Administrative Instruction on Registration and Functioning of Non Governmental Organizations

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:

  • Year:
  • Country: Kosovo
  • Language: English
  • Document Type: Domestic Law or Regulation
  • Topic:

1 / 186

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government

UDHËZIM ADMINISTRATIV QRK – NR. 02 /2014 PËR REGJISTRIMIN DHE FUNKSIONIMIN E
ORGANIZATAVE JOQEVERITARE 1

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION GRK – NO. 02 /2014 ON REGISTRA TION AND FUNCTIONING
OF NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 2

ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA VRK – BR. 02 /2014 O REGISTRACIJI I FUNKCIONISANJU
NEVLADINIH ORGANIZACIJA 3

1 Udhëzim Administrativ QRK – nr. 02/2014 për regjistrimin dhe funksionimin e Organizatave Joqeveritare, është miratuar në mbledhjen e 195 të Qever isë së
Kosovës, me Vendimin nr. 01/195, datë 03.09.2014. 2 Administrative Instruction GRK – no. 02/2014 on registration and functioning of non governmental organizations, was approved on the 195 meeting of the
Government of Kosovo, with the decision no. 01/195, date 03.09.2014. 3 Administrativnog Uputstva VRK – br.02/2014 o registraciji i funkcionisanju nevladinih organizacija, usvojen je na 179 sednice Vlade Kosova, odlukum br.
01/195, datum 03.09.2014.

2 / 186

Qeveria e Republikës së Kosovës,
Në mbështetje të nenit 93 (4) të
Kushtetutës së Republikës s ë Kosovës, në
pajtim të nenit 24 (2), të Ligjit Nr.04/L –
057 për Lirinë e Asociimit në Organizata
Joqeveritare (GZ, Nr.14, 09.09.2011), në
pajtim me nenin 4.2 (2.2.) të Rregullores
Nr.02/2011 për fushat e përgjegjësisë
administrative të Zyrës së Kryeministr it
dhe ministrive dhe nenin 19 (6.2) të
Rregullores së Punës së Qeverisë Nr.
09/2011 (GZ, Nr.15, 12.09.2011),

Miraton:

UDHEZIM ADMINISTRATIV QRK –
NR. 02 /2014 PËR REGJISTRIMIN
DHE FUNKSIONIMIN E
ORGANIZATAVE JOQEVERITARE

Neni 1
Qëllimi

Me këtë Udhëzi m Administrativ
përcaktohen rregullat dhe procedurat e
regjistrimit, përditësimit të të dhënave në
Regjistrin Publik, shuarjes dhe
çregjistrimit të organizatave joqeveritare
(më tej: OJQ) nga Regjistri i OJQ -ve.
Government of the Republic of Kosovo,
Pursuant to Article 93 (4) of the Cons titution
of the Republic of Kosovo, in accordace
with article 24 (2) of the Law No.04/L -057
on Freedom of Association in Non –
Governmental Organizations (OG, No.14,
09.09.2011), in accordance with article 4.2,
(2.2.) of the Regulation no. 02/2011 on areas
of administrative responsibility of the Office
of the Prime Minister and ministries, and
article 19 (6.2) of the Rules of Procedure of
the Government no. 09/2011 (OG No.15,
12,09 2011),
Approves:

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION
GRK – NO. 02 /2014 ON
REGISTRATION AND FUNCTIONING
OF NON -GOVRNMENTAL
ORGANIZATIONS

Article 1
Aim

This Administrative Instruction shall define
the rules and procedures of registration,
updating records in the Public Register,
termination and de -registration of
nongovernmental organizat ions (hereinafter:
NGOs), from the NGO Register.
Vlada Republike Kosova
Na osnovu člana 93 (4) Ustava Republike
Kosova, u skladu sa članom 24 (2), Zakona
Br.04/i J057 o slobodi udruţivanja u
nevladinim organizacijama (SL Br.14,
09.09.2011), i u skladu sa članom 4.2, (2.2.)
Uredbe Br.02/2011 o oblasti administrativne
odgovorn osti Kancelarije Premijera i
ministarstava, članom. 19 (6.2) Poslovnika o
radu Vlade Br.09/2011 (SL Br.15,
12.09.2011),

UsvajaW

ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA
VRK – BR. 02 /2014 O REGISTRACIJI I
FUNKCIONISANJU NEVLADINIH
ORGANIZACIJA

Član 1
Cilj

Ovom Upra vno Upustvo se utvrĎuju
pravila i procedure registracije, dnevnog
aţuriranja podataka u Javnom registru,
dobrovoljnog gašenja i ispisivanje
nevladinih organizacija (u daljem tekstu
NVO), iz Registra za NVOK

3 / 186

Neni 2
Fushëveprimi

Dispozitat e këtij Ud hëzimi Administrativ
zbatohen për të gjitha format e
organizimit të regjistruara si OJQ që
funksionojnë sipas Ligjit Nr. 04/L -57 për
Lirinë e Asociimit në Organizata
Joqeveritare (më tej: Ligji), të cilat janë të
regjistruara në Departamentin përkatës në
M AP (më tej: Departamenti).

Neni 3
Përkufizimet

Të gjitha shprehjet e përdorura në këtë
Udhëzim Administrativ kanë kuptimin e
njëjtë me përkufizimet e dhëna në nenin 2
të Ligjit.

Neni 4
Kërkesa për regjistrim

1. Për regjistrimin e OJQ -ës, çdo person
sipas nenit 9 (1) të Ligjit, duhet të
paraqesë kërkesë me shkrim pranë
Departamentit.

2. Kërkesa (Shtojca 2) duhet të përmbajë
informatat në vijim:

2.1. emrin zyrtar të OJQ -së;

Article 2
Scope

Provisions of this Administrative Instruction
shall apply to all forms of organization
registered as NGOs and operating under the
Law No. 04/L -57 on Freedom of
Association in Non -Governm ental
Organizations (hereinafter: the Law),
registered in the relevant Department in
MPA (hereinafter: Department).

Article 3
Definitions

All the terms used in this Administrative
Instruction shall have the same meaning as
the definitions used under Art icle 2 of the
Law.

Article 4
Application for registration

1. For registration of an NGO, each person
under Article 9 (1) of the Law shall submit a
written application to the Department.

2. The application (Annex 2) shall contain
the following informat ion:

2.1. official name of the NGO;

Član 2
Delokrug

Odredbe ove Upravno Upustvo primenjuju
se prema svim oblicima organizovanja,
registrovanih kao NVO, koje funkcionišu u
skladu sa Zakonom br. 04/L J57 o slobodi
udruţivanja u nevladinim organizacijama (u
daljem tekstu Zakon), i koje su registrovane
u dotičnom Departmanu pri MJU ( u daljem
tekstu: Departman).

Član 3
Definicije

Svi izrazi upotrebljeni u ovoj Upravno
Upustvo imaju isto značenje sa
definicijama koja su data u članu 2. ovog
ZakonaK

Član 4
Zahtev za registraciju

1. Za registraciju NVO -a, svako lice iz
člana 9 (1) Zakona, treba da podnosi
pismenu zahtev pred Departmanom.

2. Zahtev ( neks 2.): mora da sadrţi slede e
informacije:

2.1. Zvanično ime NVO Ja;

4 / 186

2.2. shkurtesën zyrtare të OJQ -së;

2.3. informatën nëse OJQ -ja regjistrohet si
shoqatë apo fondacion;

2.4. emrin mbiemrin, adresën dhe
informatat kontaktuese të përfaqësuesit të
autorizuar;

2.5. adresën dhe të dhënat tjera
kontaktuese të OJQ -së.

3. Kërkesës për regjistrim duhet t’i
bashk?ngjiten dokumentet n? vijim:

3.1. akti themelues i OJQ Js? (Shtojca 1);

3.2. fotokopjet e dokumentit t?
identifikimit t? themeluesve;

3.3. vendimi p?r caktimin e p?rfaq?suesit
t? autorizuar;

3.4. simbolin zyrtar t? OJn Js?;

3.5. statuti i OJQ Js?;

3.6. lista p?r fushat e veprimtaris? t ?
profilizohet sipas misionit (Shtojca 3);
3.7. lista e an?tar?ve t? kuvendit p?r
Shoqatat;
2.2. official acronym of the NGO;

2.3. information whether the NGO is being
registered as association or foundation;

2.4. name and last name, address and contact
details of the authorized representative;

2.5. addre ss and other contact details of the
NGO.

3. The following documents shall be
attached to the registration applicationW

3.1. NGO’s founding act ( nnex 1);

3.2. copies of identification documents of
the founders;

3.3. decision on appointing the authoriz ed
representative;

3.4. official logo of the NGO, in accordance
with the purpose and scope of the NGO;

3.5. statute of the NGO;

3.6. a list of activity areas profiled according
to the mission (Annex 3);
3.7. a list of assembly members for
associations;
2.2. Zvanična skra enica NVO Ja;

2.3. Informaciju, da li se NVO registruje
kao udruţenja ili fondaci ja;

2.4. Ime, prezime, adresu i kontakt
informacije za ovlaš enog predstavnika;

2.5. Adresa i ostale kontakt informacije o
NVl Ju.

3. Zahtevu za registraciju treba priloţiti
slede a dokumenta:

3.1. osnivački akt o NVO ( neks 1);

3.2. fotokopij e identifikacione
dokumentacije o osnivačima;

3.3. odluka o odreĎivanju ovlaš enog
predstavnika;

3.4. zvanični logo NVO;je shodno ciljeva
ove oblasti u NVO;

3.5. statut NVO;

3.6. spisak o oblastima delatnosti da se
profilizira prema misiji E Anex 3);
3.7. spisak članova Skupštine (za
Udruţenje);

5 / 186

3.8. lista e anëtarëve të Bordit të
Drejtorëve për fondacionet.

4. Me kërkesë të OJQ -së dokumentet
sipas, paragrafit 3.7 dhe 3.8 , të nenit 4 të
këtij Udhëzimi Adm inistrativ dorëzohen
në pliko të ndarë dhe të mbyllur, në të
cilën shënohet “ Lista e anëtarëve e OJQ J
s? emri zyrtar i OJQ Js? dhe shkurtesa dhe
numri i regjistrimit i cili i ndahet OJn Js?
nga organi kompetent. Qasje n? k?to
dokumente mund? t? ket? vet?m
udh?heq?si i organit kompetent apo
personi i autorizuar nga ai/ajo, n? pranin e
p?rfaq?suesit t? autorizuar t? OJn Js?, dhe
vet?m me k?rkes? t? OJn Js?, n? raste t?
kontestimit t? legjitimitetit t? organit
drejtues t? OJn Js?K

5. N? rastet kur themelues jan ? persona
juridik, dokumenteve duhet t’i
bashk?ngjitet edhe:

5.1 d?shmia q? themeluesit jan? t?
regjistruar si persona juridik;

5.2 vendimin p?r caktimin e p?rfaq?suesit
t? personave juridik p?r themelim t? OJQ J
s?K

3.8. a list of Board of Director’s members
for foundations.

4. Upon request of the NGO, documents
according to paragraphs 3.7 and 3.8 of
Article 4 of this Administrative Instruction
shall be submitted in separate and sealed
envelopes, stating the “List of members of
the NGO (the official name of the NGO and
abbreviations)” and registration number
given to the NGO by the competent body.
Access to these documents may have only
the head of the competent authority or a
person authorized by him/her, in the
pres ence of authorized representative of
NGOs, and only by the request of the NGO,
in cases contesting the legitimacy of the
governing body of the NGO.

5. The following documents shall be
attached, in case the founders are legal
persons:

5.1 evidence that the founders are registered
as legal entities;

5.2 the decision on appointment of the legal
person’s representative for the establishment
of the NGOK

3.8. spisak članova Borda direktora (za
fondacije)K

4. Pod zahtevom NVl Ja , dokumentacija
prema, stavu 3.7 i 3.8 , člana 4 ovog s
Upravno Upustvo i stava 3.7 i 3.8 , člana
4 istog Upravno Upustvo potrebno je
dostaviti odvojeno u zatvorenom kuvertu
, u kojem spisku su beleţeni “Spisak
članova NVO Ja (i zvanično ime NVO Ja i
skračenica ) “ i br registracije koji se deli
u NVl Ja od strane nadleţnog organa
.Pristup na ç vu dokumentaciju moţe
imati samo rukovodilac nadleţnog organa
ili ovlaščeno lica on ili ona, u prisustvu
ovlaščeno lica NVO Ja, i to samo po
zahtevu NVl Ja, prema slučaju
pokoljevanja sa legitimitetom upravnog
organa NVO Ja.

5. U slučaj evima kada osnivači su pravna
lica , onda potrebno je da se spajaju i
slede a dokumentacija i to:

5.1 dokaz da osnivači registrovani kao
pravna lica;

5.2 odluku za odredjivanje prestavnika
pravnih lica, za osnivanje NVO Ja.

6 / 186

Neni 5
Akti themelues

1. Shoqata o se fondacioni themelohet
nëpërmjet aktit themelues që përmban të
dhënat e mëposhtme:

1.1. vendin dhe datën e themelimit të
OJQ -së;

1.2. emrin zyrtar, shkurtesën zyrtare si dhe
simbolin zyrtar të organizatës;

1.3. formën organizative: shoqatë apo
fonda cion;

1.4. adresën e organizatës;

1.5. qëllimet e organizatës dhe aktivitetet;

1.6. emrat mbiemrat dhe adresat e
themeluesve dhe përkatësia kombëtare;

1.7. emrin, adresën dhe informata tjera
kontaktimi të përfaqësuesit të autorizuar,
dhe

1.8. afa tin kohor për të cilin organizata
themelohet, nëse ka një të tillë.

2. Akti themelues duhet të nënshkruhet
nga themeluesit e OJQ -së.
3. Përdorimi i modelit të Aktit Themelues
Article 5
Founding act

1. The association or foundation shall be
established by a founding act conta ining the
following information:

1.1. place and date of the establishment
of the NGO;

1.2. official name, official acronym and
the official logo of the organization;

1.3. organizational form: association or
foundation;

1.4. organization’s address;

1.5. organization’s aims and activities;

1.6. names and addresses of the founders
and their nationality;

1.7. name, address and other contact
information of the authorized representative,
and

1.8. the period of time during which the
organization ië established, if there is such.
2. The founding act shall be signed by the
NGO foundersK
3. Using the model of the Founding Act
Čl an 5
Osnivački akt

1. Udruţenje ili fondacija se osniva
preko Osnivačkog akta, koji se sastavlja
od dolenavedenih podatakaW

1.1. mesto i datum osnivanja NVO Ja;

1.2. zvanično ime, zvanična skra enica i
zvanični Logo organizacije;

1.3. obl ik organizovanja :Udruţenje,
Fondacija;

1.4. adresa organizacije;

1.5. ciljevi organizacije i aktivnosti;

1.6. imena i adrese osnivača i nacionalne
pripadnosti;

1.7. ime, adresa i druge kontakt informacije
ovlaš enih predstavnika; i

1.8. vremenski rok za koji je osnovana
organizacija, ako postoji takav vremenski
periodK
2. Osnivački akt mora biti potpisan od strane
osnivača NVO Ja.

7 / 186

të ofruar nga Departamenti nuk është i
domosdoshëm dhe Departamenti pranon
forma tjera të Aktit Themelues, përderisa i
përmban të dhënat sipas paragrafi 1 dhe 2,
të këtij neni dhe nuk janë në kundërshtim
me ligjet në fuqi. Akti themelues mund të
përmbajë edhe të dhëna tjera të cilat nuk
janë në kundërshtim me Ligjin dhe
legjislacionin tjetër në fuqi në Republikën
e Kosovës.

Neni 6
Statuti i OJQ -së

1. Secila OJQ duhet të ketë statutin, i cili
paraqet dokumentin kryesor qeverisës të
OJQ -së.

2. Statuti i OJQ -së duhet të përmbajë të
dhënat në vijim:

2.1. emrin e organizatës, selinë dhe
simbolin e saj;

2.2. qëllimet dhe aktivitetet e organizatës;

2.3. emrin e organit më të lartë udhëheqës;

2.4. procedurat e zgjedhjes dhe shkarkimit
të strukturave udhëheqëse;

2.5. nëse OJQ -ja është shoqatë, procedurat
provided by the Department is not
necessarily required; the Department accepts
other forms of the Founding Act, as long as
it co ntains the data according to paragraph 1
and 2 of this article and not in violation of
applicable laws. The founding act may also
contain other data which are not contrary to
the law and other legislation in force in the
Republic of Kosovo.

Article 6
NGO Statute

1. Each NGO shall have the statute, which
represents the main governing document of
the NGO.

2. The NGO statute shall contain the
following information:

2.1. organization’s name, headquarters
and its logo;

2.2. organization’s aims and activiti es;

2.3. name of the highest governing body;

2.4. procedures for electing and
dismissing members of the Board;

2.5. if the NGO is an association, procedures
3. Upotrebljavanje modela Osnivačkog
akta koji se ponudi od strane Departmana
nije neophodan i Departman pri zna i ostale
forme Osnivačkog akta, sve dok sadrţi
podatke prema stavu 1 i 2, istoga
člana i koji se ne pokobljavaju sa
zakonima na snagu. Osnivačkog akta
moţe da sadrţi i druge podatke koja
nisu mimo zakona i legisla cije druge
koja je na snazi u Republici Kosova.

Član 6
Statut NVO -a

1. Svaka NVO mora imati Statut, koji
predstavlja glavni dokument upravljanja
NVO -om.

2. Statut NVO treba da sadrţi slede e
podatke:

2.1. naziv organizacija, sedište i n jen Logo;

2.2. ciljevi i aktivnosti organizacije;

2.3. ime najvišeg upravnog organa;

2.4. procedure izboru i razrešenja
rukovode ih struktura;

2.5. ko je NVO udruţenje, procedure za

8 / 186

për zgjedhjen dhe largimin e anë tarëve,
kushtet për anëtarësim si dhe nëse
organizata vendos të ketë një bord,
procedurat për zgjedhjen dhe shkarkimin e
anëtarëve të Bordit dhe ndarjen e
kompetencave dhe përgjegjësive ndërmjet
Kuvendit të Përgjithshëm të anëtarëve dhe
Bordit;

2.6. nëse OJQ -ja është fondacion,
procedurat për zgjedhjen dhe largimin e
anëtarëve të Bordit;

2.7. kompetencat dhe përgjegjësitë e
zyrtarëve, nëse ka;

2.8. mënyrën e marrjes së vendimeve;

2.9. rregullat dhe procedurat për:

2.9.1. ndryshimin e statutit;

2.9.2. bashkimin, ndarjen ose shuarjen e
organizatës dhe

2.9.3. shpërndarjen e mjeteve që mbesin
pas shuarjes.

3. Departamenti, në rast të kërkesës, ju
ofron një model të statutit të shoqatës
(Shtojca 4) dhe fondacionit (Shtojca 5).
Përdorimi i modelit të stat utit të ofruar
for electing and dismissing its members,
terms for membership, and if the
organization decides to have a board, the
latter is not a decision making body, but it is
an executive body, procedures for electing
and dismissing the board members and
division of competences and responsibilities
between members of the General Assembly
and the Board;

2.6. i f the NGO is a foundation, procedures
for electing and dismissing members of the
Board;

2.7. the competences and responsibilities of
the officials, if any;

2.8. ways of taking decisions;

2.9. rules and procedures for:

2.9.1. amending the statute;

2.9. 2. merging, dividing or terminating the
organization and

2.9.3. distribution of the remaining assets
after the termination of an NGO in Kosovo.

3. Upon request, the department shall
provide a sample of an association’s statute
( nnex 4) and foundation’s statute (Annex
5). Using the statute model provided by the
izbor i razrešenje članova, uslovi za
članstvo, kao i to da ako organizacija se
odluči da ima Bord, isti u udruţenju ne
prestavlja organa koji donese odluke , ali
ekzekutivu i procedure za izbor i razrešenje
članova Borda i raspodelu nadleţnosti i
odgovornosti izmeĎu članova Generalne
skupštine i Borda;

2.6. ako je NVO Fondacija, postupke za
izbor i razrešenje članova Borda;

2.7. nadleţnosti i odgovornosti sluţbenika,
ako ih ima;

2.8. način donošenja odluka;

2.9. pravila i procedure oW

2.9.1. izmeni Statuta;

2.9.2. ujedinjenju, odvajanju ili gašen ju
organizacije, i

2.9.3. raspodela sredstava koja ostaju nakon
gašenja jedne NVO –a u KosovoK

3. Departman, na osnovu zahteva, nudi vam
jedan model statuta udruţenja ( neks 4.), i
fondacije (Aneks 5.).Upotrebljavanje
modela ponudjenog statuta ko ji se ponudi

9 / 186

nga Departamenti nuk është i
domosdoshëm dhe Departamenti pranon
forma tjera të Statutit, për deri sa i
përmban të dhënat sipas paragrafi 2, të
këtij neni dhe nuk janë në kundërshtim në
ligjet në fuqi.

4. Rregullat dhe procedurat për udhëh eqje
të brendshme që i përmban statuti i OJQ –
së duhet të jenë në pajtim legjislacionin
dhe me parimet demokratike. Përgjegjës
për interpretim e tyre është Departamenti.

Neni 7
Informacionet plotësuese për
regjistrimin e OJQ -së

1. Departamenti, në rastet kur konsideron
që informatat e ofruara nga OJQ -ja
nëpërmjet kërkesës për regjistrim nuk janë
të kompletuara ose të qarta, mund të
kërkojë informacione, dokumente
plotësuese apo sqarim me shkrim nga
përfaqësuesi i autorizuar i OJQ -së.

2. Kërkesën për inf ormacione plotësuese
organi kompetent ia dërgon me shkrim
përfaqësuesit të autorizuar, duke
specifikuar se cilat dokumente plotësuese
apo sqarime janë të nevojshme.

Department is not necessarily required and
the Department accepts other forms of the
Statute, as long as it contains data according
to paragraph 2 of this Article and not
contrary to the laws in fo rce.

4. Rules and procedures for internal
management contained in the NGO’s statute
should be in accordance with legislation and
democratic principles. The department is
responsible for interpretation of these
principlesK

Article 7
Additional informatio n on registration of
the NGO

1. Department, in cases when the competent
body considers that the information
provided by the NGO, through its
application for registration, are incomplete
or unclear, can request additional
information and documents or writt en
explanation from the authorized
representative of the NGO.

2. The competent body shall send the
written request for additional information to
the authorized representative, specifying
which additional documents or clarifications
are needed.

od strane Departmana nije neophodno i
Departman prizna i forme druge iz Statuta,
ukoliko sadrţi podatke prema stavu 2
istoga člana i ako se ne opokobljavaju
sa zakonima na znazi.

4. Pravila i procedure za unutrašnje
upravljanje što sadrţi Statut NVO Ja, treba
da budu u skladu sa legislaturom i
demokratskim principima. Odgovoran za
interpretaciju istih je Departman.

Član 7
Dodatne informacije za registraciji NVO –
a

1. Departman, u slučajevima kada smatra da
pruţ ene informacije od strane NVO Ja ,
preko zahteva za registraciju, nisu
kompletirana ili jasna, moţe zatraţiti
informacije, dopunsku dokumentaciju, ili
pismeno objašnjenje od ovlaš enog
predstavnika NVO Ja.

2. Zahtev za dodatne informacije, nadleţni
organ e dostaviti u pismenoj formi
ovlaš enom predstavniku, uz specifikaciju
koja su potrebna dopunska dokumenta ili
objašnjenja.

10 / 186

3. Përfaqësuesi i autorizuar obligohet që të
përgjigjet me shkrim në kërkesën e
Departame ntit, bazuar në kërkesën sipas
paragrafit 2 të këtij neni. Në përgjigjen me
shkrim, përfaqësuesi i autorizuar duhet të
ofrojë të gjitha sqarimet e kërkuara dhe të
specifikojë qartë se cilat dokumente shtesë
dorëzohen së bashku me përgjigjen me
shkrim.

4. Në qoftë se përfaqësuesi i autorizuar
nuk përgjigjet brenda 30 ditësh pas
pranimit të kërkesës së organit kompetent,
Departamenti refuzon kërkesën për
regjistrim të OJQ -së.

Neni 8
Regjistrimi i OJQ -ës të vendit të huaj
apo ndërkombëtare

1. Për regjistrim in e OJQ -së së vendit të
huaj apo ndërkombëtare duhet të
plotësohet kërkesa e bashkangjitur
(Shtojca 6).

2. Të gjitha dokumentet duhen te jenë të
përkthyera në njërën nga gjuhët zyrtare
sipas Ligji Nr. 02/L -37 për përdorimin e
gjuhëve, nga përkthye si i certifikuar.

3. OJQ -ja e vendit të huaj apo
ndërkombëtare duhet të ofrojë dëshmi se
organizata është e themeluar në një vend
3. The a uthorized representative is obliged
to respond in writing to the request of the
Department, based on the request under
paragraph 2 of this Article. In a written
reply, the authorized representative shall
provide all the clarifications requested and
clearly specify which additional documents
are submitted together with the written
reply.

4. If the authorized representative does not
respond within 30 days upon receiving the
application of the competent body, the
Department shall reject the application for
the registration of the NGO.

Article 8
Registration of foreign or international
NGO

1. For registration of foreign or international
NGO, the attached application (Annex 6)
must be filled in.

2. All documents must be translated by a
certified translato r in one of the official
languages according to the Law No. 02/L -37
on the use languages.

3. Foreign or international NGO shall
provide evidences that the organization is
established in another country. The evidence
3. Ovlaš eni predstavnik je duţan dati
odgovor u pisanoj formi, na zahtev
Departmana, na osnovu propisa iz stava 2.
ov og člana. U pismenom odgovoru,
ovlaš eni predstavnik treba pruţiti sva
traţena objašnjenja i da jasno specificira
koja se dodatna dokumentacija dostavlja uz
pismeni odgovor.

4. ko ovlaš eni predstavnik u roku od 30
ne odgovara nakon primljenja zahteva
od nadleţnog Departman odbija odbaciti
zahtev za registraciju NVO Ja.

Član 8
Registracija inostranih i meĎunarodnih
NVO -a

1. Za registraciju NVO -a strane zemlje, lili
meĎunarodne, treba popuniti priloţeni
Zahtev, (Aneks 6).

2. Celokupna d okumentacija mora biti
prevedena na jedan od sluţbenih jezika u
skladu sa Zakon Br. 02/L J37 o upotrebi
jezika, od strane certificiranog prevodioca.

3. NVl Ja stranih zemalja ili
medjunarodnih treba da dostavlja podatke
da organizacija je osni vana na jedno

11 / 186

tjetër. Dëshmia duhet të jetë në gjuhën
origjinale, si dhe e përkthyer në njërën
nga gjuhët zyrtare sipas Ligji Nr. 02/L -37
për përdorimin e gjuhëve.

4. Selia qendrore e organizatës së huaj ose
ndërkombëtare përmes një shkrese të
adresuar tek Departamenti duhet të emëroi
një person për të vepruar si përfaqësues i
autorizuar në Kosovë. Dëshmia e
identitetit të jetë e bashkangj itur për
përfaqësuesin e autorizuar.

5. Përfaqësuesi i autorizuar në selinë
qendrore të organizatës është i obliguar të
dërgon deklaratën zyrtare e cila
konfirmon:

5.1. Qëllimet e përgjithshme të
organizatës për degën në Kosovë;

5.2. Një përshkrim i për gjithshëm i
aktiviteteve të planifikuara të realizohen
në Kosovë;

5.3. Detajet kontaktuese të përfaqësuesit
të autorizuar të kësaj organizate në
Kosovë (adresa në Kosovë, aty ku
përfaqësuesi vepron). Nëse përfaqësuesi
OJQ -së në Kosovë, nuk është shtetas i
Kosovës, duhet që ta dëshmon se është
lajmëruar më parë në zyrën kompetente
për të huaj;
must be in original language translated into
one of the official languages, according to
the Law No. 02/L -37 on the use languages.

4. The headquarters of a foreign or
international organization, through a letter
addressed to the department, shall appoint a
person to act as its official repres entative in
Kosovo. Evidence of identity for the
officially authorized representative must be
attached.

5. The authorized representative in the
headquarters of organization is obliged to
provide an official statement confirming:

5.1. The general object ive of the
organization for the branch in Kosovo.

5.2. A general description of activities
planned to be implemented in Kosovo.

5.3. Contact details of the authorized
representative of this organization in
Kosovo (address in Kosovo, where the
representa tive operates). If the
representative of the NGO in Kosovo is not
a citizen of Kosovo, he/she shall evidence to
be previously registered at the competent
office for foreigners;
drugo mesto . Dokaz treba da bude na
originalu kao i prevedena na sluţbenim
jezicima, osnivaju i se na Zakon Br. 02/L J
37 o upotrebi jezikaK

4. Centralno sedište inostranih ili
meĎunarodnih organizacija putem jednog
dopisa d ostavljenog pri Departmanu, treba
imenovati jedno lice da koji bi delovao kao
ovlaš eni predstavnik na Kosovu. Dokazu o
identitetu ovlaš enog predstavnika mora biti
priloţeno.

5. Ovlaš eni predstavnik u centralnom
sedištu organizacije , duţan je da dost avi
zvaničnu deklaraciju, kojom se potvrĎuje:

5.1. Opšti ciljevi organizacije za njen
ogranak na Kosovu;

5.2. Jedan opšti opis aktivnosti koje e biti
planiranih da se realizuju na Kosovo;

5.3. Detalji o kontaktima sa prestavnicima
koja su ovl aščena lica te organizacije na
Kosovu (adresu na Kosovo, gde predstavnik
deluje);
Ako prestavnici NVl Ja u Kosovo, nije
drţavljanin Kosova, potrebno je dokazati
da se isti javio u dotičnu kancelariju za
strane ljude K

12 / 186

5.4. Të deklaroj se OJQ -ja qe aplikon për
regjistrim, nuk do të përdor pasurinë dhe
ardhurat e OJQ -së për të siguruar
përfitime, direkt ose tërthorazi për ndonjë
the melues, drejtor, nëpunës, anëtar,
punonjës ose donatorë të OJQ -së.

5.5. Të deklaroj se, nëse ka shfrytëzuar
lehtësi tatimore ose fiskale, donacione
publike ose grante nga Qeveria, në rast të
shpërbërjes e gjithë pasuria mbetet e OJQ –
së pas shlyerjes së b orxheve të OJQ -së do
t’i jepet një OJQ Jje me q?llime t? nj?jta
ose t? ngjashme n? Republik?n e
Kosov?s.

Neni 9
Ndryshimi i të dhënave të OJQ -së

1. OJQ -ja informon organin kompetent
brenda tridhjetë (30) ditësh lidhur me çdo
ndryshim që pësojnë:

1.1. Emri zyrtar, shkurtesa zyrtare si dhe
simboli zyrtar i organizatës;

1.2. Adresa dhe informatat e kontaktit të
organizatës;

1.3. Qëllimet e organizatës dhe aktivitetet;

5.4. A statement that the NGO applying for
registration shall not use the as sets and
incomes of the NGO to ensure benefits,
directly or indirectly, to any founder,
director, officer, member, employee or
donor of the NGO.

5.5. Declare that, if it used tax or fiscal
incentives, public donations or grants from
the Government, in ca se of the termination,
all assets will belong to the NGO after the
payment of debts of the NGO and shall be
given to the NGO with the same or similar
purpose in the Republic of Kosovo.

Article 9
Change of the NGO data

1. The NGO within thirty (30) d ays
shall inform the Competent Body about any
changes it undergoes:

1.1. Official name, official document and
official logo of the organization;

1.2. The address and contact information
of the organization;

1.3. The purpose and activities of the
organ ization;

5.4. Deklaracijom da NVO koja podnosi
aplikaciju za registraciju, neçe koristiti
imovinu i prihode NVO -a radi
obezbeĎivanja prihoda , posredno ili
neposredno, za nekog od osnivača,
direktora, sluţbenika, člana, radnika ili
donatora NVO Ja.

5.5. Treba da deklariše da , da je on
koristio poreske ili fiskalne olakšice, javne
donacije ili granti od strane Vlade ,i u
slučaju rasformiranja , sav imovina ostaje
u NVl Ji i nakon saniranja dugova
NVl Ji dostavlja se u NVl Ji za iste
ciljeve i slične u Re publici Kosova.

Član 9
Promena podataka o NVO -u

1. NVO e informisati nadleţni organ u
roku od trideset (30) dana, za bilo kakvu
promenu u odnosu na:

1.1. Zvanično ime kao i Zvanični simbol
organizacije;

1.2. Adresa i informacije za kontakti ranje
sa organizacijom;

1.3. Svrha organizacije i aktivnosti ;

13 / 186

1.4. Emri, adresa dhe informatat e
kontaktit të përfaqësuesit të autorizuar;

1.5. S tatuti i OJQ -së duhet të jetë në
përputhje me ligjin në fuqi.

2. OJQ -ja informatën për ndryshimet i
dërgon me shkrim, duke i përshkruar të
gjitha ndryshimet dhe duke i
bashkëngjitur dëshmitë e nevojshme për
ndryshimet e bëra (Shtojca 9).

3. Nga momen ti i pranimit të kërkesës,
brenda tridhjetë (30) ditësh, organi
kompetent i aprovon ndryshimet e bëra të
përcaktuara në nën paragrafët 1.1, 1.2 dhe
1.3 të paragrafit 1 të këtij neni dhe e
përditëson regjistrin publik të OJQ -ve.

Neni 10
Njohja dhe rinjohj a e Statusit për
Përfitim Publik

1. OJQ – parqet kërkesë me shkrim për
Statusin e Përfitimit Publik (me tutje:
SPP) në momentin e regjistrimit ose me
vonë, në përputhe me dispozitat e nenit
17 të Ligjit.

2. Departamenti përgatit një formular të
cilin O JQ -ja e plotëson me rastin e
parashtrimit të kërkesës për SPP ( Shtojca
7).
1.4. Name, address and contact
information of the authorized representative;

1.5. The NGO statute should be in
accordance with applicable law.

2. The NGO shall submit changes in written,
describing all the changes and shall attach
the necessa ry evidence on the changes that
were made. (Annex 9).

3. The Competent Body shall approve the
changes made and set forth in sub –
paragraphs 1.1, 1.2 and 1.3 of paragraph 1 of
this Article and it shall update the Public
Register of the NGO -s within thirty (30)
days from the receipt of the application.

Article 10
Recognition and re -recognition of Public
Beneficiary Status

1. An NGO shall file a written application
for Public Beneficiary Status (hereinafter:
PBS) at the time of registration or later, in
ac cordance with the provisions of Article 17
of the Law.

2. The Department shall prepare a form
which shall be filled in by the NGO when
submitting the application for PBS (Annex
7).
1.4. Ime i Adresa i kontakt informacije
ovlaščenim licama .

1.5. Statut NVO Je treba da bude u skladu sa
vaţe im zakonom.

2. NVO, informacije o promenama
dostavlja u pisanoj formi , opisivanjem svih
promena, i prilaganjem svih potrebnih
dokaza o izvršenim promenama. ( neks 9).

3. Po prijemu zahteva, u roku od trideset
(30) dana, nadleţni organ daje saglasnost na
izvršene izmene i dopune, navedene u pod J
stavovima 1.1, 1.2 i 1. 3, stava 1. ovog
člana i dnevno ih aţurira u Javni registar
NVl Ja

Član 10
Priznavanje, i ponovno priznavanje
Statusa za javne beneficije

1. NVO – podnosi pismeni zahtev za Status
korisnika javnih beneficije (nadalje: SKJB),
u momentu registrovanja i li kasnije u
skladu sa odredbama člana 17 ovog Zakona.

2. Departman priprema jedan formular
kojeg NVl Jja popunjava prilikom
dostavljanja zahteva SPP ( Anex 7)K

14 / 186

3. Nëse kërkesa për njohjen e Statusit për
përfitim publik bëhet që pasi OJQ -ja është
regjistruar më parë, kërkesën për njohjen e
statusit për përfitim publik OJQ -ja ia
bashkëngji t:

3.1. një raport për projektet e realizuara;

3.2. përshkrim të shkurtër të projekteve që
parashikon për t’i realizuar në periudhën e
ardhshme ose planin e pun?s p?r vitin
pasues;

3.3. v?rtetimin nga ATh Jja q? ka kryer
obligimet tatimoreK

4. Lidhur me zbatimin e nenit 19 paragrafi
4 t? Ligjit, q? ka t? b?j me rinjohjen
(rikthimin) e SPm J?s, p?rve? dokumenteve
t? parapara n? paragrafin 3 t? k?tij neni,
OJn Jja ?sht? e obliguar t? d?shmoj se i
ka kryer obligimet sipas paragrafit 3 t?
nenit 19 t? Ligjit, sipas k?rkesave t?
formularit t? p?rcaktuar nga Departamenti
( Shtojca 7)K

Neni 11
Obligimet për raportim financiar dhe të
aktivitetit për OJQ -të me SPP

1. OJQ -ja, të cilës i është lejuar SPP -ja,
duhet t’i paraqesë organit kompetent çdo
3. If the application for recognition of public
beneficiary status is su bmitted after the
NGO is registered, the following shall be
attached to the application for recognition of
public beneficiary status:

3.1. a report on implemented projects;

3.2. a short description of projects foreseen
to be implemented in the future or the
working plan for coming year;

3.3. a certificate issued by the TAK
confirming the fulfillment of tax obligations.

4. With regard to implementation of Article
19, paragraph 4 of the Law, concerning re –
recognition (return) of PBS; apart from the
documents foreseen under paragraph 3 of
this article, the NGO is also obliged to
evidence on meeting the obligations under
paragraph 3 of article 19 of the Law,
according to the requests of the form defined
by the Department (Annex 7).

Article 11
Financia l and Activity Reporting
Obligations for NGOs with PBS

1. An NGO that has been granted PBS shall
submit an annual report to the Competent
3. Ako zahtev za priznanje Statusa za
javni profit učini se u sluča ju kada je
NVl Jja i ranije bila registrovana, zahtev
za priznanje Statusa za javni profit
NVl Jja prilaţe i slede e:

3.1. jedan izveštaj o realizovanim
projektima;
3.2. kratak opis predvidjenih projekata koji
se predvidjaju za r ealizovanje u idu em
periodu ili prema planu rada za idu u
godinu;

3.3. Potvrda koja dokaţe da TK Jja je
pomirio poreske obaveze.

4. U vezi primene člana 19. stav 4. Zakona,
koji se odnosi na ponovnom priznavanju
(vra anju) SKJB Ja, osim dokumentacije
predviĎene u stavu 3 ovog člana, NVO je
duţna da dokaţe da izvršila sve obaveze po
stavu 3, člana 19 ovog Zakona, prema
zahtevima odredjenog formulara koji je
odredjen od strane Departmana (Anex 7 ).

Član 11
Obaveze za podnošenje Izveštaja o
finansijama i aktivnostima NVO -a , sa
statusom KJB

1. NVO, kojoj je odobren status KJB -a,
svake godine treba da, nadleţnom organu,

15 / 186

vit një raport vjetor për veprimet dhe
aktivitetet e saj në Kosovë. Raportet duhet
të dorëzohen deri në fund të muajit mars
të secilit vit për vitin raportues që
përfundon me 31 dhjetor të vitit paraprak,
ndërsa duhet të përmbajnë të gjitha
informatat e përcaktua ra në Nenin 18 të
Ligjit (Shtojca 8 ).

2. Raportet e dorëzuar në pajtim me këtë
nen, vihen në dispozicion publikut, përveç
nëse OJQ -ja parqet kërkesë për mos
publikim të informatave të këtilla atëherë
kur ia dorëzon raportin organit kompetent,
në të cil ën duhet të paraqesë arsyet për
trajtim konfidencial të informacioneve
(Shtojca 8a).

3. OJQ -ja duhet të paraqesë informatën
konfidenciale e cila veçohet sipas
paragrafit 2 të këtij neni në mënyrë të
ndarë nga pjesa tjetër e raportit, dhe
domosdo duhet q e në mënyrë të qartë të
thekësoj se raporti përfshinë kërkesën për
mospublikim të informacionit.

4. Organi kompetent i përgjigjet me
shkrim kërkesës për mospublikim brenda
afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh pas
dorëzimit të kërkesës.

5. Organi kompete nt, pas plotësimit me
sukses të obligimit për raportim të OJQ -së
Body on its operations and activities in
Kosovo. Reports shall be submitted by the
end of March of each year for the reporting
year ending on 31 December of the previous
year, and which shall contain all information
defined under Article 18 of the Law (Annex
8).

2. Reports submitted according to this article
shall be available to the public, except if the
NGO submits request for non -publication of
such information when submitting the report
to the competent body by giving the reasons
for confidential treatment of information
(Annex 8a).

3. The NGO shall submit the confidential
information according to paragraph 2 o f this
article, separately from the other part of the
report and shall necessarily state that the
report contains the request for non –
publication of information.

4. The competent body, within fifteen (15)
days upon submitting the request, shall
respo nd in writing to the request for non –
publication of information.

5. The Competent Body, after successfully
completing the reporting obligation by the
podnosi godišnji izveštaj o svom delovanju i
aktivnostima na Kosovu. Izveštaji moraju
biti podn eti do kraja marta svake godine, za
izveštajnu godinu koja se završava 31.
decembra prethodne godinezatim potrebno
je sadrţati svaku potrebnu i odredjenu
informaciju, prema članu 18 ovoga Zakona
(Anex 8)

2. Dostavljeni izveštaj s hodno ovoga
člana mora biti u dispoziciji javnosti ,
osim ako NVl Ja postavlja zahtev da se
ne daje u javnost , zatim kada se prilaţe
izveštaj nadleţnom organu , na kome
treba da navede obrazloţenja za
konfidencialnost dotičnih informacija
(Anex 8aF

3. NVl Ja treba da pokaţe
konfidencialnost informacije koja pokaţe
posebnost prema stavu 2 ovoga člana na
poseban način i odstranjuje se od drugog
dela izveštaja i neophodno je da na jasan
način da istakne izveštaj obuhvata
zahtev za ne objavljivanje dotične
informacije.
4. Nadleţni Organi odgovara pismeno na
zahtev za ne objavljivanje dotične
informacije, u roku od petnaest (15) dana
nakon dostavljanja zahteva K

5. Nadleţni Organi, nakon popunjavanja sa
uspehom obaveze za izveštaj NVO Je SPP,

16 / 186

me SPP, siç parashihet me këtë nen, OJQ –
së i lëshon certifikatën e re të statusit për
përfitim publik me afat një (1) vjeçar.

Neni 12
Deklarata vjetore dhe përditësimi i
regjistr it publik të OJQ – ve

1. Organi kompetent mban regjistër të
OJQ -ve, i cili i vihet në dispozicion
publikut në pajtim me ligjin për mbrojtjen
e të dhënave personale.

2. OJQ -të vendore, të vendit të huaj dhe
ato ndërkombëtare janë të obliguara që një
herë n ë vit të dorëzojnë në organin
kompetent deklaratën vjetore për regjistrin
publik të OJQ -ve, e cila konfirmon se
informatat e kërkuara sipas Nenit 4 të këtij
Udhëzimi Administrativ janë ende të
vlefshme ose kanë ndryshuar, siç
përcaktohet në shtojcën 11.

3. Deklaratë duhet të dorëzohet për vitin
paraprak, jo më vonë se deri më 28 shkurt
të vitit vijues.

4. Organi kompetent përditëson regjistrin
publik të OJQ -ve bazuar në të dhënat e
ofruara me rastin e regjistrimit, njoftimet
mbi ndryshimin e të dhënave d he
Deklaratën vjetore për regjistrin publik të
OJQ -ve.
NGO with PBS, as foreseen in this Article,
shall provide the NGO with a new certificate
for public benef iciary status for a period of
one (1) year.
Article 12
Annual statement and update of public
register of NGOs

1. The competent body shall keep the
register of NGOs, which, according to the
Law on personal data protection, will be
available to the public.

2. Local, foreign and international NGOs are
obliged, once a year, to submit to the
competent body the annual statement for
public register of NGOs, confirming that the
information required according to Article 4
of this Administrative Instruction is st ill
valid or changed as defined in Annex 11.

3. This statement, for the previous year,
shall be submitted no later than 28 February
of the following year.

4. The competent body shall update the
public register of NGOs based on the data
provided during the registration, notification
on changing the data and the Annual
Statement for public register of NGOs.

kao što je predvidjeno ovim članom ,
NVl Ja izdaje novi čertifikat od statusa za
javni dobit u roku od jedne godine (1).

Član 12
Godišnja Deklaracija i aţurnost javnog
registra NVO – ve

1.Nadleţni organ vodi Registar za NVO,
koji je dostupan i na raspolaganje javnosti, u
skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

2. Lokalna NVl Ja, sa stranih zemaklja ili
medjunarodnih se obavezuju da jednom
godišnje da dostavljaju nadleţnom
organu godišnju deklaraciju za javnu
registraciju NVl Ja , koja konfirmiše da
traţene informacije prema članu 4 ovog
Upravnog Upustva su još uvijek vredne ili
su izmenjene, kao što je definisano u
prilogu 11K

3. Deklaracij treb a da se dostavljaju za
predhodnu godinu , naj kasnije do 28
februara idu e godine .

4. Nadleţni organ aţurira javnu
registraciju NVl Ja baziraju i se na
dostavljenim podacima, prilikom
registracije, informisanja o izmeni
podataka i Godišnju Deklaraciju za
javnu registraciju NVl Ja.

17 / 186

Neni 13
Procedura në rast të dështimit të
dorëzimit të deklaratës vjetore për
regjistrin publik të OJQ -ve

1. Departamenti mban evidencë adekuate
për dorëzimin nga ana e OJQ -së të
Deklaratës vjetore pë r regjistrin publik të
OJQ -ve.

2. Dështimi për të dorëzuar këtë deklaratë
për dy (2) vite me radhë obligon organin
kompetent që të ndërmarrë procedurat e
çregjistrimit të OJQ -së. Procedurat e
ndërmarra nga Deparatamentit duhet të
përfundojnë brenda 12 m uajsh pas
skadimit të afatit dy (2) vjeçar.
Departamenti obligohet që jo më vonë se
gjashtëdhjetë (60) ditë pas skadimit të
afatit dy (2) vjeçar, gjatë se cilës OJQ -ja
nuk ka dorëzuar këtë deklaratë, ta njoftojë
me shkrim OJQ -në për pasojat e dështimit
për të dorëzuar Deklaratën vjetore për
regjistrin publik të OJQ -ve për 3 vite më
radhë.

3. Njoftimi nga Departamenti për OJQ -në
është valid në rast të dërgimit me shkrim
në adresën fizike dhe elektronike të OJQ –
së apo përfaqësuesit të autorizuar të OJQ –
së, sipas të dhënave të fundit të dërguara
nga OJQ në Departament.
Article 13
The procedure in case of failure to submit
the annual statement for public register of
NGOs

1. The Department shall maintain adequate
records for NGOs submitting the annual
statement of public register of NGOs.

2. Failure to submit this statement for two
(2) consecutive years obliges the competent
body to undertake the procedure for de –
registration of the NGO. Procedures
undertaken by the Department shall be
finished within 12 months, after the expiry
of two (2) years term. The Department is
obliged that sixty (60) days before the
expiry of two (2) years term, during which
the NGO failed to submit the statement, to
notify in written th e NGO on consequences
of failure to submit the annual statement of
public register of NGOs for 3 consecutive
years.

3. The notification of the Department for
NGOs is valid if it was delivered by mail or
electronically to the NGO or to the
authorized re presentative of NGO,
according to the recent records submitted by
the NGO to the Department.
Član 13
Procedura u slučaju neuspevanja da
dostavlja godišnju deklaraciju za
javnu registraciju NVO -a.

1. Departman vodi adekuatnu evidencoju
za dostavljanje od strane NVO -a godi šnju
deklaraciju za javnu registraciju NVO Ja.

2. neuspevanja da dostavlja godišnju
deklaraciju za javnu registraciju NVO Ja,
za dve godine redom (2) obavezuje
nadleţnog organa da preduzima
proceduru otpisa NVO. Preduzimaje
mrocedura od strane Departmana treba da se
završi unutar 12 meseci nakon skadiranja
roka od dve (2) godine . Departman se
obavezuje da ne kasnije od šesdeset (60)
dana nakon skadiranja roka od dve (2)
godine , tokom kog perioda NVO n ije
dostavila deklaraciju , da informiše
pismeno NVO sa posledicama ne
uspevanja za dostavljanje Godišnje
Deklaracije za javnu registraciju NVl Ja
za 3 godine redom.

3. Informisanje Departmana za NVl Ja
je v alidan u slučaju dostavljanja pismeno ,
fizičku i elektronsku formu dopisa e NVO J
a ili ovlaščene prestavnike NVO Ja
prema zadnjim podacima dostavljenim od
NVl Ja u Departman.

18 / 186

4. Dështimi për të dorëzuar Deklaratën
vjetore për regjistrin publik të OJQ -ve për
tre (3) vite me radhë sipas Nenit 12 të
Ligjit, obligon Departamentin që të
ndërmarrë procedurat e çregjistrim it të
OJQ -së.

Neni 14
Njoftimi për shuarjen vullnetare të
OJQ -së

1. OJQ -ja e shuar në mënyrë vullnetare
obligohet që brenda tridhjetë (30) ditësh
nga marrja e vendimit për shuarje
vullnetare të njoftojë organin kompetent
për këtë vendim (Shtojca 10).

2. Njoftimi për shuarjen vullnetare të
OJQ -së duhet të përmbajë:

2.1. Datën dhe vendin e marrjes së
vendimit për shuarje vullnetare;

2.2. Bazën juridike për shuarjen
vullnetare;

2.3. Arsyet kryesore për shuarjen
vullnetare;

2.4. Emri dhe të dhënat tje ra të OJQ -së
përfituese të pasurisë së mbetur të OJQ -së
së shuar.
4. Failure to submit the annual statement for
public register of NGOs for three (3)
consecutive years, according to Article 12 of
the Law, obliges the Department t o
undertake procedures for de -registration of
the NGO.

Article 14
Notification for voluntary termination of
NGO

1. A voluntary terminated NGO is obliged
that within thirty (30) days, from the day of
decision for voluntary termination, to notify
the com petent body about this decision
(Annex 10).

2. The notification for voluntary termination
of NGO shall contain:

2.1. Date and place of the decision taken for
voluntary termination;

2.2. Legal basis for voluntary termination;

2.3. Main reasons for vo luntary termination;

2.4. Name and other details of the
beneficiary NGO of the remaining assets of
the extinct NGO.
4. Neuspevanje za dostavljanje godišnju
deklaracij u za javnu registraciju NVl Ja
za tri (3) godine redom , prema zakonu i
članu 12 ovog Zakona , obavezuje se
Departman da preduzima mere i
procedure otpisa NVO Ja.

Član 14
Informisanje za dobrovoljno otpisivanje
NVO -e

1. NVO -a koja je ugašena dobrovoljno,
ona se obavezuje unutar trideset (30)
dana od dana dobivanja odluke za
dobrovoljno, potrebno je da informiše
nadleţnog organa u vezi ove odluke
(Anex 10).
2. Informacija o dobrovoljnom ugaš enju
NVl Ja treba da se sastavlja od slede ih
podataka :

2.1. Datum i mesto donošenja odluke o
dobrovoljnom ugašenju;

2.2. Pravne osnove o dobrovoljnom
ugašenju;

2.3. Glavni razlozi za dobrovoljno
ugašenje;

2.4. Ime i ostale podatke NVl Ja korisnika
preostale imovine NVO koja se gasiK

19 / 186

3. Njoftimit duhet t’i bashkëngjiten:

3.1. Vendimi i organit m? t? lart? drejtues
t? OJn Js? p?r shuarje vullnetare, bashk?
me procesverbalin e n?nshkruar (p?rfshir?
emrin dhe mbiemrin, num rin personal dhe
n?nshkrimin e t? gjith? an?tar?ve
pjes?marr?s dhe t? gjitha dispozitat e
shp?rndarjes s? pasuris? s? OJn Js? s?
shuar);

3.2. Certifikat?n e regjistrimit t? OJn Js?
n? origjinal;

3.3. N?se ka SPP, certifikat?n origjinale
p?r SPm J?n dhe rapo rtet vjetore t?
kompletuara p?r periudh?n e pambuluar
me raportin e fundit t? dor?zuar n?
Departament, deri n? dat?n kur ?sht? marr
vendimi mbi shuarjen e OJQ Js?;
3.4. Raportin bankar dhe vendimi i bank?s
p?r mbylljen e xhirollogarive bankare n?
em?r t? OJ nJs?;

3.5. V?rtetimin nga Administrata
Tatimore e Kosov?s q? konfirmon se
OJn Jja ka kryer t? gjitha obligimet deri n?
dat? kur ?sht? marr vendimi p?r shuarje;

4. OJQ Jtë të cilave i’u është revokuar SPP
,jan? t? detyruara q? n? m?nyr?
retroaktive t’i kry ej t? gjitha detyrimet
tatimore dhe doganore t? papaguara q?
3. The following shall be attached to the
notificationW
3.1. The decision for voluntary termination
of the highest governing body of the NGO,
along with the signed minutes (including the
name and the last name, personal number
and signature of all participating members
and all the provisions of the distribution of
property of terminated NGO);

3.2. The original copy of registration
certifi cate of NGO;

3.3. If the NGO has the PBS, the original
certificate of PBS and the completed annual
reports for uncovered period by the last
report submitted to the Department, until the
date when the decision on termination of the
NGO is taken;
3.4. The b ank report and the decision of the
bank to close the bank accounts on behalf of
the NGO;

3.5. The certificate issued by the Tax
Administration of Kosovo confirming the
fulfillment of all obligations until the date
when the NGO has taken the decision for
termination;
4. NGOs, to which the PBS is revoked, are
obliged to retroactively conduct all unpaid
tax and customs obligations deriving from
the tax and incomes incentives of PBS, until
3. Informacija treba da se prilaţe:

3.1. Odluka naj večeg organa upravljanja
NVl Ja o dobrovoljnom ugašenju zajedno
sa zapisnikom koji je potpisan (obuhva a
; ime i prezime, lični br. I potpi s svakog
člana učesnika i svake odredbe za
raspodelu imovine ugašene NVO Ja);

3.2. Potvrda o registraciji NVl Ja u
originalu;

3.3. Ako SPP ima certifikat u originalu za
SPm Je i kompletirane godišnje izveštaje
za period koji nije p okrov?n putem
zadnjeg izveštaja koji je dostavljen u
Departmanu do dana kada je doneta
odluka za ugašenje NVO Ja;
3.4. Bankarni izveštaj i odluka banke o
zatvaranju ţiroračuna banke u ime NVO J
a;

3.5. Potvrda od strane Poreske
Ad ministracije Kosova koja dokaţe da
NVl Ja je obavila svaku obavezu sve do
dana j do koje je doneta odluka ugašenja.

4. NVl Ja kojima je revocirana SPP, one
su obavezne da na retroaktivan način
da obavlja poreske obaveze i carinske
koja nisu olačena i koja su proizilazila od

20 / 186

kanë rrjedhur nga lehtësirat tatimore dhe
doganore të SPP, deri në datën kur është
marrë vendimi mbi shuarjen e OJQ -së.

Neni 15
Shpërndarja e pasurisë së mbetur të
OJQ -së së shuar

1. Në rast t ë shuarjes ose çregjistrimit të
OJQ -së, e cila ka shfrytëzuar lehtësi
tatimore ose fiskale, donacione publike,
ose grante nga Qeveria, e gjithë pasuria e
mbetur pas shlyerjes së borxheve të OJQ –
së i jepet OJQ -së tjetër me qëllime të
njëjta apo të ngjashme. OJQ identifikohet
në bazë të statutit të OJQ -së, ose me
propozim të organit më të lartë udhëheqës
të OJQ -së.

2. Në të gjitha rastet tjera, çdo pasuri e
mbetur pas pagesës së borxheve
shpërndahet në bazë të statutit apo të
vendimit të organit më të lart ë udhëheqës,
dhe në të gjitha rastet në përputhshmëri
me nenin 4 të Ligjit.

3. OJQ -ja me status të përfituesit publik
që është shpërbërë, është çregjistruar, ose
pushon së vepruari në Kosovë brenda
afatit të raportimit paraqet raport për
periudhën e pamb uluar me raporte, në
përputhshmëri me nenin 4 dhe 18 të
Ligjit.
the date when the NGO has taken the
decision for termination of the N GO.

Article 15
Distribution of the remaining assets of the
terminated NGO

1. In case of the termination or de –
registration of an NGO that received tax or
fiscal incentives, public donations, or grants
from the Government, all assets remaining
after d ischarge of the NGO’s liabilities shall
be distributed to another NGO with the same
or similar purposes. This NGO shall be
identified based on the NGO’s statute or
with a proposal of the NGOs highest
governing body.

2. In all other cases, any assets rema ining
after the discharge of liabilities shall be
distributed in accordance with the statute or
a decision by the highest governing body
and in all cases in compliance with Article 4
of the law.

3. An NGO with public beneficiary status
that is terminated , de Jregistered, or ceased
its activity in Kosovo during a reporting
period shall file a report for that period,
pursuant to article 4 and article 18 of this
law.

poreskih olakšica i carinskih olakšica
koja nisu plačena sve do datuma kada je
doneta odluka za ugašenje NVO Ja.

Član 15
Raspodela imovine koja je ostala iz
ugašene NVO -a

1. P rilikom ugašenja NVO Ja ili otpisivanja
NVl Ja koja je koristila poreske olakšice
ili fiskalne , javne donacije, ili granti iz
Vlade , sav imovina koja je ostala nakon
otpisa dugova NVl Ja daje se drugoj
NVl Ja pod istim svrhama ili slič nim.
NVl Ja identifikuje se na osnovu statuta
NVl Ja, ili prema predlogu naj večeg
rukovodečeg organa NVO Ja.

2. U svakom drugom slučaju svako drugo
ostato sa imovine nakon uplate svakog
duga , raspodeli se prema statutu ili odlu ci
naj večeg rukovodečeg organa, i svakom
drugom slučaju koji se slaţe sa članom
4 ovoga Zakona.

3. NVl Ja pod statusom javnog dobitnika
koji se raspodelio i , ista je otpisana ili
prestaje sa radom u Kosovo unutar roka
izveštavanja predstavlja isti period, s
hodno sa članom 4 i 18 istoga Zakona.

21 / 186

4. Në raportin e saj të cilin e dorëzon në
DRNOJQ (Shtojca 9), OJQ -ja thekson
datën e shpërndarjes, shuarjes,
çregjistrimit, dispozitat për përfundimin e
punës së saj, si dhe shumën e mjetev e të
mbetura pas përmbushjes së obligimeve,
mënyrën e planifikuar të disponimit me
mjete, si dhe mënyrën me të cilën është
marr vendimi për disponim me mjete
konkretisht, me dispozitë të prcaktuar në
Statutin e organizatës, me vendim të
organit më të lartë udhëheqës, apo me
vendim të organit kompetent.

Neni 16
Komisioni për shpërndarjen e pasurisë
së mbetur të OJQ -së së shuar
Sa herë që konsiderohet e nevojshme,
Ministri formon Komisionin për
shpërndarjen e pasurisë së mbetur të OJQ –
së së shuar, në përbërj e te të cilit ka
përfaqësues nga departamenti dhe nga
OJQ -ja e shuar. Ministria miraton një akt
nënligjor të veçantë për themelimin dhe
rregullat e procedurat e punës së këtij
komisioni si dhe mënyrën e përzgjedhjes
së anëtareve.
Neni 17
Çregjistrimi i O JQ -ës

Departamenti njofton publikun dhe të
gjitha institucionet përgjegjëse relevante
për çregjistrimin e OJQ -së, jo më vonë se
4. In its report submitted to DRLNGO
(Article 9), the NGO shall state the date of
distribut ion, termination, de -registration, the
provisions made for winding up of its
affairs, the amount of assets remaining after
discharge, the intended disposition of those
assets, and how the decision to dispose of
assets was concretely taken, by provision
def ined under the Statute of the
organization, by decision of its highest
governing body or by the competent body.

Article 16
Committee for distribution of remaining
assets of a terminated NGO
Whenever deemed necessary, the Minister
shall establish the Com mittee for
distribution of remaining assets of a
terminated NGO, which is composed of
representatives of the Department and the
representatives of the terminated NGO. The
Ministry shall approve a special bylaw to
establish rules and procedures of the work of
this commission and the manner of electing
the members.
Article 17
De -registration of the NGO

The Department shall inform the public and
all relevant institutions responsible for de –
registration of an NGO, not later than fifteen
4. Na njenom izveštaju koji treba da
dostavlja u DRNVOJV (Anex 9) , NVO Ja
istakne datum raspodele , ugašenja, otpisa,
odredbe o završetku svih svojih poslova,
kao i iznos srestava koja su ostala nakon
završavanja svake obaveze, način
planiranja ,raspolaganja srestava, kao i
način koji je upotrebljavan za donošenje
odluke za raspolaganje sa srestvima
konkretno, odredjene odredbe na ç snovu
Statuta organizacije, odlukom naj večeg
rukovodečeg organa, ili odlukom
nadleţnog organa.

Član 16
Komisija za raspodelu imovine koja je
ostala u ugašenoj NVO -a
Uvek kada se pojavi potreba da se smatra
da Ministar formira Kom isiju za
raspodelu imovine koja je ostala u
ugašenu NVO Ja u sastavu od prestavnika
departmana i prestavnike ugašene NVO Ja.
Ministarstvo usvaja jednim podzakonskim
aktom , posebnim za osnivanje i pravila
procedure rada formirane komisije kao i
način izabranih članova.

Član 17
Otpisivanje NVO -a

Departman obaveštava javnost, i sve
relevantne institucije koje su odgovorne za
otpisivanje NVl Ja, ne kasnije od petnaest

22 / 186

pesëmbëdhjetë (15) ditë pas largimit të
OJQ -së nga regjistri i OJQ -ve.

Neni 18
Pezullimi i veprimtarisë së OJQ -ës

1. Me kërkesë n me shkrim dhe
arsyetim të institucioneve të autorizuara
të sigurisë, Departamenti nxjerrë
Vendimin për pezullimin e veprimtarisë
së OJQ -së, për të cilat dyshohet se
veprimtaria e tyre nuk përkon me rendin
juridik dhe kushtetues të Republikës së
Kosovës dhe me të drejtën
ndërkombëtare.

2. Departamenti njofton me shkrim
institucionet e sigurisë dhe organet
tatimore dhe doganore për vendimin e
marrë.
3. Departamenti e bën publik
Vendimin për pezullimin e OJQ -së dhe e
paraqet në Regjistrin e OJQ -ve.

4. Pezullimi zg jatë deri në marrjen e
një Vendimi tjetër, por jo më shumë se
një vit.
5. OJQ -së së cilës i është pezulluar
veprimtaria ka të drejtë ankese në
Komisionin për shqyrtimin e ankesave të
OJQ -ve, në pajtim me Rregulloren nr.
02/2012 MAP.

(15) days after the r emoval of the NGO from
the register of NGOs.

Article 18
Suspension of operation of the NGO

1. Upon written request and justification of
an authorized security institutions, the
Department shall issue a decision to suspend
the operation of the NGO, allegi ng that their
activity does not coincide with the legal and
constitutional order of the Republic of
Kosovo and international legislation.

2. Department shall notify in writing the
security institutions and customs and tax
authorities for the decision.

3. Department shall make public the
decision to suspend NGOs and submits to
NGOs Registry.

4. Suspension lasts until new decision, but
not more than one year.

5. NGO of which activity is suspended shall
have the right to complain to the
Commission fo r reviewing complaints of
NGOs, in accordance with Regulation no.
02/2012 MPA.

(15) dana nakon ispisivanja NVO -a iz
Registra nevladi nih organizacija .

Član 18
Obustavljanje aktivnosti NVO

1. Na osnovu pismenog zahteva i
opravdanosti ovlaš enih bezbednosnih
institucija, Departman je doneo odluku da
obustavi aktivnosti NVO, za koje se sumnja
da se njihova delatnost ne podudara sa
prav nim i ustavnim poretkom Republike
Kosovo i sa meĎunarodnim pravom.

2. Departman e pismeno obavesti
bezbednosne institucije i poreske i carinske
organa o donetoj odluci.

3. Departman objavljuje odluku o
obustavljanju NVO i podnosi je u Registru
NV lJa.

4. Obustavljanje traje do donošenja
drugačije odluke, ali ne duţe od jedne
godine.
5. NVO kojoj je aktivnost obustavljena ima
pravo ţalbe Komisiji za razmatranje ţalbi
NVl Ja, u skladu sa Uredbom br. 02/2012
MJU.

23 / 186

Neni 19
Hyrja në fuqi

Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi
në ditën e nënshkrimit nga Kryeministri
i Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Hashim THAÇI

Kryeministër i Republikës së Kosovës

03.09.2014
Article 19
Entry into force

This Administrative Instruction shall enter
into force on the date of its signature by the
Prime Minister of the Republic of Kosovo.

Hashim THAÇ I

The Prime Minister of the Republic of
Kosovo
03.09.2014
Član 19
Stupanje na snagu

Ova administrativnog uputstva stupa na
snagu danom potpisanja od strane Premijera
Republike Kosovo.

Hashim THAÇI

Premijer Republike Kosova
03.09.2014

24 / 186

Shtojca 1: Akti themelues i organizatës jo -qeveritare
{simboli i OJQ -së}

Akti themelues i o rganizatës jo -qeveritare

Në (vendi), më datë (DD/MM/VVVV)

Me qëllim të avancimit të interesit tonë të përbashkët, duke synuar të (misioni i organizatës) ,
dhe bazuar në të drejtën tonë për liri të asociimit të garantuar me nenin 65.1 të Kushtetutës së
Re publikës së Kosovës dhe Ligjin për Liri të Asociimit në OJQ 04/L -57, ne – të poshtëshënuarit
– me vullnet të lirë vendosim që të themelojmë organizatën jo -qeveritare
“________________________________”, e cila mund të njihet edhe me shkurtesën zyrtare
“____ ”.
Organizata jonë do të jetë shoqatë/fondacion e/i pavarur jofitimprurëse, me qëllim të (lista e
qëllimeve të organizatës) :Për të përfaqësuar organizatën tonë me rastin e regjistrimit, si dhe para të gjitha organeve tjera të
administratës publike dhe palëve të treta, emërojmë si përfaqësues të autorizuar z/znj. (emri i
përfaqësuesit të autorizuar) , të lindur më DD.MM.VVVV në (vendi i lindjes) , me numër
personal ______________________, banues në (vendbanimi) , rr. (emri i rrugës) nr. ___, me
numër të tel efonit ______________ dhe e -mail _____________________.
Adresa e zyrës kryesore të organizatës në Kosovë është: (adresa e plotë)

Themeluesit e organizatës:

Nga themeluesit e organizatës:

Emri dhe
mbiemri
Numri
personal
Adresa e
vendbanimit
E-mail Nr.t el Nënshkrimi

(shtoni kolonat për themeluesit sipas nevojës)

25 / 186

Annex 1: The founding act of the non -governmental organization
{simboli i OJQ -së}

The founding act of the non -governmental organization
_______________
In (place), date (DD/MM/YYYY)

In order to advance our common interest, aiming (mission of organization) , and based on our
rights for freedom of association guaranteed under article 65.1 of the Constitution of the
Republic of Kosovo and the Law on Freedom o f Association in NGOs 04/L -57, we – the
undersigned – by our free will decide to establish an non -government organization
“________________________________”, which can be recognized by the official acronym
“____”.
Our organization will be an independent no n-profitable association/foundation , with the
following objectives (a list of organization’s objectives) :In order to represent our organization upon registration, and before all other public
administration bodies and third parties we appoint Mr./Mrs. (name of the authorized
representative) , born on DD.MM.YYYY in (place of birth) , personal number
______________________, resident (residence) , str. (street name) no. ___, phone number
______________ and e -mail _____________________, as our authorized repres entative.
Headquarters address of the organization in Kosovo: (full address)

Founders of the organization:

By the founders of the organization:

Name and
surname
Personal
number
Address of
residence
E-mail Phone no. Signature

(add columns for the founders as needed)

26 / 186

Aneks 1: Akat osnivanja NVOrganizacije

{simboli i OJQ -së}

Akat osnivanja NVOrganizacije
_______________
U (mesto), dana (DD/MM/VVVV)

Sa ciljom avanciranja na šeg zajedničkog interesa , i maju i u vidu (misiju organizacije ) ,i
osnivaju i se na naša prava za slobodu i asociiranja koja su za garantovana sa članom 65.1
Ustava Republike Kosova i Zakona o slobodu i asociiranja NVO -e 04/L -57, kao što je dole
navedeno – volonter no , svojom slobodom odlu ujemo da osnivamo NeVladenu Organizaciju
“________________________________”, a koja moţe da prizna i sa sluţbenom skračenicom
“____”.
Naša Organizacija moţe da bude udruţenje /fondacija ne /zavisna koja ne doprinosi dobit ke
, namerno (lista ciljeva organizacije) :Za prestavnike naše organizacije u našem slučaju registrovanja , kao i prije svakog drugog
organa javne administracije i tre im licima , imenjujemo ovlaščene prestavnike g/g. (ime
ovlaščenog prestavnika ) , rodjenih DD.MM.VVVV u (mesto dodjenja) , lični broj
______________________,sa stanom (prebivalište) , ul. (ime ulice) br. ___, broj telefona
______________ i e -mail _____________________.
Adresa glavne kancelarije Kosovske organizaci je je : (Puna adresa)

Osnivač organizacije :

Od Osnivač organizacije:

Ime i
prezime
Lični broj Adresa
prebivališta
E-mail br.tel Potpis

(dodajte kolone za osnivača prema potrebi)

27 / 186

Shtojca 2: Kërkesë për r egjistrim të OJQ -së vendore

Republika e Kosovës
Republika Kosova -Republic of Kosovo
Qeveria -Vlada -Government
Ministria e Administratës Publike
Ministarstvo Javne Administracije – Minstry of Public Administration

Departamenti i Regjistrimit dhe Ndërlid hjes së OJQ -ve
Departament za Registracije i Veze sa NVO -a
Department of Registration and Liaison of NGO -s

KËRKESË PËR REGJISTRIM TË OJQ -SË VENDORE

Numri i dosjes:
VETËM PËR NEVO JA TË DRNOJQ/MAP

Personi i cili e nënshkruan këtë kërkesë për regjistrim sipas Ligjit Nr. 04/L -57, dëshmon
kompetencën e tij/saj për dorëzimin e kësaj kërkese në emër të organizatës si dhe saktesinë e të
dhënave të poshtëshënuara:

1. Emri zyrtar i organi zatës:

2. Shkurtesa zyrtare e organizatës (nëse ka):

3.

OJQ -ja është (shënoni njërën):

Shoqatë

Fondacion
4. Përfaqësuesi i autorizuar i OJQ -së dhe adresa e vendbanimit, e -maili
dhe numri i telefoni i përfaqësuesit të autorizuar:

5. Funksioni zyrtar i përfaqësuesit të autorizuar në organizatë :

6. Adresa për kontakt e selisë së OJQ -së është:

Adresa e plotë

Qyteti/Komuna

28 / 186

E-mail

Telefon i

Mobil

Fiks

Faksi

Ueb -faqja

7. Kjo kërkesë është
dorëzuar më: (data)

Nga (emri dhe
nënshkrimi)

Adresa Komuna
Qyteti
Adresa
Telefoni
Faksi
E-Mail
8. Janë bashkëngjitur:

Akti themelues i OJQ -së Statuti i OJQ -së
Fotokopjet e dokumentit të identifikimit
të themeluesëve
Lista për fushat e veprimtarisë
Vendimi për caktimin e përfaqësuesit të
autorizuar
Dëshmia që themeluesit janë të
regjistruar si person juridik (për rrjete të
organizatave)
Simbolin zyrtar të OJ Q-së Vendimin për caktimin e përfaqësuesit
të personave juridik për themelim të
OJQ -së (për rrjete të organizatave)

VËREJTJE: NGA JU KËRKOHET QË PËR ÇDO NDRYSHIM TË KËTYRE TË
DHËNAVE TA NJOFTONI DEPARTAMENTIN E REGJISTRIMIT TË OJQ -VE
Data e dorëzimi t:

29 / 186

Annex 2: application to register a local NGO

Republika e Kosovës
Republika Kosova -Republic of Kosovo
Qeveria -Vlada -Government
Ministria e Administratës Publike
Ministarstvo Javne Administracije – Minstry of Public Administration

Departamenti i Regjistrimit dhe Ndërlidhjes së OJQ -ve
Departament za Registracije i Veze sa NVO -a
Department of Registration and Liaison of NGO -s

File number:
FOR NGO OFFICE USE ONLY

APPLICATION TO REGISTER A LOCAL NGO

The person signing this registration form under the Law No. 04/L -57 certifies his or her
authority to submit this application on behalf of the organization and that the following
information is accurate:

1. The official name of the organization:

2. The acronym of the organization (if
any):

3.

The NG O is (tick one):

An association

A foundation

5. Official position of the authorized person in the
______________________________________________ _

organization:

4. The authorized representative of the NGO and his/her address,
e-mail and phone number:

30 / 186

6. The organization’s contact address:

Address

City/Municipality

E-mail address

Telephone

Mobile

Landline

Fax

Web page

7.

This application is
submitted on:
(date)

By (name and
signature)

Signature

8. The following is attached:

NGOs founding act NGOs statute
Copies of the founder’s identification
document
The list of activities
Decision on appointment of the
authorized representative
Evid ence of the founders registered as
legal persons (for organization’s
network)
NGOs official logo Decision on appointment of the
representative of legal persons for
establishment of an NGO (for
organization’s network)

PLEASE NOTE: YOU ARE REQUIRED TO NOTIFY THE DEPARTMENT FOR
REGISTRATION AND LIAISON WITH NGOSIF ANY OF THIS INFORMATION
CHANGES
DATE SUBMITTED :

31 / 186

ANEKS 2: zahtev za registraciju lokalnu NVO -a/Kosovo

Republika e Kosovës
Republika Kosova -Republic of Kosovo
Qeveria -Vlada -Government
Mi nistria e Administratës Publike
Ministarstvo Javne Administracije – Minstry of Public Administration

Departamenti i Regjistrimit dhe Ndërlidhjes së OJQ -ve
Departament za Registracije i Veze sa NVO -a
Department of Registration and Liaison of NGO -s
Broj dokumenta:

ZAHTEV ZA REGISTRACIJU LOKALNU NVO -A/KOSOVO
SAMO ZA POTREBE KANC. NVO -a

Osoba koja potpiše ovaj formular, za registraciju u skladu sa Zakonom Br. 04/L -57 dokazuje
svoju nadleţnost o dostavljanju zahteva u ime organizacije kao i tačnost dolenavedenih
podataka :

1. Zvanicno ime organizacije:

2. Zvanicna skracenica organizacije (akoima) :

3.

Organizacija je (stiklirajte jednu):

Udruzenje

Fondacion

4. Ovlasceni predstavnik NV organizacije adresa prebivališta, e –mail I br.
Telefona ovlaščenog prestavnika je :

5. Zvanicna pozicija ovlaščenog prestavnika organizaciji je:

6. Kontakt adresa organizacije na Kosovu jeW

Tačna adresa;__________________________________

32 / 186

Opstina

Grad

Adresa

Telefon

Mobilni

Obicni

Faks

E-mail

7. Ova prijava je
podneta od: (datum)

Od (ime)

Potpis

Adresa Opstina
Grad
Adresa
Telefon
Faks
E-Mail
8 Dodatno

Akt o osnivanju NVorganizacije Statut NVorganizacije
Fotokopije Ličnične karte osnivača Spisak o delatnostima
Odluka o odredjivanju
ovlaščenog prestavnika
Doka z da osnivači su registrovani kao
pravna lica (u mreţu organizacija)

Zvanični symbol NVO -e

Odluka za odredjivanju prestavnika kao
pravna lica za osnivanje NVO -e(u mreţu
organizacija)

OPOMENA : U VEZI IZMENE OBAVESTAVAJTE DEPARTAMAN ZA REGISTRACIJU
NVO -a O
Datum predavanja dokumentacije

33 / 186

Shtojca 3: Fushat e veprimtarisë

FUSHAT E VEPRIMTARISË

A. Emri i organizatës:

B. Shkurtesa:

C
.
Fushat e Aktivitetit:

Avokim dhe Lob im Zhvillim të OJQve
Barazi Gjinore Edukim/Trajnim
Agrikulturë Ndërtim të Paqes
Përkujdesje Shëndetësore Punësim
Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta Refugjatë
Trashëgimi Ambient
Përkrahje Biznesit Hulumtime dhe Analiza
Të Drejta të Njeriut Integrime Europiane
Të Drejta të Fëmijëve Zhvillim Rural
Ndihmë Humanitare Flora dhe Fauna
Pjesëmarrje Qytetare Shkencë
Teknologji Informative (TI) Dhënie të fondeve
Mbrojtje të Konsumatorëve Ndihmë Sociale dhe Psikologjike
Asistencë Ligjore Përfshirje Sociale
Trashëgimi Kulturore Transparence
Shoqatë e Mediave Sport
Kulturë Rini
Mikrofinanca Organizata Studentore
Demokratizim Tjera (specifiko)
_____________________________
_____________________________
__ ___________________________
___
Të Drejta të Pakicave
Zhvillim Ekonomik

34 / 186

Annex 3 : AREAS OF ACTIVITY

AREAS OF ACTIVITY

A. The name of organization:

B. Acronym:

C. Areas of activity:

 Advocacy and Lobbying  Education/Training
 Gender Equality  Peace building
 Agriculture  Employment
 Health Care  Refugees
 Help persons with Special Needs  Environment
 Heritage  Researches and analysis
 Support to Business  European Integration
 Human Rights  Rural Development
 Childr en Rights  Flora and Fauna
 Humanitarian Aid  Science
 Citizen’s participation  Provision of Funds
 Information Technology (IT)  Social and Psychological Assistance
 Consumer Protection  Social Inclusion
 Legal Assistance  Transparency
 Cultur al Heritage  Sport
 Media Association  Youth
 Culture  Student’s Organizations
 Microfinances Other (specify)
_______________________________________
_______________________________________
____________
 Democratization
 Minorities Rights
 Econ omic Development
Development of NGO

35 / 186

Prilog 3: Oblasti delovanja

OBLASTI DELOVANJA

A. Naziv organizacije :

B. Skračenice :

C
K
Polje aktivnosti:

naţovanje i lobiranje Razvoj NVl Ja
Ravnopravnost polova Edukacija /Ob uka
Agrikultura Izgradnja mira
Zdravstvena briga Zapošljavanje
Pomoč licima sa posebnim potrebama Izbeglice
Nasledje Ţivotna sredina
Podrška biznisu Istraţivanja i analize
Ljudska prava Evropske integracije
Dečja prava Ruralni razvoj
Humanitarna pomo Flora i Fauna
Učeš e gradjana Nauka
Informatička tehnologija (IT) Davanje fondova
Zaštita potrošača Socijalna i psihološka pomo
Prva pomo Socijalno obuhvatanje
Kulturno nasledje Transparentnç st
Udrţenje medija Sport
Kultura Omladina
Mikrofinansije Sudentske organizacije
Demokratizacija Ostalo (naznačiti )
_____________________________
_____________________________
_____________________________
___
Prava manjina
Ekonomski razv oj

36 / 186

Shtojca 4: Statuti i (emri i OJQ -së)

Statuti i (emri i OJQ -së)

Ky statut do të qeverisë shoqatën jofitimprurëse (emri i OJQ -së) , të themeluar në pajtim me
Ligjin Nr. 04/L -57 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republi kën e Kosovës.

Neni 1
Emri, forma dhe adresa

1. Organizata do të quhet (emri i organizatës)

2. Ajo mund të njihet edhe si (shkurtesa zyrtare)

3. Organizata është shoqatë jofitimprurëse, sipas definimit të dhënë në nenin 5.2 dhe 6 të Ligjit
Nr. 04/L -57 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.

4. Organizata nuk do të bëjë shpërndarjen e çfarëdo të ardhure neto ose fitimi si të tillë për asnjë
person. Pasuria, të ardhurat dhe fitimet e organizatës do të përdoren për të mbështetur qëllimet
jofitimprurëse të organizatës dhe nuk do të përdoren për të krijuar përfitime të veçanta
individuale, qoftë në mënyrë të drejtëpërdrejtë apo tërthorazi për asnjërin nga themeluesit,
drejtorin, nëpunësit, ndonjë anëtar të shoqatës, ndon jë të punësuar apo donator të OJQ -së.
Megjithatë pagesa e kompensimit të arsyeshëm për këta persona mund të bëhet për punën që këta
persona bëjnë për këtë organizatë.

5. Çdo transaksion ndërmjet OJQ -së dhe një organizate tjetër të ndërlidhur, apo ndërm jet OJQ –
së dhe anëtarëve, zyrtarëve, anëtarëve të bordit ose punonjësve të saj ndalohet, përveç, nëse
organi drejtues vendos, pas hetimeve të arsyeshme, se transaksioni është në interes, i drejtë dhe i
arsyeshëm për OJQ -në, dhe se OJQ -ja nuk kishte mundur të sigurojë marrëveshje më të
favorshme me përpjekje të arsyeshme dhe brenda rrethanave ekzistuese.

6. Organizata mund të angazhohet në aktivitete ekonomike me qëllim të mbështetjes së
aktiviteteve të saja jofitimprurëse, në pajtim me paragrafin 1.4 të kë tij Statuti dhe nenin 4 të
Ligjit për Lirim të Asociimit në OJQ 04/L -57, me kusht që të ardhurat e realizuara nëpërmjet të
aktiviteteve ekonomike të shfrytëzohen ekskluzivisht për të arritur qëllimet e theksuara në këtë
statut.

7. Organizata e ka zyrën e saj qendrore në (adresa e organizatës) .

Neni 2
Themeluesit
1. Themelues të organizatës janë:
(shënoni emrat e themeluesve si dhe adresat e tyre)

2. Kuvendi i Anëtarëve vendos për përfaqësuesin e autorizuar të OJQ -së, i/e cili/a përfaqëson
organizatën dhe pranon të gjitha shkresat zyrtare në emër të organizatës. Ai ose ajo është
përgjegjës për informimin e autoriteteve kompetente për çfarëdo ndryshimi në të dhënat e
deklaruara në rastin e regjistrimit të organizatës.

37 / 186

Neni 3
Qëllimi

1. Organizata ës htë themeluar me qëllim të:
(shpjegimi i qëllimeve të organizatës)

2. Për t’i përmbushur qëllimet e saj, organizata do të ndërmarrë, por nuk do të kufizohet vetëm
në këto lloje të aktiviteteve:
(llojet e aktiviteteve që të ndërmirren nga OJQ -ja)

Neni 4
Anëtarësimi

1. Anëtarësimi në organizatë është i hapur për çdo person pavarësisht prej racës, ngjyrës, gjinisë,
gjuhës, fesë, mendimeve politike ose të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me
ndonjë komunitet, pronës, gjendjes ekonomike, socia le, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së
kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal. Për t’u anëtarësuar në organizatë, secili i interesuar
duhet të pranojë Statutin dhe Misionin e organizatës dhe të angazhohet për përmbushjen e
qëllimeve të organizat ës.

2. Kuvendi i anëtarëve do të vendos nëse do të kërkohet pagesa e anëtarsimit nga anëtarët. Në
rast të vendosjes së pagesës së anëtarësimit, Kuvendi do të vendosë për rregullat dhe procedurat
e pagesës së anëtarësimit, përfshirë marrjen e masave të ndr yshme, deri në përjashtimin e anëtarit
nga organizata në rast të mospagesës së anëtarësisë.

3. Anëtarësimi i ndonjë anëtari gjithashtu mund të përfundojë ose suspendohet me vendimin e
Kuvendit të Anëtarëve në rast të (lista e arsyeve) . Në rast të suspendi mit, kohëzgjatja e
suspendimit do të përcaktohet.

4. Përfundimi ose suspendimi i anëtarësimit nga Kuvendi i Anëtarëve do të vendoset me shumicë
të anëtarëve prezent.

Neni 5
Kuvendi i Anëtarëve

1. Kuvendi i Anëtarëve është organi më i lartë qeverisës i organizatës. Ai përbëhet prej të gjithë
anëtarëve të organizatës. ( për shoqatat e themeluara nga personat juridikë: Ai përbëhet prej
përfaqësuesëve të deleguar nga personat juridikë/organizatat, anëtarë të shoqatës).

2. Kuvendi i Anëtarëve ka përgjegjës inë më të lartë për politikën dhe çështjet financiare të
organizatës. Në këtë kuadër, Kuvendi i Anëtarëve ka kompetencë të zgjedhë dhe të shkarkojë
zyrtarët në pozita udhëheqëse të OJQ -së, të aprovojë raportet periodike financiare dhe të punës,
të interpre tojë dhe ndryshojë Statutin, si dhe të vendosë për bashkimin, ndarjen apo shuarjen e
OJQ -së. Këto përgjegjësi nuk mund të delegohen në organet tjera më të ulta.

3. Përpos përgjegjësive të rezervuara që ka, Kuvendi i Shoqatës gjithashtu ka edhe këto
përgje gjësi: (lista e përgjegjësive)

4. Kuvendi i Anëtarëve mund të delegojë ndonjë prej përgjegjësive të tij në organin tjetër
udhëheqës të ndërmjetm (p.sh. Bordi, Kryesia, Këshilli Drejtues) ose edhe të punësuar të

38 / 186

organizatës, me vendimin e shumicës së anët arëve të tij, me përjashtim të përgjegjësive të cilat
nuk delegohen sipas nenit 13 të Ligjit Nr. 04/L -57 për Lirinë e Asociimit në Organizatat
Joqeveritare në Republikën e Kosovës dhe paragrafit 2 të Neni 5 të këtij Statuti.

Neni 6
Mbledhjet e Kuvendit të Anëtarëve

1. Kuvendi i Anëtarëve do të takohet së paku një herë në vit në Mbledhjen e Përgjithshme
Vjetore (MPV) ku shqyrtohet dhe miratohet raporti për mjetet, deyrimet, të ardhurat, shpenzimet
dhe programet e organizatës për vitin e kaluar, si dhe pl ani për mjetet, e detyrimet e parapara, të
ardhurat, shpenzimet dhe programet e organizatës për vitin e ardhshëm.

2. Kuvendi i Anëtarëve mund të takohet gjithashtu edhe në Mbledhjen e Përgjithshme të
Jashtëzakonshme (MPJ) kurdoherë që kërkohet nga (p.sh. gjysma e anëtarëve ) ose nga organet
tjera të ndërmjetme. Një kërkesë e tillë duhet t’i drejtohet Kryesuesit të Kuvendit të nëtarëve i
cili do të lajmërojë për takimin të gjithë anëtarët, në pajtim me procedurat e përcaktuara në
paragrafin vijues.

3. Laj mërimi me shkrim për MPV dhe/ose MPJ, duke përfshirë datën dhe vendin e mbajtjes së
mbledhjes, së bashku me rendin e ditës për mbledhjen do t’u shpërndahet të gjithë anëtarëve së
paku (p.sh. shtatë) ditë para ditës së mbajtjes së mbledhjes.

4. Për mbajtje n e mbledhjes është e nevojshme pjesëmarrja e më shumë se gjysmës së anëtarëve.
Nëse ky kuorum nuk arrihet në tentimin e parë, takimi do të shtyhet për një ditë të përcaktuar më
vonë dhe lajmërimi i ri do t’u dërgohet të gjithë anëtarëve.

5. Secili anëta r i organizatës ka një votë në Kuvendin e Anëtarëve.

6. Vendimet në Kuvendin e Anëtarëve do të merren me shumicën e anëtarëve prezent.

7. Asnjë anëtari të Kuvendit të Anëtarëve nuk i lejohet të marrë pjesë në diskutim apo në marrjen
e vendimit për çësht je ku ai ka interes direkt apo indirekt ekonomik. Anëtari i Kuvendit të
Anëtarëve konsiderohet se ka interes ekonomik nëse ai/ajo, ose cilido anëtar i familjes së tij ka
interes direkt apo indirekt ekonomik.

Neni 7
Organi udhëheqës i ndërmjetëm (p.sh. B ordi)

1. Bazuar në përgjegjësitë e dhëna me këtë statut, organi udhëheqës i ndërmjetëm ( p.sh. Bordi
Ekzekutiv, Bordi Këshillues, Këshilli ) duhet të veprojë çdo herë në pajtim me qëllimin e
organizatës.

2. Bordi do të ketë këto përgjegjësi: (lista e përgj egjësive)
(për shembull të propozoj përfaqësuesin e autorizuar të organizatës,të kontrollojë implementimin
e qëllimit dhe aktiviteteve të parapara në statut, mbikqyrja e punës së zyrtarëve dhe nëpunësve të
OJQ -së, etj .)

3. Bordi zgjedhet nga Kuvendi i Sho qatës. Ata do të zgjedhen individualisht me shumicë të
votave nga anëtarët e pranishëm. Mënyra e zgjedhjes dhe rregullat e punës së anëtarëve të Bordit

39 / 186

mund të rregullohen me një Rregullore të veçantë për punën e Bordit, e cila aprovohet nga
Kuvendi i Anët arëve me shumicë votash.

4. Bordi do të ketë të paktën 3 (tre) anëtarë, njëri nga të cilët duhet të zgjedhet si Kryesues i
Bordit.

5. Anëtarët e Bordit mund/nuk mund të zgjedhen për mandate të njëpasnjëshme.

6. Anëtarët e Bordit mund të shkarkohen par a përfundimit të mandatit me shumicë votash të
Kuvendit të Shoqatës.

7. Mandati i anëtarit të Bordit pushon:
Në rast të vdekjes,
dorëheqjes ose
shkarkimit nga Kuvendi i Anëtarëve.

8 Në rast të përfundimit të parakohshëm të mandatit të anëtarit të Bor dit, Kuvendi i Shoqatës
duhet të zgjedh pasardhësin për të shërbyer për kohën e mbetur/me mandat të ri .

9. Vendimet në Bord merren me shumicë votash të anëtarëve prezentë.

10. Bordi mund të vendosë t’i drejtohet për çfarëdo çështje Kuvendit të nëtarëv e për marrje të
vendimit.

10. Kurrëfarë pagese ose kompenzimi nuk duhet t’u bëhet anëtarëve të Bordit pa aprovimin e
Kuvendit të Anëtarëve dhe vetëm kur pagesa ose kompenzimi është i arsyeshëm dhe bëhet për
punën e kryer për organizatë.

11. Asnjë anëtar i të Bordit nuk i lejohet të marrë pjesë në diskutim apo në marrjen e vendimit për
çështje ku ai ka interes direkt apo indirekt ekonomik. Anëtari i Bordit konsiderohet se ka interes
ekonomik nëse ai/ajo, ose cilido anëtar i familjes së tij ka interes direk t apo indirekt ekonomik.
Neni 8
Zyrtarët dhe Nëpunësit

1. Në rast nevoje organizata punëson persona që të marrin përsipër kryerjen e detyrave ditore të
organizatës. Zyrtari kryesor ekzekutiv (p.sh. Drejtori Ekzekutiv) zgjedhet/emërohet nga Kuvendi
i Sho qatës. (Në rastet kur Kuvendi i Shoqatës është organi i vetëm i OJQ -së) Zyrtari kryesor
ekzekutiv (p.sh. Drejtori Ekzekutiv) zgjedhet/emërohet nga Bordi. (Në rastet kur Kuvendi i
Shoqatës themelon organ udhëheqës të ndërmjetëm)

2. Zyrtarët duhet të punë sohen ( i shtohet) në përputhje me Ligjin e Punës në Republikën e
Kosovës , të gjitha të ardhurat dhe të mirat e tjera që duhet t’i paguhen Zyrtarit, si dhe obligimet
dhe përshkrimin e punës dhe përgjegjësive të Zyrtarit. Të gjitha pagesat duhet të jenë t ë
arsyeshme dhe duhet të paguhen vetëm për punën e kryer për organizatë.

Neni 9
Shpërbërja e organizatës

1. Organizata mund të shpërbëhet me vendimin e shumicës së anëtarëve të Kuvendit të
Anëtarëve.

40 / 186

2. Kur të vendos për shpërbërjen e organizatës, K uvendi i Anëtarëve do të tregojë emrin e
shoqatës ose fondacionit që do të marrë pasurinë e mbetur pasi të jenë paguar borxhet e
organizatës. Shoqata(t) ose fondacioni(et) e zgjedhura duhet të kenë qëllime të njejta ose të
ngjajshme sikurse organizata.

Neni 10
Ndryshimet e statutit

1. Statuti i tanishëm mund të ndryshohet me vendimin e dy të tretave e anëtarëve prezentë të
Kuvendit të Anëtarëve.

Neni 11
Periudhat e Raportimit dhe Viti Financiar

1. Bordi dhe Zyrtarët e emëruar do të paraqesin raporte vjetore para Kuvendit të Anëtarëve,
MPV ose kurdoherë që kërkohet nga një MPJ.

2. Viti financiar i organizatës do të përputhet me vitin kalendarik.

Ky statut është aprovuar në (vendi)

Më (datën)

Nga themeluesit e organizatës
(Nënshkrimi i themeluesëv e

41 / 186

Annex 4: Statutes of (name of the NGO)

Statutes of (name of the NGO)

This statute shall govern the non -for -profit association (name of the NGO) , established in
accordance with the Law No. 04/L -57 on Freedom of Association in Non -Governmental
Organizations in Republic of Kosovo.

Article 1
Name, form and address

1. The organization shall be called (name of the organization) .

2. It may also be known as (acronym) .

3. The organization is a not -for -profit association, according to the defi nition given by
article 5.2 and 6 of Law No. 04/L -57, on Freedom of Association in Non -Governmental
Organizations in Republic of Kosovo.

4. The organization shall not distribute any net earnings or profits as such to any person.
The assets, earnings and prof its of the organization shall be used to support its non -profitable
purposes of the organization and shall not be used to provide special individual benefits, directly
or indirectly, to any founder, director, officer, member of the association, employee or donor of
the NGO. However, the payment of reasonable compensation to such persons can be made for
work performed for the organization.

5. Any transaction between the NGO and any other affiliated organization or between the NGO
or members, officers, membe rs of the Board or its employees is prohibited, unless the governing
body decides, after reasonable investigation, that the transaction is in the interests, fair and
reasonable for the NGO, and that the NGO could not provide more favorable arrangement with
reasonable efforts and under existing circumstances.

6. The organization may engage in economic activities in order to support its nonprofit activities,
in accordance with paragraph 1.4 of the Statute and Article 4 of the Law on Freedom of
Association w ith NGOs 04/L -57, provided that the income generated through economic activities
are used exclusively to accomplish the purposes specified in this statute.

7. The organization has its head office at (address of the organization) .

Article 2
Founders

1. The founders of the organization are:
(list the names of three founders with their addresses)

2. The Authorized Representative of the NGO is appointed by the Assembly of Members and
shall represent the organization in and receive all official notices on behalf of the organization.
He or she shall be responsible for informing the relevant competent authorities of any changes to
the stated data when registering the organization.

42 / 186

Article 3
Purpose

1. The organization is founded with the purpose (s) of:
(Describe the purposes of the organization).
2. In order to fulfill its purposes, the organization will undertake, but will not be restricted to, the
following activities:
(activities to be undertaken by the NGO).

Article 4
Membership

1. The membersh ip to the organization is open to any person regardless of race, color, gender,
language, political opinions or others, national or social origin, liaison to any community,
property, economic, social conditions, sexual orientation, birth, disability or any other personal
status. In order to join the organization, every interested person shall accept the Statute of the
organization’s mission and engage in meeting the organization’s goals.

2. The Assembly of Members shall determine whether a membership fee shall be required from
members. In case of imposing payment of membership, the Assembly shall decide on the rules
and procedures of payment of membership, including various measures, to the exclusion of a
member from the organization in case of failure to pay the membership.

3. Membership of any member can also be terminated or suspended by decision of the Assembly
of Members in case of (list of reasons ). In case of suspension, the length of the suspension will
be specified.

4. The termination or suspensi on of membership by the Assembly of Members shall be decided
by the majority of the members present.

Article 5
Assembly of Members

5.1 The Assembly of Members is the highest governing body of the organization. It shall consist
of all members of the org anization. ( Associations founded by legal persons: it shall consist of
delegated representatives by legal persons/organizations, members of association).

2. The Assembly of Members shall have ultimate responsibility for the policies and financial
affairs of the organization. In this context, the Assembly of Members has the power to elect and
dismiss officials in managing positions of the NGO, to approve periodic financial and work
reports, to interpret and amend the Statute, as well as decide on the merge r, division or
dissolution of the NGO. These responsibilities cannot be delegated to other lower bodies.

3. Apart from the reserved powers, the Assembly of the Association shall also have the following
powers: (list of powers)

4. The Assembly of Member s can delegate any of its responsibilities to the other intermediate
governing body (eg. Board, Presidency, Governing Council) or employees of the organization,
with the decision of majority of its members, with the exception of responsibilities not delega ted

43 / 186

under Article 13 of Law no. 04/L -57 on Freedom of Association in Non -Governmental
Organizations in the Republic of Kosovo and paragraph 2 of Article 5 of the Statute.

Article 6
Meetings of the Assembly of Members

1. The Assembly of Members shall me et at least twice a year at an Annual General Meeting
(AGM) at which time it shall review and approve the report on funds, liabilities, income,
expenditures and programs of the organization for the previous year as well as the anticipated
plans for funds, anticipated liabilities, income, expenditures and programs for the upcoming year.

2. The Assembly of Members can also meet at Extraordinary General Meetings (EGMs)
whenever required by (half of the members) or by other intermediate bodies. Such request mu st
be addressed to the Head of the Members of Assembly who will issue the notice of the meeting
to all members, according to the procedure described in the following paragraph.

3. Written notice of AGMs and/or EGMs, stating the date and place of the meeti ng, together with
an agenda of the meeting, shall be distributed to all members at least (seven) days before the day
on which the meeting is to be held.

4. In order for the meeting to take place, the participation of more than half of the members is
requi red. If this minimum quorum is not obtained at the first attempt, the meeting shall be
postponed to a specified later date and a new notice shall be sent to all members.

5. Each member of the organization has one vote in the Assembly of Members.

6. Decis ions in the Assembly of Members shall be taken by majority of the members present.

7. No member of the Assembly of Members is allowed to take part in the discussion or
undertaking decision on any matter in which he has a direct or indirect economic intere st. A
member of the Assembly of Members is considered to have economic interest, if he/she or any
member of his family has a direct or indirect economic interest.
Article 7
Intermediate Governing Body (e.g. the Board)

1. Based on the responsibilities g iven by this statute, the Intermediate Governing Body (e.g.
Executive Board, Advisory Board, Council) shall always act in accordance with the purpose of
the organization.

2. The Board shall have the following responsibilities (list of responsibilities)
(for example: to propose the authorized representative of organization, to control
implementation of purpose and activities specified with statute, to supervise the work of officials
and employees of the NGO, etc.).

3. The Board shall be elected by the Ass embly of the organization. They will be elected
individually by the majority of votes of the members present. The way of election and working
rules for board members can be regulated by a special regulation for the board work, which is
approved by the Ass embly by a majority vote .

44 / 186

4. The Board shall consist of at least 3 (three) Members: one of them shall be elected the Chair of
the Board.

5. Members of the Board can/cannot be elected for consecutive terms.

6. Members of the Board can be removed before the end of their term by the majority vote of the
Assembly of Members.
7. The term of the member of the Board shall cease: in case of death, resignation or dismissal
the Assembly of Members.
8. In the event of early termination of the mandate of a member of the Board, the Assembly of
the Association shall elect a successor to serve the remaining time / new mandate.

9. Decisions of the Board shall be taken by the majority of the members present.

10. The Board can decide to refer any matter to the Assembly of Members for decision.

11. No remuneration or compensation shall be paid to the members of the Board without the
approval of the Assembly of Members and only where the remuneration or compensation is
reasonable and for work performed for the organizati on.

12. No member of the Board is allowed to take part in discussions or taking decision on any
matter in which he has a direct or indirect economic interest. A member of the Board is
considered to have economic interest if he / she or any member of his/h er family has a direct or
indirect economic interest.

Article 8
Officers and Employees

1. If necessary, the organization employs persons to undertake daily tasks of the organization.
Chief Executive Officer (e.g. CEO) shall be elected / appointed by t he Assembly of the
Association. (In cases where the Assembly of the Association is the only body of the NGO)
Chief Executive Officer (CEO example) shall be elected / appointed by the Board. (in cases
where the Assembly of the Association establishes interi m governing body) .

2. The Officers will be employed under the Law on Labor in the Republic of Kosovo , all
income and other benefits to be paid to the Officer, and the obligations and job description and
responsibilities of the officer. All payments must b e reasonable and must be paid only for work
performed for the organization.

Article 9
Dissolution of the organization

1. The organization can be dissolved by the decision of the majority of the members of the
Assembly of Members.

2. When deciding on th e dissolution of the organization, the Assembly of Members shall indicate
the name of any association or foundation that shall receive the assets remaining after discharge
of any liabilities held by the organization. The association(s) or foundation(s) cho sen shall have
the same or similar purposes as the organization.

45 / 186

Article 10
Amendments to the statute

1. The present statute can be amended by the decision of two thirds of the majority of the
Assembly of Members.

Article 11
Reporting Periods and Financial Year

1. The Board and appointed Officers shall provide annual reports to the Assembly of Members,
AGMs or whenever requested by an EGM.

2. The financial year of the organization shall coincide with the calendar year.

This statute is agreed at (location)

On (date)

By the founders of the organization

(Signature of the founders)

46 / 186

Aneks 4: Statuti ( naziv NVorganizacije )

Statuti ( naziv NVorganizacije )

Ovi statuti ce upravljati neprofitabilno udruzenja (naziv organiz acije) ustanovljena u skladu sa
vazecim zakonom Br. 04/L -57 O Slobodi Udruţivanja u Nevladinim Organizacijama u Republici
Kosova.

Clan 1
Naziv, struktura i adresa

1. Organizacija treba biti nazvana ( naziv organizacije )

2. Takoder moze biti prepoznata ( akronim )

3. Organizacija je neprofita bilno udruzenje shodno zahtevima date po clanu 5.2 i 6 Zakona Br.
Br. 04/L -57 O Slobodi Udruţivanja u Nevladinim Organizacijama u Republici Kosova.

4. Organizacija nece raspodeljivati bilo kakvu cistu zaradu niti profit bilo kome.Osnovna
sredstva, zarade I profiti organizacije koristice se radi pomoci u neprofitnim svrhama
organizacije I nece se koristiti za obezbedenje benificija direktno ili indirektno za bilo kog
osnivaca, direktora, sluzbenika, clana, radnika, ili donatora. Medutim mogucnost isplate
od govarajuce kompenzacije licima za izvrseni rad za ovu organizaciju.

5. Bilo koja transakcija izmedu organizacije I njenih clanova, sluzbenika,clan Odbora kancelarije
Direktora, zastupnika ili radnika organizacija mora se zakluciti na bazi postene trzistne vrednosti
ili na bazi uslova koji su povoljni za organizaciju.

6. Organizacija moţe da se angaţuje u ekonomskim aktivnostima sa ciljem podrţavanja
njene ne profitabilne aktivnosti , s hodno stave 1.4 istog statusa I clan 4 Zakona ) O
Slobodi Udruživanja u Nevladinim Organizacijama o4 –L-57, pod uslovom da stečene
prihode preko navedenih aktivnosti da se postižu istaknute ciljeve u istom Statusu.

7.Organizaacija treba imati svoje glavno sediste na ( adresa organizacije)

Clan 2
Osnivaci

1. Osnivaci organizacija su:
(navedite najmanje tri osnivaca I njihove adrese)

2. Ovlaščeni predstavnik organizacije na Kosovu je ( ime predstavnika na Kosovu I njegova
adresa)

3. Ovlasceni predstavnik je izabran od strane Skupstina Clanova I predstavljace organizaciju na
Kosovu I primace zvanicna obavestenja u njegovo ime. On ili ona ce biti odgovorni za
informisanje bitnih administrativnih uprava za bilo kakve izmene organizacije.

Clan 3
Svrha

47 / 186

1. Organizacija je osnovana sa sv rhom(svrhama) :
(opis svrha organizacije)
2. Sa ciljem izvrsenja svojih svrhe/a organizacija ce preduzeti ali nece biti ogranicena prema,
sledecim aktivnostima:
(navedite predlozene aktivnosti)

Clan 4
Učlanstvo

1. Clansvtvo organizacije vredi za sve osobe bez obzira na rasu, pol, nacionalnost, etnicku
pripadnost, verska verovanja, godine, političkog opredeljka, , društvene I nacionalne
pripadnosti , veza sa jednim komunitetom , ekonomskog stanja, so cijalne seksualne orientacije,
rodjenja, hendikepiranih, I fizicki kapacitet itd.
Da se učlaniš u jednu organizaciju , svaki clan treba da

2. Skupstina clanova ce odluciti dali j potrebno zahtevati clanarinu od clanova. Neizvrsenje
isplate clanarine , nakon pismene opomene, bice povod isklucenja clana iz organizacije.

3. Clanstvo bilo kog clana moze biti prekinuto ili suspendovano odlukom Skuptine Clanova u
slucaju ( navedite razloge ). U slucaju suspenzije, trajanje suspenzije bice specifikovani.

4. Prekid ili suspenzija clanstva od strane Skupstine clanova bice odlucena od strane
vecine/jednoglasno prisutnih clanova.

Clan 5
Skupstina clanova

1. Skupstina clanova je najvisi upravni organ ove organizacije. Sastojice se od svih clanova
organizacij e.

2. Skupstina clanova ce imati najvecu odgovornost za poslovnu politiku I financisko poslovanje
organizacije.

3. Osim drugih punomocja data ovim statutima, Skupstina clanova ce takoder imati sledeca
punomocja: ( navedite punomocja )
(na primer: izabrati clanove Odbora Direktora; izabrati ovlasceni predstavnik; odobrenja
izvestaja sluzbenika;odobrenje o nabavci imovine sigurnr vrednosti)

4. Skupstina clanova moze delegirati bilo koju odgovornost Odboru direktora ili bilo kojem
organu ili sluzbeniku organ izacije odlukom vecine clanova, osim prava koje nisu dozvoljeno sa
zakonom za NVO.

Clan 6
Sastanci clanova Skupstine

1. Skupstina clanova sastace se najmanje dva puta godisnje na godisnjim sastancima kada ce
razmatrati I usvajati izvestaj o sredstvima, obavezama, prihodima, troskovima I programu
organizacije za proteklu godinu, kao I plan sredstava I predvidenih obaveza sredstva, troskove I
programe organizacije za sledecu godinu.

48 / 186

2. Skupstina clanova se takoder moze sastati na vanredne sastanke ako je pozvan od strane
(polovine clanova ) ili od Odbora Direktora. Takav zahtev moze se uputiti Sekretaru koji ce
obavestiti sve clanove o sastanku shodno postupcims opisana u paragrafu 6.3 dole.
3. U Pismenom obavestenju o Godisnjim sastancima I Vanrednim God isnjim sastancima, bice
naveden datum, mesto sastanka zajedno sa redom dana sastanka, I raspodeli ce se svim
clanovima najkasnije ( sedam) dana pre dana kada sastanak treba biti odrzan.
4. Minimum prisutnih od 50% + 1 clanova je potrebano za sastanke Skups tine clanova da bi se
odrzali. Ako u ovom minimumu (kvorum) nije dobijen, sastanak ce se odloziti za daljni datum I
novo obavestenje ce se poslati svim clanovima.

5. Svaki clan organizacije ima jedan dati glas Skupstini clanova.

6. Odluka u Skupstini cl anova treba biti doneta vecinom prisutnih clanova.

7. Ni jedan clan Skupstine clanova nema da učestvuje u diskusiju ili da donese odluku ako
ima direktan interes od glasanja o odluci o bilo kojoj stvari u kojoj on ili ona ima personalni ili
ekonomski interes.

Clan 7
Rukovodeći srednji organ (N. p .Bord)

1. Osim drugim punomocjima datim ovim statutima, Rukovode i organ medjuveza (np.Bord
Ekzekutiva, bord Savetodavac, Odbor treba uvek postupati u skladu sa svrhom organizacije.

2. Osim drugim punomocjima ovim statutima , Odbor clanova ce takoder imati
sledecaodgovornosti :(navedite punomocja)
( na primer: predlagati ovlascenog predstavnika;odgovaran za kontrolu implementiranje svrhe I
aktivnosti organizacije predvidjenom sa ovim statutom; odredivati svakom predstavnikom
punomocja I zadatke glasan o od skupstine.)

3. Odbor direktora treba biti sastavljen od clanova organizacije. Oni ce biti izabrani od strane
Skupstine clanova prostom vecinom. Svaki direktor ce vrsiti sluzbu u roku od (1) godine I ostace
u sluzbi dok sledbenik ne preduzme duznost, ili u slucaju smrti, ostavke ili smenjivanja

4. Odbor direktora treba biti sastavljen od najmanje tri clanova : Presedavajuci, Sekretar,
Blagajnik.

5. Clanovi Odbora direktora mogu /ne mogu biti izabrani uzastopno.

6. Clanovi Odbora direktora mogu biti smenjivani pre isteka njihovih mandata glasanjem
Godisnjim sastancima ili Vanrednim Godisnjim sastancima clanova Skupstine.

7. U slucaju smrti ostavka ili smenjivanje clana Odbora direktora Skupstina clanova ce izabrati
sledbenika da sluzi preostali deo m andata.

8. Odluke Odbora direktora bice donete vecinom.

9. Odbor direktora moze uputiti stvar u Skupstinu clanova za odluku.

49 / 186

10. Naplata ili konpenzacija treba biti isplacena direktorima uz odobrenja Skupstine clanova I
samo tada kada naplata ili konpen zacija je razumna za izvrsen rad u organizaciju.

11. Svaki clan Odbora direktora ce odustati od glasanja o odluci o bilo kojoj stvari u kojoj on ili
ona ima personalni ili ekonomski interes.

Clan 8
Sluzbenici I radnici

1. Ako je potrbno, Or ganizacija e naimenovati zaposlenog sluzbenika ili zaposliti zastupnika
da preduzme svakodnevno vodenje poslova organizacije.Glavni zvaničnik ekzekutiva (n.p.
director ekzekutiva izabere se od Udruţenja .(U slučaju kada Skupština je jedini or gan
NVO.a ) Glavni zvaničnik ekzekutiva imenjuje se od Borda, odluci sa vecinom glasanjem.(
U slučaju kada Skupština Udruţenja osniva rukovodeči organ za medjuveze)

2. Sluzbenici bice zaposleni u skladu sa Zakonom Rada Republike Koso va svaki prihod I
druga dobara treba da se isplate pismenim ugovorom koji sastoji detale svih plata I koristi
koje ce biti placeni sluzbeniku. Svaka plata ili korist bice razumna I bice izplacena samo za rad
izvrsen za organizaciju.

Clan 9
Raspustanje organizacije

1. Organizacija moze se raspustiti odlukom vecine Skupštine clanova.

2. Odluka o raspustanju organizacije Skupstina clanova ce ukazati ime bilo kog udruzenja ili
fondacije koja ce primiti sva osnovna sredstva koja su ostala posle izmirivanja obaveza koje je
posedovala organizacija. Uduzenje(a) ili Fondacija(e) koje su izabrano imace istu ili slicnu svrhu
kao I organizacija.

Clan 10
Izmene statute

1. Sadasnji statut moze biti izmenjen odlukom dve trecine vecine Skupstine clan ova.

Clan 11
Period izvestaja I Godisnji izvestaj

1. Odbor direktora I postavljeni sluzbenici pobrinuce se za godisnji izvestaj Skupstini clanova na
Godisnjem sastanku ili ako bude trazeno na Vanrednom Godisnjem sastanku .

2. Godisnji izvestaj organiz acije podudarace se sa godisnjim kalendarom.

Ovi statutu su ugovoreni u (lokacije)

Tog (datuma)

Uz osnivaci organizacije
(Potpisi fondatora)

50 / 186

Shtojca 5: Statuti i (emri i OJQ -së)

Statuti i (emri i OJQ -së)

Ky statut do të qeverisë fondacionin jofiti mprurës (emri i OJQ -së) , të themeluar në pajtim me
Ligjin Nr. 04/L -57 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.

Neni 1
Emri, forma dhe adresa

1. Organizata do të quhet (emri i organizatës)

2. Ajo mund të njihet edhe si (shkurtesa zyrtare)

3. Organizata është fondacion jofitimprurës, sipas definimit të dhënë në nenin 5.3 dhe 6 të Ligjit
Nr. 04/L -57 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.

4. Organizata nuk do të bëjë shpërndarjen e çfarëdo të ardhure neto ose fitimi si të tillë për asnjë
person. Pasuria, të ardhurat dhe fitimet e organizatës do të përdoren për të mbështetur qëllimet
jofitimprurëse të organizatës dhe nuk do të përdoren për të krijuar përfitime të veçanta
individuale, qoftë në mënyrë të drejtëpërdrejtë apo tërthorazi për asnjërin nga themeluesit,
drejtorin, nëpunësit, ndonjë anëtar të shoqatës, ndonjë të punësuar apo donator të OJQ -së.
Megjithatë pagesa e kompensimit të arsyeshëm për këta persona mund të bëhet për punë n që këta
persona bëjnë për këtë organizatë.

5. Çdo transaksion ndërmjet OJQ -së dhe një organizate tjetër të ndërlidhur, apo ndërmjet OJQ -së
dhe anëtarëve, zyrtarëve, anëtarëve të bordit ose punonjësve të saj ndalohet, përveç, nëse organi
drejtues vendos , pas hetimeve të arsyeshme, se transaksioni është në interes, i drejtë dhe i
arsyeshëm për OJQ -në, dhe se OJQ -ja nuk kishte mundur të sigurojë marrëveshje më të
favorshme me përpjekje të arsyeshme dhe brenda rrethanave ekzistuese.

6. Organizata mund të a ngazhohet në aktivitete ekonomike me qëllim të mbështetjes së
aktiviteteve të saja jofitimprurëse, në pajtim me paragrafin 1.4 të këtij Statuti dhe nenin 4 të
Ligjit për Lirim të Asociimit në OJQ 04/L -57, me kusht që të ardhurat e realizuara nëpërmjet të
aktiviteteve ekonomike të shfrytëzohen ekskluzivisht për të arritur qëllimet e theksuara në këtë
statut.

7. Organizata e ka zyrën e saj qendrore në (adresa e organizatës) .

Neni 2
Themeluesit

1. Themelues të organizatës janë:
(shënoni emrat e themelues ve si dhe adresat e tyre)

2. Bordi i Drejtorëve vendos për përfaqësuesin e autorizuar të OJQ -së, i/e cili/a përfaqëson
organizatën dhe pranon të gjitha shkresat zyrtare në emër të organizatës. Ai ose ajo është

51 / 186

përgjegjës për informimin e autoriteteve komp etente për çfarëdo ndryshimi në të dhënat e
deklaruara në rastin e regjistrimit të organizatës.

Neni 3
Qëllimi

1. Organizata është themeluar me qëllim të:
(shpjegimi i qëllimeve të organizatës)

2. Për t’i përmbushur qëllimet e saj, organizata do të nd ërmarrë, por nuk do të kufizohet vetëm
në këto lloje të aktiviteteve:
(llojet e aktiviteteve që të ndërmirren nga OJQ -ja)

Neni 4
Bordi i Drejtorëve

1. Bordi i Drejtorëve është organi më i lartë qeverisës i organizatës. Përbërja e parë e Bordit të
Drejt orëve emërohet nga themeluesit.

2. Bordi i Drejtorëve ka përgjegjësinë më të lartë për politikën dhe çështjet financiare të
organizatës. Në këtë kuadër, Bordi i Drejtorëve ka kompetencë të zgjedhë dhe të shkarkojë
zyrtarët në pozita udhëheqëse të OJQ -së, të aprovojë raportet periodike financiare dhe të punës,
të interpretojë dhe ndryshojë Statutin, si dhe të vendosë për bashkimin, ndarjen apo shuarjen e
OJQ -së. Këto përgjegjësi nuk mund të delegohen në organet tjera më të ulta.

3. Përpos përgjegjësive të rezervuara që ka, Bordi i Drejtorëve gjithashtu ka edhe këto
përgjegjësi: (lista e përgjegjësive)

4. Bordi i Drejtorëve mund të delegojë ndonjë prej përgjegjësive të tij në ndonjë organ tjetër të
ndërmjetm (p.sh. Këshilli) ose edhe të punësuar të organi zatës, me vendimin e shumicës së
anëtarëve të tij, me përjashtim të përgjegjësive të cilat nuk delegohen sipas nenit 13 të Ligjit Nr.
04/L -57 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës dhe
paragrafit 2 të Neni 5 të këtij Sta tuti.
5. Secili anëtar i Bordit të Drejtorëve do të shërbejë në kohëzgjatje prej ( një/dy/pesë ) vitesh dhe
do të ushtrojë detyrën deri në zgjedhjen e anëtarit të ri. Anëtarët e Bordit mund/nuk mund të
ushtrojnë mandate të njëpasnjëshme.

6. Anëtarët e ri të Bordit të Drejtorëve propozohen dhe zgjedhen nga vet Bordi i Drejtorëve, me
shumicë votash të anëtarëve prezent.

7 Bordi i Drejtorëve do të ketë të paktën 3 (tre) anëtarë, njëri nga të cilët duhet të zgjedhet si
Kryesues i Bordit. Në rast të numrit më të madh të anëtarëve, Bordi i Drejtorëve gjithmonë duhet
të ketë numër tek të anëtarëve.

8. Mandati i anëtarit të Bordit të Drejtorëve mund të pushojë para kohe në rast të:
vdekjes,
dorëheqjes ose
shkarkimit nga Bordi i Drejtorëve.

52 / 186

9. Në rast të përfundi mit të parakohshëm të mandatit si pasojë e njërës nga arsyet e përmendura
në nenin paraprak të këtij Statuti, Bordi i Drejtorëve zgjedh pasardhësin e tij/saj, për kohën e
mbetur të mandatit/për një mandat të plotë.

Neni 5
Mbledhjet e Bordit të Drejtorëv e

1. Bordi i Drejtorëve do të takohet së paku një herë në vit në Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore
(MPV) ku shqyrtohet dhe miratohet raporti për mjetet, deyrimet, të ardhurat, shpenzimet dhe
programet e organizatës për vitin e kaluar, si dhe plani për mjet et, e detyrimet e parapara, të
ardhurat, shpenzimet dhe programet e organizatës për vitin e ardhshëm.

2. Bordi i Drejtorëve mund të takohet gjithashtu edhe në Mbledhjen e Përgjithshme të
Jashtëzakonshme (MPJ) kurdoherë që kërkohet nga (p.sh. gjysma e anë tarëve ) ose nga organet
tjera të ndërmjetme. Një kërkesë e tillë duhet t’i drejtohet Kryesuesit të Bordit i cili do të
lajmërojë për takimin të gjithë anëtarët, në pajtim me procedurat e përcaktuara në paragrafin
vijues.

3. Lajmërimi me shkrim për MPV dhe /ose MPJ, duke përfshirë datën dhe vendin e mbajtjes së
mbledhjes, së bashku me rendin e ditës për mbledhjen do t’u shpërndahet të gjithë anëtarëve të
Bordit të Drejtorëve së paku (p.sh. shtatë) ditë para ditës së mbajtjes së mbledhjes.

4. Për mbajtjen e mbledhjes është e nevojshme pjesëmarrja e më shumë se gjysmës së anëtarëve.
Nëse ky kuorum nuk arrihet në tentimin e parë, takimi do të shtyhet për një ditë të përcaktuar më
vonë dhe lajmërimi i ri do t’u dërgohet të gjithë anëtarëve.

5. Secili anëtar i Bordit të Drejtorëve ka një votë në Bordin e Drejtorëve.

6. Vendimet në Bordin e Drejtorëve do të merren me shumicën e anëtarëve prezent.

7. Asnjë anëtari të Bordit të Drejtorëve nuk i lejohet të marrë pjesë në diskutim apo në marrjen e
vendimit për çës htje ku ai ka interes direkt apo indirekt ekonomik. Anëtari i Bordit të Drejtorëve
konsiderohet se ka interes ekonomik nëse ai/ajo, ose cilido anëtar i familjes së tij ka interes
direkt apo indirekt ekonomik.

8. Bordi i Drejtorëve, për të përcaktuar rregu llat dhe procedurat e veçanta të punës dhe vendim –
marrjes, mund të aprovojë Rregullore të veçantë për Punën e Bordit, mirëpo gjithmonë në
përputhje me dispozitat dhe parimet e përcaktuara në këtë Statut.

9. Puna e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve është v ullnetare. Kurrëfarë pagese ose kompenzimi
nuk duhet t’u bëhet anëtarëve të Bordit të Drejtorëve, përveç kur pagesa ose kompenzimi është i
arsyeshëm dhe bëhet për punën e kryer për organizatë.

Neni 6
Zyrtarët dhe Nëpunësit

1. Në rast nevoje organizata punëson persona që të marrin përsipër kryerjen e detyrave ditore të
organizatës. Zyrtari kryesor ekzekutiv (p.sh. Drejtori Ekzekutiv) emërohet nga Bordi i
Drejtorëve .

53 / 186

2. Zyrtarët duhet të punësohen në përputhje me ligjin e Punës në Republikën e Kosovës ,
përmes marrëveshjes së shkruar e cila detalizon kohëzgjatjen e punësimit, të gjitha të ardhurat
dhe të mirat e tjera që duhet t’i paguhen Zyrtarit, si dhe obligimet dhe përshkrim