Law on Development Policy, Planning and Management

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


Хуу ль зүйн акт Нэмэ лт өөр члөлт Жагсаалтр уу Буцах
Үндсэн нүүр > Монг ол У лсын хуу ль > ХӨГЖЛИЙН Б ОДЛОГ О, ТӨЛӨВ ЛӨЛТ, ТҮҮНИЙ У ДИРДЛАГЫН ТУХАЙ /Шинэчилс эн найруулга/
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХАЙХ

МОНГ ОЛ У ЛСЫН ХУУ ЛЬ
2020 оны 05 сарын 07 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар х от

ХӨГЖЛИЙН БО ДЛОГО, ТӨЛӨВ ЛӨЛТ, ТҮҮНИЙ У ДИРДЛАГЫН ТУХАЙ
Хайх
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD 

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
/Шинэчил сэн найруулга/
НЭГ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТ ЛЭГ ҮНДЭС ЛЭЛ
1 дүгээр зүйл.Х уулийн з орилт
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монг ол Улсын хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн тогтв ортой, залг амж чанарыг ханг ах, үндэсний хэмжээнд хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтөд
баримт лах зарчмыг то дор хойл ох, хөгжлийн бодл ого бо лов сруулах, төлөв лөх, үр дүнтэй хэрэгжүүлэ х, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээ лэ х, нэг дсэн, онов чтой тогт олц оог
бүр дүүлэ х, бодл ого, төлөв лөлтийн харилцаа нд оролцогчдын эрх, үүргийг то дор хойл ох, хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтөд оролцогчдын түншлэлийг зо хист ойгоор ханг ах,
бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийн төрөл, хэлб эрийг журамлах тай хо лбог дсон харилцааг зо хицуу лж, хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлт, түүний удир длаг а, зо хион
б айгуу лалтыг б эхжүүлэ хэд оршино.
2 д угаар зүйл.Хөгжлийн бо длого, төлөв лөлт, түүний у дирдлагын т ухай х ууль т огтоомж
2.1.Хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлт, түүний удир длагын тух ай хуу ль тогт оомж нь Монг ол Улсын Үндсэн хуу ль, Үндэсний аюулгүй байдлын тух ай хуу ль, Монг ол Улсын
Засгийн га зрын тух ай хуу ль, Төсвийн тух ай хуу ль, Бүсчилс эн хөгжлийн удир длаг а, зо хицуу лалтын тух ай хуу ль, Монг ол Улсын Засаг захирг аа, нутаг дэв сгэрийн нэгж, түүний
удир длагын т ухай хуу ль, энэ хуу ль болон э дгээр хуу льтай нийцүүлэн г аргасан хуу ль тогтоомжийн б усад ак таас бүр дэнэ.
3 д угаар зүйл.Х уулийн үйл члэх хүр ээ
3.1.Энэ хууль нь Монг ол Улсын хөгжлийн бодл огыг болов сруулах, батлах, төлөв лөх, хэрэгжүүлэ х, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, тайлагнах, хөгжлийн бодл ого,
төлөв лөлтийн нэг дсэн т огтолц оог бүр дүүлж, у дирдлагыг хэрэгжүүлэ хтэй х олбог дсон х арилцааг з охицуу лна.
4 дүгээр зүйл.Х уулийн нэр т омьёоны т одор хойл олт
4.1.Энэ хуу льд хэрэглэсэн дараах нэр т омьёог доор дурдсан утг аар ойлг оно:
4.1.1.“хөгжлийн бодл ого” гэж улс, салб ар, салб ар хооронд болон бүс, орон нутгийн түвшинд , ур т, дунд, богино хугацаанд хөгжлийн то дор хой асуу длаар ахиц
дэвшилд хүрэ хээр дэвш үүлс эн хэмжиг дэхүйц зорилг о, зорилт , тэ дгээрийн суурь түвшин, хүрэ х үр дүн, хэрэгжүүлэ х үйл ажиллаг аа, санхүүжилтийн эх үүсвэрээр баталг аажсан
төсөв, хэрэгжилтийг хянах шалгуу р үзүүлэлтийг тусг асан эр х бүхий э тгээдээс б аталсан б аримт бичгийг;
4.1.2.“хөгжлийн төлөвлөлт” гэж хөгжлийн бодл огын хэмжиг дэхүйц зорилг о, зорилт уудыг үе шаттайг аар то дор хой хугацаанд хэрэгжүүлэ хээр то дор хойлс он
төлөв лөгөөг бо лов сруулах үйл ажиллаг ааг;
4.1.3.“хөгжлийн төлөвлөлтийн үе шат” гэж хөгж лийн хэрэгцээ, шаардлагыг то дор хойл ох, нөөцийг тогт оох, үнэ лэх, хөгжлийн тэргүүлэх чиг лэлийг то дор хойл ох,
төлөв лөлтийг ур т, дунд, богино хугацаанд улс, салб ар, салб ар хооронд болон бүс, орон нутгийн түвшинд төлөвлөх, түүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, тайлагнах үйл
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

ажиллагааг;
4.1.4.“Монгол Улсын ур т хуг ацааны хөгжлийн бодл ого” гэж Монг ол Улсын ту сг аар тогтно л, бүрэн эрхт байдлыг бата тг ан бэхжүүлэ х, дэлхий нийтийн хөгжлийн
түгээмэл ха ндлагыг өөрийн орны онцлогт то хир уулан ту сг асан, байг аль орчны тэнцвэр т байдлыг хадг алах, хүний хөгжлийг ханг ах, эдийн засаг, нийгэм, засаглалын хөгжлийг
ахисан түвшинд хүргэ хэд чиг лэсэн у рт хуг ацааны з орилго, зорилт , хүрэ х үр дүн, үйл ажиллаг аа, шалгуур үзүүлэлтийг тусг асан б аримт бичгийг;
4.1.5.“Хөгжлийн зорилт от хөтөлбөр” гэж Монг ол Улсын ур т хуг ацааны хөгжлийн бодл огод ту сг аг дсан то дор хой зорилт , арг а хэмжээг улсын хэмжээнд
хэрэгжүүлэ хээр салбар, салб ар хоорондын болон бүс, орон нутгийн онцлогт нийц сэн, нөөцөд суурилсан, санхүүгийн эх үүсвэрээр баталг аажсан үйл ажиллаг аа, тоон болон
чанарын шалгуу р үзүүлэлтийг тусг асан дунд хуг ацааны бодлогын б аримт бичгийг;
4.1.6.“М онгол У лсыг хөгжүүлэ х таван жилийн үндс эн чиглэл” гэж М онгол У лсын у рт хуг ацааны хөгжлийн бо длогыг хэрэгжүүлэ хэд чиг лэсэн, Хөгжлийн з орилтот
хөтөлбөр т нийцүүлс эн улс, салб ар, салб ар хо оронд болон бүс, орон нутгийн уялдааг ханг асан зорилг о, зорилт , хүрэ х үр дүн, санхүүгийн эх үүсвэрийг нарийвчлан төлөв лөсөн
үйл ажиллаг аа, тоон бо лон чанарын шалгуу р үзүүлэлт бүхий дунд хуг ацааны нэгдсэн төлөв лөлтийн б аримт бичгийг;
4.1.7.“Аймаг , нийслэ л, хо тыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиг лэл” гэж Монг ол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиг лэл, Хөгжлийн зорилт от хөтөлбөр т
суурилсан орон нутгийн онцл огийг тусг асан дунд хуг ацааны төлөв лөлтийн баримт бичгийг;
4.1.8.“Засгийн га зрын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөр” гэж Монг ол Улсын ур т хуг ацааны хөгжлийн бодл огод ту сг аг дсан зорилг о, зорилт од нийц сэн, Монг ол Улсыг
хөгжүүлэ х таван жилийн үндс эн чиглэлийг хэрэгжүүлэ хэд чиг лэсэн төлөв лөлтийн б аримт бичгийг;
4.1.9.“Засаг даргын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөр” гэж Монг ол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиглэл болон Засгийн га зрын үйл ажиллаг ааны
хөтөлбөрийг орон нут агт хэрэгжүүлэхэд чиг лэсэн төлөв лөлтийн б аримт бичгийг;
4.1.10.“Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр” гэж Монг ол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндс эн чиглэлийг хэрэгжүүлэ хэд шаар дагдах хөрөнгө оруулалтын
төсөл, арг а хэмжээг төсөв, санхүүгийн т ооцоо, э х үүсвэр тэй нь уялдуулан нарийв члан төлөвлөсөн хавсралт б аримт бичгийг;
4.1.11.“Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө” гэж Монг ол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиглэлд ту сг аг дсан зорилг о, зорилтыг тух айн жилд
хэрэгжүүлэ х төсөв, санхүүгийн э х үүсвэрийг тусг асан төсөл, арг а хэмжээ бүхий төлөв лөлтийн баримт бичгийг;
4.1.12.“Аймаг , нийслэ л, хо тын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө” гэж Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд суурилсан, тух айн нутаг дэв сгэр т хэрэгжүүлэ х төсөв,
санхүүгийн э х үүсвэрийг т усг асан төсөл, арг а хэмжээ бүхий төлөв лөлтийн баримт бичгийг;
4.1.13.“хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ” гэж хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийг болов сруулахдаа энэ хуульд
заасан зарчмыг баримт алсан байдал, хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтөд оролцогчдын чиг үүргээ хэрэгжүүлс эн болон хамтран ажилласан байдал, хөгжлийн бодл ого,
төлөв лөлтийн б аримт бичгийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хийс эн цогц үнэ лгээг;
4.1.14.“бо длогын зорил го” гэж улс, салб ар, салб ар хооронд болон бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн уялдааг ханг асан, хүрч бо лохуйц эерэг
өөр члөлтийг;
4.1.15.“бо длогын зорил т” гэж бодл огын зорилг од нийц сэн, улс, салб ар, салб ар хооронд болон бүс орон нутгийн хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн уялдааг
ханг асан үйл ажиллаг ааны бүрдлийг;
4.1.16.“бо длогын үр нөлөө” гэж бодл огыг хэрэгжүүлснээр хүний хөгжил, нийгэм, байг аль орчин, эдийн засаг, засаг лалын хүрээнд бий болох эерэг
өөр члөлтийг;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
4.1.17.“бо длогын хувилб ар” гэж нөхцөл б айдлын дүн шинжилгээ бо лон нөлөөллийн у рьдчилсан үнэлгээнд үндэслэн асуудлыг шийдвэр лэхээр санал бо лгос он
бо дл огын х оёроос д ээш сонголтыг;
4.1.18.“суу рь түвшин” гэж төслийг бо лов сруулах үеийн шалгуу р үзүүлэлтийн тоон болон чанарын үзүүлэ лтийг;
4.1.19.“үйл ажиллаг аа” гэж бодлогын з орилго, зорилтыг хэрэгжүүлэ хэд чиг лэсэн онов чтой, хэмжиг дэхүйц, т одор хой хуг ацаанд хүр ч болохуйц арг а хэмжээг;
4.1.20.“шалгуу р үзүүлэ лт” гэж хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн үе шат бүр д бий болох өөр члөлтийг хэмжихээр төсөлд заасан
тоон бо лон чанарын үзүүлэ лтийг;
4.1.21.“зорилтот түвшин” гэж бодл огыг хэрэгжүүлэ х явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэ хээр хүлээг дэж байг аа өөр члөлтийг төсөлд то дор хойлс он шалгуу р
үзүүлэлтийн т оон болон чанарын үзүүлэ лтийг;
4.1.22.“бодлогын уялда аны үнэлгээ” гэж зори лго, зорилт , үйл ажиллаг аа бүхий бодл огын баримт бичиг нь бусад ур т, дунд, богино хугацааны, салбар болон
салб ар хоорондын түвшний хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичигтэй уялдах байдлын болон тэдгээрийн давхцал, хийдэл, зөр члийн шинжилгээ, үнэлгээ,
зөвлөмжийг;
4.1.23.“ерөнхий мэдээ лэ л” гэж бодл огыг оновчтой то дор хойл ох зорилг оор төслийг болов сруулах үеийн хүн, нийгэм, байг аль орчин, эдийн засгийн хөгжлийн
түвшин, засаг лалын нөхцөл б айдлыг тодор хойлсныг;
4.1.24.“нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ” гэж асуу длын шалтгаан, үр нөлөөг тоон болон чанарын мэдээ лэ лд үнд эслэн хамрах хүрээний хамт то дор хойлс он
бодл огын хувилб ар болов сруулах ад ашиг лах судалгааг;
4.1.25.“нөлөөллийн урь дчилсан үнэлгээ” гэж бодл огыг хэрэгжүүлснээрнийгэм, эдийн засгий н хөгжил, байг аль орчны унаган төр х, тэнцвэр т байдал, түүнчлэн
эрх зүйн ор чин болон засаг лалын тогтолц оонд үзүүлэ х нөлөөллийн т алаарх судалг ааг.
ХОЁР ДУГ ААР БҮЛЭГ
ХӨГЖЛИЙН БО ДЛОГО, ТӨЛӨВ ЛӨЛТИЙН ЗАРЧИМ, ХӨГЖЛИЙН БО ДЛОГО, ТӨЛӨВ ЛӨЛТИЙН Б АРИМТ БИЧГИЙН ТӨРӨЛ
5 дугаар зүйл.Хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтөд баримт лах зарчим
5.1.Хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтөд дараах зар чмыг баримтална:
5.1.1.үнд эсний язгуу р эрх ашигт нийц сэн б айх;
5.1.2.д элхий нийтийн хөгжлийн чиг х андлагад нийц сэн б айх;
5.1.3.нэг дмэл, цогц, х арилцан у ялдаатай б айх;
5.1.4.т огтвортой, т асралтгүй, залг амж чанартай б айх;
5.1.5.тэнцвэр тэй байх;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

5.1.6.нөөц, эх үүсвэрт үндэслэс эн байх;
5.1.7.ил т од, нээ лттэй б айх;
5.1.8.су далгаа, шинжилгээнд үнд эслэсэн байх;
5.1.9.з орилго, зорилт хэмжиг дэхүйц б айх;
5.1.10.шалгуу р үзүүлэлт нь зорилготой нийцэж б айх;
5.1.11.төлөв лөлт нь үр дүнд чиг лэсэн б айх;
5.1.12.төлөв лөлтийн дээрээс доош, доороос д ээш чиглэх тэнцвэрийг х ангах;
5.1.13.бүх т алын оролцоог х ангасан б айх;
5.1.14.төр-хувийн хэвшлийн түншлэ лийг зохист ойгоор х ангах;
5.1.15.оро лцогчдын х ариуцлагын зар чим.
5.2.Энэ хуулийн 5.1-д заасан хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн зар чмыг доор ду рдсан агуу лгаар ойлг оно:
5.2.1.“үнд эсний язгуур эрх ашигт нийцсэн байх зарчим” гэж Улсын Их Хур лаас баталса н хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгүүд, тэдгээрийг
хэрэгжүүлж б айгаа Засгийн г азрын үйл ажиллаг аа нь Монгол У лсын т усг аар т огтно л, бүрэн эр хт б айдлыг б ата тг ан б эхжүүлэ хэд чиг лэсэн б айхыг;
5.2.2.“д элхий нийтийн хөгжлийн чиг хандлаг ад нийц сэн байх зарчим” гэж ол он улсын гэрээ, конв енц оор хүлээс эн үүргийн дагуу дэлхий нийтийн хөгжлийн
зорилг о, чиг х андлагыг үнд эсний онцлогт нийцүүлэн хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн б аримт бичигт у ялдуулан тусг ахыг;
5.2.3.“нэг дмэл, цогц, харилцан уялдаа тай ба йх зар чим” гэж хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн тогт олц ооны зо хион байгуу лалт, үйл ажиллаг аа, мэдээ лэ л,
арг ачлал нь нэг дмэл, уялдаа тай б айж, бо длогыг төлөв лөх, болов сруулах, хэрэгжүүлэ х, тайлагнах, хяналт-шинжилгээ, үнэ лгээ хийх үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг;
5.2.4.“т огтвортой, таср алтгүй, залгамж чанар тай байх зарчим” гэж хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийг болов сруулах, төлөв лөх, батлах,
хэрэгжүүлэ хдээ бо длогын т огтвортой б айдлыг х адгалж, өмнө б атлаг дсан хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн б аримт бичгийн хэрэгжилтийн үр дүн, үнэ лгээнд үндэслэхийг;
5.2.5.“тэнцвэр тэй байх зарчим” гэж хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийн зорилг о, зорилт ууд, үйл ажиллаг ааг то дор хойл охдоо хүн, нийгэм, эдийн
засгийн хөгжил, б айгаль ор чны тэнцвэр т байдлыг х адгалсан б айхыг;
5.2.6.“нөөц, эх үүсвэр т үнд эслэс эн байх зарчим” гэж хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийг болов сруулах, батлах, төлөв лөх, хэрэгжүүлэ хдээ
байг алийн баялаг , түүхий эд, хөрөнгө санхүү, те хник те хно логи, шинжлэ х ухаан, иннов ац, ур чадв артай ажиллах хүчин болон шаар длагатай бусад нөөцийг урьдчилан
тооц оолс он төсөв, төсөөллийн дагуу т одор хойлс он хязг аарлалтын хүрээнд т усг ахыг;
5.2.7.“ил то д, нээ лттэй байх зарчим” гэж хуулиар хамг аалаг дсан төрийн болон алб аны нууцын зэрэг лэлтэй мэдээ лэ л агуу лснаас бусад то хио лдо лд хөгжлийн
бодл ого, төлөв лөлтийн б аримт бичгийг о лон нийтэ д ил тод мэ дээ лэ х, алб ан ёсоор хэв лэн нийт лэхийг;
5.2.8.“су далгаа, шинжилгээнд үндэслэс эн байх зарчим” гэж хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийн зорилг о, зорилт , хүрэ х үр дүнг то дор хойл охдоо
нөөцийн хязг аарлалт бо лон эрсд элийг х аргалзан үзэж, т огтоос он хуг ацаанд бие лүүлэх боломжт ой, бо дит, хэмжиг дэхүйц з орилго, зорилт д эвшүүлэ хийг;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
5.2.9.“з орилго, зорилт хэмжиг дэхүйц байх зарчим” гэж хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн ба римт бичгийн зорилтын гүйцэтгэлийг бодл ого, төлөв лөлтийн үйл
явцад тодор хой т оон бо лон чанарын үзүүлэ лт бүхий шалгуур үзүүлэлтийг ашиг лан үнэлж, хэмжих бо ломжт ой байхыг;
5.2.10.“шалгуу р үзүүлэ лт нь зорилг отой нийцэж байх зарчим” гэж хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийн гүйцэтгэлийг тоон болон чанарын
үзүүлэ лтээр хянах бо ломжт ой байхыг;
5.2.1 1.“төлөв лөлт нь үр дүнд чиглэс эн байх зарчим” гэж хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийг хэрэгжүүлснээр бий болох үр дүнг то дор хойлж,
түүнд чиг лэсэн з орилг о, зорилт , үйл ажиллаг ааг тодор хой з охион б айгуулалт, дэс дарааллын дагуу төлөв лөхийг;
5.2.12.“төлөвлөлтийн дээрээс доош, доороос дээш чиглэх тэнцвэрийг ханг ах зар чим” гэж “дээрээс доош” төлөвлөх буюу нэгдсэн зорилг о, зорилтыг дэвшүүлж
салб ар болон бүс нутгуу дад хэрэгжүүлэ х, “доо роос дээш” төлөв лөх буюу төр, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын төсөл хөтөлбөрүүдийн саналыг нэгтгэн, нэгдмэ л зорилг о,
зорилтыг т одор хойлж төлөв лөхийг;
5.2.13.“бүх талын оролцоог ханг асан байх зарчим” гэж хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийг хо лбог дох төрийн болон төрийн бус байгуу ллага,
эрдэм шинжилгээ, су далгааны б айгууллага, мэргэжлийн х олбоо д, хувийн хэвшил, иргэ д, сонир хлын бүлгийн оро лцоог х анган бо лов сруулсан б айхыг;
5.2.14.“төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийг зо хист ойгоор ханг ах зар чим” гэж хөгжлийн бодл ог о, төлөв лөлтийн үйл ажиллаг аанд хувийн хэвшлийн хуулийн
этгээ дийг з охист ойгоор оро лцуулахыг;
5.2.15.“оро лцогчдын ха риуцлагын зарчим” гэж хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтөд оролцогчи д нь хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн харилцаан дахь хуулиар
хүлээс эн үүргээ бие лүүлэхийг т ус т ус ойлг оно.
5.3.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуу льд нэр дэвшигч, Улсын Их Хур лын болон аймаг , нийслэ л, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хур лын сонгуу льд
оролцох улс төрийн нам, эвсэл нь сонгуу лийн мөрийн хөтөлбөрөө үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримт лал болон Улсын Их Хур лаас баталсан хөгжлийн бодл ого,
төлөв лөлтийн б аримт бичигт нийцүүлэн бо лов сруулна.
5.4.М онгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуу льд нэр дэвшигч, Улсын Их Хур лын болон аймаг , нийслэ л, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хур лын сонгуу льд
оролцох улс төрийн нам, эвслийн сонгуу лийн мөрийн хөтөлбөр нь энэ хуулийн 5.3-т заасан баримт бичигт нийцсэн эсэхийг төрийн аудитын байгуу ллага хянаж, Сонгуулийн
ерөнхий х ороонд дүгнэ лтээ хүргүүлнэ.
5.5.Энэ хуульд заасан зарчимд нийцүүлэн Улсын Их Хур лаас баталсан хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичиг нь тогтв ортой хэрэгжих бөгөөд шинээр
байгуу лагдсан У лсын Их Х урал, Засгийн г азар т ухайн б аримт бичгийг үргэ лжлүүлэн хэрэгжүүлэ х үүрэгтэй.
6 дугаар зүйл.Хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн баримт бичгийн төрөл
6.1.Хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн б аримт бичиг нь д эвшүүлсэн зорилг о, зорилт оо хангахад чиг лэгдсэн, х арилцан у ялдаа бүхий дараах төрөлтэй б айна:
6.1.1.урт хуг ацааны;
6.1.2.дунд хуг ацааны;
6.1.3.богино хуг ацааны.
6.2.30 хүртэл жилийн хуг ацаанд хэрэгжүүлэ х “Алсын хараа” нь М онгол У лсын у рт хуг ацааны хөгжлийн бо длогын б аримт бичиг б айна.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

6.3.Монгол У лсын у рт хуг ацааны хөгжлийн бо длогын б аримт бичиг нь дунд бо лон богино хуг ацааны бодлого, төлөв лөлтийн үнд эс байна.
6.4.Хүн амын нут агшилт, суурьшлын хөгжлийн бо лон х отын ерөнхий төлөв лөгөөг Монгол У лсын у рт хуг ацааны хөгжлийн бо длогын б аримт бичигт үнд эслэнэ.
6.5.Дунд хугацааны буюу 10 жилийн хугацаанд хэрэгжих хөгжлийн бодл огын баримт бичиг нь Монг ол Улсын ур т хуг ацааны хөгжлийн бодл огын баримт бичгийг
хэрэгжүүлэ хэд чиг лэс эн зорилг о, зорилт , санхүүгийн эх үүсвэрээр баталг аажсан үйл ажиллаг аа бүхий, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэ лтээр хэмжиг дэх дараах Хөгжлийн
зорилт от хөтөлбөр б айна:
6.5.1.хүний хөгжлийн з орилтот хөтөлбөр;
6.5.2.нийгмийн хөгжлийн з орилтот хөтөлбөр;
6.5.3.э дийн засгийн бо лон д эд бүтцийн хөгжлийн з орилтот хөтөлбөр;
6.5.4.б айгаль ор чны зорилт от хөтөлбөр;
6.5.5.засаг лалын зорилтот хөтөлбөр;
6.5.6.бүсийн хөгжлийн з орилтот хөтөлбөр;
6.5.7.үнд эсний өрсөлдөх чадв арыг нэмэгдүүлэх зорилт от хөтөлбөр.
6.6.Энэ хуулийн 6.5.3, 6.5.5-д заасан Хөгжлийн зорилт от хөтөлбөрийн төрөлд хамаарах бар имт бичгийн төслийг Улсын Их Хуралд ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг
б айгуу ллагаас болов сруулах бол үнд эсний хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллагын саналыг үндэслэн болов сруулж, хо лбог дох
Байнгын х ороонд хүргүүлнэ.
/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
6.7.Д унд хугацааны бую у тав ан жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэ х хөгжлийн төлөвлөлтийн бар имт бичиг нь Монг ол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиг лэл, Аймаг ,
нийслэ л, хотыг хөгжүүлэ х таван жилийн үндс эн чиглэл б айна.
6.7.1.М онгол У лсыг хөгжүүлэ х таван жилийн үндс эн чиглэл нь дараах шаар длагыг хангасан б айна:
6.7.1.а.у рт хуг ацааны хөгжлийн бодл огын зо рилг о, зорилтыг хэрэгжүүлэ х хүрээнд нөөцөд суурилан болов сруулсан, санхүүгийн эх үүсвэрийг нарийвчлан
ту сг асан үйл ажиллаг аа, тоон бо лон чанарын шалгуу р үзүүлэлтээр хэмжиг дэх т ухайн т аван жилд хэрэгжүүлэ х эрэмбэ дараалал бүхий арг а хэмжээ байх;
6.7.1.б.хүн, нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, байг аль орчны тэнцвэр тэй байдал, засаглалыг сайжруулах ад чиглэс эн салб ар болон салб ар хоорондын уялдааг
ханг асан б айх;
6.7.1.в.з орилт, арга хэмжээг салб ар, бүс нутаг, б айршил, санхүүжилтийн э х үүсвэр, жил бүрийн задарг аагаар бо лов сруулсан б айх;
6.7.1.г.улсын хөрөнгө ор уулалтын бо лон шаар длагатай б усад хөтөлбөрийг х авсарг ах.
6.7.2.Аймаг , нийслэл, хотыг хөгжүүлэ х таван жилийн үндс эн чиглэл нь дараах шаар длагыг хангасан б айна:
6.7.2.а.М онгол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндс эн чиг лэлд нийц сэн, түүнд ту сг асан арга хэмжээг аймаг, нийслэ л, хо тын түвшинд хэрэгжүүлэ хэд чиг лэс эн
байх;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

6.7.2.б.Монгол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиглэлд ту сг асан зорилт , арг а хэмжээг орон нутгийн онцлогийг харг алзан нарийв члан төлөвлөсөн,
санхүүгийн э х үүсвэрээр б аталг аажсан, т оон болон чанарын шалгуу р үзүүлэлтээр хэмжиг дэх т ухайн т аван жилд хэрэгжүүлэ х эрэмбэ дараалал бүхий арг а хэмжээ байх;
6.7.2.в.аймаг , нийслэл, хотыг хөгжүүлэ х таван жилийн үндс эн чиглэлийг хэрэгжүүлэ хэд шаар дагдах хөтөлбөрийг х авсарг ах.
6.8.Богино хуг ацааны буюу дөрвөн жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэ х хөгжлийн төлөвлөлтийн баримт бичиг нь Засгийн га зрын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөр, Засаг даргын
үйл ажиллаг ааны хөтөлбөр б айна:
6.8.1.Засгийн газрын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөр нь дараах шаар длагыг хангасан б айна:
6.8.1.а.М онгол У лсыг хөгжүүлэ х таван жилийн үндс эн чиглэлд т усг асан з орилт, арга хэмжээг бүрэн т усг асан б айх;
6.8.1.б.Хөгжлийн з орилтот хөтөлбөр т заасан төсөл, арг а хэмжээтэй уялдсан б айх;
6.8.1.в.хүн, нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, байг аль орчны тэнцвэр тэй байдал, засаглалыг сайжруулах ад чиглэс эн салб ар болон салб ар хоорондын уялдааг
ханг асан б айх;
6.8.1.г.зорилт , арга хэмжээг салб ар, бүс нутаг, б айршил, санхүүжилтийн э х үүсвэр, жил бүрийн задарг аагаар бо лов сруулсан б айх.
6.8.2.Засаг даргын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөр нь дараах шаардлагыг хангасан б айна:
6.8.2.а.Аймаг , нийслэ л, хо тыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиглэл бо лон Засгийн га зрын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөр т ту сг асан зорилт , арг а хэмжээг үр
дүнтэй хэрэгжүүлэ х арга замыг с онгон бо лов сруулсан б айх;
6.8.2.б.Хөгжлийн з орилтот хөтөлбөр т заасан төсөл, арг а хэмжээг орон нут агт хэрэгжүүлэхэд чиг лэсэн б айх;
6.8.2.в.т ухайн орон нутгийн хүн, нийгэм, эдий н засгийн хөгжил, байг аль орчны тэнцвэр тэй байдал, засаглалыг сайжруулах ад чиглэс эн улсын, бүсийн болон
орон нутгийн хөгжлийн з орилтуудт ай у ялдсан б айх;
6.8.2.г.зорилт , арга хэмжээг санхүүжилтийн э х үүсвэр, жил бүрийн задарг аагаар бо лов сруулсан б айх;
6.8.2.д.бүс нутгийн хүрээнд засаг захирг аа, нут аг дэв сгэрийн нэгжүүдийн хоорондын хамтын ажиллаг аа, уялдаа хо лбоог бэхжүүлж, харилцан уялдаа тай
хөгжих бо ломжийг х ангасан б айх.
6.9.Богино хугацааны буюу нэг жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэ х хөгжлийн төлөвлөлтийн баримт бичигт Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө, улсын төсөв, Аймаг,
нийслэ л, хотын хөгжлийн жилийн төлөв лөгөө, Орон нутгийн төсөв х амаарна.
6.10.Нэг жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх хөгжлийн төлөвлөлтийн баримт бичиг нь дараах шаар длагыг хангасан б айна:
6.10.1.М онгол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиглэл, Аймаг , нийслэ л, хо тыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн га зрын болон Засаг
даргын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөрт тусг асан з орилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэ хээр болов сруулсан б айх;
6.10.2.санхүүжилтийн б аталг аат э х үүсвэр тэй, хариуцах э зэнтэй, техник, э дийн засгийн үнд эслэл, зураг төсөв нь б атлаг дсан т ухайн жилд хэрэгжих төсөл, арг а
хэмжээний задаргаа байх;
6.10.3.у лсын төсөв нь У лсын хөгжлийн жилийн төлөв лөгөөг хэрэгжүүлэхэд чиг лэсэн б айх;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
6.10.4.орон нутгийн төсөв нь Аймаг , нийслэл, хотын хөгжлийн жилийн төлөв лөгөөг хэрэгжүүлэхэд чиг лэсэн б айх.
ГУРАВДУГ ААР БҮЛЭГ
ХӨГЖЛИЙН БО ДЛОГО, ТӨЛӨВ ЛӨЛТИЙН Т ОГТОЛЦОО, ОР ОЛЦОГЧДЫН ЭР Х, ҮҮРЭГ
7 дугаар зүйл.Хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн т огтолцоо
7.1.Хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн тогт олц оо нь улсын түвшинд үндэсний хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага,
салб арын түвшинд төрийн захиргааны төв болон төрийн захиргааны байгуу ллагуу д, орон нутгийн түвшинд аймаг, нийслэ л, сум, дүүргийн Засаг даргын дэргэ дэх хөгжлийн
бо дл ого, төлөв лөлтийн нэгжээс бүр дэнэ.
/Энэ х эсэгт 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
7.2.Хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн асуудлыг улсын түвшинд үндэсний хөгжлийн бодл ог о, төлөв лөлтийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага,
салб арын түвшинд тух айн салб арын сайд, ту хайн салб арын төрийн захиргааны байгуу ллагын дарга, орон нутгийн түвшинд аймаг, нийслэ л, сум, дүүргийн Засаг дарга нар
удир дана.
/Энэ х эсэгт 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
7.3.Хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн үйл ажиллаг аанд дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг бүхий Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн нь үнд эсний хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн
асуудал эр хэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагын х арьяанд ажиллана.
/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
8 д угаар зүйл.Хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтөд оро лцогч
8.1.Монгол У лсын хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтөд доор ду рдсан оро лцогч оро лцоно:
8.1.1.М онгол У лсын Ерөнхийлөгч;
8.1.2.М онгол У лсын Их Х урал;
8.1.3.М онгол У лсын Засгийн г азар;
8.1.4.үнд эсний хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллага;
/Энэ з аалт ад 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
8.1.5.санхүү, төсвийн асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны төв байгууллага;
8.1.6.төрийн захирг ааны төв байгууллагуу д;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
8.1.7.Үнд эсний статистикийн х ороо;
8.1.8.төрийн а удитын б айгууллага;
8.1.9.төв б анк;
8.1.10.аймаг , нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарг а;
8.1.11.аймаг , нийслэ л, сум, дүүргийн иргэ дийн Төлөөлөгчдийн Х урал;
8.1.12.Үнд эсний хөгжлийн хүрээ лэн, их, дээд су ргуу ль, эр дэм шинжилгээний б айгууллага;
8.1.13.у лс төрийн нам;
8.1.14.хувийн хэвшил.
8.2.Энэ хуулийн 8.1-д зааснаас бусад төрийн захиргааны байгуу ллага, шинжлэ х ух ааны төв байгуу ллага, төрийн өмчит хувьцаа т компани, сан, Хөгжлийн банк, төрийн
гүйцэ тгэх байгуу ллагын чиг үүргийг эрхлэн гүйцэ тгэгчид, мэргэжлийн хо лбоо д, иргэний нийгмийн байгуу ллагуу д бо лон хувийн хэвшлийн хуулийн этгээ д хо лбог дох хуу ль
тогт оомжид заасны дагуу хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн үйл ажиллаг аанд оролцоно.
9 дүгээр зүйл.Хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтөд оро лцогчийн эр х, үүрэг
9.1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн харилцаанд Монг ол Улсын Үндсэн хуу лийн Гучин гурав дугаар зүйлийн 1 дэх хэс эгт заасан үндсэн
бүрэн эр хээ хэрэгжүүлэ х замаар оролцоно.
9.2.У лсын Их Х ур лын бүрэн эр х:
9.2.1.Монгол Улсын Үндсэн хуу лийн Хорин та вдуг аар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7-д заасны дагуу төрийн санхүү, зээл, алб ан та тв ар, мөнгөний бодл ого бо лон
хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн б аримт бичгийг у ялдуулан батлах;
9.2.2.энэ хуулийн 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.11-д заасан баримт бичгийг Засгийн га зрын өргөн мэдүүлснээр Монг ол Улсын Үндсэн хуулийн
Зургадуг аар зүйлийн 2 дахь хэс эг, Х орин т авдуг аар зүйлийн 1 д эх хэсгийн 7-д заасныг т ус т ус б аримт лан батлах;
9.2.3.Засгийн га зрын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөр, улсын төсөв, түүний гүйцэтгэлийн тайланг Монг ол Улсын Үндсэн хуу лийн Хорин тав дуг аар зүйлийн 1 дэх
хэсгийн 7-д заасны дагуу үнд эсний аюулгүй байдлын үзэ л баримт лал бо лон энэ хуу лийн 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6-д заасан б аримт бичигт нийцүүлэн батлах;
9.2.4.энэ хуу лийн 6.6-д заасны дагуу хүргүүлс эн Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрийн төслийг хэ лэлцэн б атлах;
9.2.5.М онгол Улсын ур т хуг ацааны хөгжлийн бодл огын баримт бичиг, Хөгжлийн зорилт от хөтөлбөр т хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэ х, дүгнэ лт гаргуу лах, түүнчлэн
хо лбог дох су далг аа, шинжилгээ, явцын бо лон эц сийн үнэ лгээг үнд эслэн хөгжлийн бо длогын б аримт бичигт нэмэ лт, өөр члөлт ор уулах т алаар Засгийн г азар т чиг лэл өгөх;
9.2.6.У лсын хөгжлийн жилийн төлөв лөгөө, жил бүрийн төсвийг Монгол У лсыг хөгжүүлэ х таван жилийн үндс эн чиглэлд нийцүүлэн б атлах;
9.2.7.М онгол Улсын ур т хуг ацааны хөгжлийн бодл ого, Монг ол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиглэл, Хөгжлийн зорилт от хөтөлбөр, Улсын хөгжлийн
жилийн төлөвлөгөө, Засгийн га зрын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөрийн биелэлтийг хэлэ лцэ ж, шаар длагатай бол Засгийн га зар т чиг лэл өгөх, хо лбог дох алб ан тушаалт анд
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

хариуцлаг а тооц ох саналыг Ерөнхий сайдад хүргүүлэ х;
9.2.8.хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгүүдийн гүйцэтгэлийн үр дүнгээс хамаар ч Засгийн га зрын үйл ажиллаг аанд үнэлгээ өгөх, дүгнэлт гарг ах,
шаар длагатай бо л Монгол У лсын Үндс эн хуулийн Дөчин гу равдугаар зүйлд заасны дагуу Ерөнхий сайдыг огцр уулах саналыг г аргах;
9.2.9.У лсын Их Хурал Монг ол Улсын Үндсэн хуу лийн Хорин тав дуг аар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7-д заасан хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлт тогтв ортой байх
зар чмыг хэрэгжүүлэ х зорилг оор энэ хуульд заасан зарчмыг баримт лаагүй, шаардлагыг ханг аагүй хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийн төслийг Улсын Их Хурал
хэ лэ лцэн б атлахгүй б айх.
9.3.Засгийн г азрын бүрэн эр х:
9.3.1.Монгол Улсын Үндсэн хуу лийн Зургадуг аар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Х орин тав дуг аар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7-д заасны дагуу Улсын Их Хур лаас баталсан
энэ хуу лийн 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.1 1-д заасан баримт бичгийг хэрэгжүүлэ х;
9.3.2.Монгол Улсын ур т хуг ацааны хөгжлийн бодл ого, Хөгжлийн зорилт от хөтөлбөр, Монг ол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн га зрын
үйл ажиллаг ааны хөтөлбөр, У лсын хөгжлийн жилийн төлөв лөгөөний төслийг болов сруулж хуу льд заасан хуг ацаанд Улсын Их Х уралд өргөн мэ дүүлэх;
9.3.3.Хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийг улсын түвшинд удир дан зо хион байгуу лж, хэрэгжилтэ д хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх,
гүйцэ тгэлийг дүгнэ х, тайлагнах үйл ажиллаг ааг улсын хэмжээнд х ариуцан зохион б айгуулах;
9.3.4.М онгол Улсын ур т хуг ацааны хөгжлийн бодл ого, Хөгжлийн зорилт от хөтөлбөр, Монг ол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиглэл, Улсын хөгжлийн
жилийн төлөв лөгөөний хэрэгжилтийг энэ хуу льд заасан хугацаанд Улсын Их Х уралд т анилцуу лах;
9.3.5.нийгэм, байг аль орчин, эдийн засаг, засаг лалын тогтв ортой хөгжлийн тэргүүлэх чиг лэл, хөгжлийн нэгдсэн зорилт , үйл ажиллаг ааны эрэмбэ дарааллыг
то дор хойл ох;
9.3.6.хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн б аримт бичгийн у ялдаа холбоо, нийцлийг х ангаж, давх ардал, хийд эл, зөр члийг арилг ах;
9.3.7.хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичиг болов сруулах, хянан үзэх, төлөв лөх, хэрэгжүүлэ х, хэрэгжилтэ д хяналт тавих, үр дүнгийн хяналт-
шинжилгээ, үнэ лгээ хийх, гүйцэ тгэлийг дүгнэ х журмыг б атлах;
9.3.8.хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн б аримт бичгийн хэрэгжилтийн т айлан болов сруулах ж урам, т айлангийн үлгэр чилсэн загв ар батлах;
9.3.9.хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн аливаа асуу длаар үндэсний хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллагад
то дор хой үүрэг , чиглэл өгөх;
/Энэ з аалт ад 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
9.3.10.хуу льд заасан б усад.
9.4.Үнд эсний хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагын чиг үүрэг:
/Энэ х эсэгт 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
9.4.1.хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн үйл ажиллаг ааг улс, салб ар, салб ар хоорондын болон бүс болон орон нутгийн хэмжээнд нэгтгэн зо хион байгуу лж,
нэгдсэн арг а зүй, у дирдлаг а, зохион б айгуулалтаар х ангах;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

