Law on Freedom of Press

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:

  • Year:
  • Country: Mongolia
  • Language: Mongolian
  • Document Type: Domestic Law or Regulation
  • Topic:

Хуу ль зүйн акт Жагсаалтр уу Буцах
Үндсэн нүүр > Монг ол У лсын хуу ль > ХЭВ ЛЭЛ МЭ ДЭЭЛЛИЙН ЭР Х ЧӨЛӨӨНИЙ ТУХАЙ
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХАЙХ

МОНГОЛ У ЛСЫН ХУУ ЛЬ
1998 оны 8 дуг аар сарын 28-ны өдөр

Улаанб аатар х от

Х ЭВ ЛЭЛ МЭ ДЭЭЛЛИЙН ЭР Х ЧӨЛӨӨНИЙ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Х уулийн з орилт
Хайх
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD 

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
Хэв лэх
Энэ хуу лийн зорилт нь М онгол У лсын Үндс эн хуульд заасан хүний үзэ л бодлоо чөлөөтэй илэр хийлэх, үг хэ лэх, хэв лэн нийт лэх эр х чөлөөг б аталг ааж уулах ад оршино.

2 дугаар зүйл.Хэв лэл м эдээ ллийн эр х чөлөөг хангах
Хэвлэл мэ дээ ллийн эр х чөлөө, хэв лэл мэ дээ ллийн хэрэг слийн чөлөөт б айдлыг хязгаарласан хуу ль батлан г аргахыг х ориглоно.

3 д угаар зүйл.Мэ дээлэлд хяналт тавихыг х ориглох
3.1.Хэв лэл мэ дээ ллийн хэрэг сэл нь өөрийн нийтэлж, нэвтрүүлж байг аа зүйлийнхээ төлөө хариуцлаг а хүлээнэ. Төрөөс ол он нийтийн мэдээ ллийн агуулгад хяналт /
ценз ур/ т огтоохгүй.
3.2.Төрөөс хэвлэл мэдээ ллийн хэрэгсэлд нийт лэх, нэв трүүлэ х мэдээ лэ лд хяналт та вих байгуу ллага байгуу лахгүй бөгөөд ийм хяналтын үйл ажиллаг ааг
санхүүжүүлэ хгүй.
4 дүгээр зүйл.Төрийн байгуу ллагын мэдээ ллийн х эрэгслийг х ориглох
Төрийн б айгууллага өөрийн мэ дэлд хэв лэл мэ дээ ллийн хэрэг сэлтэй б айхыг х ориглоно.

МОНГ ОЛ У ЛСЫН ИХ ХУР ЛЫН ДАРГА Р .ГОНЧИГ ДОРЖ

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

НҮҮР ХУУ ДАС / ЭР Х З ҮЙН АКТ / МЭ ДЭЭ / СУРГ АЛ Т / МЭ ДЛЭГИЙН САН / БАЙГУУ ЛЛ АГ А / НОМ / ТУ СЛ АМ Ж

Зохиогчийн эр х хуулиар хамгаалаг дсан © 2015.
ЦАХИМ ХУУ ДСЫГ Х ӨГЖҮҮЛСЭН
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

ХОЛБОО БАРИХ
Хаяг: Улаанбаатар -46, Чингэлтэй дүүрэг, Чингис хааны талбай-7
Утас: 976-11312513  Факс: 976-11315735
И-мэйл: info@legalinfo.mn

ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД
Монгол Улсын хууль (755)
Улсын Их Хурлын тогтоол (1989)
Монгол Улсын олон улсын гэрээ (585)
Ерөнхийлөгчийн зарлиг (186)
Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр (281)
Улсын дээд шүүхийн тогтоол (177)
Засгийн газрын тогтоол (4644)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Сайдын тушаал (774)
Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал (237)
УИХ-аас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй
адилтгах албан тушаалтны шийдвэр (89)
Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр (368)
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж (24)
Төрийн зарим чиг үүргийг хууль болон гэрээний
үндсэн дээр хэрэгжүүлж буй байгууллагууд (3)
Зөвлөл, хороо, бусад байгууллага (137)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD