Law on Information Transparency and the Right to Information

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:

  • Year:
  • Country: Mongolia
  • Language: Mongolian
  • Document Type: Domestic Law or Regulation
  • Topic:

Хуу ль зүйн акт Нэмэ лт өөр члөлт Жагсаалтр уу Буцах
Үндсэн нүүр > Монг ол У лсын хуу ль > МЭДЭЭ ЛЛИЙН ИЛ Т ОД Б АЙДА Л БА МЭ ДЭЭЛЭЛ АВ АХ ЭР ХИЙН ТУХАЙ
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХАЙХ

МОНГ ОЛ У ЛСЫН ХУУ ЛЬ
2011 оны 6 дуг аар сарын 16-ны өдөр

Улаанб аатар х от

МЭ ДЭЭ ЛЛИЙН ИЛ Т ОД Б АЙДА Л БА МЭ ДЭЭЛЭЛ АВ АХ ЭР ХИЙН ТУХАЙ
Хайх
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD 

Хэвлэх
Хэв лэх
НЭГ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТ ЛЭГ ҮНДЭС ЛЭЛ
1 дүгээр зүйл.Х уулийн з орилт
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төрийн үйл ажиллаг ааны ил то д байдал болон иргэн, хуулийн этгээ дийн мэдээ лэ л хайх, хүлээн авах эрхийг ханг ахтай хо лбог дсон
харилцааг з охицуу лахад оршино.
2 дугаар зүйл.Мэ дээллийн ил т од байдал ба м эдээ лэл ав ах эр хийн т ухай х ууль т огтоомж
2.1.М эд ээ ллийн ил то д байдал ба мэ дээ лэ л ав ах эрхийн тух ай хууль тогт оомж нь Монг ол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн болон алб аны нууцын тух ай, Хувь хүний
нууцын т ухай, энэ хуу ль болон э дгээр хуу льтай нийцүүлэн г аргасан хуу ль тогтоомжийн б усад ак таас бүр дэнэ.
/2016 оны 12 д угаар сарын 01-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
2.2.М онгол У лсын о лон у лсын гэрээнд энэ хуу льд зааснаас өөрөөр заасан бо л олон у лсын гэрээний заалтыг даг аж мөрдөнө.
3 дугаар зүйл.Х уулийн үйл члэх хүр ээ
3.1.Энэ хуу ль нь улсын бо лон орон нутгийн төсвөөс санхүүжд эг дараах байгууллагад хамаарна:
3.1.1.У лсын Их Х ур лын Т амгын г азар;
3.1.2.Ерөнхийлөгчийн Т амгын газар;
3.1.3.Засгийн г азрын Хэрэг эр хлэх газар;
3.1.4.Үнд эсний аюу лгүй байдлын зөв лөлийн ажлын алб а;
3.1.5.төрийн захирг ааны төв болон б усад төрийн захирг ааны байгууллага;
3.1.6.бүх ша тны шүүх, прок урорын б айгууллага;
3.1.7.У лсын Их Х ур лаас б айгуулдаг /Засгийн г азраас б усад/ б айгууллага;
3.1.8.нутгийн захиргааны бо лон нутгийн өөрөө удир дах ёсны байгуу ллагын ажлын алба, орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуу лийн
этгээ д;
3.1.9.төрийн өмчит бо лон төрийн өмчийн оро лцоотой хуу лийн э тгээд;
3.1.10.М онгол Улсын Засгийн га зрын тух ай хуулийн[5] 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэс эгт заасны дагуу төрийн гүйцэтгэх байгуу ллагын то дор хой чиг үүргийг
гүйцэ тгэж б айгаа төрийн б ус б айгуу ллага;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
3.1.1 1.олон нийтийн радио, т елевизийн б айгууллага.
3.2.Зэв сэгт хүчин, хилийн ба до тоо дын цэрэг, тагнуу лын болон төрийн ту сг ай хамг аалал тын байгуу ллагын үйл ажиллаг ааны ил то д байдлыг ханг ахад энэ хууль
үйл члэхгүй.
/Энэ х эсэгт 2014 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
/Энэ х эсэгт 2017 оны 02 д угаар сарын 09-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
/Энэ х эсэгт 2020 оны 05 д угаар сарын 14-ний өдрийн хуу лиар нэмэлт ор уулсан./
3.3.Иргэ дээс төрийн б айгууллага, алб ан тушаалт анд гаргасан өргөдөл, г омдлыг шийдвэр лэх т ухай хуу лийн 4 дүгээр зүйлд заасан өргөдөл, санал, г омдол, мэдэг длийг ,
хүлээн ав ах, хянан шийдвэр лэхэд энэ хуу ль үйлчлэхгүй.
4 дүгээр зүйл.Х уулийн нэр т омьёоны т одор хойл олт
4.1.Энэ хуу льд хэрэглэсэн дараах нэр т омьёог дор дурдсан утг аар ойлг оно:
4.1.1.“иргэн” гэж М онгол У лсын иргэн, М онгол У лсад хуу ль ёсоор оршин сууг аа гадаадын иргэн, х арьяалалгүй хүнийг;
4.1.2.“цахим хуудас” гэж нийтэд нээлттэй б айдлаар инт ернэт сүлжээнд б айрлуулсан цахим б аримт бичиг, мэдээ ллийг;
4.1.3.“цахим баримт бичиг” гэж компью тер, ко мпью терийн программ болон ижил төрлийн бусад хэрэг слийг ашиглан үүсгэ х, илгээ х, хүлээн авах, хадг алах
боломжт ой цахим өгөг длийг;
4.1.4.“тоон гарын үсэг” гэж цахим баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэх, өөр члөхөөс хамг аалах зорилг оор тоон гарын үсгийн хувийн түлхүүр ашиглан
мэдээ ллийг крипт ограф хувирг алтад ор уулж үүсгэс эн, уг баримт бичгийн нэг бүр дэл хэс эг болох т оон өгөг длийг;
4.1.5.“тогтмол шинэчлэ х” гэж тухайн мэ дээ ллийг 14 х оног тутам нэгээс доошгүй у даа шинэчлэхийг;
4.1.6.“тухай бүр шинэчлэ х” гэж тух айн мэдээ лэ лд нэмэ лт, өөр члөлт орсон, эсхүл мэдээ лэ л бүхэ лдээ өөр члөг дсөн то хио лдо лд уг мэ дээ ллийг 3 хоногийн дотор
шинэчлэ хийг;
4.1.7.“ойлг омжтой байдлаар б айрлуулах” гэж т ухайн мэ дээ лэ лтэй т анилцах нөхцөл бүрэн х ангагдсан б айхыг;
4.1.8.“мэ дээ лэ л өгөх зардал” гэж мэдээ ллийг иргэн, хуулийн этгээ дэд өгөх зорилг оор хувилах, олшр уулах, шууданг аар хүргүүлэ х бо лон бусад шаар длагатай
зар длыг;
4.1.9.“у даа дараа зөр чсөн” гэж мэдээ ллийн ил т од б айдал б а мэдээ лэ л ав ах эр хийн т ухай хуу ль тогтоомжийг гу рав буюу түүнээс д ээш удаа зөр чсөнийг;
4.1.10.“ноцт ой зөрчсөн” гэж хууль бусаар мэдээ ллийг нуун дарагдуулах, мэдээ, баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэх, засв арлах, устг ах болон иргэний
мэдээ лэ л ав ах эр хийг б усад хэ лбэрээр зөр чсөн нь төр, иргэн, аж ахуйн нэгж, б усад б айгууллагад их хэмжээний х охиро л учр уулсан б уюу учр уулж бо лох б айсан зэргийг .
5 дугаар зүйл.Мэ дээллийн ил т од байдал ба м эдээ лэл ав ах эр хийг хангах үйл ажиллагаанд баримт лах зарчим
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
5.1.М эд ээ ллийн ил т од б айдал б а мэдээ лэ л ав ах эр хийг х ангах үйл ажиллаг аанд дараах зар чмыг баримтална:
5.1.1.хуу ль дээдлэ х;
5.1.2.иргэн, хуу лийн этгээдийн хуу ль ёсны ашиг с онирхлыг хүнд этгэ х;
5.1.3.хуу лийн дагуу нууцад х амааруулснаас б усад бүх мэ дээ лэ л нээ лттэй б айх;
5.1.4.хараат бус б айх;
5.1.5.мэ дээ ллээр х ангах үйл ажиллаг аа шуурхай б айх.
ХОЁР ДУГ ААР БҮЛЭГ
МЭ ДЭЭ ЛЛИЙН ИЛ Т ОД Б АЙДА Л
6 дугаар зүйл.Мэ дээллийн ил т од байдал
6.1.М эд ээ ллийн ил т од б айдал дараах төрөлтэй б айна:
6.1.1.үйл ажиллагааны ил тод б айдал;
6.1.2.хүний нөөцийн ил т од б айдал;
6.1.3.төсөв, санхүүгийн ил т од б айдал;
6.1.4.төрийн бо лон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр б араа, ажил, үйлчилгээ худалдан ав ах ажиллаг ааны ил тод б айдал.
7 д угаар зүйл.Үйл ажиллагааны ил т од байдал
7.1.Энэ хуулийн 3.1-д заасан байгуу ллага нь хуу льд өөрөөр заагаагүй бол үйл ажиллаг ааныхаа ил то д байдлыг ханг ах чиглэлээр дараах арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлнэ:
7.1.1.эр хэм зорилг о, үйл ажиллаг ааны стратегийн зорилт , зорилг о, тэргүүлэ х чиг лэл бо лон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлс эн арг а хэмжээ, түүний үр дүн,
зо хион б айгуулалтын бүтцийг цахим хуу дас болон мэ дээ ллийн сам бар таа ойлг омжтой байдлаар б айрлуулан т ухай бүр шинэчлэ х;
7.1.2.үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуц сан албан хаагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас,
иргэ дийг хүлээн ав ч уулзах цагийн хув аарийг цахим хуу дас болон мэ дээ ллийн сам бар таа ойлг омжтой байдлаар б айрлуулан т ухай бүр шинэчлэ х;
7.1.3.үйлчилгээ авахад шаар дагдах бичиг бар имтын жагсаалтыг цахим хуудас болон мэдээ ллийн самбар таа ойлг омжт ой байдлаар байр луулан тух ай бүр
шинэчлэ х;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
7.1.4.үйл ажиллагаандаа мөрдөж байг аа хууль тогт оомж, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуу дас болон мэдээ ллийн самбар таа ойлг омжт ой байдлаар
байр луулан т ухай бүр шинэчлэ х;
7.1.5.шинээр болов сруулж байг аа бодл огын баримт бичиг болон захирг ааны хэм хэмжээний актын шийдвэрийн төслийг цахим хуудсандаа 30-аас доошгүй
хоног ойлгомжт ой байдлаар байр луулж, хо лбог дох төрийн ба төрийн бус байгуу ллага, мэргэжлийн шинжээч, эрдэмтэн, иргэдийн саналыг авах, үндэслэ лтэй гэж үзвэл уг
саналыг төсөлд т усг ах;
/Энэ з аалт ад 2016 оны 2 д угаар сарын 4-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
7.1.6.үзүүлж б айгаа үйл чилгээний арг а, хэлбэрийг бо лов сронгуй бо лгох з охион б айгуулалтын арг а хэмжээ ав ч хэрэгжүүлэ х;
7.1.7.Монгол Улсын Засгийн га зрын тух ай хуу лийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэс эгт заасны дагуу төрийн байгуу ллагын гүйцэтгэх то дор хой чиг үүргийг төрийн
бус байгуу ллага гүйцэ тгэж байг аа то хио лдо лд тух айн төрийн бус байгуу ллагын нэр, хаяг , цахим хуудас, эрхэлж байг аа үйл ажиллаг ааны чиглэлийг цахим хуудас болон
мэ дээ ллийн сам бар таа ойлг омжтой байдлаар б айрлуулан мэ дээ лэ х;
7.1.8.т ухайн байгуу ллага то дор хой төрлийн аж ахуйн үйл ажиллаг аа эсхүл бусад үйл ажиллаг аа эрхлэ х зөвшөөрөл олг одог бол тух айн зөвшөөрөл
эзэмшигчийн нэр, хаяг , эр хлэ х үйл ажиллаг ааны чиглэл, зөвшөөрөл олг ос он болон дуу сгав ар болох хуг ацааг цахим хуудсандаа ойлгомжт ой байдлаар байр луулан тух ай бүр
шинэчлэ х;
7.1.9.салб арын хэмжээ нд улсын төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, ту сламжаар хэрэгжүүлж байг аа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, байдлын
талаар х мэдээ ллийг цахим хуу дсандаа байрлуулан т ухай бүр шинэчлэ х;
7.1.10.хууль тогтоомжид заасан б усад мэ дээ лэ л.
8 д угаар зүйл.Хүний нөөцийн ил т од байдал
8.1.Энэ хуу лийн 3.1-д заасан б айгууллага нь хуу льд өөрөөр зааг аагүй бол хүний нөөцийн ил т од б айдлыг х ангах чиг лэлээр дараах арг а хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ:
8.1.1.сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон мэдээ ллийн самбар таа ойлг омжт ой байдлаар байр луулан тух ай бүр шинэчлэ х, энэ тух ай ол он нийтийн
мэдээ ллийн хэрэг слээр зарлах;
8.1.2.албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг цахим хуу дас болон мэ дээ ллийн сам бар таа ойлг омжтой байдлаар б айрлуулан т ухай бүр шинэчлэ х;
8.1.3.хүний нөөцийн стра теги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэ лэх ж урмыг цахим хуу дсандаа ойлгомжтой байдлаар б айрлуулан т ухай бүр шинэчлэ х;
8.1.4.хүний нөөцийн удир длагын ил то д байд лыг ханг ах чиг лэлээр авч хэрэгжүүлж байг аа арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа ойлгомжт ой байдлаар
байр луулан мэ дээ лж б айх;
8.1.5.алб ан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллаг ааг үнэн зөв, шударг а бо лгох чиг лэлээр авч хэрэгжүүлж байг аа арга хэмжээний талаар цахим
хуудсандаа ойлг омжтой байдлаар б айрлуулан мэ дээ лж б айх;
8.1.6.хуу ль тогтоомжид заасан б усад мэ дээ ллийг мэ дээ лэ х.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

9 дүгээр зүйл.Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал
9.1.Энэ хуу лийн 3.1-д заасан б айгууллагын төсөв, санхүүгийн ил т од б айдалт ай холбог дсон х арилцааг Шилэн дансны т ухай хуу лиар з охицуу лна.
/Энэ х эсгийг 2014 оны 7 д угаар сарын 1-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан бөгөөд үүнийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс э хлэн дагаж мөрдөнө/
9.1.1.тухайн жилийн төсөв, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, дараа жилийн төсвийн төслийг өөрийн цахим хуудас болон Монг ол Улсын төсвийн ил то д байдал
цахим хуу дсанд дор ду рдсан хуг ацаанд б айрлуулан мэдээ ллийг иргэ д, байгуу ллага чөлөөтэй ав ах нөхцөлийг бүр дүүлэх:
9.1.1.а.т ухайн жилийн төсвийг жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн до тор;
9.1.1.б.өмнөх оны төсвийн гүйцэ тгэлийг жил бүрийн 4 дүгээр сарын 01-ний өдрийн до тор;
9.1.1.в.дараа жилийн төсвийн төслийг жил бүрийн 8 дуг аар сарын 15-ны өдрийн дотор.
/Энэ заа лтыг 2014 оны 7 дуг аар сарын 1-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцо хоор заасан бөгөөд үүнийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн
даг аж мөрдөнө/
9.1.2.жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг дараа жилийн 4 дүгээр сарын 01-ний өдрийн дотор цахим хуудас болон мэдээ ллийн самбар таа ойлг омжт ой
байдлаар б айрлуулан иргэ д, иргэний нийгмийн б айгууллагын зүгээс төсвийн зарцуу лалтад хяналт т авих боломжийг х ангах;
/Энэ заа лтыг 2014 оны 7 дуг аар сарын 1-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцо хоор заасан бөгөөд үүнийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн
даг аж мөрдөнө/
9.1.3.санхүүгийн тайла нд нь хийс эн аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь тух айн жилийн 4 дүгээр сарын 1-ний өдрийн дотор цахим хуудас болон мэдээ ллийн
сам бар таа ойлг омжтой байдлаар б айрлуулан мэ дээ лэ х;
/Энэ заа лтыг 2014 оны 7 дуг аар сарын 1-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцо хоор заасан бөгөөд үүнийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн
даг аж мөрдөнө/
9.1.4.т ухайн жилийн төсөвт нэмэ лт, өөр члөлт орсон то хио лдо лд ажлын 14 өдрийн дотор энэ тух ай цахим хуудас болон мэдээ ллийн самбар таа ойлг омжт ой
байдлаар б айрлуулан мэ дээ лэ х;
/Энэ заа лтыг 2014 оны 7 дуг аар сарын 1-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцо хоор заасан бөгөөд үүнийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн
даг аж мөрдөнө/
9.1.5.зөвхөн хууль тогт оомжид заасан төлбөр, хураамжийг үйлчлүүлэгчээс авч, түүний хэмжээг цахим хуудас болон мэдээ ллийн самбар таа ойлг омжт ой
байдлаар б айрлуулан тух ай бүр шинэчлэ х;
/Энэ заа лтыг 2014 оны 7 дуг аар сарын 1-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцо хоор заасан бөгөөд үүнийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн
даг аж мөрдөнө/
9.1.6.хуу ль тогтоомжид заасан б усад мэ дээ ллийг мэ дээ лэ х.
/Энэ заа лтыг 2014 оны 7 дуг аар сарын 1-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцо хоор заасан бөгөөд үүнийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн
даг аж мөрдөнө/
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
9.2.С анхүү, төсвийн асуудал эрхэлс эн төрий н захирг ааны төв байгуу ллага энэ хуулийн 7, 8 дуг аар зүйл, 9.1 дэх хэс эг, 10 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах
мэдээ ллийг үндэсний хэмжээний өдөр тутмын хэвлэл мэ дээ ллийн хэрэгслээр ол он нийтэ д түгээж, цахим хуудас болон мэдээ ллийн самбар таа ойлг омжт ой байдлаар
байр луулна:
/Энэ х эсэгт 2012 оны 8 д угаар сарын 17-ны өдрийн хуу л ь, 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
9.2.1.к онцессын зүйлийн жаг саалт болон түүнд ор уулсан нэмэ лт, өөр члөлтийг б атлаг дсанаас нь х ойш ажлын 14 өдрийн до тор;
9.2.2.к онцессын гэрээ бо лон түүнд ор уулсан нэмэ лт, өөр члөлтийг б айгуулагдсанаас нь х ойш ажлын 14 өдрийн до тор;
9.2.3.к онцессын гэрээ байгуу лсан тух ай бүр д конц есс эзэмшигч, түүний байгуу ллагын нууцад хамаарах аас бусад мэдээ лэ л, конц ессын зүйл, гүйцэтгэх ажил,
үзүүлэ х үйлчилгээний т алаарх мэдээ ллийг ажлын 14 өдрийн до тор.
/Дээр х 9.2 дахь хэсгийг 2014 оны 7 дуг аар сарын 1-ний өдрийн хуу лиар хүчингүй болсонд тооцо хоор заасан бөгөөд үүнийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс
эхлэн даг аж мөрдөнө/
9.3.Нийгмийн даатгалын асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны төв болон бусад төрийн захиргааны байгуу ллага энэ хуулийн 7, 8 дуг аар зүйл, 9.1 дэх хэс эг, 10 дуг аар
зүйлд зааснаас гадна нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах эрх бүхий этгээ дийн жагсаалтыг тух айн этгээ дийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрийн хамт
цахим хуу дсандаа ойлг омжтой байдлаар б айрлуулан т ухай бүр шинэчлэнэ.
/Энэ хэсгийг 2014 оны 7 дуг аар сарын 1-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцо хоор заасан бөгөөд үүнийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж
мөрдөнө/
10 д угаар зүйл.Төрийн бо лон орон ну тгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйл чилгээ худалдан ав ах ажиллагааны ил т од байдал
10.1.Энэ хуулийн 3.1-д заасан байгуу ллагын төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөө р бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллаг ааны ил то д байдалт ай
хо лбог дсон х арилцааг Шилэн дансны т ухай хуу лиар з охицуу лна.
/Энэ х эсгийг 2014 оны 7 д угаар сарын 1-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан бөгөөд үүнийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс э хлэн дагаж мөрдөнө/
10.1.1.ил то д, шу дарг а, үр ашигт ай, хэмнэ лттэй, хариуцлаг атай байх зарчимд суурилсан худалдан авах ажиллаг ааны бодл ого баримт лан, энэ тух ай цахим
хуудсандаа б айрлуулах бо лон б усад хэ лбэрээр нийтэ д мэдээ лэ х;
/Энэ заа лтыг 2014 оны 7 дуг аар сарын 1-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцо хоор заасан бөгөөд үүнийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн
даг аж мөрдөнө/
10.1.2.т ендерийн барим т бичиг , тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилгыг цахим хуудас болон мэдээ ллийн самбар таа байр луулан тух ай
бүр шинэчл эх, Төрийн бо лон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тух ай хуулийн 21 дүгээр зүйлд заасны дагуу хэвлэл мэ дээ ллийн
хэрэг слээр нийтэ д мэдээ лэ х;
/Энэ заа лтыг 2014 оны 7 дуг аар сарын 1-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцо хоор заасан бөгөөд үүнийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн
даг аж мөрдөнө/
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
10.1.3.т ендерт оро лцохыг сонир хогчид тавих шалгуу р үзүүлэ лт болон гүйцэ тгэгчийг сонг он шалг аруулсан үндэслэ лийг хо лбог дох хуу ль тогт оомжийн дагуу
цахим хуу дас болон мэ дээ ллийн сам бар таа ойлг омжтой байдлаар б айрлуулан тух ай бүр шинэчлэ х;
/Энэ заа лтыг 2014 оны 7 дуг аар сарын 1-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцо хоор заасан бөгөөд үүнийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн
даг аж мөрдөнө/
10.1.4.т ендерт шалг арсан болон шалг араагүй оро лцогчийн талаар х тов ч мэ дээ ллийг цахим хуудсандаа байр луулан тух ай бүр шинэчлэ х, шалг арсан болон
шалг арч чадаагүй шалтг аан, нөхцөл, хуулийн үндэслэлийн т алаар т одор хой т анилцуу лах;
/Энэ заа лтыг 2014 оны 7 дуг аар сарын 1-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцо хоор заасан бөгөөд үүнийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн
даг аж мөрдөнө/
10.1.5.ху далдан ав сан бараа, ажил, үйл чилгээний тайланг цахим хуу дсандаа байршуулан тухай бүр шинэчлэ х;
/Энэ заа лтыг 2014 оны 7 дуг аар сарын 1-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцо хоор заасан бөгөөд үүнийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн
даг аж мөрдөнө/
10.1.6.т ендер шалг аруулах явцад илэрс эн зөрчлийн т алаар т ухай бүр х олбог дох б айгуу ллагад мэ дээ лэ х;
/Энэ заа лтыг 2014 оны 7 дуг аар сары н 1-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцо хоор заасан бөгөөд үүнийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн
даг аж мөрдөнө/
10.1.7.ху далдан авах ажиллаг аанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт , шалг алтын дүнг цахим хуудас болон мэдээ ллийн самбар таа
ойлг омжт ой байдлаар б айрлуулан т ухай бүр шинэчлэ х;
/Энэ заа лтыг 2014 оны 7 дуг аар сарын 1-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцо хоор заасан бөгөөд үүнийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн
даг аж мөрдөнө/
10.1.8.хуу ль тогтоомжид заасан б усад мэ дээ ллийг мэ дээ лэ х.
/Энэ заа лтыг 2014 оны 7 дуг аар сарын 1-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцо хоор заасан бөгөөд үүнийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн
даг аж мөрдөнө/
ГУР АВДУГ ААР БҮЛЭГ
МЭ ДЭЭ ЛЭЛ АВ АХ, МЭ ДЭЭЛЛЭЭР ХАНГ АХ ЖУРАМ
11 дүгээр зүйл.Мэ дээлэл ав ах
11.1.Иргэн, хуулийн этгээ д нь хүний эрх, эрх чөлөө, үндэсний аюулгүй байдал, байгуу ллагын хууль ёсны ашиг сонир хлыг хамг аалах зорилг оор хууль тогт оомжид
нийтэ д мэдээ лэ хийг х ориглосноос б усад дараах мэ дээ ллийг энэ хуу лийн 3.1-д заасан б айгууллагаас ав ах эрхтэй:
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
11.1.1.т ухайн б айгууллагын э зэмшилд б айгаа бүх төр лийн мэдээ, б аримт бичиг , гэрээ, контракттай х олбоо той мэ дээ лэ л;
11.1.2.т ухайн б айгууллагын э зэмшилд б айгаа э д зүйлтэй х олбоо той мэ дээ лэ л;
11.1.3.т ухайн б айгууллагын үйл ажиллаг аатай х олбоо той б усад мэ дээ лэ л.
11.2.М эд ээ лэ л ав ах тух ай иргэн, хуулийн этгээ дийн хүсэлтийг хүлээн авч байг аа энэ хуулийн 3.1-д заасан байгуу ллагын хо лбог дох алб ан тушаалт ан иргэнд энэ
хуульд зааснаас б усад шаар длага тавихыг х ориглоно.
11.3.М эд ээ лэ л ав ах тухай иргэн, хуу лийн этгээдийн хүс элт дараах шаар длагыг хангасан б айна:
11.3.1.хүс элт гарг агч нь иргэн бол эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа га зрын буюу цахим шуудангийн хаяг , ут асны дугаар, иргэний үнэмлэх, эсхүл
түүнтэй адилтг ах бичиг баримтын дуг аарыг бичиж, г арын үсгээ зурсан б айх;
11.3.2.хүс элт гарг агч нь хуу лийн этгээ д бо л нэр, хаяг буюу цахим шуудангийн хаяг , улсын бүртгэлийн дугаараа бичиж, хуулийн этгээ дийг төлөөлөх эрх бүхий
этгээ д гарын үсгээ з урсан б айх.
11.4.Иргэн энэ хуулийн 11.3.1-д заасны дагуу хүндэтгэн үзэх шалтг аанаар гарын үсгээ зу рж чадахгүй бол бусдаар төлөөлүүлэн зу р уу лж болох бөгөөд хүсэлтийг иргэд
бичгээр х амтран гаргасан бо л түүнд бүг д гарын үс эг зурах, эсхүл тэ дгээрийн төлөөлөгч г арын үсэг зурж, төлөөлөх эр хээ нотл ох б аримт бичгийг х авсарг ана.
12 д угаар зүйл.Мэ дээлэл хүсэгчийн эр х, үүрэг
12.1.М эд ээ лэ л хүс эгч мэ дээ лэ л ав ах талаар дараах эр х эдэлнэ:
12.1.1.эр х тэгш байх;
12.1.2.мэ дээ лэ л ав ах хэ лбэрээ с онгох;
12.1.3.мэ дээ лэ л ав ах бо лсон шаар длага, үнд эслэлээ т айлбарлахгүй б айх;
12.1.4.мэ дээ лэ лтэй х олбог дсон асуу длаар нэмэ лт лавлагаа ав ах;
12.1.5.мэ дээ ллийн агуу лгын талаар амаар т айлбарлуу лах;
12.1.6.мэ дээ ллийн алб ан ёсны эх сурвалжийг мэ дэх;
12.1.7.мэ дээ лэ л ав ах эр хийг нь зөр чсөн гэж үзвэ л эрх бүхий б айгууллага, алб ан тушаалт анд гомдо л гарг ах;
12.1.8.хуу льд заасан б усад эр х.
12.2.М эд ээ лэ л хүс эгч мэ дээ лэ л ав ахдаа дараах үүрэг хүлээнэ:
12.2.1.хуу льд заасан мэ дээ лэ л ав ах ж урмыг бие лүүлэх;
12.2.2.мэ дээ лэ л ав ах эр хээ хэрэгжүүлэ хдээ М онгол У лсын Үндс эн хууль, бусад хуу ль, бусдын эр х, хууль ёсны ашиг с онирхлыг зөр чихгүй байх;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
12.2.3.ав ах мэдээ ллээ бо дитой т одор хойлс он байх.
13 д угаар зүйл.Хүсэ лтийг хянан үзэх
13.1.Мэд ээ лэ л ав ах тухай иргэн, хуу лийн этгээдийн хүс элт /цаашид “хүс элт” гэ х/-ийг хүлээн ав сан албан тушаалт ан дараах б айдлаар хянан үзнэ:
13.1.1.хүсэлт нь энэ хуу лийн 11.3-т заасан шаар длагыг хангасан эс эх;
13.1.2.иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын дугаараар нь тух айн иргэн, хуулийн этгээ дтэй хо лбог дох мэ дээ лэ л үнэн зөв эсэхийг
шалг ах;
13.1.3.хүс элтэ д ду рдсан мэдээ лэ л тух айн байгуу ллагын эзэмшилд байг аа эсэх, байхгүй то хио лдо лд тух айн хүсэлтийг хо лбог дох байгуу ллагад нь 2 хоногийн
до тор шилжүүлж, энэ т ухай иргэн, хуу лийн этгээдэд мэ дэг дэх;
13.1.4.энэ хуу лийн 18 дугаар зүйлд заасан үнд эслэл байг аа эс эх.
13.2.Хүс элтийг энэ хуу лийн 18 дугаар зүйлд зааснаас г адна дараах үндэслэлээр б уцаана:
13.2.1.хүс элт нь энэ хуу лийн 11.3-т заасан шаар длагыг хангаагүй;
13.2.2.хүс элтэ д ду рдсан мэ дээ лэ л т ухайн б айгууллагын э зэмшилд б айхгүй бөгөөд хүс элтийг х олбог дох б айгуу ллагад шилжүүлэ х боломжгүй.
13.3.Хүс элтийг б уцаахдаа шалтг аан, үндэслэлийг т одор хой заана.
14 дүгээр зүйл.Мэ дээлэл өгөх
14.1.Энэ хуулийн 3.1-д заасан байгуу ллага нь тух айн байгуу ллагын үйл ажиллаг аатай хо лбоо той хууль тогт оомжид нийтэд мэ дээ лэ хийг хориг лоогүй мэдээ ллийг
иргэн, хуу лийн этгээдэд өгөх үүрэгтэй.
14.2.Энэ хуу лийн 3.1-д заасан б айгууллага нь иргэнийг хүлээн ав ч уулзах б айр, хүс элтийг хүлээн ав ах цагийн хуваарийг тогтоож нийтэ д мэдээ лнэ.
14.3.Энэ хуулийн 3.1-д заасан байгуу ллага өөр т хадг алаг даж байг аа мэдээ ллийг хууль бусаар устг ах, иргэ дээс мэдээ лэ л авах эрхээ хэрэгжүүлэ хэд нь саад
учруулахыг х ориглоно.
14.4.Энэ хуу лийн 3.1.10-т заасан б айгууллага нь дор ду рдсан мэ дээ ллийг нийтэ д заавал нээ лттэй б айлгана:
14.4.1.т ухайн байгуу ллагын явуулж байг аа үйл ажиллаг аа, үйлдвэр лэл, үйл чилгээ, ашиглаж байг аа те хник, те хно логийн хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн
байг аа ор чинд үзүүлэ х буюу үзүүлж б айгаа нөлөөллийг илтгэн х аруулах мэ дээ лэ л;
14.4.2.т ухайн байгуу ллагын мэдэлд байг аа бөгөөд хадг алалт , хамг аалалтын горим нь зөр чигдсөн то хио лдо лд хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн байг аа орчинд
аюу л учр уулж бо лзошгүй бүх төр лийн хорт, цацраг ид эвхт бо дисын х ор хөнөөлийг т одор хойлс он мэ дээ лэ л;
14.4.3.нийтэ д мэдээ лэ хээр хуу льд заасан б усад мэ дээ лэ л.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
14.5.Энэ хуу лийн 3.1.10-т заасан б айгууллага өөрийн б айгууллагын нууцын жаг саалтыг батлан нийтэ д мэдээ лэ х үүрэгтэй.
14.6.М эд ээ ллийг амаар, бичгээр, цахим хэ лбэрээр өгч бо лох бөгөөд иргэн, хуу лийн этгээд нь мэ дээ лэ лтэй бие члэн танилцаж бо лно.
14.7.Хариуг нь шуу д өгөх боломжт ой хүс элтийг т ухай бүр шийдвэр лэж хариуг өгнө.
14.8.Х уульд өөрөөр заагаагүй бол мэ дээ ллий г хүс элт гарг асан иргэн, хуулийн этгээ дэд ажлын 7 өдрийн дотор өгөх бөгөөд хүсэлтийг иргэд хамтран гарг асан бол
тэдгээрийн төлөөлөл бо лох нэг иргэнд мэ дээ ллийг өгнө.
14.9.Шаар длагатай гэж үзвэ л энэ хуулийн 14.8-д заасан хуг ацааг нэг удаа 7 хоногоор сунг аж болно.
14.10.Хүс элтийн х ариуг өг сөн он, сар, өдөр, х ариу бэлтгэс эн алб ан тушаалтны нэр, мэ дээ лэ л о лгос он хэ лбэр зэргийг бүр тгэлд тэмд эглэн х адгална.
15 д угаар зүйл.Ц ахим хэл бэр ээр м эдээ лэл ав ах, өгөх
15.1.Иргэн, хуу лийн этгээд цахим хэ лбэрээр мэ дээ лэ л ав ах хүс элт г аргаж бо лно.
15.2.Ц ахим хэлб эрээр мэдээ лэ л ав ах хүс элт гарг асан то хио лдо лд иргэн, хуулийн этгээ д нь цахим баримт бичиг үйлдэн, тоон гарын үсэг зу рах бөгөөд түүнд өөрийн
иргэний үнэмлэ х, эсхүл түүнтэй адилтг ах бичиг баримтын дуг аарыг бичиж, х олбог дох б айгуу ллагад цахим шуу дангаар ирүүлс эн байна.
15.3.М эд ээ ллийг цахим хэ лб эрээр иргэн, хуулийн этгээ дэд өгөх то хио лдо лд тух айн байгуу ллагыг төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалт ан цахим баримт бичиг үйлдэж,
тоон г арын үс эг зурах бөгөөд хүс элт г аргагчид мэ дээ ллийг цахим шуу дангаар хүргүүлнэ.
15.4.Ц ахим хэ лбэрээр мэ дээ лэ л өгөхөд энэ хуу лийн 11-14 дүгээр зүйлд заасан ж урмыг б аримтална.
16 дугаар зүйл.Үйл чилгээний хөлс
16.1.Иргэн, хуулийн этгээд мэ дээ лэ л ав ах тохио лдо лд үйл чилгээний хөлс төлнө.
16.2.Энэ хуулийн 16.1-д заасан үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тух айн мэдээ ллийг өгөх зардалт ай нийцүүлэн тух айн байгуу ллагын удир длаг а тогт оох бөгөөд
үйл чилгээний хөлс т ооцох арг ачлал, үйл чилгээний хөлс төлөх, түүнээс хөнгөлөх, чөлөөлөх ж урмыг Засгийн г азар б атална.
16.3.Энэ хуу лийн 16.1-д заасан үйл чилгээний хөлсийг хууль тогтоомжид заасан б усад үйл чилгээний хөлстэй давх ардуу лан ав ахгүй.
16.4.Үйл чилгээний хөлс нь уг мэ дээ ллийг өгөх тэй холбог дон г арах хувилах, шуу дангаар хүргүүлэ х зэрэг шууд зардлаас хэ тэрч бо лохгүй.
17 д угаар зүйл.Г омдо л гаргах, г омдлыг хянан шийдвэр лэх
17.1.Иргэн, хуулийн этгээ дийн мэдээ лэ л ав ах эрхийг зөрчсөн байгуу ллага, алб ан тушаалтн ы үйлд эл, эс үйлдлийн талаар дээ д ша тны байгуу ллага, алб ан тушаалт ан,
Хүний эр хийн Үндэсний Комисс, эсхүл шүүхэ д гомдо л гарг аж бо лно.
17.2.Энэ хуу лийн 17.1-д заасан г омдлыг хянан шийдвэр лэхтэй х олбог дсон х арилцааг дараах хуу лиар зохицуу лна:
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
17.2.1.г омдлыг дээ д ша тны байгуу ллага, алб ан тушаалт анд гарг аж байг аа бол Иргэ дээс төрийн байгуу ллага, алб ан тушаалт анд гарг асан өргөдөл, гомдлыг
шийдвэр лэх т ухай хуу ль, Захирг ааны хэрэг шүүхэ д хянан шийдвэрлэх т ухай хуу ль, Иргэний хэрэг шүүхэ д хянан шийдвэрлэх т ухай хуу ль;
/Энэ заалт ад 2016 оны 2 д угаар сарын 4-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
17.2.2.г омдлыг Хүний эр хийн Үндэсний Комисст г аргаж б айгаа бо л Монгол У лсын Хүний эр хийн Үндэсний Комиссын т ухай хуу ль;
17.2.3.г омдлыг шүүхэ д гарг аж б айгаа бо л Захирг ааны хэрэг шүүхэ д хянан шийдвэрлэх т ухай хуу ль, Иргэний хэрэг шүүхэ д хянан шийдвэрлэх т ухай хуу ль.
/Энэ заалт ад 2016 оны 2 д угаар сарын 4-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
ДӨРӨВ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ЗАРИМ ТӨР ЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ИРГЭН, ХУУ ЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ӨГӨХИЙГ Х ОРИГЛОХ
18 д угаар зүйл.Онцг ой нөхцөл
18.1.Дараах тохио лдо лд мэ дээ ллийг б усдад задр уулахыг х ориглоно:
18.1.1.т ухайн мэ дээ ллийг нийтэ д ил болгосноор М онгол У лсын үнд эсний аюу лгүй байдал, нийтийн эр х ашигт хохиро л учр уулах бо дитой үнд эслэл байг аа бо л;
18.1.2.т ухайн мэдээ лэ л нь Монг олб анк, Сан хүүгийн зо хицуу лах хороо, өрсөлдөөний болон мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны
байгуу ллагад хянан шалг агдаж б айгаа асуу далтай холбоо той бо л;
18.1.3.хэрэг бүр тгэх, мөр дөн байцаах, шүүн т аслах ажиллагааны явцад төр, б айгууллага, хувь хүний нууцыг х амгаалах шаар длагатай бо л;
18.1.4.т ухайн мэ дээ лэ л нь о лон у лсын гэрээ, хэ лэлцээр б айгуулах явцт ай холбоо той бо л;
18.1.5.хуу ль тогтоомжид заасан б усад.
18.2.Энэ хуу лийн 18.1 дэх хэс эгт татв арын алб а хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэ хтэй х олбог дуулан шаар дсан мэдээ лэ л х амаарахгүй.
/Энэ х эсгийг 2019 оны 03 д угаар сарын 22-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн./
19 дүгээр зүйл.Оюуны өмчийг хамгаалах
19.1.Оюуны өмчтэй х олбоо той мэ дээ ллийг өмчлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр б усдад задр уулахыг х ориглоно.
20 д угаар зүйл.Х увь хүний нууцыг хамгаалах
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
20.1.Х уульд өөрөөр заагаагүй бол хувь хүн бичгээр зөвшөөрснөөс бусад то хио лдо лд түүн ий эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, нас, хүйс, мэргэжил, болов сро л, алб ан
тушаал, ажлын г азрын х аяг, ажлын ут аснаас бусад мэ дээ ллийг б усдад задр уулахыг х ориглоно.
21 дүгээр зүйл.Байгуу ллагын нууцыг хамгаалах
21.1.Байгууллагын нууцын тух ай хуу лийн 3 дуг аар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллаг ааны онцлогтой хо лбоо той, эсхүл шударг а өрсөлдөөнд
зах зээл, дав уу талаа хамг аалах зорилг оор нууцалж хамг аалалт даа авсан, задруулб ал хууль ёсны ашиг сонир хо лд нь хор уршиг учруулж болох нууц мэдээ, те хно логийн
шийд эл, төсөл, судалг аа-шинжилгээний бари мт бичиг , шаар длагатай те хник, тоног төхөөрөмжтэй хо лбоо той мэдээ ллийг тух айн аж ахуйн нэгжийн эрх бүхий этгээ дийн /
гүйцэтгэх удир длаг а буюу түүнээс эр х олгос он б усад э тгээд/ бичгээр г аргасан зөвшөөрөлгүйгээр б усдад задр уулахыг х ориглоно.
ТАВ ДУГ ААР БҮЛЭГ
ХУУ ЛЬ Т ОГТООМЖИЙН Х ЭРЭГЖИЛТИЙГ З ОХИОН Б АЙГУУЛАХ, ХЯНА ЛТ ТАВИХ
22 дугаар зүйл.Мэ дээлэл, те хнологийн асуу дал эрхэл сэн төрийн з ахиргааны байгуу ллагын бүрэн эрх
22.1.М эд ээ лэ л, т ехно логийн асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллага нь мэ дээ ллийн ил т од б айдал б а мэдээ лэ л ав ах эр хийг х ангахтай х олбоо той асуу длаар
дараах бүрэн эр хийг хэрэгжүүлнэ:
22.1.1.энэ хуулийн 7 дуг аар зүйл, 8.1 дэх хэс эг, 9, 10 дуг аар зүйлд заасан мэдээ ллийг цахим хэ лб эрт ор уулж, мэдээ ллийн санг үүсгэ х, түгээ х, ашиг лах, түүний
байнгын т асралтгүй үйл ажиллаг аа, хадгалалт , хамг аалалтын найдв артай б айдлыг х ангах нийт лэг журмыг бо лов сруулах;
22.1.2.мэ дээ ллийг цахим хэлб эрт ор уулж, мэдээ ллийн сан үүсгэ х, түгээ х, ашиг лах, түүний байнгын тасралтгүй үйл ажиллаг аа, хадг алалт , хамг аалалт ,
нууцлалын найдв артай б айдлыг х ангах чиг лэлээр төрийн б айгууллагуу дын дунд су ргалт з охион б айгуулах, тэ дгээрт мэргэжил, арг а зүйн туслалцаа үзүүлэ х;
22.1.3.хууль тогтоомжид заасан б усад бүрэн эр х.
22.2.Энэ хуулийн 22.1.1-д заасан ж урмыг Засгийн г азар б атална.
23 д угаар зүйл.Тэ мдэглэл хөт лөх
23.1.Энэ хуулийн 3.1-д заасан байгуу ллага нь мэ дээ ллийн ил то д байдал ба мэ дээ лэ л ав ах эрхийн тух ай хуу ль тогт оомжийн хэрэгжилтийг шалгах боломжийг ханг ах
зорилг оор тэмд эглэ л хөт лөх бөгөөд тэмд эглэ лд дараах зүйлийг т усг ана:
23.1.1.мэ дээ лэ л ав ах хүс элт г аргасан иргэн, хуу лийн этгээдийн нэр, х аяг;
23.1.2.мэдээ лэ л ав ах хүс элт хүлээн ав сан, хянасан б уюу буцаасан, мэ дээ ллийг өг сөн хугацаа;
23.1.3.б усад.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
24 дүгээр зүйл.Мэ дээллийн ил т од байдал ба м эдээ лэл ав ах эр хийн т ухай х ууль т огтоомжийн х эрэгжилтэ д тавих хяналт
24.1.Энэ хуулийн 3.1-д заасан байгуу ллага, алб ан тушаалт ан мэдээ ллийн ил то д байдал ба мэ дээ лэ л ав ах эрхийн тух ай хууль тогт оомжийн хэрэгжилтэ д тавих
хяналтыг хуу льд заасан эр х хэмжээний хүрээнд хэрэгжүүлнэ.
24.2.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, ерөнхий менежертэй байгуу лах үр дүнгийн гэрээнд мэдээ ллийн ил то д байдлыг ханг ах талаар ту сг аж, үнэлгээний го л шалгуу рын
нэг болгон дүгнэнэ.
ЗУРГ АДУГ ААР БҮЛЭГ
БУС АД
25 д угаар зүйл.Х ууль зөр чигчид хүлээ лгэх хариуцлага
25.1.Энэ хуу лийг зөрчсөн алб ан тушаалтны үйлд эл нь гэмт хэргийн шинжгүй бо л Төрийн албаны тухай хуу льд заасан х ариуцлага хүлээлгэнэ.
25.2.Энэ хуу лийг зөрчсөн хүн, хуу лийн этгээдэд Эрүүгийн хуу ль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуу льд заасан х ариуцлага хүлээлгэнэ.
/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 д угаар сарын 04-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан/
МОНГ ОЛ У ЛСЫН ИХ ХУР ЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБ ЭРЭЛ

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

НҮҮР ХУУ ДАС / ЭР Х З ҮЙН АКТ / МЭ ДЭЭ / СУРГ АЛ Т / МЭ ДЛЭГИЙН САН / БАЙГУУ ЛЛ АГ А / НОМ / ТУ СЛ АМ Ж

Зохиогчийн эр х хуулиар хамгаалаг дсан © 2015.
ЦАХИМ ХУУ ДСЫГ Х ӨГЖҮҮЛСЭН
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

ХОЛБОО БАРИХ
Хаяг: Улаанбаатар -46, Чингэлтэй дүүрэг, Чингис хааны талбай-7
Утас: 976-11312513  Факс: 976-11315735
И-мэйл: info@legalinfo.mn

ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД
Монгол Улсын хууль (755)
Улсын Их Хурлын тогтоол (1989)
Монгол Улсын олон улсын гэрээ (585)
Ерөнхийлөгчийн зарлиг (186)
Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр (281)
Улсын дээд шүүхийн тогтоол (177)
Засгийн газрын тогтоол (4644)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Сайдын тушаал (774)
Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал (237)
УИХ-аас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй
адилтгах албан тушаалтны шийдвэр (89)
Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр (368)
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж (24)
Төрийн зарим чиг үүргийг хууль болон гэрээний
үндсэн дээр хэрэгжүүлж буй байгууллагууд (3)
Зөвлөл, хороо, бусад байгууллага (137)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD