 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  íÜåÜèéèçßàÝæé äèäöäÜîäáäí ïðæàÝÜ Üñáã íÜñÜìãáàæéí çãÜáìéÝÜí êÜìæÜçàèîäí øàáìí íÜêÜìæÜçàèîé ðìÜñöäÜí êÜìæÜçàèîäí åéçäîàîí ÜðúÜâàãäí Üáîéèéçäïìä ìàíêïÝæäåäíÜ ßÜ ÜùÜìäí Üáîéèéçäïìä ìàíêïÝæäåäí ïçÜòæàí øÜìçéçÜßÞàèæéÝäã éìÞÜèéàÝí ÜìÜèÜåæàÝ Üçéçìõàáàæí  íÜñÜìãáàæéí çãÜáìéÝäí çäàì øÜìßÞàèäæ åÜèéèêìéàñîí çäíäáà çéãúéáèäã êÜìæÜçàèîä ìäÞÞÜìàôà ÞÜèäúäæÜáí  çïúæä pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API êÜìæÜçàèîäí çäàì çäòàÝïæä åÜèéèêìéàñîä ßòäí áÜßÜôä ÞÜßÜàöàçÜ íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîí 1  êìàâäßàèîä ßòäí áÜßÜôä úàæí Üøàìí ßÜ ÜñáàóèàÝí åÜèéèí ÜèçéîäáäìàÝïæä ôàèäôáèàÝäã ïÝìïèàÝí êÜìæÜçàèîí  ãï êìàâäßàèîä ßÜÜÝìïèàÝí åÜèéèêìéàñîí êÜìæÜçàèîä åàèùí ïóìäí êìàâäßàèîäí ôàèäôáèàÝí ôàèäôáèÜãÜ çäíÜòàÝÜß íÜåçÜìäíäÜ úçÜãÜ äÞäáà ìÜéßàèéÝÜ ìÜö ÜçíÜúäã åÜèéèêìéàñîäíÜãáäí ßÜßÞàèäæäÜ åéèíîäîïöääí àçïúæäã ãï ôàèäôáèàÝä çäòàÝïæäÜ åÜèéèêìéñîäí íÜÝéæéé ìàßÜñöäÜ ÞÜßÜàöàçÜ êìàâäßàèîí ìéçàæäö ßòäí áÜßÜôä úàæí Üøàìí ßÜ ÜñáàóèàÝí çÜí  ãï êÜìæÜçàèîçÜ Üì çääòé êìàâäßàèîäí ôàèäôáèàÝä åàèùä àóìàÝÜ åÜèéèêìéàñîäí êäìáÜèßàæ ìàßÜñöäÜí åÜèéèä ÜèéìÞÜèïæä åÜèéèä çäòàÝïæÜß õÜäãáæàÝÜ ãï çÜí çúÜìä ßÜïùäìÜ êÜìæÜçàèîäí íääãä ôàçÜßÞàèæéÝäí ÜìÜèÜåæàÝ íÜççÜ çàúïãàßçÜ åéèíîäîïöääí ôàíøéìàÝÜ çäòàÝïæÜß õÜäãáæàÝÜ ãï çÜí çúÜìä ßÜïùäìÜ êÜìæÜçàèîäí íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ÜìÜèÜåæàÝ éìçÜ çàíÜçàßçÜ  ãï êÜìæÜçàèîçÜ Üì çääòé êìàâäßàèîäí ôàèäôáèàÝä åàèùä àóìàÝÜ åÜèéèêìéàñîäí êäìáÜèßàæ ìàßÜñöäÜí åÜèéèäí êìéàñîä çäòàÝïæÜß õÜäãáæàÝÜ ãï çÜí çúÜìí ßÜïùàìí êÜìæÜçàèîäí íääãä ôàçÜßÞàèæéÝäí èÜúàáÜìâà çàîä éìÞÜèïæä åÜèéèäí êìéàñîä çäòàÝïæÜß õÜäãáæàÝÜ ãï çÜí çúÜìí ßÜïùàìí êÜìæÜçàèîäí íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí èÜúàáÜìâà çàîä åéèíîäîïöäïìä åÜèéèäí êìéàñîä çäòàÝïæÜß õÜäãáæàÝÜ ãï çÜí çúÜìí ßÜïùàìí êÜìæÜçàèîäí íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ÜìÜèÜåæàÝ íÜçä çàéãúàßä 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  ãï êìàâäßàèîçÜ ßÜßÞàèäæ áÜßÜôä Üì ÞÜçéÜñáàóèÜ åÜèéèä çÜí úàæí Üøàìí ßÜ ÜñáàóèàÝí êÜìæÜçàèîäí ãÜáçûßéçÜìà  åÜèéèä ÷ÜæÜôä ôàßäí çäíä éðäöäÜæïì éìÞÜèéôä ÞÜçéñáàóèàÝäßÜè çàãúïãçàîà ßòàí ãï íúáÜ áÜßÜ Üì Üìäí ßÜßÞàèäæä ãÜáä çàéãúà íÜñÜìãáàæéí êìàâ äßàèî ä çïúæä  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä Üìäí íÜñÜìãáàæéí íÜúàæçøäðéí çàãÜïìä 1  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä øÜìçÜìãÜáí ßÜ ÜúéìöäàæàÝí íÜúàæçøäðéí íÜôäèÜé ßÜ íÜÞÜìàé êéæäîäåÜí äÞä ïâìïèáàæóéðí ñáàóèäí àìãäÜèéÝÜí ßÜ çãæäÜèéÝÜí íÜúàæçøäðé éìÞÜèéãÜ íÜñçäÜèéÝÜí åéèíîäîïöääí ôàíÜÝÜçäíÜß  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä íÜñÜìãáàæéí ïçÜòæàíä øÜìçéçÜßÞàèàæäÜ íÜÞÜìàé ïìãäàìãéÝàÝôä çïúæä  1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä Üìäí íÜñÜìãáàæéí íÜúàæçøäðéí çàãÜïìä ñáàóèäí àìãäÜèéÝäíÜ ßÜ àìéáèïæä ßÜçéïåäßàÝæéÝäí ÞÜìÜèîä íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä åéèíîäîïöääã çäíãáäí çäèäùàÝïæä ïðæàÝÜçéíäæàÝàÝäí ðÜìÞæàÝôä ïâìïèáàæóéðí íÜúàæçøäðé éìÞÜèéãÜ ðïèñöäéèäìàÝÜí  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä Üìäí íÜñÜìãáàæéí íÜçúàßìé ÷ÜæàÝäí ïçÜòæàíä çãÜáÜìíÜìßÜæä pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä øÜìçéÜßÞàèí íÜñÜìãáàæéí íÜÞÜìàé ïìãäàìãéÝàÝôä  çïúæä  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ÜäìõàáÜ íÜóéáàæãÜé ãÜèÜíøéìä ßÜ êäìßÜêäìä íÜÜìõàáèé ïðæàÝäí íÜðï÷áàæâà ðÜìïæä åàèùäíóìäã øæäí áÜßäã àìãä ßÜ äÞäáà êäìä êìàâäßàèîÜß ôàä÷æàÝÜ Üäìõàí âàßäâàß çúéæéß éìûàì  êìàâäßàèîÜß ôàä÷æàÝÜ Üäìõàí íÜÜìõàáèé ïðæàÝäí çñéèà íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñà øæäí ÜíÜåäßÜè ìéçàæíÜö íÜñÜìãáàæéôä ïöúéáìäÜ øàæí çÜäèö ßÜ ÜìõàáèàÝäí ßÜèäôáèäí ßòàçßà Ýéæé øæäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä öúéáìéÝßÜ íÜñÜìãáàæéôä  1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  êìàâäßàèîéÝäí åÜèßäßÜîäí ßÜíÜúàæàÝäí ïðæàÝÜ Üñáí çéñÜæÜñàãÜ êéæäîäåïì ÞÜàìãäÜèàÝÜí ÜèíÜäèäöäÜîäáé ûÞïðí åÜèßäßÜîäí øÜìßÞàèÜ ßÜßÜíîïìàÝïæä ïèßÜ äóéí ÜçéçìõàáàæãÜ úàæçéøàìàÝäã éìÞÜèïæä åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä øàíäã éìÞÜèïæä åÜèéèäã ÞÜèíÜâòáìïæä ÜçéçìõàáæàÝäí úàæçéøàìàÝäí ìÜéßàèéÝÜ Üì ôàä÷æàÝÜ äóéí ÜçéçìõàáàæãÜ ìÜéßàèéÝäí âà çàîä  1  ÜìõàïæÜß õÜäãáæàÝÜ åÜèßäßÜîä ìéçàæíÜö úçÜ çäíöÜ ÜìõàáèàÝäí çéèÜøäæàãÜ èÜúàáÜìâà çàîçÜ 1  ãï ÜìõàáèàÝäí êäìáàæ îïìôä áàìö àìãçÜ åÜèßäßÜîçÜ áàì çääòé úçÜãÜ íÜùäìé ìÜéßàèéÝÜ êäìáàæä îïìäí ôàßàÞàÝäí éðäöäÜæïìÜß ÞÜçéöúÜßàÝäßÜè éìä åáäìäí ãÜáâà äçÜìãàÝÜ ÜìõàáèàÝäí çàéìà îïìä 1  ÜìõàáèàÝäí çàéìà îïìôä åàèùä àóìàÝÜ êäìáàæ îïìôä ïåàãàíä ôàßàÞäí çñéèà éì åÜèßäßÜîí ÜìõàïæÜß õÜäãáæàÝÜ äíåÜèßäßÜîä ìéçàæäö çàî úçÜí çääòàÝí 1  ãï ÜìõàáèàÝäí êäìáàæ îïìôä çúéæéß àìãä åÜèßäßÜîä çéèÜøäæàéÝßÜ ßÜ çÜè úçÜãÜ íÜùäìé ìÜéßàèéÝÜ áàì çääòé ÜìõàáèàÝäí ßòäßÜè éìä ãáäí áÜßÜôä äçÜìãàÝÜ úàæÜúÜæä ÜìõàáèàÝä 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  íÜÞÜèÞàÝé ÜèíÜéçÜìä çßÞéçÜìàéÝäí ßìéí ÜìõàáèàÝä Üì îÜìßàÝÜ  êìàâäßàèîäí çéìäÞä ÜìõàáèàÝä îÜìßàÝÜ êìàâäßàèîäí ïðæàÝÜçéíäæàÝäí áÜßäí Üçéøïìáäí åÜæàèßÜìïæä øæäí éñîéçÝàìôä ÜìõàáèàÝäí ãÜìäòí èäôèÜáí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ÜìõàáèàÝÜçßà ÜìÜ ïÞáäÜèàí ßòäíÜ 1  ÜçéòàÝïæ äñèàí 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè çïúæä  ãÜèÜçßàÝéÝäí ßÜåÜáàÝäí øäè íÜñÜìãáàæéí ÜúÜæÜìõàïæä êìàâäßàèîä øÜìçéãñáÜçí íÜêìéÞìÜçé íäîóáÜí ßÜ ßàÝí ðäöí çàíÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä òáãäíÜ ßÜ àìäí øäèÜôà áÜöúÜßàÝ ìéç ßÜáäöÜá íÜñÜìãáàæéí åéèíîäîïöäÜí ñáàóèäí ßÜçéïåäßàÝæéÝÜí àìãäÜèéÝÜíÜ ßÜ ÞÜèïóéðæéÝÜí åàãäæíäèßäíäàìÜß ÜòáÜíìïæàÝ êìàâäßàèîäí çéáÜæàéÝÜí áäâìïèàÝ õàçä ñáàóèäí çéñÜæÜñàãÜ ïíÜðìãúéàÝäíÜ ßÜ åàãäæßòàéÝäíÜãáäí õàçä úÜæúäíÜ ßÜ çÜçïæäí Üòéì÷äèàÝäíÜ ßÜ ÷æàáÜçéíäæàÝäíÜãáäí pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API Üççïúæäí êäìáàæä êïèñîäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä öàìàçéèäÜæä äçÜìãàÝÜ êìàâäßàèîäí Üìõàáäí ßòäßÜè çàíÜçà åáäìÜ ßòàí êìàâäßàèîäí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ øóßàÝÜ ÜúÜæÜìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäíãÜèÜáà 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  çïúæä íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîí ïðæàÝÜ ÜìÜ Üñáí àåÜáéí íúáÜ ãÜèÜçßàÝéÝÜ ÞÜìßÜ êÜìîäïæäíÜ àøàéßàí íÜçàøÜìçàé íÜñçäÜèéÝÜí äòàÝßàí úàæðÜíí ÜèíúáÜÞáÜì çïßçäá ÜèÜâòÜïìàÝÜí ìÜäçà íúáÜ íÜñçäÜèéÝäíÜãáäí 1 çïúæä 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîí ïðæàÝÜ ÜìÜ Üñáí àåÜáéí íúáÜ ãÜèÜçßàÝéÝÜ çÜã ôéìäí êÜìîäïæä àøàéßàí íÜçàøÜìçàé íÜñçäÜèéÝÜí äòàÝßàí úàæðÜíí ÜèíúáÜÞáÜì çïßçäá ÜèÜâòÜïìàÝÜí ìÜäçà íúáÜ íÜñçäÜèéÝäíÜãáäí  çïúæä  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä Ü ßàÝí íÜàìãÜôéìäíé úàæôàåìïæàÝàÝíÜ ßÜ ôàãÜèúçàÝàÝí ÜøÜìçéàÝí çéæÜêÜìÜåàÝÜí ïöúéàãäí íÜúàæçøäðéàÝãÜè êÜìæÜçàèîäí ãÜèúçéÝäã èäôèÜáí íÜñÜìãáàæéí àæõàÝíÜ ßÜ íúáÜ ßäêæéçÜîäïì øÜìçéçÜßÞàèæàÝí äòàÝí ïöúéàãäí íÜúàæçøäðéãÜ ßÜ íÜàìãÜôéìäíé éìÞÜèäâÜöäÜãÜ àæõàÝäíÜ ßÜ íúáÜ ßäêæéçÜîäïìä øÜìçéçÜßÞàèæàÝäí ÜåìàßäîÜöäÜí 1 Ü íÜñÜìãáàæéí íÜúàæçøäðéí íÜúàæäã ßàÝí åéèíîäîïöäïì ôàãÜèúçàÝÜí íÜñÜìãáàæéí íÜçéöäñïæé ÜáîéåàðÜæïì çÜìãæçÜßäßàÝàæ àåæàíäÜíãÜè 1 Ý èäôèÜáí êìàçäàì çäèäíîìí ãÜèúçéÝÜí Ü÷æàáí êìàçäàì çäèäíîìí çãÜáìéÝäí øàáìäí ? çäèäíîìäí ßÜèäôáèÜâà 1 Þ ïðæàÝÜçéíäæäÜ íÜåïãÜìä äèäöäÜîäáäã Üèåéèíîäîïöääã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ íúáÜ ôàçãúáàáàÝôä ÞÜßÜÜóàèéí çãÜáìéÝÜ ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜÜãÜáäíïðæéí íÜñÜìãáàæéí ãÜáßÜöáäí ôäèÜÞÜè íÜñçàãÜ ßÜ äïíîäöääí çäèäíîìàÝä 1 ß äòàÝí çãÜáìéÝäí çãÜáìéÝäí øàáìäíÜ ßÜ åÜèéèäã ÞÜèíÜâòáìïæ íúáÜ ãÜèÜçßàÝéÝäí êäìãÜ ÞÜßÜßÞéçÜí ïðæàÝÜçéíäæäÜ çãÜáìéÝÜí çãÜáìéÝäí øàáìí ßÜÜåäíìéí çéáÜæàéÝÜãÜ ôàíìïæàÝÜ çãÜáìéÝäí ÜúÜæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ÜèçãÜáìéÝäí ÜúÜæä øàáìäí ßÜèäôáèÜçßà 1 à ãÜèúçéÝÜí Ü÷æàáí çãÜáìéÝÜí êÜìæÜçàèîôä íÜñÜìãáàæéí íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí êìéàñîäí øÜìßÞàèÜâà 1 á êÜìæÜçàèîí øÜìïßÞàèí èäôèÜáí ßÜ ÜãÜáäíïðæàÝí ãÜèÜçßàÝéÝäí êäìàÝí åéèíîäîïöääãÜ ßÜ åÜèéèäã ÞÜèíÜâòáìïæ ôàçãúáàáàÝôä ßÜ ßÜßÞàèäæä øàíäã pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API â íÜñÜìãáàæéâà ôàäÜìÜòàÝïæä ãÜáßÜíúçäí ôàçãúáàáÜôä ÜöúÜßàÝí íÜéçÜì çßÞéçÜìàéÝÜí íÜãÜèÜßé êäìéÝàÝäí ÜìíàÝéÝäíÜí ßàÝí âÜáí ßÜ ÜìÜ ïÞáäÜèàí íÜÜãäíÜ ôàÜñáí àíÞÜßÜøóáàîäæàÝàÝä êÜìæÜçàèîôä ßÜíÜçîåäöàÝæÜß ã éçäÜèéÝäí ãï çÜíéÝìäáä ÜìàïæéÝäí ñáàóèäí îàìäîéìäïæä çãæäÜèéÝäí úàæóéðäí íÜçúàßìé ÞÜßÜîìäÜæàÝäíÜ ßÜ ôàäÜìÜòàÝïæä ÜçÝéúàÝäí àåéæéÞäïìä åÜîÜíîìéðàÝäí ßÜ àêäßàçäàÝäí ßìéí ÜèíúáÜ ôàçãúáàáàÝôä ìéöÜ íÜúàæçøäðé úàæäíïðæàÝäí éìÞÜèéàÝä çéåæàÝïæä ÜìäÜè åéèíîäîïöäïì ïðæàÝÜçéíäæàÝÜãÜ èéìçÜæïìä ÞÜèúéìöäàæàÝäí ôàíÜ÷æàÝæéÝÜí ÜöúÜßàÝí íÜÞÜèÞàÝé çßÞéçÜìàéÝÜí ñáàóèäí çãàæ îàìäîéìäÜâà Üèçäí ìéçàæäçà èÜøäæôä ßÜ àíÞÜßÜøóáàîäæàÝÜ ÜìÜ ïÞáäÜèàí íÜÜãäíÜ ôàÜñáí êÜìæÜçàèîôä ßÜíÜçîåäöàÝæÜß íÜÞÜèÞàÝé çßÞéçÜìàéÝäí ßìéí ÞÜçéíöàçí åÜèéèäí ÷Üæäí çñéèà ßàåìàîàÝí ìéçæàÝäö çéñçàßàÝí íÜÞÜèÞàÝé çßÞéçÜìàéÝäí ßÜçãÜáìàÝÜçßà ÜúéìöäàæàÝí íÜÞÜèÞàÝé òéèäí÷äàÝàÝí ßàåìàîàÝä øÜìàßÞäèàÝÜ êÜìæÜçàèîí ìéöÜ äÞä ôàäåìäÝàÝÜ íÜÞÜèÞàÝé ïðæàÝÜçéíäæàÝÜèä áìöàæßàÝÜ çúéæéß äçîàìäîéìäÜâà íÜßÜö Üçêïèñîôä Üòèäôèïæ çäâàâãÜ ÞÜçé ÞÜçéöúÜßàÝïæäÜ íÜÞÜèÞàÝé çßÞéçÜìàéÝÜ ä êÜìæÜçàèîäí ãÜèúçéÝäã ïðæàÝÜçéíäæäÜ ôàÜõàìéí ãáäãççÜìãáàæéÝäí Üèîàìäîéìäïæä àìãàïæàÝäí íúáÜ øÜìçéçÜßÞàèæéÝäãä éìÞÜèéàÝäí íÜñçäÜèéÝÜ ÜèßÜäãúéáéí äíäèä ãï çÜãä çéñçàßàÝäã íÜðìãúà ôààñçèÜ ñáàóèäí íïáàìàèäîàîí îàìäîéìäïæ çãæäÜèéÝÜí íÜúàæçøäðé úàæäíïðæàÝäí éìÞÜèéãÜ åéèíîäîïöäïì ïðæàÝÜçéíäæàÝÜãÜ ÞÜèúéìöäàæàÝÜí å åéèíîäîïöääíÜ ßÜ åÜèéèäí íÜðï÷áàæâà ÞÜçéíöàçí Ýì÷ÜèàÝïæàÝàÝí ßÜ ÞÜèåÜìÞïæàÝàÝí æ úàæí Üøàìí ßÜ ÜñáàóèàÝí åÜèéèàÝí åéèíîäîïöääã ÞÜèíÜâòáìïæä øàíäã ç øóáàîí çéñÜæÜñàéÝäí ãÜáôàíÜðìäí çäöàçäí íÜåäãúàÝí è ÜèäùàÝí íÜúàæçøäðé ûäæßéàÝí ïçÜòæàí íÜçúàßìé íêàöäÜæïì ßÜ íÜêÜîäé øéßàÝàÝí ïçÜòæàí ßäêæéçÜîäïì ìÜèÞàÝí é ôàäøóÜæàÝí çíûÜáìßàÝïæã ê ßÜäãúéáí êÜìæÜçàèîí åéèíîäîïöääã ßÜßÞàèäæ ôàçãúáàáàÝôä ßÜ øàíäã 1 ë ÜçéòàÝïæäÜ 1 Üçéñçàßßàí éìÞÜèïæä åÜèéèäã ôàíÜÝÜçäíä íÜåäãúàÝäí çéøàíìäÞàÝäí ôàçßàÞ ì êÜìæÜçàèîäí ßÜãúéáèäßÜè ÜúæÜßÜìõàïæä êÜìæÜçàèîäí êäìáàæ ôàåìàÝÜçßà ÞÜèíÜåïãìàÝïæ ôàçãúáàáàÝôä ïðæàÝÜçéíäæäÜ íÜÞÜßÜíÜúÜßé ßÜ íÜÝäïûàîé íÜåäãúàÝâà ÞÜçéíöàí åÜèéèäí ÷Üæäí çñéèà Üñîä ? ßàåìàîä ìéçàæäö ÷ÜæÜí åÜìÞÜáí ãï ÜúæÜßÜìõàïæä êÜìæÜçàèîä êäìáàæä ôàåìàÝäßÜè àìãä ãáäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä Üì ßÜÜçîåäöàÝí çÜí 1 í çïúæäí ?Ü??? ß?ñáàêïèñîàÝäã ÞÜãáÜæäøäèàÝïæä ÞÜìàçéàÝàÝäí ÜìíàÝéÝäíÜí êÜìæÜçàèîäí çäàì åéèíîäîïöääã ßÜßÞàèäæ áÜßÜôä çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝäíÜãáäí èßéÝäí ÞÜçéïöúÜßàÝæéÝäí ôàçãúáàáÜôä ïðæàÝÜçéíäæäÜ ßÜèäôèéí êìàçäàì çäèäíîìä ßÜ ãÜèúçéÝÜ çäíöàí çÜí çäèäíîìàÝäí ßÜèäôáèÜâà âàçéÜòèäôèïæä ÞÜìàçéàÝàÝäí ÜçéøïìáäßÜè àìãä ãáäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä êìàâäßàèîä úàæÜúæÜ øÜìïßÞàèí êÜìæÜçàèîí çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝÜí èßéÝäí çäíÜòàÝÜß 1  êìàâäßàèîä èäôèÜáí êÜìæÜçàèîäíÜ ßÜ øÜìçéçÜßÞàèæéÝäãä éìÞÜèéàÝäí ÜìõàáèàÝí åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä øàíäã  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ïðæàÝÜçéíäæäÜ ôàÜõàìéí ÜèÞÜÜïñçéí çãÜáìéÝäíÜ ßÜ ÜòçÜíìïæàÝàæä úàæäíïðæàÝäí ßÜøàíàÝïæàÝÜãÜ ÜñîàÝä ãï äíäèä àøäèÜÜòçßàÞàÝäÜè íÜñÜìãáàæéí åéèíîäîïöäÜí íÜàìãÜôéìäíé úàæôàåìïæàÝàÝíÜ ßÜ ôàãÜèúçàÝàÝí åÜèéèàÝíÜ ßÜ êìàâäßàèîäí èéìçÜîäïæ ÜñîàÝí 1 pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API êìàâäßàèîä Üìäí íÜñÜìãáàæéí íÜçúàßìé ÷ÜæàÝäí ïçÜòæàíä çãÜáÜìíÜìßÜæä äÞä èäôèÜáí àìéáèïæä ïôäôìéàÝäí íÜÝùéí øàáìàÝí ãÜèÜçßàÝéÝÜâà èäôèÜáí ßÜ ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜßÜÜóàèàÝí íÜñÜìãáàæéí ôàäÜìÜòàÝïæä ÷ÜæàÝäí ÞÜàìãäÜèàÝïæä ôîÜÝäí ïðìéíí íúáÜ çúàßÜìãçãÜáìàÝí 1  êìàâäßàèîä ïðæàÝÜçéíäæäÜ çäçÜìãéí úÜæúí ßÜ êÜìæÜçàèîí øàæäøÜßôä àìãúàæ äÞä êÜìæÜçàèîí øÜìïßÞàèí çéúíàèàÝÜí ñáàóèäí çßÞéçÜìàéÝäí ïçèäôáèàæéáÜèàí íÜåäãúàÝâà  êìàâäßàèîä ÜúéìöäàæàÝí åéèíîäîïöääãÜ ßÜ åÜèéèäã ÞÜèíÜâòáìïæ íúáÜ ïðæàÝÜçéíäæàÝàÝí çïúæä 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä Ü çãÜáìéÝÜíãÜè ôàãÜèúçàÝäã ÜøÜìçéàÝí çéæÜêÜìÜåàÝàÝí íúáÜ íÜúàæçøäðéàÝãÜè ßÜ íÜàìãÜôéìäíé éìÞÜèäâÜöäàÝãÜè ßàÝí íÜàìãÜôéìäíé úàæôàåìïæàÝàÝíÜ ßÜ ôàãÜèúçàÝàÝí çãÜáìéÝäí øÜìßÞäèàÝäã èäôèÜáí ßÜ ÜãÜáäíïðæàÝí íÜñÜìãáàæéí àæõàÝí ßÜ íúáÜ ßäêæéçÜîäïì øÜìçéçÜßÞàèæàÝí çãÜáìéÝÜíãÜè ôàãÜèúçàÝäã äòàÝí íúáÜ íÜúàæçøäðéãÜ ßÜ íÜàìãÜôéìäíé éìÞÜèäâÜöäÜãÜ àæõàÝäí ßÜ íúáÜ ßäêæéçÜîäïìä øÜìçéçÜßÞàèæàÝäí ÜåìàßäîÜöäÜí Ý íÜñÜìãáàæéí íÜúàæçøäðéí íÜúàæäã ßàÝí åéèíîäîïöäïì ôàãÜèúçàÝÜí íÜñÜìãáàæéí íÜçéöäñïæé ÜáîéåàðÜæïì çÜìãæçÜßäßàÝàæ àåæàíäÜíãÜè Þ åéèíîäîïöääã ÞÜèíÜâòáìïæ ôàçãúáàáàÝôä øÜçéÜóàèàÝí êìàçäàì çäèäíîìäí åÜèßäßÜîïìÜí ßÜ èäôèÜáí êìàçäàì çäèäíîìí ß åéèíîäîïöääã ÞÜèíÜâòáìïæ ôàçãúáàáàÝôä çãÜáìéÝÜí ÜåäíìàÝí çéáÜæàéÝäí ôàíìïæàÝÜí çãÜáìéÝäí ÜúÜæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ôàñçèÜçßà à åéèíîäîïöääã ÞÜèíÜâòáìïæ ôàçãúáàáàÝôä êÜìæÜçàèîí øÜìïßÞàèí èäôèÜáí ÜãÜáäíïðæàÝí ßÜ ÞÜßÜÜóàèàÝí ãÜèÜçßàÝéÝäí êäìàÝí åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä øàíäã èäôèÜáí äïíîäöääí ïçÜòæàíä íÜÝùéí øàáìí éìÞÜèïæä åÜèéèäã ÞÜèíÜâòáìïæ ôàçãúáàáàÝôä ßÜ ßÜßÞàèäæä øàíäã çéèÜøäæàéÝí öàèîìÜæïìä íÜÜìõàáèé åéçäíääí øàáìàÝäíÜ ßÜ ãÜáçûßéçÜìäí ãÜèÜçßàÝéÝÜâà ÞÜèøàíàÝÜôä çãÜáìéÝÜíãÜè ôàãÜèúçàÝäã êÜìæÜçàèîí øÜìïßÞàèí àìéáèïæä çÜìàÞïæäìàÝàæä éìÞÜèéàÝäí øàáìãÜ åÜèßäßÜîïìàÝí á ÜùÜìäí Üáîéèéçäïìä ìàíêïÝæäåäí ÜúÜæÜìõàïæä ïçÜòæàíä íÜÝùéí ïðæàÝÜçéíäæàÝäí öèéÝäßÜè ßòäí áÜßÜôä ïçÜòæàí íÜÝùéôä øÜìçéßÞàèäæ êéæäîäåïì íïÝäàñîàÝãÜè åéèíïæîÜöääí ôàçßàÞ íÜñÜìãáàæéí çãÜáìéÝäí øäèÜíøÜìä ãÜèúçéÝäã ïçÜòæàí íÜÝùéí ßÜíÜçîåäöàÝæÜß øÜìïßÞàèí ÜùÜìäí Üáîéèéçäïìä ìàíêïÝæäåäí çãÜáìéÝäí ãÜáçûßéçÜìäí åÜèßäßÜîïìÜí â íÜñÜìãáàæéâà ôàäÜìÜòàÝïæä ãÜáßÜíúçäí ôàçãúáàáÜôä ÜöúÜßàÝí íÜéçÜì çßÞéçÜìàéÝÜí íÜãÜèÜßé êäìéÝàÝäí ÜìíàÝéÝäíÜí ßàÝí âÜáí ßÜ ÜçÞÜßÜøóáàîäæàÝàÝí ÜìÜ ïÞáäÜèàí íÜÜãäíÜ øÜìïßÞàèí êÜìæÜçàèîí ßÜíÜçîåäöàÝæÜß ã éçäÜèéÝäí ãï çÜíéÝìäáä ÜìàïæéÝäí ñáàóèäí îàìäîéìäïæä çãæäÜèéÝäí úàæóéðäí íÜçúàßìé ÞÜßÜîìäÜæàÝäíÜ ßÜ ôàäÜìÜòàÝïæä ÜçÝéúàÝäí àåéæéÞäïìä åÜîÜíîìéðäí ßÜ àêäßàçääí ßìéí ÜèíúáÜ ôàçãúáàáàÝôä ìéßàíÜö íÜúàæçøäðé úàæäíïðæàÝäí éìÞÜèéàÝä çéåæàÝïæä ÜìäÜè åéèíîäîïöäïì ïðæàÝÜçéíäæàÝÜãÜ èéìçÜæïìä ÞÜèúéìöäàæàÝäí ôàíÜ÷æàÝæéÝÜí ÜöúÜßàÝí íÜÞÜèÞàÝé çßÞéçÜìàéÝÜí ñáàóèäí çãàæ îàìäîéìäÜâà Üèçäí ìéçàæäçà èÜøäæôä ßÜ ÜçÞÜßÜøóáàîäæàÝÜí ÜìÜ ïÞáäÜèàí íÜÜãäíÜ pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API øÜìïßÞàèí êÜìæÜçàèîí ßÜíÜçîåäöàÝæÜß íÜÞÜèÞàÝé ïðæàÝÜçéíäæàÝÜèä áìöàæßàÝÜ çúéæéß äçîàìäîéìäÜâà íÜßÜö Üçñáàêïèñîôä Üòèäôèïæ çäâàâãÜ ÞÜçé ÞÜçéöúÜßàÝïæäÜ íÜÞÜèÞàÝé çßÞéçÜìàéÝÜ ä íÜéçÜìä ÜèíÜÞÜèÞàÝé çßÞéçÜìàéÝäí ßìéí ÞÜçéíöàçí åÜèéèäí ÷Üæäí çñéèà ßàåìàîàÝí ìéçæàÝäö çéñçàßàÝí ôàíÜÝÜçäíÜß íÜéçÜìä ÜèíÜÞÜèÞàÝé çßÞéçÜìàéÝäí ßÜçãÜáìàÝÜçßà ÜúéìöäàæàÝí íÜÞÜèÞàÝé òéèäí÷äàÝàÝí ßàåìàîàÝä øÜìàßÞäèàÝÜ êÜìæÜçàèîí ìéöÜ äÞä ôàäåìäÝàÝÜ å ïðæàÝÜçéíäæäÜ çãÜáìéÝäí øÜìßÞäèàÝäã êÜìæÜçàèîäí ãÜèúçéÝäã ôàÜõàìéí ãáäãççÜìãáàæéÝäí Üèîàìäîéìäïæä àìãàïæàÝäí íúáÜ øÜìçéçÜßÞàèæéÝäãä éìÞÜèéàÝäí íÜñçäÜèéÝÜ ÜèßÜäãúéáéí äíäèä ãï çÜãä çéñçàßàÝäã íÜðìãúà ôààñçèÜ ñáàóèäí íïáàìàèäîàîí îàìäîéìäïæ çãæäÜèéÝÜí íÜúàæçøäðé úàæäíïðæàÝäí éìÞÜèéãÜ åéèíîäîïöäïìä ïðæàÝÜçéíäæàÝàÝäí ÞÜèúéìöäàæàÝÜí æ åéèíîäîïöääã çäèäùàÝïæä ïðæàÝÜçéíäæàÝàÝäí ÞÜèíÜúéìöäàæàÝæÜß ÞÜçéíöàçí ßàåìàîí Ýì÷ÜèàÝïæàÝÜí ÞÜèåÜìÞïæàÝÜí ÜÞìàãáà ìéÞéìö íÜñÜìãáàæéí íÜçúàßìé ÷ÜæàÝäí ïçÜòæàíä çãÜáÜìíÜìßÜæä ? Ýì÷ÜèàÝÜí ç úàæí Üøàìí ßÜ ÜñáàóèàÝí åÜèéèí åéèíîäîïöääã ßÜßÞàèäæä øàíäã è øóáàîí çéñÜæÜñàéÝäí ãÜáôàíÜðìäí çäöàçäí íÜåäãúàÝí é ÜèäùàÝí íÜúàæçøäðé ûäæßéàÝí ïçÜòæàí íÜçúàßìé íêàöäÜæïì ßÜ íÜêÜîäé øéßàÝàÝí ïçÜòæàí ßäêæéçÜîäïì ìÜèÞàÝí ê ôàäøóÜæàÝí çíûÜáìßàÝïæã ë ßÜäãúéáí êÜìæÜçàèîí åéèíîäîïöääã ÞÜèíÜâòáìïæ ôàçãúáàáàÝôä ßÜ ßÜßÞàèäæä øàíäã  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä èäôèÜáí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí êÜìæÜçàèîäíÜ ßÜ øÜìçéçÜßÞàèæéÝäãä éìÞÜèéàÝäí ÜìõàáèàÝí åéèíîäîïöääãÜ ßÜ åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä øàíäã  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä èäôèÜáí àìéáèïæä ïôäôìéàÝäí íÜÝùéí øàáìàÝí çãÜáìéÝÜíãÜè ôàãÜèúçàÝäã ãÜèÜçßàÝéÝÜâà èäôèÜáí ßÜ ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜßÜÜóàèàÝí íÜñÜìãáàæéí ôàäÜìÜòàÝïæä ÷ÜæàÝäí ÞàèàìÜæïìä ôîÜÝäí ïðìéíí íúáÜ çúàßÜìãçãÜáìàÝí  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ïðæàÝÜçéíäæäÜ çäçÜìãéí úÜæúí ßÜ êÜìæÜçàèîí øàæäøÜßôä àìãúàæ äÞä êÜìæÜçàèîí øÜìïßÞàèí çéúíàèàÝÜí ñáàóèäí çßÞéçÜìàéÝäí ïçèäôáèàæéáÜèàí íÜåäãúàÝâà  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ÜúéìöäàæàÝí åéèíîäîïöääã ÞÜèíÜâòáìïæ íúáÜ ïðæàÝÜçéíäæàÝàÝí  çïúæä  1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí íÜçÜìãæàÝìäáä ÜñîàÝä ÞÜìßÜ íÜéçÜìä çßÞéçÜìàéÝäí ßìéí ÞÜçéöàçïæä ÜñîàÝäíÜ ßÜ Üççïúæäí çà ? çà êïèñîàÝäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä ôàçãúáàáàÝäíÜ íÜùäìéàÝí êìàçäàì çäèäíîìäí åéèîìÜíäÞèÜöäÜí  åéèîìÜíäÞèÜöäÜí Üì íÜùäìéàÝí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí Ýì÷ÜèàÝÜ ÞÜìßÜ åéèíîäîïöääã êäìßÜêäì ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API ôàçãúáàáàÝäíÜ  åéèîìÜíäÞèÜöäÜí Üì íÜùäìéàÝí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí äííÜçÜìãæàÝìäáä ÜñîàÝä ìéçæàÝäö åéèíîäîïöääí ôàíÜÝÜçäíÜß ÞÜçéöàçïæäÜ çãÜáìéÝäí øÜìßÞäèàÝäã ÜèìéçæàÝâàßÜö çãÜáìéÝÜí çäöàçïæä Üñáí øäèÜíøÜìä ãÜèúçéÝÜ  åéèîìÜíäÞèÜöäÜí Üì íÜùäìéàÝí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí äííÜçÜìãæàÝìäáä ÜñîàÝä ìéçæàÝäö ïåÜáôäìßàÝÜ Ü êÜìæÜçàèîäí ÜìõàáèàÝäí ßÜèäôáèÜí ßÜ çäí ßÜãúéáèÜí åéèíîäîïöääí çà çïúæäí íÜðï÷áàæâà ÜúÜæÜìõàïæä êÜìæÜçàèîäí êäìáàæä íúßéçäí çéøáàáÜí ÜÞìàãáà êÜìæÜçàèîäí ìäÞÞÜìàôà íúßéçäí Üèíàíääí çéøáàáÜí Ý åÜèéèäí úàæçéøàìÜí ßÜ ÞÜçéñáàóèàÝÜí ÜÞìàãáà êÜìæÜçàèîôä åÜèéèêìéàñîäí ôàèäôáèàÝäã ßÜÝìïèàÝÜí Þ åéèíîäîïöääã ÞÜèíÜâòáìïæ ãÜèÜçßàÝéÝäí êäìãÜ øÜìßÞàèÜí ßÜèäôáèÜí ÞÜãÜáäíïðæàÝÜí ßÜ ÞÜßÜóàèàÝÜí ãï åéèíîäîïöääã íúáÜ ìÜç Üì Üìäí ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä ß íÜíÜçÜìãæéôä íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéôä çäçÜìãáÜí à êìàçäàìçäèäíîìéÝäí åÜèßäßÜîäí øÜçéóàèàÝÜí ßÜ êìàçäàì çäèäíîìäí ßÜèäôáèÜí á çãÜáìéÝäíãáäí çéáÜæàéÝäí ôàíìïæàÝäí ßÜåäíìàÝÜí åéèíîäîïöääí çà çïúæäí êäìáàæä êïèñîäí ôàíÜÝÜçäíÜß â íÜúàæçøäðé ûäæßéàÝäíÜ ßÜ íêàöäÜæïìä øéßàÝàÝäí çäèäùàÝÜí ã çéñÜæÜñàéÝäí çäèäùàÝÜíÜ ßÜ ôàøóáàîÜí ä çãÜáìéÝäí íúßéçÜâà íÜåäãúäí ÞÜèúäæáäí çéãúéáèÜí åéèíîäîïöääí àçïúæäí çà êïèñîäã ßÜßÞàèäæä øàíäã å êìàâäßàèîäí ÜßçäèäíîìÜöääí ßÜ àìéáèïæä ïôäôìéàÝäí íÜÝùéí íÜñçäÜèéÝÜí æ íÜéçÜìä çßÞéçÜìàéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝÜíÜ ßÜ ÞÜïñçàÝÜí ç çíûÜáìßàÝïæãÜ ôàøóÜæàÝÜí  êìàâäßàèîäí íÜçÜìãæàÝìäáä Üñîä ìéçàæäö íÜùäìéàÝí åéèîìÜíäÞèÜöäÜí ñáàóèßàÝÜ ßÜ íÜçÜìãæàÝìäá ôàßàÞàÝí øÜìçéôéÝí çúéæéß åéèîìÜíäÞèÜöääí ôàçãúáàáÜôä  åéèîìÜíäÞèÜöääí ôàçãúáàáÜôä íÜçÜìãæàÝìäá Üñîâà êÜíïúäíçÞàÝæéÝÜ àåäíìàÝÜ çãÜáìéÝÜí çïúæä  íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîäí ÜìÜèÜåæàÝ Üçéçìõàáæäí çéãúéáèäã ÜèíÜåïãÜìä äèäöäÜîäáäã íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä åéèíîäîïöääãÜ ßÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã ÞÜèíÜâòáìïæ íÜåäãúàÝâà èäôèÜáí ìàðàìàèßïçí çäíä õÜîÜìàÝäí çéãúéáèäí çäòàÝäßÜè ßòäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ïðæàÝÜçéíäæäÜ íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîäí íÜñÜìãáàæéí çãÜáìéÝäí ÜìÜèÜåæàÝ Üçéçìõàáæäí çéãúéáèäã ßÜèäôèéí ìàðàìàèßïçä åéèíîäîïöääãÜ ßÜ åÜèéèäã ÞÜèíÜâòáìïæ íÜåäãúàÝâà çäíä õÜîÜìàÝäí çéãúéáèäí çäòàÝäßÜè ßòäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  Üì ôàä÷æàÝÜ ìàðàìàèßïçäí çéøóéÝÜ åÜèéèäí çäíÜòàÝÜß ÜèÞÜíÜïñçàÝæÜß ÜçèäíîääíÜ ßÜ ôàøóÜæàÝäí ÞÜçé íÜàìãÜôéìäíé úàæôàåìïæàÝÜãÜ ßÜ ôàãÜèúçàÝÜãÜ ìÜîäðäöäìàÝäíÜ ßÜ ßàèéèíäìàÝäí ôàíÜúàÝ ÜÞìàãáà äíàã íÜåäãúàÝâà ìéçæàÝäö âòïßÜáàè ÜßÜçäÜèäí ÷äìäãÜß åéèíîäîïöäïì ïðæàÝàÝíÜ ßÜ ãÜáäíïðæàÝàÝí  ìàðàìàèßïçäí ßÜèäôáèÜíÜ ßÜ õÜîÜìàÝÜíãÜè ßÜåÜáôäìàÝïæä íÜåäãúàÝä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã çïúæä íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä úàæôàïáÜæäÜ ãÜèÜçßàÝéÝÜâà óéðèäí ßìéí Üì ôàä÷æàÝÜ çäíä ßÜêÜîäçìàÝÜ Üèíäíúæäí íÜçÜìãæäí êÜíïúäíÞàÝÜôä çäöàçÜ  êìàâäßàèîäí çäàì åéèíîäîïöääí ßÜìòáàáäí íÜúàæçøäðé òÜæÜîäíÜ ßÜ íäíúæäí íÜçÜìãæäí íúáÜ ßÜèÜôÜïæäí õÜßàèäí ôàçãúáàáÜôä êÜìæÜçàèîí åéèíîäîïöääí àçïúæäãÜ ßÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä øàíäã ôàï÷æäÜ ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜßÜÜóàèéí êìàâäßàèîä ãï Ü åéèíîäîïöääí ßÜìòáàáÜ ßÜßÜíîïìàÝïæäÜ íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéí ÞÜßÜøóáàîäæàÝäã Ý íÜúàæçøäðéí òÜæÜîäíÜ ßÜ íäíúæäí íÜçÜìãæäí íúáÜ ßÜèÜôÜïæäí ôàçÜßÞàèæéÝäí èäôèàÝä ßÜßÜíîïìàÝïæäÜ ïâàèÜàíä íÜíÜçÜìãæéí ßÜíåáèäã  êìàâäßàèîäí çäàì åéèíîäîïöääí ßÜìòáàáäí Üèçäí ñçàßàÝÜôä ßÜèÜôÜïæäí ôàçÜßÞàèæéÝäí èäôèàÝäí ÜìíàÝéÝäí ôàçãúáàáÜôä êÜìæÜçàèîí ôàï÷æäÜ åéèíîäîïöääí àçïúæäãÜ ßÜ åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä øàíäã ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜßÜÜóàèéí êìàâäßàèîä 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  çïúæä  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí çäàì ãÜáäíä ïðæàÝÜçéíäæàÝäí ÞÜèúéìöäàæàÝäí ôàï÷æàÝæéÝäí ÜèíÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí ïðæàÝÜçéíäæàÝäí áÜßÜçßà ôàøóáàîäí ôàçãúáàáÜôä íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí çéáÜæàéÝÜí ÜíìïæàÝí êÜìæÜçàèîäí ãÜáçûßéçÜìà úéæé êÜìæÜçàèîäí ãÜáçûßéçÜìäí çäàì íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí çéáÜæàéÝäí ÞÜèúéìöäàæàÝäí ôàï÷æàÝæéÝäí ôàçãúáàáÜôä ÜÞìàãáà ãï êÜìæÜçàèîä ßÜãúéáèäæäÜ íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí çéáÜæàéÝÜí ÜíìïæàÝí êìàçäàì çäèäíîìä êÜìæÜçàèîäí ãÜáçûßéçÜìäí çäàì íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí çéáÜæàéÝäí ôàíìïæàÝäí êàìäéßôä êÜìæÜçàèîäí ãÜáçûßéçÜìäí çéáÜæàéÝÜí êÜìæÜçàèîäí ãÜáçûßéçÜìäí ßÜáÜæàÝäã ÜíìïæàÝí êÜìæÜçàèîäí ãÜáçûßéçÜìäí àìã àìãä çéÜßÞäæà êìàçäàì çäèäíîìäí çäàì íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí çéáÜæàéÝäí ôàíìïæàÝäí êàìäéßôä êìàçäàì çäèäíîìäí çéáÜæàéÝÜí ÜíìïæàÝí êäìáàæä áäöà êìàçäàìäí ïðæàÝÜçéíäæàÝäí çñéèà çãÜáìéÝäí øàáìä 1  êìàâäßàèîäí çéáÜæàéÝäí ôàçíìïæàÝàæä ïðæàÝÜçéíäæä Üì Üìäí ÞÜçéäóàèéí àçïúæäí êäìáàæä êïèñîäí ?Þ?ßÜ ?ä² pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API ñáàêïèñîàÝäã ßÜ àçïúæäí êäìáàæä êïèñîäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä ïðæàÝàÝä Üíàáà ßÜäãúéáéí êÜìæÜçàèîä 1  êìàâäßàèîäí çéáÜæàéÝäí ôàçíìïæàÝàæä ïðæàÝÜçéíäæä Üì Üìäí ÞÜçéäóàèéí åéèíîäîïöääí àçïúæäí êäìáàæä êïèñîäí ?å² ßÜ ?ë?ñáàêïèñîàÝäãÜ ßÜ àçïúæäí êäìáàæä êïèñîäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä ïðæàÝàÝä 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  êìàâäßàèîäí ÜìõàáèàÝä îÜìßàÝÜ êìàâäßàèîäí ïðæàÝÜçéíäæàÝäí ôàøóáàîäí ßìéäßÜè ßòäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä ßÜ çäí õÜîÜìàÝÜí ïâìïèáàæóéðí êÜìæÜçàèîä çïúæä ÜçéòàÝïæäÜ 1 çïúæä íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜãÜ ÞÜèúéìöäàæàÝäí úàæôàøóéÝäí çäâèäã äñçèàÝÜ íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí ÜßçäèäíîìÜöäÜ íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí ÜßçäèäíîìÜöääí ïðìéíí ãÜèÜçßàÝéÝÜâà èäôèÜáí ßÜ ÜãÜáäíïðæàÝí ÜßçäèäíîìÜöääí íîìïñîïìÜíÜ ßÜ íÜñçäÜèéÝäí øàíí ÞÜèíÜâòáìÜáí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä 1 ãÜáä çàéãúà íÜñÜìãáàæéí çãÜáìéÝÜ 1 çïúæä  çãÜáìéÝÜ íÜñÜìãáàæéí åÜèéèçßàÝæéÝäí ôàíÜÝÜçäíÜß ïâìïèáàæóéðí ÜòçÜíìïæàÝàæä úàæäíïðæàÝäí ñáàóèäí íÜôäèÜé ßÜ íÜÞÜìàé êéæäîäåäí ÞÜèúéìöäàæàÝÜí çãÜáìéÝÜ êÜíïúäíçÞàÝàæäÜ íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäíÜ ßÜ êÜìæÜçàèîäí øäèÜôà  çãÜáìéÝÜ ôàßÞàÝÜ êìàçäàì çäèäíîìäíÜ ßÜ çäèäíîìàÝäíÜÞÜè çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝÜôä ôàä÷æàÝÜ äóéí íÜúàæçøäðé çäèäíîìä íÜúàæçøäðé çäèäíîìàÝä êìàçäàì çäèäíîìä ïðæàÝÜçéíäæäÜ çãÜáìéÝäí àìã àìã øàáìí ßÜÜåäíìéí êäìáàæä áäöà êìàçäàìäí ÜÞìàãáà àìã ÜèìÜçßàèäçà øàáìí ? áäöà êìàçäàìäí çéáÜæàéÝäí ôàíìïæàÝÜ çãÜáìéÝÜ ßÜ çãÜáìéÝäí øàáìàÝä ïðæàÝÜçéíäæàÝÜí äúíèäÜè íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí øäèÜôà 1  êäìáàæä áäöà êìàçäàìäíÜ ßÜ áäöà êìàçäàìäí çéáÜæàéÝäí ßÜåäíìàÝäí øàíä ßÜ ïðæàÝÜçéíäæàÝàÝä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åÜèéèäã 1  çãÜáìéÝÜ åéèíîäîïöääí åÜèéèàÝäí ßÜ êìàâäßàèîäí èéìçÜîäïæä ÜñîàÝäí íÜðï÷áàæâà ßÜ çÜã ôàíÜíìïæàÝæÜß äòàÝí ßÜßÞàèäæàÝÜíÜ ßÜ ÞÜèåÜìÞïæàÝÜí ìéçæàÝíÜö úàæí Üøàìí êìàçäàì çäèäíîìä  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ïðæàÝÜçéíäæäÜ ÞÜèíÜåïãìàÝäã çèäôáèàæéáÜè íÜúàæçøäðéàÝìäá íÜåäãúàÝãÜè ßÜåÜáôäìàÝäã çéäøáäéí ßÜ ãÜáçûßéçÜìàéÝßàí çãÜáìéÝäí íúßéçÜí íúßéçÜâà çäòàÝïæä ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜ ðéìçßàÝÜ êìàâäßàèîäí Üñîäã  çãÜáìéÝäí íîìïñîïìÜ ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ ßÜ íÜñçäÜèéÝäí øàíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åéèíîäîïöääã ßÜ åÜèéèäã ìéçæäí êìéàñîíÜö êÜìæÜçàèîí øÜìïßÞàèí çãÜáìéÝÜ êìàâäßàèîãÜè ôàãÜèúçàÝäã pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API çãÜáìéÝÜ ïðæàÝÜçéíäæäÜ ÞÜßÜßÞàí íÜåïãÜìä ÞÜßÜøóáàîäæàÝäã  çãÜáìéÝäí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ äøóàÝÜ åéèíîäîïöääã ßÜßÞàèäæä øàíäãÜ ßÜ ôàçãúáàáàÝôä çãÜáìéÝäí øàáìàÝäí ßÜèäôáèäíãÜèÜáà 1 çïúæä 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  íÜñÜìãáàæéí çãÜáìéÝÜ Üìäí ÜòçÜíìïæàÝàæä úàæäíïðæàÝäí ïçÜòæàíä éìÞÜèé ìéçàæäö ÜúéìöäàæàÝí ñáàóèäí íÜôäèÜé ßÜ íÜÞÜìàé êéæäîäåÜí çãÜáìéÝÜ ÜèÞÜìäôáÜæßàÝïæäÜ êÜìæÜçàèîäí øäèÜôà  çãÜáìéÝÜ ôàßÞàÝÜ êìàçäàì çäèäíîìäíÜ ßÜ çäèäíîìàÝäíÜÞÜè çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝÜôä ôàä÷æàÝÜ äóéí àìãä ÜèìÜçßàèäçà íÜúàæçøäðé çäèäíîìä  êìàçäàì çäèäíîìä ïðæàÝÜçéíäæäÜ çãÜáìéÝäí àìã àìã øàáìí ßÜÜåäíìéí êäìáàæä áäöà êìàçäàìäí ÜÞìàãáà àìã ÜèìÜçßàèäçà øàáìí ? áäöà êìàçäàìäí çéáÜæàéÝÜãÜ ôàíìïæàÝÜ êäìáàæä áäöà êìàçäàìäíÜ ßÜ áäöà êìàçäàìäí çéáÜæàéÝÜãÜ ôàíìïæàÝäí ßÜåäíìàÝäí øàíä ßÜ çÜãä ïðæàÝÜçéíäæàÝÜèä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åÜèéèäã  êìàçäàì çäèäíîìä ßÜ çäèäíîìàÝä íÜÞÜìàé ïìãäàìãéÝàÝôä øÜìçéÜßÞàèàè íÜñÜìãáàæéí ãÜáäÜèãä åéçêàîàèöääí ðÜìÞæàÝôä  çãÜáìéÝÜ åéèíîäîïöääíÜ ßÜ íúáÜ íÜåÜèéèçßàÝæé ÜñîàÝäí íÜðï÷áàæâà ßÜ çÜã ôàíÜíìïæàÝæÜß äòàÝí ßÜßÞàèäæàÝÜíÜ ßÜ ÞÜèåÜìÞïæàÝÜí ìéçæàÝíÜö úàæí Üøàìí êìàçäàì çäèäíîìä  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ïðæàÝÜçéíäæäÜ çéäãúéáéí öÜæåàïæ íÜåäãúãÜ çãÜáìéÝäí íúßéçÜâà ÞÜèúäæáÜ ßÜ çéèÜøäæàéÝÜ çääòéí ÜçÞÜèúäæáÜôä ìéçàæíÜö Üíàáà àíøìàÝäÜè àìéáèïæä ïôäôìéàÝäí íÜÝùéí çßäáÜèä ßÜ íúáÜ øàáìàÝä  çãÜáìéÝäí íîìïñîïìÜ ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ ßÜ íÜñçäÜèéÝäí øàíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åÜèéèäã Üòèäôèïæä åÜèéèäí êìéàñîí êÜìæÜçàèîí øÜìïßÞàèí çãÜáìéÝÜ  çãÜáìéÝäí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ äøóàÝÜ åéèíîäîïöääã ÞÜèíÜâòáìïæ ôàçãúáàáàÝôä ßÜ ßÜßÞàèäæä øàíäã çãÜáìéÝäí øàáìãÜ ßÜèäôáèäíãÜèÜáà 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  çïúæä  çãÜáìéÝäí ãÜáçûßéçÜìàÜ êìàçäàì çäèäíîìä  êìàçäàì çäèäíîìä ÞÜèíÜâòáìÜáí çãÜáìéÝäí íÜñçäÜèéÝäí çäçÜìãïæàÝàÝí éìÞÜèäâÜöäÜí ïøàáí çãÜáìéÝäí íÜñçäÜèéÝÜí ÜúéìöäàæàÝí åééìßäèÜöäÜí ßÜ åéèîìéæí çãÜáìéÝäí øàáìàÝäí íÜñçäÜèéÝÜâà çéÜúíàèàÝí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîí çãÜáìéÝäí íÜñçäÜèéÝäí ôàíÜúàÝ ßÜ êÜíïúäíçÞàÝàæäÜ çãÜáìéÝäí íÜñçäÜèéÝäíÜãáäí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäíÜ ßÜ êÜìæÜçàèîäí øäèÜôà  çãÜáìéÝäí çàãÜïìäÜ êìàçäàì çäèäíîìä 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API êìàçäàì çäèäíîìä ÞÜèíÜâòáìÜáí çãÜáìéÝäí íÜñçäÜèéÝäí çäçÜìãïæàÝàÝí éìÞÜèäâàÝÜí ïøàáí çãÜáìéÝäí íÜñçäÜèéÝÜí ÜúéìöäàæàÝí çãÜáìéÝäí øàáìãÜ íÜñçäÜèéÝäí åééìßäèÜöäÜíÜ ßÜ åéèîìéæí 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  êìàçäàì çäèäíîìä êÜìæÜçàèîäí çéãúéáèäã øÜìïßÞàèí çÜí íÜçãÜáìéÝé êìéÞìÜçäí ôàíìïæàÝäí çäçßäèÜìàéÝäí ôàíÜúàÝ ÜèÞÜìäôí  êìàçäàì çäèäíîìä ãÜáäíä ïðæàÝÜçéíäæàÝäí ðÜìÞæàÝôä ÞÜçéíöàçí äèßäáäßïÜæïì íÜçÜìãæàÝìäá Üñîí ? Ýì÷ÜèàÝÜí ÜÞìàãáà ÜúéìöäàæàÝí íìïæ ÜßçäèäíîìÜöäïæ ðïèñöäàÝí çãÜáìéÝäí ôàèéÝÜôä  êìàçäàì çäèäíîìä êìàâäßàèîäí ãÜèúçéÝäã èäôèÜáí çãÜáìéÝäí íúáÜ øàáìàÝí ïðæàÝÜçéíäæäÜ ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜÜãÜáäíïðæéí çãÜáìéÝäí øàáìàÝä  êìàçäàì çäèäíîìä ãÜèÜçßàÝéÝÜâà èäôèÜáí ßÜ ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÜãÜáäíïðæàÝí çãÜáìéÝäí íúáÜ øàáìàÝí 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  êìàçäàì çäèäíîìä åÜèéèäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ ôàçãúáàáàÝôä ßÜ øàíäã ãÜèÜçßàÝéÝÜâà èäôèÜáí ßÜ ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÜãÜáäíïðæàÝí íúáÜ ãÜèÜçßàÝéÝäí êäìàÝí  êìàçäàì çäèäíîìäí ÞÜßÜßÞéçÜ Üèçäíä ïðæàÝÜçéíäæàÝäí ôàøóáàîÜ äøáàáí çãÜáìéÝäí íúáÜ øàáìãÜ ïðæàÝÜçéíäæàÝäí ôàøóáàîÜí çãÜáìéÝäí íúáÜ øàáìäí ÞÜßÜßÞéçäí ÜèãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜãÜáäíïðæàÝäí ôàçãúáàáÜôä êìàçäàì çäèäíîìä íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí ãÜèúçéÝäã éìä åáäìäí áÜßÜôä èäôèÜáí çãÜáìéÝäí ÜúÜæ øàáìí 1  êìàçäàì çäèäíîìäí ÞÜßÜßÞéçÜ Üèçäíä ïðæàÝÜçéíäæàÝäí íúáÜÞáÜìÜß ôàøóáàîÜ äøáàáí çãÜáìéÝäí íúáÜ øàáìãÜ ïðæàÝÜçéíäæàÝäí ôàøóáàîÜí çãÜáìéÝäí íúáÜ øàáìäí ÞÜßÜßÞéçäí ÜèãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜãÜáäíïðæàÝäí ôàçãúáàáÜôä êìàçäàì çäèäíîìä éìä åáäìäí áÜßÜôä èäôèÜáí çãÜáìéÝäí øàáìí 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè çïúæä  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí çäòàÝäí ôàçßàÞ çãÜáìéÝÜ äúíèäí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí øäèÜôà êìàâäßàèîä äòàÝí çãÜáìéÝäí ïðæàÝÜçéíäæàÝäí çéúíèÜí ßÜ çÜíáà ôàï÷æäÜ ßÜÜåäíìéí çéáÜæàéÝÜãÜ ôàíìïæàÝÜ çãÜáìéÝäí ÜúÜæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ßÜèäôáèÜçßà  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä çãÜáìéÝäí ÞÜßÜßÞéçäí ÞÜßÜóàèàÝäí ÜèïðæàÝÜçéíäæàÝäí çéúíèäßÜè ßòäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä íÜêÜìæÜçàèîé ðìÜñöäàÝãÜè åéèíïæîÜöäàÝäí ôàçßàÞ ôàÜìõàáí êìàçäàì çäèäíîìäí åÜèßäßÜîïìÜí úéæé êìàçäàì çäèäíîìéÝäí åÜèßäßÜîä íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîãÜè ôàãÜèúçàÝäã ßòäí áÜßÜôä ? çãÜáìéÝäí øàáìàÝäí åÜèßäßÜîïìàÝí Üçêïèñîäí êäìáàæä øäèÜßÜßàÝäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä êìéöàßïìäí ßÜíìïæàÝäßÜè ßòäí áÜßÜôä íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä êÜìæÜçàèîí øÜìïßÞàèí çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝÜí èßéÝäí çäíÜòàÝÜß  êÜìæÜçàèîä íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí çäàì çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝäí øÜìßÞàèäßÜè àìãä åáäìäí áÜßÜôä ÞÜèäúäæÜáí ßÜ åàèùí ïóìäí çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝäíÜ ßÜ íÜçãÜáìéÝé êìéÞìÜçäíãáäí èßéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäí íÜåäãúí êÜìæÜçàèîäí èßéÝäí çäíÜòàÝÜß íÜùäìéÜ êÜìæÜçàèîäí íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ïçìÜáæàíéÝäí çúÜìßÜùàìÜ çãÜáìéÝäí øàáìàÝä ïèßÜ ßÜäèäôèéè èßéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäßÜè íÜçä ßòäí áÜßÜôä êÜìæÜçàèîä ïðæàÝÜçéíäæäÜ èßéÝÜ Üì ÞÜçéïöúÜßéí çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝÜí ßÜ äçÜáà pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜôä ßÜíáÜí çãÜáìéÝäí öÜæåàïæä øàáìäí ÜöäæàÝäí íÜåäãúä êìàâäßàèîäí çäàì ÜöäæàÝäí ôàíÜúàÝ êÜìæÜçàèîäí ÞÜßÜøóáàîäæàÝäí ÞÜâäÜìàÝäí ôàçãúáàáÜôä ßÜïôáàÝàæäÜ ÜöäæàÝïæä êäìäí çãÜáìéÝäí äçÜáà ôàçÜßÞàèæéÝÜôä ßÜèäôáèÜ çãÜáìéÝäí ÞÜãÜáäíïðæàÝïæä ÜèÞÜßÜçßÞÜìä øàáìäí èÜöáæÜß  ãï çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝÜç ßÜ çäíçÜ íÜçãÜáìéÝé êìéÞìÜçÜç áàì çääòé êÜìæÜçàèîäí èßéÝÜ íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä àìãä åáäìäí áÜßÜôä øÜìïßÞàèí êÜìæÜçàèîí çãÜáìéÝäí äçÜáà ÜèÜúÜæ ôàçÜßÞàèæéÝÜí êÜìæÜçàèîä ÜúéìöäàæàÝí Üççïúæäí çà êïèñîäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ êìéöàßïìÜí  ãï çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝÜç ßÜ íÜçãÜáìéÝé êìéÞìÜçÜç âàßäâàß íÜçûàì áàì çääòé êÜìæÜçàèîäí èßéÝÜ íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ßòäí áÜßÜôä øÜçéÜóàèàÝí êìàçäàì çäèäíîìäí ÜúÜæ åÜèßäßÜîïìÜí ÜèêÜìæÜçàèîäí ãÜèúçéÝäí ÞÜìàôà èäôèÜáí êìàçäàì çäèäíîìí úéæé êìàçäàì çäèäíîìä Üíàáà ßòäí áÜßÜôä ßÜèäôèÜáí çäèäíîìàÝí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí ãÜèúçéÝäã Üç ôàçãúáàáÜôä íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ßÜäãúéáí êÜìæÜçàèîí ßÜ ßÜèäôèÜáí ìäÞÞÜìàôà ÜìõàáèàÝí  Üççïúæäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä êìéöàßïìàÝäí çäçßäèÜìàéÝäíÜí ßÜïôáàÝàæäÜ íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí äçêäõçàèîäí øàíäã ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜßÜóàèàÝäí íÜåäãúäí Üò÷áìÜ 1 çïúæä  1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  ÜúÜæÜìõàïæä êÜìæÜçàèîäí ïðæàÝÜçéíäæàÝäí öèéÝäíãÜèÜáà çãÜáìéÝäí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ çéúíèäæÜß äãáæàÝÜ ßÜ íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä çÜíáà ÜåäíìàÝí çéáÜæàéÝäí ôàíìïæàÝÜí çãÜáìéÝäí ÜúÜæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ôàñçèÜçßà  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä çãÜáìéÝäí ïðæàÝÜçéíäæàÝäí çéúíèäßÜè ßòäí áÜßÜôä øÜçéÜóàèàÝí êÜìæÜçàèîäí ÜìõàáèàÝôä íÜïåàãàíé ôàßàÞäí çñéèà íÜÜìõàáèé íïÝäàñîäí çäàì çäíãáäí øÜìßÞàèäæ êìàçäàì çäèäíîìäí åÜèßäßÜîïìÜí  êìàçäàìçäèäíîìéÝäí åÜèßäßÜîä ßòäí áÜßÜôä ôàÜìõàáí çäèäíîìãÜ åÜèßäßÜîïìàÝí ßÜ íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîí øÜìïßÞàèí çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝÜí èßéÝäí çäíÜòàÝÜß çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝÜíãÜè àìãÜß øÜìßÞàèäæä ïèßÜ äñèàí íÜçãÜáìéÝé êìéÞìÜçÜ  íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîä çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝäí øÜìßÞàèäßÜè ßòäí áÜßÜôä ÞÜèäúäæÜáí ßÜ åàèùí ïóìäí çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝäíãáäí èßéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäí íÜåäãúí êÜìæÜçàèîäí èßéÝäí çäíÜòàÝÜß íÜùäìéÜ êÜìæÜçàèîäí íääãä ôàçÜßÞàèæéÝäí ïçìÜáæàíéÝäí çúÜìßÜùàìÜ  ãï çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝÜç èßéÝÜ áàì çääòé çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝäí êÜìæÜçàèîôä øÜìßÞàèäßÜè ßòäí áÜßÜôä ÞÜèçàéìàÝäã àóìàÝÜ åàèùä çãÜáìéÝäí ãÜáßÜêäìáàæÜß øÜìßÞàèäæä ÜèÞÜèÜúæàÝïæä ôàçÜßÞàèæéÝäíãáäí èßéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäí íÜåäãúí  ãï Üì äñèàÝÜ øÜìßÞàèäæä êìàçäàìçäèäíîìéÝäí åÜèßäßÜîä ÜèçãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝÜí Üççïúæäí çà êïèñîäã ßÜßÞàèäæä øàíäã ßÜ ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ áÜßÜôä êÜìæÜçàèîä èßéÝÜí áàì ÞÜçéïöúÜßàÝí êìàâäßàèîä ßòäí áÜßÜôä êìàçäàìçäèäíîìéÝäí åÜèßäßÜîÜß øÜçéÜóàèàÝí êÜìæÜçàèîäí íääãä ôàçÜßÞàèæéÝäí ÜìÜèÜåæàÝ éìä çàúïãàßäí çäàì øÜìßÞàèäæ åÜèßäßÜîïìÜí ãï êÜìæÜçàèîäí øàáìãÜ íúáÜßÜíúáÜ ôàçÜßÞàèæéÝÜ åÜèßäßÜîïìÜí øÜìÜßÞàèí êìàâäßàèîä êìàçäàìçäèäíîìéÝäí åÜèßäßÜîÜß øÜçéÜóàèàÝí äçåÜèßäßÜîïìÜí ìéçàæäö ïðìé çàîçÜ êÜìæÜçàèîäí øàáìçÜ øÜìÜßÞäèÜ úéæé øÜìçßÞàèãÜ ãÜèÜÝÜìä ìÜéßàèéÝäí ôàçãúáàáÜôä ? àìã àìã øÜìßÞàèäæ åÜèßäßÜîïìÜí  Üççïúæäí çà êïèñîäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ ôàçãúáàáÜôä çãÜáìéÝäí øàáìãÜ ôàìõàáÜ ßÜ çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝäíãáäí èßéÝäí pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API ÞÜçéöúÜßàÝÜ úßàÝÜ Üççïúæäí çà ßÜ çà êïèñîàÝäã ßÜßÞàèäæä øàíäã ãï êÜìæÜçàèîä èßéÝÜí áàì ÞÜçéïöúÜßàÝí çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝÜí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ßòäí áÜßÜôä ßÜäãúéáí êÜìæÜçàèîí ßÜ ßÜèäôèÜáí ìäÞÞÜìàôà ÜìõàáèàÝí  çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝäíãáäí èßéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäßÜè ßòäí áÜßÜôä êìàâäßàèîä èäôèÜáí êìàçäàì çäèäíîìí úéæé êìàçäàì çäèäíîìä Üíàáà ßòäí áÜßÜôä ? çãÜáìéÝäí íúáÜ øàáìàÝí ãï êìàâäßàèîä Üòèäôèïæ áÜßÜôä Üì ÞÜçéíöàçí íÜçÜìãæàÝìäá Üñîí êìàçäàì çäèäíîìäí ßÜèäôáèäí ãÜéÝÜâà êìàçäàì çäèäíîìä ßÜèäôèïæÜß õÜäãáæàÝÜ  çïúæä  1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  çãÜáìéÝäí ïðæàÝÜçéíäæàÝäí ôàøóáàîäí ôàçãúáàáÜôä íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ßòäí áÜßÜôä êìàçäàìçäèäíîìéÝäí åÜèßäßÜîÜß øÜçéÜóàèàÝí íÜêÜìæÜçàèîé ïçìÜáæàíéÝäí úéæé ãï ïçìÜáæàíéÝÜ ôàñçèäæä Üì Üìäí ? äçíÜêÜìæÜçàèîé ðìÜñöääí çäàì øÜìßÞàèäæ åÜèßäßÜîïìÜí ìéçàæôäö óáàæÜâà çàîä êÜìæÜçàèîäí øàáìäÜ ÞÜàìãäÜèàÝïæä  çãÜáìéÝäí øàáìãÜ ôàìõàáÜ ßÜ çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝäíãáäí èßéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝÜ úßàÝÜ åéèíîäîïöääí çà çïúæäí çà? çà êïèñîàÝäã ßÜßÞàèäæä øàíäã ? Üççïúæäí êäìáàæä êïèñîäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä ÞÜìàçéàÝàÝäí ÜìíàÝéÝäíÜí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä çãÜáìéÝäí äçÜáà ôàçÜßÞàèæéÝÜí ÜåäíìàÝí çéáÜæàéÝäí ôàíìïæàÝÜí çãÜáìéÝäí ÜúÜæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ôàñçèÜçßà çïúæä  êÜìæÜçàèîä ïðæàÝÜçéíäæäÜ ïèßéÝæéÝÜ ÞÜçéïöúÜßéí çãÜáìéÝÜí íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ïçìÜáæàíéÝäã ïèßéÝæéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäí íÜåäãúäí Üò÷áìäí ïðæàÝÜ Üñáí êÜìæÜçàèîäí íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ÜìÜèÜåæàÝ àìã çàíÜçàßí çãÜáìéÝäíÜßçä ïèßéÝæéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäí ôàçßàÞ íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ÞÜßÜÜóàèàÝí çãÜáìéÝÜí ÜèÜì äâäÜìàÝí êÜìæÜçàèîäí ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜí ãï êÜìæÜçàèîä ÜìÜ ïÜßìàí ßÜ ÜìÜ ïÞáäÜèàí ßòäíÜ åáæÜá ÞÜçéïöúÜßàÝí çãÜáìéÝÜí ïèßéÝæéÝÜí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ÞÜßÜÜóàèàÝí çãÜáìéÝÜí ÜèßÜäãúéáí êÜìæÜçàèîí ßÜ ßÜèäôèÜáí ìäÞÞÜìàôà ÜìõàáèàÝí çïúæäí ?ܲ°Ã ß?ñáàêïèñîàÝäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä ÞÜìàçéàÝàÝäí ÜìíàÝéÝäíÜí ïèßéÝæéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäí ôàíÜúàÝ ÞÜèçàéìàÝäãä åàèùäíóìÜ ïèßÜ ÞÜäçÜìãéí Üç ÞÜìàçéàÝàÝäí ÜçéøïìáäßÜè ßòàôä  êÜìæÜçàèîä ïðæàÝÜçéíäæäÜ ßÜßÞàèäæàÝäã Üò÷ìÜí çãÜáìéÝäíãáäí ïêäìéÝé ïèßéÝæéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäí íÜåäãúä ãï ßÜßÞàèäæàÝäí çäòàÝäßÜè ÜìÜ ïÜßìàí ßÜ ÜìÜ ïÞáäÜèàí ßòäíÜ êÜìæÜçàèîä íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí íÜçä çàúïãàßäí ïçìÜáæàíéÝäã ÞÜçéïöúÜßàÝí çãÜáìéÝÜí ïèßéÝæéÝÜí êìàâäßàèîä ÞÜßÜÜóàèàÝí çãÜáìéÝÜí ãï êÜìæÜçàèîä çãÜáìéÝÜí ïèßéÝæéÝÜí áàì ÞÜçéïöúÜßàÝí çãÜáìéÝäí ïèßéÝæéÝäí íÜåäãúäí ßÜíçÜ ôàçßÞéçä ãáäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä ßÜïôáàÝàæäÜ  Üççïúæäí çà êïèñîäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä øàíäã çãÜáìéÝäí ÞÜßÜóàèàÝäí ôàçãúáàáÜôä íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ïðæàÝÜçéíäæä Üì Üìäí çãÜáìéÝäí çéçßàáèé ôàçÜßÞàèæéÝÜôä ßÜèäôèéí äÞäáà êäìä êìàçäàì çäèäíîìÜß ÜèøÜìÜßÞäèéí êìàçäàì çäèäíîìéÝäí äÞäáà åÜèßäßÜîïìÜ  êìàçäàì çäèäíîìä ïðæàÝÜçéíäæäÜ ßÜíáÜí çãÜáìéÝäí èßéÝäí íÜåäãúä êÜìæÜçàèîôä ÞÜèíÜúäæáàæ íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí íÜÞÜßÜíÜúßé åéßàñíäí ßÜ çãÜáìéÝäí íîïñîïìäí ïðæàÝÜçéíäæàÝäíÜ ßÜ íÜñçäÜèéÝäí øàíäí ôàíÜúàÝ åÜèéèêìéàñîàÝâà êÜìæÜçàèîä çãÜáìéÝÜí èßéÝÜí ïöúÜßàÝí íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ïçìÜáæàíéÝäã ãï êÜìæÜçàèîä çãÜáìéÝÜí èßéÝÜí Üì ÞÜçéïöúÜßàÝí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä àìãä åáäìäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä ÞÜßÜÜóàèàÝí çãÜáìéÝÜí ÜèßÜäãúéáí êÜìæÜçàèîí ßÜ ßÜèäôèÜáí ìäÞÞÜìàôà ÜìõàáèàÝí pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API èßéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝÜíãÜè ßÜåÜáôäìàÝäã åàèùäíóìÜ ïèßÜ ÞÜäçÜìãéí íÜåäãúäí ßÜíçäßÜè ßòäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä ÜçáÜßÜôä åàèùäíóìäí õÜïîÜìàÝæéÝÜ èäôèÜáí èßéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝÜí  êÜìæÜçàèîäí çäàì çãÜáìéÝäíÜãáäí èßéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäíÜí ôàíÜÝÜçäíä åÜèéèêìéàñîä çäòàÝïæÜß õÜäãáæàÝÜ  Üççïúæäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä êìéöàßïìàÝäí çäçßäèÜìàéÝäíÜí ßÜïôáàÝàæäÜ íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí äçêäõçàèîäí øàíäã ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜßÜóàèàÝäí íÜåäãúäí Üò÷áìÜ 1 çïúæä 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  êÜìæÜçàèîä ïðæàÝÜçéíäæäÜ ïèßéÝæéÝÜ ÞÜçéïöúÜßéí çãÜáìéÝÜí ïèßéÝæéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäí íÜåäãúäí Üò÷áìäí ôàíÜúàÝ êÜìæÜçàèîí ôàä÷æàÝÜ çäçÜìãéí êÜìæÜçàèîäí íääãä ôàçÜßÞàèæéÝäí ÜìÜèÜåæàÝ éìçÜ çàúïãàßçÜ ïèßéÝæéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäí íÜåäãúäí Üò÷áìÜíãÜè ßÜåÜáôäìàÝäã åàèùäíóìÜ äçÜìãàÝÜ ÜìÜ ïÜßìàí ßÜ ÜìÜ ïÞáäÜèàí ßòäíÜ ïèßéÝæéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäí íÜåäãúä Üò÷ìïæÜß õÜäãáæàÝÜ ãï ÜçÞÜßÜøóáàîäæàÝÜí çúÜìí ßÜïùàìí êÜìæÜçàèîäí íääãä ôàçÜßÞàèæéÝäí èÜúàáÜìâà çàîä ãï êÜìæÜçàèîä Üì çääòàÝí ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜí ïèßéÝæéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäí íÜåäãúäí Üò÷áìäí ãÜéÝÜâà êÜìæÜçàèîäí äçÜáà øàáìãÜ çäàì ïèßéÝæéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäí íÜåäãúäí Üò÷áìäí ôàíÜúàÝ êÜìæÜçàèîäíãáäí çäçÜìãáÜ åàèùäíóìäßÜè àñáíä ãáäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä ßÜïôáàÝàæäÜ  ïèßéÝæéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäí íÜåäãúäí Üò÷áìäßÜè ÜìÜ ïÜßìàí ßÜ ÜìÜ ïÞáäÜèàí ßòäíÜ êÜìæÜçàèîä åàèùí ïóìäí êÜìæÜçàèîäí íääãä ôàçÜßÞàèæéÝäí ÜìÜèÜåæàÝ éìä çàúïãàßäí çäàì ßÜíÜúàæàÝïæä êìàçäàì çäèäíîìäí åÜèßäßÜîïìäí êìàâäßàèîäíÜãáäí øÜìßÞàèÜí ãï Üçêïèñîäã ßÜßÞàèäæä øàíäã ßÜíÜúàæßÜ êìàçäàì çäèäíîìäí åÜèßäßÜîïìÜ åàèùä àóìàÝÜ éìäáà åÜèßäßÜîïìÜí êìàâäßàèîí êìàçäàì çäèäíîìäí åÜèßäßÜîïìÜ øÜìàßÞäèàÝÜ ãï çÜí çúÜìí ßÜïùàìí êÜìæÜçàèîäí íääãä ôàçÜßÞàèæéÝäí èÜúàáÜìâà çàîä Üçêïèñîäã ßÜßÞàèäæä øàíäã êìàçäàì çäèäíîìäí åÜèßäßÜîïìäí øÜìïßÞàèæéÝÜ èäôèÜáí ïèßéÝæéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäí êìéöàßïìäí ôàøóáàîÜí  êìàâäßàèîä ïðæàÝÜçéíäæäÜ êìàçäàì çäèäíîìäí åÜèßäßÜîïìäí øÜìßÞàèäßÜè ßòäí áÜßÜôä øÜçéÜóàèéí øÜìßÞàèäæä êìàçäàì çäèäíîìäí åÜèßäßÜîïìÜ ÜèïÜìä ÞÜèÜöúÜßéí ÜçåÜèßäßÜîïìäí øÜçéóàèàÝÜâà ãï êìàâäßàèîä øÜçéÜóàèàÝí êÜìæÜçàèîäí çäàì øÜìßÞàèäæ åÜèßäßÜîïìÜí çãÜáìéÝäí ÜúÜæä ôàçÜßÞàèæéÝäíãáäí èßéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝÜ úßàÝÜ åéèíîäîïöääí çà çïúæäí çà ßÜ çà êïèñîàÝäã ßÜßÞàèäæä øàíäã  ãï êìàâäßàèîä Üççïúæäí çà êïèñîäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ ôàçãúáàáÜôä ïÜìí ÞÜèÜöúÜßàÝí êÜìæÜçàèîäí çäàì çäíãáäí øÜìßÞàèäæä êìàçäàì çäèäíîìäí åÜèßäßÜîïìäí øÜçéóàèàÝÜâà êÜìæÜçàèîä åÜèßäßÜîïìäí øÜìßÞàèäßÜè ÜìÜ ïÜßìàí ßÜ ÜìÜ ïÞáäÜèàí ßòäíÜ åàèùí ïóìäí êìàâäßàèîäíÜãáäí êìàçäàì çäèäíîìäí äçÜáà åÜèßäßÜîïìäí øÜìßÞàèÜí ãï øÜìßÞàèÜí çúÜìí ßÜïùàìí êÜìæÜçàèîäí íääãä ôàçÜßÞàèæéÝäí íÜçä çàúïãàßä êìàâäßàèîä áÜæßàÝïæäÜ ßòäí áÜßÜôä øÜçéÜóàèéí çäíãáäí øÜìßÞàèäæä êìàçäàì çäèäíîìäí åÜèßäßÜîïìÜ çãÜáìéÝäí ÜúÜæä ôàçÜßÞàèæéÝäíãáäí èßéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝÜ úßàÝÜ åéèíîäîïöääí çà çïúæäí çà ßÜ çà êïèñîàÝäã ßÜßÞàèäæä øàíäã  êÜìæÜçàèîäí çäàì Üççïúæäí çà Üèçà êïèñîäã ßÜßÞàèäæä øàíäã çãÜáìéÝäí ÜúÜæä ôàçÜßÞàèæéÝäíãáäí èßéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝÜ õÜäãáæàÝÜ çãÜáìéÝäíãáäí ïèßéÝæéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝÜß ìÜö äøáàáí çäíä ïðæàÝÜçéíäæàÝäí ôàøóáàîÜí ÜúÜæä êìàçäàì çäèäíîìäíÜ ßÜ çãÜáìéÝäí øàáìãÜ ßÜèäôáèÜ úßàÝÜ åéèíîäîïöääí çà çïúæäí çà êïèñîäã ßÜßÞàèäæä øàíäã  êÜìæÜçàèîäí çäàì Üççïúæäí çà Üèçà êïèñîäã ßÜßÞàèäæä øàíäã çãÜáìéÝäí ÜúÜæä ôàçÜßÞàèæéÝäíãáäí èßéÝäí pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API ÞÜçéïöúÜßàÝæéÝäí ôàçãúáàáÜôä êìàâäßàèîä ïðæàÝÜçéíäæäÜ ßòäí áÜßÜôä ßÜäãúéáéí êÜìæÜçàèîä ßÜ ßÜèäôèéí ìäÞÞÜìàôà ÜìõàáèàÝä  çïúæä  êÜìæÜçàèîäí çäàì çãÜáìéÝäíÜ ßÜ çäíä íÜçãÜáìéÝé êìéÞìÜçäíÜãáäí èßéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäí ôàçßàÞ çãÜáìéÝäí ãÜáßÜêäìáàæä ôàçÜßÞàèæéÝäí àìãä çàíÜçàßäã çÜÞìÜç ÜìÜèÜåæàÝ çãÜáìéÝäí øàáìäã ÞÜèÜúæàÝäí ôàçãúáàáÜôä íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä àìãä åáäìäí áÜßÜôä øÜìïßÞàèí êÜìæÜçàèîí èßéÝäí çäíÜòàÝÜß çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝÜí  êÜìæÜçàèîäí çäàì çãÜáìéÝäí ôàçÜßÞàèæéÝäíãáäí èßéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝÜ úßàÝÜ åéèíîäîïöääí çà çïúæäã ßÜßÞàèäæä øàíäã çïúæä 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  êìàçäàì çäèäíîìä ïðæàÝÜçéíäæäÜ çãÜáìéÝäí çäàì äèäöääìàÝïæ åÜèéèêìéàñîãÜè ßÜåÜáôäìàÝäã êÜìæÜçàèîäí øäèÜôà ßÜíáÜí çãÜáìéÝäí èßéÝäí íÜåäãúä  êÜìæÜçàèîä åÜèéèêìéàñîí åàèùí ïóìäí Üççïúæäí êäìáàæä êïèñîäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä íÜåäãúäí ßÜíçäßÜè ßòäí áÜßÜôä åÜèéèêìéàñîä çääòàÝÜ àìãä çéíçàèäã åéèíîäîïöääí àçïúæäã ôàíÜÝÜçäíä åÜèéèäí êìéàñîäí çäíÜòàÝÜß ÞÜèíÜâòáìïæä åáéìïçäã  ãï åÜèéèêìéàñîä Üì äñèàÝÜ çäòàÝïæä àíõÜäãáæàÝÜ åéèíîäîïöääí àçïúæäí êäìáàæä êïèñîäã ÞÜèíÜâòáìïæ ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜß ïèßéÝæéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝäí íÜåäãúäí Üò÷áìäí ãÜéÝÜâà ßÜ ÞÜÞì÷àæßàÝÜ åéèíîäîïöääí àçïúæäí çà? çà êïèñîàÝäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä êìéöàßïìàÝä  ãï êÜìæÜçàèîä åéèíîäîïöääí àçïúæäí çà? çà êïèñîàÝäã ßÜßÞàèäæä øàíäã ßÜ ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ áÜßàÝôä ïèßéÝæéÝÜí Üì ÞÜçéïöúÜßàÝí çãÜáìéÝÜí åÜèéèêìéàñîä çäòàÝïæÜß õÜäãáæàÝÜ  çïúæä  íÜçäèäíîìéàÝä äñçèàÝÜ íÜúàæçøäðéàÝìäáä ßÜ íÜâéÞÜßéàÝìäáä öúéáìàÝäí ÞÜèíÜâòáìïæ íðàìéôä íÜúàæçøäðé ççÜìãáàæéÝäí ßÜ íÜúàæçøäðé êéæäîäåäí ÞÜèúéìöäàæàÝäí ïâìïèáàæíÜóéðÜß  íÜçäèäíîìéí úàæç÷òáÜèàæéÝí çäèäíîìä ìéçàæäö ßÜçéïåäßàÝæÜß äòàÝí ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜí çäí åéçêàîàèöäÜí çäåïãáèàÝïæ íÜåäãúàÝâà çäèäíîìä åÜèéèäí êìàâäßàèîäí èéìçÜîäïæä Üñîäí ÜèçãÜáìéÝäí ßÜßÞàèäæàÝäí íÜðï÷áàæâà ßÜ çÜã ôàíÜíìïæàÝæÜß ÞÜçéíöàçí Ýì÷ÜèàÝÜí  íÜúàæçøäðé çäèäíîìä äèäôèàÝÜ åéèíîäîïöääã ßÜßÞàèäæä øàíäã ÞÜèíÜåïãìàÝïæä çèäôáèàæéÝäí íÜúàæçøäðéàÝìäáä ÜçéöÜèàÝäí ôàíÜíìïæàÝæÜß  çãÜáìéÝäí øàáìí ïðæàÝÜ Üì Üñáí àåÜáéí íúáÜ ãÜèÜçßàÝéÝÜ ÞÜìßÜ êÜìîäïæäíÜ ßÜÜðï÷èéí íÜøÜìçé àøàéßàí íÜçàøÜìçàé íÜñçäÜèéÝÜí äòàÝßàí úàæðÜíí ìÜäçà íúáÜ íÜñçäÜèéÝäßÜè ÞÜìßÜ íÜçàöèäàìé êàßÜÞéÞäïìä ôàçéñçàßàÝäãä íÜñçäÜèéÝäíÜ pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API çãÜáìéÝäí øàáìä ïðæàÝÜçéíäæäÜ ÞÜßÜßÞàí ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè 1 çïúæä  1  íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäíÜ ßÜ çãÜáìéÝäí øÜìçéçÜßÞàèæéÝÜí íÜñÜìãáàæéí ÜßçäèäíîìÜöäïæ îàìäîéìäïæ àìãàïæàÝôä ïâìïèáàæóéðí íÜúàæçøäðé ìøçïèàÝïæä ? ÞïÝàìèÜîéìä  íÜúàæçøäðé ìøçïèàÝïæä ? ÞïÝàìèÜîéìä åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä øàíäã ÜúéìöäàæàÝí íÜúàæçøäðé âàßÜçúàßáàæéÝÜí ÜßÞäæéÝìäáä ãáäãççÜìãáàæéÝäí éìÞÜèéàÝäí íÜñçäÜèéÝÜâà ßÜ ÜúéìöäàæàÝí åÜèéèäã ÞÜèíÜâòáìïæ íúáÜ ïðæàÝÜçéíäæàÝàÝí  íÜúàæçøäðé ìøçïèàÝïæäí ? ÞïÝàìèÜîéìäí ãÜèÜçßàÝéÝÜâà ßÜèäôáèäíÜ ßÜ ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜãÜáäíïðæàÝäí øàíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åÜèéèäã çïúæä 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  ÜòçÜíìïæàÝàæä úàæäíïðæàÝäí øÜìçéçÜßÞàèæéÝÜí íÜñÜìãáàæéí ÜßçäèäíîìÜöäïæ îàìäîéìäïæ àìãàïæàÝôä ïâìïèáàæóéðí íÜúàæçøäðé ìøçïèàÝïæä ? ÞïÝàìèÜîéìä  íÜúàæçøäðé ìøçïèàÝïæäí ? ÞïÝàìèÜîéìäí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜèä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åÜèéèäã  íÜúàæçøäðé ìøçïèàÝïæí ? ÞïÝàìèÜîéìí ãÜèÜçßàÝéÝÜâà èäôèÜáí ßÜ ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÜãÜáäíïðæàÝí çãÜáìéÝÜ  çïúæä 1 êìéåïìÜîïìäí éìÞÜèéàÝä ôàßäí äïíîäöääí íÜçäèäíîìéí íäíîàçÜôä ßÜ çÜã íÜàìãé úàæç÷òáÜèàæéÝÜí ÜúéìöäàæàÝí äïíîäöääí çäèäíîìä êìéåïìÜîïìäí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ ßÜ íÜñçäÜèéÝäí øàíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åÜèéèäã  ãÜáä çàúïãà íÜíÜçÜìãæé úàæäíïðæàÝÜ çïúæä  íÜíÜçÜìãæé úàæäíïðæàÝÜ úéìöäàæßàÝÜ íÜåéèíîäîïöäé åéèîìéæäí çÜìãæçíÜûïæàÝäí ßÜ åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä íúáÜ ðéìçàÝäí çàôáàéÝäã  íÜíÜçÜìãæéí ÜñîàÝä íÜáÜæßàÝïæéÜ óáàæÜ íÜúàæçøäðé éìÞÜèéíÜ ßÜ êäìäíÜãáäí ñáàóèäí çãàæ îàìäîéìäÜâà pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API íÜíÜçÜìãæé úàæäíïðæàÝÜ ßÜçéïåäßàÝàæäÜ ßÜ çÜí ÜúéìöäàæàÝàè çúéæéß íÜíÜçÜìãæéàÝä  íÜíÜçÜìãæéí ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜ ÞÜçéÜñáí íÜñÜìãáàæéí íÜúàæäã  íÜàìãé íÜíÜçÜìãæéàÝôä íÜñçààÝä èÜðäöä çíÜûïæàÝäí çäàì ÞÜèäúäæàÝÜ åÜèéèäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ ôàçãúáàáàÝôä ßÜ øàíäã 1  çïúæä  íÜåéèíîäîïöäé åéèîìéæäí íÜíÜçÜìãæé éìÞÜèéÜ íÜñÜìãáàæéí íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæé çäíä ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ ôàñçèäíÜ ßÜ íÜñçäÜèéÝäí øàíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åéèíîäîïöääã ßÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã  çÜìãæçíÜûïæàÝÜí ÜúéìöäàæàÝàè íÜàìãé íÜíÜçÜìãæéàÝä çÜãä íäíîàçÜ ßÜßÞàèäæäÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã 1  íÜçúàßìé íÜíÜçÜìãæéí ôàçéòàÝÜ ôàä÷æàÝÜ íÜéçÜì êäìéÝàÝôä ßÜ çúéæéß íÜàìãé íÜíÜçÜìãæéí íäíîàçÜôä  íÜÞÜèÞàÝé ÜèíêàöäÜæïìä íÜíÜçÜìãæéàÝäí ôàñçèÜ ßÜïôáàÝàæäÜ  çïúæä  çéíÜçÜìãæà ãÜáäí íÜñçäÜèéÝÜôä ßÜçéïåäßàÝàæäÜ ßÜ àçéìõäæàÝÜ çúéæéß åéèíîäîïöäÜí ßÜ åÜèéèí ìÜäçà âàçéñçàßàÝÜ çéíÜçÜìãæàâà ÜèõÜìàáÜ çäí íÜñçäÜèéÝÜôä ÞÜßÜøóáàîäæàÝäí çäòàÝÜâà âàÞÜáæàèäí çäâèäã Üåì÷ÜæïæäÜ ßÜ äíûàÝÜ åÜèéèäã  çéíÜçÜìãæäí õÜçéöäæàÝÜ íÜñçäí ÞÜèúäæáäíÜÞÜè ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè çäíä áÜßÜçßà ÞÜèãÜáäíïðæàÝÜ ÜèíúáÜ ãÜèÜçßàÝéÝÜâà ÞÜßÜóáÜèÜ ßÜäôáàÝÜ çúéæéß åÜèéèäã ÞÜèíÜâòáìïæ ôàçãúáàáàÝôä  ÜìÜáäí ÜìÜ Üñáí ïðæàÝÜ çéíãúéáéí çéíÜçÜìãæàí ÜèÞÜìäôä åéèåìàîïæ íÜñçàâà  ÝÜãäæäÜ óáàæÜ Üñîä ìéçàæäö âòïßÜáí çéíÜçÜìãæäí ßÜçéïåäßàÝæéÝÜí  íÜíÜçÜìãæéí ÞÜßÜøóáàîäæàÝäí ÞÜïñçàÝÜ ôàöáæÜ ÜèôàõàìàÝÜ ôàï÷æäÜ çúéæéß íÜíÜçÜìãæéí åÜèéèäã ÞÜèíÜâòáìïæä øàíäã çïúæä  íÜíÜçÜìãæéôä íÜñçà ÞÜèäúäæàÝÜ òäÜ íúßéçÜâà ßÜúïìïæ íúßéçÜâà íÜñçäí ÞÜèúäæáÜ ßÜíÜôáàÝäÜ çúéæéß åÜèéèäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ ôàçãúáàáàÝôä íÜíÜçÜìãæéí ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜ öúÜßßàÝÜ íÜñáàóèéß  íÜçÜìãÜæøÜìçéàÝÜ úéìöäàæßàÝÜ íÜúàæçøäðé àèÜâà êäìí ìéçàæçÜö íÜúàæçøäðé àèÜ Üì äöäí çäàõäèàÝÜ ãÜìûäçÜèä äçìÜäéèàÝôä íÜßÜö çéíÜúæàéÝÜ Üì ðæéÝí íÜúàæçøäðé àèÜí ïâìïèáàæóéðäæäÜ íÜúàæçøäðé àèäí ôàíøÜáæäíÜ ßÜ íÜçÜìãÜæøÜìçéàÝÜíãÜè pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API ßÜåÜáôäìàÝïæä íÜåäãúàÝäí ÞÜßÜøóáàîÜ  íÜçÜìãÜæøÜìçéàÝÜ úéìöäàæßàÝÜ çúÜìàãÜ ãÜèÜíøéìéÝäíÜ ßÜ ôàûäÝìàÝäãéÝäí íÜðï÷áàæâà çïúæä  çéíÜçÜìãæà ôàä÷æàÝÜ äóéí íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñà øæäí ÜíÜåäßÜè ãï çÜí Üñáí ïçÜòæàíä äïìäßäïæä ÞÜèÜãæàÝÜ ßÜ íêàöäÜæéÝäã çïôÜéÝäí íïæ öéîÜ øæäí ÞÜçéößäæàÝÜ 1  çéíÜçÜìãæäí ãÜèÜçßàÝéÝÜâà ÞÜçøàíàÝÜ úßàÝÜ ÜìÜèÜåæàÝ øæäí áÜßäã çéíÜçÜìãæàãÜ ôàìõàáäí ßÜèäôáèäí ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜèãÜáäíïðæàÝäí øàíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åÜèéèäã  çéíÜçÜìãæà ôàä÷æàÝÜ äóéí íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñà øæäí ÜíÜåäßÜè ãï çÜí Üñáí ôàíÜÝÜçäíä ïçÜòæàíä äïìäßäïæä ÞÜèÜãæàÝÜ ßÜ íêàöäÜæéÝäã çïôÜéÝäí íïæ öéîÜ øæäí ÞÜçéößäæàÝÜ 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  çéíÜçÜìãæà ãÜèÜçßàÝéÝÜâà ÞÜèøàíßàÝÜ ïáÜßéß åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä ÜíÜåäí çäòøàáÜçßà çéíÜçÜìãæäí ïáÜßéß ÞÜèøàíàÝÜçßà åÜèéèäã ôàä÷æàÝÜ ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ äñèàí çéíÜçÜìãæäí ÞÜèøàíàÝÜ ÞÜèíÜâòáìïæä áÜßäã çÜÞìÜç ÜìÜ ïçàîàí øæäíÜ çéíÜçÜìãæàãÜ ôàìõàáäí ßÜèäôáèäíÜ ßÜ ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜãÜáäíïðæàÝäí øàíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åéèíîäîïöääãÜ ßÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  çéíÜçÜìãæäí ãÜèÜçßàÝéÝÜ ôàïãÜáíàÝàæäÜ èàÝäíçäàì íúáÜ ãÜèÜçßàÝéÝÜíãÜè ßÜ ÜèÜâòÜïìàÝÜß íÜñçäÜèéÝÜíãÜè ÞÜìßÜ êàßÜÞéÞäïìä ßÜ íÜçàöèäàìé çéòáÜøàéÝäíÜ çéíÜçÜìãæà Üì ôàä÷æàÝÜ äóéí êéæäîäåïìä êÜìîääí øàáìä çéèÜøäæàéÝßàí êéæäîäåïì íÜñçäÜèéÝÜôä 1 çïúæä  1 Üçéñçàßßàí éìÞÜèïæä åÜèéèäã ôàíÜÝÜçäíä íÜåäãúàÝäí çéøàíìäÞàÝäí ôàçßàÞ  çéíÜçÜìãæàãÜ ãÜèÜçßàÝéÝÜâà ßÜèäôáèäí çéíÜçÜìãæàãÜ ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜãÜáäíïðæàÝäí ßÜ íúáÜ ÜçéöÜèàÝäí ôàíìïæàÝäí çäâèäã äñçèàÝÜ íÜñÜìãáàæéí äïíîäöääí ïçÜòæàíä íÜÝùé  íÜñÜìãáàæéí äïíîäöääí ïçÜòæàíä íÜÝùéí ôàçÜßÞàèæéÝäí èÜúàáÜìâà çàîí ôàÜßÞàèàè íÜñÜìãáàæéí íÜàìãé íÜíÜçÜìãæéàÝäí çéíÜçÜìãæàãÜ ãáäãççÜìãáàæéÝäí éìÞÜèéí çäàì Üìõàïæä øàáìàÝä íÜñÜìãáàæéí äïíîäöääí ïçÜòæàí íÜÝùéí ãÜáçûßéçÜìàéÝí íÜñÜìãáàæéí ïâàèÜàíä íÜíÜçÜìãæéí ãÜáçûßéçÜìà  íÜñÜìãáàæéí äïíîäöääí ïçÜòæàíä íÜÝùéí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ ßÜ ôàñçèäí øàíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã  çïúæä  çéíÜçÜìãæà úàæôàïúàÝàæäÜ ßÜïôáàÝàæäÜ çäíä íäíúæäí íÜçÜìãæäí êÜíïúäíÞàÝÜôä çäöàçÜ ßÜåÜáàÝÜ ÜèßÜêÜîäçìàÝÜ çäíä Ýäèäí çÜèñÜèäí íÜçïôÜé ÜßÞäæäí ÜèêäìÜßä ÞÜõúìàåÜ íÜñÜìãáàæéí ïâàèÜàíä íÜíÜçÜìãæéí ãÜáçûßéçÜìäí ãÜèúçéÝäí ÞÜìàôà ÞÜçéèÜåæäíäÜ ßÜèÜôÜïæâà øÜíøìàÝäí ôàçãúáàáÜ ìÜö ßÜïóéáèàÝæäá ïèßÜ àöèéÝéí íÜñÜìãáàæéí ïâàèÜàíä íÜíÜçÜìãæéí ãÜáçûßéçÜìàí ãï äÞä Üì pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API çäíöàçí ãÜèúçéÝÜí ßÜåÜáàÝïæä ÜèßÜêÜîäçìàÝïæä çéíÜçÜìãæà ßÜïóéáèàÝæäá ïèßÜ ÞÜèãÜáäíïðæßàí  íÜúàæçøäðé ïâìïèáàæóéðí çéíÜçÜìãæäí ßÜ çäíä éûÜúäí ïíÜðìãúéàÝÜí çïúæä  íÜñÜìãáàæéí íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæé íÜíÜçÜìãæé úàæäíïðæàÝÜí ÜúéìöäàæàÝí íÜåéèíîäîïöäé íÜçÜìãÜæøÜìçéàÝäí øàíäã  íÜñÜìãáàæéí íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæé ôàßÞàÝÜ çéíÜçÜìãæäíÜÞÜè ? íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéí øàáìàÝäíÜÞÜè íÜíÜçÜìãæéí øàáìí èäôèÜáí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä øàáìí äìõàáí êÜìæÜçàèîä íääãä ôàçÜßÞàèæéÝäí èÜúàáÜìâà çàîäã øàáìí èäôèÜáí ïâàèÜàíä íÜíÜçÜìãæé íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéí øàáìãÜ ïðæàÝÜçéíäæàÝäí áÜßÜÜ øàæä íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæé ãÜáäíä ôàçÜßÞàèæéÝäßÜè øæäí áÜßäã äìõàáí íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéí ãÜáçûßéçÜìàí 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéí øàáìä Üì ôàä÷æàÝÜ äóéí êäìä ìéçàæíÜö Üßìà àåÜáÜ àíãÜèÜçßàÝéÝÜ  íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéí øàáìä ôàä÷æàÝÜ äóéí íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñà øæäí ÜíÜåäßÜè ãï çÜí Üñáí ïçÜòæàíä äïìäßäïæä ÞÜèÜãæàÝÜ íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéí øàáìàÝäí ôàìõàáäí ßÜèäôáèäíÜ ßÜ Üìõàáäí çÜãä ïðæàÝÜçéíäæàÝäí ôàøóáàîäí ÜÞìàãáà íÜåéèíîäîïöäé íÜçÜìãÜæøÜìçéàÝäí ßÜ íÜíÜçÜìãæéí íÜñçäÜèéÝäí íúáÜ íÜåäãúàÝä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åÜèéèäã 1  íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéí øàáìä úàæôàïúàÝàæäÜ ßÜïôáàÝàæäÜ çäíä íäíúæäí íÜçÜìãæäí êÜíïúäíÞàÝÜôä çäöàçÜ ßÜåÜáàÝÜ Üè ßÜêÜîäçìàÝÜ çäíä Ýäèäí çÜèñÜèäí íÜçïôÜé ÜßÞäæäí ÜèêäìÜßä ÞÜõúìàåÜ íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéí ãÜèúçéÝäí ÞÜìàôà ÞÜçéèÜåæäíäÜ ßÜèÜôÜïæâà øÜíøìàÝäí ôàçãúáàáÜ ìÜö ßÜïóéáèàÝæäá ïèßÜ àöèéÝéí íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéí ãï äÞä Üì çäíöàçí ãÜèúçéÝÜí íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéí ßÜåÜáàÝïæä ÜèßÜêÜîäçìàÝïæä øàáìä ßÜïóéáèàÝæäá ïèßÜ ÞÜèãÜáäíïðæßàí çïúæä  íÜñÜìãáàæéí íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæé íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí çãÜáìéÝäí êÜìæÜçàèîäí øàáìãÜ ÜìÜèÜåæàÝ àìãä çàúïãàßäí íÜíÜçÜìãæéí ÜðúÜâàãäí Üáîéèéçäïìä ìàíêïÝæäåäíÜ ßÜ ÜùÜìäí Üáîéèéçäïìä ìàíêïÝæäåäí ïçÜòæàíä øÜìçéçÜßÞàèæéÝäãä éìÞÜèéàÝäí ãáäãççÜìãáàæä àìãàïæäí øÜìçéçÜßÞàèæéÝäãä éìÞÜèéí ? íÜåìàÝïæéí äïíîäöääí ïçÜòæàíä íÜÝùéí íÜúÜæúé ßÜçöáàæäí ßÜ çéñÜæÜñäí íÜìõàæäíÜ ãï øÜìßÞäèàÝäí íÜðï÷áàæâà éìÞÜèïæä åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä øàíäã 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè Ü äòàÝí ÞÜßÜøóáàîäæàÝàÝí åéèíîäîïöäÜíãÜè åéèíîäîïöäïìä ôàãÜèúçàÝäí åÜèéèäí êìàâäßàèîäí çãÜáìéÝäí ÜðúÜâàãäí Üáîéèéçäïìä ìàíêïÝæäåäíÜ ßÜ ÜùÜìäí Üáîéèéçäïìä ìàíêïÝæäåäí úàæäíïðæàÝäí ïçÜòæàí éìÞÜèéãÜ èéìçÜîäïæä ÜñîàÝäí ôàíÜÝÜçäíéÝäí íÜåäãúàÝâà 1 Ý äúäæÜáí ßÜáÜí íÜúàæçøäðé éìÞÜèéàÝí ôéìäí åéçêàîàèöääí ôàíÜúàÝ Þ äúäæÜáí çéñÜæÜñàãÜ êéæäîäåïì ÞÜàìãäÜèàÝÜãÜ ôàñçèäíÜ ßÜ íÜñçäÜèéÝäí åéèíîäîïöäïìéÝäí íÜåäãúàÝí ß äúäæÜáí ìàðàìàèßïçäíÜ ßÜ ÜìõàáèàÝäí çéçøàíìäÞàÝàæä èéìçàÝäí ßÜ ÜçèéìçàÝäí íÜðï÷áàæâà õÜîÜìàÝïæä ÜèõÜíÜîÜìàÝàæä ÜìõàáèàÝäí ìàðàìàèßïçäí åéèíîäîïöäïìéÝÜíãÜè ßÜåÜáôäìàÝïæ ßÜáÜí 1 pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API à äúäæÜáí íÜàìãÜôéìäíé úàæôàåìïæàÝàÝäí ßÜ ôàãÜèúçàÝàÝäí åéèíîäîïöäïìéÝäí íÜåäãúí á êäìäí íÜìõàæäí íÜðï÷áàæâà äúäæÜáí èéìçÜîäïæä ÜñîàÝäí åéèíîäîïöäïìéÝÜí íÜñÜìãáàæéí åéèíîäîïöääí çàéìà ãÜáäã ÜòäÜìàÝïæä ÜßÜçäÜèäí ÷äìäãÜß ïðæàÝàÝãÜè ßÜ ãÜáäíïðæàÝàÝãÜè çäçÜìãàÝäã 1 á äúäæÜáí ßÜáÜí ?ÜùÜìäí Üáîéèéçäïìä ìàíêïÝæäåäí íîÜîïíäí ôàíÜúàÝ ?íÜñÜìãáàæéí åéèíîäîïöäïìä åÜèéèäí ßÜìòáàáäí ãÜéÝÜâà 1 á ãáäãççÜìãáàæä àìãàïæäí øÜìçéçÜßÞàèæéÝäãä éìÞÜèéí ? íÜåìàÝïæéí íÜìõàæäí íÜðï÷áàæâà äúäæÜáí èéìçÜîäïæä Üñîäí åéèíîäîïöäïìéÝäí íÜåäãúí åéèíîäîïöääí çàôáäßà ãÜáãÜè çäçÜìãàÝäã 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè á äïíîäöääí ïçÜòæàíä íÜÝùéí øÜìßÞäèàÝäí íÜðï÷áàæâà äúäæÜáí èéìçÜîäïæä ÜñîàÝäí ôàíÜÝÜçäíéÝÜí åéèíîäîïöääí à à à àßÜ àçïúæàÝãÜè 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè â ÜúéìöäàæàÝí íÜñÜìãáàæéí åéèíîäîïöääã ßÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã ÞÜèíÜâòáìïæ íúáÜ ïðæàÝÜçéíäæàÝàÝí  íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéí ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜ íÜÝéæééÜ ÜìÜåéèíîäîïöäïìÜß öèéÝäæä èéìçÜîäïæä Üñîä Üèçäíä èÜøäæä åÜìÞÜáí äïìäßäïæ ÷ÜæÜí íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéí ôàíÜÝÜçäíä ÞÜßÜøóáàîäæàÝäí ÞÜçéñáàóèàÝäí çéçàèîäßÜè çïúæä  íÜñÜìãáàæéí ïâàèÜàíä íÜíÜçÜìãæé Üìäí íÜåÜíÜöäé íÜíÜçÜìãæé 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  íÜñÜìãáàæéí ïâàèÜàíä íÜíÜçÜìãæéí ãÜáçûßéçÜìàí ßÜ ïâàèÜàíä íÜíÜçÜìãæéí çéíÜçÜìãæààÝí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí øÜìßÞäèàÝäã íääãä ôàçÜßÞàèæéÝäí ïçìÜáæàíéÝäã äìõàáí êÜìæÜçàèîä ÜìÜèÜåæàÝ øæäí áÜßäã  íÜñÜìãáàæéí ïâàèÜàíä íÜíÜçÜìãæéí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ éìÞÜèäâÜöäÜ íÜñçäÜèéÝäíÜ ßÜ ïâàèÜàíä íÜíÜçÜìãæéí øàáìãÜ ïðæàÝÜçéíäæàÝäí áÜßÜçßà ôàøóáàîäí øàíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  íÜñÜìãáàæéí ïâàèÜàíä íÜíÜçÜìãæéí ãÜáçûßéçÜìà ßÜ øàáìàÝä úàæôàïúàÝàæä ÜìäÜè ïâàèÜàíä íÜíÜçÜìãæéí ãÜáçûßéçÜìäí ßÜ øàáìàÝäí íäíúæäí íÜçÜìãæäí êÜíïúäíÞàÝÜôä çäöàçÜ ßÜåÜáàÝÜ ÜèßÜêÜîäçìàÝÜ çÜãä Ýäèäí çÜèñÜèäí íÜçïôÜé ÜßÞäæäí ÜèêäìÜßä ÞÜõúìàåÜ ôàä÷æàÝÜ çúéæéß êÜìæÜçàèîäí ãÜèúçéÝäã ÞÜçéèÜåæäíäÜ ßÜèÜôÜïæâà øÜíøìàÝäí ôàçãúáàáÜ ìÜö ßÜïóéáèàÝæäá ïèßÜ àöèéÝéí êÜìæÜçàèîí ãï êÜìæÜçàèîä Üì çäíöàçí ãÜèúçéÝÜí ßÜåÜáàÝïæä ÜèßÜêÜîäçìàÝïæä êäìä ßÜïóéáèàÝæäá ïèßÜ ÞÜèãÜáäíïðæßàí çïúæä ÜçéòàÝïæäÜ 1 ãÜáä çààñáíà íÜúàæçøäðé ðäèÜèíàÝä ßÜ å éèî ìéæä pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API çïúæä  íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîä íääãä ôàçÜßÞàèæéÝäí ïçìÜáæàíéÝäã óéáàæøæäïìÜß äòàÝí íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí åÜèéèí ìéçàæíÜö úàæí Üøàìí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä íÜñÜìãáàæéí íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí ôàßÞàèäíÜ ßÜ çäòàÝäí øàíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åÜèéèäã çïúæä  çúéæéß íÜñÜìãáàæéí çãÜáìéÝÜÜ ïðæàÝÜçéíäæä êÜìæÜçàèîäí åéçäîàîàÝãÜè ÷äìäãÜßä çéèÜöàçàÝäíÜ ßÜ çäçÜìãïæàÝàÝäí ôàãÜèúçàÝäí ôàçßàÞ íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí ãÜèúçéÝäã êÜìæÜçàèîí øÜìïßÞäèéí íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí êìéàñîä  çãÜáìéÝÜ çéçÜáÜæä øæäí Ýäïûàîäí êìéàñîí êÜìæÜçàèîí øÜìïßÞàèí ÜìÜ ïÞáäÜèàí íÜçä ãáäíÜ íÜÝäïûàîé øæäí ßÜçãÜáìàÝÜçßà Ýäïûàîäí êìéàñîãÜè àìãÜß çãÜáìéÝÜ øÜìÜßÞàèí çéúíàèàÝÜí çäçßäèÜìà øæäí Ýäïûàîäí ôàíìïæàÝäí çäçßäèÜìàéÝäí ôàíÜúàÝ íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí ôàíìïæàÝäí ÜèÞÜìäôí çãÜáìéÝÜ êÜìæÜçàèîí ßÜíÜçîåäöàÝæÜß øÜìïßÞàèí íÜÝäïûàîé øæäí ßÜíìïæàÝäßÜè ÜìÜ ïÞáäÜèàí ãáäíÜ ãï êÜìæÜçàèîä íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí ôàïíìïæàÝæéÝäí ôàçãúáàáÜôä Üì ßÜÜçîåäöàÝí íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí ôàíìïæàÝäí ÜèÞÜìäôí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ÞÜèäúäæÜáí çãÜáìéÝäí êÜíïúäíçÞàÝæéÝäí íÜåäãúí ßÜ êÜìæÜçàèîí àìãä ãáäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä ÜöèéÝàÝí ãÜáäíä ßÜíÜÝïãàÝïæä ÞÜßÜøóáàîäæàÝäí ãÜéÝÜâà  åéèíîäîïöääí çïúæäí ?ܲ°Ã ß?ñáàêïèñîàÝäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ ôàçãúáàáàÝôä êÜìæÜçàèîäí çäàì åéèíîäîïöääã ßÜßÞàèäæ áÜßÜôä íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí ßÜïçîåäöàÝæéÝäíÜí íÜúàæçøäðé Ýäïûàîí ßàåìàîäã ÜçîåäöàÝí êìàâäßàèîä  çãÜáìéÝäí ãÜèúçéÝäí ÞÜìàôà ßÜïôáàÝàæäÜ Ýäïûàîäí êìéàñîôä öáæäæàÝäí ôàîÜèÜ çãÜáìéÝÜí çúéæéß äçêäìéÝäã ôàï÷æäÜ çéíãúéáéí êÜìæÜçàèîí ßÜçÜîàÝäãä íÜúàæçøäðé úÜìûäí ÞÜòàÝÜ ãï çäïãäãàÝí çäíä ßÜðÜìáäí øóÜìéí  êÜìæÜçàèîä ïðæàÝÜçéíäæäÜ ÞÜÜåéèîìéæéí çãÜáìéÝäí çäàì íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí íÜúíìàÝäí úÜìûáäí åÜèéèäàìàÝÜ ßÜ ßÜìòáàáàÝäí Üòçéõàèäí ôàçãúáàáÜôä çäçÜìãéí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîí íÜÝäïûàîé íÜúíìàÝäí úÜìûáäí ôàõàìàÝäí çéãúéáèäã íÜÝäïûàîé íÜúíìàÝäí ÜìÜåÜèéèäàìä úÜìûáäí ßÜßÜíîïìàÝäí ôàçãúáàáÜôä êìàâäßàèîä äòàÝí ôàíÜÝÜçäí ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜí  ãï êÜìæÜçàèîçÜ áàì çéÜúàìúÜ Üççïúæäí çà êïèñîäã ßÜßÞàèäæä øàíäí ßÜöáäã øÜìßÞàèäæä Ýäïûàîäí çäòàÝÜ íÜçä ãáäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ïðæàÝÜçéíäæäÜ ÞÜßÜÜóàèéí çãÜáìéÝÜ ÜèßÜäãúéáéí êÜìæÜçàèîä ßÜ ßÜèäôèéí ìäÞÞÜìàôà ÜìõàáèàÝä  íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí ßÜïçîåäöàÝæéÝäí ôàçãúáàáÜôä êÜìæÜçàèîäí ßÜãúéáèäíÜí êìàâäßàèîä ßàåìàîäã ßÜÜçîåäöàÝí íÜúàæçøäðé Ýäïûàîí ßÜ ÜúæÜßÜìõàïæä êÜìæÜçàèîäí ïðæàÝÜçéíäæàÝäí öèéÝäßÜè àìã ãáàôä øÜìïßÞàèí çÜí ßÜíÜçîåäöàÝæÜß  åÜèéèêìéàñîä ìéçàæäö äøáàáí çäçßäèÜìà øæäí íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí úÜìûàÝäí âìßÜí ôàçéíÜáæàÝäí ôàçöäìàÝÜí ÜèíÜúàæçøäðéí çäàì ÜúÜæä ðäèÜèíïìä áÜæßàÝïæàÝàÝäí ÜòàÝÜí êÜìæÜçàèîçÜ ôàä÷æàÝÜ çääòéí çúéæéß çãÜáìéÝäí ãÜèúçéÝäí ôàçßàÞ úéæé çéçÜáÜæ íÜðäèÜèíé øàæãÜè ßÜåÜáôäìàÝïæä âàçéÜòèäôèïæä åÜèéèêìéàñîàÝä ? çãÜáìéÝäí çäàì êÜìæÜçàèîãÜè ôàãÜèúçàÝïæä íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí ÷äìäãÜßä êÜìÜçàîìàÝäí ðÜìÞæàÝôä 1 çïúæä 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  çúéæéß íÜñÜìãáàæéí çãÜáìéÝÜÜ ïðæàÝÜçéíäæä êÜìæÜçàèîäí åéçäîàîàÝãÜè ÷äìäãÜßä çéèÜöàçàÝäíÜ ßÜ çäçÜìãïæàÝàÝäí ÞÜèúäæáäí ôàçßàÞ êÜìæÜçàèîí øÜìïßÞäèéí íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí êìéàñîä pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API çãÜáìéÝÜ çéçÜáÜæä øæäí íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí êìéàñîí êÜìæÜçàèîí øÜìïßÞàèí íÜÝäïûàîé øæäí ßÜíìïæàÝÜçßà ÜìÜ ïÞáäÜèàí íÜçä ãáäíÜ íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí êìéàñîãÜè àìãÜß çãÜáìéÝÜ øÜìÜßÞàèí çéúíàèàÝÜí çäçßäèÜìà øæäí íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí ôàíìïæàÝäí çäçßäèÜìàéÝäí ôàíÜúàÝ íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí ôàíìïæàÝäí ÜèÞÜìäôí çãÜáìéÝÜ êÜìæÜçàèîí ßÜíÜçîåäöàÝæÜß øÜìïßÞàèí íÜÝäïûàîé øæäí ßÜíìïæàÝäßÜè ÜìÜ ïÞáäÜèàí ãáäíÜ  çãÜáìéÝäí ãÜèúçéÝäí ÞÜìàôà ßÜïôáàÝàæäÜ íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí êìéàñîôä öáæäæàÝäí ôàîÜèÜ çãÜáìéÝÜí ôàï÷æäÜ çéíãúéáéí êÜìæÜçàèîí ßÜçÜîàÝäãä íÜúàæçøäðé úÜìûäí ÞÜòàÝÜ ãï çäïãäãàÝí çäíä ßÜðÜìáäí øóÜìéí  ãï êÜìæÜçàèîä áàì çéÜúàìúàÝí øÜìßÞàèäæä íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí çäòàÝÜí ãáäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä úÜìûàÝä ßÜäðÜìàÝÜ øäèÜ øæäí íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí çäúàßáäã  åÜèéèêìéàñîä ìéçàæäö äøáàáí çäçßäèÜìà øæäí íÜúàæçøäðé Ýäïûàîäí úÜìûàÝäí âìßÜí ôàçéíÜáæàÝäí ôàçöäìàÝÜí ÜèíÜúàæçøäðéí çäàì ÜúÜæä ðäèÜèíïìä áÜæßàÝïæàÝàÝäí ÜòàÝÜí êÜìæÜçàèîçÜ ôàä÷æàÝÜ çääòéí çúéæéß çãÜáìéÝäí ãÜèúçéÝäí ôàçßàÞ úéæé çéçÜáÜæ íÜðäèÜèíé øàæãÜè ßÜåÜáôäìàÝïæä åÜèéèêìéàñîä ? çãÜáìéÝäí ãÜèúçéÝäã ÜèçãÜáìéÝäí çäàì êÜìæÜçàèîôä øÜìßÞàèäæä ñáàóèäí ÷äìäãÜßä çéèÜöàçàÝäíÜ ßÜ çäçÜìãïæàÝàÝäí ßéåïçàèîäí ðÜìÞæàÝôä  íÜûÜìé íÜúíìàÝäí úÜìûáÜí êÜìæÜçàèîä ÜåéèîìéæàÝí íÜúàæçøäðé Üïßäîäí íÜçíÜúïìäí çàôáàéÝäã 1  úÜèÞì÷æäáä íîÜÝäæïìä àåéèéçäåïìä âìßäí ïâìïèáàæíÜóéðÜß àåéèéçäåïìä êéæäîäåäí ðï÷àçßàÝæïìä êìäèöäêàÝä ßÞäèßàÝÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã çÜåìéàåéèéçäåïìä êÜìÜçàîìàÝäí ßÜßÞàèäæä âòáìàÝäí ßÜìòáàáäíÜ ßÜ ÞÜèíÜåïãìàÝïæä ÜïöäæàÝæéÝäí ßìéí âòáìàÝäíÜÞÜè ÞÜßÜößàèäí ôàçãúáàáàÝä Üíàáà êÜìÜçàîìàÝäí âòáìàÝãÜè ßÜÝìïèàÝäí çäâèäã ÞÜèíÜúéìöäàæàÝàæä òéèäí÷äàÝàÝä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  çïúæä  íÜáÜæßàÝïæéÜ ÞÜßÜíÜúÜßàÝäíÜ ßÜ çéíÜåìàÝæàÝäí ÞÜßÜúßÜ åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä éßàèéÝäãÜ ßÜ øàíäã  ÞÜßÜíÜúÜßàÝäíÜ ßÜ çéíÜåìàÝæàÝäí íîìïñîïìÜí ôàçéòàÝäí øàíí ÜßÞàèí çúéæéß åÜèéèä  ÞÜßÜíÜúÜßàÝäíÜÞÜè ÞÜèãÜáäíïðæàÝÜ ßÜíÜôáàÝäÜ çúéæéß åÜèéèäã 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  íÜàìãé íÜúàæçøäðéàÝìäáä ÞÜßÜíÜúÜßäí ÜúÜæä íÜúäí ôàçéòàÝÜ ÞÜìßÜ ÜñöäâäíÜ ÜèíÜàìãé íÜúàæçøäðéàÝìäáä ÞÜßÜíÜúÜßäí íÜúäí çäúàßáäã ÜìíàÝïæä ÞÜèÜåáàãäí âàßÜ âòáìäí ÞÜâìßÜ ôàíÜ÷æàÝàæäÜ çúéæéß ìàðàìàèßïçäí Þâäã ÞÜìßÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä ôàçãúáàáàÝäíÜ ìàðàìàèßïçäí ßÜèäôáèäí äèäöääìàÝäí ïðæàÝÜ Üñáí çúéæéß íÜñÜìãáàæéí çãÜáìéÝÜí 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  íÜàìãé íÜúàæçøäðéàÝìäáä ÞÜßÜíÜúÜßäí ÜúÜæä íÜúäí ôàçéòàÝÜß Üèâòáìïæä ÞÜèÜåáàãäí ÞÜâìßÜß Üì õÜäãáæàÝÜ ÞÜßÜíÜúÜßäí ôàçéòàÝÜ ÜèöáæäæàÝÜ ìéçàæäö ÜìíàÝïæä ÞÜßÜíÜúÜßäí ÜæîàìèÜîäáÜÜ ÜèÜèÜöáæàÝí çÜí ßÜ ÜçÜáà ßìéí Üì âìßäí íÜÞÜßÜíÜúÜßé îáäìãí íÜàìãé íÜúàæçøäðéàÝìäáä ÞÜßÜíÜúÜßäí ÜúÜæä íÜúäí ôàçéòàÝÜß Üèâòáìïæä ÞÜèÜåáàãäí ÞÜâìßÜß Üì õÜäãáæàÝÜ ÜÞìàãáà ÞÜßÜíÜúÜßäí íÜúäí çäúàßáäã ÜìíàÝïæä âòáìïæä ÞÜèÜåáàãäí ðÜìÞæàÝôä ÞÜßÜíÜúÜßäí ÞÜèÜåáàãäí öáæäæàÝÜ 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API çéçàèîäßÜè  çïúæä  íÜñÜìãáàæéí àìéáèïæä ÝÜèåä øÜìçÜìãÜáí ñáàóèäí çéèàîÜìïæ êéæäîäåÜí ðÜíàÝäí íîÜÝäæïìéÝäí ïâìïèáàæíÜóéðÜß ßÜ úàæí ïøóéÝí ðäèÜèíïìä íàñîéìäí íîÜÝäæïì ðïèñöäéèäìàÝÜí 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  ÜçéòàÝïæäÜ 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  àìéáèïæä ÝÜèåä Üìäí ÝÜèåãÜ ÝÜèåä íÜñÜìãáàæéí çãÜáìéÝäí ÝÜèåäìä ßÜ ðäíåÜæïìä ÜÞàèîä  àìéáèïæä ÝÜèåä ßÜçéïåäßàÝàæäÜ ãÜáäí íÜñçäÜèéÝÜôä àìéáèïæä ÝÜèåäí ïðæàÝÜ çéáÜæàéÝÜ íÜñçäÜèéÝäí øàíä ßÜ ßÜçéïåäßàÝæéÝäí ÞÜìÜèîäÜ ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã  ðïæäí íÜúàæøéßàÝÜ ßÜ àìãàïæä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åÜèéèäã ðïæäí àçäíääí ïðæàÝÜ Üñáí çúéæéß àìéáèïæ ÝÜèåí çïúæä  íÜñÜìãáàæéí àìéáèïæä ÝÜèåäí ïçÜòæàíä éìÞÜèéÜ àìéáèïæä ÝÜèåäí íÜÝùé ìéçæäí øàáìàÝí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí øÜìßÞäèàÝäã øæäí áÜßäã íääãä ôàçÜßÞàèæéÝäí ïçìÜáæàíéÝäã äìõàáí êÜìæÜçàèîä àìéáèïæä ÝÜèåäí íÜÝùéí øàáìàÝäí ÞÜßÜóàèàÝÜ ôàä÷æàÝÜ çúéæéß êÜìæÜçàèîäí ÞÜßÜøóáàîäæàÝäã àçïúæäí ôàíÜÝÜçäíÜß  àìéáèïæä ÝÜèåäí êìàâäßàèîí àìéáèïæä ÝÜèåäí íÜÝùéí øàáìãÜÞÜè ãÜèÜçßàÝéÝÜâà èäôèÜáí ßÜ ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÜãÜáäíïðæàÝí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  àìéáèïæä ÝÜèåä ÜèÞÜìäôáÜæßàÝïæäÜ êÜìæÜçàèîäí øäèÜôà ßÜ óéáàæøæäïìÜß øÜìïßÞàèí çÜí ãÜáäíä íÜñçäÜèéÝäí ÜèÞÜìäôí 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  çïúæä  íÜûÜìé íÜúíìàÝäíÜ ßÜ íúáÜ çÜîàìäÜæïì ðÜíàïæéÝÜãÜ ÞÜçéóàèàÝÜíÜ ßÜ úÜìûáÜí âàßÜçúàßáàæéÝí íÜúàæçøäðé Üïßäîäí íÜçíÜúïìä äÞä ïðæàÝÜçéíäæäÜ ÜÞìàãáà ôàÜçéøçéí íÜðäèÜèíé íÜçàïìèàé åéèîìéæäí íúáÜ íÜúàæçøäðé éìÞÜèéãÜ íÜñçäÜèéÝÜ øÜìïßÞäèéí êÜìæÜçàèîí íÜÞÜßÜíÜúÜßé åÜèéèçßàÝæéÝäí íìïæóéðäí øäèÜßÜßàÝàÝä 1 Üçéñçàßßàí øæäí äáæäíäßÜè  íÜúàæçøäðé Üïßäîäí íÜçíÜúïìä ßÜçéïåäßàÝàæäÜ ãÜáäí íÜñçäÜèéÝÜôä äÞä ÜèÞÜìäôáÜæßàÝïæäÜ íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîäí øäèÜôà íÜúàæçøäðé Üïßäîäí íÜçíÜúïìäí ÞàèàìÜæïì Üïßäîéìí øæäí áÜßäã íääãä ôàçÜßÞàèæéÝäí ïçìÜáæàíéÝäã êÜìæÜçàèîäí ãÜáçûßéçÜìäí øÜìßÞäèàÝäã äìõàáí íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîä çäíä ãÜèÜçßàÝéÝäßÜè ÞÜãÜáäíïðæàÝäí íÜðï÷áæàÝä ßÜ øàíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åéèíîäîïöääãÜ ßÜ åÜèéèäã 1 Üçéñçàßßàí øæäí äáæäíäßÜè  øàæäøÜßôä éìûàì Ýäïûàîäí ôàíìïæàÝäí øäèÜíøÜìä ÜèÞÜìäôäíÜ ßÜ íìïæä ÜèÞÜìäôäí øÜìßÞàèäí ßìéí íÜúàæçøäðé Üïßäîäí pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API íÜçíÜúïìä êÜìæÜçàèîí øÜìïßÞàèí çéúíàèàÝÜí çãÜáìéÝäí ÜèÞÜìäôãÜè ßÜåÜáôäìàÝäã úéæé øàæäøÜßôä àìãúàæ ? ãÜáäíä íÜñçäÜèéÝäí ÜèÞÜìäôí 1 Üçéñçàßßàí øæäí äáæäíäßÜè  íÜúàæçøäðé Üïßäîäí íÜçíÜúïìäí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ éìÞÜèäâÜöäÜ ßÜ íÜñçäÜèéÝäí øàíä ßÜçéïåäßàÝæéÝäí ÞÜìÜèîäÜ ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åÜèéèäã 1 Üçéñçàßßàí øæäí äáæäíäßÜè  íÜúàæçøäðé åéèîìéæäí íúáÜ éìÞÜèéàÝä äñçèàÝÜ åÜèéèäí ôàíÜÝÜçäíÜß ãÜáä çàôáäßà íÜúàæçøäðéí ãÜáßÜöáÜ çïúæä  ãÜáßÜöáäãä éçä íÜñÜìãáàæéí íïáàìàèïæä ïðæàÝÜÜ  ñáàóèäí ßÜçéïåäßàÝæéÝäí íïáàìàèäîàîäíÜ ßÜ îàìäîéìäïæä çãæäÜèéÝäí ßÜíÜöÜáÜß ÜÞìàãáà íÜàìãÜôéìäíé áÜæßàÝïæàÝÜãÜ ôàíÜíìïæàÝæÜß íÜñÜìãáàæéí üóÜáí íÜçúàßìé ÷ÜæàÝä  íÜçúàßìé ÷ÜæàÝäí íÜúàéÝàÝä ßÜ ôàçÜßÞàèæéÝÜ ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åÜèéèäã íÜçúàßìé ÷ÜæàÝäí íîìïñîïìÜí ÜçîåäöàÝí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ìÜéßàèéÝÜí åäàìéáèïæä ïôäôìéàÝäí íÜÝùéí øÜìßÞäèàÝäã êÜìæÜçàèîä íääãä ôàçÜßÞàèæéÝäí ïçìÜáæàíéÝäã çïúæä  íÜçúàßìé ÜòçôàèàÝæéÝäíÜ ßÜ ñáàóèäí ãÜáßÜöáäí éìÞÜèäâÜöääíÜãáäí äñçèàÝÜ àìéáèïæä ïôäôìéàÝäí íÜÝùé ìéçàæíÜö úàæç÷òáÜèàæéÝí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä  àìéáèïæä ïôäôìéàÝäí íÜÝùéí ôàçÜßÞàèæéÝÜ ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ ßÜ íÜñçäÜèéÝäí øàíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã çïúæä  íÜçúàßìé ÷ÜæàÝäí ÞÜçéóàèàÝäí ôàíÜúàÝ ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜí äòàÝí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ßÜ íÜÜãäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä ôàÜñáí äÞä êÜìæÜçàèîôä ßÜíÜçîåäöàÝæÜß ÜçÜíãÜè íÜàìãÜôéìäíé áÜæßàÝïæàÝÜãÜ ôàíÜíìïæàÝæÜß íÜçúàßìé ÷ÜæãÜ ÞÜçéóàèàÝÜ ßÜïôáàÝàæäÜ íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîäí ãÜèúçéÝäí ÞÜìàôà  íÜúàæçøäðéí ãÜáßÜöáäí çäâèäã ÞÜèíÜåïãìàÝïæ ßÜ åÜèéèäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ ôàçãúáàáàÝôä ñáàóÜèÜôä íúáÜ íÜúàæçøäðéí íÜçúàßìé ÷Üæäí ôàçéóáÜèäí ÞÜçéóàèàÝäíÜ ßÜ ÞÜßÜÜßÞäæàÝäí ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜí äòàÝí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ÞÜßÜøóáàîäæàÝÜ ßÜïóéáèàÝæäá øÜìàßÞäèàÝÜ êÜìæÜçàèîí ßÜíÜçîåäöàÝæÜß ßÜ ÷ÜæÜôä ôàßäí êÜìæÜçàèîäí ãÜèúçéÝäí ôàçßàÞ 1 çïúæä  íÜñÜìãáàæéí ßÜöáÜ íÜñÜìãáàæéí óéáàæä çéñÜæÜñäí çéáÜæàéÝÜÜ pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API ñáàóèäí ßÜöáÜ ßÜ íÜçúàßìé áÜæßàÝïæàÝäí çéúßÜ íÜÜçäíé ïèÜìäí çñéèà óáàæÜ çéñÜæÜñäí áÜæäÜ íÜçúàßìé áÜæßàÝïæàÝäí çéúßäí ðéìçÜí ÜßÞàèí åÜèéèä ãÜáä çàôáäßà ÜßÞ äæéÝìäáä ãáäãççÜìãáàæéÝÜ 1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè çïúæä  1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  ÜßÞäæéÝìäáä ãáäãççÜìãáàæéÝäí øÜìçéçÜßÞàèæéÝäãä ßÜ ÜòçÜíìïæàÝàæä éìÞÜèéàÝäí ôàñçèäíÜ ßÜ íÜñçäÜèéÝäí øàíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã ÜßÞäæéÝìäáä ãáäãççÜìãáàæéÝäí ÜòçÜíìïæàÝàæä éìÞÜèéàÝä ÜèÞÜìäôáÜæßàÝïæä ÜìäÜè ÜßÞäæéÝìäáä ãáäãççÜìãáàæéÝäí øÜìçéçÜßÞàèæéÝäãä éìÞÜèéàÝäí øäèÜôà  ÜßÞäæéÝìäáä ãáäãççÜìãáàæéÝäí øÜìçéçÜßÞàèæéÝäã éìÞÜèéí ? íÜåìàÝïæéí äìõàáàè ãáäãççÜìãáàæä àìãàïæäí îàìäîéìäÜâà ìàÞäíîìäìàÝïæä íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñààÝä êäìßÜêäìä íÜóéáàæãÜé ãÜèÜíøéìä íÜÜìõàáèé ïðæàÝäí íÜðï÷áàæâà ðÜìïæä åàèùäíóìäã  ãáäãççÜìãáàæä àìãàïæäí ôàñçèäíÜ ßÜ ÞÜïñçàÝäí ÜÞìàãáà çäíä ÜßçäèäíîìÜöäïæä íÜâòáìàÝäí ÞÜßÜíäèûáäí øàíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã ãáäãççÜìãáàæä àìãàïæäí ÞÜïñçàÝÜí Üèçäíä ÜßçäèäíîìÜöäïæä íÜâòáìàÝäí ÞÜßÜíäèûáÜí ïèßÜ ïíøìàÝßàí ãáäãççÜìãáàæ àìãàïæãÜè åéèíïæîÜöäàÝä çïúæä  1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  ÜßÞäæéÝìäáä ãáäãççÜìãáàæéÝäí ïðæàÝÜçéíäæàÝàÝä ÞÜçäûèïæäÜ íÜúàæçøäðé éìÞÜèéãÜ ïðæàÝÜçéíäæàÝàÝäíÜÞÜè ãáäãççÜìãáàæ àìãàïæí Üñáí íÜåïãÜìä ßÜ ßàæàÞäìàÝïæä ïðæàÝÜçéíäæàÝÜèä ÜßÞäæéÝìäáä ãáäãççÜìãáàæéÝäí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜãÜ ÞÜèíÜâòáìäí ÷äìäãÜßä êìäèöäêàÝä ßÜ ïðæàÝÜçéíäæàÝÜèä ßÞäèßàÝÜ éìÞÜèïæä åÜèéèäã  ãáäãççÜìãáàæä àìãàïæä íÜåïãÜì ïðæàÝÜçéíäæàÝàÝí ÜúéìöäàæàÝí íÜñÜìãáàæéí åÜèéèçßàÝæéÝäã ßÜßÞàèäæä øàíäã ßÜçéïåäßàÝæÜß ßÜ íÜåïãÜìä êÜíïúäíçÞàÝæéÝäã éìÞÜèïæä åÜèéèäã ÞÜèíÜâòáìïæä íÜåïãÜìä ïðæàÝÜçéíäæàÝÜèä àñíåæïâäïìäÜ  ãáäãççÜìãáàæä àìãàïæä ïðæàÝÜçéíäæäÜ ãÜáäíä äèäöäÜîäáäã ÞÜßÜøóáäîéí èàÝäíçäàìä íÜåäãúä ìéçàæäö íÜñÜìãáàæéí åÜèéèçßàÝæéÝäã Üì Üìäí úàæäíïðæàÝäí íúáÜ éìÞÜèéí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ ßÜ Üåì÷Üæïæä Üì Üìäí åÜèéèäã  íÜúàæçøäðé éìÞÜèéàÝäí çäàì ãáäãççÜìãáàæä àìãàïæäíÜãáäí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜãÜ ßàæàÞäìàÝÜ ßÜíÜôáàÝäÜ íÜåÜèéèçßàÝæé ÜñîàÝäí ÜÞìàãáà úàæôàåìïæàÝàÝäí íÜðï÷áàæâà çúéæéß ôàíÜÝÜçäíä çÜîàìäÜæïìä ßÜ ðäèÜèíïìä ìàíïìíàÝäí ÞÜßÜöàçäã ìéçàæãÜ éßàèéÝäí ÞÜÜèÞÜìäôàÝäí øàíä ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ åÜèéèäã çïúæä  1 Üçéñçàßßàí øæäí äÜèáìäßÜè  ÜßÞäæéÝìäá ãáäãççÜìãáàæéÝÜí Üñáí íÜåïãÜìä ñéèàÝÜ ßÜ ðäèÜèíàÝä  ãáäãççÜìãáàæä àìãàïæäí éìÞÜèéàÝäí çäàì ãÜáäÜèãä åéçêàîàèöääí ðÜìÞæàÝôä çäòàÝïæä ÞÜßÜøóáàîäæàÝàÝäí ôàíìïæàÝÜ íÜáÜæßàÝïæéÜ ãáäãççÜìãáàæä àìãàïæäí îàìäîéìäÜâà  ÜßÞäæéÝìäáä ãáäãççÜìãáàæéÝäí éìÞÜèéàÝäí íÜñçäÜèéÝäí íÜúàæçøäðé âàßÜçúàßáàæéÝÜ úéìöäàæßàÝÜ åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API øàíäã íÜúàæçøäðé âàßÜçúàßáàæéÝäí ÞÜèúéìöäàæàÝäí çäâÜèäÜ ÜßÞäæéÝìäáä ãáäãççÜìãáàæéÝäí èéìçÜîäïæä ÜñîàÝäí íÜñÜìãáàæéí åÜèéèçßàÝæéÝÜíãÜè ôàíÜÝÜçäíéÝäí ïâìïèáàæóéðÜ ßÜ ßàæàÞäìàÝïæä ïðæàÝÜçéíäæàÝàÝäí ûàìéáÜèä ÞÜèúéìöäàæàÝÜ íÜúàæçøäðé âàßÜçúàßáàæéÝÜ úéìöäàæßàÝÜ çäíä çäâèàÝäí êìéêéìöäïæÜß  ãÜáä çàìáà å éèíî äî ïöääí Þ ÜßÜíäèû áÜ çïúæä  åéèíîäîïöääí âéÞÜßä ÜèèÜøäæéÝìäáä ÞÜßÜíäèûáäí åÜèéèêìéàñîäí ôàîÜèäí ïðæàÝÜ Üñáã Ü êìàâäßàèîí ÜçéòàÝïæ äñèàí 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  Ý êÜìæÜçàèîäí øàáìãÜ íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí èÜúàáÜìâà çàîí Þ ÜìÜèÜåæàÝ Üçéçìõàáàæí  åéèíîäîïöääí ÞÜßÜíäèûáäí åÜèéèêìéàñîä øÜìàßÞäèàÝÜ íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîí ìéçàæäö ÜñáàóèàÝí çÜí íÜóéáàæãÜé íÜúÜæúé ÞÜèúäæáäíÜãáäí êÜìæÜçàèîôä åÜèéèêìéàñîäí ÞÜèúäæáÜ äøóàÝÜ çäíä ÞÜçéñáàóèàÝäßÜè àìãä ãáäí ôàçßàÞ  åéèíîäîïöääí ÞÜßÜíäèûáäí åÜèéèêìéàñîä çäòàÝïæÜß õÜäãáæàÝÜ ãï çÜí çúÜìí ßÜïùàìí íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîäí íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí íïæ öéîÜ éìä çàíÜçàßä  åéèíîäîïöääí ÞÜßÜíäèûáäí åÜèéèêìéàñîä çäòàÝïæÜß õÜäãáæàÝÜ ãï çÜí íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîäí éì ãÜèÜçäçßàáìïæ íàíäÜâà íïæ öéîÜ íÜçä ãáäí äèîàìáÜæäã çúÜìí ßÜïùàìí íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîäí íìïæä ôàçÜßÞàèæéÝäí ÜìÜèÜåæàÝ íÜçä çàéãúàßä 1 Üçéñçàßßàí øæäí éñîéçÝìäí çéìäÞä íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝäí ôàßàÞÜß Üìõàïæä íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîäí çäàì ðäöäí ßÜßàÝäí çéçàèîäßÜè  åéèíîäîïöääí àçïúæäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä øàíäã åéèíîäîïöääí ÞÜßÜíäèûáäí åÜèéèí úàæí Üøàìí ßÜ ÜñáàóèàÝí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä çïúæä  íÜÞÜèÞàÝé ÜèíÜéçÜìä çßÞéçÜìàéÝäí ÞÜçéöúÜßàÝÜ ÞÜçéäøáàáí åéèíîäîïöääí ÞÜßÜíäèûáäí ôàõàìàÝÜí íÜÞÜèÞàÝé ÜèíÜéçÜìä çßÞéçÜìàéÝäí ÞÜïñçàÝÜçßà ãÜáä çàöúìà pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API Þ ÜìßÜçÜáÜæä ßàÝïæàÝàÝä çïúæä  íÜñÜìãáàæéí åéèíîäîïöäÜ ÷ÜæÜôä ôàßäí íÜñÜìãáàæéí ÜúÜæÜìõàïæä êìàâäßàèîäíÜ ßÜ êÜìæÜçàèîäí ïðæàÝÜçéíäæàÝäí öèéÝäí ßòäßÜè  åéèíîäîïöääí à àßÜ àçïúæàÝä ÷ÜæÜôä ôàßäí åéèíîäîïöääí ÞÜçéñáàóèàÝäíãÜèÜáà çïúæä 1  åéèíîäîïöääí àçïúæäí êäìáàæä êïèñîä ßÜ àçïúæäí êäìáàæä êïèñîä Üçéñçàßßàí íÜñÜìãáàæéí éìÞÜèïæ åÜèéèôä ÃíÜñÜìãáàæéí íÜÜìõàáèé åéßàñíä ?ôàíÜÝÜçäíä öáæäæàÝàÝäíÜ ßÜ ßÜçÜîàÝàÝäí ôàîÜèäíãÜèÜáà  øàæí Üìõàïæä íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîäí ïðæàÝÜçéíäæàÝäí ôàøóáàîÜçßà çäíä ôàçÜßÞàèæéÝÜ ÜÞìàãáà ðìÜñöääí õÜçéóÜæäÝàÝäíÜãáäí ÜïöäæàÝàæä êÜìæÜçàèîäí øàáìãÜ ìÜéßàèéÝÜ ÞÜèäíÜâòáìàÝÜ ÜçêÜìæÜçàèîäí ÜìõàáèàÝäí ßìéí çéñçàßä åÜèéèçßàÝæéÝäí ôàíÜÝÜçäíÜß  øàæí íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîäí çéìäÞä ÜìõàáèàÝä îÜìßàÝÜ çÜäíôä ÜìõàáèàÝäí ãÜìäòí èäôèÜáí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ÜìõàáèàÝÜçßà ÜìÜ ïÞáäÜèàí ßòäíÜ 1  çïúæä  1 íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîäí øàáìäí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ ÜòïßÞàã øæäí çÜäíäí íÜêÜìæÜçàèîé ÜìõàáèàÝôä êìéêéìöäïæä íÜÜìõàáèé íäíîàçäã Üìõàïæ äçêÜìæÜçàèîäí øàáìàÝí ìéçàæãÜö íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîäí ßÜßÞàèäæàÝäã ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ áÜßÜçßà ôàïøóßÜã íÜñÜìãáàæéí åéèíîäîïöääí àçïúæäí çà êïèñîäí ?Ü?ñáàêïèñîäí ôàíÜÝÜçäíÜß ãï çÜãä ÜßÞäæçéèÜöáæààÝäí ïðæàÝÜçéíäæàÝÜ Üì Üìäí öèéÝäæä ßÜ ìéçæàÝäö Üòèäôèïæâà ãÜèúçéÝÜí ÞÜèÜöúÜßàÝàè øæäí äÜèáìÜçßà  çïúæä  1  ÜßÞäæéÝìäáä ãáäãççÜìãáàæéÝäí éìÞÜèéàÝäí ìäÞÞÜìàôà ÜìõàáèàÝä õÜîÜìßàí ÜìÜ ïÞáäÜèàí øæäí äáèäíäíÜ  ñÜæÜñ ãÝäæäíäí çàìäí ÜìõàáèàÝä õÜîÜìßàí íÜóéáàæãÜé ãÜèÜíøéìä êäìßÜêäìä íÜÜìõàáèé ïðæàÝäí íÜðï÷áàæâà ðÜìïæä åàèùäíóìäã Üççïúæäí êäìáàæä êïèñîäã ÞÜèíÜâòáìïæ áÜßÜôä  Üççïúæäí êäìáàæä ßÜ çà êïèñîàÝäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä ÜìõàáèàÝäí ãÜìäòí èäôèÜáí íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ÜìõàáèàÝÜçßà ÜìÜ ïÞáäÜèàí ßòäíÜ  Üççïúæäí ÜçéñçàßàÝäßÜè ãáäí áÜßÜôä íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîä ïâìïèáàæóéðí íÜñÜìãáàæéí íúáÜ íÜåÜèéèçßàÝæé ÜñîàÝäí Üç çïúæãÜè ôàíÜÝÜçäíéÝÜí pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API çïúæä 1  øæäí äÜèáìÜçßà íÜêÜìæÜçàèîé ßÜ íÜêìàâäßàèîé ÜìõàáèàÝôä çéèÜøäæàéÝäí ßÜ úçäí çäöàçäí ïðæàÝÜ íÜñÜìãáàæéí çéñÜæÜñààÝãÜè àìãÜß ôàíÜÝÜçäíä ÜíÜåäßÜè Üñáã êäìàÝí ìéçæàÝäö ßÜÝÜßàÝïæä ÜìäÜè ßÜ Ýéæé øæäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä çïßçäáÜß öúéáìéÝàè íÜñÜìãáàæéôä ßÜ Üççïúæäí ÜçéñçàßàÝäí çéçàèîäíãáäí Üñáã àáìéåÜáôäìäí øàáìä íÜúàæçøäðéí çéñÜæÜñàéÝÜ  Üççïúæäí êäìáàæä êïèñîäã ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæ ôàçãúáàáÜâà Üì áìöàæßàÝÜ åéèíîäîïöääí àçïúæäí êïèñîäã ßÜßÞàèäæä ôàâòïßáàÝä  çïúæä  øæäí ÜìõàáèàÝôä çéèÜøäæàéÝäí ïðæàÝÜ Üñáí åÜèéèäã ßÜßÞàèäæä øàíäã ìàÞäíîìäìàÝïæ çéñÜæÜñàãÜ êéæäîäåïì ÞÜàìãäÜèàÝÜí ìéçæäí äèäöäÜîäáÜ ßÜßÜíîïìàÝïæäÜ úàæçéøàìäã çÜäèö ÜèìéçàæíÜö üóÜáßÜ øÜìçéçÜßÞàèàæä êÜìæÜçàèîôä åéèíîäîïöääí çäòàÝäí ßòäíÜãáäí  êìéêéìöäïæä íäíîàçäã ÜìõàáèàÝä îÜìßàÝÜ àìãäÜèä êÜìîäïæä íääã  êéæäîäåïì ÞÜàìãäÜèàÝÜí íÜÜìõàáèé Ýæéåí ïðæàÝÜ Üñáí çÜëéìäîÜìïæ íÜÜìõàáèé éæñôä øÜìÜßÞäèéí ßàêïîÜîéÝäí äí åÜèßäßÜîäö ìéçàæäö äçÜáßìéïæÜß çäí êÜìîäïæ íäÜôäÜ  çÜëéìäîÜìïæ íÜÜìõàáèé éæñôä ÜìõàïæÜß õÜäãáæàÝÜ äíåÜèßäßÜîä ìéçàæäö úçÜãÜ çàî ìÜéßàèéÝÜí çääòàÝí çÜÞìÜç åàèùäíóìäí çéèÜøäæàãÜ ÜìÜèÜåæàÝ àìãä çàíÜçàßäíÜ êäìáàæ îïìôä ãï áàìö àìãçÜ åÜèßäßÜîçÜ áàì çääòé úçÜãÜ íÜùäìé ìÜéßàèéÝÜ õÜîÜìßàÝÜ çàéìà îïìä ìéçàæôäö çéèÜøäæàéÝÜí çääòàÝí ïåàãàíä ôàßàÞäí çñéèà éìä åÜèßäßÜîä ÜìõàïæÜß õÜäãáæàÝÜ äíåÜèßäßÜîä ìéçàæäö úçÜãÜ çàî ìÜéßàèéÝÜí çääòàÝí  àíçïúæä ÷ÜæÜôä ôàßäí åéèíîäîïöääí ÞÜçéñáàóèàÝäíãÜèÜáà ßÜ çéñçàßàÝí ÜúÜæÜìõàïæä êÜìæÜçàèîäí ïðæàÝÜçéíäæàÝäí öèéÝÜçßà çïúæä  åéèíîäîïöääí ÷ÜæÜôä ôàíáæäí ôàçßàÞ çéñçàßàÝí çúéæéß äííÜçÜìãæàÝìäáä Üñîä ÜèÜñîäí èÜøäæä ìéçàæäö åéèíîäîïöäÜí Üì àøäèÜÜòçßàÞàÝÜ  åéèíîäîïöääí ÷ÜæÜôä ôàíáæäßÜè éìä øæäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä íÜñÜìãáàæéí êìàâäßàèîä ßÜ íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîä ïâìïèáàæóéðàè åéèíîäîïöääí ÷ÜæÜôä ôàíáæÜçßà çäòàÝïæä èéìçÜîäïæä ÜñîàÝäí íÜúàæçøäðé ìàÞäíîìÜöäÜí åéèíîäîïöäÜíãÜè ßÜ åÜèéèàÝãÜè çÜã ôàíÜÝÜçäíéÝÜí  åéèíîäîïöääí ÷ÜæÜôä ôàíáæäßÜè éìä øæäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîçÜ ïèßÜ çääòéí åéèíîäîïöääã pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API ÞÜãáÜæäíøäèàÝïæä éìÞÜèïæä åÜèéèàÝä ÜèßÜÜßÜíîïìéí Üçíðàìéôä ÜìíàÝïæä èéìçÜîäïæä ÜñîàÝäí çÜìãæâéçäàìàÝÜ çïúæä  åéèíîäîïöääí ôàíÜÝÜçäíÜß íÜíÜçÜìãæé øóéÝäæàÝäí éìÞÜèïæä åÜèéèàÝäí çäòàÝÜçßà ÷ÜæÜôä ìõàÝÜ íÜíÜçÜìãæé øóéÝäæàÝäí çéñçàßä åÜèéèçßàÝæéÝÜ  åéèíîäîïöääí çà çïúæäí çà ßÜ çà êïèñîàÝä ÷ÜæÜôä ôàáÜ ôàíÜÝÜçäíä íäíúæäí íÜçÜìãæäí íÜêìéöàíé íÜåÜèéèçßàÝæé ÜñîàÝäí çäòàÝäí ôàçßàÞ  íÜåéèíîäîïöäé íÜíÜçÜìãæéí ôàíÜúàÝ éìÞÜèïæä åÜèéèä çäòàÝïæ ïèßÜ äñèàí øæäí ãàÝàìáæÜçßà çïúæä íÜñÜìãáàæéí çãàæ îàìäîéìäÜâà äïìäíßäñöääí íìïæ ÜòßÞàèÜíãÜè ßÜåÜáôäìàÝäã åéèíîäîïöääí àçïúæäí çà êïèñîôä íÜãÜèÜßé öáæäæàÝàÝäíÜ ãï ßÜçÜîàÝàÝäí ôàîÜèÜ ÞÜçéèÜåæäíäí øàíäã ßÜíÜôáàÝäÜ åéèíîäîïöääí ÞÜßÜíäèûáäí åÜèéèêìéàñîäí íÜóéáàæãÜé íÜúÜæúé ÞÜèúäæáäíÜãáäí ÞÜçéñáàóèàÝäí ÞÜìàôà  çïúæä  ôàíÜÝÜçäíä øàíäã çäòàÝïæ åéèíîäîïöäÜí úàæí Üøàìí ßÜ ÜñáàóèàÝí íÜñÜìãáàæéí íÜúàæçøäðéí çàãÜïìä  íÜñÜìãáàæéí êÜìæÜçàèîäíÜ ßÜ íÜåéèíîäîïöäé åéçäíääí øàáìàÝä úàæí Üøàìàè åéèíîäîïöääí îàñíîí åéèíîäîïöääí ÷ÜæÜôä ôàíáæäßÜè íïæ öéîÜ àìãä øæäí ÞÜèçÜáæéÝÜôä îàñíîä òäÜß ïèßÜ äèÜúàÝéßàí íÜñÜìãáàæéí óáàæÜ ÜßÞäæéÝìäáä éìÞÜèéí ôàèéÝÜôä ìÜãÜ çéíÜúæàéÝÜ ÞÜàöèéí çäí ôäèÜÜìíí íÜñÜìãáàæéí íÜúàæçøäðéí çàãÜïìä àßïÜìß ôàáÜìßèÜ÷à  çã ÜáÜì ä Þ áàì ß ä õáàè ô àíÜúàÝ íÜçäèäíî ì é Ýçïæ àÝä ì ïå Ü íäÜúæ ààÝä Þ Üæ àì àÜ å é èî Üñî ä íÜäî äí ì ïå Ü (QJO L VK ñÜì ã ïæ ä /LNH  pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API íÜñÜìãáàæéí íéðæäí çàïìèàéÝäí íÜçäèäíîìé õáàè íé ö äÜæ ïì ñíàæ àÝô ä 'HVL JQHG%