Act On Regulating the Legal Status of Real Estates Owned by the State and Used by Civil Society Organizations

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


This document has been provided by the
International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

ICNL is the leading source for information on th e legal environment for civil society and public
participation. Since 1992, ICNL has served as a resource to civil society leaders, government
officials, and the donor community in over 90 countries.

Visit ICNL’s Online Library at
https://www.icnl.org/knowledge/library/index.php
for further resources and research from countries all over the world.

Disclaimers Content. The information provided herein is for general informational and educational purposes only. It is not intended and should not be
construed to constitute legal advice. The information contai ned herein may not be applicable in all situations and may not, after the date of
its presentation, even reflect the most current authority. Noth ing contained herein should be relied or acted upon without the benefit of legal
advice based upon the particular facts and circumstances pres ented, and nothing herein should be construed otherwise.
Translations. Translations by ICNL of any materials into other languages are intended solely as a convenience. Translation accuracy is not
guaranteed nor implied. If any questions arise related to the accuracy of a translation, please refer to the original language official version of
the document. Any discrepancies or differences created in the tr anslation are not binding and have no legal effect for compliance or
enforcement purposes.
Warranty and Limitation of Liability. Although ICNL uses reasonable efforts to include ac curate and up-to-date information herein, ICNL
makes no warranties or representations of any kind as to its a ccuracy, currency or completeness. You agree that access to and u se of this
document and the content thereof is at your own risk. ICNL discl aims all warranties of any kind, express or implied. Neither ICNL nor any
party involved in creating, producing or delivering this document shall be liable for any damages whatsoever arising out of access to, use of
or inability to use this document, or any e rrors or omissions in the content thereof.

1997. évi CXLII. törvény
a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi
helyzetének rendezésér ől

A törvén y hatálya
1. § A törvény rendelkezéseit alkalmazn i kell az állami tulajdonban lévő arra az ingatlanra, amelynek a
(vagyon)kezel ői joga a társadalmi szervezetek kezel ői jogának megszüntetésér ől szóló, módosított 1990.
évi LXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. § (3) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt.-t
(a továbbiakban: MNV Zrt.) illeti meg, kivéve e vagyoni körb ől a pártok által a Tv. 2. §-a alapján használt
ingatlanokat.
A társadalmi szervezet ek tulajdonszerzése
2. §
A tulajdonszerzés szabályai
3-6. §
7. § (1) A tulajdonba adott ingatlant – a (2) bekezdés és a 22. § (2) bekezdése alapján tulajdonba adott
ingatlanok kivételével – a szerz ődés megkötését ől számított 15 éven belül nem lehet elidegeníteni és
megterhelni. Az elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba az MNV Zrt. javára be kell
jegyezni.
(2) Az MNV Zrt. hozzájárulásával az ingatlan a felújítását, korszer űsítését szolgáló hitelfelvétel
érdekében megterhelhet ő, azonos vagy hasonló célú más ingatlan vásárlása, építése érdekében
elidegeníthet ő, vagy más ingatlanra cserélhet ő. Az így szerzett újabb inga tlanra az e törvény alapján
tulajdonba kapott ingatlanra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (3) Ha a tulajdonos az új ingatlan tulajdonjogát egy éven belül, az épített ingatlanra a használatbavételi
engedélyt négy éven belül nem szerezt e meg, az elidegenített ingatlan szerződésben megállapított
vételárának összegét a központi költségvetésbe a tulajdonos köteles befizetni. (4) Ha az elidegenített és a megszerzett ingatlan szerz ődésben megállapított vételárának különbözete az
elidegenített ingatlan javára az 50%-ot meghaladja, a különbözetet a központi költségvetés számára be kell
fizetni. (5) A tulajdonos a (3) bekezdés szerinti befizetést az ott írt határid ő lejártát követ ő 30 napon belül, a (4)
bekezdésben foglalt befizetést a megszerzett ingatlanra vonatkozó szerz ődés megkötését ől számított 30
napon belül köteles teljesíteni. Késedelem esetén a tartozást adók módjára kell behajtani.
8. § A tulajdonba adásra vonatkozó szerz ődésben meg kell határozni, hogy az átadott ingatlant – az
elidegenítési és terhelési tilalom id őtartama alatt – a tulajdonos a szervezet elhelyezésére, illet őleg az
alapszabályában meghatározott m űködési célját szolgáló tevékenység folytatására használhatja. Ha a
tulajdonos e vállalt kötelezettségét megszegi, az ingatlan tulajdonjoga e törvény erejénél fogva az államnak
visszajár. 9. § Ha a tulajdonos társadalmi szervezet az elidegenítési és terhelési tilalom id őtartama alatt jogutód
nélkül megsz űnt, vagy a jogutód a 8. § szerinti használati feltételt nem vállalta, az e törvény szerint
tulajdonba adott ingatlan e törvény erejénél fogva az állam tulajdonába visszakerül, arról a megsz űnő
társadalmi szervezet nem rendelkezhet.
10. § (1) Az elidegenítési és terhelési tilalom id őtartama alatt megindított végrehajtás során a
követelések kielégítése után fennmaradó összeg nem az adóst (az ingatlan volt tulajdonosát), hanem a
központi költségvetést illeti. (2) Az ingatlan-végrehajtás során befolyt vételárból kifizetett követelés összegét az adós köteles a
központi költségvetés számára megfi zetni az MNV Zrt.-vel kötött szerződésben foglalt ütemezés szerint.

Az MNV Zrt. a tartozás részletekben való megfizetését engedélyezheti. Ha az adós költségvetési
támogatásban részesült, a tartozás összegével a költségvetési támogatást – a beszámítás szabályai szerint –
csökkenteni kell.
11. § Ha az ingatlan a 2. § (7)-(8) bekezdése szerint kerül a társadalmi szervezet tulajdonába, az 5., 7., 8.,
9. és 10. §-t nem lehet alkalmazni.
A tulajdonba adásra vonatkozó eljárás
12-14. §
Bérleti j og
15. § (1) A használó társadalmi szervezetet a 2. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása
esetén bérleti jog illeti meg az általa a tevékenységéhez használt arra az ingatlanra, amelyet a 2. § alapján
nem kaphat tulajdonába, kivéve, ha más szerezte meg az ingatlan tulajdonjogát. Ugyanez vonatkozik a
tulajdonába adható, de a 13. § (1) bekezdése szerint általa nem igényelt ingatlanra.
(2)
(3) Az MNV Zrt. a bérleti díjat a piaci viszonyoknak megfelel ő mértékben köteles megállapítani. Ha a
bérelt ingatlanban folytatott tevékenység nem anyagi haszonszerzést szolgál, az MNV Zrt. a piaci bérleti
díjból legfeljebb 70%-os kedvezményt adhat. Az MNV Zrt. a kedvezményre jogosító feltételek fennállását
évenként megvizsgálja, és ennek eredményekén t a kedvezmény mértékét módosíthatja, vagy a
kedvezményt megvonhatja.
A használat joga
16. § (1) Ha a társadalmi szervezetnek az általa ingyen esen használt, a 2. §-ban meghatározott ingatlan
azért nem adható a tulajdonába, mert más jogszabály, hatósági döntés azt tiltja, a társadalmi szervezet
fennálló használati jogát – e törvény szabályait figyelembe véve – meg kell újítani. Az így megújított
használat jogát az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. (2) A használat megújítására a 3-6. §-okat megfelelő en alkalmazni kell.
(3) A használat megújítására vonatkozó szerz ődés megkötésére a 15. § (2) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.
(4) A használat megújítására vonatkozó szerz ődésben meg kell határozni, hogy a használatba adott
ingatlant a használó csak a saját tevékenységéhez használhatja. Amikor a használó e kötelezettségét
megszegi, a használat joga e bekezdés alapján a törvény erejénél fogva megsz űnik.
(5) A megújított használat joga e bekezdés alapján, a törvény erejénél fogva sz űnik meg, amikor a
használati joggal rendelkező társadalmi szervezet jogutód nélkül megsz űnik, vagy amikor a jogutódlással
megsz űn ő társadalmi szervezet jogu tódja – a jogutódlást követ ő 30 napon belül – az e törvény szabályai
szerinti használati feltételeket nem vállalja. A jogutód nélkül megsz űn ő társadalmi szervezet a használat
jogáról nem rendelkezhet.
(6) A használó viseli az ingatlan fenntartásával, üzem eltetésével, karbantartásával és felújításával
kapcsolatos költségeket. Egyebekben a Ptk.-nak a használatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A használati jog megsz űnése
17. § (1) A Tv. alapján ingyenesen szerzett használati jog megsz űnik, amikor
a) a használó az ingatlan vagy az ingatlan egy részének használatára vonatkozó más jogcímet (ideértve a
16. § szerinti megújítást is) szerzett, b) a jogcím megszerzésére e törvényben el őírt határid ő [13. § (1) bek., 14. §, 15. § (2) bek., 16. § (3)
bek.] eredménytelenül eltelt,
c) e törvény rendelkezései alapján más szerez tulajd onjogot a használati joggal érintett ingatlanon.
(2) Ha a használónak az ingyenes használatra vonatkozó jogcíme megsz űnt, az MNV Zrt. köteles az
ingatlan kiüríttetése iránt haladéktalanul intézkedni, kivéve, ha a használó az ingatlan használatára más
jogcímen jogot szerzett.

Társadalmi szervezetek, alapítványok tulajdonszerzése pályázat útján
18. §
Egyéb rendelkezések
19. § Ha a használó ingatlant részben vagy egészben ingyenesen nem kapott tulajdonába vagy a 16. §
szerint megújított használatába, és ráépítés címén se m szerzett tulajdont, részére meg kell téríteni az
ingatlanon általa jogszer űen végzett értéknövel ő beruházás értékét a gazdagodás mértékéig (Ptk. 361. §) ,
feltéve, hogy a beruházást saját anyagi eszközeib ől (központi vagy helyi költségvetési támogatás
igénybevétele nélkül) végezte.
20-21. §
22. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó ingatlanokkal kapcsolatos ügyekben a Ptk., valamint a lakások
és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, módosított 1993.
évi LXXVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az 1990. március 2-a el őtt a Szakszervezetek Országos Tanácsa és az ahhoz tartozó ágazati-szakmai
szakszervezetek kezelésében volt állami tulajdonú ingatlanok – a Nemzeti Üdülési Alapítványhoz került
ingatlanok kivételével – az e törvény, továbbá a Szit. tv. együttes alkalmazásával meghozott döntések
alapján kerülnek tulajdonba.
23. §
Hatálybalépés
24. § Ez a törvény a kihirdetését követ ő 15. napon lép hatályba.
Módosuló jogszabályok
25. §