Law on Legal Status of Foreign Nationals

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:

  • Year:
  • Country: Mongolia
  • Language: Mongolian
  • Document Type: Domestic Law or Regulation
  • Topic:

Хуу ль зүйн акт Нэмэ лт өөр члөлт Жагсаалтр уу Буцах
Үндсэн нүүр > Монг ол У лсын хуу ль > ГА ДАА ДЫН ИРГЭНИЙ ЭР Х ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ /Шинэчилс эн найруулга/
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХАЙХ

МОНГ ОЛ У ЛСЫН ХУУ ЛЬ
2010 оны 7 дуг аар сарын 08-ны өдөр

Улаанб аатар х от

ГА ДАА ДЫН ИРГЭНИЙ ЭР Х ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ
Хайх
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD 

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
Хэв лэх
/Шинэчил сэн найруулга/
НЭГ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТ ЛЭГ ҮНДЭС ЛЭЛ
1 дүгээр зүйл.Х уулийн з орилт
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь гадаадын иргэний эр х зүйн байдлыг тогт оож, гадаадын иргэн Монг ол Улсад орох, гарах, дамжин өнгөрөх, оршин суухтай хо лбог дсон
харилцааг з охицуу лахад оршино.
2 дугаар зүйл.Г адаадын иргэний эр х зүйн байдлын тухай х ууль т огтоомж
2.1.Г адаадын иргэний эрх зүйн байдлын тух ай хуу ль тогт оомж нь Монг ол Улсын Үндсэн хуу ль, энэ хууль болон эдгээр тэй нийцүүлэн гарг асан хууль тогт оомжийн
бусад ак таас бүр дэнэ.
2.2.М онгол У лсын о лон у лсын гэрээнд энэ хуу льд зааснаас өөрөөр заасан бо л олон у лсын гэрээний заалтыг даг аж мөрдөнө.
3 дугаар зүйл.Х уулийн үйл члэлд хам аарах э тгээд
3.1.Энэ хуулийн заалт нь Монг ол Улсын нутаг дэв сгэрээр дамжин өнгөрөгч, ту с улсад түр ирэгч, албан болон хувийн хэргээр оршин суугч гадаадын иргэн /цаашид
“гадаадын иргэн” гэ х/, гадаадын иргэнийг у ригчид хамаарна.
3.2.Хуульд өөрөөр зааг аагүй бол гадаадын иргэнд х амаарах энэ хуулийн зохицуу лалт нь х арьяалалгүй хүнд нэгэн адил үйл чилнэ.
4 дүгээр зүйл.Диплом ат төлөөлөгчийн бо лон к онсу лын га зрын ажилтны дипл ом ат эр х ямба, дар хан эрх
4.1.Энэ хуулийн заалт нь гадаад улсын диплома т төлөөлөгчийн болон консу лын га зар, Нэгдсэн Үнд эстний Байгууллага /цаашид “НҮБ” гэх/, түүний төрөлжсөн
байгуу ллагын суу рин төлөөлөгчийн г азрын ажилтны дипл омат эр х ям ба, дар хан эр хийг хөндөхгүй.
5 дугаар зүйл.Х уулийн нэр т омъёоны т одор хойл олт
5.1.Энэ хуу льд хэрэглэсэн дараахь нэр т омъёог дор дурдсан утг аар ойлг оно:
5.1.1.“гадаадын иргэн” гэж М онгол У лсын иргэний х арьяалалгүй бөгөөд г адаад улсын иргэний х арьяалалтай хүнийг;
5.1.2.“уригч” гэж гадаадын иргэнийг Монг ол Улсад оршин суухад шаар дагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийн баталг ааг гарг аж түүнийг урьсан Монг ол Улсын иргэн,
аж ахуйн нэгж, б айгууллага болон т ус у лсад хуу ль ёсоор 90 х оногоос д ээш хуг ацаагаар оршин сууг аа гадаадын иргэнийг;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
5.1.3.“дамжин өнгөрөгч” гэж М онгол У лсын нут аг дэвсгэрээр дамжин нэг у лсаас нөгөө улсад зорчиж б айгаа г адаадын иргэнийг;
5.1.4.“түр ирэгч” гэж М онгол У лсад 90 хүр тэл х оногийн хуг ацаагаар ирс эн гадаадын иргэнийг;
5.1.5.“хувийн хэргээр оршин суугч” гэж сурал цах, хөдөлмөр эрхлэ х, хөрөнгө оруулах, гэр бүлийн шалтгаан болон хувийн бусад ажлаар Монг ол Улсад 90
хоног оос д ээш хуг ацаагаар ирс эн гадаадын иргэнийг;
5.1.6.“алб ан хэргээр оршин суугч” гэж төрийн байгуу ллагын урилг аар болон Монг ол Улсад суугаа гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консу лын
га зар, Засгийн га зар хо орондын эрх бүхий байгуу ллага, НҮБ, түүний төрөлжсөн байгуу ллагын суурин төлөөлөгчийн га зар, түүнчлэн гадаад улсын болон ол он улсын хэвлэл,
мэ дээ ллийн төлөөлөгчийн г азар т ажиллах аар Монгол У лсад 90 х оногоос д ээш хуг ацаагаар ирс эн гадаадын иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүнийг;
5.1.7.“х арьяалалгүй хүн” гэж аль ч у лсын харьяат бус хүнийг;
5.1.8.“цаг аач” гэж М онгол У лсын эр х бүхий б айгууллагаас цаг аачлан оршин суух зөвшөөрөл ав сан гадаадын иргэн, х арьяалалгүй хүнийг;
5.1.9.“паспорт” гэж ол он улсын эрх бүхий байгуу ллага, түүнчлэн гадаад улсын болон Монг ол Улсын Засгийн га зраас олг ос он буюу хүлээн зөвшөөрсөн ол он
улсад з орчих б аримт бичгийг;
5.1.10.“паспор тыг орлох б аримт бичиг” гэж М онгол У лсын хуу ль, олон у лсын гэрээгээр паспор ттай адилтг ан үзэхээр хүлээн зөвшөөрсөн, т ухайн хүнийг г адаад
улсын иргэн бо лохыг гэр чилж байгаа б аримт бичгийг;
5.1.1 1.“Монгол У лсын виз” гэж г адаадын иргэнд М онгол У лсын хилээр нэв трэх эр х олгос он зөвшөөр лийн хуудсыг;
5.1.12.“визийн зөвшөөрөл” гэж гадаадын иргэний асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага, эсхүл гадаад харилцааны асуудал эрхэлс эн төрийн
захирг ааны төв б айгууллагаас г адаад у лсад сууг аа Монгол У лсын дипл омат төлөөлөгчийн г азар т гадаадын иргэнд виз о лгохыг зөвшөөр ч олгос он б аримт бичгийг;
/Энэ з аалт ад 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
5.1.13.“лесе пасе” гэж НҮБ-ын Эрх, Дар хын ту хай Конв енцийн 7 дуг аар зүйлд заасны дагуу НҮБ-ын ажилтан, албан тушаалт анд ту с байгуу ллагаас олг ос он
ол он у лсад з орчих б аримт бичгийг .
ХОЁР ДУГ ААР БҮЛЭГ
ГА ДАА ДЫН ИРГЭНИЙ ЭР Х ЗҮЙН БАЙДАЛ
6 дугаар зүйл.Г адаадын иргэний эр х, үүргийн үндсэн зарчим
6.1.М онгол Улсын нутаг дэв сгэр т байг аа гадаадын иргэний эрх, үүргийг тух айн иргэнийг харьяалсан улст ай энэ талаар харилцан адил байх зарчмыг баримт лан
Монг ол У лсын хуу лиар тодор хойлно.
7 д угаар зүйл.Г адаадын иргэний эр х, үүргийн онцлог
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
7.1.М онгол Улсын ту сг аар тогтно л, үнд эсний аюу лгүй байдлыг ханг ах, нийгмийн хэв журмыг х амг аалах зорилг оор хүний салшгүй эрхээс бусад эрхийн хувьд гадаадын
иргэний эр х, эрх чөлөөнд хуу лиар хязгаарлалт т огтоож бо лно.
7.2.Г адаадын иргэн энэ хуулийн 7.1-д заасны дагуу хуулиар хязгаарласнаас бусад то хи олдо лд Монг ол Улсын иргэний нэгэн адил эрх, эрх чөлөөг эд элж, үүрэг
хүлээнэ.
7.3.Г адаадын иргэн М онгол У лсын нут аг дэвсгэр т дараахь эр хийг эдэлнэ:
7.3.1.энэ хуу ль болон б усад хуу ль тогтоомжид заасны дагуу М онгол У лсад нэв трэх, оршин суух;
7.3.2.у лсын онц чух ал объекто д Засгийн г азрын зөвшөөрснөөр ажиллах;
7.3.3.у лс төрийн орогно л хүсэх;
7.3.4.хуу ль тогтоомжид заасан б усад эр х.
7.4.Гадаадын иргэн М онгол У лсын нут аг дэвсгэр т дараахь үүрэг хүлээнэ:
7.4.1.М онгол У лсын Үндс эн хууль болон б усад хуу ль тогтоомжийг сахин бие лүүлж, Монголын ар д түмний у ламжлал, зан заншлыг хүнд этгэ х;
7.4.2.энэ хуу лийн 24, 26 дуг аар зүйлд заасны дагуу бүр тгүүлэх;
7.4.3.М онгол У лсын хуу ль тогтоомжид заасан т атв ар төлөх;
7.4.4.М онгол Улсад зөвхөн эрх бүхий байгуу ллагаас олг ос он Монг ол Улсын виз, оршин суух зөвшөөр лийн хугацаанд байх, Монг ол Улсын ол он улсын гэрээнд
өөрөөр зааг аагүй бол уг хугацаандаа б уюу эрх бүхий б айгууллагын шаар дсанаар тус у лсаас г арах;
7.4.5.паспор т болон М онгол У лсын эр х бүхий б айгууллагаас о лгос он оршин суух үнэмлэ хийг биедээ ав ч явах;
7.4.6.хуу ль тогтоомжид заасан б усад үүрэг .
7.5.Гадаадын иргэн М онгол У лсын зэв сэгт хүчин, б усад цэрэгт алб а хаах үүрэг хүлээ хгүй.
8 дугаар зүйл.Г адаадын иргэнд х ориглох зүйл
8.1.Г адаадын иргэнд М онгол У лсын нут аг дэвсгэр т дараахь үйл ажиллаг аа явуулахыг х ориглоно:
8.1.1.М онгол Улсын хууль тогт оомж болон ол он улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөөгөө эдлэ хдээ Монг ол Улсын эрх ашиг , ту с улсын иргэний болон бусад
хүний эр х, хууль ёсны ашиг с онирхо лд х арш үйлд эл хийх;
8.1.2.М онгол У лсын Ерөнхийлөгч, У лсын Их Хур лын бо лон орон нутгийн ху рлын с онгуульд с онгох, с онгогдо х, ар д нийтийн санал асуу лгад оро лцох;
8.1.3.М онгол Улсын нутаг дэв сгэр т улс төрийн үйл ажиллаг аа явуулах байгуу ллага байгуу лах, түүнд элс эн оро х, хөрөнгө, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зэргээр
улс төрийн алив аа үйл ажиллаг аа явуулах;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
8.1.4.т ус улсын үндэсний эв нэгдлийн эсрэг суртал чилг аа явуулах, үндэсний, зан заншилд хо хиро л учр уулж болох хүмүүнлэг бус шашны урсг ал,
хүчир хийллийн алив аа хэлбэр, садар сам уун, мансууруу лах бо дисыг су ртал члах, түгээн д элгэрүүлэ х, хэрэглэх;
8.1.5.хуу ль тогтоомж, эр х бүхий б айгууллага, алб ан тушаалтны шийдвэрээр зөвшөөрөлтэй эр хлэхээр заасан үйл ажиллаг ааг зөвшөөрөлгүй явуулах;
8.1.6.М онгол У лсын виз, оршин суух, бүр тгүүлэх журам зөр чих, эрх бүхий б айгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр хөдөлмөр эр хлэх, шилжин суу рьших;
8.1.7.хууль тогтоомжид заасан б усад үйл ажиллаг аа.
ГУРАВДУГ ААР БҮЛЭГ
ТӨРИЙН Б АЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШАА ЛТНЫ БҮРЭН ЭР Х, АЖ АХУЙН НЭГЖ, ИРГЭНИЙ ҮҮРЭГ
9 дүгээр зүйл.Төрийн байгуу ллага, албан тушаалтны бүр эн эрх
9.1.Монгол У лсад эр хэмлэн д ээдэлд эг үзэ л санааны төлөө х авчиг дан мөшгөг дсөн гадаадын иргэнд М онгол У лсын Ерөнхийлөгч т ус у лсад орогно х эрх олгоно.
9.2.М онгол У лсын Засгийн г азар г адаадын иргэний асуу длаар дараахь бүрэн эр хийг хэрэгжүүлнэ:
9.2.1.Монгол У лсын виз о лгох ж урмыг б атлах;
/Энэ з аалт ад 2015 оны 2 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
9.2.2.г адаадын иргэн М онгол У лсад оршин суух бо лон түүнийг бүр тгэх ж урмыг б атлах;
9.2.3.г адаадын иргэнийг М онгол У лсаас алб адан гаргах бо лон М онгол У лсад дахин ор уулахгүй б айх хугацааг т огтоох ж урмыг б атлах;
9.2.4.хуу льд заасан б усад бүрэн эр х.
9.3.Хууль зүйн асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүн г адаадын иргэний асуу длаар дараахь бүрэн эр хийг хэрэгжүүлнэ:
9.3.1.гадаадын иргэн М онгол У лсад оршин суух, х арьяалалгүй хүн зорчих үнэмлэ хийн загвар, тэдгээрийг э зэмших, хадгалах, ашиг лах журмыг б атлах;
9.3.2.г адаадын иргэний хяналтын у лсын байцаагчийн ёс зүйн бо лон сахилгын дүрмийг б атлах;
9.3.3.г адаадын иргэний мэ дээ ллийн нэг дсэн сан бүр дүүлэх, мэдээ лэ л х арилцан с олилц ох ж урмыг б атлах;
9.3.4.энэ хуу лийн 36.5-д заасан б арьцаа гаргах, б уцаан о лгох, б арьцааны хэмжээ т огтоох ж урмыг б атлах;
9.3.5.хуу льд заасан б усад бүрэн эр х.
9.4.Гадаад х арилцааны асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүн г адаадын иргэний асуу длаар дараахь бүрэн эр хийг хэрэгжүүлнэ:
9.4.1.хууль зүйн асуудал эрхэлс эн Засгийн га зрын гишүүнтэй зөвшилцсөнөөр гадаад улсад сууг аа Монг ол Улсын дипломат төлөөлөгчийн га зар т хуу ль зүйн
атт ашег т омилох, чөлөөлөх;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
9.4.2.хуу льд заасан б усад бүрэн эр х.
9.5.Гадаадын иргэний асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагын дарг а дараахь бүрэн эр хийг хэрэгжүүлнэ:
/Энэ хэсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
9.5.1.г адаадын иргэний эр х зүйн байдлын т ухай хуу ль тогтоомж, дүрэм, ж урмын бие лэлтийг з охион б айгуулах;
9.5.2.М онгол У лсын х арьяат хүүхдийг үр члэх хүс элт г аргасан г адаадын иргэнтэй ярилцлаг а хийх журмыг б атлах;
9.5.3.г адаадын иргэнийг Монг ол Улсаас гарахыг түдгэлзүүлэ х, гарахыг түдгэлзүүлэ хийг хүчингүй болгох тух ай шийдвэр гарг ах, түүнийг хэрэгжүүлэ х журмыг
б атлах;
9.5.4.г адаадын иргэнд М онгол У лсад хувийн хэргээр з орчих у рилга олгох ж урмыг б атлах;
9.5.5.хуу льд заасан б усад бүрэн эр х.
9.6.Аймаг, дүүргийн Засаг дарга харьяалах сум, хороонд нь оршин суугаа гадаадын иргэний хаягийн бүртгэлийн мэдээг нэгтгэн хаг ас жил тут ам гарг аж гадаадын
иргэний асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагад өгөх үүрэгтэй.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
9.7.Су м, хорооны Засаг дарг а гадаадын иргэний асуу длаар дараахь эрх, үүрэгтэй.
9.7.1.нутаг дэвсгэр тээ оршин сууг аа гадаадын иргэний х аягийн бүртгэл хөт лөх;
9.7.2.г адаадын иргэний оршин сууг аа газрын т алаар т одор хойл олт г аргах;
9.7.3.г адаадын иргэн гэмт хэрэг, зөр чилд хо лбог дохоос урьдчилан сэргийлэ х арг а хэмжээ авах талаар хо лбог дох байгуу ллага, алб ан тушаалт антай хамтран
ажиллах;
9.7.4.хуу льд заасан б усад эр х, үүрэг .
10 дугаар зүйл.Г адаадын иргэнийг у ригч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүлээх үүрэг
10.1.Г адаадын иргэнийг М онгол У лсад 30 х оногоос д ээш хуг ацаагаар урьсан иргэн, аж ахуйн нэгж, б айгууллага дараахь үүрэг хүлээнэ:
10.1.1.г адаадын иргэнийг хуу ль тогтоомжид заасны дагуу х олбог дох б айгуу ллагад бүр тгүүлэх;
10.1.2.г адаадын иргэн М онгол У лсад оршин суух ад шаардагдах хөрөнгийн э х үүсвэрийн баталг аа г аргах;
10.1.3.М онгол у лсын виз, оршин суух зөвшөөр лийнх нь хугацаанд гадаадын иргэнийг б уцаах.
10.2.Энэ хуулийн 10.1.2-т заасан б аталг ааны төрөл, хэ лбэр, тэ дгээрийг мэ дүүлэхтэй х олбог дсон х арилцааг энэ хуу лийн 9.2.2-т заасан ж урмаар з охицуу лна.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
ДӨРӨВ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
МОНГОЛ У ЛСЫН ВИЗ
11 дүгээр зүйл.Монг ол У лсын виз
11.1.М онгол Улсын ол он улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Монг ол Улсад нэвтрэх гадаадын иргэн Монг ол Улсын виз (цаашид “виз” гэх)-ийг зо хих журмын дагуу
авсан б айна.
11.2.Визийг хүчин төгөлдөр паспор т буюу паспор тыг орлох б аримт бичигтэй г адаадын иргэнд о лгоно.
11.3.Визийг х авсралт хуу дсаар олгож бо лно.
11.4.Виз нь дипл омат, алб ан, энгийн гэс эн зэрэгтэй байна.
11.5.Виз нь оро х, гарах -орох, дамжин өнгөрөх зориу лалтт ай, Монг ол Улсын хилээр нэвтрэх зорилгыг агуулсан ангилалт ай, нэг, хоёр, ол он удаагийн гэсэн төрөлтэй
байна.
11.6.Г адаадын иргэн виз ав сан нь түүнийг Монгол У лсад нэв трүүлэх баталг аа бо лохгүй.
11.7.Визийн загв арыг гадаад х арилцааны бо лон хуу ль зүйн асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүд х амтран батална.
12 д угаар зүйл.Дипл ом ат зэргийн виз
12.1.Дипл омат зэргийн визийг дипл омат паспор ттай г адаадын иргэн, у лаан өнгийн лесе пасе бүхий НҮБ-ын ажилт ан, албан тушаалт анд олгоно.
12.2.Дипл омат зэргийн визийг визийн хуу дсан дээр “D” гэс эн латин үсгээр ялг аж тэмдэглэнэ.
13 д угаар зүйл.Ал бан зэргийн виз
13.1.Албан зэргийн визийг дараахь г адаадын иргэнд олгоно:
13.1.1.алб ан паспор ттай бөгөөд албан хэргээр зор чих, оршин суух гадаадын иргэн, цэнхэр өнгийн лесе пасе бүхий НҮБ, түүний төрөлжсөн байгуу ллагын
ажилт ан, алб ан тушаалт ан, олон у лсын б айгууллагын ажлаар ирэ х энгийн паспорттай г адаадын иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүн;
13.1.2.т ус улсын төр, захирг аа, нутгийн өөрөө удир дах байгуу ллага, Улсын Их Хуралд суудал бүхий намын урилг аар ирэх алб ан болон энгийн паспорттай
гадаадын иргэн;
13.1.3.Засгийн г азар х оорондын гэрээ, хэ лэлцээрийн дагуу т ус у лсад ажиллах алб ан болон энгийн паспор ттай г адаадын иргэн;
13.1.4.г адаад у лсын бо лон о лон у лсын хэв лэл, мэ дээ ллийн б айгууллагын алб ан болон энгийн паспор ттай ажилт ан.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
13.2.Алб ан зэргийн визийг визийн хуу дсан дээр “A” гэс эн латин үсгээр ялг аж тэмдэглэнэ.
14 дүгээр зүйл.Энгийн зэргийн виз
14.1.Энэ хуу лийн 12, 13 дуг аар зүйлд зааснаас б усад т охио лдо лд г адаадын иргэнд энгийн зэргийн виз о лгоно.
14.2.Энгийн зэргийн визийг визийн хуу дсан дээр “E” гэс эн латин үсгээр ялг аж тэмдэглэнэ.
15 д угаар зүйл.Визийн ангилал
15.1.Т ухайн г адаадын иргэний хилээр нэв трэх зорилгыг үнд эслэн дараахь ангиллын виз о лгоно:
15.1.1.“D” ангиллын визийг энэ хуу лийн 12.1-д заасан гадаадын иргэнд;
15.1.2.“A” ангиллын визийг энэ хуу лийн 13.1-д заасан гадаадын иргэнд;
15.1.3.“T” ангиллын визийг гадаадын хөрөнгө оруулагч болон гадаадын хөрөнгө оруулалт тай аж ахуйн нэгж, түүний салбар, төлөөлөгчийн га зар т ажиллах
удир дах алб ан тушаалт анд;
15.1.4.“O” ангиллын визийг төрийн б ус б айгуу ллага, олон у лсын хүмүүнлэгийн б айгууллагын шуг амаар ирэх гадаадын иргэнд;
15.1.5.“В” ангиллын визийг ажил хэргийн шуг амаар ирэх гадаадын иргэнд;
15.1.6.“S” ангиллын визийг суралцах, мэргэжил дээшлүүлэ х бо лон дадлаг а, эрдэм шинжилгээ, судалг ааны ажил хийх, эрдэм шинжилгээний байгуу ллага
болон иннов ацийн салб арын гарааны к омпанид эр дэм шинжилгээ, су далгааны ажлыг хөдөлмөрийн гэрээгээр хийх з орилгоор ирэ х гадаадын иргэнд;
/Энэ з аалт ад 2012 оны 5 д угаар сарын 22-ны өдрийн хуу лиар нэмэлт ор уулсан/
15.1.7.“J” ангиллын визийг т ус у лсад ж уулчлах аар ирэ х гадаадын иргэнд паспор тын төрлийг үл х аргалзан;
15.1.8.“HG” ангиллын визийг т ус у лсад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах г адаадын иргэнд паспортын төрлийг үл х аргалзан;
15.1.9.“SH” ангиллын визийг шашны б айгууллагын шуг амаар ирэх, оршин суух г адаадын иргэнд паспор тын төрлийг үл х аргалзан;
15.1.10.“TS” ангиллын визийг М онгол У лсад цаг аачлах зөвшөөрөл ав сан гадаадын иргэнд;
15.1.1 1.“Н” ангиллын визийг Монг ол Улсад хувийн хэргээр оршин суугчийн гэр бүлийн гишүүн болон хувийн урилг аар ирэх гадаадын иргэнд паспортын
төрлийг үл х аргалзан.
16 д угаар зүйл.Виз о лгох байгуу ллага
16.1.Визийг дараахь б айгууллага олгоно:
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
16.1.1.г адаад х арилцааны асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны төв байгууллага;
16.1.2.г адаадын иргэний асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллага;
/Энэ з аалт ад 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
16.1.3.г адаад у лсад сууг аа Монгол У лсын дипл омат төлөөлөгчийн г азар, М онгол У лсын өргөмжит к онсул.
17 дугаар зүйл.Виз о лгох байгуу ллагын бүр эн эрх
17.1.Г адаад х арилцааны асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны төв байгууллага виз о лгох т алаар дараахь бүрэн эр хийг хэрэгжүүлнэ:
17.1.1.энэ хуулийн 15.1.1, 15.1.2-т заасан ангиллын визийг о лгох, о лгохоос т атг алзах, ангиллыг өөр члөх, хугацааг сунг ах, хүчингүй бо лгох.
17.2.Г адаадын иргэний асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллага виз о лгох т алаар дараахь бүрэн эр хийг хэрэгжүүлнэ:
/Энэ хэсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
17.2.1.М онгол Улсад түр ирсэн болон хувийн хэргээр оршин сууж байг аа гадаадын иргэнд энэ хуулийн 15.1.3-15.1.1 1-д заасан ангиллын ол он удаагийн,
гарах-оро х визийг о лгох, о лгохоос т атг алзах, ангиллыг өөр члөх, хугацааг сунг ах, хүчингүй бо лгох;
17.2.2.т ухайн ангиллын виз олг охо д шаар дагдах баримт бичгийн иж бүр длийг биедээ авч яваа нөхцөлд Монг ол Улсын хилийн боомт дээр гадаадын иргэнд
энэ хуулийн 15.1.3-15.1.1 1-д заасан ангиллын оро х, дамжин өнгөрөх виз олгох;
17.2.3.г адаад х арилцааны асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны төв байгууллагаас о лгос он визийн зөвшөөр лийн дагуу хилийн боомт д ээр энэ хуулийн 15.1.1,
15.1.2-т заасан ангиллын визийг г адаадын иргэнд олгох.
17.3.М онгол У лсын дипл омат төлөөлөгчийн г азар, М онгол У лсын өргөмжит к онсул нь виз о лгох т алаар дараахь бүрэн эр хийг хэрэгжүүлнэ:
17.3.1.гадаад харилцааны асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны төв байгуу ллагаас олг ос он визийн зөвшөөр лийн дагуу энэ хуулийн 15.1.4, 15.1.5, 15.1.7-д
заасан ангиллын 30 хүр тэлх х оногийн виз бо лон мөн хуу лийн 15.1.1, 15.1.2-т заасан ангиллын визийг о лгох;
17.3.2.г адаадын иргэний асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллагаас олг ос он визийн зөвшөөр лийн дагуу энэ хуулийн 17.3.1-д зааснаас бусад визийг
олг ох.
/Энэ з аалт ад 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
18 д угаар зүйл.Визийн хүчинтэй байх х угацаа
18.1.М онгол Улсын ол он улсын гэрээнд өөрөөр зааг аагүй бол нэг удаагийн орох виз нь гадаадын иргэн Монг ол Улсын хилээр нэвтрэх хүр тэл 90 хоногийн хугацаанд
хүчинтэй б айна.
18.2.Монгол Улсын ол он улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол түр ирэгчид олг ох ол он удаагийн визийн хүчинтэй байх хугацаа нь 183 буюу 365 хоног байх бөгөөд түр
ирэгчийн М онгол У лсад б айх хуг ацаа нь 30 х оног байна.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
18.3.М онгол Улсад албан болон хувийн хэргээр оршин суугч гадаадын иргэнд олг ох ол он удаагийн визийн хүчинтэй байх хугацаа нь оршин суух зөвшөөр лийн
хугацааг аар тодор хойл огдоно.
18.4.М онгол Улсад албан болон хувийн хэргээр оршин суугч гадаадын иргэнд олг ос он гарах-оро х визийн хүчинтэй байх хугацаа нь Монг ол Улсаас гарснаас хойш 180
хүртэл х оног хүчинтэй б айна.
18.5.Визийн хуу дсан дээр түүний хүчинтэй б айх хугацааг нь он, сар, өдөр гэс эн дарааллаар зааж тэмд эглэнэ.
19 дүгээр зүйл.Монг ол У лсад байх х угацааг визээр т одор хойл ох
19.1.М онгол Улсын ол он улсын гэрээнд өөрөөр зааг аагүй бол гадаадын иргэн Монг ол Улсын хилээр нэвтэрснээс хойш ту с улсад байх хугацааг дор дурдсанаар
то дор хойлж визэнд заана:
19.1.1.түр ирэгч 90 хүр тэл х оног;
19.1.2.дамжин өнгөрөгч 10 хүр тэл х оног;
19.1.3.М онгол У лсад алб ан болон хувийн хэргээр оршин суух г адаадын иргэнд хугацаагүйгээр буюу оршин суух зөвшөөрөл о лгох хүр тэл.
19.2.Энэ хуу лийн 19.1.1-д заасан хуг ацааг гадаадын иргэний асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллага нэг у даа 30 хүр тэл х оног оор сунг аж болно.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
20 д угаар зүйл.Виз, визийн зөвшөөрөл
20.1.Виз, визийн зөвшөөр лийг уригчийн хүс элт , энэ хуу лийн 10.1.2-т заасан б аталг ааг х аргалзан о лгоно.
20.2.У ригч нь гадаадын иргэнд дипломат, алб ан зэргийн виз олгуу лах хүсэлтийг гадаад харилцааны асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны төв байгуу ллагад, энгийн
зэргийн виз о лгуулах хүс элтийг г адаадын иргэний асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагад тус т ус г арг ана.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
20.3.Энэ хуулийн 16.1-д заасан виз олг ох бай гуу ллаг а нь Монг ол Улсад албан болон хувийн хэргээр оршин суух хүсэлт гарг асан гадаадын иргэнд виз олг ох эс эхийг
шийдвэр лэхд ээ эрүүл мэндийн шинжилгээ хийлгэ хийг шаардаж болно.
20.4.Гадаадын иргэнд виз, визийн зөвшөөрөл о лг ох, визийн хугацааг сунгахаас та тг алз сан үндэслэ лийн талаар энэ хуулийн 16.1-д заасан байгуу ллага тайлб ар өгөх
үүрэг хүлээ хгүй.
ТАВ ДУГ ААР БҮЛЭГ
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
МОНГ ОЛ У ЛСАД ОР ОХ, ДАМЖИН ӨНГӨРӨХ
21 дүгээр зүйл.Монг ол У лсад оро х
21.1.Монгол Улсын ол он улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол хүчин төгөлдөр паспорт буюу паспор тыг орлох баримт бичигтэй бөгөөд виз авсан гадаадын иргэн хууль
тогт оомжид заасан ж урмын дагуу М онгол У лсад орж бо лно.
22 дугаар зүйл.Монг ол У лсад оро хыг үл зөвшөөрөх
22.1.Дараахь үнд эслэл байв ал г адаадын иргэнийг М онгол У лсад оро хыг үл зөвшөөрнө:
22.1.1. 16 насанд хүрээгүй б уюу эрх зүйн чадамжгүй г адаадын иргэн хууль ёсны асран хамгаалагч, х аргалзан д эмжигчгүй бо л;
22.1.2.Монгол У лсад ял шийтгүүлсний дараа т ус у лсаас г арсан бөгөөд ялгүйд т ооцох хуг ацаа нь дуу саагүй бол;
22.1.3.Монгол У лс т ааламжгүй э тгээд гэж зар ласан бол;
22.1.4.олон у лсын хэмжээнд эрэн су рвалжилж б айгаа бо л;
22.1.5.М онгол У лсын үнд эсний аюу лгүй байдлыг х ангах, нийгмийн хэв ж урмыг х амгаалах ад харшилж б айвал;
22.1.6.М онгол У лсад б айх, буцаж яв ах хөрөнгийн э х үүсвэрийн баталг аагүй бо л;
22.1.7.энэ хуу льд заасан журмын дагуу алб адан гаргасан бөгөөд М онгол У лсад оро хыг хориглос он хуг ацаа дуу саагүй бо л.
23 дугаар зүйл.Монг ол У лсаар дамжин өнгөрөх
23.1.М онгол Улсын ол он улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол хүчин төгөлдөр паспорт буюу паспор тын орлох баримт бичигтэй гадаадын иргэн зо хих визтэйгээр
Монг ол У лсын нут аг дэвсгэрээр дамжин өнгөр ч болно.
23.2.Г адаадын иргэн о лон у лсын нислэгээр М онгол У лсын нут аг дэвсгэрээр визгүйгээр дамжин өнгөр ч болно.
ЗУРГ АДУГ ААР БҮЛЭГ
ГА ДАА ДЫН ИРГЭН МОНГ ОЛ У ЛСАД ОРШИН С УУХ
24 дүгээр зүйл.Г адаадын иргэнийг бүр тгэх
24.1.М онгол Улсад 30 хоног оос дээш хугацааг аар ирсэн түр ирэгч, хувийн хэргээр оршин суугч болон энэ хуулийн 32.2-т заасан гадаадын иргэн ту с улсад орж ирсэн
өдрөөс х ойш ажлын 7 өдрийн до тор г адаадын иргэний асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагад бүр тгүүлнэ.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
24.2.Г адаадын иргэнийг у рьсан Монгол У лсын иргэн, аж ахуйн нэгж, б айгууллага түүнийг бүр тгүүлэх үүргийг хүлээнэ.
24.3.Энэ хуу лийн 24.2-т зааснаас б усад т охио лдо лд г адаадын иргэн өөрөө бүр тгүүлнэ.
24.4.Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консу лын га зар, НҮБ, түүний төрөлжсөн байгуу ллагын суурин төлөөлөгчийн га зар, түүнчлэн гадаад улс, ол он улсын
хэв лэл, мэдээ ллийн төлөөлөгчийн га зар т ажиллах гадаадын иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүн Монг ол Улсад орж ирсэн өдрөөс хойш ажлын 7 өдрийн дотор гадаад
х арилцааны асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны төв байгууллагад бүр тгүүлнэ.
24.5.Гадаадын иргэний асуу дал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага нь гадаад улсын иргэнийг бүртгэхдээ та тв ар төлөгчийн дугаарыг олг оно. Татв ар төлөгчийн
дугаарын т оон агуу лга, хэ лбэрийг т атв арын асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллага тодор хойлно.
/Энэ х эсгийг 2019 оны 03 д угаар сарын 22-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн./
25 дугаар зүйл.Г адаадын иргэний гэр бүлийн байдлын бүр тгэл
25.1.Г адаадын иргэнтэй хо лбоо той иргэний улсын бүртгэлийг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага хөтөлж, хо лбог дох мэ дээ ллийг сар
бүр гадаадын иргэний асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагад хүргүүлнэ.
/Энэ хэсэгт 2013 оны 12 дуг аар сарын 26-ны өдрийн хуул ь, 2016 оны 7 д угаар сарын 21-ний өдрийн хуу л ь, 2018 оны 6 дуг аар сары н 21-ний өдрийн хуулиар т ус тус
өөр члөлт ор уулсан/
26 д угаар зүйл.Г адаадын иргэний хаягийн бүр тгэл
26.1.М онгол Улсад хувийн хэргээр болон энэ хуулийн 32.2-т заасан оршин суугч гадаадын иргэн 14 хоногийн дотор сумын Засаг даргын Тамгын га зар т, эсхүл хорооны
Засаг дарг ад хаягийн бүр тгэл хийлгэнэ.
26.2.Энэ хуулийн 26.1-д заасан гадаадын иргэн оршин суугаа хаяг аа өөр чилбөл анх бүртгүүлс эн га зар таа мэдэг дэн хасалт хийлгэж, шилжин очс он сумын Засаг
даргын Т амгын газар т, эсхүл х орооны Засаг дарг ад 14 хоногийн до тор х аягийн бүр тгэл хийлгэнэ.
27 д угаар зүйл.Монг ол У лсад х увийн х эргээр оршин суу х
27.1.Монгол Улсад хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөр лийг гадаадын иргэний хүсэлт , хо лбог дох байгуу ллагын санал, зөвшөөр лийг харг алзан гадаадын иргэний
асуудал эр хэлс эн төрийн захирг ааны байгууллага 5 хүр тэл жилээр о лгож, т ухай бүр 3 хүр тэл жилийн хуг ацаагаар сунг аж болно.
/Энэ х эсэгт 2016 оны 7 д угаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
27.2.Г адаадын иргэнд М онгол У лсад хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөр лийг дараахь хэлбэрээр о лгоно:
27.2.1.гэр бүлийн шалтг аанаар;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
27.2.2.цаг аачлах;
27.2.3.хөдөлмөр эр хлэх;
27.2.4.хөрөнгө ор уулах;
27.2.5.су ралцах, мэргэжил д ээшлүүлэх, дадлага, эрдэм шинжилгээ, су далгааны ажил хийх бо лон хувийн б усад з орилг оор.
27.3.Дараахь то хио лдо лд гадаадын иргэнд Монг ол Улсад хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрөл олг охоос болон уг зөвшөөр лийн хугацааг сунгахаас та тг алзах буюу
хүчингүй бо лгож бо лно:
27.3.1.т агнуул, цаг даагийн б айгууллагын саналыг үнд эслэн;
27.3.2.энэ хуульд заасан виз, бүр тгэл, оршин суух ж урмыг 2 б уюу түүнээс д ээш удаа зөр чсөн;
27.3.3.энэ хуу лийн 8 дугаар зүйлд заасан үйл ажиллаг аа явуулсан;
27.3.4.виз, эр х бүхий байгууллагаас о лгодог алив аа зөвшөөрөл, б аримт бичгийг засв арласан, хуу рамчаар үйлдс эн, бүрдүүлсэн.
27.4.М онгол Улсын нутаг дэв сгэр т хувийн хэргээр оршин суугч гадаадын иргэдийн тоо нь Монг ол Улсын харьяа т хүн амын гурв ан хувь, үүний дотор нэг улсын иргэн
нэг хувь хүр тэл б айж бо лно.
28 дугаар зүйл.Монг ол У лсад гэр бүлийн шалтгаанаар оршин суу х
28.1.Монгол Улсын иргэнтэй гэр бүл болж гэрлэлтээ бүртгүүлс эн, түүнчлэн хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрөл авсан гадаадын иргэний эхнэр, нөхөр, төрүүлс эн
эцэг, эх, хүү хэд нь ту с улсад оршин суух хүсэлт гарг авал гадаадын иргэний асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага тэ дгээр т М онг ол Улсад оршин суух зөвшөөр лийг
энэ хуулийн 27.1-д заасан хуг ацаагаар олгоно.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
28.2.Энэ хуулийн 27.2.3-27.2.5-д заасан гадаа дын иргэний Монг ол Улсад оршин суух зөвшөөр лийн хугацааг аар түүний гэр бүлийн гишүүний ту с улсад оршин суух
зөвшөөр лийн хугацаа тодор хойл огдоно.
28.3.Гэр бүлийн шалтгаанаар оршин суух гад аадын иргэн нь 55 буюу түүнээс дээш настай бо л тух айн гадаадын иргэнийг харьяалсан улст ай энэ талаар харилцан
адил б айх зар чмыг баримтлан гадаадын иргэний асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллага Монгол У лсад оршин суух зөвшөөр лийг хугацаагүйгээр о лгож бо лно.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
28.4.Энэ хуулийн 27.3-т зааснаас гадна дараа хь то хио лдо лд гадаадын иргэний асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага гадаадын иргэнд Монг ол Улсад гэр
бүлийн шалтг аанаар оршин суух зөвшөөрөл о лгохоос бо лон зөвшөөр лийн хугацааг сунг ахаас т атг алзах б уюу хүчингүй бо лгоно:
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
28.4.1.энэ хуу лийн 28.1-д заасан зөвшөөр лийг авах зорилг оор М онгол У лсын иргэнтэй хуу рамчаар гэр бүл бо лсон;
28.4.2.Гэр бүлийн т ухай хуу лийн 1 1.2-т заасны дагуу гэр лэлт дуу сгав ар бо лсон.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
29 дүгээр зүйл.Монг ол У лсад ц агаачлах
29.1.М онгол Улсад цагаачлах эрх ав ах тух ай гадаадын иргэний хүсэлт , улс орны дотоо д нөхцөл байдал, эдийн засгийн чадамж, цагаачлах хүсэлтэй хүний болов сро л,
мэргэжлийг харг алзан гадаадын иргэний асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага Монг ол Улсад цагаачлан оршин суух зөвшөөр лийг энэ хуулийн 27.1-д заасан
хугацааг аар олгоно.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
29.2.М онгол Улсад цагаачлах хүсэлт гарг асан г адаадын иргэн 55 буюу түүнээс дээш настай бол гадаадын иргэний асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага
нь цаг аачлан оршин суух зөвшөөрөл о лгохдоо энэ хуу лийн 28.3-т заасан зар чмыг баримтална.
/Энэ хэсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
29.3.М онгол Улсад цагаачлан оршин суух зөвшөөрөл авсан гадаадын иргэн жилд 180 хоног оос дээш хугацааг аар ту с улсын нутаг дэв сгэр т байг аагүй бол гадаадын
иргэний асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллага нь цаг аачлах зөвшөөр лийг хүчингүй бо лгож бо лно.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
29.4.М онгол Улсад цагаачлан амьдрах оршин суух зөвшөөрөл авсан харьяалалгүй хүн гадаадад зор чих бол гадаадын иргэний асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны
байгуу ллага түүнд г адаадад з орчих үнэмлэ х олгоно.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
29.5.М онгол Улсад цагаачлан амьдрах оршин суух гадаадын иргэдийн тоо нь Монг ол Улсын х арьяа т хүн амын 0.5 хувь, үүний дотор нэг улсын иргэн 0.17 хувь хүртэл
байж бо лно.
29.6.Монгол Улсад цагаачлан амьдрах оршин суух гадаадын иргэдийн тоо нь Монг ол Улсын х арьяа т хүн амын 0.4 хувиас доош байг аа нөхцөлд Засгийн га зрын өргөн
мэдүүлснээр Улсын Их Хурал ту с улсад цагаачлуу лж болох гадаадын иргэдийн тоог харьяалах улс болон засаг захирг аа, нутаг дэв сгэрийн нэгжид оршин суух байршлаар нь
бүрэн эрхийнхээ хуг ацаанд нэг у даа, 0.4 хувиас д ээш гарсан нөхцөлд жил т утам т огтооно.
30 д угаар зүйл.Хөдөлмөр эр хлэх, хөрөнгө ор уулах, су ралцах, мэргэжил дээшлүүлэ х, дадлага, эрдэм шинжилгээ, су далгааны ажил хийх з орилгоор Монг ол У лсад
оршин суу х
30.1.Хөрөнгө оруулах, хөдөлмөр эрхлэ х, суралцах, мэргэжил дээшлүүлэ х, дадлаг а, эрдэм шинжилгээ, судалг ааны ажил хийх зорилг оор Монг ол Улсад ирсэн
гадаадын иргэнд хөрөнгө оруулалт , хөдөлмө р эр хлэ лт, бо лов сро лын асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны төв байгуу ллага бо лон тэдгээрийн эрх олг ос он байгуу ллагын
хүсэлтийг үнд эслэн гадаадын иргэний асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллага оршин суух зөвшөөрөл о лгоно.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
30.2.Г адаадын иргэн нь энэ хуулийн 30.1-д заасан зөвшөөр лийн хугацааг дуусахаас өмнө хо лбог дох байгуу ллагын хүсэлтийг авч гадаадын иргэний асуудал эрхэлс эн
төрийн захирг ааны байгууллагад хандаж оршин суух хуг ацааг сунгуулна.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
31 дүгээр зүйл.Монг ол У лсад х увийн х эргээр оршин суу х зөвшөөрлийг хянан шийдвэр лэх х угац аа
31.1.Г адаадын иргэний асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага нь Монг ол Улсад хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөр лийг 60 хоногийн дотор, уг
зөвшөөр лийн хугацааг сунг ах хүсэлтийг 30 х оногийн до тор хянан шийдвэр лэнэ.
/Энэ хэсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
32 д угаар зүйл.Монг ол У лсад ал бан хэргээр оршин суу х
32.1.Монгол Улсад суугаа гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн буюу консу лын га зар, НҮБ, түүний төрөлжсөн байгуу ллагын суурин төлөөлөгчийн болон гадаад улс,
о л он улсын хэвлэл мэ дээ ллийн төлөөлөгчийн га зар т ажиллах гадаадын иргэнд гадаад харилцааны асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны төв байгуу ллага ту с улсад оршин
суух зөвшөөрөл о лгож, хуг ацааг нь сунг ана.
32.2.Төрийн байгуу ллагын урилг аар ирсэн болон Засгийн га зар хоорондын байгуу ллагад ажиллах гадаадын иргэнд оршин суух зөвшөөрөл олг ох, хуг ацааг нь сунг ах
асуу длыг у ригч байгууллагын хүс элтийг үнд эслэн гадаадын иргэний асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллага шийдвэр лэнэ.
/Энэ хэсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
33 д угаар зүйл.Г адаадын иргэнд үнэ млэх олгох
33.1.М онгол Улсад хувийн хэргээр болон энэ хуулийн 32.2-т заасны дагуу оршин суух зөвш өөрөл авсан гадаадын иргэнд гадаадын иргэний асуудал эрхэлс эн төрийн
захирг ааны б айгууллага Монгол У лсад оршин суух үнэмлэ х олгоно.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
33.2.Энэ хуу лийн 33.1-д заасан оршин суух үнэмлэ хэд дараахь мэ дээ ллийг т усг ана:
33.2.1.ов ог нэр;
33.2.2.төрсөн он, сар, өдөр;
33.2.3.хүйс;
33.2.4.оршин суух үнэмлэ хийн дугаар;
33.2.5.түүний 16 насанд хүрээгүй хүүхэ д;
33.2.6.иргэний харьяалал;
33.2.7.оршин суух зөвшөөр лийн төрөл;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
33.2.8.оршин суух зөвшөөр лийн цуврал дугаар;
33.2.9.олгос он б айгуу ллага;
33.2.10.хүчинтэй үргэ лжлэх хугацаа;
33.2.1 1.сунг алт;
33.2.12.регистрийн дуг аар;
33.2.13.зөрчлийн тэмд эглэ л;
33.2.14.б айнга оршин суух х аяг, түүний өөр члөлт;
33.2.15.гарын хурууны хээ.
33.3.Г адаадын иргэн Монг ол Улсаас бүр мөсөн явах то хио лдо лд оршин суух үнэмлэ хээ гадаадын иргэний асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллагад
хураалг ана.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
ДО ЛДУГААР БҮЛЭГ
МОНГ ОЛ У ЛСАА С Г АРАХ
34 дүгээр зүйл.Монг ол У лсаас гарах, гарахыг түдгэ лзүүлэх
34.1.Гадаадын иргэн М онгол У лсад б айхыг зөвшөөрсөн хуг ацаанд багтаж т ус у лсаас г арна.
34.2.Дараахь үнд эслэл байв ал г адаадын иргэнийг дор ду рдсан хуг ацаанд М онгол У лсаас г арахыг түдгэ лзүүлнэ:
34.2.1.гэмт хэрэгт с эжигтэн, яллагдагчаар татаг дсан бо л эрх бүхий б айгууллагын шийдвэрийг үнд эслэн тухайн хэргийг эцэслэн шийдвэр лэх хүр тэл;
34.2.2.шүүхээр ял шийтгүүлс эн бол ялаа эд элж дуусах буюу ялаас чөлөөлөх, эсхүл тух айн гадаадын иргэнийг Монг ол Улсын ол он улсын гэрээний дагуу
харьяалах у лсад нь шилжүүлэ х хүртэл;
34.2.3.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэр лэх тух ай, Зөрчил шалг ан шийдвэр лэх тух ай, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тух ай хуу льд заасны дагуу тух айн гадаадын
иргэнийг М онгол У лсаас г арах, гарахыг түр түдгэ лзүүлэх тухай шүүх, прок урор, шүүхийн шийдвэр гүйцэ тгэх б айгуу ллагын шийдвэр б айгаа бо л.
/Энэ з аалтыг 2017 оны 5 д угаар сарын 18-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан/
34.3.Г адаадын иргэнийг Монг ол Улсаас гарахыг түр түдгэ лзүүлэ х тух ай шийдвэрийг гадаадын иргэний асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллагын дарга
хо лбог дох б айгуу ллагын саналыг үнд эслэн гаргана.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
34.4.Г адаадын иргэний асуу дал эрхэлс эн төр ийн захирг ааны байгуу ллага нь энэ хуулийн 34.3-т заасан шийдвэрийг гадаад харилцааны асуудал эрхэлс эн төрийн
захирг ааны төв б айгууллагад 24 цагийн до тор мэ дэг дэнэ.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
35 д угаар зүйл.Монг ол У лсаас гарахыг с ануулах
35.1.Энэ хуулийн 27.3-т заасан үндэслэ лээр оршин суух зөвшөөрөл олг оогүй, эсхүл урьд олг ос он зөвшөөр лийг хүчингүй болгос он буюу зөвшөөр лийн хугацааг
сунг ахаас т атг алз сан бо л Гадаадын иргэний асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллага тус у лсаас сайн ду раараа гарахыг гадаадын иргэнд сануу лна.
/Энэ хэсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
35.2.Энэ хуу лийн 35.1-д заасан сануу лга ав сан г адаадын иргэн 10 х оногийн дотор М онгол У лсаас г арах үүрэгтэй.
36 дугаар зүйл.Г адаадын иргэнийг с аатуулах
36.1.Д ор дурдсан үнд эслэл байв ал г адаадын иргэнийг саа туу лж бо лно:
36.1.1.энэ хуу лийн 35.2-т заасан хуг ацаанд гараагүй бо л;
36.1.2.албадан гаргах ажиллаг аанд саад учр уулж, эсхүл гэмт хэрэг үйлд эж, зөрчил гаргаж бо лзошгүй бо л;
36.1.3.паспор т буюу паспор тыг орлох б аримт бичиггүй, эсхүл хэн бо лох нь т огтоог дохгүй б айгаа бо л.
36.2.Энэ хуулийн 36.1.3 -т заасан зөрчил гарг асан гадаадын иргэнийг мөн хуулийн 41.1-д заасан гадаадын иргэний хяналтын улсын байцаагчийн шийдвэрээр зу рг аан
цаг аас илүүгүй хуг ацаагаар түр саа туу лж бо лно.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
36.3.Энэ хуулийн 36.1-д заасан үндэслэ лээр гадаадын иргэнийг шүүхийн шийдвэрээр 14 хүр тэл хоногийн хугацааг аар саатуу лж болох ба шаар длагатай то хио лдо лд
гадаадын иргэний асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагын саналыг үнд эслэн уг хугацааг 30 хүр тэл х оног оор сунг аж болно.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
36.4.Г адаадын иргэний асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага нь гадаадын иргэнийг саатуу лах ад гарсан зардлыг өөрөөр нь, эсхүл энэ хуулийн 10.1.2–т
заасан б аталг аа г аргасан иргэн, аж ахуй нэгж, б айгууллагаар төлүүлж бо лно.
/Энэ хэсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
36.5.Энэ хуу лийн 36.1.1, 36.1.3-т заасан зөр чил гаргасан г адаадын иргэнийг т одор хой б арьцаа тайг аар саа туу лахгүй б айж болно.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
36.6.Г адаадын иргэний асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага нь саа туу лсан гадаадын иргэний талаар гадаад харилцааны асуудал эрхэлс эн төрийн
захирг ааны төв б айгууллагад 24 цагийн до тор мэ дэг дэнэ.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
36.7.Нийслэ лд болон хилийн боомтод гадаадын иргэнийг саатуу лах байр тай байх бөгөөд уг байрны дотоо д журмыг Улсын ерөнхий прокурор той зөвшилцөн хууль
зүйн асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүн б атална.
