Anti-Money Laundering Act

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


พระราชบัญญัติ ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ ง ม า ต ร า ๒ ๙ ป ร ะ ก อ บ กั บ ม า ต ร า ๓ ๕ ม า ต ร า ๓ ๗ ม า ต ร า ๔ ๘ แ ล ะ ม า ต ร า ๕ ๐ ข อ งรั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒” มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “ความผิดมูลฐาน” หมายความวา๒ (๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ๑ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๙ ก/หนา ๔๕/๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒ความผิดตามกฎหมายดังตอไปนี้เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญ ญั ติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดวย ๑) ความผิดตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒) ความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ (มาตรา ๒๒) ๓ ) ความผิดฐานสนั บสนุนทางการเงินแกการกอการราย ตามพระราชบั ญญั ติป องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง) ๔) ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรา ๒๕ วรรคสอง) ๕) ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉอโกงภาษีตามประมวลรัษฎากร (มาตรา ๓๗ ตรี)

๒ (๒)๓ ค วาม ผิ ดเกี่ยวกั บ ก ารค าม นุ ษ ย ต าม กฎ ห ม าย วาด วย ก ารป องกั น แล ะป ราบ ป ราม ก าร ค า ม นุ ษ ย ห รือ ค ว าม ผิ ด ต า ม ป ร ะม ว ล ก ฎ ห ม า ย อ าญ า ใน ค ว า ม ผิ ด เกี่ ย ว กั บ เพ ศ เฉ พ า ะที่ เกี่ ย ว กั บ การเปนธุระจัดหา ลอไป พาไป หรือรับไวเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใครของผูอื่น หรือความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทําเพื่อหากําไรหรือเพื่ออนาจาร หรือโดยทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัวเด็กหรือผูเยาวซึ่งถูกพรากนั้น หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหาลอไปหรือชักพาไปเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือสถานการคาประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี (๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน (๔)๔ ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือกระทําโดยทุจริตตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยซึ่งกระทําโดยกรรมการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชนเกี่ยวของในการดําเนินงานของสถาบันการเงินนั้น (๕) ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น (๖) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยที่กระทําโดยอางอํานาจอั้งยี่ หรือซองโจรตามประมวลกฎหมายอาญา (๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร (๘)๕ ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา (๙)๖ ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับ การเปนผูจัดใหมีการเลนการพนันโดยไมไดรับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทําความผิดรวมกันมีมูลคาตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป หรือเปนการจัดใหมีการเลนการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (๑๐)๗ ความผิดเกี่ยวกับการเปนสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกําหนดเปนความผิด (๑๑)๘ ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการชวยจําหนาย ซื้อ รับจํานํา หรือรับไวดวยประการใดซึ่งทรัพยที่ไดมาโดยการกระทําความผิดอันมีลักษณะเปนการคา ๓ มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔ มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๕มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๘ ) เพิ่มโดยพระราชกําห นดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๖ มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๙) แกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๗มาตรา ๓ นิ ยาม คําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑ ๐ ) เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติป องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

๓ (๑ ๒)๙ ค ว า ม ผิ ด เกี่ ย ว กั บ ก าร ป ล อ ม ห รือ ก า ร แ ป ล งเงิน ต ร า ด ว งต ร า แ ส ต ม ป แ ล ะตั๋ ว ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนการคา (๑๓)๑ ๐ ความผิดเกี่ยวกับการคาตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอม หรือการละเมิดทรัพยสินทางปญ ญ าของสินคา หรือความผิดตามกฎห มายที่เกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสิน ทางปญญาอันมีลักษณะเปนการคา (๑๔)๑ ๑ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส หรือหนังสือเดินทาง ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนปกติธุระหรือเพื่อการคา (๑ ๕)๑ ๒ค วาม ผิ ด เกี่ ย วกับ ท รัพ ย าก รธรรม ช าติ ห รือสิ่งแวด ล อม โด ยก ารใช ยึ ด ถื อ ห รือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบดวยกฎหมายอันมีลักษณะเปนการคา (๑๖)๑ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการประทุษรายตอชีวิตหรือรางกายจนเปนเหตุใหเกิดอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อใหไดประโยชนซึ่งทรัพยสิน (๑๗)๑ ๔ ความผิดเกี่ยวกับการหนวงเหนี่ยวหรือกักขังผูอื่นตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชนหรือเพื่อตอรองใหไดรับผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง (๑๘)๑ ๕ ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ฉอโกงหรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนปกติธุระ (๑๙)๑ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันเปนโจรสลัดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด (๒ ๐)๑ ๗ ค ว าม ผิ ด เกี่ ย ว กั บ ก าร ก ระ ทํ าอั น ไม เป น ธร รม เกี่ ย ว กั บ ก าร ซื้ อ ข าย ห ลั ก ท รัพ ย ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับ ๘มาตรา ๓ นิ ยาม คําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑ ๑ ) เพิ่มโดยพระราชบัญญั ติป องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๙มาตรา ๓ นิ ยาม คําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑ ๒ ) เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติป องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑ ๐มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๓) เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑ ๑มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๔) เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑ ๒มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๕) เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑ ๓มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๖) เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑ ๔มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๗) เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑ ๕มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๘) เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑ ๖มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๙) เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

๔ สัญญาซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปนธรรมที่มีผลกระทบตอราคาการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาหรือเกี่ยวกับการใชขอมูลภายในตามกฎหมายวาดวยการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา (๒๑)๑ ๘ ความผิดตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดดอกไมเพลิง แ ล ะสิ่ งเที ย ม อ าวุ ธ ป น เฉ พ าะที่ เป น ก า รค าอ าวุ ธ ป น เค รื่อ งก ระสุ น ป น แ ล ะวัต ถุ ระเบิ ด แล ะค ว าม ผิ ด ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณ ฑเฉพาะที่เปนการคายุทธภัณ ฑเพื่อนําไปใชในการกอการราย การรบ หรือการสงคราม ค ว า ม ผิ ด มู ล ฐ า น ต า ม ว ร ร ค ห นึ่ ง ใ ห ห ม า ย ค ว า ม ร ว ม ถึ ง ก า ร ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด อ า ญ า นอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระทําความผิดนั้นไดกระทําลงในราชอาณาจักรจะเปนความผิดมูลฐานดวย๑ ๙ “ธุรกรรม” หมายความวา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม สัญญาหรือการดําเนินการใดๆ กับผูอื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”๒ ๐ หมายความวา ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และใหหมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมดังกลาวดวย “ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด” หมายความวา (๑)๒ ๑ เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน ฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน แ ล ะ ให ร ว ม ถึ ง เงิน ห รื อ ท รั พ ย สิ น ที่ ได ใช ห รื อ มี ไว เพื่ อ ใช ห รื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด มู ล ฐ า น หรือความผิดฐานฟอกเงิน (๒) เงิน หรือทรัพยสินที่ ไดมาจากการจําห นาย จาย โอน ดวยป ระการใดๆ ซึ่งเงินห รือทรัพยสินตาม (๑) หรือ (๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) หรือ (๒) ทั้งนี้ ไมวาทรัพยสินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจําหนาย จาย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไป กี่ครั้งและไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลใด “สถาบันการเงิน” หมายความวา ๑ ๗มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๒๐) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑ ๘มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๒๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑ ๙มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒ ๐มาตรา ๓ นิยามคําวา “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒ ๑มาตรา ๓ นิยามคําวา “ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด” (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

๕ (๑)๒ ๒ ธนาคารพาณิ ชย บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวย ธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ (๒)๒ ๓ บริษัทหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (๓)๒ ๔ (ยกเลิก) (๔) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย (๕)๒ ๕ สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เฉพาะสหกรณที่มีทุนดําเนินการซึ่งมีมูลคาหุนรวมตั้งแตสองลานบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงคดําเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ใหกู ใหสินเชื่อรับจํานอง หรือรับจํานําทรัพยสิน หรือจัดใหไดมาซึ่งเงินและทรัพยสินตางๆ โดยวิธีใดๆ (๖) นิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกับการเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง “กองทุน”๒ ๖ หมายความวา กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน “ก รรม ก าร” ห ม าย ค ว าม วา ก รรม ก ารป องกั น แ ล ะป ร าบ ป ราม ก าร ฟ อก เงิน แ ล ะใหหมายความรวมถึงประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดวย “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน “รองเลขาธิการ” หมายความวา รองเลขาธิการคณ ะกรรมการปองกันและปราบปราม การฟอกเงิน “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได หมวด ๑ บททั่วไป ๒ ๒ มาตรา ๓ นิยามคําวา “สถาบันการเงิน” (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ ๓ มาตรา ๓ นิยามคําวา “สถาบันการเงิน” (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ ๔ ม าต รา ๓ นิ ย าม คํ า วา “ส ถ าบั น ก า รเงิน” (๓ ) ย ก เลิ ก โด ย พ ระร าช บั ญ ญั ติ ป องกั น และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ ๕มาตรา ๓ นิยามคําวา “สถาบันการเงิน” (๕) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒ ๖มาตรา ๓ นิยามคําวา “กองทุน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๖ มาตรา ๕ ผูใด (๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อซุกซอนหรือปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอื่นไมวากอน ขณะหรือหลังการกระทําความผิด มิให ตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ (๒) กระทําดวยประการใดๆ เพื่อปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงการไดมาแหลงที่ตั้ง การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใดๆ ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด (๓)๒ ๗ ไดมา ครอบครอง หรือใชทรัพยสิน โดยรูในขณะที่ไดมา ครอบครอง หรือใชทรัพยสินนั้นวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ผูนั้นกระทําความผิดฐานฟอกเงิน มาตรา ๖ ผูใดกระทําความผิดฐานฟอกเงิน แมจะกระทํานอกราชอาณาจักรผูนั้นจะตอง รับโทษในราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ถาปรากฏวา (๑) ผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทยหรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย (๒) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคใหความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ (๓) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และการกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมายของรัฐ ที่การกระทําเกิดขึ้นในเขตอํานาจของรัฐนั้น หากผูนั้นไดปรากฏตัวอยูในราชอาณาจักรและมิไดมีการสงตัวผูนั้นออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม มาตรา ๗ ในความผิดฐานฟอกเงิน ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น (๑) สนับสนุนการกระทําความผิดหรือชวยเหลือผูกระทําความผิดกอนหรือขณะกระทําความผิด (๒) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใดๆ หรือกระทําการใดๆ เพื่อชวยใหผูกระทําความผิดหลบหนีหรือเพื่อมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ หรือเพื่อใหไดรับประโยชน ในการกระทําความผิด ผูใดจัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ที่พํานัก หรือที่ซอนเรน เพื่อชวยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของตนใหพนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได มาตรา ๘ ผูใดพยายามกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ มาตรา ๙ ผูใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ถาไดมีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ไดมีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผูสมคบกันนั้นตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๒ ๗ มาตรา ๕ (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

๗ ในกรณีที่ความผิดไดกระทําถึงขั้นลงมือกระทําความผิด แตเนื่องจากการเขาขัดขวางของ ผูสมคบทําใหการกระทํานั้นกระทําไปไมตลอดหรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํานั้นไมบรรลุผล ผูสมคบที่กระทําการขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งเทานั้น ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจใหความจริงแหงการสมคบตอพนักงานเจาหนาที่กอนที่จะมีการกระทําความผิดตามที่ไดสมคบกัน ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวเพียงใดก็ได มาตรา ๑๐๒ ๘ เจาพนักงาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานองคการ หรือหนวยงานของรัฐ กรรมการหรือผูบริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งเปน ผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญผูใดกระทําความผิดตามหมวดนี้ ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ผูใดกระทําความผิดตามหมวดนี้ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น มาตรา ๑๑ กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงาน หรือขาราชการผูใดกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิด ตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา อันเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดตามหมวดนี้ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ผูใดรวมในการกระทํ าความผิดกับ บุคคลตามวรรคห นึ่งไมวาใน ฐานะตัวการ ผูใช ห รือผูสนับสนุน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง๒ ๙ มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา หมวด ๒ การรายงานและการแสดงตน มาตรา ๑๓ เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ใหสถาบันการเงินมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงาน เมื่อปรากฏวาธุรกรรมดังกลาวเปน (๑) ธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง (๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือ (๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไมวาจะเปนธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒) หรือไมก็ตาม ๒ ๘ม า ต ร า ๑ ๐ ว รร ค ห นึ่ ง แ ก ไข เพิ่ ม เติ ม โด ย พ ร ะร า ช บั ญ ญั ติ ป อ ง กั น แ ล ะป ร า บ ป ร า ม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒ ๙มาตรา ๑ ๑ วรรค สอง เพิ่ม โด ยพระราชบั ญ ญั ติ ปองกัน และป ราบ ปรามการฟอก เงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๘ ในกรณีที่ปรากฏวามีขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการยืนยันหรือยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินไดรายงานไปแลว ใหสถาบันการเงินรายงานขอเท็จจริงนั้นใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา มาตรา ๑๔๓ ๐ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังวามีเหตุอันควรเชื่อไดวาธุรกรรมใดที่ไดกระทําไปแลว โดยมิไดมีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เปนธุรกรรมที่สถาบันการเงินตองรายงานตามมาตรา ๑๓ ใหสถาบันการเงินรายงานใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา มาตรา ๑๕ ใหสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ มีหนาที่ตองรายงานตอสํานักงาน เมื่อปรากฏวามีการขอจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่สถาบันการเงินมิไดเปนคูกรณีและที่มีลักษณะดังตอไปนี้ (๑) เมื่อมีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง (๒) เมื่ออสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตเปนการโอนในทางมรดกใหแกทายาทโดยธรรม หรือ (๓) เมื่อเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย มาตรา ๑๕/๑๓ ๑ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรผูใดไดรับแจงรายการเกี่ยวกับ การนําเงินตราไมวาจะเปนเงินตราหรือเงินตราตางประเทศตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเขามาในหรือออกไปนอกประเทศ อันมีมูลคารวมกันถึงจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด ใหพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรดังกลาวรวบรวมและจัดสงขอมูลที่ไดรับแจงนั้นไปยังสํานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการแจงรายการ ที่คณะกรรมการกําหนด จํานวนเงินตราหรือเงินตราตางประเทศที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่งตองไมนอยกวาจํานวนที่ผูนําเงินตราที่นําเขามาในหรือออกไปนอกประเทศตองแจงรายการ ตามที่กฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินกําหนด มาตรา ๑๖๓ ๒ ใหผูประกอบอาชีพดังตอไปนี้มีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานในกรณีเปนธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ผูประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตองเปนนิติบุคคล เวนแตในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยที่มีพยานหลักฐานอันสมควรวามีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินกับผูประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ที่มิไดเปนนิติบุคคล ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูประกอบอาชีพดังกลาวรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงาน (๑ ) ผูป ระกอบ อาชีพเกี่ยวกับการดําเนิน การ การใหคําแน ะนํ า หรือการเปน ที่ ป รึกษ า ใน การทํ าธุรกรรมที่ เกี่ยวกับการลงทุ นห รือการเคลื่ อนยายเงินทุ น ตามกฎ หม ายวาดวยห ลักท รัพยแล ะ ตลาดหลักทรัพย ที่ไมใชสถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓ (๒) ผูประกอบอาชีพคาอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเครื่องประดับที่ประดับดวยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคํา ๓ ๐ มาต รา ๑ ๔ แกไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติป องกัน และป ราบป ราม การฟอก เงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓ ๑ มาตรา ๑๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓ ๒ม า ต ร า ๑ ๖ ว ร ร ค ห นึ่ ง แ ก ไข เพิ่ ม เติ ม โด ย พ ร ะร า ช บั ญ ญั ติ ป อ ง กั น แ ล ะป ร า บ ป ร า ม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

๙ (๓) ผูประกอบอาชีพคาหรือใหเชาซื้อรถยนต (๔) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย (๕) ผูประกอบอาชีพคาของเกาตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการขายทอดตลาดและ คาของเกา (๖) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับผูประกอบธุรกิจ ที่ มิ ใช ส ถ า บั น ก าร เงิน ต า ม ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว งก า ร ค ลั งเกี่ ย ว กั บ ก า รป ร ะก อ บ ธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ ส ว น บุ ค ค ล ภายใตการกํากับ หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน (๗) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสที่มิใชสถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน (๘) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใชสถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน (๙ ) ผู ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ เกี่ ย ว กั บ ก าร ชํ า ร ะ เงิน ท า งอิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว า ด ว ย การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (๑ ๐)๓ ๓ ผู ป ระก อบ อ าชี พ ที่ ดํ าเนิ น ธุ รกิ จ ท างก า รเงิน ต าม ก ฎ ห ม าย ว าด วย ก ารค ว บ คุ ม การแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใชเปนสถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายวามีความเสี่ยงที่อาจถูกใชเปนชองทางในการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ปรากฏวามีขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการยืนยันหรือยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ไดรายงานไปตามวรรคหนึ่งแลว ใหบุคคลดังกลาวรายงานขอเท็จจริงนั้น ใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา ใหนําความในมาตรา ๑๔ มาใชบังคับกับผูมีหนาที่รายงานตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม เวนแตกรณีผูมีหนาที่รายงานดังกลาว เปนผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินเสียเอง๓ ๔ มาตรา ๑๖/๑๓ ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรวา มูลนิธิ ส ม าค ม ห รือ อ งค ก ร ไม แ ส วงห ากํ าไรใด มี ก าร ทํ า ธุ รก รร ม ที่ เกี่ ย วข องกั บ ก า รส นั บ ส นุ น ท างก าร เงิน แ ก การกอการราย ใหสํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหมูลนิธิ สมาคมหรือองคกรไมแสวงหากําไรนั้นชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรมหรือสั่งระงับการทําธุรกรรมดังกลาวไวเปนการชั่วคราวเปนเวลาตามที่สํานักงานกําหนด และในกรณีที่มีเหตุจําเปนเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการอาจเขาไปในสถานที่ดําเนินงานของมูลนิธิ สมาคมหรือองคกรไมแสวงหากําไรนั้นในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เพื่อตรวจสอบตามที่จําเปนได มาตรา ๑๗ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ใหเปนไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ๓ ๓ มาตรา ๑๖ (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓ ๔ มาตรา ๑ ๖ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓ ๕ มาตรา ๑๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๐ มาตรา ๑๘ ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรใหไดรับยกเวนไมตองรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ม า ต ร า ๑ ๙ ก า ร ร า ย ง า น ต า ม ม า ต ร า ๑ ๓ ม า ต ร า ๑ ๔ ม า ต ร า ๑ ๕ แ ล ะม า ต ร า ๑ ๖ ซึ่งผูรายงานกระทําโดยสุจริต หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใดผูรายงานไมตองรับผิด มาตรา ๒๐๓ ๖ ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดใหลูกคาแสดงตน ทุกครั้งกอนการทําธุรกรรมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตองกําหนดมาตรการเพื่อขจัดอุปสรรคในการ แสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพดวย เวนแตลูกคาไดแสดงตนไวกอนแลว การแสดงตนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด มา ต รา ๒ ๐/๑๓ ๗ ส ถ าบั น ก ารเงิน แ ล ะผู ป ระก อบ อ าชี พ ต าม ม าต รา ๑ ๖ (๑ ) แ ล ะ (๙ ) ตองกําหนดนโยบายการรับลูกคา การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกคา และตองดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาเมื่อเริ่มทําธุรกรรมครั้งแรก โดยตองตรวจสอบ เปนระยะจนสิ้นสุดดําเนินการเมื่อมีการปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามวรรคหนึ่งจะมีขอบเขตเพียงใดใหเปนไปตาม ห ลั ก เก ณ ฑ แ ละวิธีก ารที่ กําห น ด ใน ก ฎ กระท รวงเกี่ ยวกั บ ก ารแ ส ด งต น แ ล ะก ารพิ สู จ น ท ราบ ลู ก ค า การตรวจทานบัญชีลูกคา และการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกคาที่ไดรับการแจงจากสํานักงาน ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ดวยโดยอนุโลม แตจะใชกับผูประกอบอาชีพที่มีลักษณะอยางใดใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยตองมิใหมีลักษณะเปนการกอความเดือดรอนแกผูประกอบอาชีพรายยอยและประชาชนที่เกี่ยวของจนเกินสมควร และตองดําเนินการเพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเทานั้น๓ ๘ มาตรา ๒๑๓ ๙ เมื่อมีการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ใหสถาบันการเงินบันทึกขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกลาวตามแบบ รายการ หลักเกณฑ และวิธีการ ที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๒๑/๑๔ ๐ หามมิใหผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือบุคคลใดเปดเผยขอมูลหรือกระทําดวยประการใด ๆ อันอาจทําใหลูกคาหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา การรายงานธุรกรรมหรือการสงขอมูลอื่นใดไปยังสํานักงาน เวนแตเปน การปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาลหรือเปนการเปดเผยขอมูลระหวางสํานักงานใหญกับสาขาของ ๓ ๖มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓ ๗มาตรา ๒๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓ ๘มาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓ ๙มาต รา ๒ ๑ แก ไข เพิ่ม เติ ม โด ย พระราชบั ญ ญั ติ ป องกัน แล ะป ราบ ป ราม ก ารฟ อก เงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔ ๐มาตรา ๒๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๑ ผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ที่ตั้งอยูในหรือตางประเทศเพื่อดําเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รายงานที่สํานักงานไดรับตามหมวดนี้ถือเปนความลับในราชการเกี่ยวกับการดําเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวเฉพาะเพื่อการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๒๑/๒๔ ๑ ในกรณีที่ผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไมสามารถดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาได ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพดังกลาวรายงานใหสํานักงานทราบโดยทันที ในกรณีที่สํานักงานไดตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ใหมีอํานาจสั่งใหสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพดังกลาวระงับการทําธุรกรรมไวกอนไดไมเกินสิบวันทําการ มาตรา ๒๑/๓๔ ๒ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสํานักงานมีหนาที่จัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ใหแกผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๖ เมื่อผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มีเจาหนาที่ที่ไดรับการฝกอบรมตามวรรคหนึ่งแลว ตองจัดใหผูไดรับการฝกอบรมดังกลาวปฏิบัติหนาที่ในการจัดทํารายงานหรือควบคุมการจัดทํารายงาน การจัดใหลูกคาแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดใหมีการฝกอบรมตามวรรคหนึ่ง และการจัดใหผูไดรับการฝกอบรมปฏิบัติหนาที่ตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด มาตรา ๒๒๔ ๓ เวนแตจะไดรับแจงเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ใหปฏิบัติเปนอยางอื่นใหสถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียด ดังนี้ (๑ ) เกี่ยวกับการแสดงตนตามมาตรา ๒ ๐ เปนเวลาห าปนับ แตวันที่มีการปดบั ญ ชีหรือ ยุติความสัมพันธกับลูกคา (๒) เกี่ยวกับการทําธุรกรรมและบันทึกขอเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ เปนเวลาหาปนับแตไดมีการทําธุรกรรมหรือบันทึกขอเท็จจริงนั้น ใหนําความใน (๑) มาใชบังคับกับผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ดวย๔ ๔ มาตรา ๒๒/๑๔ ๕ ภายใตบังคับมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม ใหผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามมาตรา ๔ ๑มาตรา ๒๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔ ๒ มาตรา ๒๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔ ๓ม า ต ร า ๒ ๒ แ ก ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม โ ด ย พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ฟ อ ก เ งิ น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ๔ ๔ม า ต ร า ๒ ๒ ว ร ร ค ส อ ง เ พิ่ ม โ ด ย พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ฟ อ ก เ งิ น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ๔ ๕มาตรา ๒๒/๑ แกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๒ ๒๐/๑ เปนเวลาสิบปนับแตวันที่มีการปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา แตกอนพนกําหนดเวลาสิบปดังกลาว หากมีเหตุจําเปนและสมควรเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้สําหรับลูกคารายใด ใหเลขาธิการแจงเปนหนังสือใหผูมีหนาที่รายงานดังกลาวเก็บรักษารายละเอียดของลูกคารายนั้นตอไปอีกไมเกินหาปนับแตพนเวลาสิบปก็ได หลักเกณฑและวิธีการเก็บรักษารายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด มาตรา ๒๓ บทบัญญัติในหมวดนี้มิใหใชบังคับแกธนาคารแหงประเทศไทยตามกฎหมาย วาดวยธนาคารแหงประเทศไทย หมวด ๓ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ม า ต ร า ๒ ๔๔ ๖ ให มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ฟ อ ก เงิ น ค ณ ะ ห นึ่ ง เรียกโดยยอวา “คณะกรรมการ ปปง.” ประกอบดวย (๑) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ (๒ ) ป ลั ด ก ระท รว งก าร ค ลั ง ป ลั ด ก ระท ร วงก าร ต างป ระ เท ศ ป ลั ด ก ระท รว งยุ ติ ธร ร ม เล ข าธิก ารส ภ าค วาม มั่ น ค งแ ห งช าติ อัย ก ารสู งสุ ด ผู บั ญ ช าก ารตํ ารวจ แ ห งช าติ ผู วาก ารธ น าค ารแ ห ง ประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณ ะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเลขาธิการ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนกรรมการ (๓) เลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ ให ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รทั้ ง สิ บ สี่ ค นเ ลื อ ก กั น เ อ ง เ ป น ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ค น ห นึ่ ง แ ล ะรอ งป ร ะธ าน ก รรม ก ารอี ก ค น ห นึ่ ง โด ยป ระธาน ก รรม ก ารต องไดรับค ะแ น น เสี ย งส องใน ส ามข อ ง จํานวนกรรมการทั้งหมด ใ ห ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ต ง ตั้ ง ข า ร า ช ก า ร ใ น สํ า นั ก ง า น จํ า น ว น ไ ม เ กิ น ส อ ง ค น เ ป น ผูชวยเลขานุการ กรรมการตาม (๒) อาจมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงรองหรือตําแหนงไมต่ํากวาระดับอธิบดีหรือเทียบเทาซึ่งมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการมาเปนกรรมการแทนก็ได และเมื่อไดมอบหมายผูใดแลวใหผูที่ไดรับมอบหมายนั้นเปนกรรมการตาม (๒) แทนผูมอบหมาย มาตรา ๒๔/๑๔ ๗ (ยกเลิก) มาตรา ๒๔/๒๔ ๘ ผูไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ ๔ ๖ มาตรา ๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมองคประกอบของอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๔ ๗ มาตรา ๒๔/๑ ยกเลิกโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมองคประกอบของอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑๓ (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (๒) มีอายุไมเกินเจ็ดสิบป (๓) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือเปนหรือเคยเปนหัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจหรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐ หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไปในดานหนึ่งดานใดตาม (๔) (๔) มี ค วาม รู ค ว าม เชี่ ย วช าญ ห รือป ระส บ ก ารณ ด าน เศ รษ ฐศ าส ต ร ก ารเงิน ก ารค ลั ง ห รือก ฎ ห ม าย แ ล ะเป น ผู ที่มี ค วาม รู ค วาม เชี่ ย วช าญ ใน ด าน ก ารป องกั น แ ล ะป ราบ ป ราม ก ารฟ อก เงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (๕) ไมเปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการหรือเจาหนาที่พรรคการเมืองภายในระยะเวลาหาปกอนวันที่สมัคร (๖) ไมเป นกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่ มีลักษ ณ ะคลายกัน ในกิจการของผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือมีผลประโยชนเกี่ยวของในหางหุนสวน บริษั ทห รือบุ คคลใดที่ มีห นาที่รายงานตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ห รือป ระกอบอาชีพ ห รือวิชาชีพอยางอื่น หรือประกอบการใด ๆ อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ (๗) ไมเปนผูพิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครองกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (๘) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต (๙) ไม เค ย ต อ ง คํ า พิ พ า ก ษ า ให จํ า คุ ก เว น แ ต ใน ค ว า ม ผิ ด อั น ได ก ร ะ ทํ า โด ย ป ร ะ ม า ท หรือความผิดลหุโทษ (๑๐) ไมเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ความผิดฐานฟอกเงิน ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน ความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแกการกอการราย ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม การคามนุษย ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (๑๑) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (๑๒) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน มาตรา ๒๕๔ ๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม การฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตอคณะรัฐมนตรี (๒) กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของสํานักงานตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (๓ )๕ ๐ กํ ากั บ ดู แ ล แ ล ะค วบ คุ ม ให ค ณ ะก รร ม ก ารธุร ก รรม สํ า นั ก งาน แ ล ะเล ข าธิก า ร ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ย า งเป น อิ ส ร ะ แ ล ะ ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ได ร ว ม ทั้ ง ร ะ งั บ ห รื อ ยั บ ยั้ ง ก า ร ก ร ะ ทํ า ใด ข อ ง ๔ ๘ ม า ต ร า ๒ ๔ / ๒ เพิ่ ม โ ด ย พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ฟ อ ก เงิน (ฉ บั บ ที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔ ๙ม า ต ร า ๒ ๕ แ ก ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม โ ด ย พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ฟ อ ก เ งิ น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๔ ค ณ ะก รรม ก ารธุรก ร รม สํ านั ก งาน แ ล ะเล ข าธิก าร ที่ เห็ น วาเป น ก ารเลื อก ป ฏิ บั ติ ห รือเป น ก ารล ะเมิ ด สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ร ะ เบี ย บ ต า ม ว ร ร ค ห นึ่ ง ต อ ง ได รั บ ค ว า ม เห็ น ช อ บจ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ว ย ค ะ แ น น เสี ย งส องใน ส าม ข องจํ าน วน ก รรม ก ารทั้ งห ม ด เท าที่ มี อ ยู แล ะต องป ระก าศ ใน ราช กิ จ จ านุ เบ ก ษ าก อ น จึงจะใชบังคับได ใน ร ะ ห ว า ง ที่ ยั ง ไม มี ร ะ เบี ย บ ต า ม ว ร ร ค ห นึ่ ง ให ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เนิ น ก า ร ไป ต า ม ที่ เห็นสมควร (๔) กํ า ห น ด ห ลั ก เก ณ ฑ แ ล ะวิ ธี ก า รใน ก า รป ร ะเมิ น ค ว าม เสี่ย งที่ เกี่ ย ว กั บ ก าร ฟ อ ก เงิ น หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายที่อาจเกิดจากการทําธุรกรรมของหนวยงานของรัฐ หรือกิจการ บางประเภทที่ไมตองรายงานการทําธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกัน ความเสี่ยงดังกลาว (๕) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือกําหนดหลักเกณฑใด ๆ ที่เกี่ยวของกับอํานาจของคณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทั้งออกระเบียบหรือประกาศอื่นใดที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑใดที่กําหนดใหประชาชนตองปฏิบัติ ตองประกาศในราชกิจจานุเบกษากอนจึงจะใชบังคับได (๖) คัดเลือกบุคคลที่สมควรดํารงตําแหนงเลขาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป (๗) ว า ง ร ะ เบี ย บ ใน ก า ร ดํ า เนิ น ก า ร กั บ ข อ มู ล ห รื อ เอ ก ส า ร เพื่ อ ใช เป น พ ย า น ห ลั ก ฐ า น ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แกการกอการราย (๘) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกตาม (๖) ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด มาตรา ๒๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป นับแตวันแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว มาตรา ๒๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓)๕ ๑ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔/๒ หรือคณะรัฐมนตรีใหออก (๔) เปนบุคคลลมละลาย (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลว ๕ ๐ มาตรา ๒๕ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมองคประกอบของอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๕ ๑ มาตรา ๒๗ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมองคประกอบของอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑๕ มาต รา ๒ ๘ ใน กรณี ที่ กรรมการผูท รงคุณ วุฒิ ดํารงตําแห นงครบ วาระแลวแต ยังมิ ได มี การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม มาตรา ๒๙๕ ๒ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ก า ร วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข า ด ข อ งที่ ป ร ะ ชุ ม ให ถื อ เสี ย งข า งม า ก ก ร ร ม ก า ร ค น ห นึ่ ง ให มี เสี ย งห นึ่ ง ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวน แตการคัดเลือกบุ คค ลตาม มาตรา ๒ ๕ (๖) การให เลข าธิการพนจาก ตําแห น งต าม มาตรา ๔ ๕ (๓) หรือการวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู มาตรา ๓๐ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ไดและใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม มาตรา ๓๑ ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับคาตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด หมวด ๔ คณะกรรมการธุรกรรม มาตรา ๓๒๕ ๓ ใหมีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบดวย (๑) บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๒/๑ จํานวนสี่คน เปนกรรมการ (๒) เลขาธิการ เปนกรรมการและเลขานุการ ใหคณะกรรมการธุรกรรมทั้งหาคนเลือกกรรมการตาม (๑) เปนประธานกรรมการคนหนึ่ง หลักเกณ ฑ วิธีการใน การป ระชุม และการออกคําสั่งใด ๆ ของคณ ะกรรมการธุรกรรม ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ระเบียบดังกลาวเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได มาตรา ๓๒/๑๕ ๔ ใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และคณะกรรมการอัยการ แตละคณะเสนอรายชื่อบุคคลที่ซื่อสัตยสุจริต ๕ ๒ มาต รา ๒ ๙ แกไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติป องกัน และป ราบป ราม การฟอก เงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๕ ๓ม าต รา ๓ ๒ แ ก ไข เพิ่ ม เติ ม โด ย พ ระราช บั ญ ญั ติ ป องกั น แล ะป ราบ ป ราม ก ารฟ อก เงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๖ และมี ความ รูความสามารถอันจะยังป ระโยชน แกการปฏิ บัติการตามพระราชบัญ ญั ตินี้คณ ะละห นึ่งคน สงใหสํานักงานเพื่อเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการธุรกรรมในกรณีที่คณะกรรมการ ผูมีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไมเสนอชื่อบุคคลในสวนของตนเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการธุรกรรมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงานใหเสนอชื่อ ใหคณะกรรมการแตงตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสมเปนกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น การเสน อชื่ อต าม วรรค ห นึ่ งต องเส น อพรอมกั บ ห นั งสื อแส ด งค วาม ยิน ยอม ของผู ได รับ การเสนอชื่อดวย มาตรา ๓๒/๒๕ ๕ กรรมการธุรกรรมตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๒๔/๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) และตองเปนหรือเคยเปนขาราชการในตําแหนง ไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทา หรือตําแหนงอธิบดีผูพิพากษาขึ้นไปหรือตําแหนงอธิบดีอัยการขึ้นไป หรือเปนหรือเคยเปนหัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไปในดานหนึ่งดานใดตามมาตรา ๒๔/๒ (๔) มาต รา ๓ ๒/๓๕ ๖ กรรมการธุรกรรมซึ่งคณ ะกรรมการแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแห น ง คราวละสามป กรรมการธุรกรรมที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน และใหนํามาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗ (๓) ใหกรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการใหออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒/๒ ใน ก ร ณี ที่ ก ร ร ม ก า ร ธุ ร ก ร ร ม พ น จ า ก ตํ า แ ห น ง แ ล ะ ยั ง มิ ได แ ต ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร ธุ ร ก ร ร ม แทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได แตกรรมการธุรกรรมที่เหลืออยูนั้นตองมีจํานวนไมนอยกวาสามคน มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม มาตรา ๓๔๕ ๗ ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด (๒) สั่งยับยั้งการทําธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ (๓) ดําเนินการตามมาตรา ๔๘ (๔)๕ ๘ เสนอรายงานการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการ (๕)๕ ๙ กํากับ ดูแล และควบคุมใหสํานักงานและเลขาธิการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ และตรวจสอบได ๕ ๔ มาตรา ๓๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๕ ๕ มาตรา ๓๒/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๕ ๖ มาตรา ๓๒/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๕ ๗ม าต รา ๓ ๔ แ ก ไข เพิ่ ม เติ ม โด ย พ ระราช บั ญ ญั ติ ป องกั น แล ะป ราบ ป ราม ก ารฟ อก เงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ๕ ๘ มาตรา ๓๔ (๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๗ (๕/๑)๖ ๐ ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือกําหนดหลักเกณฑใดๆ เพื่อใหสํานักงานปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจของคณะกรรมการธุรกรรม ทั้งนี้ ตองสอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดและตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย มาตรา ๓๕๖ ๑ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรวาธุรกรรมใดเกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ใหคณะกรรมการธุรกรรม มีอํานาจสั่งเปนหนังสือยับยั้งการทําธุรกรรมนั้นไวกอนไดภายในเวลาที่กําหนดแตไมเกินสามวันทําการ ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะสั่งยับยั้งการทําธุรกรรมตามวรรคหนึ่งไปกอนก็ไดแลวรายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม มาตรา ๓๖๖ ๒ ในกรณีที่มีพยานหลักฐานเปนที่เชื่อไดวาธุรกรรมใดเกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งเปนหนังสือ ยับยั้งการทําธุรกรรมนั้นไวชั่วคราวภายในเวลาที่กําหนดแตไมเกินสิบวันทําการ ม า ต ร า ๓ ๖ / ๑๖ ๓ ใน ก า ร ดํ า เนิ น ก า ร ต า ม ม า ต ร า ๓ ๔ ม า ต ร า ๓ ๕ ห รื อ ม า ต ร า ๓ ๖ ใหคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการบันทึกไวเปนหลักฐานในรายงานการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมหรือในการสั่งการของเลขาธิการวามีพยานหลักฐานใด และผูใดเปนผูขอ ผูใชหรือสั่งการใหมีการดําเนินการ ตามบทบัญญัติดังกลาว ม า ต ร า ๓ ๗๖ ๔ เมื่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ธุ ร ก ร ร ม ห รื อ เล ข า ธิ ก า ร แ ล ว แ ต ก ร ณี สั่ ง ยั บ ยั้ ง การทําธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แลว ใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงานตอคณะกรรมการ ในการประชุมคราวถัดไป และใหรายงานใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบดวย รายงานตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองระบุรายละเอียด ดังตอไปนี้ (๑) บุคคลผูถูกสั่งยับยั้งการทําธุรกรรม (๒) พยานหลักฐานที่ใชดําเนินการตอบุคคลตาม (๑) (๓) ผูขอ ผูใชหรือสั่งการใหมีการดําเนินการ (๔) ผลการดําเนินการ รายงานตามมาตรานี้ใหถือเปนความลับของทางราชการ ๕ ๙ มาตรา ๓๔ (๕) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๖ ๐ มาตรา ๓๔ (๕/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๖ ๑ม าต รา ๓ ๕ แ ก ไข เพิ่ ม เติ ม โด ย พ ระราช บั ญ ญั ติ ป องกั น แล ะป ราบ ป ราม ก ารฟ อก เงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ๖ ๒ม าต รา ๓ ๖ แ ก ไข เพิ่ ม เติ ม โด ย พ ระราช บั ญ ญั ติ ป องกั น แล ะป ราบ ป ราม ก ารฟ อก เงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ๖ ๓มาตรา ๓๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ๖ ๔ม าต รา ๓ ๗ แ ก ไข เพิ่ ม เติ ม โด ย พ ระราช บั ญ ญั ติ ป องกั น แล ะป ราบ ป ราม ก ารฟ อก เงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๘ ในกรณี ที่คณ ะกรรมการหรือคณ ะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแลวพบวามีการกระทําที่ไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ใหสงผลการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการธุรกรรมดําเนินการตอไป มาตรา ๓๗ /๑๖ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นวาคดีใดสมควรจัดใหมีมาตรการคุมครองชวยเหลือแกผูใหถอยคํา หรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูลใดอันเปนประโยชนตอการดําเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม ใหคณะกรรมการธุรกรรมแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการใหมีมาตรการในการคุมครองบุคคลดังกลาว โดยใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนพยานที่มีสิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเห็นดวยวาสมควรใชมาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกลาวสําหรับบุคคลเหลานั้นดวย๖ ๖ ในกรณีเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลดังกลาว เพราะมีการกระทําผิดอาญาโดยเจตนาเนื่องจากการดําเนินการหรือการใหถอยคํา หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลตอพนักงานเจาหนาที่ ใหบุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคํารองตอหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อขอรับคาตอบแทนเทาที่จําเปนและสมควรตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญาดวย สํานักงานอาจจัดใหมีคาตอบแทนหรือประโยชนอื่นใดแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการมีอํานาจดังตอไปนี้ (๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการ องคการ หรือหนวยงาน ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี สงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาเพื่อใหถอยคําสงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา (๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพื่อใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือ สงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา (๓) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการซุกซอนหรือเก็บรักษาทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานฟอก เงิน เพื่ อตรวจ คน ห รือเพื่ อป ระโย ช น ใน การติ ด ตาม ต รวจส อบ ห รือยึด ห รืออายั ด ท รัพ ยสิ น ห รือพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได ทรัพยสินหรือพยานหลักฐานดังกลาวนั้นจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๓) ใหพนักงานเจาหนาที่ผูที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งแสดงเอกสารมอบหมายและบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ บัตรประจําตัวตามวรรคสองใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา บรรดาขอมูลที่ไดมาจากการใหถอยคํา คําชี้แจงเปนหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่มีลักษณะเปนขอมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน สวนราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ใหเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใชประโยชนจากขอมูลนั้น ๖ ๕ มาตรา ๓๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๖ ๖ มาตรา ๓๗/๑ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๙ มาตรา ๓๘/๑๖ ๗ ภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการมีอํานาจจับผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินและบันทึกถอยคําผูถูกจับเพื่อเปนหลักฐานเบื้องตนแลวสงตัวไปยังพนักงานสอบสวนโดยไมชักชาแตตองไมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ม า ต รา ๓ ๘/๒๖ ๘ ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ห รื อ ผู ช ว ย เห ลื อ ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ โด ย ช อ บ ซึ่ ง ถู ก ฟ ?