9.4.2.Засгийн га зраас өгсөн чиглэлийн дагуу энэ хуу лийн 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.11-д заасан баримт бичгийн төслийг энэ хуульд заасан зарчим,
шаар длагыг б аримтлан бо лов сруулж, Засгийн г азар т танилцуу лах;
9.4.3.макро эдийн засгийн бодл ого бо лон хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн асуудлыг салбар хооронд шууд удир дан зо хион байгуу лах бөгөөд улсын төсвийн
төсөл Монг ол Улсын ур т хуг ацааны хөгжлийн бо дл ого, Монг ол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиглэл, Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд нийцэж байг аа эсэх
асуу длаар зөвшөөрөл өгөх;
9.4.4.М онгол Улсын ур т хуг ацааны хөгжлийн бодл ого, Монг ол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн га зрын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөр,
Хөгжлийн з орилтот хөтөлбөрийн з орилго, зорилтыг хэрэгжүүлэ хэд шаар дагдах хөрөнгө, санхүүгийн э х үүсвэрийг тодор хойл ох;
9.4.5.хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтөд шаардлагатай мэдээ лэ л, судалг аа, то дор хой салб арын хөгжлийн асуудлаар санал, дүгнэлт, төлөв лөгөөний төслийг
төрийн бүх ша тны байгууллага болон х олбог дох б усад б айгууллагаас г аргуу лан ав ах;
9.4.6.хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн үйл ажиллаг аанд шаардагдах журмын төслийг хо лбог дох яам, агент лаг, нутгийн захиргааны байгуу ллагатай хамтран
бо лов сруулж, Засгийн г азраар хэ лэлцүүлэ х;
9.4.7.хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн бари мт бичгийг болов сруулах ад төрийн бүх шатны болон эрдэм шинжилгээ, судалг ааны байгуу ллага, хувийн
хэвшлийн төлөөллийг х ангаж, их, д ээд су ргуу ль, мэргэжлийн х олбоо д, төрийн б ус б айгуу ллага, иргэний оро лцоог х ангах нөхцөлийг бүр дүүлэх;
9.4.8.хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн мэргэшс эн, чадварлаг хүний нөөцийг б элтгэ х, чадавхж уулах;
9.4.9.хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн барим т бичгийн бүртгэл хөт лөх журам, хөгжлийн бо дл ого, төлөв лөлтийн улсын хэмжээний мэдээ ллийн нэгдсэн
сангийн ж урам б атлах;
9.4.10.мэ дээ ллийн нэгдсэн сан үүсгэ х, ангилах, бүртгэл хөт лөх, мэдээ ллийн санг бүрдүүлэ х, шинэчлэ х, хянан үзэх, мэдээ ллийг эргэлтэд ор уулах болон
мэ дээ ллийн сант ай холбоо той б усад ажлыг эр хлэн гүйцэтгэх;
9.4.1 1.хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн талаар баримт лах чиглэлийг то дор хойл ох, хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичиг болов сруулах ад нэгдсэн
удир длаг аар х ангах, арг а зүйн зөв лөгөө өгөх;
9.4.12.Үнд эсний хөгжлийн хүрээ лэнгийн судалгаа, бо лов сруулалтын ажилд шаар дагдах хөрөнгө, т оног төхөөрөмж, санхүү, бо лов сон хүчний нөөцөөр х ангах;
9.4.13.хуу льд заасан б усад.
9.5.С анхүү, төсвийн асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны төв байгууллагын хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн т алаарх чиг үүрэг:
9.5.1.у лсын бо лон орон нутгийн төсвийн төлөв лөлтийг хөгжлийн бодлого, төлөв лөлттэй у ялдуулах;
9.5.2.М онгол Улсын ур т хуг ацааны хөгжлийн бодл ого, Монг ол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн га зрын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөр,
Хөгжлийн з орилтот хөтөлбөрийн з орилго, зорилтыг хэрэгжүүлэ хэд шаар дагдах хөрөнгө, санхүүгийн э х үүсвэрээр хангах;
9.5.3.У лсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд ту сг аг дсан арга хэмжээний төсөв, хөрөнгийн эх үүсвэрийг хянаж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэ хэд шаар дагдах хөрөнгө,
санхүүгийн э х үүсвэрээр х ангах.
9.6.Төрийн захирг ааны төв байгууллагын хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн т алаарх чиг үүрэг:
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

9.6.1.энэ хуулийн 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.11-д заасан баримт бичгийг болов сруулах, төлөв лөх, хэрэгжүүлэ х, гүйцэ тгэлийг дүгнэх, тайлагнах,
хяналт-шинжилгээ, үнэ лгээ хийхэд өөрийн эр хлэх асуу длын хүрээнд оро лцох;
9.6.2.энэ хуулийн 9.6.1-д заасан баримт бичигт ту сг ах саналаа үндэсний хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллагад
хүргүүлж, хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичиг болов сруулах, батлах, төлөв лөхөд шаардлагатай өөрийн эрхлэ х асуу длын хүрээний тоо баримт , су далг аа,
мэдээ ллийг хуу ль тогтоомжид заасан хуг ацаанд шуурхай г арган хүргүүлэ х;
/Энэ заалт ад 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
9.6.3.өөрийн эрхлэ х асуу длын хүрээнд үйл ажиллаг аа явуулдаг хо лбог дох төрийн болон төрийн бус байгуу ллагын санал, тооц ооллыг нэгтгэн болов сруулж,
үнд эсний хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллагад хүргүүлж, хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичиг батлаг дсаны дараа
хэрэгжилтийг өөрийн салб арын хэмжээнд зохион б айгуулах;
/Энэ з аалт ад 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
9.6.4.өөрийн эрхлэ х асуу длын хүрээнд хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтэ д хуу ль тогт оомжид заасан хугацаанд хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийж, т айлан, дүгнэ лтийг Засгийн г азар бо лон үнд эсний хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагад хүргүүлэ х;
/Энэ заалт ад 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
9.6.5.хуу льд заасан б усад.
9.7.Үнд эсний ст атистикийн х орооны хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн т алаарх чиг үүрэг:
9.7.1.хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичиг болов сруулах, бодл ого төлөв лөх, гүйцэтгэ лийг үнэлэх, хэрэгжилтэ д хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үйл
ажиллаг аанд шаардагдах албан ёсны статистикийн мэдээ ллийг тух ай бүр д нь болов сруулж үнд эсний хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны
байгуу ллага болон б усад төрийн захирг ааны төв байгууллагад хүргүүлэ х;
/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
9.7.2.үнд эсний хөгжлий н бо дл ого, төлөв лөлтийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага бо лон бусад төрийн захиргааны байгуу ллагад хөгжлийн
бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичиг болов сруулах ад шаар длагатай шалгуу р үзүүлэ лт, түүний эх үүсвэр, тооц ох арг ачлалыг то дор хойл ох, бий болгохо д шаар длагатай арга
зүй, мэргэжлийн зөв лөгөөгөөр хангах;
/Энэ з аалт ад 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
9.8.Төрийн а удитын б айгууллагын хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн т алаарх чиг үүрэг:
9.8.1.хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн б аримт бичигт Төрийн а удитын т ухай хуу льд заасан а удит хийж У лсын Их Хуралд т анилцуу лах;
9.8.2.хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн барим т бичигт хийсэн аудитын зөвлөмж, дүгнэлтийг тайлангийн хамт үндэсний хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн
асуудал эр хэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагад хүргүүлэ х;
/Энэ заалт ад 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
9.9.Төв б анкны хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн т алаарх чиг үүрэг:
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

9.9.1.хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийг болов сруулах, төлөв лөх, хэрэгжү үлэх үйл ажиллаг аанд макро эдийн засгийн болон санхүүгийн
тогтв ортой б айдлыг х ангах;
9.9.2.хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн үйл ажиллаг аанд холбог дох санал өгөх;
9.9.3.хуу льд заасан б усад.
9.10.Аймаг , нийслэлийн Засаг даргын хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн т алаарх чиг үүрэг:
9.10.1.М онгол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиглэлд нийцүүлэн Аймаг, нийслэ л, хо тыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиглэл, Засаг даргын үйл
ажиллаг ааны хөтөлбөр, Аймаг, нийслэ л, хо тын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг болов сруулж, үндэсний хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны
байгуу ллагын саналын х амт тухайн ша тны иргэ дийн Төлөөлөгчдийн Х уралд өргөн мэ дүүлэх;
/Энэ з аалт ад 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
9.10.2.М онгол Улсын ур т хуг ацааны хөгжлийн бодл ого, Хөгжлийн зорилт от хөтөлбөрийг бол ов сруулах ад хо лбог дох саналаа үндэсний хөгжлийн бодл ого,
төлөв лөлтийн асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагад хүргүүлэ х;
/Энэ заалт ад 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
9.10.3.М онгол Улсын ур т хуг ацааны хөгжлийн бодл ого, Хөгжлийн зорилт от хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг хууль тогт оомжид заасан хугацаанд Засгийн
га зар болон үнд эсний хөгжлийн бодл ого, төл өвлөлтийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллагад, Аймаг , нийслэ л, хо тыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиглэл,
Засаг даргын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөр, Аймаг, нийслэ л, хо тын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг тух айн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд ту с
ту с хүргүүлэ х;
/Энэ заалт ад 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
9.10.4.Засаг дарга су м, дүүргийн түвшинд хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийн уялдааг ханг ах, үйл ажиллаг ааг зо хицуу лах, хэрэгжилтэ д хяналт
тавих;
9.10.5.Засаг дарг а энэ хуулийн 9.10.1, 9.10.2, 9.10.3, 9.10.4-д заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэ хдээ энэ хуу лийг дагаж мөрдөх.
9.11.Аймаг , нийслэ л, сум, дүүргийн иргэ дийн Төлөөлөгчдийн Х ур лын хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн т алаарх чиг үүрэг:
9.11.1.т ухайн шатны Засаг даргын өргөн мэдүүлс эн Аймаг , нийслэ л, хо тыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиг лэл, Засаг даргын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөр,
Аймаг , нийслэ л, хо тын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө нь Монг ол Улсын ур т хуг ацааны хөгжлийн бодл ого, Монг ол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиглэл, Хөгжлийн
зорилт от хөтөлбөр тэй уялдсан эсэх талаар үндэсний хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллагаас ирүүлс эн саналыг харг алзан
тух айн бо длогын б аримт бичгийг хэ лэлцэн, б атлах, эсхүл б уцаах.
/Энэ заалт ад 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
9.12.Үнд эсний хөгжлийн хүрээ лэнгийн хөгжлийн бодлого, төлөв лөлтийн т алаарх чиг үүрэг:
9.12.1.у лсын хэмжээнд хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн арга зүйг болов сруулах ад дэмжлэг үзүүлэх, хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийг
болов сруулах, төлөв лөх, хэрэгжүүлэ х, хяналт-шинжилгээ, үнэ лгээ хийхэд шаардлагатай су далгаа, шинжилгээ хийх;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
9.12.2.үнд эсний хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллагаас өгсөн чиглэлийн дагуу хөгжлийн бодл ого,
төлөв лөлтийн баримт бичигт ту сг аг дсан болон нэмж ту сг ах төсөл, хөтөлбөрийн бодл огы н судалг аа, те хник, эдийн засгийн урьдчилсан судалг аа, те хник, эдийн засгийн
үндэслэ лийг бо лов сруулах;
/Энэ з аалт ад 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
9.12.3.э дийн засгийн хөгжлийн суурь дэв сгэр болох хүн ам, хөдөлмөрийн нөөц, эдийн засгийн эргэлтэд ор уулах малын гаралт ай түүхий эд, ус, га зрын
б аялгийн нөөцийн су далгааг б айршлаар нарийв члан хийж, хүн ам, хөдөлмөрийн нөөцийн төсөөлөл, нөөцийг ашиг лах оновчтой арг а замыг т одор хойл ох;
9.12.4.д элхийн у лс орнуу дын туршлаг а, арга хөгжлийн чиг х андлагыг судалж өөрийн орны онцл огт тохирс он хөгжлийн загв ар болов сруулах, нэв трүүлэх;
9.12.5.салб арын эрдэм шинжилгээ, судалг ааны байгуу ллагуу дтай хамтран хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтөд шаардлагатай норм, норматив, стандар тыг
болов сруулж үнд эсний хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагад хүргүүлэ х;
/Энэ заалт ад 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
9.12.6.о лон улсын хүлээн зөвшөөрөг дсөн хөгжлийн судалг ааны байгуу ллагуу дтай хамтын ажиллаг аа тогт оох, үнд эсний хэмжээнд бодл ого, төлөв лөлтийн
хүний нөөцийг су ргах, чадавхж уулах, д эвшилтэ т техник, т ехно логи, б агаж хэрэг сэл ашиг лах, су далгаа шинжилгээний х амтарсан арг а хэмжээ з охион б айгуулах;
9.12.7.үнд эсний хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллагаас өгсөн чиглэлийн дагуу хөгжлийн бодл ого,
төлөв лөлтийн мэ дээ ллийн нэг дсэн санг бүр дүүлэх, шинэчлэ х үйл ажиллаг аанд мэргэжлийн т услалцаа үзүүлэ х;
/Энэ заалт ад 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
9.12.8.үнд эсний хөгжли йн бодл ого, төлөв лөлтийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны бай гуу ллаг аас өгсөн чиглэлийн дагуу ажиллах, үйл ажиллаг ааныхаа
биелэлтийг т айлагнах.
/Энэ заалт ад 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
9.13.У лсын Их Хурал Монг ол Улсын ур т хуг ацааны хөгжлийн бодл ого, Хөгжлийн зорилт от хөтөлбөр, Монг ол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиг лэлийн төслийг
хэлэ лцэн б атлах үе д улс төрийн нам төсөлд х олбог дох саналаа төслийн анхны хэ лэлцүүлэг э хлэхээс өмнө У лсын Их Хуралд алб ан ёсоор хүргүүлнэ.
ДӨРӨВ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ХӨГЖЛИЙН БО ДЛОГО, ТӨЛӨВ ЛӨЛТИЙН Б АРИМТ БИЧИГ БО ЛОВСРУУЛАХ ҮЕ ША Т, ЦАГ ЛАВАР, НЭМЭ ЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОР УУЛАХ
10 д угаар зүйл.Хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн баримт бичиг бо лов сруулах үе шат
10.1.Хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн б аримт бичгийг дараах дарааллын дагуу бо лов сруулна:
10.1.1.у лсын хэмжээнд хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн асуу длыг тодор хойлс он нөхцөл б айдлын дүн шинжилгээ хийх;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
10.1.2.нөхцөл б айдлын дүн шинжилгээгээр т огтоос он асуу длыг шийдвэр лэх хөгжлийн загв ар, төсөөлөл, үр нөлөө, г арах үр дүн, нөөцийн судалгаа, санхүүгийн
хэмжээ, э х үүсвэрийн т ооцоолол хийж, бо длогын хувилб арыг болов сруулах;
10.1.3.бо длогын хувилб аруудад хүний хөгжлийн, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн урьдчилсан үнэлгээ болон байг аль орчны нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээ,
ур т, дунд, богино хуг ацааны хөгжлийн бо длоготой у ялдах б айдлын үнэ лгээ, үр ашгийн у рьдчилсан тооцоо хийх;
10.1.4.бо длогын хувилб арыг энэ хуу лийн 10.1.3-т заасныг үнд эслэн, энэ хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан зар чмыг баримтлан сонгох;
10.1.5.бо длогын б аримт бичгийн з орилго, зорилтыг эрэм бэ дараалал, үе ша таар т ооцож т одор хойл ох;
10.1.6.бо длогын баримт бичгийн зорилг о, зорилт , шалгуу р үзүүлэ лт, суу рь болон зорил то т түвшинд үндэслэн үйл ажиллаг аа, бодл огыг хэрэгжүүлэ хэд
шаар дагдах хөрөнгө ор уулалт , санхүүжилтийн э х үүсвэрийг тодор хойл ох.
11 дүгээр зүйл.Хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн баримт бичиг бо лов сруулахад тавих шаар длага
11.1.Энэ хуулийн 6 дуг аар зүйлд заасан хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийн төслийг болов сруулахдаа энэ хуулийн 5 дуг аар зүйлд заасан зарчмыг
баримт ална.
11.2.Энэ хуулийн 6 дуг аар зүйлд заасан хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийн төсөлд зорилг о, зорилт , шалгуу р үзүүлэ лт, суу рь болон зорилт от түвшин,
хэрэгжүүлэ х арг а зам, үе шат, хүрэ х үр дүн, бо дл огыг хэрэгжүүлснээр эдийн засаг, нийгэм, байг аль орчинд бий болох үр нөлөө, эрсдэл, санхүүгийн эх үүсвэр, хяналт-
шинжилгээ, үнэ лгээний төлөвлөгөө, хариуцах б айгууллагыг т усг ана.
11.3.Хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийн төслийг болов сруулахдаа ол он талын оролцоог ханг асан байх ба эцэслэг дсэн төслийг ол он нийтээр
хэлэ лцүүлнэ.
12 д угаар зүйл.У рт х угац ааны хөгжлийн бо длогын баримт бичгийн ц аглав ар
12.1.Засгийн га зар Монг ол Улсын ур т хуг ацааны хөгжлийн бодл огын баримт бичгийн хэрэгжилтийн явцыг тав ан жил тут ам, гүйцэ тгэлийн тайланг дуусгав ар болох
хуг ацаанаас х оёр жилийн өмнө У лсын Их Хуралд т анилцуу лна.
12.2.Улсын Их Хурал хэрэгжилтийн явцын үнэлгээнд үндэслэн Засгийн га зар т Монг ол Улсын ур т хуг ацааны хөгжлийн бодл огын баримт бичигт нэмэлт, өөр члөлт
оруулах төсөл бо лов сруулж У лсын Их Х уралд өргөн мэ дүүлэх чиглэл өгч бо лно.
12.3.Засгийн г азар М онгол У лсын у рт хуг ацааны хөгжлийн бо длогын б аримт бичгийн төслийг нэг жилийн хуг ацаанд болов сруулж, У лсын Их Х уралд өргөн мэ дүүлнэ.
12.4.Улсын Их Х урал өмнөх бо длогын б аримт бичиг дуу сгав ар бо лохоос з ург аан сарын өмнө у рт хуг ацааны хөгжлийн бо длогын б аримт бичгийг б атална.
13 д угаар зүйл.Хөгжлийн з орилтот хөтөл бөрийн ц аглав ар
13.1.Засгийн га зар Хөгжлийн зорилт от хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын тайланг 5 жил тут ам, гүйцэ тгэлийн тайланг тух айн баримт бичгийг дуусгав ар болохоос 2
жилийн өмнө У лсын Их Хуралд т анилцуу лна.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
13.2.Үнд эсний хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага Хөгжлийн зорилт от хөтөлбөрийн төслийг хэрэгжүүлэ хэд
шаар дагдах санхүүгийн т ооцоолол, э х үүсвэрийг т ооцно.
/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
13.3.Төрийн захиргааны төв байгуу ллага өөрийн эрхлэ х асуу длын хүрээнд Хөгжлийн зорилт от хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арг а хэмжээний төлөвлөгөөг болов сруулж,
батлан хэрэгжүүлнэ.
14 дүгээр зүйл.Монг ол У лсыг хөгжүүлэ х таван жилийн үнд сэн чиглэлийн ц аглав ар
14.1.Засгийн га зар Монг ол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиглэлийн хугацаа дуусгав ар болохоос нэг жилийн өмнө хэрэгжилтийн үнэлгээг Улсын Их Хуралд
танилцуу лна.
14.2.Улсын Их Х урал т ус үнэ лгээнд үнд эслэн Засгийн г азар т дараагийн т аван жилийн үндс эн чиглэлийг бо лов сруулах тай х олбог дсон чиг лэл өгч бо лно.
14.3.Үнд эсний хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтий н асуу дал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгу уллаг а нь Үнд эсний хөгжлийн хүрээлэн, эрдэм шинжилгээний байгуу ллага,
их, дээ д су ргуу ль, бусад төрийн захиргааны төв байгуу ллага, мэргэжлийн хо лбоо д, хувийн хэвшлийн хуулийн этгээ дийг оролцуу лан Монг ол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн
үндс эн чиг лэлийн төслийг бо лов сруулж, Засгийн г азар т танилцуу лна.
/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
14.4.Засгийн га зар Монг ол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиг лэлийн төслийг өмнөх үндс эн чиг лэлийн баримт бичиг дуусгав ар болохоос зу рг аан сарын өмнө
Улсын Их Х уралд өргөн мэ дүүлнэ.
14.5.Улсын Их Хурал Монг ол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиг лэлийг өмнөх үндсэн чиг лэлийн баримт бичиг дуусгав ар болох хуг ацаанаас гурв ан сарын өмнө
батална.
15 д угаар зүйл.Айм аг, нийслэ л, хотыг хөгжүүлэ х таван жилийн үнд сэн чиглэлийн ц аглав ар
15.1.М онгол Улсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиглэлд суурилсан Аймаг, нийслэ л, хо тыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиглэлийн төслийг аймаг, нийслэ лийн
Засаг дарга тух айн аймаг , нийслэ л, хо тын хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн асуудал хариуц сан захирг ааны байгуу ллагатай хамтран өмнөх төлөвлөгөөний баримт бичиг
дуусгав ар бо лохоос нэг жилийн өмнө бо лов сруулна.
15.2.Аймаг , нийслэ лийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь аймаг , нийслэ лийн Засаг даргын өргөн мэдүүлс эн Аймаг , нийслэ л, хо тыг хөгжлүүлэ х тав ан жилийн үндсэн
чиглэлийн төслийг үндэсний хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллагын саналыг харг алзан үйлчлэх хуг ацаанаас зу рг аан сарын
өмнө б атална.
/Энэ х эсэгт 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
16 д угаар зүйл.Засгийн га зрын үйл ажиллагааны хөтөл бөрийн цаглав ар
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
16.1.Засгийн г азрын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг жил бүрийн 4 дүгээр сарын 01-ний до тор У лсын Их Х уралд өргөн мэ дүүлнэ.
16.2.Засгийн газар үйл ажиллаг ааныхаа хөтөлбөрийг М онгол У лсын Засгийн г азрын т ухай хуу льд заасан хуг ацаанд Улсын Их Х уралд өргөн мэ дүүлнэ.
16.3.Засгийн газрын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэ х арга хэмжээний төлөв лөгөөг Засгийн газар б атална.
17 д угаар зүйл.Зас аг даргын үйл ажиллагааны хөтөл бөрийн цаглав ар
17.1.Аймаг , нийслэ лийн Засаг дарга үйл ажиллаг ааных аа хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ту хайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хууль тогт оомжид заасан
хугацаанд т анилцуулна.
17.2.Аймаг , нийслэ лийн Засаг даргын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөрийг болов сруулахдаа үндэсний хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн асуудал эрхэлс эн төрийн
захирг ааны б айгууллагын саналыг ав ч, Засаг даргыг томилогдс оны дараах нэг сарын до тор б агтаан бо лов сруулна.
/Энэ х эсэгт 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
17.3.Су м, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөрийг болов сруулахдаа аймаг, нийслэ лийн Засаг даргын дэргэ дэх хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн
асуудал х ариуц сан нэгжийн саналыг ав ч, Засаг даргыг томилогдс оны дараах нэг сарын до тор б агтаан бо лов сруулна.
17.4.Аймаг , нийслэлийн иргэ дийн Төлөөлөгчдийн Х урал Засаг даргын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөрийг Засаг даргыг т омилогдс оны дараах 45 х оногт багтаан б атална.
17.5.Засаг даргын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөв лөгөөг тухайн ша тны Засаг дарг а батлан хэрэгжүүлнэ.
18 д угаар зүйл.У лсын бо лон Айм аг, нийслэ л, хотын хөгжлийн жилийн төлөв лөгөөний цаглав ар
18.1.Төрийн захиргааны төв болон хо лбог дох төрийн захиргааны байгуу ллага нь өөрийн эрхлэ х асуу длын хүрээнд үйл ажиллаг аа явуулдаг төсвийн болон нутгийн
захирг ааны байгуу ллага, төрийн өмчийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгжийн саналыг нэгтгэн болов сруулж, жил бүрийн 3 дуг аар сарын 01-ний дотор үнд эсний хөгжлийн
бодл ого, төлөв лөлтийн бо лон санхүү, төсвийн асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны төв байгууллагад ирүүлнэ.
18.2.Үнд эсний хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага нь үнд эсний хөгжлийн хүрээлэн, эрдэм шинжилгээний байгуу ллага,
их, дээд су ргуу ль, бусад төрийн захиргааны төв байгуу ллага, мэргэжлийн хо лбоо д, хувийн хэвшлийн хуулийн этгээ дийг оролцуу лан Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний
төслийг жил бүрийн 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн до тор бо лов сруулна.
/Энэ х эсэгт 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
18.3.Засгийн га зар Улсын хөгжлийн жилийн төлөв лөгөөний биелэлт болон дараа жилийн төлөвлөгөөний төслийг жил бүрийн 5 дуг аар сарын 25-нд багт аан Улсын Их
Хуралд өргөн мэ дүүлнэ.
18.4.Улсын Их Х урал У лсын хөгжлийн жилийн төлөв лөгөөг 7 дугаар сарын 01-ний до тор б атална.
18.5.Хөгжлийн асуудал хариуц сан аймаг , ний слэлийн байгуу ллагуу д Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний төсөлд суурилсан Аймаг, нийслэ л, хо тын хөгжлийн
жилийн төлөв лөгөөний төслийг 9 дүгээр сарын 01-ний до тор бо лов сруулна.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
18.6.Аймаг , нийслэ лийн иргэ дийн Төлөөлөгчдийн Хурал Аймаг , нийслэ л, хо тын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний төслийг жил бүрийн 12 дугаар сарын 10-ны дотор
б атална.
19 дүгээр зүйл.Хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн баримт бичигт нэ мэлт , өөр члөлт ор уулах
19.1.Энэ хуу льд өөрөөр зааг аагүй бол урт, дунд хуг ацааны хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн б аримт бичигт дараах т охио лдо лд нэмэ лт, өөр члөлт ор уулж бо лно:
19.1.1.хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтэ д хийс эн хяналт-ши нжилгээ, үнэлгээ, аудитын дүгнэлт, зөв лөмжөөр түүнд нэмэлт,
өөр члөлт ор уулах зайлшгүй шаар длагатай нь но тл ог дс он б айх;
19.1.2.г адаад, до тоо д ор чны нөлөөлөл, хүчин зүйлээс шалтг аалан улсын эдийн засаг , нийгэм, төсөв, санхүүгийн нөхцөл б айдал өөрчлөгдсөн б айх;
19.1.3.М онгол У лсын Үндс эн хуулийн Х орин тавдуг аар зүйлийн 2 дахь хэс эгт заасан онцгой нөхцөл бий бо лсон б айх.
19.2.Д унд хуг ацааны хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн б аримт бичигт нэмэ лт, өөр члөлт ор уулахдаа М онгол У лсын у рт хуг ацааны хөгжлийн бо длогод нийцүүлнэ.
19.3.М онгол Улсын Ерөнхийлөгчийн, Улсын Их Хур лын болон орон нутгийн сонгуу лийн үр дүн нь ур т бо лон дунд хугацааны хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт
бичигт нэмэ лт, өөр члөлт ор уулах үнд эслэл болохгүй.
19.4.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүгнэлт, зөв лөмжид үндэслэн тух айн хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэ х, нэмэ лт,
өөр члөлт ор уулах бо лон шаар длагатай арг а хэмжээ ав ах үйл ажиллаг ааг холбог дох б айгуу ллага, алб ан тушаалт ан хариуцан з охион б айгуулна.
20 дугаар зүйл.С анхүүжилтийн э х үүсвэр
20.1.Дунд, богино хуг ацаанд хэрэгжүүлэ х хөгжлийн бодлого, төлөв лөлтийн б аримт бичигт төсөв, санхүүгийн т ооцоолол, э х үүсвэрийг нарийв члан тусг асан б айна.
20.2.Хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн б аримт бичгийг хэрэгжүүлэ х санхүүжилт нь дараах эх үүсвэртэй байна:
20.2.1.у лсын бо лон орон нутгийн төсөв;
20.2.2.г адаадын зээ л, тусламж;
20.2.3.г адаад, до тоо дын хөрөнгө ор уулалт;
20.2.4.Засгийн г азрын г адаад, до тоо д үнэ т цаас;
20.2.5.к онцессын гэрээ;
20.2.6.б усад э х үүсвэр.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
ТАВ ДУГ ААР БҮЛЭГ
ХӨГЖЛИЙН БО ДЛОГО, ТӨЛӨВ ЛӨЛТИЙН Б АРИМТ БИЧГИЙН Х ЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНА ЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭ ЛГЭЭ
21 дүгээр зүйл.Хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн баримт бичгийн х эрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэ лгээ
21.1.Засгийн газар хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн б аримт бичгийн хэрэгжилтэ д хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргана.
21.2.Хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтэ д хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үйл ажиллаг ааны зорилг о нь баримт бичгийн төлөвлөлт,
биелэлтэ д чанарын үнэ лгээ хийх, хэрэгжүүлс эн үйл ажиллагаа, шийдвэр нь үр дүнтэй б айсан эсэхэ д чанарын үнэ лгээ хийх, үр нөлөөг үнэ лэхэд оршино.
21.3.Хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн б аримт бичгийн хэрэгжилтэ д дараах үе шатаар ц огц хяналт-шинжилгээ, үнэ лгээ хийнэ:
21.3.1.мэдээ ллийг цуг луулах, ангилах, нэгтгэ х;
21.3.2.зорилтын бие лэлтийн дүнг үнэ лэх;
21.3.3.бие лэлтийн үр нөлөөг үнэ лэх;
21.3.4.г адаад, до тоо д хүчин зүйлийн нөлөөллийг үнэ лэх;
21.3.5.төлөв лөлт, хэрэгжилтийн х арилцан хамаарлыг үнэ лэх;
21.3.6.бие лэлтийн түвшинг үнэ лэх;
21.3.7.бо длогын б аримт бичгийн төлөв лөлт, хэрэгжилтийг сайжр уулах т одор хой санал бо лов сруулах.
21.4.Хяналт-шинжилгээ, үнэ лгээ хийх, дүгнэлт гаргах ж урмыг Засгийн г азар б атална.
21.5.С албарын хөгжлий н асуу дал эрхэлс эн төрийн захиргааны төв байгуу ллага тух айн салб арын хэмжээнд хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн зорилтын биелэлтийг
жил бүр т огтоос он хуг ацаанд Засгийн г азар т ирүүлнэ.
21.6.Хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн зорилт уудын орон нутагт дахь хэрэгжилтийн явц, үр нөлөөний тайланг аймаг, нийслэ лийн Засаг даргаас Засгийн га зар т
тогт оос он хуг ацаанд хүргүүлнэ.
21.7.Засгийн га зар хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилт , түүний явцын талаар Улсын Их Хуралд тогт оос он хугацаанд танилцуу лж, хөгжлийн
бодл ого, төлөв лөлтийн мэ дээ ллийн нэг дсэн санд б айршуулахаар үнд эсний хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагад шилжүүлнэ.
/Энэ х эсэгт 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
ЗУРГ АДУГ ААР БҮЛЭГ
ХӨГЖЛИЙН БО ДЛОГО, ТӨЛӨВ ЛӨЛТИЙН МЭ ДЭЭЛЛИЙН НЭГ ДСЭН Т ОГТОЛЦОО
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
22 д угаар зүйл.Хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн м эдээ ллийн нэг дсэн с ан
22.1.Үнд эсний хөгжлий н бодл ого, төлөв лөлтийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага нь хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийг уялдуу лан зо хицуу лах
зорилг оор мэ дээ ллийн нэг дсэн сан үүсгэж, эр хлэн хөтөлнө.
/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
22.2.М эд ээ ллийн нэгдсэн санд эрх бүхий байгуу ллагын баталсан хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичиг, түүнтэй хо лбог дох тайлан, судалг аа, шинжилгээ,
тооц оолол, дүгнэ лт, зөв лөмжийг д эвшилтэт техно логи ашиг лан бүрдүүлнэ.
22.3.Хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн мэдээ ллийн нэгдсэн сан дахь мэдээ лэ л нь хо лбог дох эрх зүйн акт, тайлан, дүгнэлт, су далг аа, шинжилгээ, баримт аар
баталг аажсан б айна.
22.4.Холбог дох байгуу ллага, алб ан тушаалт ан хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн мэдээ лли йн нэгдсэн санд оруулах үнэн зөв мэдээ ллийг цаг хугацаанд нь үнд эсний
хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагад шилжүүлэ х үүрэгтэй.
/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
22.5.М эд ээ ллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журмыг үндэсний хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага баталж,
мэ дээ ллийн сангийн ангилалт , бүрдүүлэ лт, бүр тгэл, х адгалалт , хамг аалалт , программчлал, хөгжлийн загв ар болов сруулалт , шинэчлэ лийг хариуцан з охион б айгуулна.
/Энэ х эсэгт 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
23 д угаар зүйл.Хөгжлийн бо длого, төлөв лөлтийн баримт бичгийг х эвлэн нийт лэх, су ртал члах
23.1.Ба тлаг дсан хөгжли йн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичгийг ол он нийтэ д мэ дээ лэ х, су ртал члах ажлыг үндэсний хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн асуудал
эрхэлс эн төрийн захирг ааны болон нутгийн захирг ааны байгууллага хариуцан з охион б айгуулна.
/Энэ х эсэгт 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
23.2.С албарын бодл огын залгамж чанарыг хадг алах зорилг оор төрийн захиргааны төв байгуу ллага өмнө хэрэгжүүлс эн бодл огын хэрэгжилтэ д хийс эн дүн шинжилгээ,
цаашид ав ч хэрэгжүүлэ х бодлого, арг а хэмжээг о лон нийтэ д нээлттэй, ил т од мэ дээ лж, хэв лэн нийтэ лнэ.
23.3.Энэ хуулийн 23.2-т заасан хэвлэн нийтэ лсэн мэдээ ллийн хувийг тух айн төрийн захиргааны төв байгуу ллага үнд эсний хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн асуудал
эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагад хүргүүлнэ.
/Энэ х эсэгт 2020 оны 07 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
ДО ЛДУГААР БҮЛЭГ
ХУУ ЛЬ Т ОГТООМЖ ЗӨРЧИГЧДӨД ХҮЛЭЭ ЛГЭХ ХАРИУЦЛАГ А
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
24 дүгээр зүйл.Х ориглох зүйл, хүлээ лгэх хариуцлага
24.1.М онгол Улсын ур т хуг ацааны хөгжлийн бодл огын зорилтыг ханг ахаар болов сруулж, баталсан дунд хугацааны хөгжлийн бодл ого, төлөв лөлтийн баримт бичигт
сонгуу лийн мөрийн хөтөлбөрөө нийцүүлэн бо лов сруулаагүй у лс төрийн нам, эв сэл с онгуу льд оро лцохыг х ориглоно.
24.2.М онгол Улсын ур т хуг ацааны хөгжлийн бодл ого, Хөгжлийн зорилт от хөтөлбөр, Монг ол У лсыг хөгжүүлэ х тав ан жилийн үндсэн чиг лэлийг хэрэгжүүлэ хэд чиг лээгүй
Засгийн г азрын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөрийг У лсын Их Хурал б атлахыг х ориглоно.
24.3.Засгийн га зар үйл ажиллаг ааныхаа хөтөлбөрөө болов сруулахдаа энэ хуулийн 5 дуг аар зүйлд заасан зарчим болон энэ хуулийн 6.5.1-д заасныг баримт алсан
байна.
24.4.Энэ хуулийн 4.1.6, 4.1.10-т заасан төлөвлөлтийн баримт бичигт ту ссан салбарын үзүүлэлтээ жигд ханг ан бие лүүлээгүй нь Засгийн га зрын гишүүнийг болон энэ
хуу лийн 4.1.7, 4.1.12-т заасан төлөвлөлтийн баримт бичигт ту ссан орон нутгийн үзүүлэлтээ жигд ханг ан бие лүүлээгүй нь аймаг , нийслэ л, сум, дүүргийн Засаг даргыг огцруулах
үнд эслэ л болно.
24.5.Энэ хуулийг зөрчсөн төрийн албан хаагч , алб ан тушаалт ан, хуулийн этгээ дийн үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол тэдгээр т Төрийн албаны тух ай, Зөрчлийн
тух ай хуу ль болон х олбог дох б усад хуу ль тогтоомжид заасан х ариуцлага хүлээлгэнэ.
25 дугаар зүйл.Х ууль хүчин төгөлдөр бо лох
25.1.Энэ хуулийг 2020 оны Улсын Их Хур лын ээлжит сонгуу лиар байгуу лагдсан Улсын Их Хур лын анхдуг аар чуулганы хуралдаан эхэ лс эн өдрөөс эхлэн дагаж
мөр дөнө.
МОНГ ОЛ У ЛСЫН ИХ ХУР ЛЫН ДАРГА Г .ЗАНДАНШАТАР

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

НҮҮР ХУУ ДАС / ЭР Х З ҮЙН АКТ / МЭ ДЭЭ / СУРГ АЛ Т / МЭ ДЛЭГИЙН САН / БАЙГУУ ЛЛ АГ А / НОМ / ТУ СЛ АМ Ж

Зохиогчийн эр х хуулиар хамгаалаг дсан © 2015.
ЦАХИМ ХУУ ДСЫГ Х ӨГЖҮҮЛСЭН
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

ХОЛБОО БАРИХ
Хаяг: Улаанбаатар -46, Чингэлтэй дүүрэг, Чингис хааны талбай-7
Утас: 976-11312513  Факс: 976-11315735
И-мэйл: info@legalinfo.mn

ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД
Монгол Улсын хууль (755)
Улсын Их Хурлын тогтоол (1989)
Монгол Улсын олон улсын гэрээ (585)
Ерөнхийлөгчийн зарлиг (186)
Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр (281)
Улсын дээд шүүхийн тогтоол (177)
Засгийн газрын тогтоол (4644)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Сайдын тушаал (774)
Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал (237)
УИХ-аас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй
адилтгах албан тушаалтны шийдвэр (89)
Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр (368)
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж (24)
Төрийн зарим чиг үүргийг хууль болон гэрээний
үндсэн дээр хэрэгжүүлж буй байгууллагууд (3)
Зөвлөл, хороо, бусад байгууллага (137)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD