Decree on Issues of Promotion of Development of Civil Society

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 32/2012 Питання сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні З метою забезпечення діяльності Президента України щодо реалізації державної політики, спрямованої на формування сприятливого середовища для дальшого становлення в Україні громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму взаємодії його інститутів з державними органами та органами місцевого самоврядування на засадах партнерства та взаємної відповідальності, досягнення європейських стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина, керуючись частиною другою статті 102, пунктом 28 частини першої статті 106 Конституції України, постановляю: 1. Утворити Координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства (далі – Координаційна рада) як допоміжний орган при Президентові України. 2. Призначити CТАВНІЙЧУК Марину Іванівну – Радника Президента України – Керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України головою Координаційної ради. 3. Затвердити такі, що додаються: Положення про Координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства; персональний склад Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства. 4. Національному інституту стратегічних досліджень із залученням представників інститутів громадянського суспільства підготувати доповідь про стан розвитку громадянського суспільства в Україні на основі узагальнення результатів досліджень із цих питань та подати її у місячний строк Координаційній раді. 5. Координаційній раді підготувати та внести у місячний строк у встановленому порядку проекти Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та плану першочергових заходів щодо її реалізації. 6. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 15 вересня 2005 року №1276 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»; статтю 3 Указу Президента України від 9 червня 2008 року №525 «Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів». 7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 25 січня 2012 року ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 25 січня 2012 року №32/2012 ПОЛОЖЕННЯ про Координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства 1. Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства (далі – Координаційна рада) є допоміжним органом при Президентові України, створеним для забезпечення діяльності Президента України щодо реалізації державної політики та впровадження системних заходів, спрямованих на формування сприятливого середовища для дальшого становлення в Україні громадянського суспільства, підвищення ролі його інститутів у здійсненні державної політики, а також досягнення європейських стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина. 2. Координаційна рада у своїй роботі керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням. Координаційна рада вносить з питань, що належать до основних завдань та напрямів її діяльності, пропозиції Президентові України. 3. Основними завданнями Координаційної ради є: 1) розроблення з урахуванням суспільно-політичних процесів, що відбуваються в Україні, та кращого світового досвіду концептуальних напрямів та механізмів державного сприяння розвитку громадянського суспільства; 2) підготовка на основі розроблених напрямів та з урахуванням пропозицій державних органів, інститутів громадянського суспільства проекту Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

(далі – Стратегія), проектів плану першочергових заходів і щорічних планів щодо реалізації Стратегії; 3) сприяння проведенню громадських обговорень, наукових конференцій, круглих столів з питань розвитку в Україні громадянського суспільства, забезпечення та захисту прав і свобод людини, а також вивчення громадської думки з питань, віднесених до її відання; 4) здійснення аналізу ефективності реалізації Стратегії, загального моніторингу стану виконання плану першочергових заходів і щорічних планів щодо реалізації Стратегії та підготовка пропозицій з їх коригування; 5) підготовка, розгляд законопроектів щодо сприяння розвитку в Україні громадянського суспільства, які пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України, проектів актів Президента України у цій сфері та підготовка пропозицій до проектів; 6) участь у підготовці послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України; 7) сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів з інститутами громадянського суспільства. 4. Координаційна рада має право: 1) запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань; 2) заслуховувати інформацію керівників центральних органів виконавчої влади про стан виконання заходів щодо реалізації Стратегії, виконання плану першочергових заходів і щорічних планів щодо реалізації Стратегії; 3) запрошувати на свої засідання та залучати для обговорення відповідних питань керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, а також експертів; 4) утворювати тимчасові експертні та робочі групи для опрацювання окремих питань діяльності Координаційної ради; 5) залучати в разі потреби в установленому порядку до опрацювання окремих питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування,

об’єднань громадян, а також експертів, учених, фахівців; 6) ініціювати проведення громадського обговорення проектів законів України, актів Президента України з питань розвитку в Україні громадянського суспільства; 7) ініціювати проведення конференцій, круглих столів, дискусій, нарад з питань, віднесених до її відання. 5. Координаційна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, Апаратом Ради національної безпеки і оборони України, органами Верховної Ради України та її Апаратом, Кабінетом Міністрів України та його Секретаріатом, центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, науковими та іншими установами, організаціями, а також із відповідними органами інших держав і міжнародних організацій. 6. Координаційна рада утворюється у складі голови Координаційної ради та інших членів, які беруть участь в її роботі на громадських засадах. Персональний склад Координаційної ради затверджується Президентом України. У разі потреби голова Координаційної ради вносить Президентові України пропозиції про зміни до персонального складу Координаційної ради. 7. Голова Координаційної ради: 1) здійснює загальне керівництво діяльністю Координаційної ради, визначає порядок її роботи та скликає і головує на засіданнях Координаційної ради; 2) забезпечує організацію діяльності Координаційної ради, підготовку з урахуванням пропозицій членів Координаційної ради, державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства планів її роботи, питань порядку денного засідань Координаційної ради; 3) здійснює моніторинг реалізації рішень Координаційної ради та регулярно (не рідше одного разу на квартал) інформує Президента України про хід їх реалізації; 4) представляє Координаційну раду у взаємодії з іншими органами, організаціями. 8. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше

половини від її складу. 9. Засідання Координаційної ради є відкритими і гласними. Відкритість засідань Координаційної ради забезпечується шляхом створення умов для присутності на них представників засобів масової інформації, гласність – шляхом розміщення інформації про діяльність Координаційної ради, підготовлених нею матеріалів на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Президента України. Координаційна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність. 10. Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційної ради. Рішення Координаційної ради оформлюється протоколом, який підписується головою Координаційної ради. У разі необхідності Координаційна рада подає пропозиції щодо видання в установленому порядку актів Президента України, надання Главою держави доручень, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів. 11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами. 12. Координаційна рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням. Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН !