Act on the Transparency of Grants from Public Funds

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


2007. évi CLXXXI. törvény
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
A hazai és uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések sikere nemzeti érdek. A fejlesztési támogatások
odaítéléséről és felhasználásáról döntő intézményrendszer átlátható működés ét biztosító jogszabályok
megalkotása és érvényesítése ezért minden felelős, hazafias közéleti erő közös érdeke és kötelessége. Jogos
igénye Magyarországnak, hogy e nemzeti közös nevező érvényesítése érdekében a közpénzekből származó
források felhasználásá val és befektetésével megvalósuló fejlesztések ügye jogi -politikai védelmet kapjon a
pártpolitikai vitáktól, illetve a kormányzati ciklusváltásoktól egyaránt. Az Országgyűlés ezért a
közpénzekből nyújtott támogatások fokozottabb átláthatóságának megteremté se érdekében a következő
törvényt alkotja:
1. § (1) E törvény hatálya
a) az államháztartás alrendszereiből,
b) az európai uniós forrásokból,
c) a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból
származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül az
államháztartáson kívüli természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
egyéb szervezetek – ide nem értve a társasházat – (a továbbiakban együttesen: személy) számára odaítélt,
ter mészetben vagy pénzben juttatott támogatásokra terjed ki.
(2) E törvény hatálya nem terjed ki a külön jogszabályban meghatározott
a) társadalombiztosítási pénzbeli és természetbeni ellátásokra,
b) a fogyatékos természetes személyeknek a fogyatékos élethely zetre tekintettel nyújtott pénzbeli és
természetbeni ellátásokra,
c) családtámogatásokra,
d) természetes személyeknek a méltánylást igényl ő élethelyzetükre figyelemmel, továbbá jövedelmük
pótlása, illetve kiegészítése érdekében rászorultsági alapon nyújtott egyéb szociális pénzbeli, természetbeni
és személyes jellegű ellátásokra.
(3) E törvény hatálya nem terjed ki a külön jogszabályok által szabályozott azon támogatások
elbírálására, folyósítására és nyilvántartására, amelyeket az államháztartás valamely alrendszeréből határon
túli magyar szervezetek vagy személyek számára nyújtanak.
(4) A támogatás nem minősül egyedi döntés alapján nyújtott támogatásnak, ha a támogatás nyújtásának
minden feltételét jogszabály meghatározza, és a támogatási döntés meghozatala során a döntéshozónak
mérlegelési joga nincs. Nem minősül mérlegelési jognak, ha a döntéshozó a jogszabályban meghatározott
támogatási k eret kimerüléséig a támogatás odaítélésére vonatkozó, a jogszabályi feltételeknek megfelelő
kérelmeket beérkezési sorrendben teljesíti.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
a) támogatási döntés: az 1. § (1) bekezdés szerinti támogatásban részesülő személy, valamint az e
személy részére juttatandó konkrét támogatási összeg meghatározása;
b) döntés -előkészítésben közreműködő: az a természetes személy, aki
ba) munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati
kiírás va gy a támogatási döntés előkészítésében,
bb) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal
rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja;
c) döntéshozó: az a természetes személy, aki
ca) feladat – és hatá sköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv
vezetője vagy testület tagja,
cb) feladat – és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha a
támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó -, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkezik,
vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület tagja;
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri
biztos, a z államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a
fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény
által meghatározott regionális fejlesztési ügynöksé g vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai,

illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző
szervének tagjai;
e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által vál asztott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a
polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester -helyettes, a helyi önkormányzati
képviselő, a helyi önkormányzat képviselő -testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv –
a d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei;
f) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
által meghatározott közeli hozzátartozó;
g) vezető tisztségviselő: a gazdasági társaságokról szóló törvény által meghatározott vezető
tisztségviselő.
(2) E törvény pályázatokra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni a nem pályázati úton
odaítélt támogatásokra is azzal, hogy ahol e törvény
a) pályázatot említ, ott a támogatás odaítélésére irányuló kérelmet,
b) pályázati eljárást említ, ott a támogatási döntés előkészítésének és meghozatalának folyamatát
kell érteni.
(3) A nem pályázati úton odaítélt támogatásból nem rész esülhet az, aki – ha a támogatási döntést
pályázati eljárásban hoznák – a pályázati eljárásban nem vehetne részt pályázóként.
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5% -os tulajdonában áll ó nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5% -os tulajdonában álló nyilvánosan m űködő részvénytársaság,
cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot).
(5) Az (1) bekezdés d) -e) pontját nem kell alkalmazni arra, aki tisztségét nem a Magyarország
joghatósága alapján kib ocsátott jogszabályban meghatározott eljárásban nyerte el.
(6) Nem minősül az (1) bekezdés b) pontja szerinti közreműködésnek, ha a természetes személy
a) a pályázat kiírásáról döntést hozó szerv vagy személy, illetve
b) a pályázat kiírásáról döntést hozó szerv vagy személy számára a pályázati kiírás tekintetében utasítási
joggal rendelkező szerv vagy személy
felkérésére kizárólag a pályázat kiírásáról hozott döntés meghozatala előtt, a pályázati rendszer céljait és
elveit meghatározó előzetes konzultáción vesz részt.
3. § (1) Közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést
előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a
támogatási döntéssel összefüggé sben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok megismerésére a közérdekű adatokra vonatkozó törvényi
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adat nyilvánosságra hozatala nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így
különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési
és logisztikai módszerekre, továbbá a know -how -ra vonatkozó adatokhoz – való hozzáférést, amelyek
megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez
nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.
4. § Az e törvényben foglalt követelmények ellenőrzése érdekében a döntést hozó szerv vagy személy
jogosult a pályázó 6. § vagy 8. § szerinti érintettségét megalapozó személy nevének, születési helyének és
idejének, valamint lakcímének a kezelésére.
5. § (1) A pályázatot befogadó szerv a pályázat befogadásától – illetve a 8. § (2) bekezdése szerinti
kezdeményezést ől – számított öt munkanapon belül a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett
honlapon (a továbbiakban: honlap) közzéteszi
a) a pályázat tárgyát és kiíróját,
b) a pályázat benyújtóját,
c) lehetőség szerint az igényelt összeget,
d) a 8. § szerinti ér intettséget.
(2) A pályázatot befogadó szerv a pályázat elbírálását követő 15 napon belül közzéteszi a döntéshozó
nevét, és

a) törli a támogatást el nem nyert pályázat (1) bekezdés szerinti adatait, vagy
b) közzéteszi az elnyert támogatás összegét.
(3) A p ályázatot befogadó szerv – a számlák és bizonylatok kivételével – közzéteszi a benyújtott és
elfogadott pályázati elszámolást. A közzétett elszámolásban szereplő üzleti titkot olvashatatlanná kell tenni.
(4) A pályázatot befogadó szerv törli az (1) -(3) bek ezdés alapján közzétett adatokat a támogatás
igényléséhez való jog megnyílása naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével.
(5) Az (1)- (4) bekezdést nem kell alkalmazni az e törvény hatálya alá tartozó, a Nemzeti Foglalkoztatási
Alapból termés zetes személyek számára nyújtott támogatások esetében.
(6) A honlapon bárki számára, ingyenesen biztosítani kell a közzétett adatok kereshet őségét,
pályázatonként, pályázónként, összeghatár szerint és más módon csoportosított lekérdezhetőségét.
(7) Az (1) bekezdés alapján a honlap üzemeltetésére kijelölt szerv a civil szervezettel, mint
kedvezményezettel összefüggésben a honlapon közétett adat okat a közzététellel egy időben az erre a célra
szolgáló számítógépes rendszer útján megküldi a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős
miniszternek.
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljár ásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság , alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztség viselője, az egyesület, az egyház
vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását mege lőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkor mányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
(2) Az (1) bekezdés e) pontját nem kell alkalmazni a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökségre, ha a támogatás célja a fejlesztési
támogatások elosztása intézményrendszere működésének támogatása, továbbá olyan támogatás, amelynek
előkészítésében, lebonyolításában a regionális fejlesztési ügynökség nem vesz részt, illetve a tá mogatással
kapcsolatos döntésre befolyással nem rendelkezik.
(3) A Nemzeti Kulturális Alap bizottsága és kollégiumai által elbírált pályázatok tekintetében az (1)
bekezdés e) pontja nem akadálya annak, hogy olyan egyesület, alapítvány, gazdasági társaság, egyház vagy
szakszervezet pályázzon, amelyben a pályázati eljárásban döntés -el őkészítőként közreműködő vagy
döntéshozó személy, vagy ennek közeli hozzátartozója vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző
vagy képviseleti szervén ek tagja.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti pályázatról a döntést a Nemzeti Kulturális Alap kollégiuma vagy a
Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: NKA tv.) 2. §- ának (6)
bekezdése szerint a bizottság hozná, a 6. § (1) bek ezdés e) pontjában meghatározott valamely körülmény
fennállása az érintett kollégiumi vagy bizottsági tag NKA tv. 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott
összeférhetetlenségét alapozza meg.
(5) Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem min ősül alapítványnak a külön törvény alapján
létrehozott, a párt működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző
alapítvány.
7. § (1) Ha a pályázatot helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, helyi önkormányzati
költ ségvetési szerv, országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv vagy ezek tulajdonában álló
gazdasági társaság vagy közhasznú társaság nyújtotta be, a helyi önkormányzati képviselőtestület tagja, a
nemzetiségi önkormányzati testület tagja, valamint a projekt megvalósulásával érintett megye (főváros)
területén fekvő választókerületben megválasztott vagy a projekt megvalósulásával érintett településen
lakóhellyel rendelkező országgyűlési képviselő a támogatási döntés meghozatalában nem vehet részt, de –
ha a döntésre testület jogosult – a testület ülésén részt vehet.

(2) Az (1) bekezdés nem akadálya annak, hogy a megyei közgyűlés elnöke vagy tagja, a fővárosi
közgyűlés esetében a főpolgármester vagy a fővárosi közgyűlés tagja a támogatási döntés meghozatalát
megelőzően a pályázat előzetes véleményezésében részt vegyen.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés -előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő ,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a) -c) pont
alá tartozó szem ély vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egy idejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt
következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő
közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
9. § Nem vehet részt döntéshozóként vagy döntés -előkészítésben közreműködőként az, aki vagy akinek a
közeli hozzátartozója a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
10. § (1) A pály ázati eljárásban a döntés -előkészítő szerv vezetője köteles gondoskodni arról, hogy e
törvény rendelkezései az előkészítés során érvényesüljenek. Ha az összeférhetetlenség e szerv vezetője
vonatkozásában áll fenn, e feladatát a helyettese köteles ellátni.
(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt vezető azt tapasztalja, hogy a döntés -előkészítési eljárásban e
törvény rendelkezéseit megsértették, köteles e körülményt a döntésre vonatkozó előterjesztés tárgyalásának
megkezdése előtt a döntést hozó szervnek vagy sze mélynek írásban jelezni.
11. § A pályázati eljárásban döntést hozó szerv vezetője vagy a döntést hozó személy köteles
gondoskodni arról, hogy e törvény rendelkezései a döntéshozatal során érvényesüljenek. Ha az
összeférhetetlenség e szerv vezetője vagy a d öntést hozó személy vonatkozásában áll fenn, e feladatát a
helyettese köteles ellátni.
12. § (1) Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek a benyújtója a pályázaton – a pályázati eljárás bármely
szakaszában fennálló körülményre tekintettel – nem részesülhet támogatásban. A pályázatból való kizárást a
döntést hozó szervnél vagy személynél bárki kezdeményezheti. A pályázatból való kizárás a döntés
meghozataláig kezdeményezhető. A döntési eljárásban közreműködő – az érintett személy megjelölésével –
haladéktala nul köteles kezdeményezni a döntést hozó szervnél vagy személynél a pályázatból való kizárást,
ha annak indokairól tudomást szerzett.
(2) A kezdeményezéssel érintett személy nyilatkozatot tehet az összeférhetetlenség fennállásával
kapcsolatban.
(3) A dönté st hozó szerv vagy személy a kezdeményezés tárgyában soron kívül dönt. A
döntéshozatalban a kezdeményezéssel érintett személy nem vehet részt. Amennyiben a döntéshozatalra
testület jogosult, a kizáráshoz a testület valamennyi tagja több mint felének egyeté rtő szavazata szükséges.
(4) Ha a döntést hozó szerv vagy személy megállapítja, hogy a pályázatot benyújtó személy megsértette
e törvény rendelkezéseit, vagy e törvényből következően a pályázaton nem részesülhet támogatásban, e
döntés egyúttal a pályázó ál tal benyújtott pályázat elutasítását is jelenti.
(5) Ha a döntést hozó szerv vagy személy döntésében a (4) bekezdésben foglaltakat nem állapítja meg, a
döntéshozatali eljárást lefolytatja.
13. § (1) A döntést hozó szerv vagy személy tájékoztatja a honlap ü zemeltetőjét az e törvény megsértése
miatt jogerősen kizárt pályázatot benyújtó
a) természetes személy nevéről, születési helyéről és idejéről, valamint lakcíméről,
b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet nevéről és székhelyéről, nyilvántar tásba vételi
okiratának számáról és a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről.
(2) A honlap üzemeltetője az (1) bekezdésben meghatározott adatokat, valamint a kizárás tényét a
jogerős döntéstől számított két év időtartamra a honlapon közzéteszi.
(3) Az (1) -(2) bekezdést nem kell alkalmazni a pályázóra, ha a kizárási okot a döntéshozatalt
megelőzően maga vagy az érintettséget megalapozó személy jelentette be.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt
korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az
alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban,
illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdek ében.
15. § (1) Ha a döntést hozó szerv vagy személy az összeférhetetlenség fennállása ellenére a pályázatot
nem zárja ki és a pályázatot támogatásban részesíti, az e döntés alapján kötött szerződés semmis. A
folyósított támogatást a kedvezményezett egy ös szegben, a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti
időszakra eső, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű
kamattal növelten köteles visszatéríteni.
(2) Az érvénytelenség megállapítását a döntéshozatalt követő két éven belül, írásban bárki
kezdeményezheti. A kezdeményezést a döntést hozó szerv vezetőjéhez vagy a döntést hozó személyhez
kell benyújtani.
(3) A döntést hozó szerv vezetője vagy a döntést hozó személy a kezdeményezésről annak
kézhezvételétől s zámított 15 napon belül határozattal dönt.
(4) A döntéshozatalt követő hat hónapon túl, illetve a pályázatban foglaltak megvalósítását követően az
(1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható.
16. § Semmis az az átruházási szerződés, amelyben a döntéshozó, annak közeli hozzátartozója vagy ezek
tulajdonában álló gazdasági társaság a pályázat elszámolásának elfogadásától számított két éven belül – a
nyilvánosan működő részvénytársaságban szerzett legfeljebb 5% -os tulajdoni részesedést kivéve –
tul ajdonrészt szerez olyan gazdasági társaságban, amelyet abban a pályázati eljárásban nyilvánítottak
nyertesnek, amelyben a döntéshozó részt vett a támogatási döntés meghozatalában.
17. § (1) A pályázat érvénytelenségét megállapító vagy a pályázatot a kezdem ényezés ellenére
érvényesnek nyilvánító határozat felülvizsgálatát a határozat meghozatalától számított 30 napon belül
a) ha a határozatot közigazgatási eljárás keretében hozták, az erre irányadó törvényi rendelkezések
szerint,
b) egyéb esetben a pályázati eljárásban igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek kimerítését követően a
határozatot hozó szerv ellen indított polgári nemperes eljárásban a határozatot hozó szerv székhelye szerint
illetékes törvényszéktől
lehet kérni.
(2) Az (1) bekezdés b) pont szerinti kérelem benyújtására az érvénytelenség megállapítását
kezdeményező, az összeférhetetlenséggel érintett pályázó, valamint az jogosult, akit erre jogszabály
feljogosít. A kérelemről a bíróság az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó
szabályokról szóló törvény rendelkezéseit alkalmazva a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül
határoz.
18. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) szabályozza a pályázattal összefüggő közzététel részletes szabályait,
b) jelölje ki a honl apot üzemeltető szervet,
c) az 1. § (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti támogatások tekintetében e törvénynél szigorúbb, a döntés –
előkészítésben és a döntéshozatalban való részvételre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat állapítson
meg,
d) határozza m eg az 1. § (2) bekezdésének b) -d) pontjainak alkalmazási körébe tartozó támogatásokat,
e) egyes, az 1. § (1) bekezdés szerinti olyan támogatások tekintetében e törvény rendelkezéseitől eltérjen,
amelyek esetében közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus ki fejezetten előírja, hogy egyes meghatározott
személyek, szervezetek részt vegyenek a támogatási összeg végső kedvezményezettjeinek, illetve a
részükre a támogatásból jutó összegeknek a meghatározásában.
(2) Felhatalmazást kapnak a helyi önkormányzatok, hog y rendeletben egyes, az önkormányzati
költségvetési alrendszerből folyósított támogatások tekintetében e törvénynél szigorúbb
összeférhetetlenségi szabályokat állapítsanak meg.

19. § (1) E törvény – a (3) és (5) bekezdésekben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő
negyedik hónap első napján lép hatályba.
(2) E törvény rendelkezéseit azon pályázati eljárásokra vagy támogatás odaítélésére vonatkozó más
eljárásokra kell alkalmazni, amelyekben a pályázati kiírás közzétételére, ennek hiányában a támo gatás
odaítélésére vonatkozó kérelem benyújtására e törvény hatálybalépése után került sor.
(3)
(4) Az 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjftv.) (3) bekezdéssel megállapított rendelkezéseit
első alkalommal a 2007. adóévre benyújtott rendelkező nyi latkozatoknál kell alkalmazni.
(5) 2008. január 2- án a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a
továbbiakban: Vtv.) 16. § – az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény (a
továbbiakban: Módtv.) 121. § (5) bek ezdésével megállapított – (10) bekezdésének számozása (11)
bekezdésre, a Vtv. 16. § – a Módtv. 121. § (1) bekezdésével átszámozott – (11) bekezdésének számozása
(12) bekezdésre, a Vtv. 16. § – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
me gakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 50. §- ával megállapított – (11) bekezdésének
számozása (13) bekezdésre, a Vtv. 16. § (12) bekezdésének számozása (14) bekezdésre módosul.
(6) E törvény 6. § (1) bekezdés f) pont fa-fb) alpontjaiban, illetve az Szjftv. 4. § (2) bekezdés g) pont ga)-
gb) alpontjaiban meghatározott időtartamba nem számítható bele az e törvény hatálybalépése előtti időszak.
(7) E törvény 6. § -át a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatások tekintetében a 2008. december
31- ét követően kiírt pályázatokra kell alkalmazni.