Skip to main content

Statute of the Fund for Development of Non-Governmental Organizations Sector, Vojvodina

This document has been provided by the
International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

ICNL is the leading source for information on th e legal environment for civil society and public
participation. Since 1992, ICNL has served as a resource to civil society leaders, government
officials, and the donor community in over 90 countries.

Visit ICNL’s Online Library at
http://www.icnl.org/knowledge/library/index.php
for further resources and research from countries all over the world.

Disclaimers Content. The information provided herein is for general informational and educational purposes only. It is not intended and should not be
construed to constitute legal advice. The information contai ned herein may not be applicable in all situations and may not, after the date of
its presentation, even reflect the most current authority. Noth ing contained herein should be relied or acted upon without the benefit of legal
advice based upon the particular facts and circumstances pres ented, and nothing herein should be construed otherwise.
Translations. Translations by ICNL of any materials into other languages are intended solely as a convenience. Translation accuracy is not
guaranteed nor implied. If any questions arise related to the accuracy of a translation, please refer to the original language official version of
the document. Any discrepancies or differences created in the tr anslation are not binding and have no legal effect for compliance or
enforcement purposes.
Warranty and Limitation of Liability. Although ICNL uses reasonable efforts to include ac curate and up-to-date information herein, ICNL
makes no warranties or representations of any kind as to its a ccuracy, currency or completeness. You agree that access to and u se of this
document and the content thereof is at your own risk. ICNL discl aims all warranties of any kind, express or implied. Neither ICNL nor any
party involved in creating, producing or delivering this document shall be liable for any damages whatsoever arising out of access to, use of
or inability to use this document, or any e rrors or omissions in the content thereof.

На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за развој непрофитног
сектора Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ “, број 06/03.),
Управни одбор Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине
Војводине , на 2. седници одржаној 18.новембра 2003. године донео је

СТАТУТ
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом уређују се : циљеви , организација и начин пословања Фонда за
развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту:
Фонд ), надлежности и начин рада Управног одбора , директора и Надзорног
одбора Фонда , заступање и представљање Фонда , избор радних тела Фонда ,
имовина Фонда , престанак Фонда и сва друга питања од значаја за рад и
пословање Фонда .

Члан 2.

Фонд је основан ради стварања услова за подстицање развоја непрофитног
сектора у АП Војводини .

Фонд финансира програме којима се остварују циљеви оснивања Фонда на
начелима јавности , субсидијарности , економичности и ефикасности .

Члан 3.

Фонд је правно лице са правима , обавезама и одговорностима утврђеним
Одлуком о оснивању Фонда и Статутом .

Фонд послује под називом : Фонд за развој непрофитног сектора Аутономне
Покрајине Војводине .

Седиште Фонда је у Новом Саду , Бул. Михајла Пупина 16.

Фонд је основан на неодређено време.

2

Члан
4.

Фонд има печат и штамбиљ .

Печат Фонда је округлог облика пречника 60мм и садржи следећи текст :
Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина , Фонд за развој
непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине , Нови Сад , на српском
језику (ћирилица ), мађарском , словачком , румунском и русинском језику .

Фонд има штамбиљ правоугаоног облика димензије 35мм са 70 мм, са текстом :
Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина , Фонд за развој
непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине , Нови Сад , деловодни
број , датум и седиште Фонда који је исписан на српском језику, ћирилицом .

Члан 5.

Рад Фонда је јаван .

Јавност рада Фонда обезбеђује се објављивањем кварталних извештаја о
додели средстава и годишњег извештаја о раду Фонда на интернет страни
Фонда , у дневним или недељним новинама , организовањем конференција за
штампу и на други прикладан начин .

II ДЕЛАТНОСТ ФОНДА И СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 6.

Ради стварања услова за подстицање развоја непрофитног сектора у АП
Војводини , Фонд нарочито обавља следеће послове :
– подржава иницијативе за друштвене промене чији је циљ изградња
грађанског друштва заснованог на владавини права , друштвеној солидарности ,
поштовању различитости и мирном решавању конфликата у друштву ;
– оснива , самостално или у сарадњи са другим заинтересованим лицима ,
информативно -документациону базу података од значаја за промовисање ,
деловање и развој непрофитног сектора у АП Војводини ;
– огранизује , самостално или у сарадњи са другим заинтересованим лицима ,
стручне и образовне скупове (округли столови , трибине , семинари, итд) и
издаје публикације о питањима од значаја за промовисање , деловање и развој
непрофитног сектора у АП Војводини ;
– подржава оснивање и сарадњу волонтерских центара , укључујући и стварање
базе података о волонтерским организацијама у АПВ ;
– подржава оснивање и сарадњу центара за пружање бесплатне правне помоћи
у АП Војводини у вези са оснивањем , радом и престанком рада непрофитних
организација ;
– подржава иницијативе за побољшање законских прописа о непрофитним
организацијама

3


подржава истраживачке и научне програме од значаја за промоцију ,
деловање и развој непрофитног сектора у АПВ ;
– подржава програме медијског образовања непрофитних организација ;
– врши све друге послове којима се остварује циљ оснивања Фонда .

Члан 7.

Основни извори финансирања Фонда су :
1. Средства обезбеђена у буџету АП Војводине ,
2. Средства прикупљена од донација и поклона страних и домаћих правних
и физичких лица , у складу са законом
3. Средства међународних финансијских организација , финансијских
институција , средства донација и средства држава донатора предвиђена за
реализацију регионалних програма развоја .

Члан 8.

Средства Фонда из члана 7. овог Статута воде се на жиро рачуну Фонда , у
оквиру кога се воде посебни рачуни према намени из члана 6. овог Статута .

Девизна средства Фонда воде се на девизном рачуну отвореном код пословне
банке .

Поступак и начин рада са , жиро рачуном , посебним рачунима и девизним
рачуном уређује се одлуком коју доноси Управни одбор Фонда .

Члан 9.

Финансијским планом средства Фонда распоређују се за намене из члана 6.
овог Статута и посебне намене (плате , материјални трошкови и др .).

Члан 10.

Завршним рачуном Фонда утврђује се стање средстава и обавезе по изворима
средстава на дан 31. децембра пословне године , као и резултати пословања у
том периоду .

За увећање укупних средстава Фонда , могу се користити приходи од пласмана
слободних новчаних средстава , у складу са законом и пословном политиком
Фонда .

4

III
ОРГАНИ ФОНДА

Члан 11.

Органи Фонда су Управни одбор , директор и Надзорни одбор .

Чланови органа Фонда морају послове Фонда водити савесно , у складу са
одредбама закона , статута и других општих аката Фонда .

Члан 12.

Орган управљања Фонда је Управни одбор .

Члан 13.

Управни одбор има 7 чланова .

Председника и 6 чланова Управног одбора именује и разрешава Извршно веће
АП Војводине , на период од четири године , са могућношћу поновног избора .

Члан 14.

Управни одбор Фонда :
1. доноси Статут ,
2. доноси годишњи програм рада,
3. доноси Финансијски план и завршни рачун,
4. доноси Пословник о свом раду ,
5. одлучује о оснивању и укидању организационих јединица Фонда ,
6. одлучује о оснивању и укидању комисија и других радних тела Фонда и
именује чланове радних тела ,
7. одлучује о додели средстава Фонда , самостално или преко радног тела
основаног за доделу средстава Фонда ,
8. подноси извештај о додељеним средствима Извршном већу и Скупштини АП
Војводине ,
9. даје сагласност на акт о организацији и систематизацији радних места и
друге опште акте Фонда ,
10. одређује банку код које ће се водити средства ,
11. одлучује о другим питањима које не спадају у изричиту надлежност других
органа Фонда .

На Статут Фонда и завршни рачун, сагласност даје Скупштина АП Војводине , а
на годишњи програм рада и финансијски план , сагласност даје Извршно веће
АП Војводине .

5

Члан
15.

Седнице Управног одбора сазивају се најмање једном у три месеца .

Управни одбор пуноважно одлучује уколико седници Управног одбора
присуствује већина од укупног броја чланова Управног одбора .

Одлуке Управног одбора доносе се већином гласова присутних чланова .

Изузетно од одредб e става 3. овога члана , одлука о усвајању Статута Фонда ,
његових измена и допуна , доноси се већином гласова од укупног броја чланова
Управног одбора .

Члан 16.

Председник Управног одбора сазива , утврђује дневни ред и председава
седницама Управног одбора .

У случају спречености председника , седницу сазива овлашћени члан Управног
одбора .

Начин сазивања , председавања и гласања на седницама Управног одбора
ближе ће се уредити Пословником о раду Управног одбора .

.
Члан 17.

Чланови Управног одбора обављају своје функције без новчане накнаде , али
имају право на накнаду путних и других нужних трошкова који су настали у
вези са обављањем њихових функција .

Члан 18.

Управни одбор предлаже Извршном већу АП Војводине разрешење члана
Управног одбора , ако члан своје дужности не обавља савесно , у складу са
законом , статутом и другим општим актима Фонда , ако се утврди да има
професионалне или имовинске интересе који су супротни интересима Фонда ,
или ако својим понашањем и иступима нарушава углед Фонда .

Члан 19.

Директора Фонда именује и разрешава Извршно веће АП Војводине .

Мандат директора Фонда траје четири године и исто лице може поново бити
именовано за директора .

6

Директор
представља и заступа Фонд .
Директор може пуномоћјем своја овлашћења за потписивање и заступање
пренети на друго лице .

Члан 20.

Директор Фонда обавља следеће послове :
1. представља и заступа Фонд ,
2. извршава одлуке Управног одбора ,
3. организује и руководи пословањем Фонда
4. закључује уговоре у име и за рачун Фонда
5. доноси акт о организацији и систематизацији радних места у стручној служби
Фонда ,
6. руководи стручном службом ,
7. стара се о правилном вођењу материјалног и финансијског пословања и
врши права
наредбодавца за употребу средстава Фонда у складу са одлукама Управног
одбора ,
8. предлаже програм рада ,
9. обавља друге послове утврђене Статутом Фонда .

Члан 21.

Директор Фонда учествује у раду Управног одбора без права одлучивања .

Члан 22.

Надзорни одбор има председника и 2 члана које именује и разрашава
Скупштина АП Војводине на период од четири године , са могућношћу поновног
избора .

Члан 23.

Надзорни одбор обавља следеће послове :
1. Врши надзор над пословањем Фонда и о томе обавештава једном годишње
Управни одбор Фонда , Скупштину АП Војводине и Извршно веће АП Војводине
2. доноси Пословник о свом раду

Начин рада и одлучивања Надзорног одбора врши се у складу са Пословником
о раду Надзорног одбора .

Члан 24.

Члан Управног одбора или другог органа Фонда не може гласати , односно
одлучивати , о питањима у којима он , његов брачни друг , његов усвојитељ или

7
усвојеник
, његов сродник по крви у правој линији и у побочној линији
до четвртог степена , као и његов сродник по тазбини до другог степена , има
имовински интерес , нити о питањима која се односе на правно лице чији је
члан, у чијем управљању учествује, или у којем има имовински интерес .

Члан Управног одбора или другог органа Фонда обавезан је да пријави
председавајућем органа или тела чији је члан сукоб интереса из става 1. овог
члана који му је познат или му је морао бити познат , најкасније пре гласања о
питању које је на дневном реду .

IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ФОНДА

Члан 25.

За обављање појединих стручних послова из надлежности Фонда , Управни
одбор може формирати посебне Комисије и друга радна тела.

Надлежност , састав и начин рада радних тела утврђује се актом о њиховом
образовању .

V ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 26.

Пословном тајном сматрају се документа и подаци чије би саопштавање
неовлашћеном лицу штетило угледу и интересима Фонда .

Управни одбор Фонда одређује која се акта и подаци сматрају пословном
тајном .

Пословну тајну чува директор , чланови Управног одбора , руководећи радници
са посебним овлашћењима и одговорностима и радници који обаљају стручне и
административне послове .

VI ПОСТУПАК ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА

Члан 27.

Измене и допуне Статута врше се по поступку предвиђеном за његово
доношење .

8

Члан
28.

Тумачење Статута даје Управни одбор Фонда и обавезно је за Управни одбор ,
директора , Надзорни одбор и раднике Фонда .

VII ИМОВИНА ФОНДА

Члан 29.

Имовину Фонда чине средства остварена из основних извора финансирања
Фонда и друга средства која су остварена делатношћу Фонда .

VIII ОДГОВОРНОСТ ФОНДА

Члан 30.

За обавезе преузете у правном промету Фонд одговара целокупном својом
имовином .

Губици Фонда покривају се из средстава Фонда .

IX ПРЕСТАНАК ФОНДА

Члан 31.

Управни одбор предлаже Скупштини АП Војводине да донесе одлуку о
престанку рада Фонда уколико имовина Фонда у дужем временском периоду
није довољна за обављање минималних редовних делатности Фонда , а
околности случаја упућују на недвосмислен закључак да Фонд неће бити у
могучности да у догледном року обезбеди ова средства .

Скупштина АП Војводине одлучује о намени преостале имовине Фонда , на
предлог Управног одбора .

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Овај Статут ступа на снагу даном давања сагласности од стране Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине и обијавиће се у ” Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине “.

-->