Legislative Principles for a New Law of Associations (Amutot)

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:

2013
02-56f9293 b ,02-5605222 ‘ , 9f0400f ,4070 ” ,43 ’ ‘
43 Jabotinsky St. P.O.B. 4070, 9104001 Jerusalem, Tel. 972-2-5605222, Fax. 972-2-5619293
- : - :f .b . f
vanleer@vanleer.org.il  www.vanleer.org.il
, 1980 ,
.( 1954 ) f ,
f , ,
, .
f b f ,-
, f .b
, ,f b . b
b b f
2011 b .
:b f b ,
– , .


The Van Leer Forum for
Civil Sector Organizations

שדח תותומע קוח לש תיתקיקח הרדסהל תונורקע

שדח תותומע קוח לש תיתקיקח הרדסהל תונורקע
רומיל ןסינ ר"ד
טנירב יונ ד"וע

Legislative Principles for a New Law of Associations (Amutot)
Dr. Nissan Limor
Adv. Noy Brindt
ןזור הענ :ןושל תכרוע
ןוצר הנוי :הקיפמ
ISBN 978-965-271-010-9 :ב"תסמ
םילשוריב ריל ןו ןוכמ , 2014 -ד"עשת ©
קושילופ ןמכטש בדנ :הקיפרגו רדס
םילשורי ,"סולפ טרא" סופדב ספדנ

תכרעמ לש האובב םא יכ ,קוח דוע וניא אוה .הרבח-הנידמ יסחי תא ףקשמ תותומעה קוח
םישישה תונשב היוצמה ,לארשי תנידמ .לארשיב םגו ,הנידמ לכב תאזה תידוחייה םיסחיה
תמשגהל הרבחה לש הסויגב וול ולא םיסחי .הרבח-הנידמ יסחיב םינוש םיבלש הרבע ,הייחל
לש ןוצרבו םיתומיע ילגב ,הלאמ הלא תוקחרתהב ,הלשממל הינוגרא ןיב םיחתמב ,ינויצה ןוזחה
ירבשמ ורבע ולא םיסחיב םיבלשה .םה םהיתוסיפת יפ לע םהיתורטמ תא םדקל םידדצה ינש
תא תוצמל יחרזאה רזגמהו הנידמה תלוכיב םגופ אלמ ןומא לש ורדעיה יכ הארנ םויכו ,ןומא
העשה העיגה םייתרבחה םירעפהו םירגתאה עקר לע אקווד .הז רזגמ ינוגרא לש ברה ןורתיה
.יונישל
לארשי תא טוונל תלוכיה תא לשממה ידיב תתל תשקבמ ,תיזוכיר איה תילארשיה תוברתה
הלוכיש הלשממ ןיא יחכונה ןדיעב םלוא .ילכלכ גושגשו תיתרבח החלצה לא ,תוביציו תומייק לא
,יחרזאה רזגמה ינוגראב .םוקמ לכבו תע לכב ,אשונ לכב ,חרזא לכל הנעמ תתל ,לוכב קוסעל
.דחאכ הנידמלו הרבחל עייסל לוכיה בר לאיצנטופ םולג ,תילארשיה הרבחב הפיה תא םיגציימה
הקיקחב תוארל שקבנש יוארו ונל רתומ .שדח תותומע קוח לש תוהמה אוה לאיצנטופ יוצימ
תססובמה ,הרבח-הנידמ יסחי לש השדח השיג תאבהב ץולח ליח ,יונישל תוא הז םוחתב השדחה
.הלועפ ףותישו תורבדיה ,ידדה ןומא לע
,תושק תויתרבח תויעב לומ תבצינ הנידמה רשאכ .ותעבו ,שרדנ אוה םלוא ,יונישה לק אל
חתפה חתפיי םא הנידמה לש הפיה התעש וז היהת ,יוניש שקבמה רוביצ ןמ תולוק םילוע דגנמו
.ףתושמה ןוצרה אצי םיברה ןוצרמ — E pluribus unum תיניטלה הרמאה ירבדכ ,שדח ןדיעל

םיניינעה ןכות
9 התרטמו ןוידה תצובק
11 םילהנמ ריצקת
15 המדקה
תוצלמה :ןושאר רעש
19 עקר .א
20 התומעה דוסיי .ב
20 יטפשמה רדסהה בחרמ .ג
21 תיטפשמה תוישיאה .ד
21 התומעה תורטמ .ה
22 ןונקתהו דגאה יכמסמ .ו
22 חווידו תופיקש ,תויתוירחא .ז
23 ידיגאת לשממ .ח
24 הרדסא .ט
25 ירוטוטטסה םשרה .י
25 הוולמ תירוביצ הצעומ .אי
26 םיבאשמ סויג אשונב הקיקח .בי
26 סמה תוינידמ .גי
טפשמו תוינידמ לש םיטביה — יחרזאה רזגמה :ינש רעש
31 תידיגאתה הרדסההו קוחה .א
31 הרבחב קוחה לש ומוקמ
32 דוסי ןורקעכ תודגאתהה שפוח
35 תודגאתהה שפוחו תונגראתהה שפוח
35 יחרזאה רזגמה ינוגרא לש יטפשמה בחרמה .ב
35 יחרזאה רזגמה ינוגרא םה ימ
37 יחרזאה רזגמה ינוגראל ידיגאתה רדסהה לש םיידוחיי םינייפאמ
41 יטפשמה בחרמה יביכרמ
44 תיחרזא הרבח-הנידמ יסחי .ג

48 יחרזאה רזגמה ינוגראל םיידוחיי םיאשונ .ד
48 יחרזאה רזגמה ינוגרא גוויס
49 יחרזאה רזגמה לע התעפשהו הטרפהה
52 ידיגאת לשממ .ה
55 יחרזאה רזגמה ינוגראב ידיגאתה לשממה לש תילאיצנרפיד הסיפת
56 םוכיס
56 הרדסא .ו
61 ?חרזאה לע הנגהב הנידמה תוירחא תולובג םהמ
61 ?יחרזאה רזגמה ימרוג םע הלועפ ףתשל יוצרו ירשפא םאה
63 ?יחרזאה רזגמה ינוגרא לע חוקיפב רוביצהו ןיינעה ילעב תא ףתשל יוצרו ירשפא םאה
64 ?תילאיצנרפיד וא הדיחא הרדסא םייקל יואר םאה
64 רוביצה ןומאו תופיקש ,תויתוירחא .ז
66 קוריפו תומייק .ח
68 ירוטוטטסה םשרה .ט
69 הינטירבב הקדצה ינוגרא תוביצנ
70 םיבאשמ סויג .י
71 יוסימ .אי
לארשיב יחרזאה רזגמה :ישילש רעש
75 לארשיב תומגמ :יללכ עקר .א
81 ילארשיה קשמב יחרזאה רזגמה לש ומוקמ
82 לארשיב יחרזאה רזגמה ינוגרא לש יטפשמה רדסהה
89 יחרזאה רזגמה ינוגראל םיעגונה סמה ירדסה
91 יחרזאה רזגמה ינוגראל םיידוחיי םיאשונ .ב
91 יחרזאה רזגמה ינוגרא גוויס
91 ידיגאת לשממ
93 הרדסא
94 תופיקש
94 םידחוימ הרדסה ימוחת .ג
94 םיידוחיי םיפוג תודגאתה
95 םיבאשמ סויג
96 תורוקמה תמישר

9
התרטמו ןוידה תצובק
.םילשוריב ריל ןו ןוכמ תרגסמב לעופה ,"יחרזאה רזגמה ינוגראל ריל ןו םורופ" דסונ 2011 תנשב
הייאר תיווזמ יחרזאה רזגמה םוחתב חישה לש ומודיקבו ופונימב עייסל םורופה לש ותרטמ
יוצימב ךרוצבו לארשיב יחרזאה רזגמה לש הברה ותובישחב הרכה ךותמ ,תימואלניבו תימוקמ
ןובילב הקסע רשא תיטפשמ ןויד תצובק הלעפ םורופה תרגסמב .וב םולגה לאיצנטופה אולמ
יופצה ןוידה תארקל םימדקומ חישו הדימלמ קלחכ ,יחרזאה רזגמה ינוגראל הקיקח תונורקע
.שדח תותומע קוח תקיקחב
יליעפ ,תואנובשחהו םיטפשמה ימוחתמ םיחמומ ,הימדקא ישנא ןוידה תצובק יפתתשמ ןיב
תצובקב 1.םידיגאתה תושרו םיטפשמה דרשמ ישנאו ןיינע ילעב ,יחרזאה רזגמה ינוגראב חטש
הגצוה הז ךמסמ לש הטויט .תוצלמה ושבוגו םיחנמ תונורקע ונודינ ,םינוש םיאשונב ונד ןוידה
ץראהמ םיחמומ תופתתשהב 2012 רבמבונב םילשוריב ריל ןו ןוכמב ךרענש סנכב םיברב
ךמסמה ןכוה ,ולבקתהש תויוסחייתהו תובוגתו ,וב ומייקתהש םינוידהו סנכה תובקעב .ל"וחמו
.ארוקל הזב שגומה יפוסה
חסנל אל ,שדח תותומע קוח תקיקחל תונורקע שבגל ,רומאכ ,התייה הצובקה ינויד תרטמ
ימדקאו ירוביצ חיש םייקתה עקרב רשאכ בר ןמז הכשמנ ותנכהש ,תורבחה קוחכ אלש .קוח
.הפנע הכ תמדקומ הניחבל הכז אל םייקה תותומעה קוח ,םימוסרפו םירקחמ ומסרופ ףאו בחר
תודגאתה קוחל ינורקע יתסיפתו ינויע עצמ חותיפל שדקוה ןוידה תצובק לש הנמז רקיע ,ךכיפל
םירקחמ לעו ילארשי ןויסינו עדי לע וססבתה הצובקה ינויד .יחרזאה רזגמה ינוגראל שדח
.םינוידה עקרב היה ,םילהנו םיקוח הז ללכבו ,תורחא תונידמ לש ןויסינה .םיימדקא םימוסרפו
שאר ,) Douglas Rutzen ( ןצטאר סאלגד 'פורפ ,ל"וחמ םיחמומ השולש ונמזוה תעדה תרשעהל
ICNL — The International Center for ( חוור תנווכ אלל םינוגרא יקוחל ימואלניבה זכרמה
םינוגרא יקוחל יפוריאה זכרמה שאר ,) Nilda Bullain ( ןיילוב הדלינ 'בג 😉 Not-for-Profit Law
הרבד ר"דו 😉 ECNL — The European Center for Not-for-Profit Law ( חוור תנווכ אלל
םיחמומה .לופרביל תטיסרבינואב הקדצ ינוגרא יקוחל הדיחיה שאר ,) Debra Morris ( סירומ
תומגמו רבצנש ןויסינ ,םיכילהת ,םלועה תונידמב םיקוח לש םיטביה ןוידה תצובק ינפב וגיצה
ןילווא 'פורפ תושארב ,תירבה תוצראב ליבקמ םזימ לש םירמוחב םג הרזענ ןוידה תצובק .דיתעל
,)ALI — American Law Institute ( טפשמל ינקירמאה ןוכמה תרגסמב ) Evelyn Brody ( ידורב
.)CC — Charity Commission ( סלייוו הילגנאב הקדצה ינוגרא תוביצנ יכמסמבו
רומיל ןסינ ר"ד :יחרזאה רזגמה ינוגראל הקיקח תונורקע ןיינעל ןוידה תצובק לש ןיערגה תווצ יפתתשמ 1
,רדייח ילע ד"וע ,טפאה יפר ח"ור ,רונ–לג קחצי 'פורפ ,ררהלא ןיראק ד"וע ,טנירב יונ ד"וע ,)ר"וי(
,ןזור ארויג רמ ,רדיק ןורי ד"וע ,רוחצ ןתיא ד"וע ,בולוקוס ןורי ר"ד ,ללוס תעפי ד"וע ,ץכ ריפוא ד"וע
וחכנו ונמזוה — ןהכ–הייסות רומיל ד"ועו סורג ילג ד"וע — םיטפשמה דרשמ תוגיצנ .ישיבא תביל 'בג
תדעו ןוגכ ,םינוש םיפוג יגיצנ תעל תעמ הצובקה ישגפמב ופתתשה ןיערגה תווצ לע ףסונ .םישגפמב
,שינב ישיבא ר"ד םללכבו ,הימדקא ישנאו יחרזאה רזגמה ינוגרא יגיצנ ,ןידה יכרוע תכשל לש םיר"כלאה
םיחמומ םע םידרפנ םינויד םג ומייקתה הצובקה ינוידמ ץוח .רומ–רב הרדה 'פורפו טייפ הילג ד"וע
ד"וע ;הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה ,טכיל יבא ד"וע םללכבו ,םיטפשמה דרשמ יגיצנ םעו ל"וחמ
.)תותומע( םידיגאתה תושר שאר ןגס ,רביירש לטיבא ד"ועו ;רבעשל םידיגאתה תושר שאר ,רכב ןולא

10
שדח תותומע קוח לש תיתקיקח הרדסהל תונורקע
תיטפשמה תרגסמל רשאב תוישעמו תוינויע ,תוינורקע תויגוס וחנוה ןוידה תצובק ןחלוש לע
ךרוצה ,תודגאתהה תוכז ןוגכ םיאשונ וללכ ולא תויגוס .יחרזאה רזגמה ינוגרא םילעופ הבש
ןוימ ,יקסעהו ירוביצה — םירחאה םירזגמה לומ םדוחייו ולא םינוגרא תודגאתהל תדרפנ הקיקחב
,)accountability ( תויתוירחאב יחרזאה רזגמה ןוגרא בייח ימ יפלכ הלאשה ,םינוגרא לש גוויסו
הקסע אל ןוידה תצובק .)היצלוגר( הרדסאו תימינפ תרוקיב ,םינומא תובוח ,ידיגאתה לשממה
תרגסמב ובלשל שיש קישמ םוחת ,םהימרותלו םינוגראל םיידוחיי סמ ירדסהבו יוסימ יאשונב
.יחרזאה רזגמה ינוגרא יפלכ תירוביצה תוינידמה
עיצהל ןרואלו ,ןוידה תצובק תונקסמ תא גיצהל ותרטמש ,הז ךמסמ ןכוה םינוידה ךמס לע
עיצהל הנווכה ןיא ,רומאכ .יחרזאה רזגמה ינוגראל ידיגאת יטפשמ רדסה לש הקיקחל תונורקע
תוינרדומה תויטפשמה תומגמה זכרמב םידמועה תונורקעב ןודל אלא ,טרופמו אלמ הקיקח רבד
הקיקחו יניינע ירוביצ חיש דדועיו םדקי הז ךמסמ יכ ונתווקת .הז םוחתב לארשיבו םלועב
הבושח המורת הלעי ךכבו ,יחרזאה רזגמה ינוגרא לש תוליעפלו תודגאתהל רשאב תינרדומ
.תילארשיה הרבחל
םנויסינמו םנמזמ ונתנ רשא ןוידה תצובק יפתתשמל תודוהל םישקבמ ונא וז תונמדזהב
לאירבג 'פורפל הנותנ הברה ונתדות .םיפתושמה חישהו הבישחה יכילהתב תובר ועיקשהו
הז יתרבח–יטפשמ טביהב קוסיעה תובישחב ריכה רשא ,םילשוריב ריל ןו ןוכמ שאר ,ןיקצומ
תיבגה חורה לע ,ןוכמה ל"כנמ ,ןולא ןועמש רמל םידומ ונא .ךרדה לכ ךרואל ונתוליעפב ךמתו
ינוגראל ריל ןו םורופ תלהנמ ,ישיבא תביל 'בגל תדחוימ הדות .תינוגרא הניחבמ תכשמתמה
ןו םורופ לש ומויקלו תיטפשמה ןוידה תצובק תוליעפל ךרעה תבר התמורת לע ,יחרזאה רזגמה
לט ר"ד — םילשוריב ריל ןו ןוכמב םימוסרפה תקלחמ תווצל תודות .יחרזאה רזגמה ינוגראל ריל
ןושלה תכרועלו ,םוסרפל הז ריינ תאבהב ןתדובע לע ,ורייפט תינור 'בגו ןוצר הנוי 'בג ,יבכוכ
.ןזור הענ 'בג

11
םילהנמ ריצקת
ןויסינו םלוע תוסיפת לע ססובמה שדח תותומע קוח תקיקח םדקל שקבמ הז ךמסמ
יחרזאה רזגמה ינוגרא לש םדיקפתלו םמוקמל רשאב תורחא תונידמבו לארשיב רבצנש
תרבגה ,תיחרזאה היישעה דודיע םה שדח קוח תקיקחל םיחנמה תונורקעה 2.תיחכונה תעב
םהיתורטמל ,םינוגראה תוהזל רשאב רוביצל ןימא גצמ תגצהו ,תויתוירחאהו תופיקשה
:ןוידה תליחתמ ובצוה הניפ ינבא שש .םתוליעפ תוהמלו
םילעופה םייקסע םידיגאת וניינעש ,תורבחה קוח ,דחאה :םיקוח ינשל הקיקחה תדרפה .1
,ינשה ;םהירבח לש ירוישה סרטניאה תאשה םתרטמש ,םהירבחל ותקולחו חוור תרטמל
תנווכ אלל םידיגאת( םיחרזא ידי לע םידסונה םייטרפ םינוגרא וניינעש ,תותומע קוח
,תורחאו תויגולואידיא ,תויתוברת ,תויתרבח תורטמ םיצמאמה ,)חוורה םיוניכב חוור
םינוגרא" םתוא הנכנ ונא .ןוגראה ירבחל םתקולחלו םיחוור תיישעל תונווכמ ןניא רשא
יסיסב עצמ לולכי עצומה תותומעה קוח .ר"בא — "םהירבחל םהיחוור תקולחב םירוסאה
המודב( ןוגראה תוליעפ תוהמ יפ לע םייטפשמ םיסוטטס יגוס המכ ורדגוי וילעש ,ףתושמ
3.)ירוביצ שדקהו היפורתנליפ ןרק ,רוביצה תלעותל הרבח ,התומע םויה הנוכמש המל
ןיבו )יחרזאה רזגמה( םייטרפ םישנא ידי לע תוטלשנו תומקומה תותומע ןיב הנחבה .2
ןהיתועורז לע ימוקמה וא יזכרמה ןוטלשה תויושר ידי לע תוטלשנ וא/ו תומקומה תותומע
.)ירוביצה רזגמה(
יזכרמ ןורקיע אוה תוילאיצנרפידה ןורקע .תותומעה יגוס יפל תילאיצנרפיד הרדסה .3
לע אליממו יחרזאה רזגמה ינוגרא לש יטפשמה בחרמה לע עיפשמ אוה .יתוהמו
לשממהו הנבמה לע ,הטילשהו תודגאתהה ינפוא לע ,םהלש תדרפנה תיטפשמה תוישיאה
ומלועמ םיאשונ הלאב אצויכו ,םינוגראב ןיינעה ילעב לע ,הרדסאה יכרד לע ,ידיגאתה
וא דיחא הנבמ ,תחא תודגאתה תרוצ ןיא יכ סרוג תוילאיצנרפידה ןורקע .ןוגראה לש
ןווגמ ,תונגראתהה תורוצת לש בחרה דענמה תא ליכהל לוכיה םיוסמ ידיגאת לשממ
לע .הלאב אצויכו יפסכה ףקיהה ,ןוגראה ייח רוזחמ ,היאשונו תוליעפה ימוחת ,תורטמה
רזגמה תוידוחייל םיאתהל לכוי רשא שימג ידיגאת רדסהל ףואשל תירוביצה תוינידמה
.וב לעופ אוהש הנתשמה בחרמל ומצע תא םיאתהלו יחרזאה
לועפל םא יכ ,הליהקה וא רוביצה תלעותל םיניינע םדקל הניא ןתרטמש תותומעב הרכה .4
.וירבח לש םיידוחיי םיניינע םודיקל יטרפ ןוגראכ
ןיב ץיח רוציל ץוחנ ,הלשממל םייתמועל םיתעל ,רוּגנִס ינוגראכ םינוגרא שיש רחאמ .5
וא ;יחרזאה בחרמב ולא םינוגרא לש םתוליעפ תא רדסאמה ןונגנמה ןיבו הלשממה
.ירוטוטטסה םשרה דיל תירוביצ הצעומ םייקל רעצִמל
תצובק לש הצלמה תובקעב ,"ישילש רזגמ" חנומל ףילחתכ "יחרזא רזגמ" חנומב םישמתשמ ונא 2
.ריל ןו ןוכמב םורופה תרגסמב תלעופה לארשיב תיחרזאה הרבחה ינוגרא ןיינעל תיגשומה ןוידה
תיתשת( דחא ףתושמ הנכמ לעב סיסבמ — "הייכונח" הז םגד הנוכ הדובעה תצובק ינויד ךלהמב 3
.תועורז המכ תופעתסמ )תירנג

12
רזגמה ינוגרא םילעופ ובש יטפשמה בחרמה לש דחא ןפ קר אוה תודגאתהה קוח .6
,םיקפס ,תוחוקל ,הלשממה( םימרוג ןווגמ םע תויזוח תויורשקתה ,יללכה ןידה .יחרזאה
םה ןוגראה ןונקתו םתוליעפ ימוחתב םיידועיי םיקוח ,)הלאב אצויכו םימרות ,םידבוע
.םתלועפל יטפשמה בחרמה תא רצויה דחא לולכמ
יווק תא תוותהל היהי רשפא ןסיסב לעש תוצלמהה ושבוג הלאה הניפה ינבא ךמס לע
:ושבוגש תוצלמהה לש ןרקיע ןלהל .יחרזאה רזגמה ינוגראל הקיקחה
;תוינמ אלב םירבח ןוגרא ;םירבח אלל ןוגרא :םיסוטטס השולשב הרכה — תודגאתה .1
תירוביצ וא תיטרפ התומע דגאל )א( :רשפא היהי הלאמ דחא לכב .יתיינמ םירבח ןוגרא
תיטפשמ תוישיא תלעב התומע דגאל )ב( ;)ימוקמה וא יזכרמה ןוטלשה ידי לע תטלשנ(
.הליהקה/רוביצה תלעותל וא תויטרפ תורטמל תויוליעפ םייקל )ג( ;תיקלח וא האלמ
.רוביצל תואנ ןיחבמ גצמ ןתניי תודגאתה ןייפאמו סוטטס לכל רשאב
.ידבור–תלתו ידבור–וד :ידיגאת לשממ ינבמ ינש לש םמויקב ריכהל — ידיגאת לשממ .2
ירק ,ידבור–וד ידיגאת לשממ םייקל תורשפא ןתנית םימיוסמ סוטטסו תויודגאתה יגוסל
הלהנהו ,)דעו/תיללכ הפסא/תירוביצ הצעומ( דחא דבורמ תבכרומה תירוביצ הלהנה
.ילוהינ גרדב הריכש
םילהנ עובקל התומע לכ ביוחת קוחה תוארוהל רבעמ — חווידו תופיקש ,תויתוירחא .3
–ץוחו םיינוגרא–םינפ םימרוגל חווידהו תופיקשה ,תויתוירחאה יאשונב םיימינפ
הפיכא יעצמא םדצלו ,הדיפק לש תורבעכ חוויד ידעומו חוויד יגוס ועבקיי .םיינוגרא
.תילילפו תילהנימ
תססובמה תילאיצנרפיד הרדסא לש השיג תלחה )א( :הרדסאל םיטביה ינש — הרדסא .4
התוליעפ םוחתל ,התומעה תורטמל םיעגונה םינחבמ ןכו ,תודגאתהה ינייפאמ לע
הסנכהה תורוקמלו תיפסכה ותוליעפ ףקיהל ,ןוגראה ייח רוזחמל הז ללכבו ,היכרדלו
הרדסאל קוחב הכמסה ןכו ;ןיינע ילעב תועצמאב תרזובמ הרדסאב הרכה )ב ) ;ולש
.תפתושמ הרדסאלו תימצע
םיירקיע םידיקפת השולש — )ר"בא( םידיגאת לש ירוטוטטסה םשרה ידיקפת תרדגה .5
,הכרדהבו הנווכהב םינוגראל עויס ,יחרזאה רזגמה ינוגראב רוביצה ןומא קוזיח )א( :םשרל
ינוגרא ימשרמ לש לוהינו םושיר )ב( ;םינוגראה לע רוביצל עדימ ןתמ ,תופיקשה דודיע
.יחרזאה רזגמה ינוגרא לש תולהנתהה לע הרקבו חוקיפ )ג( ;לארשיב יחרזאה רזגמה
םשרה דיל הוולמו ץעיימ ףוג היהתש תירוביצ הצעומ לש המקה — תירוביצ הצעומ .6
לע ,רוביצהו םינוגרא תוינפל םינונגנמ תמקה לע טילחהל ךמסות הצעומה .ירוטוטטסה
.םינוש םיסרטניאו םימרוג ןיב ןזאל םניינעש םידיקפת הלאב אצויכו ,םיכוסכס בושיי
השולש שי תודגאתהה קוחל רבעמ — תירוביצה תוינידמה לש טביהב םיוולנ םיאשונ .7
:הדיחא תוינידמ שוביג םשל התעד תא םהילע תתל תירוביצה תוינידמה לעש םיאשונ
הלכשהל תודסומ ןוגכ( םיידוחיי םידיגאת לש תוליעפלו תודגאתהל תיקוח הרדסה )א(
לש יוסימ יטביה )ג( ;רוביצה ןמ םיבאשמ סויג )ב( ;)המודכו תואירב ידיגאת ,ההובג
.םהימרותו םינוגראה
שדח תותומע קוח לש תיתקיקח הרדסהל תונורקע

13
ללכל םא יכ ,תותומע לש תודגאתהל קר אל תיטפשמ תרגסמ םיעיצמ ליעל תונורקעה
תושדקה ,היפורתנליפ תונרק םללכבו ,םהירבחל םהיחוור תקולחב םירוסאה םידיגאתה
.םיבינמ םייתרבח םימזימ ףאו םיירוביצ
םילהנמ ריצקת

15
המדקה
,ותוהמ תסיפת לע ,יחרזאה רזגמה לע םיעיפשמ תילארשיה הרבחה לע םירבועה יוניש יכילהת
,תודגונמ םיתעלו ,תונוש תומגמ .ותלועפ יכרד לעו ילארשיה ירוביצה בחרמב ומוקמ לע
םיצמאמש תומישמה .וינוגראו רוביצה לש תיטילופהו תיתרבחה םתעפשה תלוכי לע תוכילשמ
םניאש ,הרבחה לש םינתשמהו םיברתמה םיכרצה לש אצוי לעופ ןה יחרזאה רזגמה ינוגרא
םיקלחו הלשממה .ולא םינוגרא תושרל םידמועה םיעצמאה ףקיה םע רישי םאתמב םיאצמנ
תויוליעפב םייתרבח םינוגרא לש תופתתשהלו תוברועמל רשאב תססוהמ הדמע םיטקונ רוביצב
םתוא לש םדמעמ יפלכ ןכש לכו ,םבוציעו לארשיב םישחרתמה םיכילהתה לע העפשה ןניינעש
,הלשממה לש הכוראה העורז תא םינוגראב םיאור םיבר .םיכרע םודיקל ינויח ןכוסכ םינוגרא
םילקתנ יתרבחה יונישה ינוגרא .רוּחסמהו הטרפהה תמגמ חכונל דוחייב ,םיתוריש תקפסהב
םתעפשה תא םצמצל םיסנמ םייטילופ םימרוג דבב דבו ,םיעצמא סייגל םישקתמ ,םימסחב
יקפס םינוגראה .תוטלחהה ילבקמ לעו תירוביצה תוינידמה בוציע לע ,תיטילופה הריזה לע
םהידיל םירבעומ התוכזב ןכש ,רוּחסמהו הטרפהה תוינידממ םירכשנ ,תאז תמועל ,םיתורישה
ירוביצה ביצקתב םתולת תא הריבגמ םג וז תוינידמ םלוא ,תיפסכה םתוליעפ ףקיה לדגו םיתוריש
4.םתלועפ שפוח תא הליבגמו
םיביצמ יחרזאה רזגמה ינוגרא לש םהיתומישמו םהיתורטמ יובירו הרבחה לש ימנידה הייפוא
בחרמה תא םוחתל התלוכיב איה הנידמה לש התמצוע .בכרומ רגתא תירוביצה תוינידמה ינפב
םילכב הדבל הנידמה לש שומיש .םיכילהת ןווכל שקבלו הרדסא םייקל ,תוינידמ בצעל ,ירוביצ
תונוכנהו היצמיטיגלה דוביא לשו ,דגנ תבוגת לש ןוכיס ומע אשונ ,רוביצה ףותיש אלב ,ולא
.הלשממה הליבומש וקה תא לבקל
,הרבח-הנידמ יסחי תא תפקשמ יחרזאה רזגמה ינוגרא תוליעפו תודגאתה הניינעש הקיקח
תוליעפל ירוביצ בחרמ תעיבק םא יכ ,תודגאתהה תרדסה הניא וז הקיקח תביל .התוהמ ךכבו
הריזב אקוודש אלא .םיחרזא תודגאתה לש המויק תורשפא לש תיקוח הרדסה ;וינוגראלו חרזאה
שממתהל תירוביצה תוינידמה הרומא התועצמאבו יחרזאה בחרמה תא תרצויה וז ,תיטפשמה
םירדסהה לש תילכתלו תוהמל רשאב יניצרו קימעמ ירוביצ ןויד םייקתה םרט ,השעמל הכלה
תלעותל םתלועפ תרטמש םייחרזא םינוגראל תחאו םירשעה האמב םישרדנה םייטפשמה
.תמיוסמ םיחרזא תצובק וא הליהקה ,רוביצה
םידיגאתל דרפנ תודגאתה קוח שרדנ עודמ איה ונינפלש ןוידה ןמ הלועה תירקיע הלאש
קוח( םימייקה תודגאתהה יקוח תא םשייל רשפא–יא םאה ;םהירבחל םהיחוור תקולחב םירוסאה
יכ התע רבכ ןייצנ םלוא ,ןלהל הבחרהב וז הלאשב ןודנ ?יחרזאה רזגמה ינוגראל םג )תורבחה
תאשהל םילעופה םידיגאת ןיב יתוהמ לדבה שיש הארמ ,םלועה תונידמבכ ,לארשיב ןויסינה
הרטמ םודיקל םילעופה םידיגאת ןיבו ,ןוה תריבצל יכונא סרטניא ךותמ ,םהירבחל םיחוור
םניא םהירבחו ויתורטמ םודיקל ןוגראה יעצמא לכ תא םישידקמה ,תרחא וא תיתליהק ,תירוביצ
תונגראתהה יכרד לע העפשה תירוישה הרטמל .םתוליעפ ןיגב תילכלכ הרומת לבקל םישקבמ
,םיברועמה ןיינעה ילעב תוהז לעו םתביבס לע ,םייטנוולרה םירשקהב ,םגו ,תוליעפה ינפוא לעו
DiMaggio and Powell 1983; Pfeffer and Salancik 2003; Aldrich and Reuf 2006 4

תוינידמ בוציע ,הניחְבַמ תוסחייתה רשפאמ דרפנ תודגאתה קוח .םירחאו םיבדנתמ ,םימרות ןוגכ.םיידועיי הרדסא ינונגנמ תלעפהו תדקוממ תירוביצ
םייחרזא םינוגראל תידועיי הקיקח תרדסהב ךרוצ שי םא ונטבלתה ןוידה תליחת ינפל
עורז וא ימוקמה ,יזכרמה ןוטלשה ידי לע םיטלשנו םימקומה םימוד םידיגאתמ דרפנב ,םייטרפ
םינוגראה ללכל םיוסמ ףתושמ הנכמ חכונל יכ המכסה השבגתה םינוידה ךלהמב .םהיתועורזמ
גיצנ ,םהירבחל םהיחוור תקולחב םירוסא םהו ,םהירבחל םיחוור תאשה וניא ירקיעה םניינעש
,ויתועורזו ןוטלשה ידי לע םיטלשנה םידיגאת לש תוידוחייה תטלבה ךותמ הקיקחה תונורקע תא .בייחתמ רבדה רשאכ
ומכ ,"יחרזא רזגמ" חנומב םא יכ
5,"ישילש רזגמ" חנומב םישמתשמ ונא ןיא הז ךמסמב
קחדי "יחרזא רזגמ" חנומה יכ םיווקמ ונא .ריל ןו םורופ לש תיגשומה ןוידה תצובק הצילמהש
םילעופו םייטרפ םיחרזא םידסיימש םינוגראל רוביצב חווֹר רשא "ישילש רזגמ" חנומה תא .רוביצה וא הליהקה תלעותל
תוצלמהה תאו תונקסמה תא ארוקה ינפב גיצמ ןושארה רעשה :םירעש השולש הז ךמסמל
םיקסוע וירחאש םירעשה ינש .לארשיב שדח תותומע קוח תקיקח ןיינעל הקיקח תונורקעל
טבמב קסוע ינשה רעשה .ןושארה רעשב תוגצומה תוצלמהה שוביגל ואיבהש עקרה יאשונב
,םידיגאתל סחיב יטרפה טפשמה בחרמ ,יתרבחה בחרמה םללכבו ,עקר יאשונ ןווגמ לע יללכ
לשממה ,ןיינעה ילעב ,חוור תרטמל םידיגאתמ יחרזאה רזגמה ינוגרא תא םידחיימה םינייפאמה
תוינידמהו יטפשמה עקרב םייוצמה םיאשונ הלאב אצויכו ,הרדסא ,תויתוירחא ,ידיגאתה
קפסמ עקר ארוקל תתל ידכ אשונ לכב טעמ ונבחרה .יחרזאה רזגמה ינוגרא יפלכ תירוביצה
יטרואיתה עקרה תרכה ךותמ .קרפה לע םידמועה םיאשונה לולכמ תא ריכהל ול רשפאיש .לארשיב תיחכונה תואיצמה תא ךירעהלו ןיבהל רשפא םלועב תומגמהו
רעשב םיראותמה םיאשונב לארשיב בצמה תנומת תא ארוקה ינפב איבמ ישילשה רעשה
אל .םימייקה םייטפשמה םירדסההו לארשיב יחרזאה רזגמה לש ומוקמ לע הרצק הריקסו ינשה
.הז ךמסמ לש וניינע הז ןיא ןכש ,שדח קוח חוסינב אלו םייקה תותומעה קוח חותינב ונקסע
לש וניינע .)קוריפ ,המקה ןוגכ( שדח קוחב תויהל םייוארה םיקרפה לכב ונקסע אל םג וז הביסמ
תויהלו ירוביצ חישל ליבוהל ,הקיקח םרט םידקמ ןוידל עייסל ולכויש תונורקע איבהל הז ךמסמ .קוחה יפיעס לש טרופמה חוסינל עצמ
םיפתוש תויהל רוביצהו יחרזאה רזגמה ינוגרא ,קקוחמה ידיב עייסי הז ךמסמ יכ םיווקמ ונא
רשא שדח תותומע קוח תקיקחל םורתיו קרפה לע תודמועה תויגוסה ןווגמ תא ןחביש חישב .דיתעבו םויה תילארשיה הרבחה יכרוצ לע הנעי
:השולשל הנידמב םילעופה םירזגמה לש תלבוקמה הקולחה לע ססבתמ "ישילש רזגמ" גשומה 5
םיינוטלש םידיגאת ,ימוקמה ןוטלשה ,יזכרמה ןוטלשה וללכבו ,ינוטלשה רזגמה — ןושארה רזגמה
רזגמה — ישילשה רזגמהו ;וירבחל םיחוור תאשהל לעופה ,יקסעה רזגמה — ינשה רזגמה ;םהיתועורזו
תלעותל םיאשונ םודיק ןניינעש ,תוילמרופ יתלבו תוילמרופ ,תויטרפ תויונגראתה ללוכה ,יחרזאה.םייתרבח םיתוריש תקפסה דצל ,םייתרבח םיכרע םודיקו ,םיוסמ רוביצ וא הליהקה ,ותוללכב רוביצה
שדח תותומע קוח לש תיתקיקח הרדסהל תונורקע
16

ןושאר רעש
תוצלמה

עקר .א
ידכ טפשמה םלועל םיקקזנ םניאו תיתרבח–תירסומ תוביוחמ ךותמ םילעופ יחרזאה רזגמה ינוגרא
תודגאתה יכרד לש תיתקיקח הרדסה ךילהתל תונידמ לש ןתסינכ ,ךכיפל .דסחו הקדצ תושעל
לע הנגהב ךרוצה ןה ךכל תוקדצהה .הילאמ תנבומ הניא םייתרבח םינוגרא לש תוליעפ לשו
תובטה ןיגב תירוביצה הפוקל תולעה ,רסומהו ירוביצה רדסה לע הרימש לש םימעטמ רוביצה
.םינפ יניינעב ץוחמ תוברעתה תעינמו רורט תעינמ ,ןוה תנבלהב קבאמ ,םימרותלו םינוגראל סמ
.םירעפ םצמצמו תולווע ענומ ,ןקתמו הצפמ ןוזיא ןונגנמ תויהל הדעונ תיתקיקחה הרדסהה
לש ויפואלו הרבחה תוברתל יוטיב איה ךפהלו םיכרעה םלוע לא קוחה לש ומלוע תחיתמ תדימ.ןוטלשה
ףופכב ,תודגאתההו תוסנכתהה תוכז לש דוסיה תונורקע םילח יחרזאה רזגמה ינוגרא לע
תוארוהה תא עובקל קקוחמה לע ןרואלש תוירקיעה תומרונה םה ולא תונורקע .הנידמה יקוחל
םה יחרזאה רזגמה ינוגרא ,דועו תאז .תודגאתהה ירדסה תא תובצעמש תויטפשמהו תויקוחה .תויטרפה תוכז םהילע הלח הלאככו ,יטרפה טפשמה תרגסמב םידגואמה םידיגאת
םהיתורטמב םינווגמו םינוש תויונגראתהו םינוגרא תובברמ בכרומ לארשיב יחרזאה רזגמה
;יתרבח יונישבו רוגְ נִסב םידקמתמו רוביצה תלעותל םילעופ םהמ םידחא .םתלועפ יכרדבו
ישילש גוסמ םינוגרא וליאו ;םנורתפו הרבחב תוקוצמו םיכרצ רותיא םניינע םירחא םינוגרא
יאמצע ,דחא רזגמ םה הלאה םינוגראה ללכ קוחה יניעב ,תאז תורמל .םהירבח תבוטל םילעופ
תאשל תנמ לע אלש תלוזל עויסהו תיתרבחה תופתתשהה יכרע ץומיאב ןייפאתמה ,דרפנו
םיישקל רוקמה איה םתוליעפ יאשונו םתוליעפ ימוחת דענמו תובכרומה .תישיא תילכלכ האושת .דיחא ינבמ ףתושמ הנכמ לע הקיקח לש הסוסיבב
תודגאתהה תורוצ ןיב ףתושמ הנכמ אוצמל רשפא םידיגאתה ינידב ,ישוק לע ישוק ףיסוהל ידכ
הרבחהו ,1980-ם"שתה ,תותומעה קוח תרגסמב התומעה רקיעב( יחרזאה רזגמה ינוגרא לש .חוור תרטמל םייקסע םינוגרא ןיבו )1999-ט"נשתה ,תורבחה קוח תרגסמב רוביצה תלעותל
תיקסע־ומכה תולהנתהה לשמל ,תודגאתהה יגוס ינש ןיב תולבקה שיש ףא ,ונתעדל
סרטניא :םהיניב םייתוהמ םילדבה שי ,הטרפהה ןדיעב הל םישרדנ יחרזאה רזגמה ינוגראש
יפסכ לע תנעשנ תירטנולווה תודגאתהה ;ילכלכ וניא יחרזאה רזגמה ינוגרא לש תודגאתהה
תירטנולוו האיציו יחרזא רזגמ ןוגראל תירטנולוו הסינכ ;תיקסע תינכות םודיק לע אלו תומורת
יתרבח יפוא דימת אשונ יחרזא רזגמ ןוגרא תורטמ םודיק ;תיפסכ תולעב תונחבנ ןניא ונממ
עוציבל רתוי השק הזכ ןוגרא לש תודגאתהה תרדסא ;ןהילע ןירקמו ןוגראה תולועפמ גרוחה
יכרעה לוהינה ןיב חתמה טלוב יחרזא רזגמ ןוגראב ,קסעכ אלשו ;תילכלכ הניא ותרטמש םושמ .יעוצקמה לוהינה ןיבו
דוע .םינושה תודגאתהה יגוס ןיב הנוש יתרדסאו יתרדסה סחי ,ונתעדל ,בייחתמ הלא לכמ
ינוגרא לש םירדסהל ץמאל תחוורה המגמה תקיחד לש ןבומב השיג יוניש בייחתמש םיסרוג ונא
הז ללכבו ,יקסעה ידיגאתה םלועהמ הבואשה תירוביצ תוינידמ לש תומגמ יחרזאה רזגמה.הלאב אצויכו קוריפו תומייק ,תופיקשו תויתוירחא ,הרדסא ,ידיגאת לשממ לש םיטביה
ידבור הנבמ תולעב תוינגומוה הרדסה תורוצב םינייפאתמ ילארשיה ןידב םימייקה םירדסהה
שי םינוגראה לכל ;ינשמה ןגרואה — הלהנההו ,ריכבה ןגרואה איה תיללכה הפסאה ובש חישק
,םידיגאתה לכב םימוד תלבגומ תוברע ירדסה שיו ;הירבחמ תדרפנו האלמ תיטפשמ תוישיא
תוצלמה :ןושאר רעש
19

לש םתריחבל הנותנ הניאו ,ומצע ילמרופה רדסהב תעמטומ תוברעה םהבש ,תותומעב הז ללכבו
.תיקסעה הרבחב גוהנכ ,דיגאתה ירבח
,תיתרדסה תרגסמ יחרזאה רזגמה ינוגראל רצוי יקסעה םגדהמ תושיג ץומיא ,ונתסיפתל
ימוחת תניחבמ ,יחרזאה רזגמה לש ותוינוגבר .םיניחבמ יתלבו םיחישק ידיגאת לשממו הרדסא
ןלהל .ולא םינוגרא לא תילאיצנרפיד השיג תבייחמ ,היפקיהו תוליעפה תוהמ ,תוליעפה
.הקיקחה תונורקעל וניתוצלמה
התומעה דוסיי .ב
יואר התומע םושירלו דוסייל םהיתונווכ תא לעופל איצוהלו דגאתהל םימזיל רשפאל ידכ
גצמלו תופיקשל השירדה .רשפאה לככ םירצק ,םירדגומ ןמז יכשמב ,רצקו טושפ ךילהת רדגויש
גוס הז ללכבו ,הלש תוהזה תדועת תא םיברב גיצהל התומעה תא תבייחמ רוביצה יפלכ ןימא
.)תירוביצ וא תיטרפ( הב הטילשהו התודגאתה ןיגב רצונש סוטטסה ,תודגאתהה
תוצלמה
.התומע םיקהל םיאשר רתויו םדא ינב ינש
. 1
.ןמזב לבגויו טושפ היהי השדח התומע םושיר ךילה
. 2
תא ,דיגאתה סוטטס תא ,תודגאתהה גוס תא גצַיְיש לומיס ףסוותי התומעה םש דצל
. 3
.)תלבגומ/האלמ( תיטפשמה תוישיאה תאו )ירוביצ/יטרפ( תולעבה
.תוימוקמה תויושרה וא/ו הנידמה תויושר תטילשב תאצמנה התומע דחַיְיש למס רוציל
. 4
יטפשמה רדסהה בחרמ .ג
,םיחוור תקולח תרטמל הנניאש תודגאתה ןיבו חוור תרטמל תיקסע תודגאתה ןיב םילדבהה לשב
תוכרעמ יתשב ךרוצ שי ,ולא םידיגאת יגוס םינגועמ םהבש םינושה םייטפשמה םירדסהה חכונלו
םירוסאה םינוגרא תודגאתהל היינשו ;חוור תורטמל םידיגאת תודגאתהל תחא :תודרפנ םיניד
.םהירבחל םהיחוור תקולחב
תוצלמה
תקולחב םירוסאה םידיגאתל תודגאתה רדסה — שדח תותומע קוחב — הקיקחב ןגעל
. 1
,דיגאתה לש דרפנה רשועה סיכב םהיסכנ תא לוענל םיבייחה ,)ר"בא( םהירבחל םיחוור
.דבלב םהיתורטמ םודיקל םהב שמתשהלו
:ןלהלש םיסוטטסהמ דחא התומעל תונקהל
. 2
לש דגאה יכמסמל םאתהב להנמ דעו להנמש םירבח אלב דיגאת — םירבח אלב ןוגרא . א
שי ונממ הנושב ךא ,ירוביצה שדקהל המוד "םירבח אלב ןוגרא" גוסמ דיגאת( ןוגראה
.)דיגאת לככ עבתיהלו עובתל ,לועפל תורישכו תיטפשמ תוישיא ול
שדח תותומע קוח לש תיתקיקח הרדסהל תונורקע
20

21
תוצלמה :ןושאר רעש
/רוביצה תלעותל הרטמ םדקל לעופ אוהו תיקוח ותרטמש דיגאת — םירבח ןוגרא

יכמסמל םאתהב ,ויתודסומ ולהני דיגאתה תא .וירבח לש סרטניאה םודיקל וא ,הליהקה
.ןוגראה לש דגאה
וירבח .ילכלכ–יחרזא–ירוביצ סרטניא םדקל ותרטמש דיגאת — יתיינמ םירבח ןוגרא

.ןוגראה לש דגאה יכמסמל םאתהב ,ויתודסומ ולהני דיגאתה תא .תוינמ ילעב
:תויודגאתה יגוס ינשמ דחאב ,רומאה קוחה תרגסמב ,התומע תודגאתה רשפאל
. 3
.ר"בא תיטרפ תודגאתה . א
ימוקמה ,יזכרמה ןוטלשה ידי לע םיטלשנו םידסונה םידיגאת( ר"בא תירוביצ תודגאתה

.)םהלש עורז וא
תיטפשמה תוישיאה .ד
תוחוודמה תותומעה ללכמ 65% –כ לש יפסכה ןרוזחמש רחאמו ,יחרזאה רזגמה ינוגרא ןווגמ לשב
,תודגאתה ירדסה תונבהל יואר ,) 2010 תנשל ראטסדייג ינותנ יפ לע( לקש ןוילימ לע הלוע וניא
.דיגאתה לש תיטפשמה תוישיאה תרגסמב םיילאיצנרפיד חווידו הרדסא
תוצלמה
תודגאתהו האלמ תיטפשמ תוישיא תלעב תודגאתה :תודגאתה תונוכתמ יתש רשפאל
. 1
.תלבגומ תיטפשמ תוישיא תלעב
שוכרל ,עבתיהל ,עובתל ,לועפל תיאשר אהת האלמ תיטפשמ תוישיא תלעב תודגאתה
. 2
.דגאה יכמסמל ףופכב ,םידבוע קיסעהלו םיסכנ
,דגאה יכמסמל ףופכב ,לועפל תיאשר אהת תלבגומ תיטפשמ תוישיא תלעב תודגאתה .3
לבגומ רפסמ קיסעהל יאשר אהי הז גוסמ דיגאת .ועבקייש םייברמ םייפסכ םיפקיהב
ןמ םיבאשמ סייגלו םיעובק םיסכנ שוכרל יאשר היהי אלו ;עבקייש יפכ ,םידבוע לש
.רוביצה
התומעה תורטמ .ה
.היתודסומ תוטלחהבו דגאה יכמסמב תוטרופמה היתורטמ םודיק איה התומעה לש התילכת
ןיינעל היסכנב שומיש ךותמ ,תירשפאה רתויב הליעיה ךרדב השעיי התומעה תורטמ לש ןמודיק
תנקת תאו רסומה תא ,קוחה תא תדגונ הניאש הרטמ לכ הנייהת התומעה לש היתורטמ .דבלב הז
לעופה ר"בא דיגאת ןיבו יהשלכ תיקוח הרטמ ןעמל לעופה ר"בא דיגאת ןיב ןיחבהל ידכ .רוביצה
לש הרדסאה .דחוימ ךילהב עבקיתש תורטמ לש הרוגס המישר שרדית הליהקה/רוביצה תלעותל
.םתוליעפ תרטמ יפ לע ,ראשה ןיב ,היהת ולא םידיגאת

22
תוצלמה
דגאה יכמסמב וטרופי תורטמה .םידסיימה ועבקי רשא הרטמ לכ הנייהת התומעה תורטמ . 1
רוביצה תנקת תאו קוחה תא תדגונ הניא ןהמ תחא ףאש דבלבו ,היתודסומ תוטלחהבו
.תירסומ יתלב הניאו
הנרכות תורבחה קוחל )תוירוביצה תורטמה טוריפ( היינשה תפסותב תויונמה תורטמה . 2
.הליהקה/רוביצה תלעותל תורטמכ
תמישרב יוניש תכירע ינפל )ןלהל ואר( תירוביצה הצעומה םע תוצעייתה תבוח שרדית . 3
.קוחל תונקת תרגסמב השעיי תורטמה תמישרב יוניש .הליהקה/רוביצה תלעותל תורטמה
ןונקתהו דגאה יכמסמ .ו
ןוילע ךמסמ שמשמ אוהו םהמ דחא אוה ןונקתה .דיגאת לכ לש דוסיה יכמסמ םה דגאה יכמסמ
.ולש תירוביצה תוהזה תדועתו ןוגראה תולהנתהל החנמ
תוצלמה
.היתודסומ ןתוא ורשיאש יפכ היתורטמ תא לולכי התומעה ןונקת
. 1
תא טשפל עייסיו קוחל חפסנ היהי ,םהלש סוטטסהו תודגאתהה יגוס יפל ,"יוצמ ןונקת"
. 2
.םושירה יכילה
ראטסדייג רתאב ,וב ושענש םייונישה לכ םע ,ןכדועמ ןונקת םסרפל ביוחת התומעה
. 3
6.לארשי
חווידו תופיקש ,תויתוירחא .ז
,םיינוציחו םיימינפ ןיינע ילעב ,וירבח ,דיגאתה יפלכ איה הב הרשמ יאשונו התומעה תויתוירחא
,םיעבונ תויתוירחאהמ .ןיינעל םאתהב ,וללכב רוביצה וא הליהקה ,םידידי ,םיבדנתמ ,םימרות
תובוח .םיינוגרא–ץוחהו םיינוגרא–םינפה תופיקשהו חווידה יכרד ,חווידה יאשונ ,ראשה ןיב
םינוגרא לע ןכו הליהקה/רוביצה תלעותל םילעופה םידיגאת לע ולוחי תורבגומ תופיקשו חוויד
תלדמ המרתה ,בוחרב המרתה( תונטק תומורת לש דוחייב ,בחרה רוביצה ןמ תומורתב םירזענה
.)הלאב אצויכו גניטקרמלט ,תלדל
דרשמ םה המזויל םיפתושה . 2008 –מ הלשממה תטלחה תובקעב םקוה לארשי ראטסדייג םזימ 6
עדימ ,קטיפנא — רוביצה תלעותל הרבח הליעפמ רתאה תא .לארשי–טניו'גו בידנה די ,םיטפשמה
תורבחהו תותומעה יטרפ תא ריבעמ דרשמה ,םיטפשמה דרשמ םע םכסה יפ לע .תותומעל היגולונכטו
,הובגה רכשה ילבקמ תשמח לע חודה תא ,ילולימה חודה תא ,יפסכה חודה תא ,רוביצה תלעותל
תמקה זאמ .םהיתויוליעפ תא טרפלו ףסונ עדימ רתאל ריבעהל םיאשר םינוגרא .ןיקת לוהינ רושיאו
.לארשיב יחרזאה רזגמה ינוגרא לע יזכרמ עדימ רוקמ שמשמ אוה רתאה
שדח תותומע קוח לש תיתקיקח הרדסהל תונורקע

23
תוצלמה
.קוחה תוארוהל ףופכב תופיקשו חוויד ,תויתוירחא יללכ עבקי התומעה ןונקת . 1
.דיגאתה לש סוטטסלו גוסל ומאתוי תויתוירחאה ןיינעל קוחה תוארוה . 2
ילעבל ,דיגאתה לש סוטטסלו גוסל ומאתוי חווידו תופיקש תובוח ןיינעל קוחה תוארוה . 3
.תוליעפה רוזחמ לש יפסכה ףקיהלו םיינוציחהו םיימינפה ןיינעה
חוד ,רשואמה יתנשה יפסכה חודה ,ןונקתה םללכבו ,דגאה יכמסמ םוסרפב ביוחת התומע . 4
תשמחו )םיריכשו םיירוביצ( םיריכב הרשמ יאשונ תומש ,)ילולימ חוד( יתנשה םילהנמה
ןיינעל קוחה תושירדב הדימע בשחיי לארשי ראטסדייג רתאב םוסרפ .הובגה רכשה ילבקמ
.הז
םייפסכ םינותנ זוכיר חוד ףרוצי תוחודל .תואנובשחה יללכ יפ לע ןכוי יתנשה יפסכה חודה . 5
רתאב םסרופי חודה .תותומעה ללכל עובקו דיחא סיסב לע ועבקייש עדימ יטרפ לולכיש
.לארשי ראטסדייג
,ןוגראה הנבמל ,ןוגראה ןוזחל רשאב עדימ לולכי )ילולימה חודה( יתנשה םילהנמה חוד . 6
תלעותל לעופה ןוגרא .תיתנשה תוליעפלו )םיריכשו םיירוביצ( וב םיריכב הרשמ יאשונל
/רוביצה תלעותל לעופכ ויגשיה תכרעהבו ותוליעפ טוריפב םג ביוחי הליהקה/רוביצה
.לארשי ראטסדייג רתאב םסרופי חודה .הליהקה
.חווידב םירחאמ יפלכ )תילילפו תילהנימ( הפיכא ירדסה ןכו חווידל הבוח ידעומ ועבקיי . 7
ידיגאת לשממ .ח
ןמצע לע לבקל תולוכי תותומעש תומישמהו תורטמה ,תוליעפה יאשונו תוליעפה ימוחת דענמ
עובקל ןיא ךכיפל .יבטימ ןפואב ןהידעי תא גישהל ןהל רשפאיש ידיגאת לשממ בוציע ךירצמ
ץומיא איה התואנה ךרדה .ליעל םינתשמל תוסחייתה אלב ,תותומעה ללכל דיחא ידיגאת לשממ
לע .הינייפאמו התומעה תוליעפ לש םינוש םיטביהל המצע תא המיאתמה תילאיצנרפיד הסיפת
הרשמ יאשונו ןוגראה תודסומ לש תויתוירחאהו תוירחאה דוקימ תא ףקשל ידיגאתה לשממה
.וב םיריכשו םיירוביצ
תוצלמה
םינייפאמלו תודגאתהה לש סוטטסל ,דיגאתה גוסל םאות היהי התומע לש ידיגאתה לשממה .1
.תומישמלו תורטמל ,היאשונו תוליעפה ימוחתל תוסחייתה ךותמ ,ועבקייש םירחא
דסומ( ידבור–וד הנבמ לע ססבתמה ידיגאת לשממ רשפאתי תותומע לש םימיוסמ םיגוסב .2
,דיגאתמ הנושב( תבדנתמ וא הריכש הלהנהו תירוביצ הלהנה ירק ,)ריכש ילוהינ גרדו ןוילע
.)תבדנתמ/הריכש הלהנהו ןוירוטקריד/דעו ,תיללכ הפסא ולש
/םרוגו דיגאתה ירבח לש בולישמ וא דבלב דיגאתה ירבחמ בכרות התומעב תרוקיבה תדעו .3
.םי/יעוצקמ םי/ינוציח םימרוג
תוצלמה :ןושאר רעש

24
הנוהכ תופוקת המכל רחביהל לכוי רבח .תרדגומ הנוהכ תפוקתל ורחביי הרשמ יאשונ .4
.ןונקתב ועבקיי ,הז ללכב תרזוח הריחבו ,הריחבה יכילה .ןונקתב רדגויש יפכ ,תופסונ
תא בייחיו ידיגאתה לשממה יכילהת תאו ןוגראה תודסומ הנבמ תא רידסי התומע ןונקת .5
.הז ןיינעל םילהנ עובקל ןוגראה
,הלועפ יאשונו הלועפה ימוחת( ועבקייש םינייפאמ יפ לע הנעבקיתש ,תומיוסמ תותומעב .6
.ינמז וא עובק ןפואב ,תולקמ תוארוה הנעבקית )המודכו ןוגראה ייח רוזחמ ,יפסכ ףקיה
הרדסא .ט
םיטוס םניא םינוגראה יכ אדוולו ,חקפל ,םילעופה תוחוכה תא תסוול איה הרדסאה לש התרטמ
הרדסא יכרד ירק ,תרזובמ הרדסאל תוסחייתמ הרדסאל תוינרדומ תושיג .ועבקנש םיללכהמ
ףא ) statutory regulation ( תילמרופה הרדסאה .תאזה המישמב ןיינע ילעב ףותיש לע תוכמסנה
רזגמה לש ) self-regulation ( תימצע הרדסא תבלשמ איה ;דבלב תיתנידמ הרדסא דוע הניא איה
.רזגמהו הלשממה לש ) co-regulation ( תפתושמ הרדסאו
ילהנימ לטנ תלטה אל םגו תירוביצה הפוקה לע תואצוה תסמעה הרדסאה לש הדיקפת ןיא
תויתוירחאה ,תותומע תודדומתמ םמעש םייתרבחה םיכרצה .רדסומה םוחתה לע ילכלכו
,ימשרה רוטלוגרה לע סמועה םגו ,ןהילע תולחה תוילהנימהו תוילכלכה תולבגמהו ןהמ תשרדנה
ןיבו הלועפה שפוח ןיב ןוזיא אוצמל םיבייחמ הלא לכ — חוקיפ ידיקפת ודבל עצבל שרדנה
.תלעות-תולע יטביהל תוסחייתה ךותמ ,הרקבהו חוקיפה יעצמא
תוצלמה
.תותומעה םשר לע םילחה הרדסאה םוחתב הבילה ידיקפת תא קוחב רידגהל . 1
ןתוליעפ ימוחתל ,ןהיתורטמל םאתהב תותומע יפלכ תילאיצנרפיד הרדסא קוחב ןגעל . 2
.ןהלש הסנכהה תורוקמו יפסכה ןתוליעפ ףקיה ,ןהייח רוזחמ הז ללכבו ,ןתלועפ יכרדלו
עובקל ,ירוטוטטסה םשרה םע םואיתב ,)ןלהל ואר( תירוביצה הצעומה תא ךימסהל . 3
םיאנתב םשרל תויוכמס תליצא הז ללכבו ,תפתושמ הרדסאלו תימצע הרדסאל םירדסה
.ועבקייש
רזגמה ינוגרא ידי לע ) 7"תואנ" ןוגכ( םינקת תעיבקו היצטידרקא ,תרזובמ הרדסא דדועל . 4
.יחרזאה
ידכ םירחאו )לארשי ראטסדייג ןוגכ( םייגולונכט םיעצמאב תותומע לע עדימ ץיפהל . 5
.רשפאה לככ בחר רוביצל עיגהל
רזגמה ינוגרא לש גגה ןוגרא אוה "תיחרזא תוגיהנמ לש היצטידרקאהו םיטרדנטסה םזימ — תואנ " 7
.לארשיב יחרזאה
שדח תותומע קוח לש תיתקיקח הרדסהל תונורקע

25
ירוטוטטסה םשרה .י
םשרה — הז םרוג לארשיב .קוחב הז ןיינעל ךמסומה םרוג ידי לע השענ דיגאתה םושיר
תוליעפ .םיטפשמה רשל הפופכה תיתלשממ הדיחי ,םידיגאתה תושרל ךייש — ירוטוטטסה
,שדח דיגאת םושרל םישקבמה ןיבו םשרה ןיב רורבו רדסומ םיסחי ךרעמו םשרה לש הניקת
בחרמ תעיבקו םשרה תויוכמס לש תשרופמ הרדגה םיבייחמ ,םימייק םידיגאת ןיבו וניב וא
רוערע ירדסו רוביצה םע תמדקומ תוצעוויה ןונגנמ ,ויתולועפל םידעומ ,ול ןתינש תעדה לוקיש
הרדסאב ךרוצה ןיב ןוזיא חיטבהל רשפא הרודסו הרורב הרדגה תועצמאב קר .תוטלחה לע
.םינוגראל הלועפ שפוחו תושימג ןיבו תיביטקפא
תוצלמה
םיטפשמה דרשממ םידיגאתה תושר קותינ תורשפא תא ןחבתש תירוביצ הדעו םיקהל
. 1
.תיאמצע תירוטוטטס תושרכ התרדסהו
:ירוטוטטסה םשרל םידיקפת השולש רידגהל
. 2
.לארשיב תותומעה םשרמ לש לוהינו םושיר

.תותומעכ ןדמעמ לוצינ ךותמ תותומע לש התואנ אל תולהנתה לע הרקבו חוקיפ

,תופיקשה דודיע ,הכרדהבו הנווכהב תותומעל עויס ,תותומעב רוביצה ןומא קוזיח

.תותומעה לע רוביצל עדימ ןתמ
.ליעל רומאכ וידיקפת יולימל ול תושורדה ירוטוטטסה םשרה תויוכמס תא קוחב רידגהל
. 3
הוולמ תירוביצ הצעומ .אי
–ץוח תיטרפ–תיתרבח תודגאתהל יוטיבכ ,יחרזאה רזגמה ינוגרא לש תדחוימה תוהמה לשב
המגוד איה הינטירב .תיטילופה הריזה ןמ וקחרתיש םהל יואר ,תיתמועל םיתעלו תיתלשממ
ןיינעל תופולח יתש .יחרזאה רזגמה ינוגרא ןיבו הלשממה ןיב ירוביצ ץיח ףוג הרציש הנידמל
תיעוצקמה התלהנה תפפכהו )יטירבה םגדב ומכ( תיאמצע תונכוסל תושרה תכיפה ,תחאה :הז
תא הוולתש תירוביצ הצעומ תמקה ,היינשה ;)ןלהל ואר( תירוביצ הצעומ — חקפמ ירוביצ ףוגל
רוערע תאכרעו םינוש םיניינעב תמדקומ תוצעוויהל האכרע היהתו ירוטוטטסה םשרה תוליעפ
,ירוטוטטסה םשרל הוולמו ץעיימ ףוג תויהל תירוביצה הצעומה לש הידיקפת .םשרה תוטלחה לע
םימרוג ןיב ןזאל םניינעש םידיקפת הלאב אצויכו ,םיכוסכס בושיי ,רוביצהו םינוגרא תוינפל ףוג
הצעומ .רוביצהו הלשממה ,יחרזאה רזגמה ינוגרא ןיב ןומאה תא קזחי המויק .םינוש םיסרטניאו
םיתוריש ינתונמו םינוגראב םיליעפמ ,הימדקא ישנאמ ,רוביצ ישנאמ בכרותש יואר תאזכ תירוביצ
.הז רזגמל )המודכו ןובשח תייאר ,םייטפשמ( םייעוצקמ
תוצלמה
.ירוטוטטסה םשרה דיל תירוביצ הצעומ םיקהל
. 1
תוצלמה :ןושאר רעש

26
:הצעומה ידיקפת
. 2
תעיבק ,תינשמו תישאר ,הקיקחב םייוניש יניינעב ןוטלשה תודסומלו םשרל ץעייל

,חווידו הרקב ,חוקיפ ,יחרזאה רזגמה ינוגרא לש םתוליעפ ןיינעל תויחנהו םילהנ
.הליהקה/רוביצה תלעותל תורטמ תעיבקו
.םשרה ןיבו םינוגראה ןיב ןמסדובמוא ןיעמ שמשל

ךותב םיימינפ םיכוסכסב וא םמצע ןיבל םינוגראה ןיב םיכוסכס בושייל דסומכ לועפל

.התומעה
.טפשמה תיב היהת הצעומה תוטלחה לע רוערעה תאכרע

:הצעומה בכרה
. 3
.רוביצהו יחרזאה רזגמה ,הלשממה יגיצנמ הווש ןפואב בכרות הצעומה

.סומידב יזוחמ וא ןוילע טפוש היהי הצעומה שאר בשוי

םיבאשמ סויג אשונב הקיקח .בי
לש םיבאשמה סויג אשונמ םלעתהל לוכי וניא שדח תותומע קוחל הקיקחה תונורקעב ןויד
ותובישח לשב הז ןיינעל םיידועיי םיקוח וקקוח םלועב תובר תונידמ .יחרזאה רזגמה ינוגרא
םיסכנבו רוביצ יפסכב קוסיעה ללגב םא יכ ,םיבדנתמו תומורת סויג לש טביהב קר אל הברה
ןפב קסוע ילארשיה קוחה .חווידהו שומישה ,ףוסיאה ,עונכשהו םוסרפה יכרד לשבו ,םימרתנ
ךמסומ ימ :םיבאשמ סויגב תורישי קסוע אוה ןיא םלוא — תולרגה — הז אשונ לש םצמוצמ
לע .המודכו הרקבה ינונגנמ םהמ ,םישרדנה םיחווידה המ ,ךרוצ הזיאלו ימ ליבשב ,יממ ,סייגל
םיקנעמ וא תומורת תלבק ןיבו רוביצה ןמ )םינטק( םיפסכ סויג ןיב ןיחבהל הז אשונב הקיקחה
.תונרקמ וא םימרותמ )םילודג םימוכסב(
תוצלמה
יפ לע ,ויטביה לולכמ לע רוביצה ןמ םיבאשמה סויג אשונ תא תידועיי הקיקחב רידסהל
. 1
.םימרתנה םיסכנה יגוס
.רוביצה ןמ םיפסכ סייגל הנישרות הליהקה/רוביצה תלעותל תולעופה תותומע קר
. 2
סמה תוינידמ .גי
הנעמ ןתמ השוריפ תודגאתהה טביהב יחרזאה רזגמה ינוגראו תותומע לש םתוליעפ תרדסה
ינשמ תובישח הז טביהל .יוסימה אוה ,ןושארה ןמ ךרע תוּחפ וניאש ,ינשה ןפה .דבלב דחא ןפב
ןעטנ םניגבש םיאשונה ראש לכ ,םיירוביצה רסומהו רדסה לע ןגהל ןוצרה דבלמ ,דחאה :םימעט
,םיבאשמ סויג ,רוביצ יפסכב שומיש — םייפסכ םיאשונ םה תיתלשממ הרדסהב ךרוצ שיש
םיניינעב תוקסוע רשא סמה תויושר תוירחאב םייוצמש — רורט יכרוצל ןוה תורבעהו ןוה תנבלה
תולעב תוכורכה ,ולא תובטה .םימרותלו םינוגראל סמה תובטה ,ינשה ;םידיגאתה ללכ יפלכ ולא
.תודגאתהה יטביה לע תויארחאה תויושר לש אלו סמה תויושר לש ןניינעמ ןה ,תירוביצה הפוקל
שדח תותומע קוח לש תיתקיקח הרדסהל תונורקע

27
תלעותל קר לועפל התומעה תא בייחמ וניא תודגאתהה קוחכ תותומעה קוח ,ןכ לע רתי
הליהקה/רוביצה תלעותל תלעופ הניאש התומע סמה תויושר תניחבמש רשפאו ,הליהקה/רוביצה
,לארשיב .)ףסומ ךרע סמ קוח יפל( ר"כלמ וא )הסנכה סמ תדוקפ יפל( "ירוביצ דסומ"כ רכות אל
קמועל הנחבנ אל םלועמ יחרזאה רזגמה ינוגראו תותומע יפלכ סמה יאשונב תירוביצה תוינידמה
,וילא ושרדנ ללכב םא ,הז אשונב וקימעה אל סמה יאשונב וקסעש תודעו .תירוביצ הדעו ידי לע
.ויטביה לע ןתעד תא ונתנ אלו
תוצלמה
ינוגרא יפלכ סמה תובטה אשונב תירוביצה תוינידמה תא ןחבתש תירוביצ הדעו םיקהל
. 1
.םישרדנ םייוניש לע ץילמתו םהימרותו יחרזאה רזגמה
:םהב קוסעת תירוביצה הדעווהש יוארש םיאשונה ןיב
. 2
.)ר"בא( םהירבחל םהיסכנ תקולחב םירוסאה םינוגרא לע םילחה סמ ירדסה

.הליהקה/רוביצה תלעותל םילעופה ר"בא לע םילחה סמ ירדסה

.הליהקה/רוביצה תלעותל םילעופה ר"באל םימרותל סמ תובטה

.םהימרותלו םינוגראל סמה ירדסה לע הרקבהו חוקיפה יכרד

.רוביצל עדימ ןתמו תופיקש

תוצלמה :ןושאר רעש

ינש רעש
טפשמו תוינידמ לש םיטביה :יחרזאה רזגמה

31
תידיגאתה הרדסההו קוחה .א
הרבחב קוחה לש ומוקמ
.ירוביצה רדסהו ןוטלשה תוהמ תא רידסהל דעונו היפוסוליפה םלועמ חתפתה ,עודיכ ,טפשמה
איה םהיניב םירשקהו םהיתודסומ ,הנידמהו הרבחה ,טרפה יאשונל תיתבשחמה תוסחייתהה
לאה חולשכ ודמעמ ףקותמ לושמל שקיבו תויוכמס ומצעל לטנ רשא ןוטלש תושבגתה לש רצות
םיכילהתה .) Cotterrell 1992; 1995 ( קוחה לעמ ,םייתרבח םירדסהל רבעמ ,המצוע לעבכ וא
תויוכזב ,יתקוחה טפשמב תויגוס ודדיח ,םירשעה האמב דוחייבו ,השדחה תעב םיירוטסיהה
לש התמקה .םיטרפכ םיחרזאהו ללככ רוביצה ןיבו ןוטלשה ןיב םיסחיה ךרעמבו חרזאהו םדאה
תודסומ םייקל ךרוצהו תיטילופה תכרעמה דצב היטרקורויב לש התחימצ ,תינרדומה הנידמה
יכרדו ןוטלשה תויוכמסו ,ןאכמ ירוביצה רדסה הניינעש תרבוגו תכלוה הקיקח ודילוה םייתנידמ
בצינ ,ןידב תויוכמס לבקל תויטרקורויבהו תויטילופה תוכרעמה ןוצר לומ לא .ןאכמ ותולהנתה
הלאה תוכרעמה ןיב חתמה .ויתודסומו ןוטלשה לש וחוכ תא ליבגהל שקיבש ,יחרזאה ןוצרה
.םייקתהל ףיסויו םייקתמ ,םייקתה
,)Michels 1959 ( סלכימ טרבור ינמרגה גולויצוסה חסינש ,היכרגילואה לש לזרבה ללכ
םייקתהל ףיסומ ,ןוטלשב התזיחא תא רמשל ידכ התלוכיבש לכ השעת תטלשה הצובקה ויפלש
אל ךא ,וז הפיאש ןסרל המ תדימב עייסל הלוכי הקוח .תאז תושעל תושדח םיכרד אצומ ףאו
השענ הקיקחה יאשונ ביבס קבאמהו ,חתמה רבוג םייתקוח לע–יללכ רדעיהב .ןיטולחל הלטבל
תיתרבח הטילשל ילכ אלא וניא טפשמה םלוע יכ םיסרוג םירקוח .תירוביצ תומיע תריזל םיתעל
)social engineering ( תיתרבח הסדנהל יעצמא וא ) Pound 1996; Aiken and Wizner 2003 (
ךותמ ,טפשמל תיגולואידיא השיגב תורכינ הז גוסמ תוסיפת .) Alexander and Schmidt 1996 (
ןתמ דצב ,יתקוח דמעמ םילבקמה םיכרעו תומרונ תועצמאב הרבחה בוציעל יעצמאכ ותייאר
בוציעל ילככ קוחב שמתשהל תשקבמה השיגה .ולא םיללכ םירפמה יפלכ הפיכא תויוכמס
ףותיש יכרדל םגו תוירסומו תויביטמרונ תוֹעיבקל תועגונה תויגוסה תא הלעמ ירסומ–יתרבח
,חרזא תויוכז ,םדא תויוכזכ םיאשונ הפלחש האמב .תילמרופה תיטילופה הריזל רבעמ ,רוביצה
.םיירוביצ םיקבאמ תובקעב םיקוחה ירפסל וסנכנ םירחא םייכרע םיאשונו םינימה ןיב ןויווש
הלועפהו תודגאתהה יכרדב םימסח תחנה .הז גוסמ םיכילהתב ינויח ןונגנמ םה םיחרזא ינוגרא
ןתסיפת תומדב הרבחה תא בצעל תושקבמה תולשממ תוטקונש םיכרדה תחא איה תויחרזאה
.תיגולואידיאה
םייתרבח םינוגרא לש תוליעפו תודגאתה יכרד לש תיטפשמה הרדסהל תונידמ לש ןתסינכ
םיקסועו תיתרבח–תירסומ תוביוחמ ךותמ םילעופ יחרזאה רזגמה ינוגרא .הילאמ תנבומ הניא
,לועפל ידכ טפשמה םלועל םיקקזנ םניא םה .םייתרבח םיכרע םודיקבו תלוזל הרזעב ,הניתנב
ךרוצב הז םוחתל ןתסינכ תא תולשממ וקידצה רבעב .) Baylis 2004 ( דסחו הקדצ תושעל ידכ
סמ תובטה ןיגב תירוביצה הפוקל תולעבו ,רסומהו ירוביצה רדסה ןעמל ,רוביצה לע הנגהב
תעינמו רורט תעינמ ,ןוה תנבלהב קבאמכ םינועיט ופסונ תונורחאה םינשב .םימרותלו םינוגראל
.םינפ יניינעב ץוחמ תוברעתה
רדס אלל םיחרזא ןיאו ,םיחרזאו הרבח אלל ןוטלש ןיא .וזב וז תובולש הרבחהו הנידמה
.הרוטטקיד השוריפ תיחרזא הרבח אלל הנידמו ;היכרנא העמשמ הנידמ אלל הרבח .ינוטלש
? שמו תוינידמ לש םי??יה w יחר?אה ר??מה :ינש רעש

32
בחרמ רוציל הילע .הל םיאתמה ןוזיאה תא אוצמל הנידמ לכ תשרדנ הלאה תווצקה ינש ןיב
ריתויו ,תונוצרו םיכרצ ,תויפיצ שממל תלוכיו הלועפ שפוח םיחרזאל רשפאיש יואר יחרזא
ללכבו ,קוחב ועבקנש קחשמה יללכ לע רומשלו ירוביצה רדסה תא חיטבהל תלוכיה תא הידיב
יול( היקסטנומ סרג ,"ורצונ וליבשבש םעל םיינייפוא תויהל םיכירצ םיקוח" .הליעי הפיכא הז
תא םיכירדמה םיללכ לש בכרומ לולכמ אוה קוח 8."ותביבסב יחה רוצי" אוה קוח .) 83 ,1969
הפיכאו הייפכ תלוכי דצב ,דסוממ יתרבח רדס לש תכרעמ דחי םירצוי הלא .תישונאה תוגהנתהה
תדוקנמ ולבקל םינוכנ לוכה רשאכ תירסומ ףקת אוה .) Hart 1954; Bohannan 1965; 1968 (
אוה רשאכ רוביצה ידי לע לבקתמ קוח ,רמול הצור .) Habermas 1998 ( תילאודיבידניאה םטבמ
–יאו תודגנתה רצוויהל תולולע המכסה ןיא רשאכ .הרבחב םילבוקמה םיכרעבו תומרונב בלתשמ
תונוכנ שי רשאכו ,םיללכ עובקל רשפא ובש םוקמב קר םייקתמ קוח יכ ןעט רבו סקמ םג .הלבק
.)Gerth and Mills 1967 ( םהב שמתשהל תונכומו הפיכא יעצמאו ,םהל תייצל
הדעונ איה .הרבחב תויוליעפו םיעוריא םישחרתמ ובש בחרמה תא תרצוי תיתקיקח הרדסה
םוחת טוטרש ידי לע םלואו .םירעפ םצמצמו תולווע ענומ ,ןקתמו הצפמ ןוזיא ןונגנמ תויהל
תיבטימ הביבס וא תוגהנתה חיטבמה ןונגנמ אוה ןיא ךכיפל .הלועפה תא ליבגמ קוחה ,רתומה
,םניא — םינוגראו תודסומ ,םדא ינב — הרבחב םינקחשהש םושמ שרדנ אוה .הרבחל וא טרפל
ןיא ,תאז םע .םהיתופיאשבו םהיבאשמב ,םהירושיכב ,םהיתולוכיב םיהזו םיווש ,ויהי אל םלועלו
תונומאמ בכרומה רסומו םיכרע לש בחרמ שי קוחה רצויש תילמרופה תרגסמל רבעמ יכ חוכשל
,תויתרבח תומרונ דצב ,תשכרנ וא תדלוּמ ,תינבמ הסיפתכ ןהב קיזחמ טרפהש תויגולואידיאו
ןיב םיכרעה םלוע ךותבו ,םיכרעה םלועל קוחה ןיב םוחיתה יווק .תוילמרופ יתלבו תוילמרופ
םלוע לא קוחה לש ומלוע תחיתמ תדימו ןידע אוה ןוזיאה .ןמז ינפ לע םינתשמ ,תומרונל תונומא
.ןוטלשה לש ויפואלו הרבחה תוברתל יוטיב איה ךפהלו םיכרעה
דוסי ןורקעכ תודגאתהה שפוח
,ףתושמב ותלוז םע לועפל םדא לכ לש תיסיסבה תוכזה איה תודגאתהה ירדסה לש אצומה תדוקנ
והשלכ סרטניא וא ןיינע רמשל וא אשונ םדקל ,םדא ינב רבחכ םירחא םע וא דיחיכ העד עיבהל
הלועפ ועמשמ תודגאתהה שפוח .) McBride 2005 ( ןיד יפ לע דגאתהל הז ללכבו ,הצובקב
תצובקל תפרטצמ תודגאתהה תוכז .רחא ידי לע וילע היופכ הניאש טרפה לש תינוצר תישפוח
טרפל רשפאל ודעונ רשא ,ןיינקה תוכזו תוסנכתהה שפוח ,יוטיבה שפוחכ ,תורחא דוסי תויוכז
תיחרזא תוירחאב אשונה ליעפ חרזא תויהלו לועפל ,העד עיבהל ,ותנידמב ישפוח םדא תויהל
אוה רשאב םדאל תונקומ ,"תויעבט תויוכז" תונוכמה ,ולא תויוכז .גשומה לש בחרה ונבומב
וא רחא םדא ידי לע טרפל תונקומ ןניא ןה ןתוהמבש םושמ ,והשלכ ןוטלשב תולת אלב ,םדא
ןליבגהל וא חרזאהמ ןתחקל יאשר וניא םג תיטרקומד הנידמב ןוטלשש ןאכמ .ןוטלשה ידי לע
.)1959 קול(
:וניתורוקמב רמאנ רבכ .םדא ינב לש תינכט הריבחל רבעמ הבחר תועמשמ תודגאתהל
הרבחה ובש ןדיעב .)ט ,ד תלהק( "םָלָמֲעַבּ בוֹט רָכָשׂ םֶהָל–שֵׁי רֶשֲׁא :דָחֶאָה–ןִמ םִיַ נְשַּׁה םיִבוֹט"
Whyte 1957; ( ומצע תוחוכב ויניינע תא םדקל השקתמ טרפה ,תודסומ תועצמאב תלעופ
.)23.1.1970 ( 477 )2(גכ ד"פ ,םינפה רש 'נ וידלי םשבו ומשב טילש , 58/68 ץ"גב 8
שדח תותומע קוח לש תיתקיקח הרדסהל תונורקע

33
תודסומ לומ לא 9.דיחי תלועפב הרבחלו הליהקל םיעגונה םיניינע םדקלו ,) Riesman 1964
דגאתהל םיחרזא םישרדנ יחרזאה בחרמבו ילכלכה קושב םילעופה םירחא תודסומו הנידמה
Brinton and Nee 2002; ( םהיניינע תא םדקל םנוצרב םא ,םהינוגרא תאו םהיתודסומ תא םייקלו
.)Schneiberg and Lounsbury 2008
ותלוכיל חתפמה םה והערל םדא ןיב םירשקה ,) Timmermann 2007 ( טנאק לאונמע יפ לע
ךילהת שחרתי ותלוז םע טרפה לש וירשקב קר .ויניינע תא םדקלו ויתולוכי תא חתפל םדא לש
תויודגאתהו םיפוג תריציב האר ) von Humboldt 1933 ( דלובמוה ןופ םלהליו הגוהה .הז
ידוחיי ,שדח המ רבד םירצויו הרבחה ינוג םיבלתשמ ובש גירא תייווט ,ןמא השעמ תויחרזא
תעדה לע תולעהל רשפא–יא" יכ ןעט סלכימ .םידגאתמה לש םנוצר תא ףקשמה ,הרבח התואל
לועיתל ןונגנמכ לעופ ןוגראה יכ ריבסהו ,) Michels 1959, 21 ( "ןוגרא אלב היטרקומד לש המויק
.תישפוח הרבחב םדאה ינב לש םהיתולועפ
תוימואלניב תונמא ,דוסי תוכזכ תודגאתהה שפוח תא תונגעמה ,תונידמ לש תוקוחל רבעמ
הנרומשתו הנמייקת ןהילע תומותחה תונידמהש הייפיצ ךותמ ,וז תוכזל ילסרבינוא ףקות תונתונ
:שולש תונמל שקבנ תוימואלניבה תונמאה ןיב .ןהיקוח תרגסמב טרפה לש תודגאתהה תוכז לע
יכ , 20 ףיעסב ,תעבוק רשא ,) UDHR 1948 ( "םדאה תויוכז רבדב םלוע יאב לכל הזרכהה"
םדא לע ופכי אל )ב( ;םולש יכרדב תודגאתההו תופסאתהה תוריחל יאכז םדא לכ )א("
תנמא" ;תודחואמה תומואה ןוגראב תורבחה תונידמה לע הלח וז הנמא ."הדוגאל תוכייתשה
Freedom of Assembly תרתוכה תחת , 11 ףיעסבש ,) ECHR 1950 ( "תיפוריאה םדאה תויוכז
הנמאה"ו ;דגאתהלו סנכתהל ,םולש יכרדב לועפל תוכזה םדא לכל יכ תעבוק , and Association
םדא לכל יכ 22 ףיעסב תעבוק רשא ,) ICCPR 1966 ( "תויטילופו תויחרזא תויוכזל תימואלניבה
ףרטצהלו םייעוצקמ םידוגיא םיקהל תוכזה הז ללכבו ,םירחא םע תודגאתהה שפוחל תוכז היהת
לש תונושארה היתונשב רבכ 10.וז הנמאל הפרטצה לארשי תנידמ .ויניינע םודיק םשל םהילא
הרבחה לש ךוותה ידומעמ דחא תא הב וארו תודגאתהה תוכזב טפשמה יתב וריכה הנידמה
התלוכי םוצמצו הנידמה תלבגה ךותמ וז תוכז לע הנגה וקינעה ךכל םאתהבו ,תיטרקומדה
11.היואר תודגאתה עונמל וא ברעתהל
תוכז םהל תדמוע ירק ,הטישה סיסבבש דוסיה תונורקע םילח יחרזאה רזגמה ינוגרא לע
םויקל ,חרזאהו םדאה תויוכז תרימש םניינעש הנידמה יקוחל ףופכב ,תודגאתההו תוסנכתהה
הרבחב םילבוקמה רסומה יכרע רומישלו רוביצה תואירב תחטבהל ,םיירוביצה ןוחטיבהו רדסה
תוארוהה תא עובקל קקוחמה לע ןרואלש תוירקיעה תומרונה םה ולא תונורקע .הב םילעופ םהש
תילהנימהו תיטפשמה תונשרפה .תודגאתהה ירדסה תא תובצעמש תויטפשמהו תויקוחה
תחנה .הכרד יפ לע הנידמ לכל םתוא םיאתהל רשפאמה בחרמ תרצוי ליעלש םיאשונל תנתינה
ךותמ ,קוחה ןוטלש תרגסמב תיטרקומד ךרדב םישענ יתקוחה המושייו תונשרפה יכ איה דוסיה
.םיידוחיי םירזגמו םיטועימ תויוכז תרימשו תונלבוס
הכישממ איה ;תוסנכתהה שפוחלו יוטיבה שפוחל הרישי הקיז תודגאתהה תוכזל ,רומאכ
איה ;השעמל הרימאו הבשחממ תונויער לש םתכיפהב ישאר ךבדנ איה .םתוא המילשמו םתוא
March and Olsen 1989; DiMaggio and Powell 1991; Greenwood et al. 2008 9
.1992 ראוניב 9 םויב ףקותל הסנכנו 1991 טסוגואב 16 םויב תסנכב הררשוא הנמאה 10
.)11.11.1964 ( 673 )4(חי ד"פ ,הפיח זוחמ לע הנוממה 'נ סיר'ג , 253/64 ץ"גב 11
? שמו תוינידמ לש םי??יה w יחר?אה ר??מה :ינש רעש

34
לא חוכהמ ואיצוהלו ,ומושיי םשל דגאתהל ,ושממל תוצרל ,ןויער תוגהל תלוכיהמ יזכרמ קלח
ןניאש תורטמל םידגאתמה םיירטנולוו םינוגרא םהש רחאמ ,יחרזאה רזגמה ינוגרא 12.לעופה
רוביצה תלעותל תוליעפל ,ירוביצ סרטניאל יוטיב תתל םישקבמה הלא דוחייבו ,תויקסע
הערפה אלב היישע םהל רשפאיש הלועפ בחרמלו שפוחה לע הנגהל םיקוקז ,יתרבח יונישלו
.תירוביצה תוינידמה םעו ןוטלשה םע תומיעב אצמיהל היושע םתוליעפ רשאכ אקווד
ירה ?םינוגראה םיגציימ ימ תא :הלאשה תא הלעמ ןוטלשה ןיבו םיחרזא ינוגרא ןיב תומיע
הלאל ןתניי אל עודמ ,ךכ םא .תוריחבב רוביצה רחב רוביצה יגיצנ תא תיטרקומד הנידמב
ןתנ וז הלאשל הנעמ ?ללכה תבוטו ירוביצה סרטניאה לש תויגוסב ,םיירוביצ םיאשונב עירכהל
:ןוטלש לש ותוביצילו ומויקל םיירקיע םיביכרמ ינש הנמ אוה .) 1972 טספיל( טספיל רומיס
הריחבה ,הברדא .אקווד תוריחב ןמזב אלו הרבחה ןמ םיאב הלא ינש .תויביטקפאו תוימיטיגל
אטבל ןוטלשה לע .ותנוהכ תפוקתב ןוטלשה תוליעפ יפלכ חרזאה לש ותשגרהל יוטיב איה
םה םייחרזאה םינוגראה .ותנוהכ ןמז לכב היצמיטיגלב תוכזלו תפטושה ותוליעפב תויביטקפא
לכב ינויח ביכרמ םה .ןוטלשה לש היצמיטיגלה תאו תויביטקפאה תא ןוחבל תרשפאמש האובב
.םייח ץפח ןוטלש לכלו תיטרקומד הרבח
םידיגאת םה יחרזאה רזגמה ינוגרא .יתוהמ יטפשמ טביה ףיסוהל יואר םירומאה תונורקעל
13.)Paul et al. 2000 ( תויטרפה תוכז םהילע הלח הלאככו ,יטרפה טפשמה תרגסמב םידגואמה
יוטיב הלביק ףאו ,ליעל ורכזוהש תוימואלניבה תונמאבו ילסרבינואה טפשמב תנגומ וז תוכז
ברעתהל הנידמהמ עונמל תויטרפה תוכז לש הניינע .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב לארשיב
תלבק יכילה לע עיפשהלו ויתומא 'דל רודחל ,הז ללכב יטרפה דיגאתהו ,טרפה לש ובחרמב
הנשמ לבקמ הז טביה 14.ויתומישמ לעו ותלועפ יכרד לע ,ויפוא לע ,םיינוגרא–םינפה תוטלחהה
םהלש הלועפהו יוטיבה תלוכי תא רמשל םישקבמ רשא ,יתרבח יונישל םינוגראב אקווד ףקות
.)Garrett 2001 ( תינוטלש תיביטלוגר תוברועמ אלב
םיסרטניא לומ ןזאל שיש תיסחי תוכזכ תספתנ איהו ,תטלחומ הנניא תודגאתהה תוכז
אצויכו רסומ יכרע לע הרימש ,רוביצה תואירב ,ירוביצה רדסהו ןוחטיבה ןוגכ ,םירחא םיירוביצ
תמקה עונמלו תולבגמ עובקל תוכזה תא ןמצעל רומשל תוגהונ תונידמ .) Etzioni 1999 ( הלאב
םימיוסמ םידיגאת לש םתוליעפ בחרמ תא ליבגהל וא ,הנידמה קוח תא תדגונ םתרטמש םידיגאת
וא רסומ ,תומרונ — םירחא תונורקע םע תושגנתה ללגב וא ירוביצה סרטניאה לש םימעטמ
המצע לע ןגהל היטרקומד לש התוכז לומ לא ,המגודל ,לבגוי תודגאתהה שפוח .רוביצה תנקת
הנידמב העיגפ ינפמ ישילש דצ לעו רוביצה לע ןגהל שרדנ םהבש םיבצמב וא ) Barker 1942 (
.)ICCPR 1966 ( תלוזה לש ויתויוריחבו ויתויוכזב וא
ד"וע ,יגלש תור 'בגה — תותומעה תמשר 'נ ןירוח ןב יתיא ר"מס , 1398/04 ץ"גב ; 431 ,1994 קרב 12
.)19.1.2006 ,ובנ רגאמ(
הסיפתה )תימוקמ תושר וא הנידמה תויושר םה םידסיימה םא אלא( תיטרפ תודגאתה איה התומעש םגה 13
תדוקפב התרדגהו הליהקה וא רוביצה תלעותל התלועפ םצע .םיירוביצ םיפוג ןה תותומעש איה תחוורה
הינטירב תלשממ המסרפש ךמסמ .יטרפ דיגאת התויה םצע תא תונשמ ןניא "ירוביצ דסומ" הסנכה סמ
Private Action, Public Benefit :יחרזאה רזגמה ינוגרא לש םתוהמ תא ותרתוכב הצממ
,ובנ רגאמ( מ"עב ןופצה יחורפא קרפמ ,רונמ ימוט ד"וע 'נ קמעה רמשמ ץוביק , 4263/04 א"ע 14
.)21.1.2009
שדח תותומע קוח לש תיתקיקח הרדסהל תונורקע

35
,הבוגת תלוכיו רוטינ ןונגנמ המעו ,ול הרורבו רוביצה לע תלבוקמש ,תנזואמו היואר הקיקח
לש ,השעמל הכלה ,ומויקלו רוביצה ידי לע קוחה לש לעופב ותלבקל םייחרכה םיאנת םה
יסחי לש האובב איה ,הרבחב רצונש יטפשמה הנבמל דוסיה איהש ,הז גוסמ הקיקח .קוחה ןוטלש
.הב םייוצמה םייתרבחהו םיילכלכה תוחוכה ןיבו ןוטלשה ןיב הרבחב המצועה
תודגאתהה שפוחו תונגראתהה שפוח
םדאל קוחה תשיג .קוח יפ לע תודגאתה ללכ ךרדב תבייח הניא םדא ינב רבח וא םדא לש הלועפ
אל דוע לכ ,ושקבי רשא לככ לועפל םיאשרה ןירוח ינב םהב תוארל תשקבמ םדא ינב רבחל וא
אלב םג תפתושמ הלועפל ןגראתהלו לועפל םישנא לש םתלוכיב ךכיפל .שרופמב קוחה םליבגה
קוחה בייחמ םהבש םירקמה םה םיטעמ .) Kelsen 1973 ( הנידמה קוח יפ לע דגאתהל ושרדייש
םימעטמ רוביצה לע תבחרומ הנגה :תויהל םילוכי תודגאתהל םיקומינ .לועפל ידכ תודגאתה
,תודגאתהה לע חוקיפ לש תורבגומ תובוח תלטה תועצמאב םשייל רשפא תאזכ הנגה .םידחוימ
הרואכלש דיגאת ןכש ,הלועפה תויכשמה תא חיטבהל ןוצר ;הלש תופיקשה לעו חווידה לע
םיסרטניא לע הרימשב ךרוצו ;ןמז ךרואל הלועפ תויכשמה חיטבהל לוכי לבגומ וניא וייח קפוא
.)Phelan 2000, Ch. 1; Fremont-Smith 2004, Ch. 3 ( ישילש דצ לש
יחרזאה רזגמה ינוגרא לש יטפשמה בחרמה .ב
יחרזאה רזגמה ינוגרא םה ימ
תירטנולוו תיתרבח תופתתשההו יכרע ףתושמ הנכמ לע ססובמה רזגמכ רדגומ יחרזאה רזגמה
הרומת לבקל תנמ לע אלש ,רוביצל וא הליהקל םיעגונה םיאשונ םדקלו ,תלוזל רוזעל התרטמש
לע םילבקמ םהש םידיקפתה ,םינוגראה תורטמ יכ רוכזל יואר ,ןכ יפ לע ףא .תישיא תילכלכ
םינתשמ ,תונוש תורוצתבו תונוכתמב םילעופ םה .הזמ הז םינוש םתולהנתה יכרדו םמצע
בכרומ אוה ינבמ ףתושמ הנכמ לע הקיקחה סוסיב ,ךכיפל .תעל תעמ םמצע תא םימיאתמו
םידיקפת לוטילו םישדח םינוגרא דסייל תכשמנה המגמהו םינוגראה יוביר חכונל דוחייב ,ךובסו
.םמצע לע ולביק םרט םירחא םינוגראש
םידיקפתו תוליעפ ימוחת לש דענמב יוטיב ידיל םיאב םינוגראה תוליעפב תוּנוֹשו ןוויג
,ןושארה :יחרזאה רזגמה ינוגראל םיירקיע םידיקפת ינש .ויפתכ לע אשונ יחרזאה רזגמהש
םיאשונב תוטלחה ילבקמ לע עיפשהלו הדמע עיבהל ,םלוק תא עימשהל םיחרזאל רשפאל
;שרדנ רבדהשכ יתרבח יונישל איבהל םגו ,םיחרזאה לש םטבמ תדוקנמ םויה רדס לע םידמועה
הלשממה םהבש םימוחתב םייתרבח םיאשונב הליהקהו טרפה לש םיכרצה תא קפסל ,ינשה
לש םתוליעפ .תאז תשקבמ הלשממהשכ עוציב ףוגכ לועפלו ,לועפל הצור הניא וא הלוכי הניא
הדצל לועפלו ,תירוביצה תוינידמה םע בלתשהל הלוכי םידיקפתה ינשב יחרזאה רזגמה ינוגרא
,תוברתו תונמא יאשונ דצב החוורו דעס יאשונ תללוכ יחרזאה רזגמה תויוליעפ .הלומל וא
והשלכ בלשב שמתשה אל רשא םדא ןיאש הארנ .הנומאו תד ימוחת דצב ךוניחו תואירב ימוחת
עדיש ןיב ,יחרזא רזגמ ןוגרא יתורישב ,ןיפיקעב וא תורישי ,רירגס םויב וא ריהב םויב ,וייחב
.אלש ןיבו תאז
? שמו תוינידמ לש םי??יה w יחר?אה ר??מה :ינש רעש

36
15)Charity Act ( יחרזאה רזגמה ינוגרא לש הקיקחה ייוניש תייגוס תא הנחבש הדעווה ,הינטירבב
םניא ) charities ( ולא םינוגראמ קלחש הדבועה לע הדמע תחאו םירשעה האמל םמיאתהל ידכ
רזגמה ללכמ םתוא איצומ וניא הז ינוש .יתליהק "הקדצ ןוגרא" לש יסאלקה םגדה יפ לע םילעופ
רזגמב םיכילהתלו הרבחב תויוחתפתהל קוחה תמאתהב ךרוצה תא חיכומ אוה ,הברדא .יחרזאה
ול רשפאלו רזגמה תואמצע לע רומשל חרכה לע םידיעמ םייונישה יכ איה הדעווה תנקסמ .הז
,)social enterprises ( םיבינמ םייתרבח םימזימ לש םינוויכל הז ללכבו ,םינוש םיביתנב חתפתהל
םויה םיספות םתוליעפ םויקו םליבשב םישדח םיבאשמ סויג ,תילכלכה םתואמצע ,םהיתורטמש
.)Hodgson 2012 ( ירוביצה חישב יזכרמ םוקמ
,םדא ינב תצובק וא טרפ לש ,ישיא ןוצרב ללכ ךרדב אוה יחרזאה רזגמה ינוגרא לש םדוסי
ןיינע וא תיתרבח הרטמ םדקל ,םתלוז םע ביטיהל ידכ םנואמו םנוהמ ,םנמזמ תתל םינכומה
ךותמ רחאל תתל ,טרפה לש ומחתממ תאצל ,ףתושמב לועפל תונכומ .חוור תרטמל אלש רחא
לש היישעה סיסבבש םיירקיעה םיכרעהמ םה הלא לכ — תילכלכ הרומת אלב ףתושמה תרכה
תריבצו תוליעפה תובחרתה הז ללכבו ,םינוגרא לש םתוחתפתה .יחרזאה רזגמה ינוגראב םדאה
תא ריבגהלו ביחרהל תרשפאמ םיסכנ תריבצ ,הברדא .םירומאה םיכרעהמ תערוג הניא ,םיסכנ
.םצמטצמ ןוגראה לש וייח קפוא היה םיסכנ רובצל וא םיבאשמ סייגל תלוכי אלב .תוליעפה
תויוליעפל דוסי יאנת איה ,תיטרקומד הרבחב דוסי ןבא איהש ,יחרזאה רזגמה תואמצע ,רומאכ
.וינוגרא לש
— םירחאה םירזגמה תמועל םיידוחייה וינייפאמ לע יחרזאה רזגמה תרדגהל תונוש תושיג שי
יחרזאה רזגמה ינוגרא תודגאתה לש תיתקיקח הרדסהל תונורקע שוביג ךרוצל 16.יקסעהו ירוביצה
סנו'ג תטיסרבינואב ךרענש ימואלניב יתאוושה רקחמב השבוגש תינבמה הרדגהה תא ונצמיא
.)UN 2003 ( ם"ואב םג הצמואו ) Salamon and Anheier 1997b ( תירבה תוצראבש סניקפוה
:םירבטצמ םיביכרמ השימח וז הרדגהל
ןיב ,ןוגראכ ותלועפ יכרד תא םירידסמה םיימינפ םיללכ לעב ףוג — ) organization ( ןוגרא
. 1
תויהל בייח וניא ןוגראה יכ תושרופמ ןייצמ הז ןחבמ .אלש ןיבו ילמרופ ןפואב דגאתהש
.םירדגומ דוקפת יכרדו הנבמ ול ויהיש ךירצ לבא ,תודגאתה קוחב םושר דיגאת
.םייטרפ םישנא ודסייש יטרפ ףוג אוה ןוגראה — ) private ( יטרפ דיגאת
. 2
רוסיא לח ןוגראה לע — ) profit distribution constraint ( םירבחל םיחוור תקולח רוסיא
. 3
.וירבחל ויחוורמ וא ויסכנמ קלחל
טלשנ וניאו וירבח ידי לע ימצע ןפואב להונמ ןוגראה — ) self-governing ( ימצע לשממ
. 4
.והשלכ ץוח־םרוג ידי לע
.והשלכ יתובדנתה ביכרמ שי ויתולועפבו ןוגראב — ) voluntary ( יתובדנתה ביכרמ
. 5
רזגמה ינוגרא לש תודגאתהו תונגראתה תורוצתו תויוליעפ ןווגמ םע תבשייתמ ליעל הרדגהה
לש ךשמתמה ןויסינה .דועו םיתוריש תקפסה ,רוּגנִס ,יתרבח יונישל תוליעפ הז ללכבו ,יחרזאה
."הקדצ ןוגרא" הז חנומ םגרתנ ונא . charity אוה תיטירבה הקיקחב שמשמה חנומה 15
Van Til 2009; Corry 2010; Taylor 2010 16
שדח תותומע קוח לש תיתקיקח הרדסהל תונורקע

37
יקוח םג 17.ירפ אשנ םרט הז רזגמל לבוקמו םלוה םש אוצמל וא תלבוקמ הרדגה ביצהל םירקוח
רוציל םיחילצמ ,סמה תובח תא םינחובה ,סמה יקוח קרש הארנ .הרדגהב םישקתמ תודגאתהה
ןמ תעבונ סניקפוה סנו'ג תטיסרבינוא רקחמ לש הרדגהה .םהיכרוצל תוילנויצרפוא תורדגה
ילכלכה ולקשמו וקלח 18.יקסעהו ינוטלשה רזגמה ןמ דרפנ רזגמ אוה יחרזאה רזגמה יכ הנבהה
ינויח דיקפת ול םינקמ הרבחל ףסומה ךרעבו הקוסעתה יפקיהב ,ימואלה רצותב הז רזגמ לש
.תיטילופה הריזה םע קשממבו ירוביצה בחרמב
יחרזאה רזגמה ינוגראל ידיגאתה רדסהה לש םיידוחיי םינייפאמ
ןיב ץיח תומיקמ תודגאתההו תונגראתהה ,תוסנכתהה שפוחל תועגונה תויתרוסמה תוסיפתה
ןוטלשה תויושר תופופכ ירוביצה רושימב .םידיגאתו םינוגרא תרדסהל עגונה לכב ירוביצל יטרפה
תישענה תינוטלש תוליעפ ןיב ןזאל םניינעש )ילהנימה טפשמה( טפשמ יללכל ימוקמהו יזכרמה
19.החוכב רקובמ יתלב שומישו תינוטלש המצוע זוכיר תעינמ ןיבו ריהזו ריבס תעד לוקישב
גוויסל עגונה לכב הרורב הכ הנניא ירוביצל יטרפה ןיב טפשמה השועש הנתיאה הנחבהה
תוילרטינ ילעב םירדסה תודגאתהה ינידב האורה השיג .) 2000 זרא–קרב( דיגאת לש יטפשמ
ויחוור תא קלחל דיגאת לש ותורשפאב ןכש ,ירוביצל יטרפה ןיב הנחבהב תומימע תרצוי תיכרע
ותלועפ ימוחתל ,ויתורטמל רשק אלב — תירוביצ הרטמל ,םלוכ וא םקלח ,ויסכנ תא שידקהל וא
םייטילופ וא םייתנומא ,םייגולואידיא םיטביה ,וז הייארב .) Jackson 2012 ( ותלועפ יכרדל וא
,תוינידמב םיקסועה םירחא םיקוחל ,ללכב םא ,םיעגונ הלא ;תודגאתה קוח לש וניינעמ םניא
תוצראב ,לשמל ,אוצמל רשפא תיכרע הניחבמ תילרטינ הקיקח ,השחמה םשל .יוסימבו הרדסאב
תונידמה ןמ קלחב .תונידמה יקוח תרגסמב תישענ יחרזאה רזגמה ינוגרא תודגאתה םש ,תירבה
תונידמב .םהירבחל םהיחוורמ םיקלחמ םניאש םייחרזא םינוגראל ידוחיי תודגאתה קוח ללכ ןיא
רידסהל ודעונו םימצמוצמ םה תודגאתהה יקוח יפ לע םינוגרא לש הקולחהו גוויסה תורחא
רשא 20םצמוצמ גוויס עבקנ ,הינרופילקו קרוי וינ ,תולודג תונידמ יתשב ,המגודל .הרדסאה
36 ולא םיקוחב — תירבה תוצראב םיילרדפה סמה יקוחב יוצמה בחרנה גוויסה חכונל רשפאתמ
.)IRS 2011 ( םיגוויס
,"ןושאר רזגמ" ותונכל היה יוארה ןמ .םלוה וניא ) third sector ( "ישילש רזגמ" יוניכה יכ םינעוטה שי 17
תמגוד םייוניכ םינוגראל ודמצוה תומיוסמ תונידמב .הליהקהו הרבחה ןמ םירזגנ םיקסעהו ןוטלשה ןכש
non-governmental ( םייתלשממ אל םינוגרא ,) voluntary organizations — VO ( םיירטנולוו םינוגרא
םינוגראו ) civil society organizations — CSO ( תיחרזאה הרבחה ינוגרא ,) organizations — NGO
.5 הרעה ליעל וארו .) not-for-profit organizations ( חוור תנווכ אלל
Etzioni 1973; Weisbrod 1977; Hansmann 1980; Salamon 1987 18
היה רבו סקמ . Brinton and Nee 2002; Lecours 2005; Rainey 2011 ;1997 הכרב ; 1996 רימז 19
דוגינב ,תיביטקפא לשממ תטישל התוינויח לעו היטרקורויבה לש התובישח לע ודמעש םינושארהמ
.תיטילופ הפדעה תועצמאב וא השוריב תורבוע תורשמ לע ססובמה ןונגנמ הב וארש תושיגל
New York not-for-profit incorporation ( קרוי וינ תנידמ לש חוור תנווכ אלל םינוגרא תודגאתה קוחב 20
California corporation ( הינרופילק תנידמ לש תודגאתהה קוחבו ,םינוגרא יגוס העברא ועבקנ ) law
.םיגוויס השולש םנשי ) code
? שמו תוינידמ לש םי??יה w יחר?אה ר??מה :ינש רעש

38
םודיקל םהיסכנ תא םישידקמה םינוגרא ןיב ןיחבהל תעייסמ תילועפת–תינבמה הרדגהה
ןוימ .חוור תרטמל םידיגאת ןיבו םהירבחל םהיסכנמו םהיחוורמ םיקלחמ םניאו דבלב םהיתורטמ
םינוש יחרזאה רזגמה ינוגרא לש תודגאתהה תרדסה תא םינגעמה םיקוחש השיגה תא קזחמ הז
םינייפאמה יכ םירובסו וז השיג םיצמאמ ונא .חוור תרטמל דיגאת םניינעש הלאמ רכינ יוניש
תוהמה תא יוטיב ידיל איבתש תדרפנ תיטפשמ תוסחייתה םיבייחמ תודגאתהה תורוצ לש םינושה
,ונוזיאו םיסרטניאה ךרעמ לע ססבתהל תדרפנה הרדסהה לע .תודגאתה גוס לכ לש תידוחייה
ינפוא ,הלועפה יכרד ,םינומא תובוח ,ידיגאתה לשממה ,םנויפאו ןיינעה ילעב תוהז הז ללכבו
רזגמה ינוגראל ידיגאת רדסֶה לש םיירקיע םינייפאמ השימח גיצנ ןלהל 21.הלאב אצויכו הרקבה
:יחרזאה
תוהמ לע ססובמ ידיגאתה רדסהה ,תיטפשמה טבמה תדוקנמ . ירויש סרטניא רדעיה

הגשה חיטבהל ותרטמ תודגאתהה קוחו ,תודגאתהה לש הדוסיי תא עינמה סרטניאה
ןוויכמ .ירוביצה סרטניאה לע רומשלו ,דיגאתה לש וידעיו ויתורטמ לש תיביטקפאו הליעי
תיקסע תודגאתהב דגאתהל םישקבמה תא םיעינמ הזמ הז םינוש םיסרטניאו םיעינמש
תויהל תודגאתהה יקוח לע ,יחרזא רזגמ ןוגראכ דגאתהל םישקבמה תמועל חוור תרטמל
22)residual value ( ירוישה ילכלכה ךרעה לע ססובמ יקסעה דיגאתה .הזמ הז םינוש םה ףא
חיטבהל שקבמו חוורה תרושב דקמתמש הרקב ןונגנמב ךרוצה הלוע םאתהבו ,וירבח לש
דומעל הדעונ איהו ,םינוכיסו תויולע רועזמ לע תססובמ וז השיג .תיברמ םיחוור תאשה
לע ללכ ךרדב תלבגומ םיחוורה תאשה .םהיחוור תא אישהל תוינמה ילעב לש הייפיצב
.םירחאה ןיינעה ילעב לעו הביבסה לע ,רוביצה לע ןגהל דעונש יקוח ןוזיא ןונגנמ ידי
יפלכ תיזוחה העיבתה תוכז תא ,תוינמה ילעב תא איצוהל ,תוצובק ןווגמל הנקמ הז ןונגנמ
יפוא תלעב הנניא תיקסע הרבח יפלכ תוינמה ילעבל תינקומה העיבתה תוכז ,דגנמ .הרבחה
םילבקמ םה — םיחוורל םיכוזש םינורחאה םה רמולכ .ירויש יפוא תלעב אלא ,ליגר יזוח
םינושארה םיחיוורמה םה ,תאז םע .דיגאתה תויובייחתה אולמ יולימ רחאל רתונש תא
ירוישה ילכלכה ךרעה לש ומויק ללשנ יחרזאה רזגמה ינוגראב 23.םירפושמה ויעוציבמ
ויתורטמל ןוגראה יסכנ לש 24)הליענ( השדקה לשב ןכו ,םיחוור תקולח לע רוסיאה חכונל
אוה תירויש תוכז רדעיה .) Hansmann 1980; Hansmann and Kraakman 2000 ( דבלב
תא רעזמל ךרוצה איה יחרזאה רזגמה ןוגראל ותועמשמ .ידיגאתה גוויסב יתוהמ ןייפאמ
יסכנב שומישה ןפואל רשאב ) principal-agent problem ( "גיצנה תמליד" ינפמ ששחה
םיחוורה תקולח רוסיא .םיסכנה תליענ לש יטפשמה רדסהה רוקמ עבונ ןאכמ .ןוגראה
ךותב םילוענ וראשיי ויבאשמ יכ ,ןוגראל םיינוציחהו םיימינפה ,ןיינעה ילעבל תותיא אוה
.ויתורטמ םודיקל קרו ךא ושמשיו ,ןוגראה
Hansmann 1981a; Powell 1987; Powell and Steinberg 2006 ואר 21
לכ ומלושש רחאל( הקוריפ תעבו הייח ךלהמב המריפה לש ירוישה ילכלכה ךרעב ריכמ טפשמה םלוע 22
.ירוישה ךרעב וקלח תלבקל הינמה לעב לש ) residual claim ( תירוישה העיבתה תוכזב ןכו ,)היתובוח
Black 1999; Hansmann and Kraakman 2000 ;א1993 הי'צקורפ 23
ויתורטמ םודיקל קרו ךא ויסכנ אולמ תא שידקהל ןוגראה לעש העמשמ ) asset lock ( םיסכנ תליענ 24
ןוגראה ירבחל ,אוהש גוס לכמ ,ויסכנ תא קלחל רוסיא וילע לחו ,דסונ םמשלש םייביטקלוקה םיכרעהו
.וילהנמל וא
שדח תותומע קוח לש תיתקיקח הרדסהל תונורקע

39
םישפחמ םירקוחה ירויש ילכלכ סרטניא רדעיהב . תפתושמ תיכרע–תיאידיא היצביטומ

תויביטקפאב לועפל יחרזאה רזגמה ינוגרא ירבח תא ןברדל ויד קזח היהיש עינמ חוכ
Kreps ( יביטקלוקה סרטניאה אוה הז רזגמ ינוגראב עינמה חוכה .םהיתורטמ םודיקל
ןיב תיביטקלוק תיכרע–תיאידיא המכסה םלגמ הז סרטניא .) 1997; Vidal et al. 2008
םדקל ,ותוליעפל םיפתוש תויהל ןוצר ךותמ וילא ופרטצה רשא הלא ןיב ןכו ,ןוגראה ימזי
ןיא .המכסה לע תססובמו תירטנולוו איה יחרזא רזגמ ןוגראל תופרטצה .תפתושמ הרטמ
תועמשמ .חוור תרטמל דיגאתב שיש ומכ ) exit ( האיציל וא ) enter ( הסינכל תילכלכ תולע
תלוכיהו ןוצרה תדיממ תענוּמ איה .תיכרע איה ונממ האיציה וא יחרזא רזגמ ןוגראל הסינכה
תדמוע יחרזא רזגמ ןוגראב רבחל ,ןכ לע רתי .םיכרע םודיק התרטמש היישעב ףתתשהל
Hirschman ( ןמושיי יכרדו תוטלחהה תלבק לע עיפשהלו ) voice ( ולוק תא עימשהל תוכזה
וניאש יביטקלוק יכרע סרטניאב יטסיאוגא–ילכלכה ירוישה סרטניאה תפלחה .) 1970
הרדסאה ,ידיגאתה לשממה הז ללכבו ,םייטפשמה םירדסהה תסיפת לע הכילשמ יקסע
תירטנולוו תופרטצהב םיאורה שי .יקסע דיגאתב םיגהונה ולאמ םינוש םה — הלאב אצויכו
םירחא .) Tschirhart 2006 ( תפתושמ תיכרע–תיאידיא היצביטומל היואר המגוד ןוגראל
הליהקה תלעותל תויוליעפ לש בחר ןווגמב יכרעה טביהה תא ריבסהלו ביחרהל םישקבמ
שי .) O’Neill 1989 ( ורדעיהל תועדומבו אשונל קפסמ הנעמב ךרוצב הרכה ךותמ ,הרבחהו
Olson 1977; O’Connell ( הרבחה תלעותל תיחרזא תוליעפ םדקל ןוצרה תא םישיגדמה
תופרטצהל הביסכ יתרבח דמעמ וא תירוביצ הרקוי ,יטילופ חוכ תגשהל תופיאשה .) 1983
םרוגהש לבוקמ םויכ םלוא 25.םימיוסמ םירקמב תומייקתמ ןכא ןהו ,וקדבנו ונחבנ ןוגראל
יאשונו םירבחה ,םידסיימה ,ןיינעה ילעב לש יכרע–יאידיאה טביהה אוה תופרטצהל ירקיעה
תא יאידיא–יכרעה טביהב האור וז הסיפת .) O’Connell 1983; James 1987 ( תורשמה
תססובמ םתוהמש אוה ולא םינוגרא לש םדוחיי .יחרזאה רזגמה ינוגרא לש םמויקל סיסבה
ףתושמל אלא ,ןוגראב רחא וא הז םדאל סחייתמ וניאש יביטקלוק יכרע–יאידיא סרטניא לע
Ellman 1982; ( ןוגראה יבאשמ לכ תא םידעיימ םה וז הרטמל .םתוא דכַלְמלו ןיינעה ילעבל
.)Valetinov 2008
ידממ–בר בחרמב יוצמכ דיחיה דיגאתה תא האור תרזובמה הרדסאה תסיפת . תרזובמ הרדסא

חוור תרטמל ,והשלכ דיגאתש חיטבהל היצביטומ םהלש ןיינע ילעבו תוחוכ וב םילעופש
.)Scott 2002 ( םהלש םיסרטניאה םע בשייתיו םהיתויפיצב דומעי ,חוור תרטמל אלש וא
לבא ,ול םיקקזנ רשאכו םא ,הנידמה לש הפיכאה חוכ יוצמ תינוציחה תפטעמב םנמא
הבר הדימב רתייל םייושע רשא העפשהו ןיינע דיגאתה תביבסבו קושב םילעופה תוחוכל
,ןיינע ילעב ןווגמ םיללוכ תרזובמה הרדסאה ינקחש .הנידמה לש תילמרופה הפיכאה תא
רוביצה( ץוח־ימרוג ,)המודכו םינגרוא ,הרשמ יאשונ ,םירבח( דיגאתב םינפה ימרוג םהבו
,)םהימודו גג־ינוגרא( םיירזגמ םימרוג ,)הלאב אצויכו תוחוקל ,םיבדנתמ ,םימרות ,בחרה
אצויכו ,)םיינוטלש םיפוג םללכבו ,םיתוריש ישכורו םיקנעמ יקינעמ( םייזוח ןיינע ילעב
וינונגנמ לע ףסונ ,ותביבסל דיגאתה ןיב םיסחיה תוכרעמ תעקפ תא םירצויה םימרוג הלאב
,הקיתא יללכמ ,תומרונמ תעפשומ םיימינפ םיפוגל ןוגראה ןיב םיסחיה תכרעמ .םיימינפה
Brody 1996; Kerr 1997; Inglis and Cleave 2006; Newman 2009 25
? שמו תוינידמ לש םי??יה w יחר?אה ר??מה :ינש רעש

40
םילעופה םינוגראל עגונב דוחייב ,בר ירוביצ חוכ הלא לכל .תוירוביצ תויוביוחממו םילהנמ
התועמשמ חוור תרטמל דיגאתב הינמ לעבל תירויש העיבת .) 2010 קאלב( רוביצה תלעותל
קוריפ תעב םיירוישה םיסכנה ןמ קלח לבקלו הייח ךלהמב המריפה יחוורמ תונהיל ותוכז
ךרע חיטבהל ידכ תיביטקפא הטילשל ףאוש הינמה לעב .היתובוח ןועריפ רחאל ,המריפה
גרדמ סיסבב היוצמ ,םיילכלכ םיסרטניא לע תכמסנה ,וז הפיאשו ,יברמ ילכלכ ירויש
םנמא ר"באב םירבחל םיחוורה תקולח רוסיא .תיקסעה הרבחה תא ןייפאמה תויוכמסה
ירבח( ןיינעה ילעב לש םתפיאש תא לטבל ידכ ךכב ןיא םלוא ,ילכלכה סרטניאה תא קלסמ
םדקל ,ןוגראה תולהנתה לע עיפשהל )םירחאו תוחוקל ,םינהנ ,םיבדנתמ ,םימרות ,ןוגראה
ןונגנמ שרדנ ןכ לע .תיסנניפה ותונתיא תא חיטבהלו ויכרע תקיחש תא עונמל ,ויתורטמ תא
םינושה םיסרטניאה ןיב ןזאל עייסיש ,עיפשהל ןיינעה ילעבל רשפאיש ,ילכלכ ונניאש
תיכרע–תיאידיא היצביטומ לע ססובמה ףתושמ הנכמ .וידעי תגשהל לועפל ןוגראל רוזעישו
לכל ןכש ,המכסה לע תוכמתסה ועבטמ רצוי תמכסומ תפתושמ הרטמ לעו תיביטקלוק
וז הניחבמ .ותוחילשו ונוזח שומימ תאו ותחלצה תא חיטבהל ןוצר ןוגראה לש ןיינעה ילעב
דימתמ ששח שי הנורחאה וזב :תיקסע המריפ ןיבו יחרזא רזגמ ןוגרא ןיב יתוהמ לדבה שי
העיגפ ינפמו המריפב תוינמה ילעב םיטקונש ןוכיסה תוינידמ ינפמ יקסעה דיגאתה ישונ לש
.תילכלכ
יחרזאה רזגמה ןוגרא תרטמ . תויתרבח תורטמ יחנומ םידיגאתב הרקבו הכרעה ינונגנמ

.תיקסע הנניאש תרחא האושת וא תיתרבח האושת תאשה םא יכ ,םיחוור תאשה הניא
יפסכ–ילכלכ דדמ יססובמ םילכ — "הנותחתה הרושה ידדמ" לע ססבתהל ןוכנ אל ןכל
םידקמתמ ולא םילכ .יקסע דיגאת לש ויעוציבו ודוקפת לש הכרעהבו הדידמב םילבוקמה
.הינמה ריחמב תפקתשמהו םייפסכה תוחודב העיפומה תיפסכה–תילכלכה האצותב
םיכרעב םתעקשה לע האושתה םוּסקִמל תוינמה ילעב ופצי םיחוור אישהל ףאושה דיגאתב
םוחתו אשונ לכב יקסעה דיגאתה תוליעפ תומיכ םניינעש םילכו םימגד וחתופ ןכל .םייפסכ
איה תילכלכה הדימה תמא .האוושהו הגצה תלוכיו הדידמ ינב םייפסכ םיחנומל םמוגרתו
רוביצל ןתינה תורישב .ןוילעה ןחבמה איה ןיא ךא ,יחרזא רזגמ ןוגרא תכרעהל םילכה דחא
הרבחה תא םדקמ ,קדצה תאו תוינויוושה תא ריבגמ — וידעי תא גישמ אוה םא ןוחבל יואר
לש ורדעיה .) Moore and Hartley 2008 ( טרפה לש וייח תוכיא תא רפשמו הליהקה תאו
תוליעומ תניחבל םינונגנמ םדקל יחרזאה רזגמה ןוגרא תא בייחמ ילכלכ ירויש סרטניא
,םירבוג הדידמה יישקש לככ .דגאתה ןמשלש תורטמל סחיב התוכיאו התוליעי ,תוליעפה
םיגהונה םילכב שמתשהל םישקבמה לש םלוק רבוג ,םיעצמאו םילכ לש םרדעיה לשב
תורטמ תא גישהל תלוכיב םוגפל לולע םימיאתמ אל םילכב שומיש ,םלואו .יקסעה םלועב
םינחוב ,תויתרבח תוקופתו תואצות ךירעהל םוקמב .וידעימ ןוגראה תא טיסהל ףאו ןוגראה
המריפה תחלצה תניחבב ירקיעה דדמה .) Hansmann 1980 ( תוילכלכ תוקופתו תואצות
תמא ןיא יחרזאה רזגמה ינוגראב .ןוכיס תמרל םאתומ האושת דדמ לע ךמתסמ תיקסעה
הניאו ילכלכ ןוכיס יחנומב הדידמל תנתינ הניא ללכ ךרדב איה ,שי םא םגו ,המוד הדימ
אוה יוארה דדמה יכ רמול גוהנ .םהיתויוליעפו םינוגראה ללכ לע דיחא םושייל תנתינ
.םהיתויפיצ שומימ–יאל הבוגתב "םיילגרב םיעיבצמ" ןוגראה ירבח ירק ,םירבחה תובוגת
ישוקה לשב .םהיתויפיצב דמוע אוה דוע לכ ןוגראב םתורבחב םיכישממ םישנא ,רמול הצור
שדח תותומע קוח לש תיתקיקח הרדסהל תונורקע

41
,ןוגראב רבח — ןנובתמה יניעב איה ןתומשגתה תכרעה ,הדידמל תונתינה תויפיצ תרדגהב
תילכלכ הדימ תמא יססובמ םניאש הכרעה ילכ תיינב .רחא ןיינע לעב וא בדנתמ ,ךמות
אצויכו םישדח הדידמו הכרעה ירישכמ תיינב ,הכרעהו ירקחמ יוויל ,םינותנ ףוסיא תבייחמ
ןווגמ העיצמו תחתפתמ ,תבחרתמ הכרעהה ילכ תייגוסב תקסועה רקחמה תורפס .הלאב
םילכבו םימגדב ךרוצ שיש אוה ירקיעה ישוקה 26.רבעב ויה אלש הכרעהו הדידמ ינונגנמ
תוידוחייב וריכי ,יחרזאה רזגמה ינוגרא לש תוידוחיי תויוליעפ לש בחר ןווגמל ומיאתיש
לכ לש אלא ,דיחיה ןוגראה לש קר אל הכרעה ורשפאי תאז םעו ,םהיתורטמו םהיכרע
ילכב םלוה יוטיב לבקמ וניאש בושח טביה .) 2010 יקסרבט ; 2005 ןמדירפ( רזגמה ינוגרא
.)Putnam 2000 ( יתרבחה ןוהה אוה יחרזאה רזגמה ינוגרא תוליעפ תא םינחובה הדידמה
אצויכו םייתרבח םיכרע ,תומרונ ,תלוזל דובכ ,תוירדילוס 27,ןומאכ םיגשומ םלגמה ,הז ןוה
דודמל השק .תילכלכהו תיתרבחה המצעהה תא ריבגמו הרבחב םינוכיסה תא ןיטקמ ,הלאב
לש הכרעהה תחסונב ללכנ וניאו דדמנ וניא אוה ןכלו ,יתרבחה ןוהה לש ילכלכה וכרע תא
.)Warren 1999 ( יחרזאה רזגמה ינוגרא תוליעומ
רזגמה ינוגרא ירדסה תא תנגעמה םינידה תכרעמ . םייתרדסאו םייתרדסה ןוויגו תושימג

שרדנ הז ןוויג .הרדסאהו תודגאתהה ינפואב תושימגלו ןוויגל ,המאתהל תשרדנ יחרזאה
יכרדו םהיתורטמ ,םינוגראה ןיב הברה תוּנוֹשל יואר הנעמ ןתונ וניא יטפשמה רדסהה רשאכ
.תודגאתה ינפוֹא רחבמ םייתרבח םימזיל תרשפאמ תודגאתהה ינפואב תושימג .םתלועפ
ולא םינוגרא לש תוליעפלו תודגאתהל םייטפשמה םירדסהל דיחא סיסב שיש הסיפתה
.תיקסעה המריפה יפלכ םיגהונה םירדסהה תא םהילע ליחהל ןוצרכ הומכ — היואר הניא
וניא םייתרבח םיסרטניא םדקל םיניינועמה םיאידיא םימזי יפלכ יטפשמה סחיה םג ,םאתהב
,התומע( תודגאתהה לש תינוגראה תרגסמה תריחבו ןוגראה דוסיי בלשב ההז תויהל לוכי
ןרק ןיבו תימוקמ תיתליהק הלועפ ןיב לדבה ,המגודל ,שי .)המודכו רוביצה תלעותל הרבח
תודסומ וא םילוח יתב םייקמה יצרא ןוגרא ןידכ יתנוכש תסנכ תיב ןיד ןיא ;תיפורתנליפ
םג תושימג תשרדנ יחרזאה רזגמה ינוגרא תוליעפ לש תוינגורטהה ללגב ,רומאכ .ךוניח
םיכרצל םיאתתו םידסיימה ןוצר תא רשפאה לככ קפסת רשא תיטפשמה תרגסמה תרדגהב
רדסהה ןוויג .רזגמה ינוגרא םילעופ הבש הביבסה וא הליהקה ,הרבחה לש םינתשמה
,יחרזאה רזגמה ינוגרא יגוסל ותמאתהו יתרדסאה רדסהה ןוויג תא םג רשפאי יתודגאתהה
.םהיתויוליעפ לש ןתוידוחיילו םהיתורטמל
יטפשמה בחרמה יביכרמ
קוח .דבלב תודגאתהה קוחמ רוזגל ןיא יחרזאה רזגמה ינוגרא לש יטפשמה םתלועפ בחרמ תא
םיטרופמ ןלהל .םתלועפ לש יטפשמה בחרמה תא רצויה עלוצמב תחא עלצ אוה תודגאתהה
:יטפשמה הלועפה בחרמ תא םירצויה םימרוגה
Wholey et al. 2004; Stufflebeam and Shinkfield 2007; Guerra-López 2008; Khandker et al. 26
2010
Arrow ( ךוכיח ענומה ,תיתרבחה תכרעמה לש ןֶמֶשׁ ןומאב האור וֹרא תנק הלכלכל לבונ סרפ ןתח 27
. )1974
? שמו תוינידמ לש םי??יה w יחר?אה ר??מה :ינש רעש

42
ןוגראה ןונקת
תקוח" :םינבומ השולש הז ךמסמל .ןוגראה ןונקת אוה ,םלוכמ בושחה ילואו ,ןושארה ךבדנה
ביצמ ןונקתה .םמצע ןיבל םירבחה ןיב המכסההו ;ןוגראה ןיבו םירבחה ןיב םכסהה ;"ןוגראה
םירבח תלבק ,תולהנתהה תונורקע תא עבוק ,ידיגאתה לשממה תאו הנבמה תא בצעמ ,תורטמ
לע ססובמה ,בוט ןונקת .דיגאתה קוריפ יכילה תא ףאו ,תועד יקוליח ןורתפ יכרד ,םתאצוהו
הלא .םייקוחה םירדסהה תא הבר הדימב רתיימ ,ויתורטמלו ןוגראה תוהמל סחייתמו המכסה
28.דיגאתה בוציעב ןודל םאובב םירבחל ךרד תוותהלו ןונקתה שוביגל עייסל ודעונ
תודגאתהה קוח
תושירד תא הוותמ םיחוור תאשה הניאש הרטמל וא תיקסע הרטמל דיגאת לש תודגאתהה קוח
דיגאתה לש ותולהנתה יכרד תא ,תיאמצעו תדרפנ תיטפשמ תוישיא לש המויקלו הדוסייל ףסה
איה ןיא ;הארוה איה קוחה לש ונושל .וייח םויס םע וקוריפ ןפוא תאו ומויק תונש ךשמב
תרדגהב קפתסהל לוכי אוה הזככ .) 1999 ןהכ ; 1993 קרב( הפטה וא דומיל ,רבסה ,תונשרפ
.)standard ( טרדנטס עובקלו ביחרהל שקבל וא — תללוכה תרגסמה תעיבק — ) rule ( ללכ
ונורתי .תעד לוקיש בחרמ טפשמה תיבלו רוטלוגרל ,טרפל ריתומ ללכה תמרב קפתסמה קוח
ופצנ אלש םיעוריאלו םינתשמ םיכרצל הנעמ תתל ותלוכיב אוה תעדה לוקיש בחרמ לש
תעב הב ךא ,ותונשרפ תאו ותנבה תא הלקמ םנמא טרדנטסל קוחה תבחרה .הקיקחה תעב
קוחה לש ותלוכי .תימנידו תקקוש הרבחל הנעמ תתל ותלוכי תאו ותושימג תא הליבגמ איה
תדימב תינתומ )post-ante ( השעמ רחאל םירבד ןוחבל וא ) ex-ante ( השעמ םרט הנעמ תתל
טשפמ אוה ;ללכה ינפ לע טרדנטסה תא ףידעת תיטרקורויבה תכרעמה 29.קוחה לש וטוריפ
םייח תקצל ול רשפאמה ,ללכה תא ףידעי טפשמה תיב .םירורב םילכ הידיב ןתונו התדובע תא
יפל ,טרדנטסל וא ללכל ןווכת תיטילופה תכרעמה .תוביסנל ומיאתהלו הבותכה הלימב חורו
היטרקורויבה תועצמאב ןיב ,הידיב ריתוהל ףאשתש תושימגה תדימו היכרצ ,ןיינעה תוהמ
לש החוכ תורבגתה .) Kennedy 1976, 1685 ( הבחר תונשרפ רשפאיש םועמע ידי לע ןיבו
יובירל ואיבה ,ןאכמ םינווגמ םימוחתל םיינרדומה םייחה לש םתוחתפתהו ,ןאכמ היטרקורויבה
,קייאה ריבסמ ,ונימיב .) Hayek 1960; 1994 ( םיטרופמ םיטרדנטס תקיקחל דוחייבו ,הקיקח
םיאשונבו םימוחתב םליחהלו דועו דוע חוקיפהו הקיקחה תא ריבגהל ,חקפלו קקוחל םיבהלנ
.םהב שומישה יכרד לעו הרבחה יבאשמ לע הטילשל עיגהלו ,םיפסונ
תמאתהו תונשרפ תרשפאמש ,השימג הקיקח בייחמ יחרזאה רזגמה ינוגרא לש םתוליעפ יפוא
הז גוסמ הקיקח .תינשדחו תימזי תיחרזא הלועפ יכרדלו הרבחה לש םינתשמה םיכרצל קוחה
— טפשמה תיבלו ,תעד לוקישל בחרמ ריתות איהו ,השקונ הרדסא תריצי לע תושקהל היושע
.תונשרפ בחרמ
סמה יקוח
תויובחל םתמאתה תניחבו תוליעפה יטביה םניינע .תודגאתהה יקוחמ םתוהמב םינוש ולא םיקוח
ישארה ינוטלשה םרוגה תא סמה תויושרב תואור ,ןשארב תירבה תוצראו ,תובר תונידמ .סמ
.תעל תעמ ומיאתהלו ןונקתב םייוניש סינכהל שי ומצע ןוגראבו ןוגראה תביבסב םייוניש לשב 28
Dworkin 1967; Kaplow 1992; Posner 1997 29
שדח תותומע קוח לש תיתקיקח הרדסהל תונורקע

43
תלבקבו ינושארה םושירב קסועה ,ירוטוטטסה םשרה תמועל .יחרזאה רזגמה ידיגאת לומ דמועה
,ותוליעפ תוהמ תא תונחוב ,ןוגראה תוליעפ תא תוולמה ןה סמה תויושר ,םימיוסמ םיחוויד
ללכבו ,רוביצה תלעותל לעופה דסומכ רושיא לבקל ול ורשפאיש םיאנתב ותדימע תא דוחייבו
סמה תויושר תוליעפ תבחרתמ תונורחאה םינשב .םיחוור תקולח–יא תלבגמב ותדימע תא הז
תוצראב .רורט תורטמלו םירשואמ אל םיפוגל םיפסכ תורבעהו ןוה תנבלהכ םיאשונ תניחבל
תונידמה ןמ קלחב ,יזוחמה עבותה ידרשמב תישענ ןוגראה תודגאתהש ףא ,המגודל ,תירבה
םיסמה תושר .) Fremont-Smith 2004 ( ירעזמ אוה שרדנה חווידהו ודצמ חוקיפ לכ השענ אל
ןוגראה יבאשמב שומישה ןפוא לע רקיעב ,קודה חוקיפ תמייקמ ,תאז תמועל ,) IRS ( תילרדפה
סמה יקוח תוארוה .םינוגראה תוליעפ לע תחקפמו תוחוד תלבקמ ,תיפסכה תולהנתהה לעו
ןה ,וימרותלו ןוגראל סמ תובטה ןתמ רושיאבו ,ןוגראה תניחבב תולפטמה סמה תויושר תויחנהו
.יחרזאה רזגמה ינוגרא לש יטפשמה בחרמב הבושח עלצ
םיבאשמ סויג יאשונב הקיקח
,רוביצהמ הכימתב רקיעב םרוקמ 30.םירבחה לש יטרפ ןיינק םניא יחרזאה רזגמה ןוגרא יבאשמ
.)ימוקמה וא יזכרמה ןוטלשהמ תוכימתו םיקנעמ( תירוביצה הפוקהמו היפורתנליפ תונרקמ
תדוקנ .הנידמה תויושרל וא בחרה רוביצל םיתוריש תריכממ הסנכה םילבקמ םינוגראה ןמ קלח
םע ההדזמ אוה ןיא םא ןכ השוע וניא קנעמה קינעמ וא םרותהש איה םיפסכ סויגב ןוידל אצומה
תורשקתהב תוארל שי ךכיפל .ויתורטמ תא גישהל ןוגראה לש וחוכב יכ רובסו ןוגראה תורטמ
םהשלכ םיחוויד הכימתה קינעמ וא םרותה שקבי םיתעל .םידדצה ןיב הזוח ןוגראל םרותה ןיב
םידדצה ןיב םימכסומ ולא םיניינע .תוליעפה ךלהמב תומיוסמ תוטלחהל ףתוש תויהל הצרי ףאו
,תושיגפב ,םיבתכמ יפוליחב השענש ןיבו רבד לכל הזוחכ םתחנש ןיב ,תורשקתהה הזוח תרגסמב
.ןיד יפ לע תורשקתה םירצויה םיעוריא הלאב אצויכו
םימוכס םרותה ,טרפה ןיא ןאכ .בחרה רוביצה ןמ םיפסכ סויגל הנופ ןוגרא רשאכ בצמה הנוש
ורושאל ריכהל רוביצה לש ותלוכי ,ןכ לע רתי .ןוגראה םע תיזוח תורשקתה רוציל לוכי ,םינטק
םילצונמ םימרתנה םיפסכהש חקפלו ,ויתורטמ תא םדקל ויתולוכי תא קודבל ,ןוגראה תא
street ( בוחרב סויג תויהל לוכי רוביצה ןמ םיפסכ סויג .ידמל תלבגומ רהצומה םדועיי יפל
,)telemarketing ( ןופלטב קוויש ,) door-to-door fundraising ( תלדל תלדמ סויג ,) fundraising
.המודכו ) direct mail ( רישי רוויד
31.הז ןיינעל םידחוימ םיקוח תונידמ תוקקוחמ רוביצה ןמ םיפסכ סויג םע דדומתהל ידכ
ולא םיפסכ לע חווידה יללכב ,רוביצה ןמ םיפסכ סויגל דחוימ רתיה ןתמב םיקסוע ולא םיקוח
הז ללכבו ,םיבאשמה יסייג יושירבו ) solicitation ( םורתל השקבב םג ללכ ךרדבו ,םהב שומישהו
ןיב היואר הדרפה רוציל התרטמ םיבאשמ סויג אשונב הקיקח .תויושרל םהלש חוויד יללכ תלחה
ךוותמכ םיבאשמה סייגמ לש ותוירחא דוקימ ידי לע המורתהמ רכשנ אצויה ןוגראה ןיבו םרותה
ןיינק תקזח םהל ןיא ןכ ושעש העשמ ךא ,וב םירבח םהש ןוגראל םימרות םירבח םימיוסמ םינוגראב 30
.ןוגראה תולעבל רבעומ םפסכו ןוגראב
ואר תירבה תוצראב . Lloyd 2000 ןכו ,) CC20 2011 ( הקדצה ינוגרא תוביצנ תויחנה תא ואר הינטירבב 31
AT O ;ויוניש לע CCPA 1939 ואר הילרטסואב . CFA 2000 ;CRA 2012 ואר הדנקב . Hopkins 2009
2012
? שמו תוינידמ לש םי??יה w יחר?אה ר??מה :ינש רעש

44
ןגהל ידכ ,רוביצה ןמ םינטק םימוכסב םיפסכ סויגל הנעמ תתל הרומא איה ,דועו תאז .םיינשה ןיב
.לזמ יקחשמלו תולרגהל םיעגונה םירדסה תרזעב לשמל — היימר וא היעטה עונמלו רוביצה לע
ןוגראה לש קוסיעה ימוחתל םיידועיי םיקוח
םישרדנ הלאב אצויכו תואירבה ,דעסה ,ךוניחה ,הרבחה ימוחתב םילעופה יחרזאה רזגמה ינוגרא
.םיאתמ יושיר לבקל ףא םיתעלו ,םקוסיע ימוחתל תורישי םיעגונה םיידועיי םיקוחל תייצל
תונכוסה וא יתלשממה דרשמה ידיב ללכ ךרדב דקפומ םיידועייה םיקוחב הדימע לע חוקיפה
יעוצקמה ?