37 д угаар зүйл.Г адаадын иргэнийг Монг ол У лсаас ал бадан гаргах
37.1.Гадаадын иргэнд эрүүгийн х ариуцлага хүлээлгэхээргүй б айвал дараахь үнд эслэлээр М онгол У лсаас алб адан гаргана:
37.1.1.М онгол У лсын нут аг дэвсгэр т хүчин төгөлдөр б ус б уюу хуу рамч баримт бичгээр нэв тэрсэн нь но тл ог дс он;
37.1.2.оршин суух зөвшөөр лийн хугацаа нь дуу ссан болов ч М онгол У лсаас г арч яв ахаас зайлсхийс эн;
37.1.3.түр ирэгч нь виз, бүр тгэлийн ж урмыг х оёр буюу түүнээс д ээш удаа зөр чиж энэ хуу льд заасан х ариуцлага хүлээсэн;
37.1.4.Мансууруу лах эм, с этгэцэ д нөлөөт бо дисын эргэлтэд хяналт т авих тухай хуу лийн 13 дуг аар зүйлд заасан х ориглос он үйл ажиллаг аа явуулсан;
37.1.5.Сэ тгэцийн өв чтэй болохыг нь эрүүл мэндийн б айгууллага тогт оос он;
/Энэ з аалт ад 2012 оны 12 д угаар сарын 13-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
37.1.6.хуу рамч баримт бичиг ашиг лаж виз, оршин суух зөвшөөрөл ав сан, эсхүл виз, оршин суух зөвшөөр лийг засварласан б уюу хуурамчаар үйлдс эн;
37.1.7.эрх бүхий б айгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр хөдөлмөр эр хэлс эн, ирс эн зорилг оосоо өөр үйл ажиллаг аа явуулсан;
37.1.8.энэ хуу лийн 35.1-д заасны дагуу М онгол У лсаас сайн ду раараа гарах сануу лгыг биелүүлээгүй;
37.1.9.нийгмийн хэв журмыг хоёр буюу түүнээс дээш удаа зөрчиж захирг ааны арга хэмжээ авагдсан гадаадын иргэний талаар цагдаагийн байгуу ллагаас
үндэслэ л бүхий санал ирүүлс эн;
37.1.10.Монгол У лсын үнд эсний аюу лгүй байдлын эсрэг үйл ажиллаг аа явуулж бо лзошгүй э тгээд гэж х олбог дох б айгуу ллагаас үз сэн;
37.1.1 1.шүүхээр ял шийтгүүлс эн гадаадын иргэн ялаа эд элж дууссан буюу ялаас чөлөөлөг дсөн, эсхүл тух айн гадаадын иргэнийг Монг ол Улсын ол он улсын
гэрээний дагуу х арьяалах улсад нь шилжүүлэ хээр болсон;
37.1.12.түр ирэгч визийн хуг ацааг хэтрүүлсэн.
37.2.Гадаадын иргэнийг Монг ол Улсаас албадан гарг ах тух ай шийдвэрийг гадаадын иргэний хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг үндэслэн гадаадын иргэний
асуудал эр хэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагын дарг а гарг ана.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
37.3.Г адаадын иргэний асуу дал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага нь Монг ол Улсаас албадан гарг аж байг аа гадаадын иргэний фото зу раг , гарын хурууны хээг
авч мэ дээ ллийн сан бүр дүүлнэ.
/Энэ хэсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
37.4.Энэ хуулийн 37.2-т заасан албадан гарг ах тух ай шийдвэрийг гадаадын иргэний асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага хил хамг аалах болон
цаг даагийн б айгууллагатай х амтран гүйцэ тгэнэ.
/Энэ хэсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
37.5.Г адаадын иргэний асуу дал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага нь алб адан гарг аж байг аа гадаадын иргэний паспорт, баримт бичигт Монг ол Улсад орохыг
хориг лос он хуг ацааг заасан тэмд эглэ л хийнэ.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
37.6.Г адаадын иргэнийг М онгол У лсаас алб адан гаргах зар длыг гадаадын иргэнээс өөрөөс нь, эсхүл у ригчаас гаргуулах б а хэрэв төлбөрийн чадв аргүй бол уг зардлыг
гадаадын иргэний асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллага гарг ана.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
37.7.Г адаадын иргэнийг М онгол У лсаас алб адан гаргах нь у лс хооронд ялт ан шилжүүлэ х асуудалд үл х амаарна.
37.8.Гадаадын иргэний асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага нь алб адан гарг асан гадаадын иргэний талаар гадаад харилцааны асуудал эрхэлс эн
төрийн захирг ааны төв байгууллагад тухай бүр мэ дээ лнэ.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
38 д угаар зүйл.Г адаадын иргэнийг шилжүүлэ х улс
38.1.Алб адан гаргаж б айгаа г адаадын иргэнийг х арьяалах улсад нь шилжүүлнэ.
38.2.Албадан гаргаж б айгаа г адаадын иргэнийг х арьяалах улсад нь шуу д шилжүүлэх боломжгүй бо л дараахь у лсын аль нэгэнд шилжүүлж бо лно:
38.2.1.урьд нь оршин суу ж байсан б уюу төрсөн у лсад нь;
38.2.2.Монгол У лсад нэв трэн орж ирэ хдээ х амгийн сүүлд дамжин орж ирс эн улсад нь;
38.2.3.визийг нь ав сан улсад.
НАЙМД УГААР БҮЛЭГ
ГА ДАА ДЫН ИРГЭНИЙ А СУУ ДА Л ЭР ХЭ ЛС ЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГ ААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЖИЛТНЫ ЭР Х ЗҮЙН БАЙДАЛ, БАТА ЛГ АА
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 дуг аар сарын 26-ны өдрийн хуул ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
39 дүгээр зүйл.Төрийн з ахиргааны байгууллагын тогтолцоо
39.1.Г адаадын иргэний асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллага нь у дирдах төв б айгууллага, түүний хилийн боомт , орон нутаг дахь алб адаас бүрдэнэ.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
39.2.Г адаадын иргэний асуу дап эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагын алб а ажиллах хилийн боомтын жаг саалтыг Засгийн газар т огтооно.
/Энэ х эсгийг 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу лиар хүчингүй болсонд тооцсон/
39.3.Энэ хуу лийн 39.2-т зааснаас бусад хилийн боомтод гадаад ын иргэний асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллагын виз олг охоос бусад чиг үүргийг тух айн
боомт дахь хил х амгаалах б айгууллага хариуцан гүйцэ тгэнэ.
/Энэ хэсгийг 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу лиар хүчингүй болсонд тооцсон/
40 дүгээр зүйл.Г адаадын иргэний асуу дал эрхэл сэн төрийн з ахиргааны байгуу ллагын бүрэн эрх
/Энэ зүйлийн г арчигт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
40.1.Г адаадын иргэний асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллага дараахь бүрэн эр хийг хэрэгжүүлнэ:
/Энэ хэсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
40.1.1.г адаадын иргэний т алаар төрөөс баримтлах бо длогыг хэрэгжүүлэ х ажлыг зохион б айгуулах;
40.1.2.г адаадын иргэний т алаархи хуу ль тогтоомжийн хэрэгжилтэ д хяналт тавих;
40.1.3.гадаадын иргэний асуу длаар Монгол У лсаас г адаад у лсад сууг аа дипломат төлөөлөгчийн г азар т мэргэжил, арг а зүйн туслалцаа үзүүлэ х;
40.1.4.гадаадын иргэний т алаархи мэдээ ллийн нэг дсэн сан бүр дүүлэх, хөтлөх;
40.1.5.о лон улсын болон гадаад улсын төрийн б ус байгуу ллагын салбар, төлөөлөгчийн га зар т М онг ол Улсад үйл ажиллаг аа явуулах зөвшөөрөл олг ох, сунг ах,
хүчингүй бо лгох, үйл ажиллаг аанд нь хяналт т авих;
40.1.6.хууль тогтоомжид заасан б усад бүрэн эр х.
40.2.Гадаадын иргэний асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага нь энэ хуулийн 27.3-т заасны дагуу та тг алз сан хариу өгсөн то хио лдо лд шалтг ааныг нь
тайлб арлах үүрэг хүлээ хгүй.
/Энэ хэсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
41 дүгээр зүйл.Г адаадын иргэний хяналтын у лсын байц аагч, түүний бүр эн эрх, баталгаа
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

/Энэ зүйлийн гарчигт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
41.1.Г адаадын иргэний эр х зүйн байдлын тух ай хуу ль тогт оомж болон хо лбог дох бусад хууль тогт оомжийн хэрэгжилтэ д хяналт , шалг алт хийх эрх олг огдс он Монг ол
У лсын иргэнийг г адаадын иргэний хяналтын у лсын байцаагч гэнэ.
/Энэ хэсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
41.2.Г адаадын иргэний асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллагын дарга нь иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний хяналтын улсын ерөнхий байцаагч
байна.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
41.3.Г адаадын иргэний хяналтын улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч (цаашид “байцаагч” гэх)-ийн эрх олг ох, уг эрхийг түдгэ лзүүлэ х, хүчингүй болгох асуу длыг
гадаадын иргэний хяналтын у лсын ерөнхий байцаагч шийдвэр лэнэ.
/Энэ хэсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
41.4.У лсын байцаагч нь “Гадаадын иргэний хяналтын улсын байцаагч би, Монг ол Улсын ту сг аар тогтно л, үнд эсний аюулгүй байдлыг ханг ахын төлөө үнэнчээр зүтгэж,
гадаадын иргэн болон түүний баримт бичигт хяналт, шалг алт хийхд ээ хүний эрх, хуу ль, шударг а ёсыг дээ длэн, улсын байцаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, хэний ч
нөлөөнд үл ав тах аа б атлан т ангараг лая. Өргөсөн т ангарг аас няцв ал төрийн хуу лийн цээрлэл хүлээнэ” гэс эн тангараг өргөнө.
/Энэ х эсэгт 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу л ь, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуу лиар тус т ус өөрчлөлт ор уулсан/
41.5.У лсын байцаагч нь дүрэмт хувцас, ялгах тэмд эг хэрэг лэх ба дүрэмт хувцас, ялгах тэмд гийн загвар, хэрэг лэх журам, дүрэмт хувцасны эд элгээний хугацааг хууль
зүйн асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүн б атална.
41.6.У лсын байцаагчийн дүрэмт хувцас, ялгах тэмд эгтэй ижил загварын дүрэмт хувцас, ялгах тэмд эг хэрэг лэхийг бусад иргэн, аж ахуйн нэгж, байгуу ллагад
хориг лоно.
41.7.У лсын б айцаагч Төрийн хяналт шалг алтын тухай, Захирг ааны хариуцлагын т ухай хуу льд зааснаас г адна дараах эр х, үүргийг хэрэгжүүлнэ:
41.7.1.улсын хилээр нэв трэх эр хийн б аримт бичигт үз лэг шалгалт хийж, зөр члийг арилгуу лах;
/Энэ заалтыг 2016 оны 12 д угаар сарын 28-ны өдрийн хуу лиар хүчингүй болсонд тооцсон/
41.7.2.гадаадын иргэний паспорт, түүнийг орлох баримт бичигт үзлэг шалг алт хийж, зөрчлийг шийдвэр лэх хүр тэл хадг алах, эрх бүхий байгуу ллагад
шилжүүлэ х;
/Энэ заалт ад 2016 оны 12 д угаар сарын 28-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
41.7.3.г адаадын иргэнийг М онгол У лсаас алб адан гаргах т ухай дүгнэ лт гаргах;
41.7.4.г адаадын иргэнийг М онгол У лсаас г аргахыг түдгэ лзүүлсэн, алб адан гаргасан шийдвэрийг цуцлах санал г аргах;
41.7.5.алб ан үүргээ гүйцэ тгэх үе д улсын хил нэв трэх;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
/Энэ з аалтыг 2016 оны 12 д угаар сарын 28-ны өдрийн хуу лиар хүчингүй болсонд тооцсон/
41.7.6.хуу ль тогтоомжид заасан б усад.
/Энэ х эсг ийг 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулса н/
41.8.У лсын байцаагчийн хилийн боомтод ажилласан нэг жилийг нэг жил гурав сар ажиллас анд тооц ох ба хилийн боомт, орон нутаг дахь албанд тав аас доошгүй жил
ажиллаж б айгаа ажилт анд ажилласан т аван жил т утам 30 сарын үндс эн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн у рамшуулал олгоно.
41.9.У лсын б айцаагч алб ан үүргээ гүйцэ тгэх үе дээ дараах т усг ай хэрэг сэл, мэ х ашиг лаж бо лно:
41.9.1.нэг бүрийн т усг ай хэрэг сэл;
41.9.2.тээврийн хэрэг сэл алб адан з огсоо х т усг ай хэрэг сэл;
41.9.3.х амгаалах т усг ай хэрэг сэл;
41.9.4.бие х амгаалах у рлагийн зэв сэггүйгээр т улалдах мэ х.
/Энэ хэсг ийг 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу лиар нэмсэ н/
41.10.Энэ хуу лийн 41.9-д заасан т усг ай хэрэг сэл, мэ хийг дараах т охио лдо лд ашиг лаж болно:
41.10.1.у лсын байцаагчийн хуу ль ёсны шаардлагыг зориуд бие лүүлээгүй, эсхүл хүч хэрэг лэж эсэргүүцсэн;
41.10.2.хүний амь нас, эрүүл мэнд эд х охиро л учр уулж бо лзошгүй б айдлаар дов то лс он.
/Энэ х эсг ийг 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу лиар нэмсэ н/
41.11.Тусг ай хэрэг сэл, мэ х хэрэг лэснээс хүний амь бие, эрүүл мэндэд гэмтэ л учирсан то хио лдо лд улсын байцаагч эмнэлгийн яаралт ай ту сламж үзүүлэх арг а хэмжээ
ав ч, энэ т ухай х арьяа б айгууллагын дарг ад мэдэг дэнэ.
/Энэ х эсг ийг 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу лиар нэмсэ н/
41.12.Т усг ай хэрэг слийн жаг саалт, хэрэг лэх, х адгалах зааврыг хуу ль зүйн асуудал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүн У лсын ерөнхий прок урор той зөвшилцөн б атална.
/Энэ х эсг ийг 2013 оны 12 д угаар сарын 26-ны өдрийн хуу лиар нэмсэ н/
ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ХУУ ЛЬ Т ОГТООМЖ ЗӨРЧИГЧИД ХҮЛЭЭ ЛГЭХ ХАРИУЦЛАГ А
42 дугаар зүйл.Х ууль зөр чигчид хүлээ лгэх хариуцлага
42.1.Энэ хуу лийг зөрчсөн алб ан тушаалтны үйлд эл нь гэмт хэргийн шинжгүй бо л Төрийн албаны тухай хуу льд заасан х ариуцлага хүлээлгэнэ.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
42.2.Энэ хуу лийг зөрчсөн хүн, хуу лийн этгээдэд Эрүүгийн хуу ль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуу льд заасан х ариуцлага хүлээлгэнэ.
/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 д угаар сарын 4-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан/
АР АВ ДУГ ААР БҮЛЭГ
БУС АД А СУУ ДА Л
43 д угаар зүйл.Х угацаа тодор хойл ох, т оолох жу рам
43.1.Виз, оршин суух зөвшөөр лийн хугацааг жил, сар, х оногоор т одор хойлно.
43.2.Виз, оршин суух зөвшөөр лийн хугацааг тоолохдоо дараагийн өдрөөс э хлэн тоолно.
43.3.Энэ хуу лийн 43.2-т заасан т оолох хуг ацааны эц сийн өдөр ажлын б ус өдөр б айвал түүний дараагийн ажлын өдөр уг хуг ацаа дуусна.
43.4.Виз, оршин суух зөвшөөр лийн хугацааг сунг ах тохио лдо лд хуг ацаа дуу ссан өдрөөс шинэ хуг ацааг тоолно.
44 дүгээр зүйл.Х ууль хүчин төгөлдөр бо лох
44.1.Энэ хуу лийг 2010 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс э хлэн дагаж мөрдөнө.
МОНГОЛ У ЛСЫН ИХ ХУР ЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБ ЭРЭЛ

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

НҮҮР ХУУ ДАС / ЭР Х З ҮЙН АКТ / МЭ ДЭЭ / СУРГ АЛ Т / МЭ ДЛЭГИЙН САН / БАЙГУУ ЛЛ АГ А / НОМ / ТУ СЛ АМ Ж

Зохиогчийн эр х хуулиар хамгаалаг дсан © 2015.
ЦАХИМ ХУУ ДСЫГ Х ӨГЖҮҮЛСЭН
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

ХОЛБОО БАРИХ
Хаяг: Улаанбаатар -46, Чингэлтэй дүүрэг, Чингис хааны талбай-7
Утас: 976-11312513  Факс: 976-11315735
И-мэйл: info@legalinfo.mn

ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД
Монгол Улсын хууль (755)
Улсын Их Хурлын тогтоол (1989)
Монгол Улсын олон улсын гэрээ (585)
Ерөнхийлөгчийн зарлиг (186)
Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр (281)
Улсын дээд шүүхийн тогтоол (177)
Засгийн газрын тогтоол (4644)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Сайдын тушаал (774)
Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал (237)
УИХ-аас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй
адилтгах албан тушаалтны шийдвэр (89)
Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр (368)
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж (24)
Төрийн зарим чиг үүргийг хууль болон гэрээний
үндсэн дээр хэрэгжүүлж буй байгууллагууд (3)
Зөвлөл, хороо, бусад байгууллага (137)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD