Law on Police

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


Хуу ль зүйн акт Нэмэ лт өөр члөлт Жагсаалтр уу Буцах
Үндсэн нүүр > Монг ол У лсын хуу ль > ЦАГДААГИЙН А ЛБАНЫ ТУХАЙ /Шинэчилс эн найруулга/
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХАЙХ

МОНГ ОЛ У ЛСЫН ХУУ ЛЬ
2017 оны 2 дуг аар сарын 09-ний өдөр

Улаанб аатар х от

ЦАГ ДААГИЙН А ЛБАНЫ ТУХАЙ
Хайх
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD 

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
/Шинэчил сэн найруулга/
НЭГ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТ ЛЭГ ҮНДЭС ЛЭЛ
1 дүгээр зүйл. Х уулийн з орилт
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монг ол Улсын цагдаагийн албаны тогт олц оо, үйл ажиллаг аа, цагдаагийн алба хаагчийн эрх зүйн байдал, цагдаагийн байгуу ллагад тавих
иргэний хяналтын эр х зүйн үндсийг тогтоохо д оршино.
2 д угаар зүйл. Ц агдаагийн ал баны хууль т огтоомж
2.1.Ц агдаагийн албаны хуу ль тогт оомж нь Монг ол Улсын Үндсэн хуу ль, Монг ол Улсын Засгийн га зрын тух ай хууль, Засгийн га зрын агент лагийн эрх зүйн байдлын
тух ай хуу ль, Цэргийн алб а хаагчийн тэ тгэвэр, тэтгэмжийн т ухай хуу ль, энэ хуу ль болон тэ дгээр тэй нийцүүлэн г аргасан хуу ль тогтоомжоос бүр дэнэ.
2.2.М онгол У лсын о лон у лсын гэрээнд энэ хуу льд зааснаас өөрөөр заасан бо л олон у лсын гэрээний заалтыг даг аж мөрдөнө.
3 дугаар зүйл. Х уулийн нэр т омьёоны т одор хойл олт
3.1.Энэ хуу льд хэрэглэсэн дараахь нэр т омьёог доор дурдсан утг аар ойлг оно:
3.1.1.“гэмт хэрэгтэй тэмцэ х” гэж гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан з огсоо х, илрүүлэ х, мөрдөн шалг ах зорилг оор хуу льд заасан ажиллаг аа явуулахыг;
3.1.2.“нийтийн хэв журам хамг аалах” гэж гудамж, талб ай, ол он нийтийн бусад га зар т хуу ль тогт оомж, нийтээр дагаж мөр дөх захирг ааны хэм хэмжээний
актаар т огтоос он дүрэм, ж урмыг сахиу лах үйл ажиллаг ааг;
3.1.3.“олон нийтийн аюулгүй байдлыг ханг ах” гэж хүний амь нас, эрүүл мэнд, байг аль орчин, нийгэм, улс орны эрх ашигт ноцтой хор уршиг , хо хиро л учр уулж
бо лзошгүй аюу лыг арилгах, түүнээс у рьдчилан сэргийлэх цогц үйл ажиллаг ааг;
3.1.4.“үндэслэл бүхий сэжиг” гэж цагдаагийн алба хаагч өөрт ил болсон то дор хой үйл явдал, мэдээ баримт , тух айн нутаг дэв сгэрийн онцлог, гэмт хэрэг,
зөрчлийн га ралтын түвшин, сэжигтэй хүн, хуулийн этгээ дийн байдал, үйл ажиллаг аа зэргийг үнэлэн энэ хуульд заасан ажиллаг ааг гүйцэ тгэх шаар длагатай гэх дүгнэ лтэд хүрэ х
нөхцөл б айдлыг;
3.1.5.“хамаарал бүхий этгээ д” гэж цагдаагийн алба хаагчийн эхнэр, нөхөр, хамтран амьдраг ч, эцэг , эх, өвөг эцэг, эмэг эх, төрсөн болон даг авар, үрчилж авсан
хүүхэ д, төрсөн ах, эгч, дүү, а ч, зээг;
3.1.6.“биеийн хүч хэрэг лэх” гэж цагдаагийн алба хаагч өөрийн бие махбод, мэргэжлийн ту сг ай бэлтгэ лийг ашиглан бусдын хөдөлгөөнийг хязгаарлах
зорилг оор биеэр хийх үйлдлийг .
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
4 дүгээр зүйл. Ц агдаагийн ал ба
4.1.Цагдаагийн алба нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамг аалах, ол он нийтийн аюулгүй байдлыг ханг ах үндс эн чиг үүргийг хуульд заасан бүрэн эрхийн
хүрээнд хэрэгжүүлэ х төрийн тусг ай алб а мөн.
5 дугаар зүйл. Ц агдаагийн ал баны үйл ажиллагаа, у дирдлагын з арчим
5.1.Ц агдаагийн алба, алб а хаагч нь үйл ажиллаг аандаа Монг ол Улсын Үндсэн хуу льд заасн аас гадна хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэ х, ил то д, нээ лттэй байх, нууцыг
чанд хадг алах, ол он нийтийн итгэл хүлээж, дэмжлэг авах, үйл ажиллаг аа нь тасралтгүй байх, улс төрөөс ангид байх, нэгдмэ л төв лөрсөн удир длаг атай байх зарчмыг
баримт ална.
5.2.Нэг дмэл төв лөрсөн у дирдлаг атай б айх зар чим дараахь б айдлаар хэрэгжинэ:
5.2.1.дээд ша тны цаг даагийн б айгууллага, алб ан тушаалтны шийдвэрийг доо д шатны цаг даагийн б айгууллага, алб а хаагч бие лүүлэх;
5.2.2.хуу льд нийц сэн шийдвэрийг зо хих ёсоор биелүүлснээс үүсэх үр дагаврыг шийдвэр гарг асан дээ д ша тны цагдаагийн байгуу ллага, алб ан тушаалт ан
хариуцах;
5.2.3.цаг даагийн б айгууллага, алб а хаагч нь д ээд ша тны цаг даагийн б айгууллага, алб ан тушаалтны өмнө ажлаа х ариуцан тайлагнах;
5.2.4.дээд ша тны цагдаагийн байгуу ллага, алб ан тушаалт ан нь доо д ша тны цагдаагийн байгуу ллага, алб а хаагчийн хууль бус, үнд эслэ лгүй шийдвэрийг
өөрчлөх, хүчингүй бо лгох;
5.2.5.д ээд ша тны цагдаагийн байгуу ллага, алб ан тушаалт ан нь доо д ша тны цагдаагийн байгуу ллага, алб а хаагчийн үйл ажиллаг аа, шийдвэрийн талаар хи
гомдлыг хянан шийдвэр лэх.
5.3.д ээд ша тны цаг даагийн б айгууллага, алб ан тушаалтны шийдвэр нь хуу льд нийцсэн б айна.
5.4.Ц агдаагийн алба хаагч дээ д ша тны цагдаагийн байгуу ллага, алб ан тушаалтны гарг асан хууль бус шийдвэрийг биелүүлэ хээс та тг алзаж, үндэслэ лээ тайлб арлах
эрхтэй.
5.5.Ц агдаагийн б айгууллага, алб а хаагчаар хуу льд зааснаас өөр ажил, үүрэг гүйцэ тгүүлэхийг хориглоно.
5.6.Ц агдаагийн б айгууллага, алб а хаагчийн хэрэгжүүлэ х чиг үүргийг зөвхөн хуу лиар тогтооно.
6 д угаар зүйл. Ц агдаагийн байгуу ллагын тогтолцоо
6.1.Ц агдаагийн б айгууллага нь цаг даагийн төв б айгууллага, түүний х арьяа алба, нэгж, нут аг дэвсгэр х ариуц сан цаг даагийн б айгууллагаас бүр дэнэ.
6.2.Ц агдаагийн төв б айгууллагын орон т ооны дээд хязг аар, зохион б айгуулалтын бүтцийг Засгийн г азар т огтооно.
6.3.Ц агдаагийн төв байгуу ллагын харьяа алба, нэгж нь хариуц сан чиг үүргийн хүрээнд нутаг дэв сгэр хариуц сан цагдаагийн байгуу ллагыг мэргэжил, арга зүйн
удир длаг аар х ангаж, үйл ажиллаг аагаа цаг даагийн төв б айгууллагын даргын өмнө х ариуцан тайлагнана.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
Хэв лэх
6.4.Нут аг дэвсгэр х ариуц сан цаг даагийн б айгууллага нь үйл ажиллаг аагаа цаг даагийн төв б айгууллагын даргын өмнө х ариуцан тайлагнана.
6.5.Цагдаагийн байгуу ллага нь үндс эн чиг үүргээ хэрэгжүүлэ х төрөлжсөн болон үнд эстэн дамнасан, зо хион байгуу лалтт ай гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг лэлээр мөрдөх,
гүйцэ тгэх ажил яв уулах алб атай б айна.
6.6.Ц агдаагийн байгуу ллага харьяандаа чиг үүргээ хэрэгжүүлэ хэд шаар длагатай мэргэш сэн нэгж, мэдээ лэ л нэгтгэн болов сруулах, судалг аа, сургалт дадлагын,
албаны зэвсэг , ту сг ай хэрэг сэл, ту сг ай зориу лалтын те хник хэрэгслийн чанар стандар тыг судлан тогт оох лабора тори болон инженер те хник, засвар үйл чилгээ, үйлдвэр лэл,
санхүү, х ангалт , спор т, с оён гэгээрүүлэ х, мэдээ ллийн т ехно логи, аюу лгүй байдал х ариуцсан нэгжтэй б айж болно.
6.7.Эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байд ал, хүн ам, тээврийн хэрэгслийн нягтрал, га зар зүйн байршил, зам харилцааны нөхцөл, бусад онцл огийг харг алзан
цагдаагийн б айгууллагын бүтэц, орон т ооны болон ав томашин, т усг ай хэрэг слийн хангалт , тэ дгээрийн э дэлгээний жишиг норма тивыг Засгийн газар т огтооно.
7 д угаар зүйл. Ну таг дэвсгэр хариуц сан ц агдаагийн байгуу ллага
7.1.Нутаг дэвсгэр х ариуц сан цаг даагийн б айгууллагын бүтэц, орон т оог цагдаагийн төв б айгууллагын дарг а батална.
7.2.Нут аг дэвсгэр х ариуц сан цаг даагийн б айгууллагын даргыг цаг даагийн төв байгууллагын дарг а тухайн ша тны Засаг дарг атай зөвшилцөн т омилж, чөлөөлнө.
8 дугаар зүйл. Ц агдаагийн ал баны туг, б элгэ тэ мдэг
8.1.Цагдаагийн алб а туг, б элгэ тэмд эгтэй байна.
8.2.Цагдаагийн алб аны бэлгэ тэмд эг, т угны загв ар болон т уг, б элгэ тэмдгийг хэрэг лэх ж урмыг Засгийн г азар б атална.
8.3.Иргэн, хуу лийн этгээд цаг даагийн алб аны туг, б элгэ тэмд эгтэй ижил загв арын туг, б элгэ тэмд эг хэрэглэхийг х ориглоно.
9 дүгээр зүйл. Ц агдаагийн тангараг
9.1.М онгол Улсын иргэн цагдаагийн албанд орохдоо: “Монг ол Улсын иргэн би цагдааги йн алб анд ажиллахдаа Монг ол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль, алба
хаагчийн ёс зүй, сахилг а, алб аны нууцыг чанд сахин, чин шударг аар ажиллаж, шаардлага гарв ал амь биеэ үл хайр лан зүтгэ хээ батлан танг араг лая. Би энэ танг арг аасаа
няцв аас хуу лийн хариуцлаг а хүлээнэ.” гэж т ангараг өргөнө.
9.2.Ц агдаагийн алб а хаагчийн т ангараг анх бо лон дав тан өргөх ёсл олын ж урмыг Засгийн г азар б атална.
Х ОЁР ДУГ ААР БҮЛЭГ
ЦАГ ДААГИЙН Б АЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРЭГ
10 дугаар зүйл. Гэ мт хэрэгтэй тэ мцэх
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
10.1.Ц агдаагийн б айгууллага гэмт хэрэгтэй тэмцэ х чиг үүргийн хүрээнд дараахь бүрэн эр хийг хэрэгжүүлнэ:
10.1.1.гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэг г арсан шалтгаан, нөхцөлийг т огтоох, арилгуу лах;
10.1.2.гэмт хэрэг үйлдэхээр бэлтгэж, завдаж байг аа тух ай мэдээ ллийг хүлээж авах, бүртгэх, олз лох, цуг луу лах, олж авмагц таслан зог соо х, учир ч бо лох хор
хо хир лыг г аргуу лахгүй, нэмэг дүүлэхгүй б айх арг а хэмжээ ав ах, гэмт хэргийг илрүүлэ х;
10.1.3.гэмт хэрэг гарсан тух ай мэдээ ллийг хүлээн авмагц гэмт хэргийн га зрыг хамг аалах, үзлэг хийх, нотл ох баримт илрүүлэ х, бэхжүүлэ х, цуг луу лах, гэмт
этгээ дийг о лж тогтоох, эрэн су рвалжлах, б аривчлах;
10.1.4.хуу лиар харьяалуу лсан гэмт хэрэгт хэрэг бүр тгэлт, мөр дөн б айцаалт яв уулах;
10.1.5.хуу ль тогтоомжид заасан үнд эслэл, журмын дагуу гүйцэ тгэх ажил яв уулах;
10.1.6.гүйцэ тгэх ажил яв уулах эр х бүхий б усад б айгууллагатай х амтран ажиллах;
10.1.7.хэрэг бүртгэлт, мөр дөн байцаалт , шүүхээс оргон зайлсан сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, гэмт хэрэг үйлдсэнд сэр дэг дс эн хүнийг эрэн сурв алжлах,
барив члах;
10.1.8.Гэр ч, хохирогчийг х амгаалах т ухай хуу льд заасны дагуу гэр ч, хохирогчийг х амгаалах;
10.1.9.шүүх, шүүгчийн аюу лгүй байдлыг х ангах;
10.1.10.гэмт хэрэг , зөрчил, тэ дгээрт шийтгүүлс эн этгээдийн нэг дсэн т оо бүр тгэл хөт лөх, лав лагаа г аргах;
10.1.1 1.гэмт хэрэгтэй тэмцэ х чиглэлээр су далгаа, шинжилгээний ажилд мэргэжлийн б айгууллага, мэргэжилтний т услалцаа ав ах, татан оро лцуулах.
10.2.Ц агдаагийн байгуу ллага энэ хуулийн 10.1.5, 10.1.6-д заасан ажиллаг аа явуулах ад шаар длагатай тоо бүр тгэл хөт лөх, мэдээ ллийн нэгдсэн сан байгуу лах, ту сг ай
те хник, арг а хэрэгсэл ашиг лах, халхавчийн б айгууллага, нууц гүйцэ тгэх бо лон т услагч, т услах ажилтныг ажиллуу лна.
11 дүгээр зүйл. Нийтийн х эв журам хамгаалах
11.1.Ц агдаагийн б айгууллага нь нийтийн хэв ж урмыг х амгаалах чиг үүргийн хүрээнд дараахь бүрэн эр хийг хэрэгжүүлнэ:
11.1.1.зөр члийн талаар хи гомдо л, мэдээ ллий г хүлээн авах, бүртгэх, хуу лиар харьяалуу лсан зөрчлийг шалгаж шийдвэр лэх, байгуу ллага, алб а хаагчийг
мэ дээ ллээр х ангах;
11.1.2.гу дамж, талб ай болон нийтийн эзэмшлийн бусад га зар т эргүүл хийх, байнгын болон түр ажиллаг аатай хянаж-нэв трүүлэх цэг ажиллуу лах дууны,
дүрсний, дуу-дүрсний бичлэг , бусад арг а, техник хэрэг сэл ашиг лан хяналт т авих;
11.1.3.замын хөдөлгөөний аюу лгүй байдлын хуу ль тогтоомжийн хэрэгжилтийг х ангах;
11.1.4.насанд хүрээгүй хүнийг гэмт хэргээс у рьдчилан сэргийлэх ажлыг з охион б айгуулах, х олбог дох хуу ль тогтоомжийн хэрэгжилтийг х ангах;
11.1.5.гэр бүлийн хүчир хийлэлтэй тэмцэ х хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг х ангах;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
11.1.6.гэрээ т харуулын бо лон хувийн х амгаалалтын үйл ажиллаг аанд хяналт тавих, холбог дох хуу ль тогтоомжийн хэрэгжилтийг х ангах;
11.1.7.хуу льд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэ х явцад илэрсэн гэмт хэрэг, зөр члийн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулах, тэдгээрийг гарах аас урьдчилан сэргийлэ х
зорилг оор иргэн, хуу лийн этгээдэд шаар длага, сэрэмжлүүлэг өгөх, бие лэлтийг нь х ангуулах;
11.1.8.о лон нийтийн цаг дааг мэргэжил, арг а зүйгээр хангах.
11.2.Гэмт хэрэгтэй тэмцэ х, нийтийн хэв журам х амгаалах, о лон нийтийн аюу лгүй байдлыг х ангахад шаар длагатай мэ дээ, мэ дээ ллийг төлбөр тэй авч болно.
12 д угаар зүйл. О лон нийтийн аюу лгүй байдлыг хангах
12.1.Цагдаагийн б айгууллага нь о лон нийтийн аюу лгүй байдлыг х ангах чиг үүргийн хүрээнд дараахь бүрэн эр хийг хэрэгжүүлнэ:
12.1.1.нийтийн эмх замбараагүй байдал үүссэн, террорист халдлаг а гарсан, онц болон дайны байдал зарласан үед дэг журам сахиу лах, эмнэ лгийн яаралт ай
ту сламж үзүүлэ х бүх талын арг а хэмжээ ав ах;
12.1.2.эрх бүхий алб ан тушаалтны шийдвэрээр жаг саал, цуглааныг алб адан тараах ажиллаг ааг гүйцэтгэх;
12.1.3.г амшиг, аюу лт үзэг дэл, осол то хио лдс он, аюу л үүсс эн үед хорио цээрийн дэг лэмийг сахиулах, амь нас, эрүүл мэнд нь онц аюултай нөхцөлд байг аа
хүнд т усламж үзүүлэ х;
12.1.4.дипломат төлөөлөгчийн г азрыг х амгаалах;
12.1.5.шаар длагатай то хио лдо лд улсын онц чух ал болон хүний амь нас, эрүүл мэнд, байг аль эк ол огийн тэнцвэр т байдалд шууд хо хиро л учр уулах эрсд элтэй
бо лон гэмт х алдлагад өртөж бо лзошгүй б усад обьек т, а чаа тээшийг түр хуг ацаагаар хамгаалах;
12.1.6.төрийн т усг ай х амгаалалтын хуу ль тогтоомжид заасан үүрэг гүйцэ тгэх;
12.1.7.нийтийг х амарсан арга хэмжээ, жаг саал, цуглааны үеийн х амгаалалт хийх;
12.1.8.яллаг дагч, шүүгдэгч, ялтныг цаг дан хорих б айрнаас шүүх ху ралдаанд, шүүх ху ралдаанаас цагдан хорих б айранд ху яглан хүргэ х.
12.2.Цагдаагийн б айгууллагын х амгаалалт ад авах онц чух ал обьектын жагсаалтыг Засгийн г азар б атална.
13 д угаар зүйл. Захиргааны хяналт тавих
13.1.Ц агдаагийн б айгууллага захирг ааны хяналтын чиг лэлээр дараахь бүрэн эр хийг хэрэгжүүлнэ:
13.1.1.хүн ам, экол огийн аюулгүй байдалд хо хиро л учр уулж болзошгүй тэсэрч дэлб эрэ х, цацраг идэвх т, хүчтэй хор дуу лах, мансуу руу лах бодис болон галт
зэв сэг , су м хэрэг слийг улсын хилээр нэв трүүлэх, хадгалж х амгаалах, ашиг лах талаар хуу ль тогтоомжийн хэрэгжилтийг х ангах;
13.1.2.иргэн, хуулийн этгээ д галт зэвсэг өмчлөх, эзэмших, ашиглах болон галт зэвсэг , су м хэрэг сэл үйлдвэр лэх, захиалах, худалдах, тээвэрлэх журмын
бие лэлтэ д хяналт т авих;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
13.1.3.зам тээврийн ос ол, түүнээс учирсан х охиро л, замын хөдөлгөөний дүрэм зөр чсөн жолоо ч бо лон зөр члийн т оо бүртгэл хөт лөх;
13.1.4.эцэг , эх, асран х амгаалагч, х аргалзан д эмжигчийн х араа хяналтгүй бо лсон хүүхдийн асуу длыг судалж шийдвэр лэхэд т услалцаа үзүүлэ х;
13.1.5.эрх бүхий байгуу ллага, алб ан тушаалт ны даалг аснаар сураггүй алга бо лсон хүн, гээгдэл эд хөрөнгийг эрэн сурв алжлах, хэн болох нь тогт оог доогүй
цогц сыг т аниулах ажиллаг аа явуулах;
13.1.6.гээг дэл эд хөрөнгө, мөнгийг бүртгэх, шаар длагатай бол хадг алах, хууль ёсны эзэмшигчид нь олг ох, хэрэв хууль ёсны эзэмшигч олдо хгүй бол төрийн,
эсхүл орон нутгийн х олбог дох б айгуу ллагад шилжүүлэ х асуудлыг шийдвэр лэх;
13.1.7.жо лоо до х эр хийн бо лон о лон у лсын жо лоо до х эр хийн үнэмлэ хийг олгох, бүр тгэх;
13.1.8.хуу льд заасан б усад.
13.2.Ц агдаагийн байгуу ллага нь энэ хуулийн 13.1-д заасан захиргааны хяналтын үүрэг гүйцэтгэхдээ Төрийн хяналт шалгалтын тух ай хууль болон хо лбог дох бусад
хуу ль т огтоомжид заасан эр хийг эдэлнэ.
14 дүгээр зүйл. Ц агдаагийн төв байгуу ллагын үүрэг
14.1.Цагдаагийн төв б айгууллага нь аг ентлагийн нийт лэг чиг үүргийн хүрээнд дараахь үүрэг гүйцэ тгэнэ:
14.1.1.гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв жура м хамг аалах, ол он нийтийн аюулгүй байдлыг х анг ах чиг лэлээр төрөөс баримт лах бодл ого, хуу ль тогт оомжийн
талаар санал бо лов сруулах;
14.1.2.гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамг аалах, ол он нийтийн аюулгүй байдлыг ханг ах чиг үүргийг улсын хэмжээнд нэгтгэн зо хион байгуу лж,
харьяа алб а, нэгж, нут аг дэвсгэр х ариуц сан цаг даагийн б айгууллагыг мэргэжил, арг а зүйн удирдлаг аар х ангах х арилцан у ялдаа бүхий ц огц арга хэмжээг хэрэгжүүлэ х;
14.1.3.цагдаагийн байгуу ллага, алб а хаагчийн үйл ажиллаг аанд хяналт тавьж, алба хааг ч, ажилт ан гэмт хэрэг, зөр чил үйлд эх, ёс зүй, сахилгын зөрчил
гарг ахаас у рьдчилан с эргийлж, шалтг аан, нөхцөлийг арилг ах арга хэмжээ ав ах, цагдаагийн алб аны дотоо д хяналт-аюу лгүй байдлыг х ангах;
14.1.4.цаг даагийн албаны үйл ажиллаг аанд шинжлэ х ух ааны ол олт , ор чин үеийн те хник, те хно логи, мэдээ ллийн сүлжээг ашиглах, мэдээ лэ л дамж уулах,
нийтийн э зэмшлийн г азар т дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэгийн бо лон б усад хяналтын сист ем нэвтрүүлж, гэмт хэргээс у рьдчилан сэргийлэх ажлыг з охион б айгуулах.
14.2.Ц агдаагийн төв б айгууллага нь гэмт хэрэгтэй тэмцэ х чиг үүргийн хүрээнд дараахь үүрэг гүйцэ тгэнэ:
14.2.1.гэмт хэрэг үйлдсэн га зраас ул мөр, баримт сэлт илрүүлэ х, цуг луу лах, бэхжүүлэ х, адилтг ал хийх үйл ажиллаг аатай хо лбоо той дүрэм, журам, заавар,
зөвлөмж бо лов сруулах, бо лов сронгуй бо лгох, бие лэлтийг х ангах;
14.2.2.хэрэг бүр тгэлт, мөр дөн б айцаалт яв уулах арг ачлал, бо длого бо лов сруулж хэрэгжүүлэ х, дүн шинжилгээ хийх;
14.2.3.энэ хуулийн 61.1-д заасан мэ дээ ллийн сан үүсгэ х, ашиглах, шинжилгээ хийх, дүгнэ лт гаргах;
14.2.4.гэмт хэрэг, зөр члийн гаралтын түвшин, хэв журмын нөхцөл байдлын талаар мэдээ лэ л болов сруулах, цагдаагийн байгуу ллагыг шаардлагатай
мэ дээ ллээр х ангах;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
14.2.5.о лон улсын эрүүгийн цагдаагийн байгу уллаг а-Инт ерполын өмнө хүлээс эн үүргээ биелүүлэ х, өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар гадаад улсын
цаг даагийн б айгууллагатай х амтран ажиллах, тэ дгээрээс хүлээн авсан мэдээ, мэ дээ ллээр цаг даагийн б айгууллагыг х ангах;
14.2.6.энэ хуу лийн 10.1, 13.1.4, 13.1.5-д заасан үүргийн бие лэлтийг х ангах.
14.3.Ц агдаагийн төв б айгууллага нь нийтийн хэв ж урам х амгаалах чиг үүргийн хүрээнд дараахь үүрэг гүйцэ тгэнэ:
14.3.1.эрүүлжүүлэх, саа туу лах байрны үйл ажиллаг аанд хяналт тавих, эдгээрийг хэрэгжүүлэ х бо дл ого, арг а зүй, үйл ажиллаг ааны төлөвлөгөө, стандар т,
дүрэм, ж урам, заав ар, зөвлөмж бо лов сруулах, бо лов сронгуй бо лгох, бие лэлтийг х ангах;
14.3.2.о лон нийтэ д түшиглэсэн цаг даагийн б айгууллагын үйл ажиллаг ааны бодлого, арг а зүйг нэгтгэн з охион б айгуулах;
14.3.3.гэмт хэрэг, зөр члийн бүртгэл судалг аанд үндэслэн урьдчилан сэргийлэ х, эргүүлийн үйл ажиллаг ааны төлөвлөгөө, стандар т, дүрэм, журам, заавар,
зөвлөмж бо лов сруулах, бо лов сронгуй бо лгох, бие лэлтийг х ангах;
14.3.4.зөр чил шалг ан шийдвэр лэх үйл ажиллаг аатай хо лбоо той дүрэм, журам, заавар, зөвлөмжийг хуульд нийцүүлэн болов сруулах, болов сронгуй болгох,
бие лэлтийг х ангах;
14.3.5.нутгийн захирг ааны болон төрийн б ус б айгуу ллагаас з охион б айгуулж байгаа гэмт хэргээс у рьдчилан сэргийлэх ажилд мэргэжлийн т услалцаа үзүүлэ х;
14.3.6.энэ хуулийн 11.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8-д заасан үүргийн бие лэлтийг х ангах.
14.4.Ц агдаагийн төв б айгууллага нь о лон нийтийн аюу лгүй байдлыг х ангах чиг үүргийн хүрээнд дараахь үүрэг гүйцэ тгэнэ:
14.4.1.энэ хуулийн 12.1-д заасан үйл ажиллаг аанд хяналт тавих, тэдгээрийг хэрэгжүүлэ х бодлого, арг а зүй, үйл ажиллаг ааны стандарт, дүрэм, ж урам, заав ар,
зөвлөмжийг бо лов сруулах, бо лов сронгуй бо лгох, бие лэлтийг х ангах;
14.4.2.хуу льд заасны дагуу алб а хаагчийг энхийг д эмжих ажиллагаанд оролцуулах ажлыг з охион б айгуулах;
14.4.3.энэ хуу лийн 13.1.8-д заасан үүргийн бие лэлтэ д хяналт т авих.
14.5.Цагдаагийн төв байгуу ллага энэ хуулийн 14.1.3-т заасан чиг үүргийн хүрээнд алба хаагч, ажилтны үйл ажиллаг аанд төр, байгуу ллага, хувь хүний нууцын
хадг алалт , хамг аалалт ад хяналт тавих, тэдгээр т хо лбог дох хуу ль тогт оомж зөрчих, гэмт хэрэг, зөр чил үйлд эхээс урьдчилан сэргийлэ х, илрүүлэ х, судалг аа хийх, цагдаагийн
алб а хаагч, ажилт анд холбог дох гомдо л, мэдээ ллийг шалг ах, шийдвэр лүүлэх зэргээр б айгууллага, алб а хаагчийн аюу лгүй байдлыг х ангана.
14.6.Ц агдаагийн төв байгуу ллага нь цагдааг ийн нийт байгуу ллага, алб а хаагчийн үйл ажиллаг аанд, цагдаагийн байгуу ллагын удир дах албан тушаалт ан нь эрх
хэмжээнийхээ хүрээнд тух айн байгуу ллагын алб а хаагч, ажилтны өдөр тутмын ажилд хяналт тавьж, хууль тогт оомж, цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүй, сахилг а, хүний эрх, эрх
чөлөөг зөр чихөөс урьдчилан с эргийлэх, таслан з огсоо х арг а хэмжээ авна.
15 дугаар зүйл. Ну таг дэвсгэр хариуц сан ц агдаагийн байгуу ллагын үүрэг
15.1.Нутаг дэвсгэр х ариуц сан цаг даагийн б айгууллага дараахь үүргийг гүйцэ тгэнэ:
15.1.1.цагдаагийн б айгууллагын үүргийг х ариуцсан нут аг дэвсгэр тээ хэрэгжүүлэ х;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
15.1.2.цаг даагийн б айгууллагын ажлын у ялдааг хангах, з охицуу лах;
15.1.3.цаг даагийн б усад б айгууллагаас хуу лиар хүлээс эн үүргээ гүйцэ тгэхэд нь бүх т алын дэмжлэг т услалцаа үзүүлэн х амтран ажиллах;
15.1.4.цагдаагийн б айгууллагын үйл ажиллаг аатай х олбоо той ст андар т, дүрэм, ж урам, заав ар, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэ х ажлыг зохион б айгуулах;
15.1.5.б айгууллага, алб а хаагч, ажилтны аюу лгүй байдлыг х ангах, тэ дний эр х, хууль ёсны ашиг с онирхлыг х амгаалах;
15.1.6.цаг даагийн төв б айгууллага болон х арьяалах Иргэний зөв лөл, оршин суугчдад ажлаа т айлагнах;
15.1.7.хууль сахиулах бусад б айгууллагын үйл ажиллаг аанд хуульд заасан эр х хэмжээний хүрээнд д эмжлэг үзүүлэх.
15.2.Нутаг дэв сгэр хариуц сан цагдаагийн байгуу ллагын дарга нь үйл ажиллаг ааныхаа тайланг аймаг, нийслэ лийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, оршин суугчдад,
то дор хой нут аг дэвсгэр х ариуц сан цаг даагийн б айгууллага, алб а хаагч нь үйл ажиллаг ааныхаа тайланг т ухайн нут аг дэвсгэрийн иргэ дэд т авина.
16 д угаар зүйл. Засгийн га зар бо лон ну тгийн өөрөө у дирдах байгуу ллага, Засаг даргаас ц агдаагийн байгуу ллагатай харилц ах
16.1.Засгийн газар санхүү, ма териал, т ехникийн х ангамжийн хувьд цаг даагийн байгууллагын хэвийн ажиллах нөхцөлийг бүр дүүлнэ.
16.2.Цагдаагийн б айгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийг Засгийн г азар б атална.
16.3.Ц агдаагийн байгуу ллага нь Засгийн га зар, дотоо д хэргийн асуудал эрхэлс эн Засгийн га зрын гишүүнээс хэрэг бүртгэх, мөр дөн байцаах, гүйцэтгэх ажлаас бусад
асуу длаар хуу ль тогтоомжийн хүрээнд өг сөн үүрэг чиглэлийг хэрэгжүүлж үр дүнг т айлагнана.
16.4.Аймаг, нийслэ лийн Засаг дарга нь хуу ль тогт оомжид заасан эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хариуц сан нутаг дэв сгэр тээ нийтээр дагаж мөр дөх журам тогт оож, түүний
хэрэгжилтийг х ангуулахыг т ухайн нут аг дэвсгэрийн цаг даагийн байгууллагад хуу лиар хүлээс эн үүргийнх нь хүрээнд даалг ана.
16.5.Засгийн га зар болон нутгийн өөрөө удир дах байгуу ллага, Засаг даргаас цагдаагийн байгуу ллагатай харилцах талаар энэ хууль болон бусад хууль тогт оомжид
заасан бүрэн эр хийг хэрэгжүүлнэ.
16.6.Засаг дарга тухайн нут аг дэвсгэр х ариуц сан цаг даагийн б айгууллагын даргыг алб аны орон сууцаар х ангах арг а хэмжээ авна.
17 дугаар зүйл. Ц агдаагийн ал баны сургалтын байгуу ллага
17.1.Цагдаагийн алб а хаагч, ажилтны мэргэжлийн б элтгэ л, дав тан бо лон алб аны су ргалт яв уулах су ргалтын төвийг аймаг , нийслэлд бүсчлэн байгуулж бо лно.
17.2.М эргэжлийн б элтгэ л, дав тан бо лон алб аны су ргалт яв уулах ж урмыг цаг даагийн төв б айгууллагын дарг а батална.
17.3.Энэ хуулийн 17.1-д заасан төв нь алб аны нохой ашиг лах болон Галт зэвсгийн тух ай хуулийн 10.4-т заасан болон гэрээ т хар уул хамг аалалтын сургалтыг
төлбөр тэй зохион б айгуулж бо лно.
17.4.Энэ хуу лийн 17.3-т заасан су ргалтын төлбөрийн хэмжээг до тоо д хэргийн бо лон санхүүгийн асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүн х амтран тогтооно.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
18 д угаар зүйл. Су далгааны төв
18.1.Цагдаагийн байгуу ллагын судалг ааны төв дараахь чиглэлээр сан бүрдүүлэ х, эрдэм шинжилгээ, судалг ааны ажил явуулах, дүн шинжилгээ хийх, санал
болов сруулах үүргийг гүйцэ тгэнэ:
18.1.1.цагдаагийн б айгууллагын чиг үүргийг хэрэгжүүлэ х стандар т, дүрэм, ж урам, зааврыг бо лов сронгуй бо лгох;
18.1.2.гэмт хэрэг, зөр члийн ул мөр илрүүлэ х, буу лган авах, бэхжүүлэ х, гэмт хэрэг, зөр члийг нотл ох, хэрэг бүртгэлт, мөр дөн байцаалт , гүйцэ тгэх ажил явуулах
арг а тактикийг бо лов сронгуй бо лгох;
18.1.3.зам тээврийн ос ол, хэрэг бо лон насанд хүрээгүй хүнийг гэмт хэргээс у рьдчилан сэргийлэх;
18.1.4.гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамг аалах, ол он нийтийн аюулгүй байдлыг ханг ах асуу длаар бодл ого болов сруулах чиглэлээр дүн
шинжилгээ хийж, цаг даагийн байгууллагыг мэ дээ ллээр х ангах;
18.1.5.цаг даагийн төв б айгууллагын даргын даалг асан бусад.
18.2.Ц агдаагийн б айгууллагын су далгааны төвийн дүрэм, бүтэц, орон т ооны хязгаарыг цагдаагийн төв б айгууллагын дарг а тогт ооно.
19 дүгээр зүйл. Ц агдаагийн байгуу ллагын байршил
19.1.Цагдаагийн төв б айгууллагаас б усад цаг даагийн б айгууллага, алб а, нэгжийн б айршил, байрны стандартыг цаг даагийн төв б айгууллагын дарг а тогт ооно.
ГУР АВДУГ ААР БҮЛЭГ
ЦАГ ДААГИЙН Б АЙГУУЛЛАГЫН У ДИРДЛАГ А, ТҮҮНИЙ БҮРЭН ЭР Х
20 дугаар зүйл. Ц агдаагийн байгуу ллагын удирдлага
20.1.Ц агдаагийн төв байгуу ллагын даргаар цаг даагийн албанд 20-оос доошгүй жил ажилл асан, эрх зүйч мэргэжилтэй, удир дах болон мэргэжлийн ажлын дадлага
ту ршлаг атай, улс төрийн албан тушаал эрхэлж байг аагүй Монг ол Улсын иргэнийг дотоо д хэргийн асуудал эрхэлс эн Засгийн га зрын гишүүний санал болгосноор Засгийн га зар
томилж, чөлөөлнө.
20.2.Ц агдаагийн төв байгуу ллагын дарга цаг даагийн байгуу ллагын үйл ажиллаг ааг улсын хэмжээнд удир дан зо хион байгуу лж, үр дүнг дотоо д хэргийн асуудал
эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүний өмнө х ариуцна.
20.3.Цагдаагийн төв б айгууллага тэргүүн д эд дарг а болон х оёр д эд дарг атай б айна.
20.4.Энэ хуулийн 20.3-т заасан тэргүүн дэд дарг а, дэд дарг аар цагдаагийн албанд 15-аас доошгүй жил ажилласан, эрх зүйч мэргэжилтэй, нийтийн хэв журам
хамг аалах, гүйцэтгэх бо лон мөр дөн байцаах ажлын дадлага ту ршлаг атай, улс төрийн албан тушаал эрхэлж байг аагүй Монг ол Улсын иргэнийг дотоо д хэргийн асуудал
эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүн т омилж, чөлөөлнө.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
21 дүгээр зүйл. Ц агдаагийн төв байгуу ллагын даргын бүр эн эрх
21.1.Ц агдаагийн төв б айгууллагын дарг а Засгийн газрын аг ентлагийн эр х зүйн байдлын т ухай хуу лийн 8.3-т зааснаас г адна дараахь бүрэн эр хийг хэрэгжүүлнэ:
21.1.1.цагдаагийн б айгууллагын үйл ажиллаг ааг улсын хэмжээнд нэгтгэн з охион б айгуулж, захирг ааны болон мэргэжлийн у дирдлаг аар х ангах;
21.1.2.цаг даагийн б айгууллагын үйл ажиллаг аатай х олбог дсон хуу ль тогтоомжийн хэрэгжилтийг х ангах;
21.1.3.цаг даагийн б айгууллагын до тоо д алб аны дүрэм, цаг даагийн хүрээний бо лон эргүүл, х аруулын дүрэм, цаг даагийн байгууллагын үйл ажиллаг аанд дагаж
мөрдөх б усад дүрэм, ж урам, зааврыг хуу ль тогтоомжид нийцүүлэн б аталж, бие лэлтийг х ангуулах;
21.1.4.гэмт хэрэг , зөрчилтэй тэмцэ х үйл ажиллаг ааг удирдлаг а, зохион б айгуулалтаар х ангах;
21.1.5.гэмт хэрэг , зөрчлийг шалг ах цагдаагийн б айгууллага, нэгжийн х арьяалал, чиг үүргийг т огтоох;
21.1.6.алб аны өндөржүүлс эн бэлэн б айдлын зэрэгт шилжүүлэ х, цуцлах шийдвэр гаргах;
21.1.7.цаг даагийн б айгууллагыг төлөөлж до тоо д, г адаадын б айгууллагатай х арилцах;
21.1.8.цаг даагийн байгуу ллагын барилг а байгуу ламж, автомашин, зэвсэг , те хник, ту сг ай хэрэг сэл, хувцас, бусад ханг амжийн бодл огыг болов сруулж,
хэрэгжүүлэ х;
21.1.9.цагдаагийн б айгууллага, алб а хаагч, ажилтны аюу лгүй байдал, эр х, хууль ёсны ашиг с онирхлыг х амгаалах;
21.1.10.гэмт хэрэгтэй тэмцэ х, нийтийн хэв журам х амгаалах, о лон нийтийн аюу лгүй байдлыг х ангах бо длого, төлөв лөгөөг бо лов сруулж, хэрэгжүүлэ х;
21.1.11.хүний нөөцийн бодл ого бо лов сруулж, алба хаагч, ажилтныг сургаж бэлтгэ х, тэдний мэдлэг чадварыг дээшлүүлэ х арг а хэмжээ авах, мэргэшлийн зэрэг
олг ох;
21.1.12.цаг даагийн дээд ц олноос б усад ц олыг о лгох, с эргээ х, бууруу лах, ху раан ав ах;
21.1.13.цаг даагийн бай гуу ллагын үйл ажиллаг аанд шинжлэ х ух аан, орчин үеийн те хник, те хно логи, мэдээ ллийн сүлжээний ол олтыг нэвтрүүлэ х ажлыг зо хион
б айгуу лах;
21.1.14.х алхавчийн б айгууллага байгуу лах, т атан б уулгах, нууц гүйцэ тгэх ажилт ан ажиллуу лах, халах шийдвэр г аргах, үйл ажиллаг аанд нь хяналт т авих;
21.1.15.цагдаагийн байгуу ллагын гүйцэтгэх ажлын төсвийг төлөвлөх, Улсын Их Хур лын ту сг ай хяналтын дэд хороог оор хянуу лах, батлаг дсан төсвийг захиран
зарцуулах;
21.1.16.цаг даагийн байгуу ллага, алб а хаагчийн гүйцэтгэх чиг үүргийн хуваарийг тогт оох, зарим чиг үүргийг цагдаагийн төв байгуу ллага, харьяа алба, нэгж,
түүний алб а хаагчид гүйцэ тгүүлэхээр даалг ах;
21.1.17.хуу льд заасан б усад.
21.2.Энэ хуу лийн 6.5, 6.6, 17.1-д заасан нэгжийн бүтэц, орон т оог цагдаагийн төв б айгууллагын дарг а тогт ооно.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
21.3.Ц агдаагийн төв байгуу ллагын дарга алб а хаагч, ажилтныг томилж, чөлөөлөх, цагдаагийн баг а цол олг ох, сэргээ х, буу руу лах, хураан авах, ёс зүй, сахилгын
хариуцлаг а хүлээ лгэх, цаг даагийн байгуу ллагыг төлөөлөх, төсөв, хөрөнгийг захиран зарцуулах шийдвэр гарг ах бүрэн эрхээ харьяа алба, нэгж, нутаг дэв сгэр хариуц сан
цагдаагийн байгуу ллагын дарг а, энэ хуулийн 20.3-т заасан албан тушаалт анд шилжүүлж болох бөгөөд ийнхүү шилжүүлс эн нь түүнийг хариуцлаг аас чөлөөлөх үндэслэ л
болохгүй.
ДӨРӨВ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ЦАГДААГИЙН Б АЙГУУЛЛАГА, АЛБА ХААГЧИЙН Т ОДОР ХОЙ АЖИЛЛАГ АА ЯВУУЛАХ Ж УРАМ
22 д угаар зүйл. Ц агдаагийн байгуу ллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаанд тавиг дах нийтлэг шаар длага
22.1.Цагдаагийн байгуу ллага, алб а хаагч нь хуу лийг чанд сахиж, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэж, үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал,
хөрөнгө чинээ, эр хэлс эн ажил, алб ан тушаал, шашин шүт лэг, үзэ л бодол, бо лов сро лоор нь ялг авар лахгүйгээр хүний эр х, эрх чөлөөг х амгаалах үүрэгтэй.
22.2.Ц агдаагийн алба хаагч нь хуу льд заасан үнд эслэ л, журмын дагуу хүний эрх, эрх чөлөөг хязгаарласан, эсхүл албадлагын арга хэмжээ авсан то хио лдо лд арга
хэмжээ авах бо лсон үнд эслэ л, шалтг ааныг тух айн этгээ дэд мэ дэг дэж, авсан арга хэмжээ тэй хо лбог дон хүн, хуулийн этгээ дэд үүс эх эр х, үүрэг , өмгөөлөгч авах, өөрийгөө
өмгөөлөх, өөрийнхөө эсрэг т айлбар, мэ дүүлэг өгөхгүй б айх эрхийг тайлбарлаж өгөх үүрэгтэй.
22.3.Ц агдаагийн байгуу ллага, алб а хаагч барив члагдсан, түр саатуу лаг дсан насанд хүрээгүй этгээ дийн 18 насанд хүрсэн гэр бүлийн гишүүн, эсхүл төрөл садангийн
хүнд энэ т ухай мэ дэг дэх үүрэгтэй.
22.4.Ц агдаагийн алб а хаагч б усдад эрүү шүүлт т улг аж, хүнлэг б ус, хэрцгий х андаж, нэр төрийг нь доромжл охыг х ориглоно.
22.5.Ц агдаагийн алба хаагч, үүргээ гүйцэтгэхдээ бусадт ай хүнд этгэ лтэй харьцаж, бусдыг үл тоос он, заналхийлс эн, доромжилс он үг хэллэг , үйл хөдлөл хэрэглэхгүй
байж, өөрийн шаар длагыг үндэслэлтэй, ойлг омжтой хэ лбэрээр илэр хийлэх үүрэгтэй.
22.6.Ц агдаагийн алб а хаагч үүргээ хэрэгжүүлэ хдээ өөрийн алб ан тушаал, ц ол, нэрийг хэ лж, шаардсанаар өөрийн алб аны үнэмлэхийг үзүүлнэ.
22.7.Цагдаагийн алба хаагч албан үүргээ гүйцэтгэ х үе дээ хүний эрх, эрх чөлөөг хамг аалах, өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг ханг ах зорилг оор дүрэмт хувцас,
албаны өрөө, тээврийн хэрэг сэлд дуу-дүрсний бичлэг хийх т ехник, хэрэг слийг суурилуулан ашиг лаж болно.
22.8.Цагдаагийн алб а хаагч энэ хуу льд заасан ажиллаг ааг хуульд заасан үнд эслэл, журмын дагуу дар уй хийж гүйцэтгэнэ.
22.9.Цагдаагийн алб а хаагчийн ажиллаг аа тус бүрийн х амрах хүрээ нь т ухайн ажиллаг ааг хэрэгжүүлэ х хуульд заасан үнд эслэлээр хязг аарлагдана.
22.10.Ц агдаагийн алба х аагчийн үндэслэ л бүхий сэжиг нь хуу льд заасан ажиллаг ааны явцад батлаг даагүй нь тух айн алба хаагчид хариуцлаг а хүлээ лгэх үнд эслэ л
болохгүй.
23 д угаар зүйл. Шаар длага тавих
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
23.1.Ц агдаагийн алба хаагч, ол он нийтийн цагдаа нь гэмт хэрэг, зөр члөөс урьдчилан сэр гийлэ х, таслан зог соо х, зөр члийг арилгуу лах, учирч бо лох хор хо хир лыг
гаргуу лахгүй, нэмэг дүүлэхгүй б айх зорилг оор хүн, хуу лийн этгээдэд т одор хой үйлдлээс т атг алзах, эсхүл үйлд эл хийх шаар длага тавьж бо лно.
23.2.Нийтийн хэв ж урмыг зөр чсөн, зөр чиж болзошгүй с огтуурсан, мансуу рсан хүнийг о лон нийтийн г азрыг т одор хой хуг ацаанд ор хин явахыг шаар даж болно.
23.3.Цагдаагийн алба хаагч, ол он нийтийн цагдаа гэмт хэрэг , зөр члийн ул мөрийг бэхжүүлэ х, бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийг хамг аалах, хуулийн этгээ дийн
хэвийн үйл ажиллаг ааг ханг ах, тээврийн хэрэгсэл, явг ан зор чигчийн хөдөлгөөнд учирсан саадыг арилгах зорилг оор хүнийг то дор хой байр, га зрыг орхин явахгүй байх, эсхүл
өөр г азар шилжин б айрлахыг шаар даж болно.
23.4.Цагдаагийн алба хаагч гэмт хэрэг , зөр чли йн тух ай гомдо л, мэ дээ ллийг хянан шийдвэр лэхэд шаар длагатай хуу лиар хориг лосноос бусад баримт эд зүйлийг гарг аж
өгөхийг шаар даж болно.
23.5.Цагдаагийн алб а хаагч, о лон нийтийн цаг даа нь хоёр болон түүнээс д ээш тооны хүнд шаар длага тавих т охио лдо лд хүн т ус бүр д хэлэх үүрэг хүлээ хгүй.
23.6.Цагдаагийн алб а хаагчийн шаар длагыг тухайн хүн, хуу лийн этгээд бие лүүлэ х үүрэгтэй.
23.7.Ц агдаагийн алба хаагч, ол он нийтийн цагдаагийн шаардлагыг биелүүлээгүй, эсэргүүц сэн, эсхүл хуулийн дагуу явуулж байг аа ажиллаг аанд нь саад учруулсан
бо л алб адан гүйцэ тгэж, гэм бур уут ай э тгээдэд хуу льд заасан х ариуцлага хүлээлгэнэ.
24 дүгээр зүйл. Т айлбар ав ах
24.1.Цагдаагийн алба хаагч нь гэмт хэрэг, зөр члийг шийдвэр лэхэд ач хо лбог дол бүхий мэдээ лэ л өгч чадна гэсэн ханг алтт ай үнд эслэ л байг аа то хио лдо лд хүнээс
тайлб ар авна.
24.2.Ц агдаагийн алба хаагч гэмт хэрэг, зөр члийн мэдээ ллийг шалгахдаа тайлб ар авах зорилг оор хүн, хуулийн этгээ дийн төлөөллийг цагдаагийн байгуу ллагад дуу даж
болно.
25 д угаар зүйл. Хүний бичиг баримт шалгах
25.1.Ц агдаагийн алба хаагч, ол он нийтийн цаг даа дараахь то хио лдо лд хүний нэр, хаяг , то дор хой үйл ажиллаг аа эрхлэ х зөвшөөр лийг то др уулах зорилг оор бичиг
баримтыг шалг ана:
25.1.1.гэмт хэрэг, зөр чил үйлд эгдс эн цаг хугацаанд тух айн га зар, эсхүл түүний ойролцоо байсан, эсхүл гэмт хэрэг, зөр члийг илрүүлэ хэд ач хо лбог дол бүхий
мэ дээ лэ л өгч чадна гэ х үндэслэлтэй;
25.1.2.гэмт хэрэг , зөрчил үйлдс эн, завдсан, эсхүл гэмт хэрэг , зөрчил үйлд эхээр төлөв лөж байгаа гэ х үнд эслэлтэй;
25.1.3.гэмт хэрэг , зөрчил үйлд эгдс эн г азар, х амгаалалтын бүс ээс тээврийн хэрэг сэл, хүнийг г аргах, эсхүл нэв трүүлэх;
25.1.4.эр х нь хязгаарлагдсан, эсхүл алб адлагын арга хэмжээ авагдсан хүн хүлээс эн үүргээ зөрчсөн гэх үндэслэлтэй;
25.1.5.эр х бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр албадан ирүүлэ хээр даалг асан, эсхүл эрэн сурв алжлаг даж байг аа сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтан
түүнчлэн гэмт хэрэг , зөрчил үйлдс энд сэрдэг дэж б айгаа гэ х үнд эслэлтэй;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

25.1.6.хууль тогтоомжид заасны дагуу х амгаалалт ад байгаа обьек то д нэв трэх хүнийг бүр тгэх;
25.1.7.с огтууруу лах ундаа, мансууруу лах эм, сэтгэцэ д нөлөөт бодис хэрэг лэсэн, химийн хор т бо дист хор дс оны улмаас өөрийн үйлдлийг удир дан жолоо до х
чадв аргүй бо лсон хүний нэр, х аягийг тогтоох;
25.1.8.гэмт хэрэг , зөрчлийн г азар т үйлд эл д ээрээ б аригдсан э тгээдийн нэр, х аягийг тогтоох;
25.1.9.хуу льд заасан журмын дагуу тээврийн хэрэгслийг түр зог соос он бол тээврийн хэрэгслийг жолоо до ж яваа хүний жолоо до х эрхийн үнэмлэ х,
зөвшөөр лийг шалг ах;
25.1.10.хуу льд заасан насны хязг аарт хүрс эн эсэхийг т огтоох.
25.2.Ц агдаагийн алба хаагч, ол он нийтийн цаг даа хүний бичиг баримтыг шалгахдаа нүүр болон нийтэ д ил хараг дах биеийн бусад хэсгийг хаасан зүйлийг авах,
халхлах аливаа үйлд эл хийхгүй байхыг шаардах, нэр, хаяг , зөвшөөрөл, бүртгэлийг шалгах, бичиг баримт нь гэмт хэрэг, зөр чил үйлд эхэ д ашиг ласан, эсхүл үйлдэх замаар олж
ав сан, эрэн су рвалжлаг даж байгаа эс эхийг т одр уулах з орилг оор бичиг б аримт шалг ах үндэслэлийн хүрээнд хэрэгжүүлб эл з охих ажиллаг ааг явуулна.
25.3.Ц агдаагийн алба хаагч, ол он нийтийн цагдаа хүний бичиг баримтыг шалгахдаа нэгээс хоёр алхмын зайтай зог соо ж, ажиллаг ааг дуустал түүнийг гарын алгаа ил
хараг дахаар б айрлуулж, т ухайн г азраас яв ахыг хориглох, эсхүл эр х бүхий байгууллагад очиж шалгуу лах шаардлага тавьж бо лно.
25.4.Цагдаагийн алб а хаагч, о лон нийтийн цаг даа шаардсан бол тухайн хүн бичиг б аримтаа шалгуу лах, эцэг, эхийн бо лон өөрийн нэр, төрсөн огноог хэ лэх үүрэгтэй.
25.5.Хүний бичиг б аримтыг шалгасан цагдаагийн алб а хаагч, о лон нийтийн цаг даа шаардлагатай бо л дараахь ажиллаг ааг явуулна:
25.5.1.амиа хор лохыг завдсан, өөртөө болон нийгэмд аюултай үйлд эл хийж болзошгүй сэтгэцийн эмгэгтэй, эсхүл сэтгэцийн эмнэлгээс оргосон хүнийг
эмнэ лгийн б айгууллагад хүлээ лгэн өгөх;
25.5.2.орг он зайлсан болон эрэн сурв алжлаг даж байг аа, эсхүл тух айн хүнийг гэмт хэрэг үйлдсэн гэх баримт , үнд эслэ л бүхий сэжиг байг аа бол барив члах,
цагдаагийн б айгууллагад хүргэ х;
25.5.3.хараа хяналтгүй, оршин суугаа га зрын хаяг , эцэг , эх, асран хамг аалагч, харг алзан дэмжигч нь то дор хойгүй, эсхүл согт уурсан, мансуу рсны улмаас
өөрийн үйлдлээ удир дан жолоо до х чадв аргүй болсон хүнтэй хамт яваа баг а насны хүүхэд, эрх зүйн чадамжгүй хүнийг эцэг, эх, асран хамг аалагч, харг алзан дэмжигч, эрх
бүхий б айгууллагад хүлээ лгэн өгөх;
25.5.4.согтууруу лах ундаа, мансууруу лах эм, сэтгэцэ д нөлөөт бодис хэрэг лэсний улмаас өөрийн үйлдлийг удир дан жолоо до х чадв аргүй болсон хүнийг
хамг аалах хүнд, эсхүл гэмт хэрэг, зөр чил үйлдс эн гэх үнд эслэ лтэй бол хо лбог дох байгуу ллаг ад хүлээ лгэн өгөх, эсхүл Согтууруу лах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээ дийг
албадан эрүүлжүүлэ х тухай хуу льд заасан ж урмын дагуу арг а хэмжээ авах;
25.5.5.зөрчил үйлдс эн хүний нэр, х аяг тодор хойгүй бо л нэр, хаягийг т огтоох, зөр члийг шалг аж шийдвэр лэх з орилг оор түр саа туу лах;
25.5.6.эр х бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр албадан ирүүлэ хээр даалг асан, эсхүл эрэн сурв алжлаг даж байг аа сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтан
түүнчлэн гэмт хэрэг, зө рчил үйлдс энд сэр дэг дэж байг аа гэх үнд эслэ л бүхий сэжиг байг аа то хио лдо лд барив члах, эсхүл эрх бүхий байгуу ллага, алб ан тушаалт анд хүлээ лгэн
өгөх;
25.5.7.гэмт хэрэг , зөрчил үйлдс эн бол зөрчлийг г азар д ээр нь шалг аж шийдвэр лэх, эсхүл хэрэг бүр тгэх, мөр дөн байцаах эр х бүхий байгууллагад хүргэ х;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
25.5.8.зөр члийг гарсан га зар т нь шуу рхай шийдвэр лэх бо ломжгүй, эсхүл хүний бичиг баримтыг шалгах болсон бусад үндэслэ лийг тух айн га зар т шалг аж
тогт оох бо ломжгүй бо л цагдаагийн б айгууллагад хүргэ х.
25.6.Цагдаагийн алб а хаагч хүний бичиг б аримтыг биечлэн шалгаж болно.
25.7.Ц агдаагийн алба хаагч хүний бичиг бари мтыг шалгах явцад дараахь үндэслэ л бүхий сэжиг илэрс эн то хио лдо лд энэ хуулийн 24, 26, 29, 30 дугаар зүйлд заасан
ажиллаг ааг явуулна:
25.7.1.гэмт хэрэг , зөрчил үйлдс эн, гэмт хэрэг үйлд эхээр зав дсан, бэлтгэс эн гэх;
25.7.2.эр х бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр албадан ирүүлэ хээр даалг асан, эсхүл эрэн сурв алжлаг даж байг аа сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтан
түүнчлэн гэмт хэрэг , зөрчил үйлдс энд сэрдэг дэж б айгаа гэ х;
25.7.3.мансуу руу лах эм, с этгэцэ д нөлөөт бо дис хэрэглэсэн гэ х;
25.7.4.хүний амь нас, эрүүл мэндэд шуу д хо хи ро л учр уулах эд зүйл, эсхүл хуулиар хязгаарласан, хориг лос он, хууль бусаар олж авсан эд зүйлийг биедээ авч
яв аа, б усдад дамж уулсан, ху далдсан гэ х;
25.7.5.бичиг б аримт, эд зүйл нь гэмт хэрэг , зөрчил үйлд эхэ д ашиг ласан, эсхүл үйлд эх замаар о лж авсан, эрэн су рвалжлаг даж байгаа гэ х.
26 дугаар зүйл. Түр с аатуулах
26.1.Ц агдаагийн алба хаагч нь гэмт хэрэг, зө рчил үйлдс энд сэр дэг дэж байг аа хүний нэр, хаягийг то др уулах, гэмт хэрэг, зөр чилд хо лбог дуулан шалг ах, албадан
саатуу лах үнд эслэл байг аа эс эхийг т огтоох з орилг оор хүнийг 6 цаг хүр тэл хуг ацааг аар түр саа туу лж бо лно.
26.2.Энэ хуу лийн 26.1-д заасан хуг ацааг түр саатуу лах б айранд хүргэснээс э хлэн тооцно.
26.3.Ц агдаагийн алб а хаагч хүнийг түр саа туу лсан дар уй тухайн хүний т алаар 18 насанд хүрс эн гэр бүлийн гишүүн, өмгөөлөгч, ойр до тны хүнд нь мэдэг дэж, энэ т ухай
тэмд эглэ л үйлд энэ.
26.4.Энэ хуу лийн 26.3 дахь хэс эг нь цагдан хорих, б аривчлах б айр, эмнэ лэг, хорих б айгууллагаас орг он зайлсан ялт ан, сэжигтэн, яллаг дагч, шүүгдэгчид х амаарахгүй.
26.5.Хүнийг түр саа туу лах үнд эслэл арилсан т охио лдо лд түүнийг дар уй суллана.
26.6.Түр саа туу лах б айрны д эглэм, ж урмыг У лсын ерөнхий прок урор той зөвшилцөн до тоо д хэргийн асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүн б атална.
27 д угаар зүйл. Х уулийн э тгээдийн баримт бичиг шалгах
27.1.Ц агдаагийн алб а хаагч дараахь т охио лдо лд хуу лийн э тгээдийн бүр тгэл, үйл ажиллаг аа явуулах зөвшөөрөл, х олбог дох б усад б аримт бичгийг шалг ана:
27.1.1.хууль тогтоомж зөр чсөн үйл ажиллаг аа явуулж б айгаа гэ х үнд эслэл байг аа;
27.1.2.хуу ль тогтоомж зөр чсөн үйл ажиллаг аа явуулж б айгаа т алаар г омдол, мэдээ лэ л хүлээн ав сан.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
27.2.Баримт бичиг нь хуу ль ёсны эсэхийг шалгах шаар длагатай бол баримт бичгийн хуулбарыг авах, хуулбарлах боломжгүй бол эх хувийг 72 цаг хүртэлх хугацаанд
түр ху раан ав ч болно.
27.3.Ц агдаагийн алб а хаагч хуу лийн этгээдийн б аримт бичгийг бие члэн шалгаж болно.
27.4.Ц агдаагийн алб а хаагч хуу лийн этгээдийн б аримт бичиг шалг ах явцад дараахь нөхцөл б айдал илэрсэн тохио лдо лд энэ хуу льд заасан ажиллаг ааг явуулна:
27.4.1.эр х бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр албадан ирүүлэ хээр даалг асан, эсхүл эрэн сурв алжлаг даж байг аа сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтан
түүнчлэн гэмт хэрэг , зөрчил үйлдс энд сэрдэг дэж б айгаа хүн т ухайн хуу лийн этгээдийн б айр, агуу лах сав, э зэмшил газар т байг аа гэ х;
27.4.2.хүний амь нас, эрүүл мэндэд шуу д хо хиро л учр уулах эд зүйл, эсхүл хуулиар хязгаарласан, хориг лос он эд зүйлийг хууль бусаар хадг алсан,
үйлдвэр лэсэн, ху далдсан гэ х;
27.4.3.хууль тогтоомж зөр чсөн үйл ажиллаг аа явуулж б айгаа гэ х.
28 дугаар зүйл. Орон байр, б ус ад га зар т нэв трэн оро х
28.1.Цагдаагийн алба хаагч хуулиар харьяалуу лсан гэмт хэрэг, зөр чил, тэдгээрийн талаар хи гомдо л, мэдээ ллийг шалгахдаа бусдын орон байр, тээврийн хэрэгсэл,
ажлын б айр, агуу лах сав, э зэмшил газар т нэв трэн оро х, ач холбог дол бүхий б аримт, мэдээ ллийг г аргуулан ав ах эрхтэй.
28.2.Ц агдаагийн алб а хаагч доор ду рдсанаас б усад т охио лдо лд б усдын орон б айранд оршин суугч, э зэмшигчийнх нь зөвшөөрөлгүйгээр нэв трэн орохыг хориглоно:
28.2.1.гэмт хэргийг таслан зог соо х, гэмт хэрэг үйлдс эн хүнийг мөрдөн хөөж барив члах, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэгдэж болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн гэх
үнд эслэ л бүхий с эжиг байгаа;
28.2.2.хүний амь нас, эрүүл мэнд, э д хөрөнгөд ноцтой хохиро л учрах бо дит аюул байг аа;
28.2.3.эрэн су рвалжлаг даж байгаа хүн, орг осон с эжигтэн, яллаг дагч, шүүгдэгч, ялт ан, хоригдлыг мөр дөн хөөж б аривчлах;
28.2.4.с эжиг бүхий э тгээд орг он зайлах, гэмт хэргийн у л мөр, эд мөрийн б аримт устах, үрэг дэх бо дит аюу л тулг арсан.
28.3.Энэ хуулийн 28.2-т зааснаас бусад то хи олдо лд цагдаагийн алба хаагч бусдын орон байранд нэвтрэн орохдоо оршин суугч, эзэмшигчийн зөвшөөрлийг заавал
авсан б айна.
28.4.Т ухайн орон байранд хамтран оршин суугч, эсхүл хамтран эзэмшигч этгээ дийн аль нэг нь зөвшөөрөл өгсөн бол энэ хуульд заасан бусдын орон байранд нэвтрэх
үнд эслэ л болно.
28.5.Орон байранд нэвтрэх зөвшөөрөл өгсөн этгээ дийг оршин суугч, эзэмшигч биш гэж мэдэх бо ломжгүй байсан бол энэ хуулийн 28.2-т заасныг зөрчсөн гэх үнд эслэ л
болохгүй.
28.6.Ц агдаагийн алба хаагчийн өөрийн санаатай үйлдлийн улмаас энэ хуулийн 28.2.4-т заасан нөхцөл үүсгэсэн нь бусдын орон байранд оршин суугч, эзэмшигчийнх
нь зөвшөөрөлгүй нэв трэх үнд эслэл болохгүй.
28.7.Ц агдаагийн алба хаагч орон байр, буса д га зар т нэв трэн орохдоо хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд аюулгүй арга, хэрэг сэл ашиг лаж, хүний нэр төрд
хүнд этгэ лтэй х андана.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
28.8.Нэв трэн орохо д оршин суугч, эзэмшигч саад учруулб ал эсэргүүцлээ зог соо хыг шаар дах, шаар длагыг үл бие лүүлб эл алб адлагын арга хэмжээ хэрэглэхийг
анх аар уулна.
28.9.Ц агдаагийн алба хаагч орон байр, бусад га зар т нэв трэн орохдоо энэ хуулийн 22.2, 22.6-д заасныг баримт лах үүрэгтэй бөгөөд энэ хуулийн 28.2-т заасан
то хио лдо лд орон б айр, бусад г азар т нэв трэн оро х бол энэ хуу лийн 22.2, 22.6, 28.8-д заасныг б аримтлахгүй б айж болно.
28.10.Нэв трэн орохо д эд зүйл, цоо ж, түгжээ, байгуу ламжийн хэсгийг эвдэх, до хио лол, хяналтын систем, цахилг ааныг салгах, нохой, бусад амьтныг номхотг ох те хник,
хэрэг сэл ашиг лах зэргээр учрах саадыг арилг аж болно.
28.11.Оршин суугч, эзэмшигчийн эзгүйд орон байр, бусад га зар т нэв трэн орсон бол тэ дгээр т дар уй мэдэг дэх, боломжгүй бол 24 цагийн дотор мэдэг дэх арг а хэмжээ
авна.
28.12.Энэ хуу лийн 28.11-д заасны дагуу оршин суугч, э зэмшигчид мэдэг дэх бо ломжгүй бо л түүний оршин сууг аа газрын б аг, х орооны Засаг дарг ад мэдэг дэнэ.
28.13.Энэ хуу лийн 28.10-т заасан арга хэмж ээ авсан, эсхүл эзэмшигчийнх нь эзгүйд нэвтрэн орсон бол эвдэрс эн эд хөрөнгийн хэвийн байдлыг сэргээ х, түр
хуг ацааг аар хамгаалах арг а хэмжээ авна.
29 дүгээр зүйл. Үз лэг хийх
29.1.Цагдаагийн алб а хаагч энэ хуу льд заасан үнд эслэл бүхий с эжиг байгаа т охио лдо лд хүний бие, тээврийн хэрэг сэлд үз лэг хийнэ.
29.2.Үз лэгийг гадна талаас нь харах, гараар тэмтрэх, ту сг ай баг аж ашиг лах, эсхүл далд байг аа зүйлийг ил гарг ан шалг ах замаар энэ хуульд заасан үндэслэ лийн
хүрээнд хийж гүйцэ тгэнэ.
29.3.Үзлэг хийхэ д саад бо лж байгаа э д зүйл, тээврийн хэрэг слийг шилжүүлэн байрлуулж бо лно.
29.4.Э д зүйл , баримт бичиг, ачаа тээш, мал, амьтан, тээврийн хэрэгсэлд үзлэг хийхэ д эзэмшигчийг оролцуу лна. Эзэмшигчийг оролцуу лах боломжгүй бол хөндлөнгийн
гэр чийг б айлцуу лж, эсхүл дуу-дүрсний бичлэгээр б эхжүүлнэ.
29.5.Үз лэгийг э зэмшигчийн э згүйд хийсэн тохио лдо лд дар уй эзэмшигчид, бо ломжгүй бо л баг, х орооны Засаг дарг ад мэдэг дэнэ.
29.6.Үз лэг хийх үе д хуульд заасан үнд эслэл илэрс эн тохио лдо лд хэв загв ар, дээж ав ах, битүүмжлэ х, хураан ав ах ажиллаг ааг явуулна.
29.7.Тээврийн хэрэг сэлд үз лэг хийхэ д шаардлагатай бо л эд ангийг салг аж болно.
29.8.Хүний бие д үзлэг хийхэ д өмссөн хувцас, бие дээ ав ч яваа э д зүйлийг х амтад нь үзнэ.
29.9.Хүний биед үзлэг хийх үед уг этгээ дийг нүцгэлэх зайлшгүй шаардлага гарсан то хио лдо лд үзлэгийг ижил хүйсийн эрх бүхий албан тушаалт ан хийнэ.
Шаар длагатай бо л хүний эмч, сувилагчийг оро лцуулж бо лно.
29.10.Нүцгэ лж үзлэг хийх ажиллаг ааг эрүүл ахуй, аюу лгүй байдлын шаар длага ханг асан, б усдаас т усг аар лагдсан ор чинд явуулна.
29.1 1.Нүцгэ лж үзлэг хийх ажиллаг ааны үед энэ хуу лийн 29.9-д зааснаас б усад хүнийг б айлцуулахыг х ориглоно.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
29.12.Ц агдаагийн байгу уллаг а, алб а хаагч нийтийг хамарсан арга хэмжээ, онц чухал обьек тын хамг аалалтын үүрэг гүйцэтгэх үе д тух айн обьек т, арг а хэмжээ болж
байг аа га зар т нэв трүүлэ хийг хориг лос он эд зү йл байг аа эсэхийг тогт оох зорилг оор тух айн га зар т нэв трэх хүний бие, биедээ авч яв аа эд зүйлд биечлэн болон ту сг ай те хник,
хэрэг сэл ашиг лан үзлэг хийж бо лно.
29.13.Үзлэгийн зорилг од харшлах ааргүй бол цаг даагийн алба хаагч үзлэгт хамраг даж байг аа эд зүйл, тээврийн хэрэгслийн эзэмшигчийг өөрийн биед бо лон тээврийн
хэрэг сэлд агуу лагдаж б айгаа шаар длагатай э д зүйлийг х аруулах, ил г арган шалгуу лахыг санал бо лгож, шаар длагатай т охио лдо лд өөрийн биеэр уг ажиллаг ааг гүйцэтгэнэ.
29.14.Цагдаагийн алба х аагч хүний бие, тээврийн хэрэгсэл, хуу лийн этгээ дийн байр лаж байг аа га зар т хуу лиар хориг лос он эд зүйл байг аа эсэхийг тогт оох зорилг оор
эд зүйлсийн б айршлыг өөр члөх болон далд б айгаа э д зүйлийг ил г аргахгүйгээр алб аны нохой, т усг ай т ехник ашиг лан шалгасныг үзлэг хийсэнд тооцохгүй.
29.15.Хүнийг барив члах, түр саатуу лах үед тух айн хүний болон цагдаагийн алба хаагчийн амь нас, эрүүл мэндэд хо хиро л учрах аас урьдчилан сэргийлэ х, нотл ох
б аримтыг о лж илрүүлэ х, бэхжүүлэ х зорилг оор хүний бие бо лон түүний з орчиж б айгаа тээврийн хэрэг сэлд үз лэг хийнэ.
29.16.Хүний бие, эд зүйлд үзлэг хийхд ээ үүрэн хо лбооны хэрэгсэл, цахим төхөөрөм ж зэрэг мэдээ ллийг цахим хэлб эрээр хадг алах хэрэгсэлд прок урорын
зөвшөөрөлгүйгээр үз лэг хийхийг хориглоно.
30 д угаар зүйл. Э д зүйл, баримт бичиг түр х ураан ав ах
30.1.Цагдаагийн алба хаагч албан үүргээ гүйцэтгэ х үе дээ үүрэн хо лбооны хэрэгсэл, бусад шаар длагатай эд зүйл, тээврийн хэрэгсэл, цахим төхөөрөмж, баримт
бичгийг шүүхийн зөвшөөрөлгүйгээр түр ху раан авч болно.
30.2.Х ураан ав ах ажиллаг ааг эхлэхийн өмнө ху раан авах эд зүйл, б аримт бичгийг сайн ду раар гаргаж өгөх, б айгаа г азрыг нь зааж өгөх бо ломжийг т ухайн хүнд о лгоно.
30.3.Ц агдаагийн алб а хаагч ху раан ав сан эд зүйлийн төрөл, шинж б айдал, тоо ширхэгийг т усг асан жаг саалт үйлд энэ.
30.4.Энэ хуулийн 30.3-т заасан жагсаалтыг эд зүйл, баримт бичгээ хураалг асан, эсхүл ажиллаг аанд байлц сан хүний гарын үсэг, эсхүл хурууны хээгээр
баталг ааж уулж, хувийг э д зүйлийн эзэмшигч, эсхүл түүний өмгөөлөгчид дар уй гардуу лна.
30.5.Х ураан авах ажиллаг аанд тух айн эд зүйл, баримт бичиг, ачаа тээш, мал, амьтан, тээврийн хэрэгслийн эзэмшигчийг оролцуу лна. Эзэмшигчийг оролцуу лах
боломжгүй бо л хөндлөнгийн гэр чийг байлцуу лж, эсхүл дуу-дүрсний бичлэгээр б эхжүүлнэ.
30.6.Дипл омат төлөөлө гчийн га зрын эзэмшиж байг аа алб ан байр, дипломат төлөөлөгчийн га зрын ажилт ан, түүний гэр бүлийн гишүүний оршин сууж байг аа орон
байранд ху раан авах ажиллаг ааг гүйцэтгэх бо л дараахь ж урмыг б аримтална:
30.6.1.дипл омат төлөөлөгчийн га зрын эрх бүхий албан тушаалт ан, эсхүл орон байр, эзэмшил га зрыг эзэмшиж байг аа дипл омат төлөөлөгч, түүний гэр бүлийн
гишүүний хүс элтээр, эсхүл тэ дгээрийн зөвшөөрснөөр хийх;
30.6.2.энэ хуулийн 30.6.1-д заасан хүсэлтээ Монг ол Улсын гадаад харилцааны асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны төв байгуу ллагаар дамж уулан гарг асан
байх;
30.6.3.прок урор бо лон М онгол У лсын г адаад х арилцааны асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны төв байгууллагын төлөөллийг б айлцуулах.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

31 дүгээр зүйл. Тээврийн хэрэгслийг з огсоо ж шалгах
31.1.Ц агдаагийн алб а хаагч дараахь т охио лдо лд тээврийн хэрэг слийг зогсоо ж шалг ана:
31.1.1.жо лоо ч замын хөдөлгөөний аюу лгүй байдлын хуу ль тогтоомж, замын хөдөлгөөний дүрэм зөр чсөн, эсхүл зам тээврийн осол г арг асан;
31.1.2.ст андартын шаар длага ханг аагүй, хөдөлгөөнд аюу л учруулж бо лзошгүй бүрэн б ус тээврийн хэрэг слээр хөдөлгөөнд оро лцсон;
31.1.3.жо лоо чийн тээврийн хэрэг сэл жо лоо до ж яв аа байдал нь б усдын амь нас, эрүүл мэнд, э д хөрөнгөд аюул учруулж бо лзошгүй;
31.1.4.т усг ай дуут бо лон гэрэ л дохио хэрэг лэх ж урам зөр чсөн;
31.1.5.тээврийн хэрэгсэл нь эрэн сурв алжлаг даж байг аа, эсхүл тээврийн хэрэгслийг гэмт хэрэг , зөр чил үйлд эхэ д ашиг ласан, эсхүл хууль бус, хуу лиар
хязг аарласан э д зүйл тээвэр лэж байгаа гэ х үнд эслэлтэй;
31.1.6.эр х бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр албадан ирүүлэ хээр даалг асан, эсхүл эрэн сурв алжлаг даж байг аа сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтан
түүнчлэн гэмт хэрэг , зөрчил үйлдс энд сэрдэг дэж б айгаа хүн тээврийн хэрэг слийг жолоо до ж, эсхүл түүгээр з орчиж яв аа гэх үнд эслэлтэй;
31.1.7.с огтууруу лах ундаа, мансуу руу лах эм, с этгэцэ д нөлөөт бо дис хэрэглэсэн хүн жо лоо до ж яв аа гэ х үнд эслэлтэй;
31.1.8.хүний амь нас, эрүүл мэндэд шуу д хо хиро л учр уулах эд зүйлийг хууль бусаар тээвэр лэсэн, эсхүл жолоо ч, зор чигч ийм зүйлийг биедээ авч яв аа гэх
үнд эслэ лтэй;
31.1.9.тээврийн хэрэг слийг жолоо до ж яв аа хүн зам тээврийн ослын т алаар ач холбог дол бүхий мэ дээ лэ л өгч чадна гэ х үндэслэлтэй;
31.1.10.эр х бүхий байгууллага, алб ан тушаалтны шийдвэрээр т одор хой г азар нут аг, бүс д эх тээврийн хэрэг слийн хөдөлгөөнийг хязг аарласан, х ориглос он;
31.1.1 1.цагдаагийн төв байгуу ллагын даргын шийдвэрээр то дор хой төр лийн зөрчлийг илрүүлэ х, онц аюултай гэмт хэрэгтэн, эрэн сурв алжлаг даж байг аа хүн,
эд зүйлийг о лж илрүүлэ х зорилг о бүхий нэг дсэн бо лон хэс эгчилс эн арга хэмжээний үе д.
31.2.Цагдаагийн алб а хаагч тээврийн хэрэг слийг зогсоо х до хиог жо лоо чид ойлг омжтой байдлаар өгнө.
31.3.Ц агдаагийн алба хаагч энэ хуулийн 31.1-д заасан аль нэг үндэслэ лээр тээврийн хэрэгслийг зог соо ж шалг ах то хио лдо лд жолоо до х эр хийн үнэмлэ х, тээврийн
хэрэг слийн гэр чилгээ, бусад х олбог дох бичиг б аримтыг нягт алж, зөвхөн т ухайн үнд эслэлийг шалг аж тогтоохо д шаар длагатай арг а хэлбэрээр шалг ана.
31.4.Цагдаагийн алба хаагч тээврийн хэрэгслийг зог соо ж шалг ах явцад дараахь үндэслэ л бүхий сэжиг илэрс эн то хио лдо лд энэ хуулийн 25, 32, 33, 34 дүгээр зүйлд
заасан ажиллаг ааг явуулна:
31.4.1.тээврийн хэрэгсэл нь эрэн сурв алжлаг даж байг аа гэх, эсхүл тээврийн хэрэгслийг гэмт хэрэг, зөр чил үйлд эхэ д ашиг ласан, эсхүл хууль бусаар олж
ав сан э д зүйл тээвэр лэж байгаа гэ х;
31.4.2.эр х бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр албадан ирүүлэ хээр даалг асан, эд зүйл болон эрэн сурв алжлаг даж байг аа сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч,
ялт ан түүнчлэн гэмт хэрэг , зөрчил үйлдс энд сэрдэг дэж б айгаа хүн т ухайн тээврийн хэрэг сэлд б айгаа гэ х;
31.4.3.с огтууруу лах ундаа, мансуу руу лах эм, с этгэцэ д нөлөөт бо дис хэрэглэсэн хүн жо лоо до ж яв аа гэ х;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
31.4.4.хүний амь нас, эрүүл мэндэд шуу д хо хиро л учр уулах, хуулиар хязгаарласан, эсхүл хориг лос он эд зүйлийг хууль бусаар тээвэр лэсэн, эсхүл жолоо ч,
зор чигч ийм зүйлийг бие дээ ав ч яваа гэ х.
31.5.Энэ хуулийн 31.1.5 , 31.1.6, 31.1.7, 31.1.8-д заасан үндэслэ лээр тээврийн хэрэгслийг зо гс оо ж шалг ах то хио лдо лд цагдаагийн алба хаагч тээврийн хэрэгсэлд үзлэг
хийх хүрээ нь эрэн су рвалжлаг даж байгаа хүн, э д зүйл, хуу лиар хориглос он зүйлийг нуун далдлах бо ломж бүхий э д зүйл, агуулах саванд үзлэг хийхээр хязг аарлагдана.
31.6.Ц агдаагийн алб а хаагчийн з огсо х до хио, шалгуу лах шаардлагыг бие лүүлээгүй, эсхүл эс эргүүцсэн бо л хуульд заасан алб адлагын арга хэмжээ хэрэг лэнэ.
31.7.Цагдаагийн алб а хаагч энэ хуу льд заасан үнд эслэл, журмын дагуу тээврийн хэрэг слийг зогсоо ж шалг ах үед зорчигчийг т ухайн г азар т үлд эхийг шаар даагүй, эсхүл
энэ хуульд заасан ажиллаг ааг гүйцэтгээгүй бо л зорчигчийг саа туу лсанд т ооцохгүй.
31.8.Ц агдаагийн алба хаагч тээврийн хэрэгслээс илэрс эн эрэн сурв алжлаг даж байг аа, эсхүл хуулиар хориг лос он эд зүйлийг авч яваа этгээ д нь то дор хойгүй
то хио лдо лд жо лоо ч, з орчигчийг х амтад нь түр саа туу лах, эсхүл эр х бүхий байгууллагад хүргэ х эрхтэй.
32 д угаар зүйл. Согт уурс ан, м ансуу рсан байдлыг шалгах
32.1.Ц агдаагийн алба хаагч нь гэмт хэрэг, зө рчил үйлдс эн гэх үнд эслэ л бүхий сэжиг байг аа то хио лдо лд хүнийг согт уурсан, мансуу рсан эсэхийг дараахь аргаар
шалг ана:
32.1.1.х арилцан ярилцах арг аар сэтгэцийн б айдал, хэл ярианы өөр члөлт, нүдний хүүхэн х арааны хэвийн байдлыг магадлах;
32.1.2.өөрийнх нь зөвшөөрснөөр шу луун шугамын дагуу алхуу лж, тэнцвэрээ олж байгаа эс эхийг маг адлах;
32.1.3.зориулалтын т усг ай хэрэг слээр шалг ах.
32.2.Энэ хуу лийн 32.1-д заасны дагуу шалгуу лахаас т атг алз сан т охио лдо лд шаар длагатай гэж үзвэ л тухайн хүнээс шинжилгээнд з ориулж дээж ав ч болно.
32.3.Ц агдаагийн алб а хаагч нь с огтуурсан, мансуу рсан байдалт ай байгаа жо лоо чид дараахь арг а хэмжээг авна:
32.3.1.тээврийн хэрэгслийг түр саатуу лах, мансуу руу лах эм, сэтгэцэ д нөлөөт бодисын ул мөрийг бэхжүүлэ х, тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг
баримт жуу лах з орилг оор тээврийн хэрэг сэлд үз лэг хийх;
32.3.2.хуу льд заасан үнд эслэл байг аа бо л эрүүлжүүлэ х, түр саатуу лах, эсхүл б аривчлах;
32.3.3.жо лоо чийн бичиг б аримт, тээврийн хэрэг слийн гэрчилгээг түр ху раан авах;
32.3.4.тээврийн хэрэг слийг шилжүүлэн байрлуулах, эсхүл түүний хөдөлгөөнийг хязг аарлах.
33 д угаар зүйл. Тээврийн х эрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаар лах, түр саатуулах
33.1.Ц агдаагийн алб а хаагч дараахь т охио лдо лд тээврийн хэрэг слийн хөдөлгөөнийг хязг аарлах, эсхүл тээврийн хэрэг слийг түр саатуу лж бо лно:
33.1.1.тээврийн хэрэг слийг эрэн сурвалжилж б айгаа;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
33.1.2.жо лоо чийг гэмт хэрэг , зөрчилд х олбог дуулан шалг аж байгаа;
33.1.3.жо лоо до х эр хгүй, ангилал т охиро хгүй үнэмлэ хтэй хүн жо лоо до ж яв аа;
33.1.4.у лсын дуг аар, бүртгэлийн зөр чилтэй, т ехникийн оношилг оо, жолоо чийн х ариуцлагын даа тгалд х амраг даагүй;
33.1.5.тээврийн хэрэг сэл ст андар тын шаар длага ханг аагүй, хөдөлгөөнд аюу л учруулж бо лзошгүй;
33.1.6.тээврийн хэрэг слийг гэмт хэрэг үйлд эхэ д ашиг ласан, гэмт хэргийн но тл ох б аримтыг агуу лж байгаа;
33.1.7.зам тээврийн ос олд х олбог дсон тээврийн хэрэг слийн техникийн б айдлыг шалг аж тогтоох шаар длагатай;
33.1.8.өндөр хэмжээний з очин, төлөөлөгчийн бо лон нийтийг х амарсан арга хэмжээний х амгаалалтыг з охион б айгуулах үеийн аюу лгүй байдлыг х ангах.
33.2.Түр саа туу лах тээврийн хэрэг слийг хуульд заасан ж урмын дагуу т усг ай т албайд хүргэ х, эсхүл б усад арг аар хөдөлгөөнийг хязг аарлана.
34 дүгээр зүйл. Тээврийн х эрэгслийг зөөж шилжүүлэ х
34.1.Цагдаагийн алб а хаагч тээврийн хэрэг слийг дараахь тохио лдо лд зөөж шилжүүлнэ:
34.1.1.замын хөдөлгөөний дүрэмд түр, эсхүл у даан зогсо хыг х ориглос он г азар т зайлшгүй з огсо лт оос б усад хэ лбэрээр з огсоо ж ор хисон;
34.1.2.шаар длагатай бо л энэ хуу лийн 33.1.3-т заасан т охио лдо лд.
34.2.Зөөж шилжүүлэ х тээврийн хэрэгслийг зориулалтын т ехник хэрэг сэл ашиг лан ойро лцоох з огсоо лд, эсхүл энэ хуу лийн 33.2-т заасан т албайд хүргэнэ.
35 д угаар зүйл. Зор чих хөдөлгөөнийг хязгаар лах
35.1.Цагдаагийн алб а хаагч дараахь т охио лдо лд т одор хой бүс эд хүн, тээврийн хэрэг слийн зорчих хөдөлгөөнийг хязг аарлаж бо лно:
35.1.1.аюу лтай ор чин, х орио цээрийн д эглэм, г ол омтын бүс, онц чух ал обьекто д х амг аалалтын бүс т огтоос он;
35.1.2.нийтийн эмх зам бараагүй б айдлаас у рьдчилан с эргийлэх, таслан з огсоо х, жаг саал, цуг лааныг алб адан тараах;
35.1.3.эрэн су рвалжлаг даж байгаа хүнийг б аривчлах, мөр дөн хөөх;
35.1.4.хэргийн г азрын үз лэг хийх;
35.1.5.террор ажиллаг аа болон тэс эрч д элб эрэ х, химийн х орт бо лон аюу лтай бо дистой холбоо той мэ дээ ллийг шалг ах;
35.1.6.төрийн т усг ай х амгаалалтын бүс т огтоос он.
35.2.Ц агдаагийн алб а хаагч з орчих хөдөлгөөнийг бие члэн, эсхүл тууз, хаалт б айрлуулах зэрэг арг аар хязгаарлаж бо лно.
35.3.Зор чих хөдөлгөөнийг хязгаарласан то хио лдо лд оршин суугчдын амьдралын хэвийн нөхцөлийг ханг ах бололц оотой арга хэмжээг авч, иргэ дэд зор чих чиглэлийн
талаар мэ дээ лэ л өгнө.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
36 д угаар зүйл. Зам чөлөөлөх, хөдөлгөөний чиг лэлийг түр өөр члөх, хаах
36.1.Цагдаагийн алб а хаагч зам чөлөөлөх, хөдөлгөөний чиг лэл, у рсгалыг түр өөр члөх, хаах арг а хэмжээг дараахь т охио лдо лд ав ч болно:
36.1.1.хэргийн г азрын үз лэг хийх;
36.1.2.төрийн т усг ай х амгаалалтын хуу ль тогтоомжийн дагуу үүрэг гүйцэ тгэх;
36.1.3.энэ хуу лийн 33, 34 дүгээр зүйлд заасан ажиллаг ааг явуулах;
36.1.4.хуу льд заасан б усад.
36.2.Ц агдаагийн алба хаагч замын хөдөлгөөний урсг ал, чиглэлийг өөрчлөх, хаах шийдвэр цуцлагдсаны дараа явган зор чигч, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг
биечлэн з охицуу лж, хөдөлгөөнийг хэвийн б айдалд оруулах арг а хэмжээ ав ах үүрэгтэй.
37 дугаар зүйл. Бие чилсэн су далгаа хийх
37.1.Цагдаагийн алба хаагч хуулиар хүлээс эн чиг үүргийнхээ хүрээнд то дор хой нутаг дэв сгэр, ол он нийтийн га зар т эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдлыг
су длах, гэмт хэргийн т алаархи мэдээ лэ л цуг луулах з орилг оор бие чилсэн су далгааг хийж бо лно.
38 дугаар зүйл. Эр эн сурвалжлах ажиллагаа
38.1.Ц агдаагийн байгуу ллага дараахь хүн, эд зүйлийг ол ох зорилг оор эрэн сурв алжлах ажиллаг ааг шүүхийн шийдвэр, прокурор, хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн
даалг аврын дагуу , эсхүл өөрөө санаа члан явуулна:
38.1.1.гэмт хэрэг, зөр чил үйлдс энд сэр дэг дэж б айг аа хүн, эсхүл оргон зайлсан сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтан, ял оног дуулахыг тэнсэж алб адлагын
арга хэмжээ ав агдсан хүн;
38.1.2.ху лгайлаг дсан, б арьцаалаг дсан хүн;
38.1.3.хэн бо лох нь т одор хойгүй ц огцсыг т огтоох;
38.1.4.оршин сууг аа газраасаа алг а болсон хүн;
38.1.5.су раггүй алг а болсон хүн;
38.1.6.эмнэ лгээс оргосон с этгэцийн өв чтэй хүн;
38.1.7.шүүхээс даалг асан бусад э тгээд;
38.1.8.алдаг дсан галт зэвсэг , су м хэрэг сэл, тэс эрч дэлб эрэ х, мансуу руу лах, хор дуу лах бодис, тээврийн хэрэгсэл, мал, амьтан, түүх соёлын дурсг алт , үнэ т
болон б усад э д зүйл;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
38.1.9.зам тээврийн ослын г азраас з угтсан, алдаг дсан тээврийн хэрэг сэл.
38.2.Хүнийг эрэн сурв алжлах то хио лдо лд түүний ургийн овог, эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр, хүйс, төрсөн он, сар, өдөр, га зар, үндсэн захирг аа, гэрэ л зу раг , биеийн
өндөр, жин, онцл ох с одон тэмд эг, эрэн су рвалжлах үнд эслэл зэрэг Х увь хүний нууцын т ухай хуу лиар х ориглоогүй мэ дээ ллийг о лон нийтэ д мэдээ лж бо лно.
38.3.Хүний амь нас, эрүүл мэнд, хууль ёсны ашиг сонир хо лд хо хиро л учрах аас урьдчилан сэргийлэ х зорилг оор террор үйлдэх, хүн худалдаалах, хүнийг алах, авлиг а,
хүүхдийн эсрэг , гэр бүлийн хүчирхийллийн болон зо хион байгуу лалтт ай гэмт хэрэгт сэр дэг дэж байг аа хүн, сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтны хувийн эрүүл мэндийн нууцад
хамаарах бие эр хтний г ажиг, халдв арт өв чнөөр өв чилсөн тухай мэ дээ ллийг хуу льд заасны дагуу о лон нийтэ д мэдээ лж бо лно.
38.4.Эрэн су рвалжлах ажиллаг ааны үед шүүхийн зөвшөөр лөөр орон байр, бусад г азар т нэв тэрч бо лно.
39 дүгээр зүйл. Мэ дээллийг төл бөртэй ав ах
39.1.Цагдаагийн б айгууллага дараахь мэ дээ ллийг төлбөр тэй авахаар нийтэ д зарлаж бо лно:
39.1.1.гэмт хэрэг үйлд эхээр б элтгэж б айгаа, зав дсан, эсхүл үйлдс эн тухай;
39.1.2.эрэн су рвалжлаг даж байгаа хүн, э д зүйл, тээврийн хэрэг сэл, б аримт бичгийн т ухай.
39.2.М эд ээ ллийг төлбөр тэй авах тух ай зарлаагүй болов ч хувь хүн, хуулийн этгээ дээс хүсэлт тавьсан то хио лдо лд мэдээ ллийг төлбөр тэй авах эсэхийг тух айн
цаг даагийн б айгууллагын дарг а шийдвэрлэнэ.
39.3.Мэд ээ ллийн төлбөрийн үнэ лгээний жишгийг дотоо д хэргийн бо лон санхүү, төсвийн асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүн х амтран батална.
39.4.Шаар длагатай бо л мэдээ лэгчийн аюу лгүй байдлыг х ангах арг а хэмжээг авна.
40 дүгээр зүйл. Нийтийн э мх замбараагүй байдлын үед ав ах арга хэмжээ
40.1.Ц агдаагийн алба хаагч ол он нийтийн арга хэмжээний зорилг о өөр члөг дөж, нийтийн хэв журам зөрчигдсөн то хио лдо лд тух айн үйл ажиллаг ааг зог соо х, тараах
арг а хэмжээ ав ахыг зохион б айгуулагчаас шаар дах эрхтэй.
40.2.Ц агдаагийн байгуу ллага нь нийтийн эмх замбараагүй байдлаас урьдчилан сэргийлэ х, нийтийн хэв журмыг хамг аалах, ол он нийтийн аюулгүй байдлыг ханг ах
зорилг оор дараахь арг а хэмжээг авна:
40.2.1.төрийн ту сг ай хамг аалалтт ай болон улсын онц чухал обьек тын хамг аалалтыг хүч нэмэг дүүлэ х, шаар длагатай бол галт тэрэг , нис эх онг оцны буу дал,
ша тахуун түгээ х газар, б анк бо лон б усад обьек тыг хамгаалалт ад авах;
40.2.2.хүн, хуу лийн этгээдийн хуу ль бус э зэмшилд б айгаа г алт зэв сэг , химийн х орт бо лон аюу лтай бо дис, б айлдааны т ехник хэрэг слийг хяналт ад авах;
40.2.3.с огтууруу лах ундаа ху далдах, түүгээр үйл члэх, хэрэг лэхийг х ориглох;
40.2.4.ангийн з ориулалтт ай буу, су м хэрэг сэл бо лон тэс эрч д элб эрэ х бо дис, тэс элгээний хэрэг слийн худалдаа, аюу лтай а чаа тээвэр лэлтийг түр х ориглох;
40.2.5.хүн, тээврийн хэрэг слийн зорчих хөдөлгөөнийг хязг аарлах, өөр члөх, шилжүүлэн б айрлуулах;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
40.2.6.нийтийн хэв журмыг бүлэглэн зөрчиж бусдад хүч хэрэг лэсэн, эсхүл хүч хэрэг лэхээр заналхийлс эн, эд хөрөнгө устг аж гэмтээс эн, эдгээр үйлдэлд өдөөн
ту р хирсан, т атан ор уулсан, оро лцсон хүнийг б аривчлах, алб адан тараах, зэв сэг , т ехник хэрэг слийг хураан авах;
40.2.7.зэв сэг болон хүний амь нас, эрүүл мэндэд хо хиро л учр уулж болох бусад зүйлийг хууль бусаар авч яв аа, хадг алж байг аа, эсхүл хэрэглэж болзошгүй
хүний бие, тээврийн хэрэг сэл, э д зүйлд үз лэг хийх.
40.3.Нийтийг х амарсан арга хэмжээг зохион б айгуулагч нь нийтийн хэв ж урам, иргэ дийн аюулгүй байдлыг х ангах үүрэгтэй.
40.4.Нийтийг хамарсан арга хэмжээний үед хэвийн үйл ажиллаг аа алдаг даж нийтийн хэв журам зөрчигдсөнийг цагдаагийн байгуу ллага өөрийн хүч хэрэг слээр
зо хицуу лах бо ломжгүй бо лсон т охио лдо лд Т ерроризмт ой тэмцэх тухай хуу льд заасны дагуу шуу рхай шт аб ажиллуу лна.
41 дүгээр зүйл. Согт ууруу лах ундаа х удалдах, түүгээр үйл члэхийг х ориглох
41.1.Нут аг дэвсгэрийн цаг даагийн байгууллагын дарг а дараахь тохио лдо лд с огтууруу лах ундаа ху далдах, түүгээр үйл члэхийг х ориглох шийдвэр г аргаж бо лно:
41.1.1.т ухайн г азрын ойро лцоо нийтийн эмх зам бараагүй б айдал бий бо лсон, эсхүл бо лох үнд эслэл байг аа;
41.1.2.нийтийн эмх зам бараагүй б айдлыг хяналт ад авахад шаар длагатай гэж үзвэ л.
41.2.Энэ хуу лийн 41.1-д заасан х ориглох шийдвэр нь нийтийн эмх зам бараагүй б айдлыг хяналт ад авах хүр тэлх хуг ацаанд хүчинтэй б айна.
41.3.Цагдаагийн алба хаагч энэ хуулийн 41.1-д заасан шийдвэрийн дагуу тух айн га зрыг түр хаах, эсхүл үйл ажиллаг ааг зог соо х, эсхүл тогт оос он бүс ээс согт ууруу лах
ундааны зүйлийг г аргах арг а хэмжээ авна.
41.4.Энэ хуу лийн 41.3-т заасан шийдвэрийг хүн, хуу лийн этгээд бие лүүлэ х үүрэгтэй.
41.5.Энэ хуу лийн 41.1-д заасан үнд эслэл арилсан бо л шийдвэр гаргасан алб ан тушаалт ан шийдвэрээ цуцалж, энэ т ухай хүн, хуу лийн этгээдэд мэ дэг дэнэ.
42 д угаар зүйл. Согт ууруу лах ундаа х эрэглэ хийг х ориглох
42.1.Ц агдаагийн байгуу ллага энэ хуулийн 40.1-д заасан үндэслэ л бий болсон бол нийтийн эзэмшлийн то дор хой бүс эд согт ууруу лах ундаа хэрэглэх, авч яв ахыг
хориг лох шийдвэр г аргаж бо лно.
42.2.Энэ хуу лийн 42.1-д заасан шийдвэр нь нийтийн эмх зам бараагүй б айдлыг хяналт ад авах хүр тэлх хуг ацаанд хүчинтэй б айна.
42.3.Энэ хуулийн 42.1-д заасан шийдвэрийг зөр чсөн бол согт ууруу лах ундааг ху раан авч, тухайн хүнийг т огтоос он бүс ээс алб адан гаргана.
43 д угаар зүйл. Бүлэг хүмүүсийг тараах
43.1.Ц агдаагийн алба хаагч нийтийн эмх замбараагүй байдал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэ х, хяналт ад авах зорилг оор тогт оос он бүс эд байг аа бүлэг хүмүүсийг даруй
тарахыг шаар дана.
43.2.Шаардлагыг энэ хуу лийн 43.1-д заасан бүлэг хүмүүсийн дийлэнх о лонхид с онсогдо хоор х оёроос доошгүй у даа давтан хэ лнэ.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
44 дүгээр зүйл. Ж агсаал, цуг лааныг ал бадан тараах
44.1.Цагдаагийн байгуу ллага жаг саал, цуглааныг албадан тараахын өмнө оролцогчдо д бүх төрлийн хо лбоо, мэдээ ллийн хэрэгсэл ашиг лан жагсаал, цуглааныг
алб адан т араах т ухай Засаг даргын шийдвэрийг мэ дэг дэж, бие лүүлээгүй, эсхүл эс эргүүцсэн т охио лдо лд ав ах арг а хэмжээг у рьдчилан анх ааруулна.
44.2.Алб адан тараах ажиллаг ааг хэрэгжүүлэ хдээ энэ хуу льд заасан үнд эслэл, журмын дагуу алб адлагын арга хэмжээ хэрэг лэж болно.
44.3.Алб адан тараах ажиллаг ааны явцыг гэрэ л зураг , дуу-дүрсний бичлэгээр б аримтжуу лна.
45 д угаар зүйл. Г амшгийн үеийн бо лон х орио цээрийн дэг лэм с ахиу лах
45.1.Ц агдаагийн байгуу ллага гамшиг , хорио цээрийн дэг лэм сахиу лах хүрээнд нийтийн хэв журам хамг аалах, гэмт хэрэг, зөр члөөс урьдчилан сэргийлэ х зорилг оор
дараахь хэ лбэрээр хяналт т авина:
45.1.1.зөвшөөрөг дсөн цэг, зурв асаас б усад г азраар хүн, мал, амь тан, тээврийн хэрэг слийг нэвтрүүлэхгүй байх;
45.1.2.мэргэжлийн бо лон эр х бүхий б айгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр хүн, мал, амь тан, тээврийн хэрэг слийн шилжилт, хөдөлгөөн хийлгэ хгүй байх;
45.1.3.т ухайн нутаг дэв сгэрээр дамжин өнгөрч байг аа улсын чанартай авто бо лон төмөр замын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хяналтад авч, нэв трэх
зөвшөөрөл, ариутг ал, халдв аргүйжүүлэ лт хийлгэсэн тухай б аримтыг үнд эслэн нэвтрүүлэх;
45.1.4.нийтийг х амарсан арга хэмжээ зохион б айгуулах, хүн, мал, амь тны бөөгнөрөл үүс эхээс с эргийлэ х;
45.1.5.шалг ан нэвтрүүлэ х болон з орчигч, тээврийн хэрэг слийг халдваргүйжүүлэ х цэгүүдэд д эг ж урам сахиу лах;
45.1.6.нийтийн хэв ж урам х амгаалах, гэмт хэрэг , зөрчлөөс у рьдчилан с эргийлэх арга хэмжээ ав ах.
45.2.Цагдаагийн байгуу ллага нь энэ хуулийн 45.1-д заасан хяналтыг хэрэгжүүлэ хдээ энэ хуульд заасан үндэслэ л журмын дагуу албадлагын арга хэмжээ хэрэглэж
болно.
46 д угаар зүйл. Гэр бүлийн хүчир хийллийг таслан зогсоо х
46.1.Ц агдаагийн алб а хаагч гэр бүлийн хүчир хийллийг таслан зогсоо х з орилг оор бусдын орон б айранд нэвтрэн орж, дараахь ажиллаг ааг явуулж бо лно:
46.1.1.х охирогч болон гэр бүлийн гишүүдийн аюу лгүй байдлыг шалгах, Гэр бүлийн хүчирхийлэ лтэй тэмцэ х тух ай хуульд заасан журмын дагуу аюулын
зэргийн үнэлгээ хийж, түүнийг үндэслэн хо хирогчийг түр хамг аалах байр, нэг цэгийн үйлчилгээний төв болон эмнэ лэгт хүргэ х, эсхүл боломжт ой бол төрөл, садан, ойр дотны
хүний түр х амгаалалт ад өгөх;
46.1.2.хүчир хийлэл үйлд эгчид хүчир хийлэл үйлд эх, с огтууруу лах ундаа хэрэг лэхийг з огсоо хыг шаар дах;
46.1.3.аюу лын зэрэг өндөр тэй, эсхүл хүүхэд хүчирхийлэлд өртсөн бо л хохирогч зөвшөөрөл өг сөн эсэхийг үл х аргалзан х арьяа нийгмийн ажилт анд мэдэг дэх;
46.1.4.х охирогчид хуу льд заасан эр х, үүргийг нь т айлбарлаж, түүнд үзүүлэ х үйлчилгээний т алаархи мэдээ ллийг бичгээр өгөх;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
46.1.5.шаар длагатай гэж үзвэ л хүчирхийлэл үйлд эгчийг б аривчлах;
46.1.6.зэв сэг , зэв сгийн чанар тай б усад зүйлийг ху раан авах.
46.2.Цагдаагийн алба хаагч шаар длагатай бол гэр ч, хо хирогч, мэдээ лэ л өгсөн хүн, тэдгээрийн гэр бүлийн бусад гишүүн, хо хирогчид ту слалцаа үзүүлсэн хүний амь
нас, эрүүл мэнд, аюу лгүй байдлыг х амгаалах з орилгоор Гэр ч, хохирогчийг х амгаалах т ухай хуу льд заасан арг а хэмжээг авна.
46.3.Хүчирхийлэл үйлд эгч энэ хуулийн 46.1.2-т заасан шаардлагыг биелүүлэ хээс та тг алз сан, эсхүл эсэргүүц сэн бол хуу льд заасны дагуу албадлагын арга хэмжээ
авна.
46.4.Ц агдаагийн алба хаагч энэ хуулийн 46.1.1-д заасан хо хирогчид орон байрнаасаа хувцас, эм, эмнэ лгийн хэрэгсэл, баримт бичиг, хүүхдийн сургалтын хэрэгсэл
зэрэг шаар длагатай хэрэг лээний э д зүйлээ ав ахад нь т услалцаа үзүүлж, хүчир хийлэл үйлд эгчээс шаар дан гаргуу лна.
46.5.Хүүхэ д өөрийн эцэг эх, асран хамг аалаг ч, харг алзан дэмжигчийн хүчирхийлэ лд өртсөн бол тэдгээрийн саналыг үл харг алзан хүүхдийн амь нас, эрүүл мэнд,
аюулгүй б айдлыг х амгаалах ад чиг лэсэн арг а хэмжээг дараахь нөхцөлд авна:
46.5.1.хүүхдийн амь нас, эрүүл мэнд эд аюу лтай арг аар хүчир хийлэл үйлдс эн, эсхүл үйлд эж болзошгүй;
46.5.2.хүүхд ээ барьцаалсан, б арьцаалж болзошгүй;
46.5.3.хүүхдийн эм зэг байдлыг далимдуу лан өөрт ашигтай шийдвэр г аргуулах, ашиг о лохо д ашиг ласан, ашиг лаж болзошгүй;
46.5.4.хүүхдийг айдас, с этгэ л санааны дарамт ад оруулсан, ор уулж бо лзошгүй;
46.5.5.хүчир хийлэл үйлд эгч нь с огтуурсан, мансуу рсан байдалт ай, эсхүл с огтууруу лах ундаа, мансуу руу лах эм, с этгэцэ д нөлөөт бо дис тогтмо л хэрэг лэдэг .
46.6.Энэ хуу лийн 46.5-д заасан х амгаалах арг а хэмжээг дараахь арг аар хэрэгжүүлнэ:
46.6.1.хамгаалах бо ломжт ой хүн, гэр бүлд хүлээ лгэн өгөх;
46.6.2.нэг цэгийн үйлчилгээний төв, түр хамгаалах б айр, эсхүл асрамж, х аламжийн үйлчилгээний байгууллагад хүргэ х.
46.7.Хүүхдийг энэ хуулийн 46.6.1-д заасан хүнд хүлээ лгэн өгөх бол түүнд эрх, үүргийг сануулж, бичгээр баталг ааж уулна. Хохирогч хүүхэд нь долоо, түүнээс дээш
наст ай бо л хамг аалах бо ломжт ой хүн, гэр бүлийг с онгохдоо түүний саналыг х аргалзана.
ТАВ ДУГ ААР БҮЛЭГ
АЛБ АДЛАГЫН АРГ А ХЭМЖЭЭ Х ЭРЭГЛЭХ
47 д угаар зүйл. Ал бадлагын арга х эмжээ х эрэглэ х
47.1.Ц агдаагийн алба хаагч энэ хуульд заасан үндэслэ л, журмын дагуу биеийн хүч, нэг бүрийн болон ол он хүнд нөлөөлөх ту сг ай хэрэг сэл, те хник, галт зэвсэг
хэрэг лэж бо лно.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
47.2.Ц агдаагийн алба хаагчийн хэрэглэх ту сг ай те хник, хэрэгсэл, галт зэвсэг , су мны жагсаалт , бүр тгэх, олг ох, буцаан авах, хадг алах журмыг цагдаагийн төв
байгуу ллагын дарг а батална.
47.3.Ц агдаагийн алба хаагчийг биеийн хүч, ту сг ай те хник, хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэг лэх бэлтгэ л ханг ах журмыг дотоо д хэргийн асуудал эрхэлс эн Засгийн га зрын
гишүүн б атална.
47.4.Ц агдаагийн алба хаагч биеийн хүч, ту сг ай хэрэг сэл, галт зэвсэг хэрэг лэх зааврыг дотоо д хэргийн асуудал эрхэлс эн Засгийн га зрын гишүүн Улсын ерөнхий
прокурор той х амтран б атална.
48 д угаар зүйл. Ал бадлагын арга х эмжээ х эрэглэ хэд тавиг дах нийт лэг шаар длага
48.1.Цагдаагийн алб а хаагч алб адлагын арг а хэмжээг хэрэг лэхд ээ дараахь нийт лэг шаардлагыг баримтална:
48.1.1.зөвхөн хуу льд заасан үндэслэл, журмын дагуу хэрэг лэх;
48.1.2.нэн тэргүүнд хэрэг лэхгүй б айх;
48.1.3.т ухайн нөхцөл б айдалд тохир уулан хэрэг лэх, х амгийн б ага х охиро л учр уулахыг эрмэ лзэх.
48.2.Алб адлагын арг а хэмжээг бусдыг гут аан доромжл ох, залх аан цээр лүүлэх, шийтгэ х зорилг оор хэрэг лэхийг х ориглоно.
48.3.Ц агдаагийн алба хаагч цагдаагийн төв байгуу ллагын даргын шийдвэрээр албан хэрэгцээнд хүлээн авч, бүр тгэс эн ту сг ай хэрэг сэл, галт зэвсэг , су м, бусад
хэрэг слийг хэрэг лэнэ.
48.4.Цагдаагийн байгуу ллага, алб а хаагч хуульд заасан үндэслэ л, журмын дагуу биеийн хүч, ту сг ай хэрэг сэл, галт зэвсэг хэрэг лэснээс үүссэн үр даг аврын төлөө
хариуцлаг а хүлээхгүй.
48.5.Цагдаагийн алба хаагч биеийн хүч, ту сг ай хэрэг сэл хэрэг лэх явцад хүний амь нас, эрүүл мэнд эд хо хиро л учирсан бол эмнэ лгийн байгуу ллагад дар уй мэдэг дэн,
эрүүл мэндийн анх ан шатны тусламж үзүүлж, шуу д захирах даргад, шууд захирах дарг а нь прокурор т дар уй мэ дэг дэнэ.
48.6.Ц агдаагийн алба хаагч албадлагын арга хэмжээг шууд хэрэг лэхээр хуульд зааснаас бусад то хио лдо лд урьдчилан сануулж, хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэ х
ханг алтт ай хуг ацаа о лгоно.
49 дүгээр зүйл. Биеийн хүч х эрэглэ х
49.1.Ц агдаагийн алб а хаагч биеийн хүчийг дараахь т охио лдо лд хэрэг лэнэ:
49.1.1.цаг даагийн алб а хаагчийн хуу ль ёсны шаар длагыг биелүүлээгүй, эс эргүүцсэн;
49.1.2.б аривчлах, эрүүл мэндийн бо лон б усад эр х бүхий б айгууллагад алб адан хүргэ х үед эс эргүүцэ л үзүүлс эн;
49.1.3.нэг бүрийн т усг ай хэрэг сэл, г алт зэв сэг хэрэг лэхээр энэ хуу льд заасан т охио лдо лд.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
49.2.Д оор дурдсанаас бусад то хио лдо лд хүүхэ д, жирэмс эн, хөгжлийн бэр хшээ лтэй, бэр тэл гэмтэ лтэй болох нь илэр хий мэдэг дэж байг аа хүнд биеийн хүч хэрэг лэхийг
хориг лоно:
49.2.1.цаг даагийн алб а хаагч, б усдын амь нас, эрүүл мэнд эд х охиро л учр уулж бо лзошгүй б айдлаар дов то лс он;
49.2.2.т ухайн хүн өөрийнхөө амь нас, эрүүл мэндийг х охироо х үйлд эл хийж бо лзошгүй;
49.2.3.б усдын э д хөрөнгөд ноцт ой хохиро л учр уулж бо лзошгүй.
50 д угаар зүйл. Т усгай х эрэгслийн төрөл
50.1.Ц агдаагийн б айгууллага, алб а хаагч дараахь т усг ай хэрэг сэл хэрэг лэнэ:
50.1.1.нэг бүрийн;
50.1.2.о