Skip to main content

Law on Meetings and Demonstrations

6021

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU

Kanun Numarası : 2911
Kabul Tarihi : 6/10/1983
Yayımlandığı R Gazete : Tarih : 8/10/1983 Sayı : 18185
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 662

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
Madde 1 – Bu Kanun; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve
usuller ile ger çek ve tüzelkişilerin düzenleyecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yerini, zamanını, usul ve şartlarını,
düzenleme kurulunun görev ve sorumluluklarını, yetkili merciin yasaklama ve erteleme hallerini, güvenlik kuvvetlerinin
görev ve yetkileri ile ya sakları ve ceza hükümlerini düzenler.
Tanımlar
Madde 2 – Bu Kanunda geçen deyimlerden;
a) Toplantı; belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle o konuyu benimsetmek
için gerçek ve tüz elkişiler tarafından bu Kanun çerçevesinde düzenlenen açık ve kapalı yer toplantılarını,
b) Gösteri yürüyüşü; belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle o konuyu
benimsetmek için gerçek ve tüzelkişler tarafınd an bu Kanun çerçevesinde düzenlenen yürüyüşleri,
c) Mahallin en büyük mülki amiri; illerde vali, ilçelerde kaymakamı,
d) Mahallin güvenlik amirleri; illerde il emniyet müdürü ve il jandarma alay
komutanını, ilçelerde ilçe emniyet amiri veya komiseri ve ilçe jandarma bölük komutanını,
İfade eder.
Bir il'e bağlı ilçelerin, o ilin belediye sınırları icindeki kısımlarına ilişkin olarak bu Kanunun uygulaması yönünden
mahallin en büyük mülki amiri, ilin valis idir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı
Madde 3 – Herkes, önceden izin almaksızın, bu Kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç
saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.
(Değişik: 3/8/2002 -4771/5 md.) Yabancıların bu Kanun hükümlerine göre toplantı ve gösteri yürüyüşü
düzenlemeleri, İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. Yabancıların bu Kanuna göre düzenlenen toplantı ve gösteri
yürüyüşlerinde toplu luğa hitap etmeleri, afiş, pankart, resim, flama, levha, araç ve gereçler taşımaları, toplantının yapılacağı
mahallin en büyük mülkî idare amirliğine toplantıdan en az kırksekiz saat önce yapılacak bildirimle mümkündür.

6022

İstisnalar
Madde 4 – Aşağıda belirtilen toplantı ve faaliyetler bu Kanun hükümlerine tabi değildir.
a) Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, derneklerin, ticari
ortaklıkların ve diğer tüzel kişilirin özel kanunlarına ve kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı yer toplantıları,
b) Kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla kanun veya gelenek ve göreneklere göre
yapılacak toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlamalar,
c) Spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar,
d) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların Devlet ve Hükümet işleri hakkındaki toplantı ve konuşmaları ile Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyelreinin halk ile yapacakları sohbet niteliğindeki görüşmeler.
Seçim zamanına ilişkin hükümler
Medde 5 – Seçim zamanlarında yapılacak propaganda toplantıları ile ilgili k anun hükümleri saklıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yerleri
Toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı
Madde 6 – Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, tüm il veya ilçe sınırları içerisinde aşağıdaki hükümlere uyulma k şartıyla
her yerde yapılabilir.
Şehir ve kasabalarda ve gerekli görülen diğer yerlerde hangi meydan ve açık yerlerde veya yollarda toplantı veya
yürüyüş yapılabileceği ve bu toplantı ve yürüyüş için toplanma ve dağılma yerleri ile izlenecek yol ve yönler vali ve
kaymakamlarca kararlaştırılarak alışılmış araçlarla önceden duyrulur. Bu yerler hakkında sonradan yapılacak değişiklikler
duyurudan onbeş gün sonra geçerli olur. Toplantı yerlerinin tespitinde gidiş gelişi, güvenliği bozmayacak ve pa zarların
kurulmasına engel olmayacak biçimde, toplantıların genel olarak yapıldığı, elektrik tesisatı olan yerler tercih edilir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü zamanı
Madde 7 – Toplantı ve yürüyüşlere ve bu amaçla toplanmalara güne ş doğmadan başlanamaz.
Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler güneşin batışından bir saat önceye, kapalı yerlerdeki toplantılar saat 23.00'e
kadar sürebilir.
Umuma açık yer sayılma
Madde 8 – Toplantının yapıldığı yer, toplantı süresince umuma açık yer sayılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Toplantı Şekil ve Şartları
Düzenleme Kurulu
Madde 9 – (Değişik:26/3/2002 -4748/6 md.)
Bu Kanuna göre yapılacak toplantılar, fiil ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını doldurmuş, en az yedi kişiden oluşan
bir düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Bu kurul, kendi aralarından birini başkan seçer. Diplomatik dokunulmazlıkları
bulunan kişiler, dü zenleme kurulu başkan veya üyesi olamazlar.
Tüzel kişilerin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri, yetkili organlarının ararına bağlıdır.

6023

Bildirim verilmesi
Madde 10 – (Değişik: 3/8/2002 -4771/5 md.) Toplantı yapılabil mesi için, düzenleme kurulu üyelerinin tamamının
imzalayacakları bir bildirim, toplantının yapılmasından en az kırksekiz saat önce ve çalışma saatleri içinde, toplantının
yapılacağı yerin bağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlığa verilir.
Bu b ildirimde;
a) Toplantının amacı,
b) Toplantının yapılacağı yer, gün, başlayış ve bitiş saatleri,
c) Düzenleme kurulunun başkan ile üyelerinin açık kimlikleri, meslekleri ikametgahları ve varsa çalışma yerleri,
Belirtilir ve bildirime yönetmelikte gösterilecek belgeler eklenir.
Bu bildirim karşılığında gün ve saati gösteren alındı belgesi verilmesi zorunludur.
Bu bildirim, valilik veya kaymakamlıkça kabul edilmez veya karşılığında alındı belgesi verilmez ise keyfiyet bir
tutanakla tespit edilir. Bu halde noter vasıtasıyla ihbar yapılır. İhbar saati bildirimin verilme saati sayılır.
Aynı yerde, aynı gün toplantı yapmak üzere ayrı ayrı düzenleme kurullarınca bildirim verilmişse ilk verilen bildirim
geçerlidir. Diğerlerine durum hemen yazılı olarak bildirilir.
Toplantının yapılması
Madde 11 – Toplantı, 6 ncı madde hükümlerine uymak suretiyle bildirimde belirtilen yerde yapılır. Düzenleme
kurulu, kendi üyelerinden başkan dahil en az yedi kişiyi toplantının yapıldığı yerde bulundurmakla yükümlüdür. Bu husus,
katılanların kimlikleri belirtilmek suretiyle hükümet komiserince bir t utanakla tespit edilir.
Düzenleme kurulunun görev ve sorumlulukları
Madde 12 – Düzenleme kurulu, toplantının sükun ve düzenini, bildirimde yazılı amaç dışına çıkılmamasını
sağlamakla yükümlü ve sorumludur. Kurul, bunun için gerek en önlemleri alır ve gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinin
yardımını ister. Alınan önlemlere rağmen sükün ve düzenin sağlanamaması halinde, kurul başkanı toplantının sona
erdirilmesini hükümet . komiserinden isteyebilir.
Düzenleme kurulunun sor umluluğu, topluluk toplantı yerinden tamamen dağılıncaya kadar sürer,
Hükümet komiseri ve yetkileri
Madde 13 – Valilik ve kaymakamlıkça; hakim ve savcılar ve bu sınıftan sayılanlar ile Silahlı Kuvvetler, adalet, genel
ve özel ko lluk kuvvetleri mensupları hariç olmak üzere, il veya ilçelerdeki mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil
memurları ile diğer kamu görevlilerinden müdür, amir veya bunların yardımcıları arasından bir kişi, hükümet komiseri olarak
ve gerektiğinde iki kişi de hükümet komiseri yardımcısı olarak görevlendirilir.
Hükümet komiseri, toplantı yerinde uygun göreceği bir yerde bulunur ve toplantıyı teknik ses alma cihazları, fotoğraf
ve film makineleri gibi araçlarla tespit ettirebilir.

6024

Hükümet komiseri, 12 nci maddede öngörülen durumlarda düzenleme kurulu başkanının isteği veya toplantının
sürmesini imkansız kılacak derecede genel sükün ve düzeni bozacak ve suç teşkil edecek nitelikte sözle veya eylemle saldırılı
bir biçim al ması halinde toplantıyı sona erdirmeye yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Toplantının Ertelenmesi veya Yasaklanması
Düzenleme kurulunun toplantıyı geri bırakması
Madde 14 – Toplantı, toplantının yapılacağı saatten en az yirmidört saat önce düzenleme kurulunun çoğunluğu
tarafından, bildirimin verildiği valilik veya kaymakamlığa yazı ile bildirilmek şartıyla kırksekiz saati geçmemek üzere yalnı z
bir kez geri bırakılabilir.
Birden fazla toplantıları erteleme
Madde 15 – Bir il sınırı içinde aynı günde birden çok toplantı yapılmak istenmesi halinde vali, emrindeki güvenlik
kuvvetlerinin ve gerektiğinde yararlanabileceği diğer güçlerin bu toplantıların güvenlik içinde yapılmasını sağlamaya yeterli
olma dığı kanısına varırsa, toplantılardanbir kısmını on günü aşmamak üzere bir kez erteleyebilir. Bu ertelemede müracaat
önceliği göz önünde bulundurulur. (1)
Toplantının bölge valiliği ve İçişleri Bakanlığınca ertelenmesi
Madde 16 – a) Bir bölge valiliğine bağlı illerden; birden çok ilde aynı günde toplantı yapmak için bildirim verilmesi
üzerine, toplantı güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili valilerce bölge valiliğinden takviye istenmesi halinde, bölge valisi b u
isteklerin karşılanama yacağı kanısına varırsa, takviye gönderilemeyen illerdeki toplantılar on günü aşmamak üzere bölge
valiliğince bir kez ertelenebilir.
b) Aynı günde birden çok bölge valiliğine bağlı illerde toplantı yapmak için bildirim verilmesi üzerine, topla ntı
güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili bölge valilerince İçişleri Bakanlığından takviye istenmesi halinde, İçişleri Bakanlığı b u
isteklerin karşılanamayacağı kanısına, varırsa, takviye gönderilemeyen bölge valiliğine bağlı illerdeki toplantılar on günü
aşmamak üzere İçişleri Bakanlığınca bir kez ertelenebilir.
Ertelemede müracaat önceliği göz önünde bulundurulur. (1)
Toplantının ertelenmesi veya bazı hâllerde yasaklanması (1)
Madde 17 -(Değişik:26/3/2002 – 4748/6 md.)
Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel
ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebili r
veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir. (1)
Yasaklama veya erteleme kararının tebliği (1)
Madde 18 – Bölge valisi, Vali veya kaymakamlarca ertelenen veya yasaklanan veya İçişleri Bakanl ığı tarafından
ertelenen toplantılara ilişkin gerekçeli erteleme veya yasaklama kararı toplantının başlama saatinden
enaz yirmidört saat önce bir yazı ile düzenleme kurulu başkanına veya bulunamadığı takdirde üyelerden birine tebliğ
edilir. Vali veya kaymakamlarca ertelenen veya yasaklanan toplantılar hakkında bölge valiliğine ve İçişleri Bakanlığına,
bölge valilerince ertelenen veya yasaklanan toplantılar için de İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.
___________________
(1) 15 ve 16 ncı maddelerde geçen otuz  ibareleri, 30/7/2003 tarihli ve 4963 sayılı Kanunun 18 ve 19 uncu maddesiyle on  olarak ;, 20
nci madde ile de 17 inci maddenin başlığı Toplantının yasaklanması veya ertelenmesi  iken metne işlendiği şekilde, metin içerisinde
yer alan ”ya saklayabilir veya iki ayı aşmamak üzere erteleyebilir.” ibaresi de “bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç
işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir.” olarak değiştirilmiş; 21 inci madde ile de, 18 inci
maddenin baş lığı “Yasaklama veya erteleme kararının tebliği” iken ve metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

6025

17 nci maddede belirtilen durumlarda; toplantının en az yirmidört saat önce tebliğ şartı aranmaksızın bölge valiliği,
valilik veya kayma kamlıklarca ertelenebileceği veya yasaklanabileceği haller yönetmelikte gösterilir.
Toplantının ertelenen günden sonraki bir günde yapılabilmesi, düzenleme kurulunun 10 uncu maddeye göre yeni
bildirimde bulunmasına bağlıdır. (1)

İl veya ilçelerde bütün toplantıların ertelenmesi veya yasaklanması (2)
Madde 19 – (Değişik birinci cümle:26/3/2002 -4748/6 md.)
Bölge valisi, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla bölgeye dahil illerin birinde veya birkaçında ya da bir ilin bir veya
birkaç ilçesinde bütün toplantıları bir ayı geçmemek üzere erteleyebilir. (Değişik ikinci cümle: 30/ 7/2003 -4963/22 md.)
Valiler de aynı sebeplere dayalı olarak ve suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde; ile bağlı ilçel erin
birinde veya birkaçında bütün toplantıları bir ayı geçmemek üzere yasaklayabilir.
Yasaklama k ararı gerekçeli olarak verilir Kararın özeti yasaklamanın uygulanacağı yerlerde mutat vasıtalarla ilan
edilir.Ayrıca, İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Gösteri Yürüyüşlerinin Şekil ve Şartları ile Ertelenmesi veya Yasaklanması

Gösteri yürüyüşlerinde uygulanacak hükümler
Madde 20 – Gösteri yürüyüşlerinin şekil ve şartları ile ertelenmesi veya yasaklanması hakkında da bu Kanunun 3
üncü ve 4 üncü bölümlerindeki hükümler uygulanır.
Şehir ve kasaba içindeki genel yollar üzerinde yapılacak yürüyüşlere ait bildirimlerde, 6 ncı madde gereğince ilan
olunan yol ve yönlere uyulmak şartıyla, yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma yeri ile izlenecek yol ve dağılma yerinin
belirtilmesi zorunl udur.
ALTINCI BÖLÜM
Yasaklar ve Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Amaç dışı toplantı ve gösteri yürüyüşü
Madde 21 – (Mülga : 26/3/2002 -4748/7 md.)
Yasak yerler
Madde 22 – Genel yollar ile parklarda, mabetlerde, kamu hi zmeti görülen bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde ve
Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapılamaz ve şehirlerarası karayollarında
gösteri yürüyüşleri düzenlenemez.
Genel meydanlardaki topla ntılarda, halkın ve ulaşım araçlarının gelip geçmesini sağlamak üzere valilik ve
kaymakamlıklarca yapılacak düzenlemelere uyulması zorunludur.

____________________
(1) Bu maddede geçen “yasaklanan veya ertelenen” ibareleri “ertelenen veya yasaklanan”, “y asaklama veya ertelenen” ibaresi “erteleme
veya yasaklama”, “yasaklanabileceği veya ertelenebileceği ibaresi”ertelenebileceği veya yasaklanabileceği” olarak 30/7/2003 t arihli
ve 4963 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile değiştirilmiştir.
(2) Bu maddenin baş lığı “İl veya İlçelerde bütün toplantıların yasaklanması” iken, 30/7/2003 tarihli ve 4963 sayılı Kanunun 22 nci
maddesiyle "İl veya ilçelerde bütün toplantıların ertelenmesi veya yasaklanması” olarak, madde metninde geçen “üç” ibaresi is e “bir”
olarak değ iştirilmiş ve metne işlenmiştir.

6026

Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri
Madde 23 – a) 9 ve 10 uncu madde hükümlerine uygun biçimde bildirim verilmeden veya toplantı veya yürüyüş için
belirtilen gün ve saatten önce veya sonra;
b) (Değişik: 30/7/1998 – 4378/1 md.) Ateşli silahlar veya patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici aletler veya
taş, sopa, demir ve lastik çubuklar,boğma teli veya zincir gibi bereleyici ve boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yarala yıcı
eczalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzeri maddeler ile yasadışı örgüt ve topluluklara ait ambl em
ve işaret taşınarak veya bu işaret ve amblemleriüzerinde bulunduran üniformayı andırır giysiler giyilerek veya kimliklerini
gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen bez vesair unsurlarla örterek toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma ve
kanunların suç saydığı nitelik taşıyan afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçler taşınarak veya bu nitelikte sloga nlar
söylenerek veya ses cihazları ile yayınlanarak,
c) 7 nci madde hükümleri gözetilmeksizin,
d) 6 ve 10 uncu maddeler gereğince belirtilen yerler dışında,
e) 20 nci maddedeki yöntem ve şartlara ve 22 nci maddedeki yasak ve önlemlere uyulmaksızın,
f) 4 üncü madde ile Kanun kapsamı dışında bırakılan konularda kendi amaç, kural ve sınırları dışına çıkılarak,
g) Kanunların suç saydığı maksatlar için,
h) Bildirimde belirtilen amaç dışın a çıkılarak,
i) Toplantı ve yürüyüşün 14, 15, 16, 17 ve 19 uncu maddelere dayanılarak yasaklanması veya ertelenmesi halinde
tespit edilen erteleme veya yasaklama süresi sona ermeden,
j) 13 üncü maddenin 3 üncü fıkrasına göre hükü met komiserince toplantının sona erdirildiği halde,
k) 21 inci madde hükmüne aykırı olarak,
l) 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükmüne uyulmadan,
Yapılan toplantılar veya gösteri yürüyüşleri Kanuna aykırı sayılır.
Toplantı veya gösteri yürüyüşünün dağıtılması
Madde 24 – Kanuna uygun olarak başlayan bir toplantı veya gösteri yürüyüşü, daha sonra 23 üncü maddede
belirtilen kanuna aykırı durumlardan bir veya birkaçının vukubulması sebebiyle, K anuna aykırı toplantı veya gösteri
yürüyüşü haline dönüşürse:
a) Hükümet komiseri toplantı veya gösteri yürüyüşünün sona erdiğini bizzat veya düzenleme kurulu aracılığı ile
topluluğa ilan eder ve durumu en seri vasıta ile mahallin en büyük mül ki amirine bildirir.
b) Mahallin en büyük mülki amiri, yazılı veya acele hallerde sonradan yazı ile teyit edilmek kaydıyla sözlü emirle,
mahallin güvenlik amirlerini veya bunlardan birini görevlendirerek olay yerine gönderir.
Bu amir, topluluğa Kanuna uyularak dağılmalarını, dağılmazlarsa zor kullanılacağını ihtar eder. Topluluk dağılmazsa
zor kullanılarak dağıtılır. Bu gelişmeler hükümet komiserince tutanaklarla tespit edilerek en kısa zamanda mahallin en büyük
mülki amirine tev di edilir.
(a) ve (b) bentlerindeki durumlarda güvenlik kuvvetlerine karşı fiili saldırı veya mukavemet veya korudukları yerlere
ve kişilere karşı fiili saldırı hali mevcutsa, ihtara gerek olmaksızın zor kullanılır.

6027

Toplantı ve gösteri yürüyüşüne 23 üncü madde (b) bendinde yazılı silah, araç, alet veya maddeler veya sloganlarla
katılanların bulunması halinde bunlar güvenlik kuvvetlerince uzaklaştırılarak toplantı ve gösteri yürüyüşüne devam edilir.
Ancak, bunların say ıları ve davranışları toplantı veya gösteri yürüyüşünü Kanuna aykırı addedilerek dağıtılmasını
gerektirecek derecede ise yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.
Toplantı ve gösteri yürüyüşüne silah, araç, alet veya maddeler veya sloganlarla katı lanların tanınması ve
uzaklaştırılmasında düzenleme kurulu güvenlik kuvvetlerine yardım etmekle yükümlüdür.
Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinin Kanuna aykırı olarak başlaması hallerinde; güvenlik kuvvetleri mensupları,
olayı en seri şekilde mahallin en büyük mülki amirine haber vermekle beraber, mevcut imkanlarla gerekli tedbirleri alır ve
olaya müdahale eden güvenlik kuvvetleri amiri, topluluğa dağılmaları, aksi halde zor kullanılarak dağıtılıcakları ihtarında
bulunur ve topluluk dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılır.
Suç işleyenlerin yakalanması
Madde 25 – Topluluk içinde suç işleyenleri ve suçluları yakalamak için 24 üncü maddede belirtilen emir ve
ihtarların yapılmasına gerek yoktur.
Çağrı ve propaga nda araçları
Madde 26 – Toplantı veya yürüyüşlere ilişkin çağrı veya propoganda amacıyla kullanılan basılı veya çoğaltılmış
veya el ile yazılmış davetiye, levha ve ilanlarda düzenleme kurulu başkanı ile en az altı üyesinin adları, soyadları ve
imzalarının bulunması; bunlardan asılması gerekenlerin, Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen yönteme de uyulmak şartıyla
valilik veya kaymakamlıklarca önceden tespit edilmiş yerlere asılması zorunludur.
Bu propaganda ve çağrı alet ve araçları nda, halkı suç işlemeye özendiren veya kışkırtan yazı veya resim bulunması
yasaktır.
Toplantı veya gösteri yürüyüşünün yapılacağı tarihten bir önceki günden toplantı veya gösteri yürüyüşünün
başlayacağı saate kadar, güneşin doğuşundan batışına kadarki zaman içinde olmak kaydıyla ses yükselten veya ileten
herhangi bir alet veya araç ile çağrı yapılabilir. Bu süre dışında çağrı için sözü geçen alet veya araçlar kullanılamaz.
Kapalı yer toplantılarında, ses yükseltici alet veya araçl arla dışarıya yayın yapılamaz.
Kışkırtma yasağı
Madde 27 – Halka karşı, doğrudan doğruya veya ses yükselten veya ileten herhangi bir alet veya araç ile söz
söyleyerek veya seslenerek veya basılmış veya çoğaltılmış veya elle yazılm ış veya çizilmiş kağıtları duvarlara veya diğer
yerlere yapıştırarak veya dağıtarak veya benzeri araç ve yollarla halkı Kanuna aykırı toplantı veya yürüyüşe özendirmek veya
kışkırtmak yasaktır.
Bu hareketler güvenlik kuvvetlerince derhal mened ilir.

6028

YEDİNCİ BÖLÜM
Ceza Hükümleri

Yasaklara aykırı hareket
Madde 28 – (Değişik: 23/1/2008 -5728/422 md.)
Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya yönetenlerle bunların hareketlerine k atılanlar, fiil
daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
10 uncu madde gereğince verilecek bildirimde düzenleme kurulu üyesi olarak gösterilenlerden 9 uncu maddede belli
edilen nitelikleri taşımayanlar, toplantı veya yürüyüşün yapılması hâlinde, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
11 ve 12 nci maddelerde yazılı görevleri yerine getir meyen düzenleme kurulu üyeleri, altı aydan iki yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.
Güvenlik kuvvetlerine veya hükümet komiserine veya yardımcılarına veya hükümet komiseri tarafından toplantı veya
yürüyüş safahatının teknik araç ve gereçlerle tespit için görevlendirilenlere bu görevlerini yaptıkları sırada cebir ve şiddet
veya tehdit veya nüfuz ve müessir kuvvet sarfetmek suretiyle mani olanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı
gerektirmediği takdirde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası hük molunur.
Toplantı veya yürüyüşü engelleyenler'
Madde 29 – Toplantı veya yürüyüş yapılmasına engel olan veya devamına imkan vermeyecek tertipler ile toplantı veya
yürüyüşü ihlal eden kimse, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayr ı bir suç teşkil etmediği takdirde dokuz aydan bir yıl altı aya
kadar hapis (…) (1)cezası ile cezalandırılır. (1)
Huzur ve sükünu bozanlar
Madde 30 – Yapılmakta olan toplantı veya yürüyüşte huzur ve sükünu bozmak maksadıyla tehdi t veya hakaret veya
saldırı veya mukavematte bulunanlar veya başka bir suretle huzur ve sükünun bozulmasına sebebiyet verenler, fiil daha ağır
bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis (…) (1) cezası ile cezalandırılır. (1)
Kanuna aykırı propaganda vasıtaları ve suç işlemeye teşvik
Madde 31 – Düzenleme kurulu başkanı ve en az altı üyesinin ad ve soyadları ile imzalarını taşımayan 26 ncı
maddede yazılı propaganda vasıtal arını hazırlayanlar, yazdıranlar, bastıranlar, propaganda maksadıyla kullananlar veya sair
surette 26 ncı maddedeki yasak ve şartlara uymayanlar altı aydan bir yıla kadar hapis (…) (1) cezası ile cezalandırılır. (1)
Bu propaganda vasıtaların da halkı suç işlemeye teşvik ve tahrik eder mahiyette yazı veya resim veya işaret bulunursa
veya bu maksatla başka araçlar kullanılmış olursa, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde
failleri bir yıl altı aydan üç yıla ka dar hapis (…) (1) cezası ile cezalandırılır. (1)
Teşvik ve tahrik neticesi olarak suç işlenir veya suçun icrasına teşebbüs edilirse, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren
ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde teşvik veya tahrikte bulunanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis (…) (1) cezası ile
cezalandırılır. (1)
–––––––––––––––
(1) 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 423 üncü maddesiyle; 29 uncu maddesinde yer alan “ve beşbin liradan onbin liraya kadar ağır
para” ibaresi, 424 üncü maddesiyl e; 30 uncu maddesinde yer alan “ve beşbin liradan yirmibin liraya kadar ağır para” ibaresi, 425
inci maddesiyle; 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve beşbin liradan otuzbin liraya kadar ağır para” ibaresi, i kinci
fıkrasında yer alan “ve onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para” ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan “ve yirmibin liradan
yüzbin liraya kadar ağır para” ibaresi madde metinlerinden çıkartılmıştır.

6029

Direnme (1)
Madde 32 – (Değişik: 22/7/2010 – 6008/1 md.)
Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılanlar, ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar
ederlerse, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçu, toplantı ve gösteri yürüyüşünü tertip e denlerin
işlemesi halinde, bu fıkra hükmüne göre verilecek ceza yarı oranında artırılarak hükmolunur.
İhtara ve zor kullanmaya rağmen kolluk görevlilerine karşı cebir veya tehdit kullanılarak direnilmesi halinde, ayrıca
26/9/2004 tarihli ve 52 37 sayılı Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinde tanımlanan suçtan dolayı da cezaya hükmolunur.
23 üncü maddede yazılı hallerden biri gerçekleşmeden veya 24 üncü madde hükmü yerine getirilmeden yetki sınırı
aşılarak toplantı veya gösteri yür üyüşlerinin dağıtılması halinde, yukarıdaki fıkralarda yazılı fiilleri işleyenlere verilecek
cezalar, dörttebire kadar indirilerek uygulanabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.
Toplantı ve yürüyüşe silahlı katılanlar
Madde 33 – (Değişik: 22/7/2010 – 6008/2 md.)
Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 23 üncü maddenin (b) bendinde sayılan silah veya araçları taşıyarak katılanlar, altı
aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Silah veya aracın ateşli s ilah ya da patlayıcı veya yakıcı madde olması
durumunda, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. Silah veya aracın bulundurulmasının suç oluşturması halinde, ayrıca bu
suçtan dolayı da ilgili hakkında kanun hükümlerine göre cezaya hükmolunur.
Toplantı ve gösteri yürüyüşünün kanuna aykırı olması halinde ve dağılmamak için direnildiği takdirde, ayrıca 32 nci
madde hükümlerine göre cezaya hükmolunur.
Tahrikçiler ve suç ortakları
Madde 34 – 27 nci maddedeki yasağa aykırı hareket edenler toplantı veya yürüyüş vukubulmamış veya vukubulmuş
olup da ilk emir ve ihtar üzerine dağıtılmış ise, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde bir yıl
altı aydan dört yıla, toplantı ve yürüyüş zorla dağıtılm ış ise üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Çocuklar hakkında uygulanmayacak hüküm
MADDE 34/A – (Ek: 22/7/2010 – 6008/3 md.)
Bu Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılarak direnme suçunu veya katıldıkları toplantı ve gösteri
yürüyüşleri sırasında propaganda suçunu işleyen çocuklar hakkında bu suçlara bağlı olarak ayrıca 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

–––––––––––––––
(1) 22/7/2010 tarihli ve 6008 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu maddenin “Hükümet emrine karşı gelenler ” olan başlığı metne işlendiği
şekilde değiştirilmiştir.

6030
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Suçüstü hükümlerinin uygu lanması
Madde 35 – (Mülga: 23/1/2008 -5728/578 md.)
Hükümet komiserine verilecek ücret
Madde 36 – Hükümet komiserine ve yardımcılarına verilecek ücret, miktarı İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca her yıl
ortaklşa tespit edilir ve bu ücret İçişleri Bakanlığı bütçesine konacak ödenekten karşılanır.
Yönetmelik düzenlenmesi
Madde 37 – Düzenleme kurulunun, hükümet komiseri ve yardımcılarının, güvenlik kuvvetlerinin ve görevli askeri
birliklerin görev, yetki ve s orumluluklarının uygulanış biçimi ile bu Kanunun 10 ve 18 inci maddelerinde belirtilen hususlar
ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Adalet, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca bu Kanunun yayımı
tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılacak ve Resmi Gazetede yayımlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Saklı hükümler
Madde 38 – İl İdaresi Kanunu ile diğer kanunlardaki bu Kanun kapsamına giren konularla ilgili yetkiler saklıdır.
Kaldırılan hükümler
Madde 39 – 10/2/1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında Kanun yürürlükten
kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 – Kanunun 6 ve 26 ncı maddelerine göre yapılacak tespit ve ilan bu Kanunun yayımı tarihinden
itibaren üç ay içinde yapılır.
Geçici Madde 2 – Bölge valilikleri kuruluncaya kadar geçecek süre içinde bu Kanun gereğince bölge valilerine
tanınmış bulunan erteleme yetkisi İçişleri Bakanlığı tarafından ku llanılır.
Yürürlük
Madde 40 – Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 41 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6030 -1/6031

2911 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanun Yürürlüğe
No. 2911 sayılı Kanunun değişen maddeleri giriş tarihi
4378 – 2/8/1998
4748 – 9/4/2002
4771 – 9/8/2002
4963 – 7/8/2003
5728 28, 29, 30, 31, 32, 35 8/2/2008
6008 32, 33, 34/A 25/7/2010

-->