Draft Law No. 3564 on Introducing Changes to Some Legal Acts of Ukraine Regarding Transparency of Activities of Public Associations Receiving Foreign Support

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:

 • Year:
 • Country: Ukraine
 • Language: Ukrainian
 • Document Type: Domestic Law or Regulation
 • Topic:

Проект вноситься

народним депутатом України

Дубінським О.А.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо прозорості діяльності громадських об’єднань з іноземною підтримкою)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):

1) частину шосту статті 73 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Керівником державного унітарного підприємства або членом наглядової ради (у разі її утворення) державного унітарного підприємства не може бути призначена особа, яка протягом будь-якого періоду за попередні п’ять років займала керівні посади в громадських об’єднаннях з іноземною підтримкою та/або укладала трудові договори (контракти) та/або вчиняла правочини у сфері підприємницької діяльності з такими громадськими об’єднаннями.»;

2) статтю 74 доповнити частиною восьмою такого змісту:

«8. Керівником або членом наглядової ради (у разі її утворення) державного комерційного підприємства, його дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державному підприємству, об’єднань таких підприємств не може бути призначена особа, яка протягом будь-якого періоду за попередні п’ять років займала керівні посади в громадських об’єднаннях з іноземною підтримкою та/або укладала трудові договори (контракти) та/або вчиняла правочини у сфері підприємницької діяльності з такими громадськими об’єднаннями.»;

3) статтю 76 доповнити частиною сьомою такого змісту:

«7. Керівником або членом наглядової ради (у разі її утворення) казенного підприємства, його дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить казенному підприємству не може бути призначена особа, яка протягом будь-якого періоду за попередні п’ять років займала керівні посади в громадських об’єднаннях з іноземною підтримкою та/або укладала трудові договори (контракти) та/або вчиняла правочини у сфері підприємницької діяльності з такими громадськими об’єднаннями.»;

4) частину сьому статті 78 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Керівником або членом наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства, його дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальному унітарному підприємству не може бути призначена особа, яка протягом будь-якого періоду за попередні п’ять років займала керівні посади в громадських об’єднаннях з іноземною підтримкою та/або укладала трудові договори (контракти) та/або вчиняла правочини у сфері підприємницької діяльності з такими громадськими об’єднаннями.».

 1. У Законі України “Про громадські об’єднання” (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):

1) Преамбулу викласти в наступній редакції:

«Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об’єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань, в тому числі громадських об’єднань з іноземною підтримкою.»;

2) Доповнити новою статтею 11 наступного змісту:

«Стаття 11. Поняття громадського об’єднання з іноземною підтримкою.

 1. Громадським об’єднанням з іноземною підтримкою є громадське об’єднання зі статусом юридичної особи, зареєстроване в Україні, яке для забезпечення своєї діяльності отримує будь-яку іноземну фінансову підтримку у вигляді грошових коштів та/або іншого майна від іноземних держав, державних органів іноземних держав, іноземних неурядових організацій, іноземних організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства або уповноважених ними осіб та/або від юридичних осіб і громадян України, які отримують зазначену вище фінансову підтримку, у тому числі в рамках реалізації в Україні проектів (програм) міжнародної технічної допомоги або іншої допомоги, за одночасного виконання наступних умов:

1) громадське об’єднання здійснює діяльність, у тому числі в інтересах осіб, які надають іноземну фінансову підтримку, у сферах, що зазначені в частині другій цієї статті;

2) обсяг іноземної фінансової підтримки протягом календарного року перевищує п’ятдесят відсотків від загального обсягу фінансування такого громадського об’єднання;

3) загальний обсяг фінансування громадського об’єднання за календарний рік перевищує еквівалент 50 000 (п’ятдесят тисяч) євро.

 1. Для цілей цієї статті, до сфери діяльності громадського об’єднання з іноземною підтримкою, незалежно від цілей та завдань, які зазначені у статутних документах, відноситься:

1) захист засад конституційного ладу України;

2) діяльність у сфері державного будівництва;

3) діяльність у сфері адміністративно-територіального устрою України;

4) формування засад адміністративної реформи;

5) захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки;

6) забезпечення законності, правопорядку, безпеки та оборони держави;

7) зовнішньополітична діяльність України;

8) діяльність у сфері внутрішньої політики та соціально-економічного розвитку України;

9) розвиток політичної системи України;

10) діяльність державних органів;

11) діяльність органів місцевого самоврядування;

12) законодавче регулювання конституційних прав і свобод людини та громадянина;

13) діяльність з будь-якого впливу на формування та реалізацію державної політики будь-яким органом державної влади та/або місцевого самоврядування;

14) будь-яка діяльність щодо формування державних органів, органів місцевого самоврядування;

15) будь-яка діяльність щодо підготовки проектів рішень державних органів та органів місцевого самоврядування.

 1. Для цілей цієї статті при визначенні громадського об’єднання з іноземною підтримкою, незалежно від цілей та завдань, які зазначені у статутних документах, не відноситься діяльність в галузі науки, культури, мистецтва, профілактики та охорони здоров’я громадян, соціального захисту громадян, захисту материнства та дитинства, соціальної підтримки інвалідів, пропагування здорового способу життя, фізичної культури та спорту або захисту довкілля.
 2. Діяльність, що зазначена у частині другій цієї статті, здійснюється в наступних формах, зокрема:

1) участь в організації та проведенні будь-яких публічних заходів у формі зборів, конференцій, мітингів, виставок, навчальних курсів, семінарів, тренінгів, дискусій, форумів, інших заходів, доступних або відкритих для учасників таких заходів вільно чи за запрошенням, або будь-яких поєднань зазначених форм;

2) участь в організації та проведенні публічних виступів;

3) участь у діяльності щодо будь-якого впливу на результати виборів та референдумів;

4) участь у спостереженні за організацією та проведенням виборів та референдумів;

5) будь-які звернення до державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

6) будь-які дії, що впливають на діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування та/або їх посадових осіб, в тому числі спрямовані на підготовку, прийняття, зміну, відміну нормативно-правових актів України;

7) поширення, в тому числі в електронному вигляді, будь-якої інформації про прийняті органами державної влади та органами місцевого самоврядування рішення;

8) поширення, в тому числі в електронному вигляді, будь-якої інформації щодо діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування та/або їх посадових осіб;

9) формування суспільно-політичних поглядів та переконань, в тому числі шляхом проведення опитувань суспільної думки та оприлюднення їх результатів або проведення будь-яких інших соціологічних досліджень;

10) фінансування діяльності, що зазначена в цій частині.»;

3) частину сьому статті 3 викласти в такій редакції:

«7. Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів (учасників) громадського об’єднання мати вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті громадським об’єднанням рішення і здійснені заходи, та обов’язок громадського об’єднання забезпечувати такий доступ. Відкритість також передбачає обов’язок громадського об’єднання у передбачених цим Законом випадках забезпечувати оприлюднення інформації про фінансування його діяльності. Публічність означає, що громадські об’єднання інформують громадськість про свої мету (цілі) та діяльність.»;

4) статтю 9 доповнити новими частинами чотирнадцятою та п’ятнадцятою такого змісту:

«14. Громадське об’єднання, яке після реєстрації має намір здійснювати діяльність відповідно до статті 11 цього Закону, як громадське об’єднання з іноземною підтримкою, до початку своєї діяльності надає до органу, яке відповідно до закону здійснює державну реєстрацію громадського об’єднання з іноземною підтримкою, заяву у довільній формі про внесення відповідних даних про громадське об’єднання з іноземною підтримкою до Єдиного державного реєстру.

 1. Громадське об’єднання, в тому числі, що здійснює діяльність без створення юридичної особи, яке за результатами діяльності за попередні три місяці відповідає вимогам, зазначеним в статті 11 цього Закону, зобов’язане протягом 30 календарних днів від останнього дня цього трьохмісячного періоду вжити заходів щодо забезпечення діяльності такого громадського об’єднання відповідно до цього Закону та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».»;

5) частину другу статті 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У загальній назві найменування громадського об’єднання, зазначеного у статті 11 цього Закону, має міститися словосполучення “з іноземною підтримкою”.»;

6) частину десяту статті 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У скороченому найменуванні громадського об’єднання, зазначеного у статті 11 цього Закону, має бути словосполучення “з іноземною підтримкою”.»;

7) статтю 21 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

«4. Будь-які інформаційні матеріали, що видаються та/або поширюються відповідно до частини першої цієї статті, в тому числі електронними засобами масової інформації, громадськими об’єднаннями з іноземною підтримкою, повинні містити твердження того, що зазначені інформаційні матеріали створені та/або поширені громадським об’єднанням з іноземною підтримкою та основні джерела фінансування такого об’єднання. Для цілей цієї статті під основними джерелами фінансування визнається іноземна країна, за рахунок якої прямо або опосередковано забезпечується фінансування громадського об’єднання з іноземною підтримкою або прізвище та ім’я іноземного громадянина або особи без громадянства.

Копії зазначених вище матеріалів до їх поширення надсилаються до Міністерства юстиції України.»;

8) доповнити новими статтями 221 та 222 такого змісту:

«Стаття 221. Оприлюднення інформації Міністерством юстиції України про діяльність громадських об’єднань з іноземною підтримкою

 1. За результатами реєстрації громадського об’єднання з іноземною підтримкою Міністерство юстиції України оприлюднює на офіційному сайті Перелік громадських об’єднань з іноземною підтримкою (далі – Перелік) із зазначенням:

1) повного найменування громадського об’єднання з іноземною підтримкою;

2) назви країни (країн) та/або назва міжнародної організації, за рахунок якої здійснюється фінансування громадського об’єднання з іноземною підтримкою;

3) адреси офіційного веб-сайту в мережі Інтернет громадського об’єднання з іноземною підтримкою (за наявності веб-сайту).

 1. Зміни до Переліку, зазначеного у частині першій цієї статті, вносяться не пізніше, ніж через два робочих дня після внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру.
 2. За результатами діяльності громадських об’єднань з іноземною підтримкою Міністерство юстиції України щорічно до 1 квітня року, наступного за звітним, готує Звіт про діяльність в Україні громадських об’єднань з іноземною підтримкою, в якому зазначається наступна інформація по кожному окремому об’єднанню:

1) повне найменування громадського об’єднання з іноземною підтримкою;

2) дата реєстрації громадського об’єднання з іноземною підтримкою;

3) персональний склад керівників та/або осіб, яких обрано до складу керівного органу громадського об’єднання з іноземною підтримкою, з вказівкою про проходження перевірки на поліграфі відповідно до цього Закону або про їх незгоду щодо проходження такої перевірки;

4) кількість членів громадського об’єднання з іноземною підтримкою;

5) встановлена сума внесків членів громадського об’єднання з іноземною підтримкою за звітний рік;

6) фактичні надходження внесків членів громадського об’єднання з іноземною підтримкою за звітний рік;

7) загальна сума доходів, отриманих громадським об’єднанням з іноземною підтримкою за звітний рік;

8) сума доходів, отриманих громадським об’єднанням, в тому числі із зазначенням країн походження, від:

– іноземних держав;

– державних органів іноземних держав;

– іноземних неурядових організацій;

– міжнародних організацій;

– іноземних громадян або осіб без громадянства.

9) напрямки використання доходів громадського об’єднання з іноземною підтримкою, отриманих відповідно до пункту восьмого частини третьої цієї статті.

 1. Звіт про діяльність громадських об’єднань з іноземною підтримкою за відповідний рік оприлюднюється на веб-сайті Міністерства юстиції України та направляється до Верховної Ради України в строки, зазначені в частині третій цієї статті.
 2. Форма Переліку громадських об’єднань з іноземною підтримкою та форма Звіту про діяльність громадських об’єднань з іноземною підтримкою за відповідний рік встановлюються Міністерством юстиції України.

Стаття 222. Перевірка керівників громадського об’єднання на поліграфі

За підсумками кожного року керівники та/або особи, які обрані до складу керівного органу громадського об’єднання з іноземною підтримкою, зобов’язані до 1 березня року, наступного за звітним, пройти перевірку на поліграфі (за їхньою згодою) стосовно можливого вчинення правопорушень в частині зради державних інтересів України при виконання заявлених функцій громадського об’єднання та забезпечення його фінансування, або оприлюднити на власному веб-сайті (за наявності власного веб-сайту) та подати суб’єкту державної реєстрації інформацію щодо незгоди проходження такої перевірки.

Перелік обов’язкових для проходження перевірки питань затверджується Радою національної безпеки і оборони України.

Зазначена перевірка проводиться співробітниками відповідного структурного підрозділу Ради національної безпеки та оборони України, Міністерства оборони України або будь-якого іншого державного органу, які мають документ, що засвідчує проходження відповідної підготовки, володіють навичками роботи з поліграфом і методиками проведення дослідження.

Перевірка на поліграфі повинна проводитись з обов’язковістю відеофіксації  психофізіологічних реакцій на певні психологічні стимули особи, що проходить перевірку та показників графіків фізіологічних реакцій відповідної апаратури поліграфу.»;

9) частину другу статті 23 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Громадські об’єднання з іноземною підтримкою зобов’язані подавати та оприлюднювати інформацію про джерела, обсяги та цілі такого фінансування відповідно до закону.»;

10) частину третю статті 23 викласти в наступній редакції:

«3. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи, створені ним юридичні особи (товариства, підприємства) зобов’язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону. Громадські об’єднання з іноземною підтримкою зобов’язані вести окремий облік доходів (видатків), отриманих з іноземних джерел, та доходів (видатків), отриманих з інших джерел.

Надання громадським об’єднанням, створеним ними юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом.»;

11) статтю 23 доповнити новими частинами восьмою, дев’ятою та десятою такого змісту:

«8. Громадські об’єднання з іноземною підтримкою зобов’язані оприлюднювати на власному веб-сайті (за наявності власного веб-сайту), а також подавати суб’єкту державної реєстрації щороку до 1 березня року, наступного за звітним, для оприлюднення наступну інформацію:

персональний склад керівників та/або осіб, яких обрано до складу керівного органу громадського об’єднання з іноземною підтримкою, із зазначенням про проходження перевірки на поліграфі відповідно до цього Закону або про їх незгоду щодо проходження такої перевірки;

кількість членів громадського об’єднання, встановлену суму внесків на звітний рік та їх фактичне надходження на рахунок громадського об’єднання;

загальну суму отриманих громадським об’єднанням доходів від фізичних осіб, підприємств, установ та організацій;

суму та цілі отриманих громадським об’єднанням доходів від іноземних держав, державних органів іноземних держав, іноземних неурядових організацій, іноземних організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства, у тому числі в рамках реалізації в Україні проектів (програм) міжнародної технічної допомоги або іншої допомоги, а також країну походження коштів;

суму та цілі видатків громадського об’єднання, здійснених за рахунок коштів, отриманих громадським об’єднанням від іноземних держав, державних органів іноземних держав, іноземних неурядових організацій, іноземних організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства, у тому числі в рамках реалізації в Україні проектів (програм) міжнародної технічної допомоги або іншої допомоги;

участь керівників громадського об’єднання у керівних органах інших громадських об’єднань та політичних партій.

 1. Форма подання та оприлюднення на власному веб-сайті (за наявності власного веб-сайту) інформації, зазначеної в частині восьмій цієї статті, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 2. Доступ до інформації, зазначеної в частині восьмій цієї статті, не може бути обмежено.»;

12) частину першу статті 28 викласти в наступній редакції:

«1. Громадське об’єднання може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення громадським об’єднанням вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 4, частини чотирнадцятої та п’ятнадцятої статті 9, частини четвертої статті 21, частини дев’ятої статті 23 цього Закону. Заборона громадського об’єднання має наслідком припинення його діяльності у порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.».

 1. Статтю 17 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” (Відомості Верховної Ради, 2013, № 25, ст.252 із наступними змінами) доповнити частиною четвертою такого змісту:

«4. Благодійні організації, які здійснюють благодійну діяльність за рахунок коштів більше ніж на п’ятдесят відсотків від загального обсягу фінансування, отриманих від іноземних держав, державних органів іноземних держав, іноземних неурядових організацій, іноземних організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства, у тому числі в рамках реалізації в Україні проектів (програм) міжнародної технічної допомоги або іншої допомоги, зобов’язані подавати та оприлюднювати інформацію про джерела, обсяги та цілі такого фінансування у порядку, передбаченому для громадських об’єднань, які отримують фінансову підтримку більше ніж на п’ятдесят відсотків від загального обсягу фінансування, від іноземних держав, державних органів іноземних держав, іноземних неурядових організацій, іноземних організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства, у тому числі в рамках реалізації в Україні проектів (програм) міжнародної технічної допомоги або іншої допомоги, визначеному Законом України “Про громадські об’єднання”».

 1. У Законі України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17 із наступними змінами):

1) пункт 3 частини першої статті 1 після слів «громадські об’єднання» доповнити словами «в тому числі громадські об’єднання з іноземною підтримкою»;

2) абзац дванадцятий пункту 8 частини першої статті 1 доповнити словами «громадського об’єднання з іноземною підтримкою»;

3) пункт 14 частини першої статті 1 після слів «філій іноземних благодійних організацій» доповнити словами «громадських об’єднань з іноземною підтримкою»;

4) пункт 11 частини другої статті 5 після слів «філій іноземних благодійних організацій» доповнити словами «громадських об’єднань з іноземною підтримкою»;

5) частину третю статті 7 доповнити новим пунктом 121 такого змісту:

«121) автоматичне формування переліку громадських об’єднань з іноземною підтримкою, та відображення інформації про діяльність таких об’єднань, в тому числі, окремо по кожному такому об’єднанню за певний період його діяльності;»;

6) пункти 4 та 5 частини другої статті 9 викласти в наступній редакції:

«4) вид громадського формування (політична партія, структурне утворення політичної партії; громадське об’єднання, в тому числі про громадське об’єднання з іноземною підтримкою, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи; професійна спілка, об’єднання професійних спілок, організація профспілки, передбачена статутом профспілки, об’єднання організацій профспілок, організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців; творча спілка, місцевий осередок творчої спілки);

5) дані про статус громадського формування, в тому числі про громадське об’єднання з іноземною підтримкою та офіційний веб-сайт в мережі Інтернет такого об’єднання (в разі наявності веб-сайту);»;

7) пункт 32 частини другої статті 9 доповнити словами: «в тому числі громадського об’єднання з іноземною підтримкою»;

8) частину другу статті 9 доповнити пунктом 49 наступного змісту:

«49) для громадських об’єднань з іноземною підтримкою додатково зазначається:

відомості про керівників та/або осіб, яких обрано до складу керівного органу: прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку, а також відомості про проходження перевірки на поліграфі відповідно до закону або про незгоду щодо проходження такої перевірки;

кількість членів громадського об’єднання, встановлену суму внесків на звітний рік та їх фактичне надходження на рахунок громадського об’єднання;

загальну суму отриманих громадським об’єднанням доходів від фізичних осіб, підприємств, установ та організацій;

суму та цілі отриманих громадським об’єднанням доходів від іноземних держав, державних органів іноземних держав, іноземних неурядових організацій, іноземних організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства, у тому числі в рамках реалізації в Україні проектів (програм) міжнародної технічної допомоги або іншої допомоги, а також країну походження коштів;

суму та цілі видатків громадського об’єднання, здійснених за рахунок коштів, отриманих громадським об’єднанням від іноземних держав, державних органів іноземних держав, іноземних неурядових організацій, іноземних організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства, у тому числі в рамках реалізації в Україні проектів (програм) міжнародної технічної допомоги або іншої допомоги;

участь керівників громадського об’єднання у керівних органах інших громадських об’єднань та політичних партій.»;

9) пункт 1 частини першої статті 17 доповнити новим реченням: «У разі реєстрації громадського об’єднання з іноземною підтримкою в заяві у довільній формі зазначається про внесення відповідних даних про громадське об’єднання з іноземною підтримкою до Єдиного державного реєстру.»;

 1. У Законі України “Про запобігання корупції” (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами):

1) частину першу статті 26 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:

«11) протягом року з дня припинення відповідної діяльності займати керівні посади в громадських об’єднаннях з іноземною підтримкою, укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з такими громадськими об’єднаннями;»;

2) абзац перший пункту 1 частини першої статті 46 доповнити словами «а також про відсутність обмежень, зазначених частиною третьою статті 19 Закону України «Про державну службу».».

 1. Статтю 19 Закону України “Про державну службу” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами) доповнити частиною п’ятою такого змісту:

«5. На державну службу не може вступити особа, яка протягом будь-якого періоду за попередні п’ять років займала керівні посади в громадських об’єднаннях з іноземною підтримкою та/або укладала трудові договори (контракти) та/або вчиняла правочини у сфері підприємницької діяльності з такими громадськими об’єднаннями.

Ця вимога не поширюється на осіб, що вступають на державну службу та які зазначені у пунктах першому та сьомому частини третьої статті 3 цього Закону, а також депутатів, які обираються на місцевих виборах.».

 1. У Законі України “Про управління об’єктами державної власності” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами):

1) частину третю статті 112 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Керівником або членом наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, не може бути призначена особа, яка протягом будь-якого періоду за попередні п’ять років займала керівні посади в громадських об’єднаннях з іноземною підтримкою та/або укладала трудові договори (контракти) та/або вчиняла правочини у сфері підприємницької діяльності з такими громадськими об’єднаннями.»;

2) частину третю статті 113 доповнити новим пунктом 12 такого змісту:

«12) протягом будь-якого періоду за попередні п’ять років займала керівні посади в громадських об’єднаннях з іноземною підтримкою та/або укладала трудові договори (контракти) та/або вчиняла правочини у сфері підприємницької діяльності з такими громадськими об’єднаннями».

 1. Статтю 5 Закону України “Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі” (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 4, ст. 23) доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:

«9. Членом Наглядової ради, Ради директорів або Генеральним директором та його заступником (заступниками) Концерну не може бути призначена особа, яка протягом будь-якого періоду за попередні п’ять років займала керівні посади в громадських об’єднаннях з іноземною підтримкою та/або укладала трудові договори (контракти) та/або вчиняла правочини у сфері підприємницької діяльності з такими громадськими об’єднаннями.».

 1. Статтю 17 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) доповнити новим абзацом такого змісту:

«Керівником або членом наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства, його дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальному унітарному підприємству та/або територіальній громаді не може бути призначена особа, яка протягом будь-якого періоду за попередні п’ять років займала керівні посади в громадських об’єднаннях з іноземною підтримкою та/або укладала трудові договори (контракти) та/або вчиняла правочини у сфері підприємницької діяльності з такими громадськими об’єднаннями.».

ІІ. Перехідні та прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 2. Закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 3. Встановити, що впродовж тридцяти днів з дня набрання чинності цим Законом керівник органу (орган), до повноважень якого належить звільнення та/або ініціювання звільнення з посади осіб, до яких застосовується заборона, зазначена в цьому Законі, звільняє цих осіб з посад або надсилає керівнику органу (органу), до повноважень якого належить звільнення з посади таких осіб, відповідні документи для їх звільнення не пізніше ніж на 10 робочий день з дня отримання таких документів.
 4. Громадські об’єднання та благодійні організації до 1 березня 2021 року подають до уповноваженого органу з питань реєстрації та оприлюднюють на власному веб-сайті (за наявності веб-сайту) інформацію, визначену в цьому Законі, за період з дня набрання чинності цим Законом України до 31 грудня 2020 року.
 5. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

затвердити форму подання та оприлюднення на власному веб-сайті (за наявності веб-сайту) інформації про діяльність громадського об’єднання, яке отримує фінансову підтримку більше ніж на п’ятдесят відсотків загального обсягу фінансування, від іноземних держав, державних органів іноземних держав, іноземних неурядових організацій, іноземних організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства, у тому числі в рамках реалізації в Україні проектів (програм) міжнародної технічної допомоги або іншої допомоги;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 

Голова

Верховної Ради України