Constitution (with amendments)

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:

  • Year:
  • Country: Greece
  • Language: Greek
  • Document Type: Domestic Law or Regulation
  • Topic:

™À¡∆∞°ª∞
∆∏™
∂§§∞¢∞™
µ√À§∏ ∆ø¡ ∂§§∏¡ø¡
Ÿˆ˜ ·Ó·ıˆڋıËÎÂ
Ì ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· Ù˘ 27˘ M·˝Ô˘ 2008
Ù˘ ∏
ã∞Ó·ıˆÚËÙÈ΋˜ µÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ

™YNTA°MA
TH™
E§§A¢A™
3
003-018_SYNTAGMA_ALLAGH 8-06-10 11:16Úˆ› Page 3

4
003-018_SYNTAGMA_ALLAGH 8-06-10 11:16Úˆ› Page 4

™YNTA°MA
TH™
E§§A¢A™
Ÿˆ˜ ·Ó·ıˆڋıËÎÂ
Ì ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· Ù˘ 27
˘ ª·˝Ô˘ 2008
Ù˘ ∏
ã∞Ó·ıˆÚËÙÈ΋˜ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ
5
BOY§H TøN E§§HNøN
5,11,14,17_SYNTAGMA_A§§A°H 9-06-10 13:26·fiÁ Page 5

© Copyright 2010
BOY§H TøN E§§HNøN
TIT§O™ EK¢O™H™
™YNTA°MA TH™ E§§A¢A™
ÛÛ. 160, Û¯‹Ì· 10á21
∂·Ó¤Î‰ÔÛË: π√À¡π√™ 2010
H ÛÙÔȯÂÈÔıÂÛ›· ¤ÁÈÓ ÛÙË ¢/¡™∏ ∂∫¢√™∂ø¡
∫∞π ∂∫ΔÀ¶ø™∂ø¡ Δ∏™ μ√À§∏™
ISBN: 978-960-560-097-6
6
003-018_SYNTAGMA_ALLAGH 8-06-10 11:16Úˆ› Page 6

¶ƒ√§√°√™
∆√À ¶ƒ√∂¢ƒ√À ∆∏™ µ√À§∏™
∆ø¡ ∂§§∏¡ø¡
∆Ô ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë
ÓfiÌÔ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜, ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË ·˘ÍË-
̤Ó˘ Ù˘È΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì-
ʈÓÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ‰Èη›Ô˘ Ù˘ ¤ÓÓÔÌ˘
Ù¿Í˘.
∞ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔÓ ˘ÏÒÓ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ηÈ
ÓÔÌÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙ·ıÂ-
ÚfiÙËÙ· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰Èη›Ô˘, ·ÊÔ‡ Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛ‹
ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ıÂÌÂÏÈÒ-
‰Ô˘˜ ÛËÌ·Û›·˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, fiˆ˜ Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈ-
Ù‡̷ÙÔ˜, ˘fiÎÂÈÙ·È Û ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜.
∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ
1975, Û ̛· ÂÔ¯‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿Ú-
Ú¢ÛË Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘
‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ë Ï·˚΋ ··›ÙËÛË ÁÈ· ÂÏ¢ıÂÚ›· ηÈ
‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ‚Ú›ÛÎÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô Û ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È
ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜
Ù˘ Ï·˚΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜, ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘, ÙÔ˘
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘Ú-
ÁÈÒÓ.
√È ·Ó·ıˆڋÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ Ù·
¤ÙË 1986, 2001 Î·È 2008, Â¤ÊÂÚ·Ó ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ηÈ
‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ΛÌÂÓÔ, ÒÛÙ ·˘Ùfi Ó· ·ÓÙ·-
ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘
ÂÔ¯‹˜.
∆Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÂηÙfiÓ Â›ÎÔÛÈ
¿ÚıÚˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈ-
Ù‡̷ÙÔ˜, Ù· ·ÙÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÔÈ
ηÓfiÓ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¿ÛÎËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, Ù˘ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜, Ù˘ ÂÎÙÂ-
ÏÂÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜, Î·È ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜
Î·È Â˘ı‡Ó˜ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘
ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜.
√ ıÂÌÂÏÈ҉˘ ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ηıÈÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ
¶ÚÔ‰Ú¢fiÌÂÓË ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ˆ˜
ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ ¤Ó·Ó ÂÎÙÂÙ·-
̤ÓÔ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿-
ÙˆÓ, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ·Ó·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘
·Í›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Û ÚˆÙ·Ú¯È΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË
Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, Î·È ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ‚·ÛÈο ÎÔÈÓˆÓÈο
7
003-170_SYNTAGMA GREECE 05-07-10 12:07 ™ÂÏ›‰·7

‰ÈηÈÒÌ·Ù·.
∏ ·ÚÔ‡Û· ¯ÚËÛÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡
™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙË µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÚÔÛʤ-
ÚÂÈ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·Ù·ÓfiËÛ˘
ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ·Ô-
ÙÂϤÛÂÈ ÂÊfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂχıÂÚ˘ ηÈ
˘‡ı˘Ó˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘.
ºπ§π¶¶√™ ¶∂∆™∞§¡π∫√™
¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∆∏™ µ√À§∏™ ∆ø¡ ∂§§∏¡ø¡
8
003-170_SYNTAGMA GREECE 05-07-10 12:07 ™ÂÏ›‰·8

∂π™∞°ø°∏
ΔÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ
™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÔ˘ 1975, fiˆ˜ ·Ó·ıˆڋıËΠÙÔ 1986, ÙÔ
2001 Î·È ÙÔ 2008.
ΔÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÔ˘ 1975 Â›Ó·È ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ù˘ ÌÂÙ·-
ÔÏ›Ù¢Û˘, Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÌÈ·˜
Ó¤·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ηıÒ˜ ¤ıÂÛÂ
Ù· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ÔÌ·ÏfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÔÙ‡ˆÛ ÙË ‚Ô‡-
ÏËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙË
‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, Â·Ó·Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ì·˜
Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙËÓ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È ÎÔÈ-
ÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ú¿‰ÔÛË (ÙÔ˘ ‰¤Î·ÙÔ˘ ¤Ó·ÙÔ˘
Î·È Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ·ÈÒÓ·). √È ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿-
ÌÂȘ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛıËÎ·Ó Ì ÂÔÈÎÔ-
‰ÔÌËÙÈÎfi Î·È Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎfi Ó‡̷ Î·È Â¤Ù˘¯·Ó
Â˘Ú‡Ù·Ù˜ Û˘Ìʈӛ˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú·Ì¤-
ÙÚÔ˘˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ-
ÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜: ÙË Ï·˚΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ
Ù· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈ-
ÙÒÓ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿, ÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÛÌfi, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ
ÙÔÓ ÎÔÌ‚ÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Ì·˜
ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ·Ú¯‹
Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ù· ·ÙÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Î·È ÙÔ
ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋
·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·.
ΔÔ ÌfiÓÔ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÚÈ‚¤˜
ηٿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1975, ‹Ù·Ó ÙÔ
‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔ-
ÎÚ·Ù›·˜. ΔÂÏÈο ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ÙfiÙ ÎÔÈ-
ÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ó· ÂÍÔÏÈÛı› Ô ¶ÚfiÂ-
‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜,
Ô˘ ÙÔÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Û·Ó ÈÛ¯˘Úfi fiÏÔ Ù˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜
ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·
Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. ∞˘Ù‹ Ë ÂΉԯ‹
Ù˘ ÚÔ‰Ú¢fiÌÂÓ˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÂ
ÈÛ¯‡ ¤ˆ˜ ÙÔ 1986, ÔfiÙ Ì ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘
™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËηÓ
ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜. ™ÙËÓ Âfi-
ÌÂÓË ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ 2001, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·-
9
003-018_SYNTAGMA_ALLAGH 8-06-10 11:16Úˆ› Page 9

ıˆÚËÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔı¤ÙË ÂÛÙÈ¿ÛıËΠ۠¤Ó· ¢ڇ
Ê¿ÛÌ· ¿ÏÏˆÓ Ú˘ı̛ۈÓ, Ô˘ ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó Û¯Â‰fiÓ
ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. μ·ÛÈ΋
ÛÙfi¯Â˘ÛË Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ 2001 ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙÈ-
ÛÙÔ›¯ËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùfi˜ Ì·˜ Ì ٷ Ó¤· ÂÛˆÙÂÚÈο,
Â˘Úˆ·˚ο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ‰Â‰Ô̤ӷ, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ›¯·Ó
‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙËÓ ·˘Á‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∏ ·Ó·ıÂÒ-
ÚËÛË ÙÔ˘ 2001 ÎÈÓ‹ıËΠÛÂ Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È
›¯Â ¢Ú›· ¤ÎÙ·ÛË. ŒÙÛÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ·Ó·ÓÂÒıËÎÂ
Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, fi¯È ÌfiÓÔÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎfi
ÙÔ˘ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ
ÙÔ˘. π‰›ˆ˜, ‰Â, ÂÍÔÏ›ÛıËΠ̠ӤԢ˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ηÈ
Ӥ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ, Ô˘ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ·Ó, ÛÂ
ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi, ÙfiÛÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi
Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· fiÛÔ Î·È ÙÔ ‰›Ô ÚÔ-
ÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ.
∞˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ›Ô ¤ÌÂÈÓ ۯ‰fiÓ
·Ó·ÏÏÔ›ˆÙÔ Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ 2008.
ŒÙÛÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷Ùfi˜ Ì·˜ ‰È¤ÂÙ·È
·fi Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËηÓ
ηٿ ηÓfiÓ· ̤۷ ·fi ¢Ú›˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÈÓ¤-
ÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÏ›ÛÂȘ, ›Ù ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ηıȤ-
ÚˆÛË (™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÔ˘ 1975), ›Ù ηٿ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒ-
ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ (2001, 2008) ›Ù Ì ÙËÓ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ
·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘˜ (·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ 1986). √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ
·˘Ù¤˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ¤Ó· ıÂÛÌÈο Â·ÚΤ˜
Î·È ÔÏÈÙÈο ·ÓÔÈÎÙfi Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ
ÔÔ›Ô, ·Ú¿ ÙȘ fiÔȘ ÎÚÈÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ –Ô˘
Â›Ó·È ·Ôχو˜ ıÂÌÈÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÚfiÛÊÔÚ˜ ÁÈ·
οı ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË–, ÙÔÔıÂÙ› ÙË ¯ÒÚ·
Ì·˜ ÛÙË ¯ÔÚ›· ÙˆÓ ϤÔÓ ÚÔËÁÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ-
ο ¯ˆÚÒÓ, ÙfiÛÔ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂÒÓ ÙÔ˘ fiÛÔ
Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘.
10
003-018_SYNTAGMA_ALLAGH 8-06-10 11:16Úˆ› Page 10

¶EPIEXOMENA
ª∂ƒO™ ¶ƒøΔO
μ·ÛÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
Δª∏ª∞ ∞ ’
ªÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜
ÕÚıÚÔ 1. ªÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ ……………………… 19
2. ¶ÚˆÙ·Ú¯ÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ
Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ………………………………………… 19
Δª∏ª∞ μ ’
™¯¤ÛÂȘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙ›·˜
ÕÚıÚÔ 3. ™¯¤ÛÂȘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙ›·˜ …………. 19
ª∂ƒO™ ¢∂ÀΔ∂ƒO
∞ÙÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·
ÕÚıÚÔ 4. πÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ……………………………. 20
5. ∂χıÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË
Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜,
ÚÔÛˆÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· …………………………… 21
5A. ¢Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ……………….. 22
6. ¶ÚÔÛˆÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·,
ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ………………………………………… 22
7. ∫·ÌÈ¿ ÔÈÓ‹ ¯ˆÚ›˜ ÓfiÌÔ,
··ÁfiÚ¢ÛË ‚·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ ………………….. 23
8. ¢Èη›ˆÌ· ÓfiÌÈÌÔ˘ ‰ÈηÛÙ‹ …………………… 24
9. ÕÛ˘ÏÔ Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ …………………………….. 24
9A. ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ……………………………………………. 24
ÕÚıÚÔ 10. ¢Èη›ˆÌ· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÚÔ˜
ÙȘ ·Ú¯¤˜ ………………………………………………. 25
11. ¢Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó¤Ú¯ÂÛı·È …………………… 25
12. ¢Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚ›˙ÂÛı·È …………….. 25
13. £ÚËÛ΢ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· ……………………….. 26
14. ∂Ï¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ……………………………. 27
11
5,11,14,17_SYNTAGMA_A§§A°H 9-06-10 13:27·fiÁ Page 11

15. ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, ʈÓÔÁÚ·Ê›·,
Ú·‰ÈÔʈӛ·, ÙËÏÂfiÚ·ÛË ……………………….. 29
16. ¶·È‰Â›·, Ù¤¯ÓË, ÂÈÛÙ‹ÌË ……………………… 29
17. ¶ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜,
··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ………………………………………. 31
18. ¶ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜,
ÂȉÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Â›Ù·ÍË ………………… 34
19. ∞fiÚÚËÙÔ ÂÈÛÙÔÏÒÓ,
·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ & ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ……………… 35
20. ŒÓÓÔÌË ÚÔÛÙ·Û›·, ‰Èη›ˆÌ·
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÎÚfi·Û˘ ……………………… 35
21. ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Á¿ÌÔ˘,
ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·È‰È΋˜ ËÏÈΛ·˜,
‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·Ëڛ˜ ………… 36
22. ¶ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ………………………. 36
23. ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· ……………………. 37
24. ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ……………… 38
25. ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
‰Èη›Ô˘, ÚÔÛÙ·Û›· ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ………………………………………… 40
ª∂ƒO™ ΔƒπΔO
OÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜
Δª∏ª∞ ∞ ’
™‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜
ÕÚıÚÔ 26. ¢È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ ………………………… 40
27. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙ· fiÚÈ·
Ù˘ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ …………………………………… 41
28. ∫·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘
Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ……………………….. 41
29. ¶ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ………………………………… 42
Δª∏ª∞ μ ’
¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
∫∂º∞§∞πO ¶ƒøΔO
∞Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘
ÕÚıÚÔ 30. O ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ ………………… 43
12
003-018_SYNTAGMA_ALLAGH 8-06-10 11:16Úˆ› Page 12

31. ¶ÚÔÛfiÓÙ· ÂÎÏÔÁÈÌfiÙËÙ·˜ …………………….. 43
32. ∂ÎÏÔÁ‹ ………………………………………………… 44
33. ŒÓ·ÚÍË ıËÙ›·˜, fiÚÎÔ˜, ¯ÔÚËÁ›· ………… 45
34. ∞Ó·Ï‹ÚˆÛË ……………………………………….. 46
∫∂º∞§∞πO ¢∂ÀΔ∂ƒO
∂ÍÔ˘Û›Â˜ Î·È Â˘ı‡ÓË ·fi ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘
ÕÚıÚÔ 35. πÛ¯‡˜ ÙˆÓ ڿ͈Ó,
ÚÔÛ˘ÔÁÚ·Ê‹ …………………………………….. 47
36. ¢ÈÂıÓ‹˜ ·Ú·ÛÙ¿Ù˘,
‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ………………………………… 47
37. ¢ÈÔÚÈÛÌfi˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡
Î·È ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ …………………………………… 48
38. ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ··ÏÏ·Á‹
ηıËÎfiÓÙˆÓ …………………………………………. 49
39. ΔÔ ¿ÚıÚÔ 39 ηٷÚÁ‹ıËΠ…………………… 51
40. ™‡ÁÎÏËÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜.
∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ …………………………….. 51
41. ¢È¿Ï˘ÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ……………………………… 51
42. ŒÎ‰ÔÛË Î·È ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË
ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ……………………………………………. 52
43. ŒÎ‰ÔÛË ‰È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ ………………………….. 52
44. ¶Ú¿ÍÂȘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡
ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·Ù·,
‰È·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· …………………………………………. 53
45. ∞Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ………… 54
46. ¢ÈÔÚÈÛÌfi˜ Î·È ·‡ÛË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ
˘·ÏϋψÓ, ·ÔÓÔÌ‹ ·Ú·Û‹ÌˆÓ …………. 54
47. ÿÚË Î·È ·ÌÓËÛÙ›· ………………………………. 55
48. ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÔÏÈÔÚΛ·˜ ………………………… 55
∫∂º∞§∞πO ΔƒπΔO
∂ȉÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
ÕÚıÚÔ 49. ∂˘ı‡ÓË, ηÙËÁÔÚ›·, ‰›ÎË ………………………. 57
50. ΔÂÎÌ‹ÚÈÔ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ……………………….. 57
13
003-018_SYNTAGMA_ALLAGH 8-06-10 11:16Úˆ› Page 13

Δª∏ª∞ ° ’
μÔ˘Ï‹
∫∂º∞§∞πO ¶ƒøΔO
∞Ó¿‰ÂÈÍË Î·È Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜
ÕÚıÚÔ 51. ∂ÎÏÔÁ‹ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÂÎÏÔÁÈÎfi
‰Èη›ˆÌ· ……………………………………………… 58
52. ∂χıÂÚË ÂΉ‹ÏˆÛË
Ù˘ Ï·˚΋˜ ı¤ÏËÛ˘ ………………………………. 58
53. μÔ˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ……………………………. 59
54. ∂ÎÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÂÎÏÔÁÈΤ˜
ÂÚÈʤÚÂȘ, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ……. 59
∫∂º∞§∞πO ¢∂ÀΔ∂ƒO
∫ˆÏ‡Ì·Ù· Î·È ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ· ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ
ÕÚıÚÔ 55. ¶ÚÔÛfiÓÙ· ÂÎÏÔÁÈÌfiÙËÙ·˜ ……………………… 60
56. ∫ˆÏ‡Ì·Ù· ÂÎÏÔÁÈÌfiÙËÙ·˜ …………………….. 60
57. ∞Û˘Ì‚›‚·ÛÙ· ¤ÚÁ· ……………………………….. 62
58. ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÎÏÔÁÒÓ ………………… 63
∫∂º∞§∞πO ΔƒπΔO
∫·ı‹ÎÔÓÙ· Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ
ÕÚıÚÔ 59. ŸÚÎÔ˜ ………………………………………………… 64
60. ¢Èη›ˆÌ· „‹ÊÔ˘, ·Ú·›ÙËÛË
·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ· ……………………………………… 64
61. ∞Ó‡ı˘ÓÔ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ …………………….. 64
62. ∞ηٷ‰›ˆÎÙÔ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ……………….. 65
63. ∞Ô˙ËÌ›ˆÛË, ·Ù¤ÏÂȘ, ·Ô˘Û›Â˜ ………….. 65
∫∂º∞§∞πO Δ∂Δ∞ƒΔO
OÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜
ÕÚıÚÔ 64. ™‡ÓÔ‰Ô˜ ……………………………………………….. 66
65. ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜, ÚÔ‰ÚÂ›Ô ………………………… 66
66. ™˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ……………………………………….. 67
67. ¶ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë
·fiÊ·Û˘ …………………………………………….. 68
14
5,11,14,17_SYNTAGMA_A§§A°H 9-06-10 13:28·fiÁ Page 14

68. ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ηÈ
ÂÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ………………………….. 68
69. ∞Ó·ÊÔÚ¤˜ …………………………………………….. 68
70. ÕÛÎËÛË ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ………………….. 69
71. ΔÌ‹Ì· ‰È·ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ……………. 70
72. ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ OÏÔ̤ÏÂÈ·˜,
ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ
Î·È ‰È·ÚÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ………………………… 70
∫∂º∞§∞πO ¶∂ª¶ΔO
¡ÔÌÔıÂÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜
ÕÚıÚÔ 73. ¢Èη›ˆÌ· ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌˆÓ …………………… 71
74. ¢È·‰Èηۛ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ·
Û˘˙‹ÙËÛË ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ ηÈ
ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÓfiÌˆÓ ………………………………… 72
75. ¡ÔÌÔÛ¯¤‰È· Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÓfïÓ
Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË
ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ …………………………….. 74
76. ™˘˙‹ÙËÛË Î·È „‹ÊÈÛË ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ
Î·È ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÓfiÌˆÓ …………………………… 74
77. ∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ……………. 75
∫∂º∞§∞πO ∂∫ΔO
ºÔÚÔÏÔÁ›· Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË
ÕÚıÚÔ 78. ¡fiÌÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ……….. 75
79. ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜,
ÁÂÓÈÎfi˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ……………………………… 76
80. ªÈÛıfi˜, Û‡ÓÙ·ÍË, ¯ÔÚËÁ›·,
·ÌÔÈ‚‹, ÓfiÌÈÛÌ· …………………………………… 78
Δª∏ª∞ ¢ ’
∫˘‚¤ÚÓËÛË
∫∂º∞§∞πO ¶ƒøΔO
™˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘
ÕÚıÚÔ 81. ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ………………………….. 78
82. ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜,
OÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋
∂ÈÙÚÔ‹, ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
∂͈ÙÂÚÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ………………………….. 79
15
003-018_SYNTAGMA_ALLAGH 8-06-10 11:16Úˆ› Page 15

83. ÀÔ˘ÚÁÔ› Î·È ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ› …………………… 79
∫∂º∞§∞πO ¢∂ÀΔ∂ƒO
™¯¤ÛÂȘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘
ÕÚıÚÔ 84. ∂ÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ – ·Ú¯‹
Ù˘ ‰Â‰Ëψ̤Ó˘ ………………………………….. 80
85. ∂˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ………………………… 81
86. ¢›ˆÍË Î·Ù¿ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘,
∂ȉÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ……………………………….. 81
Δª∏ª∞ ∂ ’
¢ÈηÛÙÈ΋ EÍÔ˘Û›·
∫∂º∞§∞πO ¶ƒøΔO
¢ÈηÛÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› Î·È ˘¿ÏÏËÏÔÈ
ÕÚıÚÔ 87. ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ ………………….. 83
88. ∂ÁÁ˘‹ÛÂȘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜
ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ,
·Ô‰Ô¯¤˜, ÌÂٷٿÍÂȘ …………………………… 84
89. ¢ÈηÛÙÈο ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ· ………………………. 85
90. ∞ÓÒÙ·ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ …………….. 86
91. ∞ÓÒÙ·ÙÔ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ………….. 89
92. ¢ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ,
Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ˘¿ÏÏËÏÔÈ
˘ÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ ………………………………. 89
∫∂º∞§∞πO ¢∂ÀΔ∂ƒO
OÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ
ÕÚıÚÔ 93. ¢È·ÎÚ›ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ………………… 90
94. ¢ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È
ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ………………………… 91
95. ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ………………….. 92
96. ¶ÔÈÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ……………………………… 92
97. ªÈÎÙ¿ ÔÚΈٿ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· …………………… 93
98. ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ …………………………….. 94
99. ∞ÁˆÁ¤˜ ηÎÔ‰ÈΛ·˜ …………………………….. 95
100. ∞ÓÒÙ·ÙÔ ∂ȉÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ………………… 95
100A. ¡ÔÌÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ …………… 97
16
003-018_SYNTAGMA_ALLAGH 8-06-10 11:16Úˆ› Page 16

Δª∏ª∞ ™Δ ’
¢ÈÔ›ÎËÛË
∫∂º∞§∞πO ¶ƒøΔO
OÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘
ÕÚıÚÔ 101. ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·ÔΤÓÙÚˆÛË …………………….. 97
101A. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú¯¤˜ ……………………………… 98
102. OÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ΔÔÈ΋˜
∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ …………………………………….. 98
∫∂º∞§∞πO ¢∂ÀΔ∂ƒO
ÀËÚÂÛȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘
ÕÚıÚÔ 103. ¢ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ……………………………. 100
104. ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ‰ËÌÔÛ›ˆÓ
˘·ÏÏ‹ÏˆÓ …………………………………………. 102
∫∂º∞§∞πO ΔƒπΔO
ÕÚıÚÔ 105. ∫·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ ………………. 102
ª∂ƒO™ Δ∂Δ∞ƒΔO
∂ȉÈΤ˜ ΔÂÏÈΤ˜ Î·È ªÂÙ·‚·ÙÈΤ˜ ¢È·Ù¿ÍÂȘ
Δª∏ª∞ ∞ ’
∂ȉÈΤ˜ ¢È·Ù¿ÍÂȘ
ÕÚıÚÔ 106. ∫Ú¿ÙÔ˜ Î·È ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ……………… 103
107. ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡
Î·È ÂȉÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ……….. 105
108. ∞fi‰ËÌÔ˜ ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ …………………………. 105
109. ¢È·ı‹ÎË, Έ‰›ÎÂÏÏÔ˜, ‰ˆÚ¿
˘¤Ú ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÌËÙÚÒÔ
ÎÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ …………………………………. 105
Δª∏ª∞ μ ’
∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜
ÕÚıÚÔ 110. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ …………… 106
17
5,11,14,17_SYNTAGMA_A§§A°H 9-06-10 13:30·fiÁ Page 17

Δª∏ª∞ ° ’
ªÂÙ·‚·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
ÕÚıÚÔ 111. ™˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ¶Ú¿ÍÂȘ &
æËÊ›ÛÌ·Ù· …………………………………………. 107
112. ŒÎ‰ÔÛË ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È
·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ………………………………… 108
113. πÛ¯‡˜ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡
Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ …………………………………………. 109
114. ∂ÎÏÔÁ‹ ÚÒÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜…… 110
115. ∂ȉÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÚԂϤÂÈ
ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ……………………………………….. 110
116. £ÂÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË
Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ·Ó‰ÚÒÓ – Á˘Ó·ÈÎÒÓ …………. 111
117. ∞ÁÚÔÙÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›·, ‰¿ÛË,
··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ, ÔÈÎÈÛÙÈΤ˜
ÂÚÈÔ¯¤˜ …………………………………………….. 112
118. ∞ÓÒÙ·ÙÔÈ ¢ÈηÛÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ………… 113
119. ∞·ڈÛË Ú¿ÍÂˆÓ Ô˘ ÂΉfiıËηÓ
·fi 21.4.67 ˆ˜ 23.7.74 ………………………… 114
Δª∏ª∞ ¢ ’
∞ÎÚÔÙÂχÙÈ· ‰È¿Ù·ÍË
120. ∞ÎÚÔÙÂχÙÈ· ‰È¿Ù·ÍË ………………………… 115
£EMATIKO EYPETHPIO ……………………………………… 117
18
003-018_SYNTAGMA_ALLAGH 8-06-10 11:16Úˆ› Page 18

™YNTA°MA TH™ E§§A¢A™
EȘ Ùo fiÓoÌ· Ù˘ AÁ›·˜ Î·È OÌoo˘Û›o˘
Î·È A‰È·ÈÚ¤Ùo˘ TÚÈ¿‰o˜
MEPO™ ¶PøTO
B·ÛÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
TMHMA A
ã
MoÚÊ‹ Ùo˘ oÏÈÙ‡̷Ùo˜
ÕÚıÚo 1
1. To oÏ›ÙÂ˘Ì· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È ¶Úo‰Ú¢fi-
ÌÂÓË KoÈÓo‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·.
2. £Â̤ÏÈo Ùo˘ oÏÈÙ‡̷Ùo˜ Â›Ó·È Ë Ï·˚΋
΢ÚÈ·Ú¯›·.
3. ŸÏ˜ oÈ ÂÍo˘Û›Â˜ ËÁ¿˙o˘Ó ·fi Ùo §·fi, ˘¿Ú-
¯o˘Ó ˘¤Ú ·˘Ùo‡ Î·È Ùo˘ ŒıÓo˘˜ Î·È ·ÛÎo‡ÓÙ·È
fiˆ˜ oÚ›˙ÂÈ Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ·.
ÕÚıÚo 2
1. O Û‚·ÛÌfi˜ Î·È Ë ÚoÛÙ·Û›· Ù˘ ·Í›·˜ Ùo˘
·ÓıÚÒo˘ ·oÙÂÏo‡Ó ÙËÓ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ˘o¯Ú¤ˆÛË
Ù˘ ¶oÏÈÙ›·˜.
2. H EÏÏ¿‰·, ·ÎoÏo˘ıÒÓÙ·˜ Ùo˘˜ ÁÂÓÈο ·Ó·-
ÁÓˆÚÈṲ̂Óo˘˜ ηÓfiÓ˜ Ùo˘ ‰ÈÂıÓo‡˜ ‰Èη›o˘, ÂÈ-
‰ÈÒÎÂÈ ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘, Ù˘ ‰ÈηÈoÛ‡Ó˘,
ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ
ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ.
TMHMA μ
ã
™¯¤ÛÂȘ EÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ¶oÏÈÙ›·˜
ÕÚıÚo 3
1. EÈÎÚ·Ùo‡Û· ıÚËÛΛ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë
ıÚËÛΛ· Ù˘ AÓ·ÙoÏÈ΋˜ OÚıfi‰o͢ EÎÎÏËÛ›·˜
Ùo˘ XÚÈÛÙo‡. H OÚıfi‰oÍË EÎÎÏËÛ›· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜,
o˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ÙoÓ K‡ÚÈo ËÌÒÓ IËÛo‡
XÚÈÛÙfi, ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·fiÛ·ÛÙ· Âӈ̤ÓË ‰oÁÌ·ÙÈο
Ì ÙË MÂÁ¿ÏË EÎÎÏËÛ›· Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓo‡oÏ˘
Î·È Ì οı ¿ÏÏË oÌfi‰oÍË EÎÎÏËÛ›· Ùo˘ XÚÈÛÙo‡Ø
19
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·19

ÙËÚ› ··Ú·Û¿ÏÂ˘Ù·, fiˆ˜ ÂΛӘ, Ùo˘˜ ÈÂÚo‡˜
·oÛÙoÏÈÎo‡˜ Î·È Û˘Óo‰ÈÎo‡˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ÙȘ ÈÂÚ¤˜
·Ú·‰fiÛÂȘ. E›Ó·È ·˘ÙoΤʷÏË, ‰ÈoÈÎÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ
IÂÚ¿ ™‡Óo‰o ÙˆÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· AÚ¯ÈÂÚ¤ˆÓ Î·È ·fi
ÙË ¢È·Ú΋ IÂÚ¿ ™‡Óo‰o o˘ Úo¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·˘Ù‹
Î·È Û˘ÁÎÚoÙÂ›Ù·È fiˆ˜ oÚ›˙ÂÈ o K·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi˜
X¿ÚÙ˘ Ù˘ EÎÎÏËÛ›·˜, Ì ًÚËÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ
Ùo˘ ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎo‡ TfiÌo˘ Ù˘ Îı
ã(29) Io˘Ó›o˘ 1850
Î·È Ù˘ ™˘Óo‰È΋˜ ¶Ú¿Í˘ Ù˘ 4˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›o˘
1928.
2. To ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ o˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÂ
oÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈo¯¤˜ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È
ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘.
3. To ΛÌÂÓo Ù˘ AÁ›·˜ °Ú·Ê‹˜ ÙËÚÂ›Ù·È ·Ó·Ï-
Ïo›ˆÙo. H Â›ÛËÌË ÌÂÙ¿ÊÚ·Û‹ Ùo˘ Û ¿ÏÏo ÁψÛÛÈ-
Îfi Ù‡o ··ÁoÚ‡ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘
A˘ÙoΤʷÏ˘ EÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘
MÂÁ¿Ï˘ Ùo˘ XÚÈÛÙo‡ EÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙËÓ KˆÓÛÙ·-
ÓÙÈÓo‡oÏË.
MEPO™ ¢EYTEPO
AÙoÌÈο Î·È ÎoÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·
ÕÚıÚo 4
1. OÈ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ›ÛoÈ ÂÓÒÈoÓ Ùo˘ ÓfiÌo˘.
2. OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È oÈ EÏÏËÓ›‰Â˜ ¤¯o˘Ó ›Û· ‰ÈηÈ-
ÒÌ·Ù· Î·È ˘o¯ÚÂÒÛÂȘ.
3. ŒÏÏËÓ˜ oϛ٘ Â›Ó·È fiÛoÈ ¤¯o˘Ó Ù· ÚoÛfiÓÙ·
o˘ oÚ›˙ÂÈ o ÓfiÌo˜. EÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·Ê·ÈÚÂı› Ë
ÂÏÏËÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ· ÌfiÓo Û ÂÚ›ÙˆÛË o˘
οoÈo˜ ·¤ÎÙËÛ ÂÎo‡ÛÈ· ¿ÏÏË Èı·Á¤ÓÂÈ· ‹ o˘
·Ó¤Ï·‚ Û ͤÓË ¯ÒÚ· ˘ËÚÂÛ›· ·ÓÙ›ıÂÙË Úo˜ Ù·
ÂıÓÈο Û˘ÌʤÚoÓÙ·, Ì ÙȘ Úo¸oı¤ÛÂȘ Î·È ÙË
‰È·‰Èηۛ· o˘ Úo‚ϤÂÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· o ÓfiÌo˜.
4. MfiÓo ŒÏÏËÓ˜ oϛ٘ Â›Ó·È ‰ÂÎÙo› Û fiϘ ÙȘ
‰ËÌfiÛȘ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›Â˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ o˘
ÂÈÛ¿ÁoÓÙ·È Ì ÂȉÈÎo‡˜ ÓfiÌo˘˜.
5. OÈ ŒÏÏËÓ˜ oϛ٘ Û˘ÓÂÈÛʤÚo˘Ó ¯ˆÚ›˜ ‰È·-
ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ‚¿ÚË, ·Ó¿ÏoÁ· Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ
Ùo˘˜.
6. K¿ı ŒÏÏËÓ·˜ o˘ ÌoÚ› Ó· ʤÚÂÈ fiÏ·
Â›Ó·È ˘o¯Úˆ̤Óo˜ Ó· Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘
20
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·20

¶·ÙÚ›‰·˜, Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ ÙˆÓ ÓfïÓ.
7. T›ÙÏoÈ Â˘Á¤ÓÂÈ·˜ ‹ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ o‡Ù ·oÓ¤-
ÌoÓÙ·È o‡Ù ·Ó·ÁÓˆÚ›˙oÓÙ·È Û ŒÏÏËÓ˜ oϛ٘.
**∂ÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË:
∏ ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 6 ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ Ó·
ÚԂϤÂÙ·È Ì ÓfiÌÔ Ë ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿
¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿-
ÌÂˆÓ (ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ıËÙ›·), ·fi fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÎ-
ÌËÚȈ̤ÓË ·ÓÙ›ÚÚËÛË Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
¤ÓÔÏ˘ ‹ ÁÂÓÈο ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜.
ÕÚıÚo 5
1. K·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Âχ-
ıÂÚ· ÙËÓ ÚoÛˆÈÎfiÙËÙ¿ Ùo˘ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ
ÛÙËÓ ÎoÈÓˆÓÈ΋, oÈÎoÓoÌÈ΋ Î·È oÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘
XÒÚ·˜, ÂÊfiÛoÓ ‰ÂÓ ÚoÛ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ
¿ÏÏˆÓ Î·È ‰ÂÓ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ· ‹ Ù· ¯ÚË-
ÛÙ¿ ‹ıË.
2. ŸÏoÈ fiÛoÈ ‚Ú›ÛÎoÓÙ·È ÛÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ EÈÎÚ¿-
ÙÂÈ· ·oÏ·Ì‚¿Óo˘Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÚoÛÙ·Û›· Ù˘
˙ˆ‹˜, Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ùo˘˜, ¯ˆÚ›˜ ‰È¿-
ÎÚÈÛË ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜, Ê˘Ï‹˜, ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈ-
ÎÒÓ ‹ oÏÈÙÈÎÒÓ ÂoÈı‹ÛˆÓ. EÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÂÈ-
ÙÚ¤oÓÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ o˘ Úo‚ϤÂÈ Ùo ‰ÈÂ-
ıÓ¤˜ ‰›Î·Èo.
A·ÁoÚ‡ÂÙ·È Ë ¤Î‰oÛË ·ÏÏo‰·o‡ o˘ ‰ÈÒÎÂ-
Ù·È ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË Ùo˘ ˘¤Ú Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜.
3. H ÚoÛˆÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· Â›Ó·È ··Ú·‚›·ÛÙË.
K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Î·Ù·‰ÈÒÎÂÙ·È o‡ÙÂ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È
o‡ÙÂ Ê˘Ï·Î›˙ÂÙ·È o‡Ù Ì ooÈoÓ‰‹oÙ ¿ÏÏo
ÙÚfio ÂÚÈoÚ›˙ÂÙ·È, ·Ú¿ ÌfiÓo fiÙ·Ó Î·È fiˆ˜ oÚ›-
˙ÂÈ o ÓfiÌo˜.
**4. ∞·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·ÙÔÌÈο ‰ÈÔÈÎËÙÈο ̤ÙÚ·
Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ŒÏÏËÓ· ÙËÓ
ÂχıÂÚË Î›ÓËÛË ‹ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ÃÒÚ·, ηıÒ˜
Î·È ÙËÓ ÂχıÂÚË ¤ÍÔ‰Ô Î·È Â›ÛÔ‰Ô Û’ ·˘Ù‹Ó. Δ¤ÙÔÈ-
Ô˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ
21
** ªÂ ‰‡Ô ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È Ù· ÛËÌ›· Ù˘ ∞Ó·-
ıÂÒÚËÛ˘ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· Ù˘ 6˘ ∞ÚÈ-
Ï›Ô˘ 2001 Ù˘ ∑ã ∞Ó·ıˆÚËÙÈ΋˜ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·21

Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ ˆ˜ ·ÚÂfiÌÂÓË ÔÈÓ‹ Ì ·fi-
Ê·ÛË ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈ-
ÙÒÛÂȘ ·Ó¿Á΢ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ·ÍÈfi-
ÔÈÓˆÓ ڿ͈Ó, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
**5. ∫·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘
˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ¡fiÌÔ˜
ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· οı ÚÔÛÒ-
Ô˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ‚ÈÔ˚·ÙÚÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ.
EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË:
™ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 4 ‰ÂÓ ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ÂÍfi‰o˘ Ì Ú¿ÍË Ùo˘
ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ oÈÓÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘, o‡ÙÂ Ë Ï‹„Ë
̤ÙÚˆÓ o˘ ÂÈ‚¿ÏÏoÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚoÛÙ·Û›· Ù˘
‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ ‹ Ù˘ ˘Á›·˜ ·ÛıÂÓÒÓ, fiˆ˜ ÓfiÌo˜
oÚ›˙ÂÈ.
**ÕÚıÚÔ 5∞
1. ∫·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË,
fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·˘Ùfi
Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Ì ÓfiÌÔ ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ
Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›ÔÈ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·
ÏfiÁÔ˘˜ ÂıÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ηٷÔϤÌËÛ˘ ÙÔ˘
ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÌÊÂ-
ÚfiÓÙˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ.
2. ∫·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∫ÔÈ-
ÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ∏ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ Úfi-
Û‚·Û˘ ÛÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈο, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜
Î·È ‰È¿‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿-
ÙÔ˘˜, ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¿ÓÙÔÙÂ ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ
¿ÚıÚˆÓ 9, 9∞ Î·È 19.
ÕÚıÚo 6
1. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È o‡ÙÂ Ê˘Ï·Î›˙ÂÙ·È
¯ˆÚ›˜ ·ÈÙÈoÏoÁË̤Óo ‰ÈηÛÙÈÎfi ¤ÓÙ·ÏÌ·, o˘ Ú¤-
ÂÈ Ó· Âȉoı› ÙË ÛÙÈÁÌ‹ o˘ Á›ÓÂÙ·È Ë Û‡ÏÏË„Ë ‹
Ë ÚoÊ˘Ï¿ÎÈÛË. EÍ·ÈÚo‡ÓÙ·È Ù· ·˘Ùfiʈڷ ÂÁÎÏ‹-
Ì·Ù·.
2. ŸoÈo˜ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÁÈ· ·˘ÙfiʈÚo ¤ÁÎÏË-
Ì· ‹ Ì ¤ÓÙ·ÏÌ· ÚoÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙoÓ ·ÚÌfi‰Èo ·Ó·ÎÚÈ-
22
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·22

Ù‹ Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo ̤۷ Û ›ÎoÛÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ ·fi
ÙË Û‡ÏÏË„Ë, ·Ó fï˜ Ë Û‡ÏÏË„Ë ¤ÁÈÓ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ
¤‰Ú· Ùo˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹, Ë ÚoÛ·ÁˆÁ‹ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û·
ÛÙoÓ ·oχو˜ ·Ó·Áη›o ¯ÚfiÓo ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁˆÁ‹
Ùo˘. O ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ oÊ›ÏÂÈ, ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜
·fi ÙËÓ ÚoÛ·ÁˆÁ‹, ›Ù ӷ ·oχÛÂÈ ÙoÓ Û˘ÏÏË-
Êı¤ÓÙ· ›Ù ӷ ÂΉÒÛÂÈ ¤ÓÙ·ÏÌ· Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘. H
ÚoıÂÛÌ›· ·˘Ù‹ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ÁÈ· ‰‡o Ë̤Ú˜, ·Ó
Ùo ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ o˘ ¤¯ÂÈ ÚoÛ·¯ı›, ‹ Û ÂÚ›-
ÙˆÛË ·ÓÒÙÂÚ˘ ‚›·˜ o˘ ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂ
·fiÊ·ÛË Ùo˘ ·ÚÌfi‰Èo˘ ‰ÈηÛÙÈÎo‡ Û˘Ì‚o˘Ï›o˘.
3. ŸÙ·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ¿Ú·ÎÙË Î·ıÂÌ›· ·fi ÙȘ ‰‡o
·˘Ù¤˜ ÚoıÂƯ̂˜, οı ‰ÂÛÌoʇϷη˜ ‹ ¿ÏÏo˜,
›Ù oÏÈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏo˜ ›Ù ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, ÛÙoÓ
oo›o ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÂı› Ë ÎÚ¿ÙËÛË ÂΛÓo˘ o˘ ¤¯ÂÈ
Û˘ÏÏËÊı›, oÊ›ÏÂÈ Ó· ÙoÓ ·oχÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜. OÈ
·Ú·‚¿Ù˜ ÙÈ̈Úo‡ÓÙ·È ÁÈ· ·Ú¿ÓoÌË Î·Ù·ÎÚ¿ÙË-
ÛË Î·È ˘o¯ÚÂo‡ÓÙ·È Ó· Â·ÓoÚıÒÛo˘Ó οı ˙ËÌ›·
o˘ ¤ÁÈÓ ÛÙoÓ ·ıfiÓÙ· Î·È Ó· ÙoÓ ÈηÓooÈ‹Ûo˘Ó
ÁÈ· ËıÈ΋ ‚Ï¿‚Ë Ì ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi oÛfi, fiˆ˜ ÓfiÌo˜
oÚ›˙ÂÈ.
**4. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Ùo ·ÓÒÙ·Ùo fiÚÈo ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘
ÚoÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘, o˘ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ˘Âڂ› Ùo ¤Ó·
¤Ùo˜ ÛÙ· ηÎo˘ÚÁ‹Ì·Ù· Î·È Ùo˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÛÙ·
ÏËÌÌÂÏ‹Ì·Ù·. ™Â ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒ-
ÛÂȘ Ù· ·ÓÒٷٷ ·˘Ù¿ fiÚÈ· ÌoÚo‡Ó Ó· ·Ú·-
Ù·ıo‡Ó ÁÈ· ¤ÍÈ Î·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, ·ÓÙ›ÛÙoȯ·, Ì ·fi-
Ê·ÛË Ùo˘ ·ÚÌfi‰Èo˘ ‰ÈηÛÙÈÎo‡ Û˘Ì‚o˘Ï›o˘.
∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ
Ù˘ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘ Ì ÙË ‰È·‰Ô¯È΋ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘
̤ÙÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÁÈ· Â› ̤ÚÔ˘˜ Ú¿ÍÂȘ Ù˘ ›‰È·˜ ˘fi-
ıÂÛ˘.
ÕÚıÚo 7
1. ŒÁÎÏËÌ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ o‡Ù oÈÓ‹ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È
¯ˆÚ›˜ ÓfiÌo o˘ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË Ù˘
Ú¿Í˘ Î·È Ó· oÚ›˙ÂÈ Ù· ÛÙoȯ›· Ù˘. ¶oÙ¤ ‰ÂÓ ÂÈ-
‚¿ÏÏÂÙ·È oÈÓ‹ ‚·Ú‡ÙÂÚË ·fi ÂΛÓË o˘ Úo‚ÏÂ-
fiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË Ù˘ Ú¿Í˘.
2. T· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·, ooÈ·‰‹oÙ ۈ̷ÙÈ΋
οΈÛË, ‚Ï¿‚Ë ˘Á›·˜, ‹ ¿ÛÎËÛË „˘¯oÏoÁÈ΋˜
‚›·˜, ηıÒ˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏË ÚoÛ‚oÏ‹ Ù˘ ·ÓıÚÒÈ-
23
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·23

Ó˘ ·ÍÈoÚ¤ÂÈ·˜ ··ÁoÚ‡oÓÙ·È Î·È ÙÈ̈Úo‡ÓÙ·È,
fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
**3. ∏ ÁÂÓÈ΋ ‰‹Ì¢ÛË ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È. £·Ó·ÙÈ΋
ÔÈÓ‹ ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ
Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù·
ÔÔ›· ÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Û ηÈÚfi ÔϤÌÔ˘ Î·È Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È
ÌÂ ·˘ÙfiÓ.
4. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Ì oÈo˘˜ fiÚo˘˜ Ùo KÚ¿Ùo˜ ·Ú¤-
¯ÂÈ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ·o˙ËÌ›ˆÛË
Û fiÛo˘˜ ηٷ‰ÈοÛÙËηÓ, ÚoÊ˘Ï·Î›ÛÙËÎ·Ó ‹ ÌÂ
¿ÏÏo ÙÚfio ÛÙÂÚ‹ıËÎ·Ó ¿‰Èη ‹ ·Ú¿ÓoÌ· ÙËÓ
ÚoÛˆÈ΋ Ùo˘˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·.
ÕÚıÚo 8
K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ ÙË ı¤ÏËÛ‹ Ùo˘ Ùo
‰ÈηÛÙ‹ o˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ oÚ›ÛÂÈ o ÓfiÌo˜.
¢ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚo¤˜ Î·È ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·,
Ì ooÈo‰‹oÙ fiÓoÌ·, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó·
Û˘ÛÙ·ıo‡Ó.
ÕÚıÚo 9
1. H ηÙoÈΛ· Ùo˘ ηıÂÓfi˜ Â›Ó·È ¿Û˘Ïo. H ȉȈÙÈ-
΋ Î·È oÈÎoÁÂÓÂȷ΋ ˙ˆ‹ Ùo˘ ·ÙfiÌo˘ Â›Ó·È ··Ú·-
‚›·ÛÙË. K·Ì›· ¤Ú¢ӷ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Û ηÙoÈΛ·,
·Ú¿ ÌfiÓo fiÙ·Ó Î·È fiˆ˜ oÚ›˙ÂÈ o ÓfiÌo˜ ηÈ
¿ÓÙoÙ Ì ÙËÓ ·Úo˘Û›· ÂÎÚoÛÒˆÓ Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ-
΋˜ ÂÍo˘Û›·˜.
2. OÈ ·Ú·‚¿Ù˜ Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ‰È¿Ù·Í˘
ÙÈ̈Úo‡ÓÙ·È ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË Ùo˘ oÈÎÈ·Îo‡ ·Û‡Ïo˘
Î·È ÁÈ· ηٿ¯ÚËÛË ÂÍo˘Û›·˜ Î·È ˘o¯ÚÂo‡ÓÙ·È ÛÂ
Ï‹ÚË ·o˙ËÌ›ˆÛË Ùo˘ ·ıfiÓÙo˜, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›-
˙ÂÈ.
**ÕÚıÚÔ 9∞
∫·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË Û˘Ï-
ÏÔÁ‹, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ¯Ú‹ÛË, ȉ›ˆ˜ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈ-
ο ̤۷, ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, fiˆ˜
ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô-
Ì¤ÓˆÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ·fi ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹, Ô˘
Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
24
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·24

ÕÚıÚo 10
1. K·ı¤Ó·˜ ‹ oÏÏo› Ì·˙› ¤¯o˘Ó Ùo ‰Èη›ˆÌ·,
ÙËÚÒÓÙ·˜ Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜, Ó· ·Ó·-
ʤÚoÓÙ·È ÂÁÁڿʈ˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜, oÈ oo›Â˜ ›ӷÈ
˘o¯Úˆ̤Ó˜ Ó· ÂÓÂÚÁo‡Ó Û‡ÓÙoÌ· ηٿ ÙȘ Λ-
ÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È Ó· ··ÓÙo‡Ó ·ÈÙÈoÏoÁË̤ӷ ÛÂ
ÂΛÓoÓ, o˘ ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ó·ÊoÚ¿, Û‡Ìʈӷ Ì Ùo
ÓfiÌo.
2. MfiÓo ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎoÈÓoo›ËÛË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ·fi-
Ê·Û˘ Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÛÙËÓ oo›· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Ë
·Ó·ÊoÚ¿, Î·È Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ¿ Ù˘, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë
‰›ˆÍË ÂΛÓo˘ o˘ ÙËÓ ˘¤‚·Ï ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ
o˘ Ù˘¯fiÓ ˘¿Ú¯o˘Ó Û’ ·˘Ù‹.
**3. ∏ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ‹ ·Ú¯‹ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó·
··ÓÙ¿ ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È
¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÁÁڿʈÓ, ȉ›ˆ˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ, ‰ÈηÈ-
ÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Î·È ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ Ì¤Û· Û ÔÚÈṲ̂ÓË
ÚÔıÂÛÌ›·, fi¯È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 60 ËÌÂÚÒÓ, fiˆ˜
ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Úfi‰Ô˘ ¿Ú·ÎÙ˘ Ù˘
ÚÔıÂÛÌ›·˜ ·˘Ù‹˜ ‹ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ¿ÚÓËÛ˘, ¤Ú·Ó
ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ù˘¯fiÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ Î·È ¤ÓÓÔÌˆÓ Û˘ÓÂÂÈ-
ÒÓ, ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ÂȉÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÈηÓÔÔ›Ë-
ÛË ÛÙÔÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙ·, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
ÕÚıÚo 11
1. OÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯o˘Ó Ùo ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û˘Ó¤Ú-
¯oÓÙ·È ‹Û˘¯· Î·È ¯ˆÚ›˜ fiÏ·.
2. MfiÓo ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘·›ıÚȘ Û˘Ó·ıÚo›ÛÂȘ
ÌoÚ› Ó· ·Ú›ÛÙ·Ù·È Ë ·ÛÙ˘ÓoÌ›·. OÈ ˘·›ıÚȘ
Û˘Ó·ıÚo›ÛÂȘ ÌoÚo‡Ó Ó· ··ÁoÚ¢Ùo‡Ó Ì ·ÈÙÈo-
ÏoÁË̤ÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓoÌÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, ÁÂÓÈο,
·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ùo˘˜ Â›ÎÂÈÙ·È Ûo‚·Úfi˜ ΛӉ˘Óo˜ ÁÈ· ÙË
‰ËÌfiÛÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Û oÚÈṲ̂ÓË ‰Â ÂÚÈo¯‹, ·Ó ·-
ÂÈÏÂ›Ù·È Ûo‚·Ú‹ ‰È·Ù¿Ú·ÍË Ù˘ ÎoÈÓˆÓÈÎooÈÎo-
ÓoÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
**ÕÚıÚo 12
1. OÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯o˘Ó Ùo ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û˘ÓÈÛÙo‡Ó
ÂÓÒÛÂȘ Î·È ÌË ÎÂÚ‰oÛÎoÈο ۈ̷Ù›·, ÙËÚÒÓÙ·˜
Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜, o˘ oÙ¤ fï˜ ‰ÂÓ ÌoÚo‡Ó Ó· ÂÍ·Ú-
Ù‹Ûo˘Ó ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ùo˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ùo˜ ·˘Ùo‡ ·fi
25
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·25

ÚoËÁo‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ·.
2. To ۈ̷Ù›o ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ‰È·Ï˘ı› ÁÈ· ·Ú¿-
‚·ÛË Ùo˘ ÓfiÌo˘ ‹ o˘ÛÈÒ‰o˘˜ ‰È¿Ù·Í˘ Ùo˘ ηٷ-
ÛÙ·ÙÈÎo‡ Ùo˘, ·Ú¿ ÌfiÓo Ì ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË.
3. OÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘
ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Î·È Û ÂÓÒÛÂȘ ÚoÛÒˆÓ
o˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙo‡Ó ۈ̷Ù›o.
4. OÈ ÁˆÚÁÈÎo› Î·È ·ÛÙÈÎo› Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌo› οıÂ
›‰o˘˜ ·˘Ùo‰ÈoÈÎo‡ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ fiÚo˘˜
Ùo˘ ÓfiÌo˘ Î·È Ùo˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎo‡ Ùo˘˜ Î·È ÚoÛÙ·-
Ù‡oÓÙ·È Î·È ÂoÙ‡oÓÙ·È ·fi Ùo KÚ¿Ùo˜, o˘
Â›Ó·È ˘o¯Úˆ̤Óo Ó· ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹
Ùo˘˜.
5. EÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Û‡ÛÙ·ÛË Ì ÓfiÌo ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ
Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ o˘ ·o‚Ϥo˘Ó ÛÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË
ÛÎoÒÓ ÎoÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ ‹ ‰ËÌfiÛÈo˘ ÂӉȷʤÚo-
ÓÙo˜ ‹ ÎoÈÓ‹˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ
‹ ¿ÏÏ˘ Ïo˘Ùo·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ËÁ‹˜, ÂÊfiÛoÓ
¿ÓÙˆ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ›ÛË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ·˘ÙÒÓ
o˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯o˘Ó.
ÕÚıÚo 13
1. H ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘
Â›Ó·È ··Ú·‚›·ÛÙË. H ·fiÏ·˘ÛË ÙˆÓ ·ÙoÌÈÎÒÓ Î·È
oÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ ıÚË-
Û΢ÙÈΤ˜ ÂoÈı‹ÛÂȘ ηıÂÓfi˜.
2. K¿ı ÁÓˆÛÙ‹ ıÚËÛΛ· Â›Ó·È ÂχıÂÚË Î·È Ù·
Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ï·ÙÚ›· Ù˘ ÙÂÏo‡ÓÙ·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ·
˘fi ÙËÓ ÚoÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÓfïÓ. H ¿ÛÎËÛË Ù˘
Ï·ÙÚ›·˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÚoÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ‰ËÌfi-
ÛÈ· Ù¿ÍË ‹ Ù· ¯ÚËÛÙ¿ ‹ıË. O ÚoÛËÏ˘ÙÈÛÌfi˜
··ÁoÚ‡ÂÙ·È.
3. OÈ ÏÂÈÙo˘ÚÁo› fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ıÚËÛÎÂÈÒÓ
˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÂoÙ›· Ù˘ ¶oÏÈÙ›·˜ ηÈ
ÛÙȘ ›‰È˜ ˘o¯ÚÂÒÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘, fiˆ˜ Î·È oÈ
ÏÂÈÙo˘ÚÁo› Ù˘ ÂÈÎÚ·Ùo‡Û·˜ ıÚËÛΛ·˜.
4. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌoÚ›, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈ-
ÎÒÓ Ùo˘ ÂoÈı‹ÛˆÓ, Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙËÓ
ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ˘o¯ÚÂÒÛÂˆÓ Úo˜ Ùo KÚ¿Ùo˜ ‹ Ó·
·ÚÓËı› Ó· Û˘ÌÌoÚʈı› Úo˜ Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜.
5. K·Ó¤Ó·˜ fiÚÎo˜ ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÓfiÌo,
o˘ oÚ›˙ÂÈ Î·È ÙoÓ Ù‡o Ùo˘.
26
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·26

ÕÚıÚo 14
1. K·ı¤Ó·˜ ÌoÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Ó· ‰È·‰›‰ÂÈ
ÚoÊoÚÈο, ÁÚ·Ù¿ Î·È ‰È· Ùo˘ Ù‡o˘ Ùo˘˜ ÛÙo¯·-
ÛÌo‡˜ Ùo˘ ÙËÚÒÓÙ·˜ Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜.
2. O Ù‡o˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚo˜. H ÏoÁoÎÚÈÛ›· ηÈ
οı ¿ÏÏo ÚoÏËÙÈÎfi ̤ÙÚo ··ÁoÚ‡oÓÙ·È.
3. H ηٿۯÂÛË ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ,
›Ù ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î˘ÎÏoÊoÚ›· ›Ù ‡ÛÙÂÚ· ·fi
·˘Ù‹, ··ÁoÚ‡ÂÙ·È.
K·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Î·Ù¿Û¯ÂÛË, ÌÂ
·Ú·ÁÁÂÏ›· Ùo˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î˘ÎÏoÊoÚ›·:
·) ÁÈ· ÚoÛ‚oÏ‹ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏ˘
ÁÓˆÛÙ‹˜ ıÚËÛΛ·˜,
‚) ÁÈ· ÚoÛ‚oÏ‹ Ùo˘ ÚoÛÒo˘ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘
Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜,
Á) ÁÈ· ‰ËÌoÛ›Â˘Ì· o˘ ·oηχÙÂÈ ÏËÚoÊo-
ڛ˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË, ÙoÓ ÂÍoÏÈÛÌfi Î·È ÙË ‰È¿Ù·ÍË
ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ‹ ÙËÓ o¯‡ÚˆÛË Ù˘ XÒÚ·˜
‹ o˘ ¤¯ÂÈ ÛÎofi ÙË ‚›·ÈË ·Ó·ÙÚo‹ Ùo˘ oÏÈÙ‡-
Ì·Ùo˜ ‹ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ ‰·ÊÈ΋˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙË-
Ù·˜ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜,
‰) ÁÈ· ¿ÛÂÌÓ· ‰ËÌoÛȇ̷ٷ o˘ ÚoÛ‚¿ÏÏo˘Ó
oÏoÊ¿ÓÂÚ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·È‰Ò, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ o˘
oÚ›˙ÂÈ o ÓfiÌo˜.
4. ™’ fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘
·Ú·ÁÚ¿Êo˘ o ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜, ̤۷ Û ›ÎoÛÈ Ù¤ÛÛÂ-
ÚȘ ÒÚ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿Û¯ÂÛË, oÊ›ÏÂÈ Ó· ˘o‚¿ÏÂÈ
ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙo ‰ÈηÛÙÈÎfi Û˘Ì‚o‡ÏÈo, Î·È ·˘Ùfi,
̤۷ Û ¿ÏϘ ›ÎoÛÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜, oÊ›ÏÂÈ Ó·
·oÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ‹ ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ηٿ-
Û¯ÂÛ˘, ‰È·ÊoÚÂÙÈο Ë Î·Ù¿Û¯ÂÛË ·›ÚÂÙ·È ·˘Ùo‰È-
η›ˆ˜. T· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ù˘ ¤ÊÂÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ó·›ÚÂ-
Û˘ ÂÈÙÚ¤oÓÙ·È ÛÙoÓ ÂΉfiÙË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ‹
¿ÏÏo˘ ÂÓÙ‡o˘ o˘ ηٷۯ¤ıËÎÂ Î·È ÛÙoÓ ÂÈÛ·ÁÁÂ-
Ϥ·.
**5. ∫·ı¤Ó·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ı›ÁÂÙ·È ·fi ·Ó·ÎÚÈ‚¤˜
‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ‹ ÂÎÔÌ‹ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ·¿ÓÙËÛ˘,
ÙÔ ‰Â ̤ÛÔ ÂÓË̤ڈÛ˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ˘Ô¯Ú¤ˆ-
ÛË Ï‹ÚÔ˘˜ Î·È ¿ÌÂÛ˘ Â·ÓfiÚıˆÛ˘. ∫·ı¤Ó·˜ Ô
ÔÔ›Ô˜ ı›ÁÂÙ·È ·fi ˘‚ÚÈÛÙÈÎfi ‹ ‰˘ÛÊËÌÈÛÙÈÎfi
‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ‹ ÂÎÔÌ‹ ¤¯ÂÈ, Â›Û˘, ‰Èη›ˆÌ· ·¿-
ÓÙËÛ˘, ÙÔ ‰Â ̤ÛÔ ÂÓË̤ڈÛ˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜
27
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·27

˘Ô¯Ú¤ˆÛË ¿ÌÂÛ˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘
·¿ÓÙËÛ˘. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô
·ÛÎÂ›Ù·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·¿ÓÙËÛ˘ Î·È ‰È·ÛÊ·Ï›˙Â-
Ù·È Ë Ï‹Ú˘ Î·È ¿ÌÂÛË Â·ÓfiÚıˆÛË ‹ Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘-
ÛË Î·È ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘.
6. To ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÚÂȘ Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙoÓ
ηٷ‰›Î˜ ̤۷ Û ̛· ÂÓÙ·ÂÙ›· ÁÈ· ‰È¿Ú·ÍË ÙˆÓ
ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ o˘ Úo‚ϤoÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êo 3,
‰È·Ù¿ÛÛÂÈ ÙËÓ oÚÈÛÙÈ΋ ‹ ÚoÛˆÚÈÓ‹ ·‡ÛË Ù˘
¤Î‰oÛ˘ Ùo˘ ÂÓÙ‡o˘ ηÈ, Û ‚·ÚȤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ,
ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ Ùo˘ ‰ËÌoÛÈoÁÚ·-
ÊÈÎo‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùo˜ ·fi Ùo ÚfiÛˆo o˘ ηٷ‰È-
οÛÙËÎÂ, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. H ·‡ÛË ‹ Ë ··Áfi-
Ú¢ÛË ·Ú¯›˙o˘Ó ·ÊfiÙo˘ Ë Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË
Á›ÓÂÈ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË.
**7. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ηÈ
ÔÈÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ì¤ÛˆÓ
ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Ì ÙËÓ Ù·¯Â›· ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈ-
ÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ.
8. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ ÙȘ Úo¸oı¤ÛÂȘ Î·È Ù· ÚoÛfi-
ÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ùo˘ ‰ËÌoÛÈoÁÚ·ÊÈÎo‡ Â·ÁÁ¤Ï-
Ì·Ùo˜.
**9. ΔÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋
ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ù· ̤۷ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ
Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¿,
fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ¡fiÌÔ˜ ÚԂϤÂÈ Ù· ̤ÙÚ·
Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ
Ï‹ÚË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÔÏ˘Êˆ-
Ó›·˜ ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆ-
ÛË ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘
Ù˘ ·˘Ù‹˜ ‹ ¿ÏÏ˘ ÌÔÚÊ‹˜. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÂȉÈÎfiÙÂ-
Ú· Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ·˘Ù‹˜ ÌÔÚÊ‹˜,
fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË, ÙÔ˘
ÂÙ·›ÚÔ˘, ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÂÙfi¯Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙÈÎÔ‡
ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ ›ӷÈ
·Û˘Ì‚›‚·ÛÙË Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË, ÙÔ˘
ÂÙ·›ÚÔ˘, ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÂÙfi¯Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙÈÎÔ‡
ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ
ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘
‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ ‹ ÚÔÌËıÂÈÒÓ
‹ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∏ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜
28
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·28

·Ú¤ÓıÂÙ· ÚfiÛˆ·, fiˆ˜ Û˘˙‡ÁÔ˘˜, Û˘ÁÁÂÓ›˜,
ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÍ·ÚÙË̤ӷ ¿ÙÔÌ· ‹ ÂÙ·ÈÚ›˜. ¡fiÌÔ˜
ÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ Ô˘
ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜
Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ‹ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Î·È Ì¤¯ÚÈ
ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Û‡Ó·„˘ ‹ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ-
΋˜ ۇ̂·Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘
Î·È ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ·ÔÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚ·ÙËÁ‹ÛÂ-
ˆÓ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Â‰·Ê›ˆÓ.
ÕÚıÚo 15
1. OÈ ÚoÛٷ٢ÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙoÓ Ù‡o ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘
ÚoËÁo‡ÌÂÓo˘ ¿ÚıÚo˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È ÛÙoÓ
ÎÈÓËÌ·ÙoÁÚ¿Êo, ÙË ÊˆÓoÁÚ·Ê›·, ÙË Ú·‰Èoʈӛ·,
ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È Î¿ı ¿ÏÏo ·ÚÂÌÊÂÚ¤˜ ̤Ûo
ÌÂÙ¿‰oÛ˘ ÏfiÁo˘ ‹ ·Ú¿ÛÙ·Û˘.
**2. ∏ Ú·‰ÈÔʈӛ· Î·È Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ˘¿ÁÔÓÙ·È
ÛÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ë
ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘ ƒ·‰ÈÔÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË
·Ú¯‹, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. √ ¿ÌÂÛÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘
∫Ú¿ÙÔ˘˜, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒ-
ÙÔ˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¿‰ÂÈ·˜, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÎÔfi ÙËÓ
·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ Î·È Ì ›ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÏËÚÔ-
ÊÔÚÈÒÓ Î·È Âȉ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘
ÏfiÁÔ˘ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈÔÙÈ΋˜
ÛÙ¿ıÌ˘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ÎÔÈ-
ÓˆÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ Ú·‰ÈÔʈӛ·˜ Î·È Ù˘ ÙËÏÂfi-
Ú·Û˘ Î·È Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÃÒÚ·˜,
ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ηÈ
ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·È‰È΋˜ ËÏÈΛ·˜ Î·È Ù˘ ÓÂfiÙË-
Ù·˜.
¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ηÈ
‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ηÈ
ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÌËÓ˘-
Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈο
̤۷.
ÕÚıÚo 16
1. H Ù¤¯ÓË Î·È Ë ÂÈÛÙ‹ÌË, Ë ¤Ú¢ӷ Î·È Ë ‰È‰·-
Ûηϛ· Â›Ó·È ÂχıÂÚÂ˜Ø Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë Úo·Áˆ-
29
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·29

Á‹ Ùo˘˜ ·oÙÂÏ› ˘o¯Ú¤ˆÛË Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜. H ·Î·-
‰ËÌ·˚΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ‰È‰·Ûη-
Ï›·˜ ‰ÂÓ ··ÏÏ¿ÛÛo˘Ó ·fi Ùo ηı‹ÎoÓ Ù˘
˘·Îo‹˜ ÛÙo ™‡ÓÙ·ÁÌ·.
2. H ·È‰Â›· ·oÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ·oÛÙoÏ‹ Ùo˘
KÚ¿Ùo˘˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÎofi ÙËÓ ËıÈ΋, ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋,
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È Ê˘ÛÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ,
ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Û˘Ó›-
‰ËÛ˘ Î·È ÙË ‰È¿Ï·Û‹ Ùo˘˜ Û ÂχıÂÚo˘˜ ηÈ
˘‡ı˘Óo˘˜ oϛ٘.
3. T· ¤ÙË ˘o¯ÚˆÙÈ΋˜ Êo›ÙËÛ˘ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó·
Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ÂÓÓ¤·.
4. ŸÏoÈ oÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯o˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ‰ˆÚÂ¿Ó ·È-
‰Â›·˜, Û fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘, ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο ÂÎ·È-
‰Â˘Ù‹ÚÈ·. To KÚ¿Ùo˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ùo˘˜ Ûo˘‰·ÛÙ¤˜
o˘ ‰È·ÎÚ›ÓoÓÙ·È, ηıÒ˜ Î·È ·˘Ùo‡˜ o˘ ¤¯o˘Ó
·Ó¿ÁÎË ·fi ‚o‹ıÂÈ· ‹ ÂȉÈ΋ ÚoÛÙ·Û›·, ·Ó¿ÏoÁ·
Ì ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ Ùo˘˜.
5. H ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·Ú¤¯ÂÙ·È ·oÎÏÂÈÛÙÈ-
ο ·fi ȉڇ̷ٷ o˘ ·oÙÂÏo‡Ó ÓoÌÈο ÚfiÛˆ·
‰ËÌoÛ›o˘ ‰Èη›o˘ Ì Ï‹ÚË ·˘Ùo‰Èo›ÎËÛË. T· ȉڇ-
Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÙÂÏo‡Ó ˘fi ÙËÓ ÂoÙ›· Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜,
¤¯o˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡oÓÙ·È oÈÎoÓoÌÈο ·fi
·˘Ùfi Î·È ÏÂÈÙo˘ÚÁo‡Ó Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜ o˘
·ÊoÚo‡Ó Ùo˘˜ oÚÁ·ÓÈÛÌo‡˜ Ùo˘˜. ™˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‹
ηٿÙÌËÛË ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ
ÌoÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Î·Ù¿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi οıÂ
·ÓÙ›ıÂÙË ‰È¿Ù·ÍË, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
EȉÈÎfi˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ fiÛ· ·ÊoÚo‡Ó Ùo˘˜ ÊoÈÙË-
ÙÈÎo‡˜ Û˘ÏÏfiÁo˘˜ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙo¯‹ ÙˆÓ Ûo˘‰·ÛÙÒÓ
Û’ ·˘Ùo‡˜.
6. OÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈoÈ ÏÂÈÙo˘ÚÁo›. To ˘fiÏoÈo
‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚoÛˆÈÎfi Ùo˘˜ ÂÈÙÂÏ› Â›Û˘ ‰ËÌfiÛÈo
ÏÂÈÙo‡ÚÁËÌ·, Ì ÙȘ Úo¸oı¤ÛÂȘ o˘ ÓfiÌo˜ oÚ›-
˙ÂÈ. T· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
ÚoÛÒˆÓ ηıoÚ›˙oÓÙ·È ·fi Ùo˘˜ oÚÁ·ÓÈÛÌo‡˜
ÙˆÓ oÈΛˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ.
OÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÌoÚo‡Ó Ó· ·˘ıo‡Ó ÚoÙo‡ Ï‹ÍÂÈ
Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ÓfiÌo o ¯ÚfiÓo˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ùo˘˜
·Ú¿ ÌfiÓo Ì ÙȘ o˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Úo¸oı¤ÛÂȘ o˘
Úo‚ϤoÓÙ·È ÛÙo ¿ÚıÚo 88 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 4 ηÈ
30
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·30

‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË Û˘Ì‚o˘Ï›o˘ o˘ ·oÙÂÏ›ٷÈ
ηٿ ÏÂÈo„ËÊ›· ·fi ·ÓÒÙ·Ùo˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎo‡˜
ÏÂÈÙo˘ÚÁo‡˜, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Ùo fiÚÈo Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ
ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓØ ÂˆÛfiÙo˘
ÂΉoı› o ÓfiÌo˜ ·˘Ùfi˜ oÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ o˘ ˘ËÚÂÙo‡Ó
·o¯ˆÚo‡Ó ·˘Ùo‰Èη›ˆ˜ ÌfiÏȘ Ï‹ÍÂÈ Ùo ·Î·‰ËÌ·˚-
Îfi ¤Ùo˜ ̤۷ ÛÙo oo›o Û˘ÌÏËÚÒÓo˘Ó Ùo ÂÍËÎoÛÙfi
¤‚‰oÌo ¤Ùo˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ùo˘˜.
7. H Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È Î¿ı ¿ÏÏË ÂȉÈ΋ ÂÎ·›-
‰Â˘ÛË ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi Ùo KÚ¿Ùo˜ Î·È Ì ۯoϤ˜
·ÓÒÙÂÚ˘ ‚·ıÌ›‰·˜ ÁÈ· ¯ÚoÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· fi¯È
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚo ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, fiˆ˜ Úo‚ϤÂÙ·È
ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi Ùo ÓfiÌo, o˘ oÚ›˙ÂÈ Î·È Ù· Â·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· fiÛˆÓ ·oÊoÈÙo‡Ó ·fi ÙȘ
Û¯oϤ˜ ·˘Ù¤˜.
8. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ ÙȘ Úo¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È Ùo˘˜ fiÚo˘˜
¯oÚ‹ÁËÛ˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Î·È ÏÂÈÙo˘ÚÁ›·
ÂÎ·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ o˘ ‰ÂÓ ·Ó‹Îo˘Ó ÛÙo KÚ¿Ùo˜, Ù·
Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂoÙ›· o˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ¿Óˆ Û’
·˘Ù¿, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ùo˘
‰È‰·ÎÙÈÎo‡ ÚoÛˆÈÎo‡ Ùo˘˜.
H Û‡ÛÙ·ÛË ·ÓÒÙ·ÙˆÓ Û¯oÏÒÓ ·fi ȉÈÒÙ˜
··ÁoÚ‡ÂÙ·È.
9. O ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ÚoÛÙ·Û›· Î·È ÙËÓ
·ÓÒÙ·ÙË ÂoÙ›· Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜.
To KÚ¿Ùo˜ ÂȯoÚËÁ› Î·È ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ ÂÓÒÛÂȘ
ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ οı ›‰o˘˜, fiˆ˜
ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Â›Û˘ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ
ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ o˘ ·Ú¤¯oÓÙ·È Î¿ı ÊoÚ¿ ÛÙȘ
ÂȯoÚËÁo‡ÌÂÓ˜ ÂÓÒÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙoÓ ÚooÚÈ-
ÛÌfi Ùo˘˜.
ÕÚıÚo 17
1. H ȉÈoÎÙËÛ›· ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ÚoÛÙ·Û›· Ùo˘
KÚ¿Ùo˘˜, Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· fï˜ o˘ ·oÚÚ¤o˘Ó ·fi
·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌoÚo‡Ó Ó· ·ÛÎo‡ÓÙ·È Û ‚¿Úo˜ Ùo˘
ÁÂÓÈÎo‡ Û˘ÌʤÚoÓÙo˜.
**2. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÙËÓ È‰ÈoÎÙËÛ›· Ùo˘,
·Ú¿ ÌfiÓo ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ˆÊ¤ÏÂÈ· o˘ ¤¯ÂÈ ·o‰ÂÈ-
¯ı› Ì ÙoÓ ÚoÛ‹ÎoÓÙ· ÙÚfio, fiÙ·Ó Î·È fiˆ˜ o
ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ, Î·È ¿ÓÙoÙ ·Êo‡ ÚoËÁËı› Ï‹Ú˘
·o˙ËÌ›ˆÛË, o˘ Ó· ·ÓÙ·oÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Í›· ÙËÓ
31
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·31

oo›· ›¯Â Ùo ··ÏÏoÙÚÈo‡ÌÂÓo ηٿ Ùo ¯ÚfiÓo Ù˘
Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo ÁÈ· ÙoÓ ÚoÛˆÚÈÓfi
ÚoÛ‰ÈoÚÈÛÌfi Ù˘ ·o˙ËÌ›ˆÛ˘. AÓ ˙ËÙËı› ·¢-
ı›·˜ o oÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚoÛ‰ÈoÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·o˙ËÌ›ˆÛ˘,
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ë ·Í›· ηٿ Ùo ¯ÚfiÓo Ù˘ Û¯ÂÙÈ-
΋˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo.
∞Ó Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi
Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ‰ÈÂÍ·¯ı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË
¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛˆÚÈÓfi ÚÔÛ-
‰ÈÔÚÈÛÌfi, ÙfiÙ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆ-
Û˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ë ·Í›· ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘
Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi. ™ÙËÓ
·fiÊ·ÛË Î‹Ú˘Í˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ÂȉÈο
Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î¿Ï˘„˘ Ù˘ ‰·¿Ó˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘.
∏ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË, ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó·ÈÓ› Ô ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜, ÌÔ-
Ú› Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È Û ›‰Ô˜ ȉ›ˆ˜ Ì ÙË
ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜ ¿ÏÏÔ˘
·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‹ Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Â›
¿ÏÏÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘.
3. H ÂӉ¯fiÌÂÓË ÌÂÙ·‚oÏ‹ Ù˘ ·Í›·˜ Ùo˘ ··ÏÏo-
ÙÚÈo˘Ì¤Óo˘ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌoÛ›Â˘ÛË Ù˘ Ú¿Í˘ ··Ï-
ÏoÙÚ›ˆÛ˘, Î·È ÌfiÓo ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘, ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È
˘fi„Ë.
**4. ∏ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È·
‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ªÔÚ› Ó· ÔÚÈÛÙ› Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿
‰ÈηÛÙÈÎÒ˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÎÚfi·ÛË ‹ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘
‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘Ô¯Úˆı› ηٿ ÙËÓ
ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ
›ÛÚ·Í‹ Ù˘ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÁÁ‡ËÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ
ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. ¡fiÌÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ-
‚ϤÂÈ ÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË ÂÓÈ·›·˜ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜,
ηٿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 94, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‰È·-
ÊÔÚ¤˜ Î·È ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ··ÏÏÔ-
ÙÚ›ˆÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ‰ÈÂÍ·-
ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÒÓ. ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÓfiÌÔ ÌÔÚ›
Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È
ÂÎÎÚÂÌ›˜ ‰›Î˜.
¶ÚÈÓ Î·Ù·‚ÏËı› Ë oÚÈÛÙÈ΋ ‹ ÚoÛˆÚÈÓ‹ ·o˙Ë-
Ì›ˆÛË ‰È·ÙËÚo‡ÓÙ·È ·Î¤Ú·È· fiÏ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·
Ùo˘ ȉÈoÎÙ‹ÙË Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÏË„Ë.
¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ¤ÚÁ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘
ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÃÒÚ·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·-
ÙfiÓ, Ì ÂȉÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ›ӷÈ
32
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·32

·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÙÈÎfi ‹ ÚÔÛˆÚÈÓfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ-
ÛÌfi Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘, Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔ-
Ô›ËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi
Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘, ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ
Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ‡ÏÔÁÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘
Î·È Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ˘¤Ú ÙÔ˘ ‰ÈηÈ-
Ô‡¯Ô˘ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ‰Â‡-
ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È
·Ó·ÏfiÁˆ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜.
H ·o˙ËÌ›ˆÛË o˘ oÚ›ÛÙËΠηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È
˘o¯ÚˆÙÈο Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo ̤۷ Û ÂÓ¿ÌÈÛÈ ¤Ùo˜
·fi ÙË ‰ËÌoÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙoÓ ÚoÛˆÚÈ-
Ófi ÚoÛ‰ÈoÚÈÛÌfi Ù˘ ·o˙ËÌ›ˆÛ˘ ηÈ, Û ÂÚ›-
ÙˆÛË ·¢ı›·˜ ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· oÚÈÛÙÈÎfi ÚoÛ‰ÈoÚÈ-
ÛÌfi Ù˘ ·o˙ËÌ›ˆÛ˘, ·fi ÙË ‰ËÌoÛ›Â˘ÛË Ù˘ Û¯Â-
ÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Ùo˘ ‰ÈηÛÙËÚ›o˘, ‰È·ÊoÚÂÙÈο Ë
··ÏÏoÙÚ›ˆÛË ·›ÚÂÙ·È ·˘Ùo‰Èη›ˆ˜.
H ·o˙ËÌ›ˆÛË ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÙ·È, ˆ˜ ·o˙ËÌ›ˆÛË, ÛÂ
ηӤӷ ÊfiÚo, ÎÚ¿ÙËÛË ‹ Ù¤Ïo˜.
5. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘o¯ÚˆÙÈ΋˜
ÈηÓoo›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈηÈo‡¯ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛo‰o, ÙËÓ
oo›· ¤¯·Û·Ó ·fi Ùo ·Î›ÓËÙo o˘ ··ÏÏoÙÚÈÒıËÎÂ
¤ˆ˜ Ùo ¯ÚfiÓo ηٷ‚oÏ‹˜ Ù˘ ·o˙ËÌ›ˆÛ˘.
6. ŸÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙo‡Ó ¤ÚÁ· ÎoÈÓ‹˜
ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ ‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ oÈÎo-
ÓoÌ›· Ù˘ XÒÚ·˜, ÓfiÌo˜ ÌoÚ› Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ
··ÏÏoÙÚ›ˆÛË ˘¤Ú Ùo˘ ¢ËÌoÛ›o˘ ¢ڇÙÂÚˆÓ
˙ˆÓÒÓ, ¤Ú· ·fi ÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ o˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜
ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. O ›‰Èo˜ ÓfiÌo˜
ηıoÚ›˙ÂÈ ÙȘ Úo¸oı¤ÛÂȘ Î·È Ùo˘˜ fiÚo˘˜ ÌÈ·˜
Ù¤ÙoÈ·˜ ··ÏÏoÙÚ›ˆÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙË ‰È¿ıÂÛË ‹ ¯ÚËÛÈÌoo›ËÛË, ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈo˘˜ ‹ ÎoÈ-
ÓˆÊÂÏ›˜ ÁÂÓÈο ÛÎoo‡˜, ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ o˘
··ÏÏoÙÚÈÒÓoÓÙ·È ÂÈϤoÓ fiÛˆÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜
ÁÈ· Ùo ¤ÚÁo o˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ›.
7. NfiÌo˜ ÌoÚ› Ó· oÚ›ÛÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
¤ÚÁˆÓ Ì ÚoÊ·Ó‹ ÎoÈÓ‹ ˆÊ¤ÏÂÈ· ˘¤Ú Ùo˘
¢ËÌoÛ›o˘, ÓoÌÈÎÒÓ ÚoÛÒˆÓ ‰ËÌoÛ›o˘ ‰Èη›o˘,
oÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙoÈ΋˜ ·˘Ùo‰Èo›ÎËÛ˘, oÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ
ÎoÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÈ-
ÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ‰È·Óoȯıo‡Ó ˘fiÁÂȘ Û‹Ú·ÁÁ˜ ÛÙo
ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓo ‚¿ıo˜, ¯ˆÚ›˜ ·o˙ËÌ›ˆÛË, ˘fi ÙoÓ
fiÚo fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ú·‚Ï¿ÙÂÙ·È Ë Û˘Ó‹ı˘ ÂÎÌÂÙ¿Ï-
33
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·33

Ï¢ÛË Ùo˘ ˘ÂÚΛÌÂÓo˘ ·ÎÈÓ‹Ùo˘.
ÕÚıÚo 18
1. EȉÈÎo› ÓfiÌoÈ Ú˘ıÌ›˙o˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ
ȉÈoÎÙËÛ›· Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ, oÚ˘¯Â›-
ˆÓ, ÛËÏ·›ˆÓ, ·Ú¯·ÈoÏoÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ıËÛ·˘-
ÚÒÓ, È·Ì·ÙÈÎÒÓ, ÚÂfiÓÙˆÓ Î·È ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ηÈ
ÁÂÓÈο Ùo˘ ˘fiÁÂÈo˘ Ïo‡Ùo˘.
2. M ÓfiÌo Ú˘ıÌ›˙oÓÙ·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ
ȉÈoÎÙËÛ›·, ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ
ÏÈÌÓoı·Ï·ÛÛÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÏÈÌÓÒÓ, ηıÒ˜
Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÁÂÓÈο ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ
o˘ Úo·Ùo˘Ó ·fi ·oÍ‹Ú·ÓÛ‹ Ùo˘˜.
3. EȉÈÎo› ÓfiÌoÈ Ú˘ıÌ›˙o˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÈ-
Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË oϤÌo˘ ‹ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘, ‹ ÁÈ· ÙË
ıÂÚ·›· ¿ÌÂÛ˘ ÎoÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó¿Á΢ o˘ ÌoÚ›
Ó· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘Óo ÙË ‰ËÌfiÛÈ· Ù¿ÍË ‹ ˘Á›·.
4. EÈÙÚ¤ÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· o˘
ηıoÚ›˙ÂÈ ÂȉÈÎfi˜ ÓfiÌo˜, o ·Ó·‰·ÛÌfi˜ ·ÁÚoÙÈÎÒÓ
ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂˆÊÂϤÛÙÂÚË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ùo˘
‰¿Êo˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ë Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·oÊ˘-
Á‹ Ù˘ ˘¤ÚÌÂÙÚ˘ ηٿÙÌËÛ˘ ‹ ÁÈ· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË
Ù˘ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ηٷÙÌË̤Ó˘ ÌÈÎÚ‹˜
·ÁÚoÙÈ΋˜ ȉÈoÎÙËÛ›·˜.
5. EÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ o˘ Úo‚ϤoÓÙ·È
ÛÙȘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˜ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘˜, ÌoÚ› Ó·
Úo‚ÏÂÊı› Ì ÓfiÌo Î·È Î¿ı ¿ÏÏË ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘
ÂχıÂÚ˘ ¯Ú‹Û˘ Î·È Î¿ÚˆÛ˘ Ù˘ ȉÈoÎÙËÛ›·˜
o˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. NfiÌo˜
oÚ›˙ÂÈ ÙoÓ ˘fi¯ÚÂo Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ηٷ‚oÏ‹˜
ÛÙo ‰ÈηÈo‡¯o Ùo˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ùo˜ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ‹
οÚˆÛ˘, Ùo oo›o Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·oÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ
˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ οı ÊoÚ¿ Û˘Óı‹Î˜.
M¤ÙÚ· o˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌoÁ‹ Ù˘
·Ú·ÁÚ¿Êo˘ ·˘Ù‹˜ ·›ÚoÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ
ÂÎÏ›„o˘Ó oÈ È‰È·›ÙÂÚoÈ ÏfiÁoÈ o˘ Ù· ÚoοÏÂÛ·Ó.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·‰ÈηÈoÏfiÁËÙ˘ ·Ú¿Ù·Û˘ ÙˆÓ
̤ÙÚˆÓ ·oÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË Ùo˘˜, ηٿ
ηÙËÁoڛ˜ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, Ùo ™˘Ì‚o‡ÏÈo Ù˘ EÈ-
ÎÚ·Ù›·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË fioÈo˘ ¤¯ÂÈ ¤ÓÓoÌo
Û˘ÌʤÚoÓ.
34
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·34

6. M ÓfiÌo ÌoÚ› Ó· Ú˘ıÌ›˙oÓÙ·È Ù· Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙË ‰È¿ıÂÛË ÂÁηٷÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ
·ÍÈoo›ËÛ‹ Ùo˘˜ ˘¤Ú Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ oÈÎoÓoÌ›·˜ ηÈ
·oηٿÛÙ·ÛË ·ÎÙËÌfiÓˆÓ. M ÙoÓ ›‰Èo ÓfiÌo
oÚ›˙oÓÙ·È Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌÂÚÈ΋ ‹ oÏÈ΋
·o˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ È‰ÈoÎÙËÙÒÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË Â·ÓÂÌ-
Ê¿ÓÈÛ‹˜ Ùo˘˜ ̤۷ Û ‡ÏoÁË ÚoıÂÛÌ›·.
7. M ÓfiÌo ÌoÚ› Ó· ηıÈÂÚˆı› Ë ·Ó·ÁηÛÙÈ΋
Û˘ÓȉÈoÎÙËÛ›· Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ È‰ÈoÎÙËÛÈÒÓ ·ÛÙÈÎÒÓ
ÂÚÈo¯ÒÓ, ÂÊfiÛoÓ Ë ·˘ÙoÙÂÏ‹˜ ·ÓoÈÎo‰fiÌËÛË
·˘ÙÒÓ ‹ ÌÂÚÈÎÒÓ ·’ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·oÎÚ›ÓÂÙ·È
ÛÙo˘˜ fiÚo˘˜ ‰fiÌËÛ˘ o˘ ÈÛ¯‡o˘Ó ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó·
ÈÛ¯‡Ûo˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈo¯‹ ·˘Ù‹.
8. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ··ÏÏoÙÚȈı› Ë ·ÁÚoÙÈ΋
ȉÈoÎÙËÛ›· ÙˆÓ ™Ù·˘ÚoËÁÈ·ÎÒÓ IÂÚÒÓ MoÓÒÓ Ù˘
AÁ›·˜ AÓ·ÛÙ·Û›·˜ Ù˘ º·ÚÌ·ÎoχÙÚÈ·˜ ÛÙË X·Ï-
ÎȉÈ΋, ÙˆÓ BÏ·Ù¿‰ˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏoÓ›ÎË Î·È Ùo˘
E˘·ÁÁÂÏÈÛÙ‹ Iˆ¿ÓÓË Ùo˘ £ÂoÏfiÁo˘ ÛÙËÓ ¶¿ÙÌo, ÌÂ
ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ÌÂÙfi¯È·. E›Û˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó·
··ÏÏoÙÚȈı› Ë ÂÚÈo˘Û›· o˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ
EÏÏ¿‰· ÙˆÓ ¶·ÙÚȷگ›ˆÓ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜, AÓÙÈfi-
¯ÂÈ·˜ Î·È IÂÚoÛoχ̈Ó, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ IÂÚ‹˜
MoÓ‹˜ Ùo˘ ™ÈÓ¿.
ÕÚıÚo 19
1. To ·fiÚÚËÙo ÙˆÓ ÂÈÛÙoÏÒÓ Î·È Ù˘ ÂχıÂÚ˘
·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ‹ ÂÈÎoÈÓˆÓ›·˜ Ì ooÈoÓ‰‹oÙÂ
¿ÏÏo ÙÚfio Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ··Ú·‚›·ÛÙo. NfiÌo˜
oÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ˘fi ÙȘ oo›Â˜ Ë ‰ÈηÛÙÈ΋
·Ú¯‹ ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ·fi Ùo ·fiÚÚËÙo ÁÈ· ÏfiÁo˘˜
ÂıÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ‹ ÁÈ· ‰È·ÎÚ›‚ˆÛË È‰È·›ÙÂÚ·
Ûo‚·ÚÒÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ.
**2. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË,
ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘
·Ú¯‹˜ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ·fiÚÚËÙÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿-
ÊÔ˘ 1.
**3. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙËı› ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
·˘ÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 9 Î·È 9∞.
ÕÚıÚo 20
1. K·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ·Úo¯‹ ¤ÓÓoÌ˘
35
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·35

ÚoÛÙ·Û›·˜ ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÌoÚ› Ó· ·Ó·-
Ù‡ÍÂÈ Û’ ·˘Ù¿ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ùo˘ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‹
Û˘ÌʤÚoÓÙ¿ Ùo˘, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
2. To ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·ÎÚfi·Û˘ Ùo˘
ÂӉȷÊÂÚo̤Óo˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· οı ‰ÈoÈÎËÙÈ΋
ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ̤ÙÚo o˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ‚¿Úo˜ ÙˆÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ‹ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ùo˘.
ÕÚıÚo 21
1. H oÈÎoÁ¤ÓÂÈ·, ˆ˜ ıÂ̤ÏÈo Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ηÈ
Úo·ÁˆÁ‹˜ Ùo˘ ŒıÓo˘˜, ηıÒ˜ Î·È o Á¿Ìo˜, Ë
ÌËÙÚfiÙËÙ· Î·È Ë ·È‰È΋ ËÏÈΛ· ÙÂÏo‡Ó ˘fi ÙËÓ
ÚoÛÙ·Û›· Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜.
2. ¶oχÙÂÎÓ˜ oÈÎoÁ¤ÓÂȘ, ·Ó¿ËÚoÈ oϤÌo˘
Î·È ÂÈÚËÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰o˘, ı‡Ì·Ù· oϤÌo˘, ¯‹Ú˜
Î·È oÚÊ·Ó¿ ÂÎÂ›ÓˆÓ o˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙoÓ fiÏÂÌo,
ηıÒ˜ Î·È fiÛoÈ ¿Û¯o˘Ó ·fi ·Ó›·ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‹
ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÓfiÛo ¤¯o˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÂȉÈ΋˜ ÊÚoÓÙ›-
‰·˜ ·fi Ùo KÚ¿Ùo˜.
3. To KÚ¿Ùo˜ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ oÏÈÙÒÓ
Î·È ·›ÚÓÂÈ ÂȉÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚoÛÙ·Û›· Ù˘
ÓÂfiÙËÙ·˜, Ùo˘ Á‹Ú·Ùo˜, Ù˘ ·Ó·ËÚ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ
ÂÚ›ı·Ï„Ë ÙˆÓ ·fiÚˆÓ.
4. H ·fiÎÙËÛË Î·ÙoÈΛ·˜ ·fi ·˘Ùo‡˜ o˘ ÙËÓ
ÛÙÂÚo‡ÓÙ·È ‹ o˘ ÛÙÂÁ¿˙oÓÙ·È ·ÓÂ·ÚÎÒ˜ ·oÙÂ-
Ï› ·ÓÙÈΛÌÂÓo ÂȉÈ΋˜ ÊÚoÓÙ›‰·˜ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜.
**5. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ-
΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È Ë Ï‹„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·-
Áη›ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜.
**6. Δ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó·
·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ
·˘ÙÔÓÔÌ›·, ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË Î·È ÙË Û˘Ì-
ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ-
΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ÃÒÚ·˜.
**ÕÚıÚo 22
1. H ÂÚÁ·Û›· ·oÙÂÏ› ‰Èη›ˆÌ· Î·È ÚoÛٷه-
ÂÙ·È ·fi Ùo KÚ¿Ùo˜, o˘ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈo˘ÚÁ›·
Û˘ÓıËÎÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ oÏÈÙÒÓ Î·È ÁÈ·
ÙËÓ ËıÈ΋ Î·È ˘ÏÈ΋ Â͇„ˆÛË Ùo˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓo˘
·ÁÚoÙÈÎo‡ Î·È ·ÛÙÈÎo‡ ÏËı˘ÛÌo‡.
36
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·36

ŸÏoÈ oÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓoÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ʇÏo ‹
¿ÏÏË ‰È¿ÎÚÈÛË, ¤¯o˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ›Û˘ ·ÌoÈ‚‹˜ ÁÈ·
·Ú¯fiÌÂÓË ÂÚÁ·Û›· ›Û˘ ·Í›·˜.
2. M ÓfiÌo ηıoÚ›˙oÓÙ·È oÈ ÁÂÓÈÎo› fiÚoÈ ÂÚÁ·-
Û›·˜, o˘ Û˘ÌÏËÚÒÓoÓÙ·È ·fi ÙȘ Û˘ÏÏoÁÈΤ˜ Û˘Ì-
‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û˘Ó·ÙfiÌÂÓ˜ Ì ÂχıÂÚ˜ ‰È·-
Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ηÈ, ·Ó ·˘Ù¤˜ ·oÙ‡¯o˘Ó, Ì Ùo˘˜
ηÓfiÓ˜ o˘ ı¤ÙÂÈ Ë ‰È·ÈÙËÛ›·.
3. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‡Ó·„Ë Û˘ÏÏÔ-
ÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜
˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ-
΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ
‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘.
4. OoÈ·‰‹oÙ ÌoÚÊ‹ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜
··ÁoÚ‡ÂÙ·È.
EȉÈÎo› ÓfiÌoÈ Ú˘ıÌ›˙o˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â›Ù·-
ÍË ÚoÛˆÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË oϤÌo˘
‹ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘ ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·Ó·ÁÎÒÓ
Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ù˘ XÒÚ·˜ ‹ Â›Áo˘Û·˜ ÎoÈÓˆÓÈ΋˜
·Ó¿Á΢ ·fi ıÂoÌËÓ›· ‹ ·Ó¿Á΢ o˘ ÌoÚ› Ó·
ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘Óo ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, ηıÒ˜ Î·È Ù·
Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚoÛÊoÚ¿ ÚoÛˆÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜
ÛÙo˘˜ oÚÁ·ÓÈÛÌo‡˜ ÙoÈ΋˜ ·˘Ùo‰Èo›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ
ÈηÓoo›ËÛË ÙoÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ.
5. To KÚ¿Ùo˜ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÎoÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈ-
ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙o̤ӈÓ, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË:
™Ùo˘˜ ÁÂÓÈÎo‡˜ fiÚo˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È
Î·È o ÚoÛ‰ÈoÚÈÛÌfi˜ Ùo˘ ÙÚfio˘ Î·È Ùo˘ ˘o¯Ú¤o˘
›Ûڷ͢ Î·È ·fi‰oÛ˘ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜
oÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ Û˘Ó‰ÚoÌ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ùo˘˜ o˘
Úo‚ϤÂÙ·È ·fi Ù· ηٷÛÙ·ÙÈο Ùo˘˜.
ÕÚıÚo 23
1. To KÚ¿Ùo˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÚoÛ‹ÎoÓÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ·
ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ηÈ
ÙËÓ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ Ì’ ·˘Ù‹
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÓ·ÓÙ›oÓ Î¿ı ÚoÛ‚oÏ‹˜ Ùo˘˜, ̤۷
ÛÙ· fiÚÈ· Ùo˘ ÓfiÌo˘.
2. H ·ÂÚÁ›· ·oÙÂÏ› ‰Èη›ˆÌ· Î·È ·ÛΛٷÈ
·fi ÙȘ ÓfiÌÈÌ· Û˘ÛÙË̤Ó˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ oÚÁ·-
37
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·37

ÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Î·È Úo·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ
oÈÎoÓoÌÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ÁÂÓÈο Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ
ÙˆÓ ÂÚÁ·˙o̤ӈÓ.
A·ÁoÚ‡ÂÙ·È Ë ·ÂÚÁ›· Ì ooÈ·‰‹oÙ ÌoÚÊ‹
ÛÙo˘˜‰ÈηÛÙÈÎo‡˜ ÏÂÈÙo˘ÚÁo‡˜ Î·È Û’ ·˘Ùo‡˜ o˘
˘ËÚÂÙo‡Ó ÛÙ· ÛÒÌ·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜. To ‰Èη›ˆÌ·
ÚoÛÊ˘Á‹˜ Û ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏϋψÓ
Î·È ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ÙoÈ΋˜ ·˘Ùo‰Èo›ÎËÛ˘ ηÈ
ÙˆÓ ÓoÌÈÎÒÓ ÚoÛÒˆÓ ‰ËÌoÛ›o˘ ‰Èη›o˘, ηıÒ˜
Î·È Ùo˘ ÚoÛˆÈÎo‡ ÙˆÓ Î¿ı ÌoÚÊ‹˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂ-
ˆÓ ‰ËÌfiÛÈo˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‹ ÎoÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜, o˘ Ë
ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Ùo˘˜ ¤¯ÂÈ ˙ˆÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ Â͢-
ËÚ¤ÙËÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ùo˘ ÎoÈÓˆÓÈÎo‡
Û˘ÓfiÏo˘, ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙo˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Óo˘˜ ÂÚÈoÚÈ-
ÛÌo‡˜ Ùo˘ ÓfiÌo˘ o˘ Ùo Ú˘ıÌ›˙ÂÈ. OÈ ÂÚÈoÚÈÛÌo›
·˘Ùo› ‰ÂÓ ÌoÚo‡Ó Ó· Êı¿Óo˘Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË
Ùo˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ùo˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ‹ ÙËÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË
Ù˘ ÓfiÌÈÌ˘ ¿ÛÎËÛ‹˜ Ùo˘.
ÕÚıÚo 24
**1. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜
Î·È ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. °È· ÙË ‰È·Ê‡Ï·Í‹ ÙÔ˘ ÙÔ
∫Ú¿ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·›ÚÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ-
ÏËÙÈο ‹ ηٷÛÙ·ÏÙÈο ̤ÙÚ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘
·Ú¯‹˜ Ù˘ ·ÂÈÊÔÚ›·˜. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿-
ÛˆÓ. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ‰·ÛÔÏÔÁ›Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË
ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔÔ-
ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ,
ÂÎÙfi˜ ·Ó ÚÔ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· Ë
·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ‹ ¿ÏÏË ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛË, Ô˘ ÙËÓ
ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ.
**2. H ¯ˆÚoÙ·ÍÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ XÒÚ·˜, Ë
‰È·ÌfiÚʈÛË, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë oÏÂo‰fiÌËÛË Î·È Ë
Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È ÙˆÓ oÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ÁÂÓÈο
ÂÚÈo¯ÒÓ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙË Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ·
Î·È ÙoÓ ¤ÏÂÁ¯o Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜, Ì ÛÎofi Ó· Â͢ËÚÂ-
ÙÂ›Ù·È Ë ÏÂÈÙo˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ oÈÎÈ-
ÛÌÒÓ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙oÓÙ·È oÈ Î·Ï‡ÙÂÚoÈ ‰˘Ó·Ùo›
fiÚoÈ ‰È·‚›ˆÛ˘.
√È Û¯ÂÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÛÙ·ıÌ›ÛÂȘ
38
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·38

Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ∏
Û‡ÓÙ·ÍË ÂıÓÈÎÔ‡ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ˘Ô¯Ú¤ˆ-
ÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜.
3. °È· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› Ì›· ÂÚÈo¯‹ ˆ˜ oÈÎÈÛÙÈ΋
Î·È ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁooÈËı› oÏÂo‰oÌÈο, oÈ È‰ÈoÎÙË-
ۛ˜ o˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓoÓÙ·È Û ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯o˘Ó
˘o¯ÚˆÙÈο, ¯ˆÚ›˜ ·o˙ËÌ›ˆÛË ·fi ÙoÓ oÈΛo
ÊoÚ¤·, ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ o˘ Â›Ó·È ··-
Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈo˘ÚÁËıo‡Ó ‰ÚfiÌoÈ, Ï·Ù›˜
Î·È ¯ÒÚoÈ ÁÈ· ÎoÈÓˆÊÂÏ›˜ ÁÂÓÈο ¯Ú‹ÛÂȘ ηÈ
ÛÎoo‡˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÎoÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ oÏÂo‰oÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ,
fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
4. NfiÌo˜ ÌoÚ› Ó· Úo‚ϤÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙo¯‹ ÙˆÓ
ȉÈoÎÙËÙÒÓ ÂÚÈo¯‹˜ o˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ oÈÎÈ-
ÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ·ÍÈoo›ËÛË Î·È ÁÂÓÈ΋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛ‹ Ù˘
Û‡Ìʈӷ Ì ÂÁÎÂÎÚÈ̤Óo Û¯¤‰Èo, Ì ·ÓÙÈ·Úo¯‹
·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ›Û˘ ·Í›·˜ ‹ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ È‰ÈoÎÙËÛ›·˜ ηٿ
fiÚoÊo, ·fi Ùo˘˜ ¯ÒÚo˘˜ o˘ ηıoÚ›˙oÓÙ·È ÙÂÏÈο
ˆ˜ oÈÎo‰oÌ‹ÛÈÌoÈ ‹ ·fi ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ ÂÚÈo¯‹˜ ·˘Ù‹˜.
5. OÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÚoËÁo‡ÌÂÓˆÓ ·Ú·ÁڿʈÓ
ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ oÈÎÈÛÙÈ-
ÎÒÓ ÂÚÈo¯ÒÓ o˘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯o˘Ó. OÈ ÂχıÂÚ˜
ÂÎÙ¿ÛÂȘ, o˘ Úo·Ùo˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË,
‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈo˘ÚÁ›· ÎoÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯Ò-
ÚˆÓ ‹ ÂÎoÈo‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· Î·Ï˘Êıo‡Ó oÈ ‰·¿Ó˜
Ù˘ oÏÂo‰oÌÈ΋˜ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›-
˙ÂÈ.
6. T· ÌÓËÌ›·, oÈ ·Ú·‰oÛȷΤ˜ ÂÚÈo¯¤˜ Î·È Ù·
·Ú·‰oÛȷο ÛÙoȯ›· ÚoÛٷهoÓÙ·È ·fi Ùo
KÚ¿Ùo˜. NfiÌo˜ ı· oÚ›ÛÂÈ Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ
Ú·ÁÌ·Ùoo›ËÛË Ù˘ ÚoÛÙ·Û›·˜ ·˘Ù‹˜ ÂÚÈoÚÈÛÙÈ-
ο ̤ÙÚ· Ù˘ ȉÈoÎÙËÛ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙoÓ ÙÚfio ηÈ
Ùo ›‰o˜ Ù˘ ·o˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙˆÓ È‰ÈoÎÙËÙÒÓ.
**∂ÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË:
ø˜ ‰¿ÛÔ˜ ‹ ‰·ÛÈÎfi ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ÓÔÂ›Ù·È ÙÔ ÔÚÁ·-
ÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ¿ÁÚÈˆÓ Ê˘ÙÒÓ Ì ͢ÏÒ‰Ë ÎÔÚÌfi ¿Óˆ
ÛÙËÓ ·Ó·Áη›· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, Ù· ÔÔ›·,
Ì·˙› Ì ÙËÓ ÂΛ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Û· ¯ÏˆÚ›‰· Î·È ·Ó›-
‰·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ·ÌÔÈ‚·›·˜ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘
Î·È ·ÏÏËÏÔÂ›‰Ú·Û‹˜ ÙÔ˘˜, ȉȷ›ÙÂÚË ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ·
(‰·ÛÔ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ·) Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿Ï-
39
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·39

ÏÔÓ (‰·ÛÔÁÂÓ¤˜). ¢·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ fiÙ·Ó ÛÙÔ
·Ú·¿Óˆ Û‡ÓÔÏÔ Ë ¿ÁÚÈ· ͢Ï҉˘ ‚Ï¿ÛÙËÛË,
˘„ËÏ‹ ‹ ı·ÌÓ҉˘, Â›Ó·È ·Ú·È¿.
ÕÚıÚo 25
**1. Δ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ˆ˜ ·ÙfiÌÔ˘
Î·È ˆ˜ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È Ë ·Ú¯‹
ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ
ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ŸÏ· Ù· ÎÚ·ÙÈο fiÚÁ·Ó·
˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË
Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛ‹ ÙÔ˘˜. Δ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·
·˘Ù¿ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ȉȈÙÒÓ ÛÙȘ
Ôԛ˜ ÚÔÛȉȿ˙Ô˘Ó. √È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›
Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙ·
‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÚԂϤÔÓÙ·È Â›ÙÂ
·¢ı›·˜ ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ›Ù ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ, ÂÊfi-
ÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈʇϷÍË ˘¤Ú ·˘ÙÔ‡ Î·È Ó· Û¤‚Ô-
ÓÙ·È ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜.
2. H ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È Ë ÚoÛÙ·Û›· ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ-
‰ÒÓ Î·È ··Ú¿ÁÚ·ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ùo˘
·ÓıÚÒo˘ ·fi ÙËÓ ¶oÏÈÙ›· ·o‚ϤÂÈ ÛÙËÓ Ú·Á-
Ì¿ÙˆÛË Ù˘ ÎoÈÓˆÓÈ΋˜ Úofi‰o˘ ̤۷ Û ÂÏ¢ıÂ-
Ú›· Î·È ‰ÈηÈoÛ‡ÓË.
3. H ηٷ¯ÚËÛÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ‰ÈηÈÒÌ·Ùo˜ ‰ÂÓ ÂÈ-
ÙÚ¤ÂÙ·È.
4. To KÚ¿Ùo˜ ‰ÈηÈo‡Ù·È Ó· ·ÍÈÒÓÂÈ ·fi fiÏo˘˜
Ùo˘˜ oϛ٘ ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË Ùo˘ ¯Ú¤o˘˜ Ù˘ ÎoÈÓˆ-
ÓÈ΋˜ Î·È ÂıÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜.
MEPO™ TPITO
OÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙo˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ¶oÏÈÙ›·˜
TMHMA A
ã
™‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ¶oÏÈÙ›·˜
ÕÚıÚo 26
1. H ÓoÌoıÂÙÈ΋ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙË
Bo˘Ï‹ Î·È ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜.
2. H ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙoÓ
¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙËÓ K˘‚¤ÚÓËÛË.
40
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·40

3. H ‰ÈηÛÙÈ΋ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi Ù· ‰Èη-
ÛÙ‹ÚÈ·Ø oÈ ·oÊ¿ÛÂȘ Ùo˘˜ ÂÎÙÂÏo‡ÓÙ·È ÛÙo fiÓoÌ·
Ùo˘ EÏÏËÓÈÎo‡ §·o‡.
ÕÚıÚo 27
1. K·Ì›· ÌÂÙ·‚oÏ‹ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ EÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ ‰ÂÓ
ÌoÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÓfiÌo, o˘ „ËÊ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ
·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘-
Ï¢ÙÒÓ.
2. XˆÚ›˜ ÓfiÌo, o˘ „ËÊ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË
ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ, ‰ÂÓ
Â›Ó·È ‰ÂÎÙ‹ ÛÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ EÈÎÚ¿ÙÂÈ· ͤÓË ÛÙÚ·-
ÙȈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË o‡Ù ÌoÚ› Ó· ‰È·Ì¤ÓÂÈ Û’ ·˘Ù‹ ‹
Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ·˘Ù‹.
ÕÚıÚo 28
1. OÈ ÁÂÓÈο ·Ú·‰ÂÁ̤ÓoÈ Î·ÓfiÓ˜ Ùo˘ ‰ÈÂıÓo‡˜
‰Èη›o˘, ηıÒ˜ Î·È oÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ·fi ÙËÓ
ÂÈ·ڈۋ Ùo˘˜ Ì ÓfiÌo Î·È ÙË ı¤ÛË Ùo˘˜ Û ÈÛ¯‡
Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ fiÚo˘˜ ηıÂÌÈ¿˜, ·oÙÂÏo‡Ó ·Ó·-
fiÛ·ÛÙo ̤Úo˜ Ùo˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎo‡ ÂÏÏËÓÈÎo‡
‰Èη›o˘ Î·È ˘ÂÚÈÛ¯‡o˘Ó ·fi οı ¿ÏÏË ·ÓÙ›ıÂÙË
‰È¿Ù·ÍË ÓfiÌo˘. H ÂÊ·ÚÌoÁ‹ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ùo˘ ‰ÈÂ-
ıÓo‡˜ ‰Èη›o˘ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÛÙo˘˜
·ÏÏo‰·o‡˜ ÙÂÏ› ¿ÓÙoÙ ˘fi ÙoÓ fiÚo Ù˘ ·ÌoÈ-
‚·ÈfiÙËÙ·˜.
2. °È· Ó· Â͢ËÚÂÙËı› Ûo˘‰·›o ÂıÓÈÎfi Û˘Ì-
ʤÚoÓ Î·È Ó· Úo·¯ı› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÏÏ·
ÎÚ¿ÙË, ÌoÚ› Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛıo‡Ó, ÌÂ Û˘Óı‹ÎË ‹
Û˘Ìʈӛ·, Û fiÚÁ·Ó· ‰ÈÂıÓÒÓ oÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·ÚÌo-
‰ÈfiÙËÙ˜ o˘ Úo‚ϤoÓÙ·È ·fi Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ·. °È·
ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÓfiÌo˘ o˘ ΢ÚÒÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Óı‹ÎË ‹
Û˘Ìʈӛ· ··ÈÙÂ›Ù·È ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ
¤ÌÙˆÓ Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ.
3. H EÏÏ¿‰· Úo‚·›ÓÂÈ ÂχıÂÚ·, Ì ÓfiÌo o˘
„ËÊ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘
·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ, Û ÂÚÈoÚÈÛÌo‡˜ ˆ˜ Úo˜
ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Ù˘, ÂÊfiÛoÓ
·˘Ùfi ˘·ÁoÚ‡ÂÙ·È ·fi Ûo˘‰·›o ÂıÓÈÎfi Û˘Ì-
ʤÚoÓ, ‰ÂÓ ı›ÁÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ùo˘ ·ÓıÚÒo˘ ηÈ
ÙȘ ‚¿ÛÂȘ Ùo˘ ‰ËÌoÎÚ·ÙÈÎo‡ oÏÈÙ‡̷Ùo˜ ηÈ
41
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·41

Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ Î·È Ì ÙoÓ
fiÚo Ù˘ ·ÌoÈ‚·ÈfiÙËÙ·˜.
**∂ÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË:
ΔÔ ¿ÚıÚÔ 28 ·ÔÙÂÏ› ıÂ̤ÏÈÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹
Ù˘ ÃÒÚ·˜ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÔ-
ÎÏ‹ÚˆÛ˘.
ÕÚıÚo 29
1. ŒÏÏËÓ˜ oϛ٘ o˘ ¤¯o˘Ó Ùo ÂÎÏoÁÈÎfi ‰Èη›-
ˆÌ· ÌoÚo‡Ó ÂχıÂÚ· Ó· ȉڇo˘Ó Î·È Ó· Û˘ÌÌÂ-
Ù¤¯o˘Ó Û oÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, o˘ Ë oÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ë
‰Ú¿ÛË Ùo˘˜ oÊ›ÏÂÈ Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÙËÓ ÂχıÂÚË
ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Ùo˘ ‰ËÌoÎÚ·ÙÈÎo‡ oÏÈÙ‡̷Ùo˜.
¶oϛ٘ o˘ ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛ·Ó ·ÎfiÌË Ùo ‰Èη›ˆÌ·
Ó· ÂÎϤÁo˘Ó ÌoÚo‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯o˘Ó ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù·
Ó¤ˆÓ ÙˆÓ ÎoÌÌ¿ÙˆÓ.
**2. Δ· ÎfiÌÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
΋ ÙÔ˘˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜
Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰·¿Ó˜, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ
ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Î·È ÁÂÓÈο ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·-
¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÙˆÓ ˘Ô„‹-
ÊÈˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋
·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ªÂ ÓfiÌÔ ÂÈ‚¿Ï-
ÏÂÙ·È ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ÌÔÚ› Ó·
··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÔÚʤ˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜
ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ˘fi
ÙȘ Ôԛ˜ Ë ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ
Û˘ÓÈÛÙ¿ ÏfiÁÔ ¤ÎÙˆÛ˘ ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ·Í›ˆÌ·
Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘
‰·Ê›Ô˘. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ
ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ‰ÈÂÓÂÚ-
ÁÂ›Ù·È ·fi ÂȉÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Î·È ÌÂ
ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ,
fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ªÂ ÓfiÌÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÂÎÙ·-
ıÔ‡Ó ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÁÈ·
¿ÏϘ ·ÈÚÂÙ¤˜ ı¤ÛÂȘ.
**3. ∞·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·Ôχو˜ ÔÈ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙÂ
ÌÔÚÊ‹˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ˘¤Ú ‹ ηٿ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·-
ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È Û fiÛÔ˘˜
˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙȘ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÛÙ· ÛÒÌ·Ù·
42
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·42

·ÛÊ·Ï›·˜. ∞·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·Ôχو˜ ÔÈ ÔÔÈ·Û-
‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ˘¤Ú ‹ ηٿ ÔÏÈÙÈÎÔ‡
ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜,
ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ-
΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ¿ÏÏˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ
‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ ‹ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹ ÂÈ-
¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹
ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È
¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋
Ú¿ÍË ‹ ˆ˜ ̤ÙÔ¯Ô.
TMHMA B
ã
¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜
KEºA§AIO ¶PøTO
AÓ¿‰ÂÈÍË Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘
ÕÚıÚo 30
1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜
Ùo˘ ¶oÏÈÙ‡̷Ùo˜. EÎϤÁÂÙ·È ·fi ÙË Bo˘Ï‹ ÁÈ·
ÂÚ›o‰o ¤ÓÙ ÂÙÒÓ, fiˆ˜ oÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÚıÚ· 32
Î·È 33.
2. To ·Í›ˆÌ· Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Â›Ó·È ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙo
Ì ooÈo‰‹oÙ ¿ÏÏo ·Í›ˆÌ·, ı¤ÛË ‹ ¤ÚÁo.
3. H Úo‰ÚÈ΋ ÂÚ›o‰o˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ
oÚΈÌoÛ›· Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘.
4. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË oϤÌo˘, Ë Úo‰ÚÈ΋ ıËÙ›·
·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙË Ï‹ÍË Ùo˘.
5. E·ÓÂÎÏoÁ‹ Ùo˘ ›‰Èo˘ ÚoÛÒo˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È
Ì›· ÊoÚ¿ ÌfiÓo.
**ÕÚıÚo 31
¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏÂÁ›
fiÔÈÔ˜ Â›Ó·È ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘ ÚÈÓ ·fi ¤ÓÙ ÙÔ˘-
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙË, ¤¯ÂÈ ·fi ·Ù¤Ú· ‹ ÌËÙ¤Ú· ÂÏÏËÓÈ΋
ηٷÁˆÁ‹, ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÙÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙfi
¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ÙË ÓfiÌÈÌË ÈηÓfiÙËÙ·
ÙÔ˘ ÂÎϤÁÂÈÓ.
43
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·43

ÕÚıÚo 32
*1. H ÂÎÏoÁ‹ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜
·fi ÙË Bo˘Ï‹ Á›ÓÂÙ·È Ì oÓoÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊoÊoÚ›·
Î·È Û ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, o˘ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ·fi ÙoÓ
¶Úfi‰Úo Ù˘ Bo˘Ï‹˜¤Ó·Ó Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙo Ì‹Ó· ÚÈÓ
Ï‹ÍÂÈ Ë ıËÙ›· Ùo˘ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘
¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, ηٿ Ù· oÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙoÓ K·ÓoÓÈÛÌfi
Ù˘ Bo˘Ï‹˜.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË oÚÈÛÙÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ùo˘ ¶Úo¤-
‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ Ù· ηı‹-
ÎoÓÙ¿ Ùo˘, ηٿ Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 34
·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË
o˘ o ¶Úfi‰Úo˜ ·Ú·ÈÙËı›, Âı¿ÓÂÈ ‹ ÎËÚ˘¯ı›
¤ÎÙˆÙo˜ ηٿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜, Ë
Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏoÁ‹ Ó¤o˘ ¶Úo¤-
‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È Ì¤Û· Û ‰¤Î·
Ë̤Ú˜ Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo ·ÊfiÙo˘ ¤ÏËÍ ÚfiˆÚ· Ë
ıËÙ›· Ùo˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓo˘ ¶Úo¤‰Úo˘.
2. H ÂÎÏoÁ‹ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜
Á›ÓÂÙ·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈ· Ï‹ÚË ıËÙ›·.
3. ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÂÎϤÁÂÙ·È ÂΛÓo˜
o˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ‰‡o ÙÚ›ÙˆÓ
Ùo˘ Û˘ÓoÏÈÎo‡ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ.
AÓ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Ë ÏÂÈo„ËÊ›· ·˘Ù‹, Ë
„ËÊoÊoÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÓÙÂ
Ë̤Ú˜.
AÓ ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ı› o‡Ù ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË „ËÊoÊoÚ›·
Ë oÚÈ˙fiÌÂÓË ÏÂÈo„ËÊ›·, Ë „ËÊoÊoÚ›· Â·Ó·Ï·Ì-
‚¿ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË Ì›· ÊoÚ¿ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÓÙ Ë̤Ú˜,
ofiÙ ÂÎϤÁÂÙ·È ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜
ÂΛÓo˜ o˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ
ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ.
*4. AÓ ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ı› o‡ÙÂ Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË
„ËÊoÊoÚ›· Ë ·˘ÍË̤ÓË ·˘Ù‹ ÏÂÈo„ËÊ›·, Ë Bo˘Ï‹
‰È·Ï‡ÂÙ·È Ì¤Û· Û ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ „ËÊo-
ÊoÚ›·, Î·È ÚoÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ÂÎÏoÁ‹ ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË
Ó¤·˜ Bo˘Ï‹˜.
H Bo˘Ï‹ o˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ӥ˜
44
* ªÂ ¤Ó·Ó ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È Ù· ÛËÌ›· Ù˘ ∞Ó·ıÂÒÚË-
Û˘ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ∞ã æ‹ÊÈÛÌ· Ù˘ 6˘ ª·ÚÙ›Ô˘
1986 Ù˘ ™Δã ∞Ó·ıˆÚËÙÈ΋˜ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·44

ÂÎÏoÁ¤˜, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ Û˘ÁÎÚoÙËı› Û ÛÒÌ·, ÂÎϤ-
ÁÂÈ Ì oÓoÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊoÊoÚ›· ¶Úfi‰Úo Ù˘
¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Ì ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ
¤ÌÙˆÓ Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ.
AÓ ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÏÂÈo„ËÊ›· ·˘Ù‹, Ë
„ËÊoÊoÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì¤Û· Û ¤ÓÙ Ë̤-
Ú˜ Î·È ÂÎϤÁÂÙ·È ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜
ÂΛÓo˜ o˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›·
Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ. AÓ ‰ÂÓ ÂÈÙ¢-
¯ı› o‡Ù ·˘Ù‹ Ë ÏÂÈo„ËÊ›·, Ë „ËÊoÊoÚ›· Â·Ó·-
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË Ì›· ÊoÚ¿, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÓÙÂ
Ë̤Ú˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡o ÚoÛÒˆÓ o˘ ÏÂÈo„‹-
ÊËÛ·Ó Î·È ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÎÏÂÁ› ¶Úfi‰Úo˜
Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÂΛÓo˜ o˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙË Û¯Â-
ÙÈ΋ ÏÂÈo„ËÊ›·.
5. AÓ Ë Bo˘Ï‹ Â›Ó·È ·o‡Û·, Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ÂÎÙ¿-
ÎÙˆ˜ ÁÈ· Ó· ÂÎϤÍÂÈ ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜,
ηٿ Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 4.
AÓ Ë Bo˘Ï‹ ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı› Ì ooÈoÓ‰‹oÙÂ
ÙÚfio, Ë ÂÎÏoÁ‹ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜
·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È ÒÛo˘ Ó· Û˘ÁÎÚoÙËı› Û ÛÒÌ· Ë Ó¤·
Bo˘Ï‹ Î·È Ì¤Û· Û ›ÎoÛÈ Ë̤Ú˜, Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo,
·fi ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹ Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· oÚ›˙oÓÙ·È
ÛÙȘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘˜ 3 Î·È 4, ·Êo‡ ÙËÚËıo‡Ó Î·È oÈ
oÚÈÛÌo› Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 1 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 34.
6. AÓ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏoÁ‹ Ó¤o˘ ¶Úo¤-
‰Úo˘, o˘ oÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˜ ·Ú·-
ÁÚ¿Êo˘˜, ‰ÂÓ ÂÚ·Ùˆı› ÂÁη›Úˆ˜, o ‹‰Ë ¶ÚfiÂ-
‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÂÍ·ÎoÏo˘ı› Ó· ·ÛΛ Ù·
ηı‹ÎoÓÙ¿ Ùo˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ıËÙ›·˜ Ùo˘
ÒÛo˘ Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ó¤o˜ ¶Úfi‰Úo˜.
EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË:
¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ o˘ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ÚÈÓ
·fi ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ıËÙ›·˜ Ùo˘ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· Ï¿‚ÂÈ
̤Úo˜ ÛÙËÓ ÂÎÏoÁ‹ o˘ Â·ÎoÏo˘ı› ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘
·Ú·›ÙËÛ‹˜ Ùo˘.
ÕÚıÚo 33
1. O ÂÎÏÂÁfiÌÂÓo˜ ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜
·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ùo˘ ·fi
ÙËÓ Âo̤ÓË Ù˘ Ë̤ڷ˜ o˘ ¤ÏËÍÂ Ë ıËÙ›· Ùo˘
45
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·45

·ÂÚ¯fiÌÂÓo˘ ¶Úo¤‰Úo˘Ø Û fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÂÚÈ-
ÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ Âo̤ÓË Ù˘ ÂÎÏoÁ‹˜ Ùo˘.
2. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, ÚÈÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ
ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ùo˘, ‰›ÓÂÈ ÂÓÒÈoÓ Ù˘
Bo˘Ï‹˜ ÙoÓ ·ÎfiÏo˘ıo fiÚÎo:
«√ÚΛ˙oÌ·È ÛÙo fiÓoÌ· Ù˘ AÁ›·˜ Î·È OÌoo‡ÛÈ·˜
Î·È A‰È·›ÚÂÙ˘ TÚÈ¿‰·˜ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛˆ Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ·
Î·È Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜, Ó· ÌÂÚÈÌÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙ‹ Ùo˘˜
Ù‹ÚËÛË, Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ˆ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·
Î·È ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ XÒÚ·˜, Ó· ÚoÛٷهˆ Ù·
‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Ó·
˘ËÚÂÙÒ Ùo ÁÂÓÈÎfi Û˘ÌʤÚoÓ Î·È ÙËÓ Úfio‰o Ùo˘
EÏÏËÓÈÎo‡ §·o‡».
3. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ ÙË ¯oÚËÁ›· o˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È
ÛÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙË ÏÂÈÙo˘ÚÁ›·
ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ o˘ oÚÁ·ÓÒÓoÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ùo˘.
ÕÚıÚo 34
1. ToÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, fiÙ·Ó ·o˘ÛÈ¿-
˙ÂÈ ÛÙo Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚo ·fi ‰¤Î· Ë̤Ú˜,
·Ó Âı¿ÓÂÈ, ·Ú·ÈÙËı›, ÎËÚ˘¯ı› ¤ÎÙˆÙo˜ ‹ ·Ó
ΈχÂÙ·È ÁÈ· ooÈoÓ‰‹oÙ ÏfiÁo Ó· ·Û΋ÛÂÈ Ù·
ηı‹ÎoÓÙ¿ Ùo˘, ÙoÓ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÈ ÚoÛˆÚÈÓ¿ o
¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜Ø ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Bo˘Ï‹, o
¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Bo˘Ï‹˜ ηÈ, ·Ó ·˘Ùfi˜
·ÚÓÂ›Ù·È ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, Ë K˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÏÏoÁÈο.
K·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›o‰o Ù˘ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ Ùo˘ ¶Úo¤-
‰Úo˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È¿Ï˘-
ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ùo˘
¿ÚıÚo˘ 32 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4, ηıÒ˜ Î·È oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÛË Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙËÓ ÚoÛÊ˘Á‹
Û ‰ËÌo„‹ÊÈÛÌ·, ηٿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 38
·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2 Î·È Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 44 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2.
2. AÓ Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜
Ó· ·Û΋ÛÂÈ Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ùo˘ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ¤Ú·
·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· Ë̤Ú˜, Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ˘o¯ÚˆÙÈο Ë
Bo˘Ï‹, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı›, ÁÈ· Ó·
·oÊ·Û›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ
Ùo˘ Û˘ÓfiÏo˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÂÚ›Ùˆ-
ÛË ÂÎÏoÁ‹˜ Ó¤o˘ ¶Úo¤‰Úo˘. ™Â η̛· ¿ÓÙˆ˜ ÂÚ›-
ÙˆÛË Ë ÂÎÏoÁ‹ Ó¤o˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜
46
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·46

‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚo ·fi ¤ÍÈ
Û˘ÓoÏÈο Ì‹Ó˜, ·ÊfiÙo˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ·Ó·Ï‹ÚˆÛ‹ Ùo˘
o˘ ÚoÎÏ‹ıËΠ·fi ·‰˘Ó·Ì›· Ùo˘.
KEºA§AIO ¢EYTEPO
EÍo˘Û›Â˜ Î·È Â˘ı‡ÓË ·fi
ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘
ÕÚıÚo 35
*1. K·Ì›· Ú¿ÍË Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜
‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ o‡Ù ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚoÛ˘oÁÚ·-
Ê‹ Ùo˘ ·ÚÌfi‰Èo˘ Yo˘ÚÁo‡, o oo›o˜ Ì ÌfiÓË ÙËÓ
˘oÁÚ·Ê‹ Ùo˘ Á›ÓÂÙ·È ˘‡ı˘Óo˜, Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË
‰ËÌoÛ›Â˘Û‹ Ù˘ ÛÙËÓ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜.
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË o˘ Ë K˘‚¤ÚÓËÛË ··ÏÏ·Á›
·fi Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ù˘ Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ¿ÚıÚo 38
·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1, ·Ó o ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ÚoÛ˘-
oÁÚ¿ÊÂÈ Ùo oÈΛo ‰È¿Ù·ÁÌ·, ·˘Ùfi ˘oÁÚ¿ÊÂÙ·È
ÌfiÓo ·fi ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜.
*2. K·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÚoÛ˘oÁÚ·Ê‹
ÁÈ· ÙȘ ·ÎfiÏo˘ı˜ Ú¿ÍÂȘ:
·) Ùo ‰ÈoÚÈÛÌfi ¶Úˆı˘o˘ÚÁo‡,
‚) ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÂÓÙoÏ‹˜ Û‡Ìʈӷ
Ì Ùo ¿ÚıÚo 37 ·Ú¿ÁÚ·ÊoÈ 2, 3 Î·È 4,
Á) ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 32
·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 4 Î·È Î·Ù¿ Ùo ¿ÚıÚo 41 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜
1, ·Ó ‰ÂÓ ÙËÓ ÚoÛ˘oÁÚ¿„ÂÈ o ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi˜,
Î·È Î·Ù¿ Ùo ¿ÚıÚo 53 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1, ·Ó ‰ÂÓ ÙËÓ
ÚoÛ˘oÁÚ¿„ÂÈ Ùo Yo˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚o‡ÏÈo,
‰) ÙËÓ ·Ó·oÌ‹ ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 42 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜
1 ÓoÌoۯ‰›o˘ ‹ ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌo˘ o˘ ¤¯ÂÈ „ËÊÈ-
ÛÙ› ·fi ÙË Bo˘Ï‹,
Â) Ùo ‰ÈoÚÈÛÌfi Ùo˘ ÚoÛˆÈÎo‡ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
Ù˘ ¶Úo‰ڛ·˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜.
*3. To ‰È¿Ù·ÁÌ· Ì Ùo oo›o ÚoÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È
‰ËÌo„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÓoÌoÛ¯¤‰Èo, Û‡Ìʈӷ Ì Ùo
¿ÚıÚo 44 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2, ÚoÛ˘oÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi
ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ Bo˘Ï‹˜.
ÕÚıÚo 36
1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, Ì ًÚËÛË o-
47
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·47

ˆÛ‰‹oÙÂ ÙˆÓ oÚÈÛÌÒÓ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 35 ·Ú¿-
ÁÚ·Êo˜ 1, ÂÎÚoÛˆ› ‰ÈÂıÓÒ˜ Ùo KÚ¿Ùo˜, ÎËÚ‡Û-
ÛÂÈ fiÏÂÌo, Û˘ÓoÌoÏoÁ› Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÚ‹Ó˘, Û˘ÌÌ·-
¯›·˜, oÈÎoÓoÌÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙo¯‹˜ ÛÂ
‰ÈÂıÓ›˜ oÚÁ·ÓÈÛÌo‡˜ ‹ ÂÓÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ·Ó·ÎoÈÓÒ-
ÓÂÈ ÛÙË Bo˘Ï‹, Ì ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ‰È·Û·Ê‹ÛÂȘ, fiÙ·Ó
Ùo Û˘ÌʤÚoÓ Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ Ùo ÂÈ-
ÙÚ¤o˘Ó.
2. OÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÂÌfiÚÈo, ÊoÚoÏoÁ›·,
oÈÎoÓoÌÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘ÌÌÂÙo¯‹ Û ‰ÈÂıÓ›˜
oÚÁ·ÓÈÛÌo‡˜ ‹ ÂÓÒÛÂȘ, Î·È fiÛ˜ ¿ÏϘ ÂÚȤ¯o˘Ó
·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ oo›Â˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¿ÏϘ
‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜, Ù›oÙ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó·
oÚÈÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ÓfiÌo, ‹ oÈ oo›Â˜ ÂÈ‚·Ú‡Óo˘Ó ·ÙoÌÈ-
ο Ùo˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ‰ÂÓ ÈÛ¯‡o˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ù˘ÈÎfi ÓfiÌo
o˘ ÙȘ ΢ÚÒÓÂÈ.
3. M˘ÛÙÈο ¿ÚıÚ· Û˘Óı‹Î˘ ‰ÂÓ ÌoÚo‡Ó oÙ¤
Ó· ·Ó·ÙÚ¤„o˘Ó Ù· Ê·ÓÂÚ¿.
4. H ·ڈÛË ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó·
·oÙÂϤÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓo ÓoÌoıÂÙÈ΋˜ ÂÍo˘ÛÈo‰fiÙË-
Û˘ ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 43 ·Ú¿ÁÚ·ÊoÈ 2 Î·È 4.
ÕÚıÚo 37
1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰ÈoÚ›˙ÂÈ ÙoÓ
¶Úˆı˘o˘ÚÁfi ηÈ, Ì ÚfiÙ·Û‹ Ùo˘, ‰ÈoÚ›˙ÂÈ Î·È
·‡ÂÈ Ù· ÏoÈ¿ ̤ÏË Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ùo˘˜
YÊ˘o˘ÚÁo‡˜.
*2. ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi˜ ‰ÈoÚ›˙ÂÙ·È o ·Ú¯ËÁfi˜ Ùo˘
ÎfiÌÌ·Ùo˜ Ùo oo›o ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙË Bo˘Ï‹ ÙËÓ ·fiÏ˘-
ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ. AÓ Î·Ó¤Ó· ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ
‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›·, o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘
¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙoÓ ·Ú¯ËÁfi Ùo˘ ÎfiÌÌ·Ùo˜
o˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÏÂÈo„ËÊ›· ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋
ÂÓÙoÏ‹ ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÚÈ‚ˆı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û¯ËÌ·ÙÈ-
ÛÌo‡ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ o˘ Ó· ·oÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÈ-
ÛÙoÛ‡ÓË Ù˘ Bo˘Ï‹˜.
*3. AÓ ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙˆı› ·˘Ù‹ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, o
¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋
ÂÓÙoÏ‹ ÛÙoÓ ·Ú¯ËÁfi Ùo˘ ‰Â‡ÙÂÚo˘ Û ÎoÈÓo‚o˘Ï¢-
ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÎfiÌÌ·Ùo˜ Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ ÙÂÏÂÛÊoÚ‹ÛÂÈ
Î·È ·˘Ù‹, o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰›ÓÂÈ ‰ÈÂ-
Ú¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙoÏ‹ ÛÙoÓ ·Ú¯ËÁfi Ùo˘ ÙÚ›Ùo˘ ÛÂ
48
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·48

ÎoÈÓo‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÎfiÌÌ·Ùo˜. K¿ı ‰ÈÂÚ¢-
ÓËÙÈ΋ ÂÓÙoÏ‹ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜. AÓ oÈ ‰ÈÂ-
Ú¢ÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙoϤ˜ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÛÊoÚ‹Ûo˘Ó, o ¶ÚfiÂ-
‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ηÏ› Ùo˘˜ ·Ú¯ËÁo‡˜ ÙˆÓ
ÎoÌÌ¿ÙˆÓ Î·È, ·Ó ÂȂ‚·Èˆı› Ë ·‰˘Ó·Ì›· Û¯ËÌ·-
ÙÈÛÌo‡ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ o˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙoÛ‡ÓË
Ù˘ Bo˘Ï‹˜, ÂȉÈÒÎÂÈ Ùo Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi K˘‚¤ÚÓËÛ˘
·fi fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·
ÂÎÏoÁÒÓ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ·oÙ˘¯›·˜ ·Ó·ı¤ÙÂÈ
ÛÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜ ‹
Ùo˘ AÚ›o˘ ¶¿Áo˘ ‹ Ùo˘ EÏÂÁÎÙÈÎo‡ ™˘Ó‰ڛo˘ Ùo
Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi K˘‚¤ÚÓËÛ˘, fiÛo Ùo ‰˘Ó·ÙfiÓ Â˘Ú‡ÙÂ-
Ú˘ ·o‰o¯‹˜, ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÂÎÏoÁ¤˜, Î·È ‰È·-
χÂÈ ÙË Bo˘Ï‹.
*4. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٿ ÙȘ oo›Â˜ ·Ó·Ù›ıÂÙ·È,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˜ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘˜,
ÂÓÙoÏ‹ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌo‡ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‹ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋
ÂÓÙoÏ‹ Û ·Ú¯ËÁfi ÎfiÌÌ·Ùo˜, ·Ó Ùo ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
·Ú¯ËÁfi ‹ ÂÎÚfiÛˆo, ‹ ·Ó o ·Ú¯ËÁfi˜ ‹ o ÂÎÚfi-
Ûˆfi˜ Ùo˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÏÂÁ› ‚o˘ÏÂ˘Ù‹˜, o ¶Úfi‰Úo˜
Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙoÏ‹ Û’ ·˘ÙfiÓ o˘
ÚoÙ›ÓÂÈ Ë ÎoÈÓo‚o˘Ï¢ÙÈ΋ oÌ¿‰· Ùo˘ ÎfiÌÌ·Ùo˜.
H ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÂÓÙoÏ‹˜ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û·
Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ o˘ o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘
Bo˘Ï‹˜ ‹ o ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Ùo˘ ·Ó·ÎoÈÓÒÓÂÈ ÛÙoÓ
¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÎoÌÌ¿-
ÙˆÓ ÛÙË Bo˘Ï‹.
Ë ·Ó·Îo›ÓˆÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ÚÈÓ
·fi οı ·Ó¿ıÂÛË ÂÓÙoÏ‹˜.
*EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË:
™ÙȘ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙoϤ˜, ·Ó ÎfiÌÌ·Ù· ›ӷÈ
ÈÛo‰‡Ó·Ì· Û ‚o˘Ï¢ÙÈΤ˜ ¤‰Ú˜, ÚoËÁÂ›Ù·È ÂΛÓo
o˘ ¤Ï·‚ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ „‹Êo˘˜ ÛÙȘ ÂÎÏoÁ¤˜Ø
ÓÂoÛ¯ËÌ·ÙÈṲ̂Óo ÎfiÌÌ· Ì ÎoÈÓo‚o˘Ï¢ÙÈ΋
oÌ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ oÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙoÓ K·ÓoÓÈÛÌfi
Ù˘ Bo˘Ï‹˜, ¤ÂÙ·È Ùo˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚo˘ Ì ›Ûo ·ÚÈıÌfi
‰ÚÒÓ. ™ÙȘ ‰‡o ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ·Ú¤¯oÓÙ·È
‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙoϤ˜ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù¤ÛÛÂÚ·
ÎfiÌÌ·Ù·.
ÕÚıÚo 38
*1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ··ÏÏ¿ÛÛÂÈ
·fi Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ù˘ ÙËÓ K˘‚¤ÚÓËÛË, ·Ó ·˘Ù‹
49
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·49

·Ú·ÈÙËı›, ηıÒ˜ Î·È ·Ó Ë Bo˘Ï‹ ·oÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ
ÂÌÈÛÙoÛ‡ÓË Ù˘ ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 84. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒ-
ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 2, 3 Î·È 4 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 37.
AÓ o ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi˜ Ù˘ ·Ú·ÈÙo‡ÌÂÓ˘ K˘‚¤Ú-
ÓËÛ˘ Â›Ó·È ·Ú¯ËÁfi˜ ‹ ÂÎÚfiÛˆo˜ ÎfiÌÌ·Ùo˜ o˘
‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ Û˘ÓfiÏo˘ ÙˆÓ
‚o˘Ï¢ÙÒÓ, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ë ‰È¿Ù·ÍË Ùo˘
¿ÚıÚo˘ 37 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 3 ‰¿ÊÈo Á
ã.
*
** 2. ∞Ó Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ú·ÈÙËı›, ÂÎÏ›„ÂÈ ‹
·‰˘Ó·Ù› ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜ Ó· ·Û΋ÛÂÈ Ù· ηı‹ÎÔ-
ÓÙ¿ ÙÔ˘, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ
¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢-
ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Ô ·ÂÚ-
¯fiÌÂÓÔ˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙË
μÔ˘Ï‹ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ. ∏ Úfi-
Ù·ÛË Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ
·Ú·›ÙËÛË ‹ ÙËÓ ¤ÎÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‹ ·fi
ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘ Ó· ·Û΋ÛÂÈ Ù·
ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ∞Ó Î·Ó¤Ó· ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙË
μÔ˘Ï‹ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ, ÂÊ·Ú-
Ìfi˙ÂÙ·È ·Ó·ÏÔÁÈο Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4 Î·È ÛÙË Û˘Ó¤-
¯ÂÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â‰¿ÊÈÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 Î·È Ë
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 3 ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘.
∏ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· ·Û΋ÛÂÈ Ù·
ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È
·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Ì ÂȉÈ΋ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂ-
Ù·È Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡
ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘-
Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Ô
¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹
ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ. ™Â οı ¿ÏÏË
ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÚfiÙ·ÛË ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù· ‰‡Ô
¤ÌÙ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢-
ÙÒÓ.
∂ˆÛfiÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ô Ó¤Ô˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù·
ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·ÛΛ Ô ÚÒÙÔ˜
ηٿ ÛÂÈÚ¿ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
‰ÈÔÚÈÛÙ› ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿
ÀÔ˘ÚÁfi˜.
50
™YNTA°MA steno (¡∂√) ∫∂º∞§ 15-04-10 12:29¶M ™ÂÏ›‰·50

*EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË:
H ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 2 ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘
¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 34.
*ÕÚıÚo 39
(To ¿ÚıÚo 39 ηٷÚÁ›ٷÈ).
ÕÚıÚo 40
1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Û˘ÁηÏ› ÙË
Bo˘Ï‹ Ù·ÎÙÈο Ì›· ÊoÚ¿ οı ¯ÚfiÓo, fiˆ˜ oÚ›˙ÂÈ
Ùo ¿ÚıÚo 64 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1, Î·È ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ οıÂ
ÊoÚ¿ o˘ Ùo ÎÚ›ÓÂÈ Â‡ÏoÁoØ ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ·˘ÙoÚoÛÒ-
ˆ˜ ‹ ‰È· Ùo˘ ¶Úˆı˘o˘ÚÁo‡ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î·È ÙË
Ï‹ÍË Î¿ı ‚o˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰o˘.
2. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Ì›· ÊoÚ¿ ÌfiÓo
ÌoÚ› Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ‚o˘Ï¢ÙÈ΋˜
Û˘Ófi‰o˘, ›Ù ·Ó·‚¿ÏÏoÓÙ·˜ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Â›Ù ‰È·-
ÎfiÙoÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÍ·ÎoÏo‡ıËÛ‹ Ùo˘˜.
3. H ·Ó·ÛÙoÏ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó·
‰È·ÚΤÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚo ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· Ë̤Ú˜ o‡ÙÂ
Ó· Â·Ó·ÏËÊı› ηٿ ÙËÓ ›‰È· ‚o˘Ï¢ÙÈ΋ Û‡Óo‰o
¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜.
ÕÚıÚo 41
*1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÌoÚ› Ó· ‰È·-
χÛÂÈ ÙË Bo˘Ï‹, ·Ó ¤¯o˘Ó ·Ú·ÈÙËı› ‹ Î·È Î·Ù·-
„ËÊÈÛÙ› ·fi ·˘Ù‹ ‰‡o K˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È Ë Û‡ÓıÂÛ‹
Ù˘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. OÈ
ÂÎÏoÁ¤˜ ÂÓÂÚÁo‡