Law on Legislation

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


Хуу ль зүйн акт Нэмэ лт өөр члөлт Жагсаалтр уу Буцах
Үндсэн нүүр > Монг ол У лсын хуу ль > ХУУЛЬ Т ОГТООМЖИЙН ТУХАЙ /Шинэчилс эн найруулга/
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХАЙХ

МОНГ ОЛ У ЛСЫН ХУУ ЛЬ
2015 оны 5 дуг аар сарын 29-ний өдөр

Улаанб аатар х от

ХУУ ЛЬ Т ОГТООМЖИЙН ТУХАЙ
Хайх
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD 

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
/Шинэчил сэн найруулга/
НЭГ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТ ЛЭГ ҮНДЭС ЛЭЛ
1 дүгээр зүйл.Х уулийн з орилго
1.1.Энэ хуулийн зорилг о нь хууль, Улсын Их Хур лын бусад шийдвэр /цаашид “хууль тогт оомж” гэх/-ийг санаачлах, болов сруулах ажиллаг ааны үндэслэ л, чанарыг
сайжр уулах, түүнд ол он нийтийн оролцоог ханг ах, хууль тогт оомжийн төсөлд тавих шаар длагыг то дор хойл ох, хуу ль тогт оомжийн хэрэгжилтийн үр нөлөөг үнэлэх замаар хууль
дээ длэ х ёсыг б эхжүүлэ хэд оршино.
2 д угаар зүйл.Х уулийн нэр т омьёоны т одор хойл олт
2.1.Энэ хуу льд хэрэглэсэн дараах нэр т омьёог доор дурдсан утг аар ойлг оно:
2.1.1.“хуу ль санаачлагч” гэж М онгол У лсын Үндс эн хуулийн Х орин зург адуг аар зүйлийн 1 д эх хэс эгт заасан э тгээдийг;
2.1.2.“хуу ль санаа члах эрх” гэж Монг ол Улсы н Их Хур лын тух ай хуулийн 38 дугаар зүйл болон хо лбог дох бусад хууль тогт оомжид заасан хүрээ, хязгаарт
нийцүүлэн энэ хуу лийн 2.1.1-д заасан э тгээдээс мэргэжлийн түвшинд бо лов сруулж, У лсын Их Х уралд өргөн мэ дүүлэхийг;
/Энэ з аалтыг 2020 оны 05 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан./
2.1.3.“хуу лийн төсөл” гэж хууль санаа члагчаас энэ хуульд заасан шаардлагыг ханг ан болов сруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэ х хуу лийн төслийн эх
бичвэрийг;
2.1.4.“У лсын Их Хур лын бусад шийдвэрийн төсөл” гэж хууль санаа члагчаас энэ хуульд заасан шаардлагыг ханг ан болов сруулж, Улсын Их Хуралд өргөн
мэдүүлэ х Улсын Их Х ур лын т огтоолын төслийн э х бичвэрийг.
/Энэ заалт ад 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
3 д угаар зүйл.Х уулийн үйл члэх хүр ээ
3.1.Энэ хууль нь хуу ль тогт оомжийг санаачлан бо лов сруулах, ол он нийтийн оролцоог ханг ах, эрх зүйн дүгнэ лт хийх, өргөн мэдүүлэ х, батлаг дсан хууль тогт оомжийг
нийт лэх, ол он нийтэ д сур тал члах, түүний хэрэгжилтийг зо хион байгуу лах болон хууль тогт оомжийн хэрэгжилтэ д хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийхтэй хо лбог дсон харилцааг
зо хицуу лна.
/Энэ х эсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
4 дүгээр зүйл.Нийт лэг зарчим
4.1.Энэ хуу лийг хэрэгжүүлэ хэд М онгол У лсын Үндс эн хуулийн Нэг дүгээр зүйлийн 2 дахь хэс эгт заасан зарчмаас гадна дараах нийт лэг зарчмыг баримтална:
4.1.1.ил т од, нээ лттэй б айх;
4.1.2.олон нийтийн оро лцоог х ангах;
4.1.3.ашиг с онирхлын зөр члөөс ангид б айх;
4.1.4.судалгаа, шинжилгээнд үнд эслэсэн байх.
ХОЁР ДУГ ААР БҮЛЭГ
ХУУ ЛЬ Т ОГТООМЖ С АНААЧЛАХ, ТӨЛӨВ ЛӨХ
5 дугаар зүйл.Х ууль с анаа члах
5.1.Х ууль санаа члагч то дор хой хуу ль санаа члах бол Монг ол Улсын Их Хур лын тух ай хуу лийн 38 дугаар зүйл болон хо лбог дох бусад хууль тогт оомжид заасан хүрээ,
хязгаарт нийцүүлэн, хуу лийн төслийг болов сруулж, У лсын Их Х уралд өргөн мэ дүүлнэ.
/Энэ заалтыг 2020 оны 05 д угаар сарын 07-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан./
5.2.Иргэн, хуу лийн этгээ д хуу лийн төслийн тух ай саналаа хууль санаа члагчид уламжилна . Хуу ль санаа члагч уг саналыг үндэслэ лтэй гэж үзвэ л тух айн асуудлаар
хууль санаа чилж болно.
6 дугаар зүйл.У лсын Их Х ур лын т огтоол с анаа члах
6.1.Х ууль санаа члагч Улсын Их Хур лын тогт оолыг санаа чилж болно. Хуу льд заасан то хио лдо лд бусад байгуу ллага хо лбог дох саналаа хууль санаа члагчид
уламжилна.
6.2.У лсын Их Хур лын дотоо д зо хион байгуу лалт, Улсын Их Хуралд ажлаа шууд хариуцан т айлагнадаг байгуу ллагын үйл ажиллаг ааны тух ай тогт оолыг хо лбог дох
Байнгын х орооны түвшинд У лсын Их Хур лын гишүүд санаа чилж болно.
6.3.Улсын Их Х ур лын анхдуг аар чуулганаар У лсын Их Х ур лын дарг а, дэд даргыг с онгох т ухай У лсын Их Х ур лын т огтоолд энэ хуу лийн 6.1, 6.2 дахь хэс эг хамаарахгүй.
7 дугаар зүйл.Х ууль т огтоомжийн төсөл бо лов сруулах ажлыг төлөв лөх
7.1.Засгийн га зар тух айн бүрэн эрхийнхээ хугацаанд санаачлах хууль тогт оомжийн талаар урьдчилан төлөвлөж, Хуу ль тогт оомжийг болов сронгуй болгох үндс эн
чиглэл /цаашид “Үндс эн чиглэл” гэ х/-д т усг ана.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
7.2.Х ууль зүйн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны төв байгуу ллага хо лбог дох байгуу ллагын саналыг авч, нэгтгэн судалсны үндсэн дээр Үндс эн чиг лэлийн төслийг
Засгийн г азрын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөрт нийцүүлэн бо лов сруулна.
7.3.Үндс эн чиглэлийн төсөлд санал өгөх бай гуу ллаг а нь нийгмийн тух айн харилцааг зо хицуу лж байг аа хуулийн хэрэгжилтийн үр даг авар т үнэ лгээ хийсний үндсэн
дээр уг асуу длаар шинээр хуу ль гаргах, эсхүл хуу льд нэмэлт, өөр члөлт ор уулах үнд эслэл, шаар длагыг т одор хойлно.
/Энэ х эсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
7.4.Үндс эн чиглэлийн төслийг Засгийн г азрын өргөн мэ дүүлснээр Улсын Их Хурал хэ лэлцэн б атална.
7.5.У лсын Их Хур лын чуулганаар хэлэ лцэ х хуу ль тогт оомжийн төслийн жагсаалт , дэс дарааллыг тогт оохдоо Үндсэн чиглэлд ту сг аг дсан хууль тогт оомжийн төслийг
тэргүүн ээ лжид хэлэлцэ х зар чим б аримт ална.
7.6.Үндс эн чиглэлд ту сг аг даагүй болов ч хуу ль тогт оомжоор зо хицуу лах зайлшгүй шаардлагатай гэж үзвэл Засгийн га зар хо лбог дох хуу ль тогт оомжийн төслийг
санаачлан бо лов сруулж, У лсын Их Х уралд өргөн мэ дүүлж болно.
ГУРАВДУГ ААР БҮЛЭГ
ХУУ ЛЬ Т ОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ БО ЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫГ З ОХИОН Б АЙГУУЛАХ
8 дугаар зүйл.Х ууль т огтоомжийн төсөл бо лов сруулах ажлын үе шат
8.1.Х ууль санаа члагч хуу ль тогтоомжийн төсөл бо лов сруулах ажлыг дараах үе ша ттайг аар з охион б айгуулна:
8.1.1.энэ хуулийн 13 дугаар зүйлд заасны дагуу хууль тогт оомжийн хэрэгцээ, шаардлагы г урьдчилан тандан судлах, эсхүл энэ хуулийн 51 дүгээр зүйлд
заасны дагуу т ухайн х арилцааг з охицуу лж байгаа хуу ль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр даг авар т үнэ лгээ хийх;
/Энэ з аалт ад 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар нэмэлт ор уулсан/
8.1.2.энэ хуу лийн 14, 15 дуг аар зүйлд заасны дагуу хуу ль тогтоомжийн төслийн үзэ л баримт лалын төслийг бо лов сруулж, б атлах;
8.1.3.энэ хуу лийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу хуу ль тогтоомжийн төслийг бо лов сруулах;
8.1.4.энэ хуу лийн 17, 18 дуг аар зүйлд заасны дагуу хуу ль тогтоомжийн төслийн үр нөлөөний үнэ лгээ, зардлын тооцоог хийх;
8.1.5.эр х, хууль ёсны ашиг с онирхо л нь хөндөг дөх иргэн, хуу лийн этгээдийн төлөөлөл, о лон нийтээр хуу ль тогтоомжийн төслийг хэ лэлцүүлж, санал ав ах;
8.1.6.хууль тогтоомжийн төсөлд х олбог дох төрийн бо лон төрийн б ус б айгуу ллага, мэргэжлийн бо лон су далгааны б айгууллагын саналыг ав ах;
8.1.7.хууль тогтоомжийн төсөлд эр х зүйн дүгнэлт хийх эрх бүхий этгээдээс санал, дүгнэ лт авах;
/Энэ з аалтыг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар хүчингүй болсонд тооцсон/
8.1.8.хуу ль тогтоомжийн төслийг Засгийн г азрын ху ралдаанаар хэ лэлцүүлэ х;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
Хэв лэх
8.1.9.энэ хуу лийн 40 дүгээр зүйлд заасны дагуу хуу ль тогтоомжийн төслийн бүр дүүлбэрийг х ангаж, У лсын Их Х уралд өргөн мэ дүүлэх.
9 дүгээр зүйл.Х ууль т огтоомжийн төсөл бо лов сруулах ажлыг хариуц ах
9.1.Хууль т огтоомжийн төсөл бо лов сруулах ажлыг хуу ль санаачлагч хариуцан з охион б айгуулна.
9.2.Засгийн га зрын санаачлах хууль тогт оомжийн төслийг хо лбог дох төрийн захиргааны төв байгуу ллага Үндс эн чиглэлд заасны дагуу, эсхүл Засгийн га зрын
даалг авраар з охих хүрээ, салб арын асуудлаар хариуцан бо лов сруулна.
9.3.Х ууль санаа члагч салбар хоорондын уялд ааг ханг ах зорилг оор хо лбог дох байгуу ллагын удир длаг атай то хиро лцож, тух айн асуу длыг хариуц сан албан тушаалт ан,
түүнчлэн су длаач, эрдэмтнийг хуу ль тогтоомжийн төсөл бо лов сруулах ажилд оро лцуулж бо лно.
/Энэ х эсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
9.4.Х ууль санаа члагч хууль тогт оомжийн төсөл болов сруулах ад шаар длагатай тооц оо, судалг аа, мэдээ, баримтыг хо лбог дох хуу лийн этгээ д, алб ан тушаалтнаас
гаргуу лан ав ах эрхтэй.
9.5.Х ууль тогт оомжийн төсөл болов сруулах явцад хо лбог дох төрийн болон төрийн бус байгуу ллага, мэргэжлийн болон судалг ааны байгуу ллага, шинжээч, эрдэмтэн,
иргэн, хуу лийн этгээдээс санал ав ч, төсөл болов сруулах ад х аргалзан үзнэ.
10 д угаар зүйл.Х ууль т огтоомжийн төсөл бо лов сруулах ажлыг з охион байгуу лах хэл бэр
10.1.Х ууль санаа члагч хуу ль тогтоомжийн төсөл бо лов сруулах ажлыг дараах хэ лбэрээр з охион б айгуулна:
10.1.1.хуу ль тогтоомжийн төслийг өөрөө бо лов сруулах;
10.1.2.х олбог дох б айгуу ллагын алб ан тушаалт ан, түүнчлэн су длаач, эрдэмтнээс бүр дсэн ажлын хэс эг байгуу лж ажиллуу лах;
/Энэ заалт ад 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
10.1.3.иргэн, хуу лийн этгээдээр гэрээний үндс эн дээр гүйцэ тгүүлэх.
11 дүгээр зүйл.Х ууль т огтоомжийн төсөл бо лов сруулах ажлыг с анхүүжүүлэх
11.1.Х ууль санаа члагч хуу ль тогтоомжийн төсөл бо лов сруулах тай х олбог дон г арах зар длыг өөрийн төсвөөс санхүүжүүлнэ.
11.2.Х ууль тогт оомжийн төсөл болов сруулах ажлыг хууль тогт оох үйл ажиллаг аанд хууль бусаар нөлөөлөх зорилг огүйгээр ашгийн бус байгуу ллага санхүүжүүлж
бо лно.
12 д угаар зүйл.Х ууль т огтоомжийн төсөл бо лов сруулах ажлыг арга зүйн у дирдлагаар хангах
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

12.1.Засгийн газар дараах арг ачлалыг б аталж, мөр дүүлнэ:
12.1.1.хуу ль тогтоомжийн төсөл бо лов сруулах арг ачлал;
12.1.2.хуу ль тогтоомжийн хэрэгцээ, шаар длагыг урьдчилан т андан судлах аргачлал;
12.1.3.хуу ль тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг үнэ лэх арг ачлал;
12.1.4.хуу ль тогтоомжийг хэрэгжүүлэ хтэй х олбог дон г арах зар длын тооцоог хийх арг ачлал;
12.1.5.хуу ль тогтоомжийн хэрэгжилтэ д хяналт, шинжилгээ хийх арг ачлал;
12.1.6.хуу ль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр даг авар т үнэ лгээ хийх арг ачлал.
12.2.Энэ хуу лийн 12.1.2-12.1.6-д заасан арг ачлал нь дараахь хуу ль тогтоомжийн төсөл бо лов сруулах ад х амаарахгүй:
12.2.1.о лон у лсын гэрээ с оёрхон б атлах т ухай;
/Энэ з аалтыг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан/
12.2.2.т ухайн жилийн у лсын төсөв, төсвийн т одо тгол;
12.2.3.дунд хуг ацааны төсвийн хүрээний мэ дэг дэл;
12.2.4.у лсын хөрөнгө ор уулалтын хөтөлбөр;
12.2.5.Засгийн г азрын өрийн у дирдлагын стра теги;
12.2.6.у лсын төсвийн гүйцэ тгэл б атлах т ухай;
12.2.7.Дайны байдлын тух ай хуулийн 5.1, Дайн бүхий байдлын тух ай хуулийн 5.1, Дайчилг ааны тух ай хуулийн 6.4-т заасан болон онц байдал, дайн бүхий
болон дайн ы байдал, Гамшг аас хамг аалах ту хай хуу льд заасан бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлс эн, ол он улсын хөл хорио т өв чин гарсан онцгой нөхцөлийн хугацаанд хууль
санаа члагчаас т ухайн нөхцөлийг арилг ах, түүнийг даван туулах тай х олбоо той санаа чилсан хуу ль, Улсын Их Х ур лын шийдвэрийн төсөл;
/Энэ з аалт ад 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
/Энэ з аалт ад 2020 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуу лиар нэмэлт ор уулсан./
12.2.8.Засгийн г азрын бүтэц бүрэ лдэхүүний т ухай;
12.2.9.М онгол У лсын Ерөнхий сайдыг т омилох, чөлөөлөх;
/Энэ з аалтыг 2020 оны 05 д угаар сарын 13-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан./
12.2.10.энэ хуу лийн 6.2, 6.3-т заасан т огтоолын төсөл;
12.2.1 1.Монгол У лсын хөгжлийн үзэ л баримт лалын төсөл б атлах т ухай;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

12.2.12.Засгийн газрын үйл ажиллаг ааны хөтөлбөр батлах т ухай;
12.2.13.у лсын эдийн засаг , нийгмийг хөгжүүлэ х үндсэн чиглэл б атлах т ухай;
12.2.14.хуу ль тогтоомжийг бо лов сронгуй бо лгох үндс эн чиглэл б атлах т ухай;
12.2.15.төрөөс мөнгөний бо длогын т алаар т ухайн жилд б аримтлах үндс эн чиглэл б атлах т ухай;
/Энэ з аалт ад 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар нэмэлт ор уулсан/
12.2.16.алб ан тушаалтныг т омилох, чөлөөлөх т ухай;
12.2.17.М онгол У лсын Их Х ур лын чуу лганы ху ралдааны д эгийн тухай хуу лийн 16 .1-д заасан хуу ль тогтоомжийн төсөл;
/Энэ з аалтыг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
12.2.18.Үнд эсний аюулгүй байдлын т ухай хуу лийн 3.4.1, 3.4.3-т заасан асуу длаар болов сруулсан хуу ль тогтоомжийн төсөл;
/Энэ з аалтыг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
12.2.19.дипл омат харилцаа т огтоох т ухай;
/Энэ з аалтыг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
12.2.20.дипл омат төлөөлөгчийн г азрын түвшин, б айршлыг тогтоох т ухай;
/Энэ з аалтыг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
12.2.21.төрийн захирг ааны байгууллагын т огтолц оо, бүтцийн ерөнхий бүдүүв ч батлах т ухай;
/Энэ з аалтыг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
12.2.22.М онгол У лсын Их Х ур лын т ухай бо лон М онгол У лсын Их Х ур лын чуу лганы ху ралдааны д эгийн тухай;
/Энэ з аалтыг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
/Энэ заалтыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан./
12.2.23.онцг ой албан татв ар ног дуулах, хөнгөлөх, чөлөөлөх т ухай У лсын Их Х ур лын шийдвэрийн төсөл;
/Энэ з аалтыг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
12.2.24.энэ хуулийн 24.2-т заасны дагуу хуулийн давхардал, хийдэл, зөр члийг арилгах зорилг оор хэд хэдэн хуульд нэгэн зэрэг өөрчлөлт оруулах аар
болов сруулсан хуу ль тогтоомжийн төсөл.
/Энэ з аалтыг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
/Энэ хэсгийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуу лиар нэмсэн/
1
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
12.3.Энэ хуулийн 12.1.2-т заасан хууль тогт оомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судлах аргачлал дараах хууль тогт оомжийн төсөл болов сруулах ад
хамаарахгүй:
12.3.1.т ухайн асуу длыг гагцхүү хуу лиар зохицуу лахаар М онгол У лсын Үндс эн хуульд заасан;
12.3.2.М онгол Улсын ол он улсын гэрээгээр Монг ол Улс тух айн асуудлаар дотоо дын хууль тогт оомжид нэмэлт, өөр члөлт оруулах, шинээр болов сруулах аар
ту сг айлан үүрэг хүлээс эн;
12.3.3.энэ хуулийн 12.1.6-д заасан аргачлалын дагуу хийсэн үнэ лгээгээр тух айн хуулийг шинэчлэн найруулах, эсхүл өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох
зөв лөмж г арсан.
/Энэ хэсгийг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
13 дугаар зүйл.Х ууль т огтоомжийн х эрэгцээ, шаар длагыг урьдчилан тандан су длах
13.1.Хууль санаа члагч хуу ль тогтоомжийн төсөл бо лов сруулах хэрэгцээ, шаар длагыг энэ хуулийн 12.1.2-т заасан арг ачлалын дагуу т одор хойлно.
13.2.Энэ хуу лийн 12.1.2-т заасан арг ачлалаар дараах асуу длыг судалж, зөв лөмж гаргана:
13.2.1.М онгол У лсын Үндс эн хууль, Монгол У лсын о лон у лсын гэрээ, б усад хуу льд нийцэ х эсэхийг су длах;
13.2.2.т ухайн асуу длыг хуу ль тогтоомжоор з охицуу лах шаар длагатай эс эхийг т одор хойл ох;
13.2.3.т ухайн асуу длыг зохицуу лах эр х зүйн хэм хэмжээг т одор хойл ох;
13.2.4.з охицуу лах эр х зүйн хэм хэмжээний э ерэг болон сөрөг т алыг харьцуу лан судлах;
13.2.5.хүний эрх, эдийн засаг, нийгэм, байг аль орчинд үзүүлэ х үр нөлөөг урьдчилан тооц соны үндсэн дээр тух айн асуудлыг шийдвэр лэх үр дүнтэй
хувилб арыг тодор хойл ох;
13.2.6.шаар длагатай т охио лдо лд т ухайн асуу длаар бусад у лсын эр х зүйн зохицуу лалтын т алаархи судалгаа хийх.
/Энэ х эсгийг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан/
14 дүгээр зүйл.Х ууль т огтоомжийн төслийн үзэ л баримтлалын төсөл бо лов сруулах
14.1.Х ууль санаа члагч хууль тогт оомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судалсны, эсхүл хууль тогт оомжийн хэрэгжилтийн үр даг авар т үнэ лгээ хийсний
үндсэн дээр үзэ л баримт лалын төсөл бо лов сруулна.
/Энэ х эсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар нэмэлт ор уулсан/
14.2.Энэ хуу лийн 14.1-д заасан үзэ л баримт лалын төсөлд дараах асуу длыг тусг ана:
14.2.1.хуу ль тогтоомжийн төсөл бо лов сруулах бо лсон үнд эслэл, шаар длага;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
14.2.2.хуу ль тогтоомжийн з орилго, ерөнхий бүтэц, з охицуу лах харилцаа, х амрах хүрээ;
14.2.3.хууль тогт оомж батлаг дсаны дараа үүсч бо лох эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн үр дагавар, тэдгээрийг шийдвэрлэх талаар авч хэрэгжүүлэ х арг а
хэмжээний санал;
14.2.4.хуу ль тогт оомжийн төсөл Монг ол Улсын Үндсэн хуу ль, Монг ол Улсын ол он улсын гэрээ болон бусад хуультай хэр хэн уялдах, хуулийг хэрэгжүүлэ хэд
шинээр бо лов сруулах, хуу льд нэмэ лт, өөр члөлт ор уулах, хүчингүй бо лсонд т ооцох т ухай хуу ль тогтоомжийн т алаарх санал.
14.3.Энэ хуулийн 14.2.1-д заасан үндэслэ л, шаар длагад тух айн хууль тогт оомжийн төслийг болов сруулах болсон үнд эслэ л, шаар длагыг то дор хой тайлб арлаж
ту сг ана.
15 д угаар зүйл.Х ууль т огтоомжийн төслийн үзэ л баримтлалыг бат лах
15.1.Ерөнхийлөгч, У лсын Их Хур лын гишүүн өөрийн санаа члах хууль тогтоомжийн төслийн үзэ л баримт лалыг т одор хойлж, б атална.
15.2.Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хур лын гишүүн санаа члах хууль тогт оомжийн төслийн үзэл баримт лалын төслийг хууль зүйн асуудал эрхэлс эн Засгийн га зрын гишүүнд
хүргүүлж бо лно. Энэ тохио лдо лд хуу ль зүйн асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүн зөв лөмж гаргана.
15.3.Засгийн га зрын санаа члах хууль тогт оомжийн төслийн үзэл баримт лалын төслийг тух айн асуудлыг эрхэлс эн төрийн захиргааны төв байгуу ллага бо лов сруулж,
тух айн асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүн хуу ль зүйн асуудал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүнтэй х амтран батална.
15.4.Х ууль тогт оомжоор з о хицуу лах нийгмийн харилцаа нь Засгийн га зрын хэд хэ дэн гишүүний эрхлэ х асуу длын хүрээнд хамаар ч байв ал хуу ль тогт оомжийн төслийн
үзэл баримт лалын төслийг т ухайн асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүд хуу ль зүйн асуудал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүнтэй х амтран батална.
15.5.Төрийн захиргааны төв байгуу ллагын болов сруулсан санхүү, төсөв, та тв арын чиглэлээр х хуу ль тогт оомжийн төслийн үзэл баримт лалын төслийг тух айн асуу дал
эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүн санхүү, төсвийн бо лон хуу ль зүйн асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүдтэй х амтран батална.
15.6.О лон улсын гэрээ соёр хон батлах тух ай хуулийн төслийн үзэл баримт лалын төслийг тух айн гэрээгээр зо хицуу лах асуудлыг эрхэлс эн төрийн захиргааны төв
байгуу ллага болов сруулж, т ухайн асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүн г адаад хэргийн бо лон хуу ль зүйн асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүдтэй х амтран батална.
15.7.Х ууль зүйн асуу дал эрхэлс эн Засгийн га зрын гишүүн дараах нийгмийн харилцааг зо хицуу лсан хууль тогт оомжийн төслийн үзэл баримт лалын төслийг дангаар
батална:
15.7.1.төрийн б айгуулалт, эрүү, иргэний зэрэг салб арын бус нийт лэг харилцаа;
15.7.2.хуу лиар тогтоос он эр хлэх асуу длын хүрээнд х амаарах асуудал.
15.8.Тухайн асуудал эрхэлс эн Засгийн га зрын гишүүнээс ирүүлсэн хуу ль тогт оомжийн төслийн үзэл баримт лалын төслийг энэ хуулийн 15.3-15.6-д заасан Засгийн
га зрын гишүүн 30 х оногийн дотор хянан үзэж, дараах шийдвэрийн аль нэгийг г аргана:
15.8.1.төслийг д эмжиж хамтран б атлах;
15.8.2.төслийг дахин бо лов сруулах санал г аргаж, б уцаах;
15.8.3.т ухайн х арилцааг хуу лиар зохицуу лах шаар длагагүй т ухай дүгнэ лт гаргах.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
15.9.Энэ хуулийн 15.8.2, 15.8.3-т заасны дагуу хуу ль тогт оомжийн төслийн үзэл баримт лалын төслийг хянасан талаар хи санал, дүгнэлтэд үнд эслэ лийг то дор хой
заана.
15.10.Т ухайн асуудал эрхэлс эн Засгийн га зры н гишүүн хууль тогт оомжийн төслийн үзэл баримт лалын төслийг хамтран батлуу лах аар хууль зүйн асуудал эрхэлс эн
Засгийн га зрын гишүүн д хүргүүлэ хдээ хуу ль тогт оомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судалсан, эсхүл тух айн харилцааг зо хицуу лж байг аа хууль тогт оомжийн
хэрэгжилтийн үр даг авар т үнэ лгээ хийс эн тайланг х амт ирүүлнэ.
/Энэ зүйлийг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан/
16 д угаар зүйл.Х ууль т огтоомжийн төсөл бо лов сруулах
16.1.Х ууль т огтоомжийн төслийг үзэ л баримт лалд нь нийцүүлэн бо лов сруулна.
16.2.Х ууль т огтоомжийн төслийг энэ хуу лийн Дөрөвдүгээр бүлэг бо лон 12.1.1-д заасан арг ачлалын дагуу бо лов сруулна.
16.3.Х ууль тогт оомжийн төсөл болов сруулахдаа бусад хуульд оруулах нэмэ лт, өөр члөлт , тэ дгээрийг дагаж гарах шийдвэрийн төслийг хамт болов сруулж, хо лбог дох
тооц оо, су далгаа хийс эн байна.
16.4.Х ууль зүйн асуудал эрхэлс эн төрийн захирг ааны төв байгуу ллага хуу ль тогт оомжийн төсөл болов сруулах талаар төрийн захиргааны төв байгуу ллага бо лон
бусад б айгууллагад мэргэжил, арг а зүйн зөвлөгөө өгч бо лно.
17 дугаар зүйл.Х ууль т огтоомжийн төслийн үр нөлөөг үнэ лэх
17.1.Х ууль санаа члагч хуу ль тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг энэ хуу лийн 12.1.3-т заасан аргачлалын дагуу үнэ лнэ.
17.2.Энэ хуулийн 12.1.3-т заасан арг ачлалын дагуу хуу ль тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг дараах б айдлаар үнэлж, зөвлөмж гаргана:
/Энэ х эсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
17.2.1.хуу ль тогт оомжийн төсөл, эсхүл түүний зарим зүйл, заалтын зо хицуу лалтын практикт хэрэгжих боломж, харилцан уялдаа зэргийг тооц ож шинжилгээ
хийх;
17.2.2.хуу ль тогтоомжийн төслийн давх ардал, хийд эл, зөр члийг арилг ах;
17.2.3.хууль тогтоомжийн төслийг б атлан хэрэгжүүлснээр үүс эж болзошгүй, у рьдчилан т ооцоогүй үр даг аврыг тодор хойл ох.
17.3.Х ууль тогт оомжий н төслийг батлан хэрэгжүүлснээр гарах үр нөлөөг тооц соны үндсэн д ээр шаар длагатай бол тух айн хууль тогт оомжийн төсөл, эсхүл түүний
зарим зүйл, заалтыг дахин бо лов сруулна.
18 д угаар зүйл.Х ууль т огтоомжийг х эрэгжүүлэ хтэй хол бог дон гарах з ардлыг т ооцох
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
18.1.Х ууль тогт оомжийн төслийг баталснаар тух айн хууль тогт оомжийн үйлчлэх хүрээнд хамраг дах иргэн, хуулийн этгээ д, төрийн байгуу ллагын үйл ажиллаг аанд
үүсэх зар длын т ооцоог т ухай бүр г аргаж, зар дал, үр өгөөжийн х арьцааг энэ хуулийн 12.1.4-т заасан арг ачлалын дагуу т одор хойлно.
18.2.Энэ хуулийн 13 дугаар зүйлд заасны дагуу хууль тогт оомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судлах болон энэ хуулийн 51 дүгээр зүйлд заасны дагуу
хууль т огтоомжийн хэрэгжилтийн үр даг авар т үнэ лгээ хийхэ д энэ хуулийн 12.1.4-т заасан арг ачлалыг б аримталж бо лно.
/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
19 дүгээр зүйл.Х ууль т огтоомжийн төсөлд эр х зүйн дүгнэлт хийх
19.1.Засгийн га зрын санаачилсан хууль тогт оомжийн төсөл энэ хуульд заасан шаардлагыг ханг асан эсэхэ д хуу ль зүйн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны төв
байгуу ллага эрх зүйн дүгнэ лт хийнэ.
19.2.Хууль санаа члагчийн болов сруулсан хууль тогт оомжийн төсөл энэ хуульд заасан шаардлагыг ханг асан эсэхэ д Улсын Их Хур лын Тамгын га зар эрх зүйн дүгнэ лт
хийнэ .
/Энэ зүйлийг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар хүчингүй болсонд тооцсон/
20 дугаар зүйл.Засгийн га зрын санаачилсан х ууль т огтоомжийн төсөлд с анал авах, Засгийн га зрын хуралдаанаар х элэ лцүүлэ х
20.1.Төрийн захирг ааны төв байгууллагын бо лов сруулсан хуу ль тогтоомжийн төсөлд х олбог дох төрийн захирг ааны төв байгууллага 30 х оногийн до тор саналаа өгнө.
20.2.Энэ хуу лийн 20.1-д заасан хуг ацаанд саналаа ирүүлээгүй бо л тусг айлан өгөх саналгүй гэж үзнэ.
20.3.Төрийн захиргааны төв байгуу ллага болов сруулсан хууль тогт оомжийн төсөлдөө бусад төрийн захиргааны төв байгуу ллага болон хо лбог дох төрийн
байгуу ллагын саналыг авч, үнд эслэ лтэй гэж үзвэ л тух айн төсөлд ту сг ана. Төрийн захиргааны төв байгуу ллагын саналд тух айн асуу дал эрхэлс эн Засгийн га зрын гишүүн гарын
үс эг з урсан б айна.
20.4.Төрийн захиргааны төв байгуу ллага бо лов сруулсан хууль тогт оомжийн төслөө хууль тогт оомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судалсан, эсхүл
тух айн харилцааг зо хицуу лж байг аа хууль тогт оомжийн хэрэгжилтийн үр дагавар т үнэ лгээ хийсэн, хууль тогт оомжийн төслийн үр нөлөөг үнэлсэн, хууль тогт оомжийг
хэрэгжүүлэ хтэй хо лбог дон гарах зардлын тоо цоо хийс эн тайлангийн хамт хууль зүйн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны төв байгуу ллагад хянуу лахаар хүргүүлнэ. Хуу ль
тогт оомжийн төсөл төсвийн зардал нэмэг дүүлэ х, орлог о буу руу лах үр даг аврыг бий болгохоор бол санхүү, төсвийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны төв байгуу ллагад
хянуу лахаар хүргүүлнэ.
/Энэ х эсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
20.5.Х ууль тогт оомжийн төсөл энэ хуульд заасан шаардлагыг ханг аагүй бол хуу ль зүйн асуудал эрхэлс эн Засгийн га зрын гишүүн уг төслийг хо лбог дох төрийн
захирг ааны төв б айгууллагад үнд эслэл бүхий т айлбарын х амт буцаана.
/Энэ х эсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
20.6.Энэ хуулийн 20.5-д заасны дагуу хууль тогт оомжийн төслийг буцаасан то хио лдо лд төр ийн захирг ааны төв байгуу ллага тух айн төслийг дахин болов сруулж, хууль
зүйн асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны төв байгууллагад хянуу лахаар хүргүүлнэ.
20.7.С анхүү, төсвийн асуудал эрхэлс эн Засгийн га зрын гишүүн Засгийн га зрын санаа члах хуу ль тогт оомжийн төсөл төсвийн зардал нэмэг дүүлэ х, орлог о буу руу лах
эс эхийг хянаж, Засгийн г азрын ху ралдаанаар хэ лэлцүүлэ х болон У лсын Их Х уралд өргөн мэ дүүлэх зөвшөөрөл о лгоно.
/Энэ х эсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
20.8.Х ууль зүйн асуудал эрхэлс эн Засгийн га зрын гишүүн Засгийн га зрын санаачлах хууль тогт оомжийн төсөл энэ хуульд заасан шаардлагад нийц сэн эсэхийг
эцэслэн хянаж, Засгийн г азрын ху ралдаанаар хэ лэлцүүлэ х болон У лсын Их Х уралд өргөн мэ дүүлэх зөвшөөрөл о лгоно.
/Энэ х эсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
20.9.Г адаад хэргийн асуудал эрхэлс эн Засгий н га зрын гишүүн ол он улсын гэрээ соёр хон батлах тух ай хуулийн төслийг Засгийн га зрын хуралдаанаар хэлэ лцүүлэ х
болон У лсын Их Х уралд өргөн мэ дүүлэх зөвшөөрөл о лгоно.
20.10.Энэ хуу лийн 20.7-20.9-д заасан зөвшөөр лийг бичгээр үйлдэнэ.
20.11.Энэ хуулийн 20.10-т заасан зөвшөөр лийг авсны үндсэн дээр төрийн захиргааны төв байгуу ллага бо лов сруулсан хууль тогт оомжийн төслөө Засгийн га зрын
ху ралдаанаар хэ лэлцүүлэ хээр Засгийн г азрын Хэрэг эр хлэх газар т хүргүүлнэ.
20.12.Х ууль тогт оомжийн төслийг Засгийн га зрын хуралдаанаар хэлэ лцүүлэ хэд Монг ол Улсын Засгийн га зрын тух ай хуу лийн 29 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан
дэгийг б аримтална.
/Энэ хэсгийг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
21 дүгээр зүйл.Ерөнхийлөгч, У лсын Их Х ур лын гишүүний с анаачилсан х ууль т огтоомжийн төсөлд Засгийн га зрын санал, дүгнэ лтийг авах, Засгийн га зрын
хуралдаанаар х элэ лцүүлэ х
21.1.Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хур лын гишүүн санаачилсан хууль тогт оомжийн төслөө түүний үзэл баримт лал, танилцуу лга, хуу ль тогт оомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг
урьдчилан тандан судалсан, эсхүл тух айн харилцааг зо хицуу лж байг аа хуу ль тогт оомжийн хэрэгжилтийн үр даг авар т үнэ лгээ хийсэн, хууль тогт оомжийн төслийн үр нөлөөг
үнэ лсэн, хуу ль тогтоомжийг хэрэгжүүлэ хтэй х олбог дон г арах зар длын тооцоо хийс эн тайлангийн х амт санал, дүгнэ лт авахаар Засгийн г азар т хүргүүлнэ.
/Энэ х эсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар нэмэлт ор уулсан/
21.2.Засгийн га зрын Хэрэг эрхлэ х га зар хууль т огт оомжийн төслийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын гурв ан өдрийн дотор Засгийн га зрын санал, дүгнэлтийн төслийг
бэлтгүүлэ хээр хуу ль зүйн асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.
21.3.Х ууль зүйн асуудал эрхэлс эн төрийн захирг ааны төв байгуу ллага Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хур лын гишүүний санаачилсан хууль тогт оомжийн төслийг хүлээн
авсан өдрөөс х ойш ажлын гу рван өдрийн до тор Засгийн г азрын б усад гишүүн, х олбог дох б айгуу ллагад хүргүүлнэ.
21.4.Энэ хуулийн 21.3-т заасан байгуу ллага, алб ан тушаалт ан нь Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хур лын гишүүний санаачилсан хууль тогт оомжийн төсөлд өгөх саналыг
тух айн хуу ль тогтоомжийн төслийг хүлээн ав сан өдрөөс хойш ажлын 10 өдрийн до тор б элтгэж, хуу ль зүйн асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

21.5.Төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуу лийн 21.4-т заасан хуг ацаанд саналаа ирүүлээгүй бо л тусг айлан өгөх саналгүй гэж үзнэ.
21.6.Х ууль зүйн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны төв байгуу ллага Засгийн га зрын бусад гишүүнээс ирүүлсэн саналыг Засгийн га зрын санал, дүгнэлтийн төсөлд
ту сг ахдаа дараах зар чмыг баримтална:
21.6.1.зар чмын шинжтэй саналуу дыг нэг бүрчлэн томьёолох;
21.6.2.хэ л зүй, найр уулга, т омьёо ллын шинжтэй саналуу дыг багцлах.
21.7.Х ууль зүйн асуу дал эрхэлс эн төрийн захиргааны төв байгуу ллага энэ хуулийн 21.4-т заасан хугацаа өнгөрсөн өдрөөс хойш ажлын долоон өдрийн дотор Засгийн
га зрын санал, дүгнэ лтийн төслийг бэлтгэж, Засгийн г азрын Хэрэг эр хлэх газар т хүргүүлнэ.
21.8.Засгийн га зрын Хэрэг эрхлэ х га зар Засгийн га зрын санал, дүгнэлтийн төслийг энэ хуулийн 21.7-д заасны дагуу хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын долоон өдрийн
дотор Засгийн г азрын ху ралдаанаар хэ лэлцүүлнэ.
21.9.Энэ хуу лийн 21.7-д заасан Засгийн г азрын санал, дүгнэ лтийн төсөлд дараах асуу длыг тусг ана:
21.9.1.т ухайн хуу ль тогтоомжийн төсөл М онгол У лсын Үндс эн хууль, Монгол У лсын о лон у лсын гэрээ, б усад хуу льд нийцэж б айгаа эс эх;
/Энэ з аалт ад 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
21.9.2.т ухайн хуу ль тогтоомжийн төсөл б усад хуу ль тогтоомжт ой уялдсан эс эх;
/Энэ з аалтыг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар хүчингүй болсонд тооцсон/
21.9.3.тухайн хуу ль тогтоомжийн төсөл энэ хуу льд заасан шаардлагыг хангасан эс эх.
21.10.С анхүү, төсвийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны төв байгуу ллага Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хур лын гишүүний санаачилсан хууль тогт оомжийн төсөл нь
Төсвийн тог тв ор той байдлын тух ай хуу льд заасан төсвийн ту сг ай шаар длага, Төсвийн тух ай хуу льд заасан төсвийн бусад шаар длага, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндс эн
чиглэл, дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэг длийг ханг аж байг аа эсэх талаар х Засгийн га зрын санал, дүгнэлтийн төслийг бэлтгэж, энэ хуулийн 21.4-т заасан хугацаанд
хуу ль зүйн асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүнд хүргүүлнэ.
21.1 1.Засгийн га зар санал, дүгнэлтээ ажлын 30 өдрийн дотор хууль санаа члагчид хүргүүлнэ. Шаардлагатай то хио лдо лд хууль санаа члагчт ай то хиро лцон түүний
бичгээр өг сөн зөвшөөр лийг үндэслэн уг хуг ацааг сунгаж болно. Онц б айдал, дайн бүхий бо лон дайны б айдал, Гамшгаас хамгаалах т ухай хуу льд заасан б элэн б айдлын зэрэгт
шилжүүлс эн, ол он улсын хөл хорио т өв чин гарсан онцгой нөхцөлийн хугацаанд хууль санаа члагчаас тух айн нөхцөлийг арилгах, түүнийг даван туу лах тай хо лбоо той
санаа чилсан хуу ль, Улсын Их Х ур лын б усад шийдвэрийн төсөлд 72 цагийн до тор саналаа хүргүүлнэ.
/Энэ х эсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуу лиар нэмэлт ор уулсан./
21.12.Засгийн г азар энэ хуу лийн 21.11-д заасан хуг ацаанд саналаа ирүүлээгүй бо л тусг айлан өгөх саналгүй гэж үзнэ.
21.13.Засгийн га зар энэ хуулийн 21.1-д заасан хуу ль тогт оомжийн төсөл нь Монг ол Улсын Үндсэн хуу ль, Монг ол Улсын ол он улсын гэрээ, бусад хууль болон эрх зүйн
бо дл огод ни йцээгүй, энэ хуульд заасан шаардлагыг ханг аагүй гэсэн дүгнэ лт гарг асан то хио лдо лд уг дүгнэ лтийг хууль зүйн асуудал эрхэлс эн Засгийн га зрын гишүүн Улсын Их
Хур лын нэг дсэн ху ралдаанд заав ал танилцуу лна.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
21.14.У лсын Их Хур лаас шийдвэр гарг ахаар хуу ль тогт оомжид заасан болон Улсын Их Хур лын үйл ажиллаг аа, хуралдааны дотоо д зо хион байгуу лалтт ай хо лбоо той
хуу ль т огтоомжийн төсөлд Засгийн г азраас санал ав ахгүй байж болно.
/Энэ хэсгийг 2018 оны 6 д угаар сарын 29-ний өдрийн хуу лиар нэмсэн/
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ХУУЛИЙН ТӨС ЛИЙН ТӨРӨЛ, БҮТЭЦ, Х ЭЛБ ЭР, Э Х БИЧВЭР Т ТАВИХ ШААР ДЛАГА
22 дугаар зүйл.Х уулийн төслийн төрөл
22.1.Х уулийн төсөл дараах төрөлтэй б айна:
22.1.1.анхдагч хуулийн төсөл;
22.1.2.хуульд өөрчлөлт ор уулах хуу лийн төсөл;
22.1.3.хуу лийн шинэчилс эн найруулгын төсөл;
22.1.4.б агц хуулийн төсөл;
22.1.5.хуу ль хүчингүй бо лсонд т ооцох т ухай хуу лийн төсөл.
/Энэ заалтыг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
23 дугаар зүйл.Анхдагч х уулийн төсөл
23.1.Х ууль санаа члагч нийгмийн х арилцааны төлөв б айдал, тулг амдсан асуу длыг судалсны үндс эн дээр шинээр үүсс эн харилцааг хуу лиар зохицуу лах шаар длагатай,
эсхүл т ухайн нийгмийн х арилцааны эрх зүйн зохицуу лалтыг нарийв члан шинэ хуулиар зохицуу лах шаар длагатай гэж үзвэ л анхдагч хуу лийн төсөл бо лов сруулна.
24 дүгээр зүйл.Х уульд өөр члөлт ор уулах х уулийн төсөл
24.1.Нийгмийн харилца аны ту лг амдсан асуудлыг харг алзан тух айн хуульд нэмэ лт оруулах , хуу лийн зарим зүйл, заалтыг өөрчлөн найруулах, эсхүл то дор хой зүйл,
заалтыг хүчингүй бо лсонд т ооцох асуу длаар хуу льд өөрчлөлт ор уулах хуу лийн төсөл бо лов сруулна.
/Энэ х эсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
24.2.Х уулийн давхарда л, хийд эл, зөр члийг арилгах зорилг оор хэд хэ дэн хуу льд нэгэн зэрэг өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг Засгийн га зар санаа члан болов сруулж,
Улсын Их Х уралд өргөн мэ дүүлж болно. Энэ т охио лдо лд өөр члөлт ор уулж б айгаа хуу ль тус бүр д үзэл баримт лалыг т одор хойл ох шаар длагагүй.
24.3.Х уулийн өөр члөлтийг хуу лийн анхдагч э х бичвэрт оруулна.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
24.4.Т ухайн хуульд нэмэ лт оруулах бол “нэмэ лт оруулах тух ай", өөрчлөлт оруулах бол “өөр члөлт оруулах тух ай”, нэмэ лт, өөр члөлт аль алийг нь оруулах бол “нэмэ лт,
өөр члөлт ор уулах т ухай”, хуу лийн зүйл, заалтыг хүчингүй бо лгох бо л “хүчингүй бо лсонд т ооцох т ухай” гэж хуу лийн төслийг ялг авар тай нэр лэнэ.
/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
24.5.Х уульд өөр члөлт ор уулах хуу лийн төсөл нь дараах төрөлд хув аагдана:
24.5.1.хуу льд нэмэлт, өөр члөлт ор уулах т ухай;
24.5.2.хуу льд нэмэлт оруулах т ухай;
24.5.3.хуу льд өөрчлөлт ор уулах т ухай;
24.5.4.хуу лийн зүйл, хэс эг, заалтыг хүчингүй бо лсонд т ооцох т ухай.
/Энэ з аалт ад 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
24.6.Х уульд ор уулах өөр члөлтийг зөвхөн нэг хуу льд хамаар уулж хийх бөгөөд өөр члөлт орж байгаа хуу лийн нэр, зүйл, хэс эг, заалтын дуг аарыг тодор хой бичнэ.
24.7.Х уульд өөр члөлт ор уулах хуу лийн төсөлд зүйлийн г арчиг т авилгүйгээр зүйлийн агуу лгыг дугаарын хойноос шуу д бичнэ.
24.8.Хуулийн нэг зүйлд хэ д хэдэн өөр члөлт ор уулж б айгаа бо л өөр члөлт т ус бүрийг бие даасан заалт бо лгон тэмд эглэнэ.
24.9.Өөр члөлт оруулж байг аа зүйл, хэсэг, заалтын зарим нэр томьёо, үг хэллэгийг өөрчилсөн буюу хассанаар түүний утга агуу лга нэг мөр ойлгогдо хооргүй байв ал
түүнийг өөр члөн найруулна.
24.10.Хүчингүй бо лсонд т ооцож б айгаа хуу лийн төслийн заалт ад тухайн хуу лийн хүчингүй бо лсонд т ооцох бүх зүйл, хэс эг, заалтыг т усг ана.
24.1 1.Хэрэв хуулийн төсөлтэй хо лбог дон хэд хэдэн хуульд нэр томьёоны өөрчлөлт оруулах бол хуу ль бүрд оруулах өөрчлөлтийг ту сг асан нэг хуулийн төсөл
болов сруулж бо лно.
/Энэ х эсгийг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар хүчингүй болсонд тооцсон/
25 дугаар зүйл.Х уулийн шинэчил сэн найруулгын төсөл
25.1.Дараах т охио лдо лд хуу лийн шинэчилс эн найруулгын төсөл бо лов сруулна:
25.1.1.өмнө нь т ухайн хуу лийн нийт заалтын 50-аас д ээш хувьд нь нэмэлт, өөр члөлт орс он бол;
25.1.2.хуу льд нэмэ лт, өөр члөлт оруулсны улм аас хуулийн бүтэц, уялдаа алдагдахад хүрэ х, эсхүл тух айн хуулийн нийт заалтын 50-аас дээш хувьд нэмэлт,
өөр члөлт оро х бол;
25.1.3.хуу лийн үзэл баримт лалыг бүхэ лд нь өөрчлөхөд хүргэс эн нэмэлт, өөр члөлт оро х бол;
25.1.4.т ухайн хуулиар зо хицуу лж байг аа нийгмийн харилцааны төлөв байдал, агуулгад ихээ хэн өөрчлөлт гар ч, түүнтэй уялдуу лан хуулийг шинэчлэн батлах
шаар длагатай бо лсон.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
Хэв лэх
25.2.Х уулийн шинэчилс эн найруулгын төсөл бо лов сруулахдаа анхдагч хуу лийг хүчингүй болсонд т ооцох т ухай хуу лийн төслийг х амтад нь бо лов сруулна.
26 д угаар зүйл.Багц х уулийн төсөл
26.1.Х ууль санаа члагч тодор хой салб арын хоорондоо у ялдаатай хэ д хэдэн хуу лийн төслийг нэгэн зэрэг х амтад нь хэ лэлцүүлэ хээр багц хуу лийн төслийг бо лов сруулж,
өргөн мэ дүүлж бо лно. Энэ т охио лдо лд хуу ль тус бүрийн үзэ л баримт лалыг т одор хойлно.
/Энэ х эсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
26 дүгээр зүйл.Х ууль хүчингүй бо лсонд т ооцох тухай х уулийн төсөл
26 .1.Х ууль хүчингүй бо лсонд т ооцох т ухай хуу лийг хүчингүй бо лгосноор өмнө нь хүчингүй бо лсон хуу лийн үйл члэл сэргэ хгүй.
/Энэ зүйлийг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
27 дугаар зүйл.Х уулийг дагаж мөр дөх журмын з охицуу лалт
27.1.Хуулийг даг аж мөрдөх журмаар дараах асуу длыг зохицуу лна:
27.1.1.хуу ль бүхэлдээ, эсхүл хуу лийн тодор хой анги, хэс эг, бүлэг , зүйл, заалт хүчин төгөлдөр үйл чилж эхлэх нөхцөл;
27.1.2.хуу ль хэрэгжүүлэ хтэй х олбоо той з охион б айгуулалт, шилжилтийн үе ша тны бэлтгэ лийг х ангах, шинэ бүтэц, ажлыг гүйцэ тгэх нөхцөл;
27.1.3.өмнө үйлчилж байсан хууль, эрх зүйн зо хицуу лалтын дагуу үүссэн харилцаа, иргэн, хуулийн этгээ дийн эрх, үүргийг шинэ хуулийн дагуу хэрхэн
хамг аалах, хүлээн зөвшөөрөх, б аталг ааж уулах, өөр члөх, хүчингүй бо лсонд т ооцох бо лон сөрөг үр даг аврыг арилгах нөхцөл, арг а зам, хариуцлагыг з охицуу лах хэ лбэр;
27.1.4.хуу ль үйлчилж э хэлс энтэй х олбоо той алив аа зардал, нөхөх о лгов ор, х охир лыг нөхөн төлөх нөхцөл;
27.1.5.өмнөх хуу ль, эрх зүйн з охицуу лалт, тэдгээрийн зарим хэс эг хүчин төгөлдөр үйл члэх тодор хой нөхцөл, т охио лдо л;
27.1.6.хуу ль буцаж үйл члэх онцг ой тохио лдо л.
28 д угаар зүйл.Х уулийн төслийн бүтэц, х эл бэр
28.1.Х уулийн төсөл дараах бүтэцтэй б айна:
28.1.1.хуулийн төслийн г арчиг;
28.1.2.хуу лийн төслийн бүтцийн үндс эн нэгж болох зүйл;
28.1.3.зүйлийн до тор х хэс эг;
1
1
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

28.1.4.хэсгийн дотор х заалт;
28.1.5.заалтын до тор х д эд заалт;
28.1.6.шаар длагатай бо л бүлэг , дэд бүлэг , хэсэг, д эд хэс эг, анги.
28.2.Х уулийн төслийн бүтэц дараах шаар длагыг хангасан б айна:
28.2.1.зүйл нь х оорондоо уялдаа холбоо, д эс дараалал бүхий, агуу лгыг товч илэр хийлсэн гарчиг , нэг дсэн дуг аартай б айх;
28.2.2.бие даасан санаа бүрийг зүйлд т усг ах;
28.2.3.бие даасан санаа нь хэ д хэдэн өгүүлб эрээр илэр хийлэгдэж б айвал зүйлийг хэс эгт хуваах;
28.2.4.заалт нь аль бо лох нэг өгүүлб эрээс бүрдсэн б айх;
28.2.5.зүйлүүдийг с эдвээр нь бүлэг лэж, бүлгийг хэс эг, ангид нэгтгэж бо лно.
28.3.Хуулийн төслийн бүтцийг дараах дарааллаар б айрлуулна:
/Энэ х эсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
28.3.1.хуу лийн төслийн г арчиг;
28.3.2.нийт лэг хэм хэмжээ т огтоож б айгаа зүйлийг нэгтгэс эн “ерөнхий анги”, эсхүл “нийт лэг үндэслэл” гэс эн бүлэг , хэсэг;
28.3.3.нэр т омьёоны тайлбар;
28.3.4.т усг айлсан хэм хэмжээ т огтоож б айгаа зүйлийг нэгтгэс эн тусг ай “анги”, эсхүл агуу лгаар нь бүлэг , хэсэг бо лгос он эр х зүйн хэм хэмжээ;
28.3.5.иргэн, хуу лийн этгээдээс үйл ажиллаг аа явуулах ж урам, тэ дгээрийн эр х, үүрэг;
28.3.6.онцгойлон үзэ х нөхцөл б айдал;
28.3.7.хариуцлаг а тогт оож б айгаа хэм хэмжээ;
28.3.8.хуу лийг дагаж мөрдөх журмын з охицуу лалт;
28.3.9.шаар длагатай бо л хууль хүчин төгөлдөр бо лох т ухай хэм хэмжээ;
28.3.10.б усад зүйл.
28.4.Х уулийн төслийн г арчиг дараах зүйлээс бүр дэнэ:
28.4.1.“М онгол У лсын хуу ль” гэсэн толг ой;
28.4.2.хуу лийг баталсан он, сар, өдөр /араб т оогоор бичнэ/;
28.4.3.хуу лийг баталсан г азар /х от/-ын нэр;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

28.4.4.агуулгыг товч, т одор хой илэр хийлсэн хуу лийн нэр.
28.5.Энэ хуу лийн 28.4.4-т заасан хуу лийн нэрийг дан том үсгээр бичих бөгөөд дараах төрөлтэй б айна:
28.5.1.тухайлсан нь: “… тух ай” гэсэн үгээр төгсгөнө. /АШИГТ МАЛТМА ЛЫН ТУХАЙ, МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГА ЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭ ЛТ ОРУУЛАХ
ТУХАЙ г .м/
28.5.2.оноос он нь: “…-ийн хуу ль” гэдэг үгээр төг сгөнө. /ИРГЭНИЙ ХУУ ЛЬ, АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУ ЛЬ г.м/
28.6.Х уулийн төслийн бүтцийн хэсгийг дараах б айдлаар дугаарлана:
28.6.1.анги, хэсгийг ром т оогоор, эсхүл бичгээр;
28.6.2.бүлгийг бичгээр;
28.6.3.зүйлийг араб т оогоор, ар д нь “дүгээр”, эсхүл “дуг аар” зүйл гэж бичгээр /1 дүгээр зүйл. г .м/;
28.6.4.зүйлийн дотор х хэсгийг б аруун т алдаа цэгтэй араб т оогоор /1.1. г .м./;
28.6.5.зүйлийн до тор х хэсгийн до тор х заалтыг б аруун т алдаа цэгтэй араб т оогоор /1.1.1. г .м/;
28.6.6.заалтын до тор х д эд заалтыг үсгээр /1.1.1.а. г .м/.
28.7.Зохицуулах харилцааны онцл огоос х амаар ч шаар длагатай т охио лдо лд хуу лийн төслийн бүтцийн хэсгийг дараах б айдлаар дугаарлаж бо лно:
28.7.1.зүйлийг дугаар лахдаа зүйлийн дугаарын өмнө нь бар уун талдаа цэгтэй тух айн бүлгийн дугаарыг араб тоог оор бичиж, ард нь “дүгээр”, эсхүл “дугаар”
гэж бичгээр /1.1 дүгээр зүйл. г .м/;
28.7.2.хэсгийг баруун т алдаа цэгтэй араб т оогоор /1. г .м./;
28.7.3.хэсгийн до тор х заалтыг б аруун т алдаа цэгтэй араб т оогоор /1.1. г .м/;
28.7.4.заалтын до тор х д эд заалтыг үсгээр /1.1.а. г .м/.
28.8.Хуульд нэмэ лт, өөр члөлт ор уулах т ухай хуу лийн төслийн заалтыг дараах дарааллаар б айрлуулна:
28.8.1.хуу льд нэмэлт оруулах;
28.8.2.хуу лийн зарим зүйл, хэс эг, заалтыг өөр члөн найруулах;
28.8.3.хуу лийн зарим нэр т омьёо, үг, өгүүлбэрийг өөр члөх;
28.8.4.хуу лийн зарим үг , өгүүлбэрийг хасах;
28.8.5.зүйл, хэс эг, заалтыг хүчингүй бо лсонд т ооцох;
28.8.6.шаар длагатай бо л хуулийг даг аж мөрдөх хугацаа.
28.9.Нэмэ лт, өөр члөлт ор уулах т ухай хуу лийн төслийн зүйл до тор х заалтыг б аруун т алдаа х аалт бүхий араб т оогоор дуг аарлана /1/ г .м/.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
28.10.Х уульд шинээр нэмэгдэх зүйл нь анхдаг ч эх бичвэрийн тух айн зүйл заалт аас салшгүй утга агуу лгатай бол дуг аарыг тэмдэглэ хд ээ бар уун дээ д өнцөгт нь жижиг
араб т оогоор дуг аарлана /52 дүгээр зүйл г .м/.
29 дүгээр зүйл.Х уулийн төслийн э х бичвэрийн агуу лгад тавих нийтлэг шаардлага
29.1.Хуулийн төслийн агуу лга дараах нийт лэг шаардлага ханг асан б айна:
29.1.1.М онгол У лсын Үндс эн хууль, Монгол У лсын о лон у лсын гэрээнд нийц сэн, б усад хуу ль, үндэсний аюу лгүй байдлын үзэ л баримт лалтай уялдсан б айх;
29.1.2.тухайн хуу лиар зохицуу лах нийгмийн х арилцаанд хамаарах асуу длыг бүрэн тусг асан б айх;
29.1.3.т ухайн хуу лиар зохицуу лах нийгмийн х арилцааны хүрээнээс х альсан асуудлыг тусг ахгүй б айх;
29.1.4.т ухайн хуулиар зо хицуу лах нийгмийн ха рилцаанд үл хамаарах хуульд нэмэ лт, өөр члөлт оруулах буюу хүчингүй болсонд тооц ох тух ай заалт ту сг ахгүй
байх;
29.1.5.зүйл, хэс эг, заалт нь х оорондоо зөр чилгүй байх;
29.1.6.хэм хэмжээ т огтоог оогүй, т унхагласан шинжтэй б уюу нэг удаа хэрэгжүүлэ х заалт тусг ахгүй б айх;
29.1.7.б усад хуулийн заалтыг давхардуу лан заахгүйгээр шаардлагатай бол түүнийг эш та тах, энэ то хио лдо лд эшлэ лийг то дор хой хийж, хуулийн нэр болон
хэв лэн нийтэ лсэн алб ан ёсны э х сурвалжийг бүрэн гүйцэ д заасан байх;
29.1.8.тухайн хуулиар зо хицуу лах нийгмийн харилцаа, хуулийн үйлчлэх хүрээ, эрх зүйн харилцаанд оролцогч хүн, хуулийн этгээ дийн эрх, үүрэг ,
зо хицуу лалтад удирдлаг а болгох, х аргалзан үзэ х нөхцөл б айдал, нийтийн эр х зүйн этгээдийн чиг үүрэг , эрх хэмжээ, тэ дгээрийг бие лүүлэх журам;
29.1.9.шаар длагатай то хио лдо лд эрх зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн этгээ дэд хүлээ лгэх хариуцл агын төрөл, хэмжээ, хуулийн хүчин төгөлдөр болох хуг ацаа, хууль
буцаан хэрэг лэх т ухай заалт , хуулийг даг аж мөрдөх журмын з охицуу лалт, бусад хуу лийн зүйл, заалтыг хүчингүй бо лсонд т ооцох, х асах заалт;
29.1.10.шаар длагатай то хио лдо лд бусад хуульд нэмэлт, өөр члөлт оруулах болон хууль хүчингүй болсонд тооц ох тух ай дагалдах хуулийн төслийг
болов сруулсан б айх;
29.1.11.хуулийн төсөл нь хуу лийн зорилг о гэс эн зүйлтэй байж болох бөгөөд зорилг од ту с хуу лиар ханг ахаар зорьж байг аа иргэний үндсэн эрх, бэхжүүлэ х
үндсэн зар чим, хүрэ х үр дүнг т усг ана.
30 д угаар зүйл.Х уулийн төслийн х эл зүй, найр уулгад тавих нийт лэг шаардлага
30.1.Хуулийн төслийн хэ л зүй, найруулга дараах нийт лэг шаардлагыг хангасан б айна:
30.1.1.М онгол У лсын Үндс эн хууль, бусад хуу льд хэрэг лэсэн нэр т омьёог хэрэг лэх;
30.1.2.нэг нэр т омьёогоор өөр өөр ойлг олтыг илэр хийлэхгүй б айх;
30.1.3.үг хэ ллэгийг монг ол хэ л бичгийн дүрэмд нийцүүлэн х оёрдмо л утг агүй т овч, т одор хой, ойлг охо д хялб араар бичих;
1
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
30.1.4.хүч ор уулсан нэр т омьёо хэрэг лэхгүй б айх;
30.1.5.жинхэнэ нэрийг г анц тоон д ээр хэрэг лэх.
30.2.Хэ лний бодл огын үнд эсний зөвлөлийн дэргэ д хуу ль зүйн нэр томьёог шинжлэх ухааны үндэслэ лтэй оноон тогт оох, жиг длэн хэвшүүлэ х, нэр томьёо той
х о лбог дсон асуу длаар зөв лөмж гаргах чиг үүрэг бүхий Х ууль зүйн хэ лний салб ар зөвлөл ажиллана.
30.3.Хууль зүйн хэ лний салб ар зөвлөлийн бүрэ лдэхүүн, ажиллах ж урмыг хуу ль зүйн бо лон с оёлын асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүд х амтран батална.
30.4.Х уулийн төсөлд дараах т охио лдо лд нэр т омьёоны т айлбар хийнэ:
30.4.1.нэр т омьёо нь олон утг атай бо л;
30.4.2.нэр т омьёо нь өргөн утг атай бөгөөд түүнийг нарийв члан тодор хойл ох шаар длагатай бо л;
30.4.3.шинээр бий бо лсон ойлг олт б уюу нэр т омьёо нь нийтэ д ойлгомжгүй бо л.
30.5.Хуулийн төсөлд дараах т охио лдо лд г адаад хэ лний нэр т омьёо хэрэг лэж болно:
30.5.1.уг нэр т омьёог оноосон нэр монгол хэ лэнд б айхгүй бо л;
30.5.2.уг нэр т омьёог олон у лсын хэмжээнд нийт лэг хэрэглэж хэвшс эн бол;
30.5.3.уг нэр т омьёог Монгол У лсын о лон у лсын гэрээнд хэрэг лэж байгаа бо л.
30.6.Нэр томьёо нь нэг утг а агуу лгаар нийт хуулийн хэмжээнд хэрэглэгдэх бо л түүний то д ор хойл олтыг уг хуу лийн “Нийтлэг үндэслэ л” гэс эн бүлэгт оруулан заана.
Хуу лийн төсөлд т одор хойл олт өг сөн хэ д хэдэн нэр т омьёо б айгаа бо л тэдгээрийг “Х уулийн нэр т омьёоны тодор хойл олт” гэс эн гарчигт ай зүйлд нэгтгэнэ.
30.7.Нэр томьёо нь то д ор хой утга агуу лгаар зөвхөн нэг бүлэг , зүйл, хэсэг, заалтын хүрээнд хэрэг лэгдэх бо л түүний то дор хойл олт , тайлб арыг хо лбог дох бүлэг , зүйл,
хэс эг, заалтын до тор б айрлуулж бо лно.
/Энэ х эсгийг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан/
31 дүгээр зүйл.Х уулийн төсөлд т овчл ол х эрэглэ х
31.1.Х уулийн төсөлд ол он дахин давтаг даж байг аа нэг ойлг олт , нэр томьёог хэд хэдэн үгээр илэрхийлэ х то хио лдо лд тэдгээрийг цөөн үгээр хэрэглэх зорилг оор
тов чл ол хэрэг лэнэ.
31.2.Дараах т охио лдо лд т овчл ол хэрэг лэхгүй:
31.2.1.хуу лийн нэр, бүлэг , зүйлийн гарчигт;
31.2.2.т ухайн үг о лон у даа дав таг даагүй бо л;
31.2.3.бусад хуу льд хэрэг лэсэн нэр т омьёотой андуу рахуйц байгаа бо л.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
Хэв лэх
32 д угаар зүйл.Х уулийн төсөлд эшлэ л хэрэглэ х
32.1.Х уулийн давхардал, зөрчил гарах аас сэргийлэ х, ойлг ож хэрэг лэхэд хялб ар болгох зорилг оор өөр хуульд байг аа, эсхүл тух айн хуульд нэгэнт ту ссан асуудлыг
дахин ду рдах бо л эшлэ л хэрэг лэнэ.
32.2.Хуульд б усад хуу лиас эшлэ л хийхдээ тухайн заалтыг э х бичвэрээр нь хуу лбарлахыг х ориглоно.
33 д угаар зүйл.Х уулийн төслийн танилцуу лга
33.1.Хууль санаа члагч хуу лийн төслийн т анилцуулга б элтгэнэ.
33.2.Х уулийн төслийн т анилцуулгад дараах мэ дээ ллийг т усг ана:
33.2.1.хуу лийн төслийн ерөнхий агуу лга, з охицуу лах харилцаа, хуу лийн төсөлд т усг асан зар чмын шинжтэй з охицуу лалтын т алаар;
/Энэ заалтыг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан/
33.2.2.т ухайн х арилцааг у рьд нь хууль, эрх зүйн б усад ак таар з охицуу лж ирс эн байдал;
33.2.3.хуу лийн төслийг бо лов сруулах тай х олбог дуулан хуу ль санаа члагчаас ав ч хэрэгжүүлс эн арга хэмжээ;
33.2.4.хуу лийн төслийг о лон нийтээр хэ лэлцүүлс эн дүн;
33.2.5.г адаад орны т уршлаг а, бусад су далгаа, шинжилгээний т айлангийн дүгнэлт.
34 дүгээр зүйл.О лон у лсын гэр ээ соёрхон бат лах тухай х уулийн төсөлд тавих нэ мэлт шаар длага
34.1.Олон т алт о лон у лсын гэрээ с оёрхон б атлах т ухай хуу лийн төсөлд т ухайн гэрээний хянан б аталг ааж уулсан монг ол хэ лээр х орчуулгыг х авсарг ана.
34.2.О лон талт ол он улсын гэрээний орчуу лгыг тух айн гэрээгээр зо хицуу лах асуудлыг эрхэлс эн төрийн захиргааны төв байгуу ллага хариуцан гүйцэтгэж, гадаад
хэргийн бо лон хуу ль зүйн асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны төв байгууллага эрхлэх асуу длын хүрээнд уг ор чуулгыг хянан б аталг ааж уулна.
34.3.Х оёр талт ол он улсын гэрээг талуу д то хиро лцсоны үндсэн дээр гадаад улсын хэлээр үйлдс эн бол тух айн гэрээг соёр хон батлах тух ай хуулийн төсөлд энэ
хуулийн 34.1, 34.2-т заасан шаар длага нэгэн адил үйл чилнэ.
34.4.Гадаад улс, ол он улсын байгуу ллага, га даад улсын болон ол он улсын банк, санхүүгийн байгуу ллагаас авах зээл, ту сламжийн талаар х ол он улсын гэрээг
орчуу лах, ор чуулгыг хянан б аталг ааж уулах үүргийг т ухайн асуу длыг эрхэлс эн төрийн захирг ааны төв байгууллага хүлээнэ.
34.5.О лон улсын гэрээг соёр хон баталснаар Монг ол Улсын хуульд нэмэ лт, өөр члөлт оруулах, эсхүл хууль шинээр батлах шаар длагатай то хио лдо лд тух айн хуулийн
төслийг х амт болов сруулна.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
ТАВ ДУГ ААР БҮЛЭГ
УЛСЫН ИХ ХУР ЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ БО ЛОВСРУУЛАХ, ӨРГӨН МЭ ДҮҮЛЭХ
35 дугаар зүйл.У лсын Их Х ур лын т огтоолын төслийн э х бичвэрт тавих шаар длага
35.1.Монгол У лсын Их Х ур лын т огтоол /цаашид “Т огтоол” гэ х/-ын төсөл дараах шаар длагыг хангасан б айна:
35.1.1.М онгол У лсын Үндс эн хуульд нийц сэн, б усад хуу ль болон М онгол У лсын о лон у лсын гэрээний заалтт ай уялдсан б айх;
35.1.2.хуу лийн заалтыг дав тахгүй б айх;
35.1.3.х ариуцлагын хэм хэмжээ заахгүй б айх.
36 дугаар зүйл.Т огтоолын төслийн бүтэц
36.1.Т огтоолын төсөл дараах бүтэцтэй б айна:
36.1.1.тогтоолын төслийн г арчиг;
36.1.2.шаар длагатай бо л тэмд эглэ х хэс эг;
36.1.3.т огтоох хэс эг;
36.1.4.шаар длагатай бо л урьд г аргасан шийдвэрийг хүчингүй бо лсонд т ооцох т ухай хэс эг;
36.1.5.шаар длагатай бо л тогт оол хүчин төгөлдөр бо лох хуг ацаа.
36.2.Т огтоолын төслийн г арчиг дараах хэсгээс бүр дэнэ:
36.2.1.“М онгол У лсын Их Х ур лын т огтоол” гэс эн толг ой;
36.2.2.б аталсан он, сар, өдөр /араб т оогоор бичнэ/;
36.2.3.т огтоол б аталсан г азар /х от/-ын нэр;
36.2.4.т огтоолын нэр. Т огтоолын нэр нь “… т ухай” гэж төг сөнө.
36.3.Тогтоолын төслийн тэмд эглэ х хэс эгт уг т огтоол г арах бо лсон үнд эслэл, шаар длага, эсхүл хуу лийн заалтыг үнд эслэсэн байна.
36.4.Т огтоолын төслийн т огтоох хэс эгт уг т огтоолоор шийдвэр лэх асуу длыг энгийн, ойлг омжтой байдлаар т омьёолж бичнэ.
36.5.Тогтоолын төслийн бүтцийн үндс эн нэгж нь заалт байх бөгөөд шаардлагатай т охио лдо лд түүнийг д эд заалт ад хувааж бо лно.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
36.6.Т огтоол хав сралтт ай байж болох бөгөөд энэ тух ай заалтыг “… -ыг хав сралт аар бата лсуг ай.”, эсхүл “…-ыг 1, 2, 3 дуг аар хав сралт аар ту с ту с баталсуг ай” гэж
томьёо лно.
36.7.Тогтоолын хав сралтын эхний хуудасны бар уун дээ д буланд “Монг ол Улсын Их Хур лын … оны … дуг аар тогт оолын хав сралт”, эсхүл “Монг ол Улсын Их Хур лын …
оны … дуг аар тогтоолын … дуг аар хавсралт” гэж заана.
36.8.Т огтоолын төслийн заалтыг дараах б айдлаар дугаарлана:
36.8.1.заалтыг б аруун т алдаа цэгтэй араб т оогоор /1. гм/;
36.8.2.заалтын до тор х д эд заалтыг б аруун т алдаа х аалт бүхий араб т оогоор /1/ гм/.
37 д угаар зүйл.Т огтоолын төслийг өргөн м эдүүлэ х
37.1.Хууль санаа члагч тогтоолын төслөө энэ хуу лийн 41.1-д заасан ж урмын дагуу өргөн мэ дүүлнэ.
37.2.Тогтоолын төсөлд энэ хуу лийн 40.1-д заасан б аримт бичгийг хавсарг асан б айна.
37.3.Тогтоолын төсөлд х авсарг ах баримт бичиг нь алб ан хэрэг хөтлөлтийн нийт лэг шаардлагыг хангасан б айна.
37.4.Энэ хуу лийн 37.1, 37.2 дахь хэс эг нь энэ хуулийн 6.2, 6.3-т х амаарахгүй.
ЗУРГ ААДУГ ААР БҮЛЭГ
ХУУ ЛЬ Т ОГТООМЖИЙН ТӨС ЛИЙГ ОЛОН НИЙТЭЭР Х ЭЛЭ ЛЦҮҮЛЭ Х, САНА Л АВ АХ
38 дугаар зүйл.Х ууль т огтоомжийн төслийн х элэ лцүүлэг з охион байгуу лах
38.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хуу ль санаа члагч хууль тогт оомжийн төслийг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэ хээс өмнө ол он нийтийн хэлэ лцүүлэг зо хион
б айгуу лж, холбог дох ма териалыг б аримтжуу лан хуу ль тогтоомжийн төслийн бүр дүүлбэрт х авсарг ана.
/Энэ х эсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
38.2.Х ууль санаа члагч албан ёсны цахим хуудсандаа хууль тогт оомжийн төсөл, түүний үзэл баримт лал, хууль тогт оомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан
су далсан, эсхүл тух айн харилцааг зо хицуу лж байг аа хууль тогт оомжийн хэрэгжилтийн үр даг авар т үнэ лгээ хийсэн, хууль тогт оомжийн төслийн үр нөлөөг үнэлсэн, хууль
тогт оомжийг хэрэгжүүлэ хтэй х олбог дон г арах зар длын тооцоог хийс эн тайланг б айршуулж, хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх хуг ацааг тодор хой заана.
/Энэ х эсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
38.3.Х ууль, Монг ол Улсын ол он улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 38.2-т заасан хугацаа 15-аас доошгүй хоног байна. Энэ хугацаанд иргэн, хуулийн
этгээ д саналаа бичгээр өгөх бөгөөд х олбог дох э тгээ д гарын үс эг зурж б аталг ааж уулсан б айна.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
/Энэ х эсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
38.4.Х ууль санаа члагч энэ хуу лийн 38.3-т заасны дагуу ирүүлс эн саналыг харгалзан үзнэ.
38.5.О лон нийтийн хэ лэлцүүлгийг дараах хэ лбэрээр яв уулна:
38.5.1.бичгээр санал ав ах;
38.5.2.уулзалт, хэлэлцүүлэг з охион б айгуулах;
38.5.3.санал асуу лга яв уулах;
38.5.4.о лон нийтийн цахим сүлжээгээр хэ лэлцүүлэг яв уулах;
38.5.5.б усад хэ лбэр.
38.6.Х ууль санаа члагч ол он нийтийн хэлэ лцүүлгийн хугацаа дууссан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хуулийн төсөлд ту сг асан болон ту сг аагүй саналын тов ъёгийг
бэлтгэн алб ан ёсны цахим хуу дсандаа байршуулна.
38.7.Хууль санаа члагчи йн болов сруулж байг аа хуу ль тогт оомжийн төслийн үндэсний аюулгүй байдлын үүднээс хуулиар нууцад хамаар уулсан асуудалт ай хо лбоо той
хэсгээр о лон нийтийн хэ лэлцүүлэг з охион б айгуулахгүй.
38.8.Х уульд өөрөөр зааг аагүй бол энэ хуу лийн 12.2-т заасан хуу ль тогтоомжийн төсөлд о лон нийтийн хэ лэлцүүлэг з охион б айгуулахгүй б айж болно.
/Энэ хэсгийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуу лиар нэмсэн , э нэ хэсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
39 дүгээр зүйл.Төрийн байгуу ллагаас санал авах
39.1.Хууль санаа члагч санаа чилж байгаа хуу ль тогтоомжийн төсөлдөө түүнийг хэрэгжүүлэ х, хяналт тавих үүрэг бүхий х олбог дох б усад б айгууллагаас санал авна.
39.2.Төрийн захиргааны төв байгуу ллага хуу ль тогт оомжийн төсөлд харьяа болон хо лбог дох мэргэжлийн байгуу ллагын саналыг авч нэгтгэн хууль санаа члагчид
хүргүүлж бо лно.
39.3.Засгийн га зрын санаачилсан хууль тогт оомжийн төсөлд ту сг асан асуудал нь Улсын Их Хур лаас байгуу лдаг төрийн байгуу ллагын эрхлэ х асуу длын хүрээнд
хамаарах бо л тухайн б айгууллагаас санал авна.
39.4.Энэ хуу лийн 39.1, 39.3-т заасан саналыг бичгээр үйлд энэ.
ДОЛОО ДУГ ААР БҮЛЭГ
ХУУ ЛЬ Т ОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛ ӨРГӨН МЭ ДҮҮЛЭХ
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
40 дүгээр зүйл.Х ууль т огтоомжийн төслийн бүр дүүлбэр
40.1.У лсын Их Х уралд өргөн мэ дүүлэх хууль тогтоомжийн төсөлд дараах б аримт бичгийг хавсарг ана:
40.1.1.хуу ль тогтоомжийн төслийг өргөн мэ дүүлэх тухай хуу ль санаа члагчийн алб ан бичиг;
40.1.2.хууль тогт оомжи йн төслийн үзэл баримт лал, танилцуу лга, хуу ль тогт оомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг тандан судалсан, эсхүл хууль тогт оомжийн
хэрэгжилтийн үр даг авар т үнэ лгээ хийс эн, хууль тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг үнэ лсэн, хуу ль тогтоомжийг хэрэгжүүлэ хтэй х олбог дон г арах зар длын тооцоо хийс эн тайлан;
/Энэ з аалт ад 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
40.1.3.даг алдаж өөр члөлт оруулах хуу ль тогтоомжийн төсөл;
40.1.4.о лон улсын гэрээ соёр хон батлах тух ай хуулийн төсөлд энэ хуулийн 34 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу хянан баталг ааж уулсан ол он улсын
гэрээний монг ол хэ лээр х орчуулга;
40.1.5.хуу ль тогтоомжийн төсөл б атлаг дсан т охио лдо лд түүнийг хэрэгжүүлэ хтэй х олбог дон г арах зар длын тооцоо, ав ах арг а хэмжээний санал;
/Энэ заалтыг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар хүчингүй болсонд тооцсон/
40.1.6.Ерөнхийлөгч, У лсын Их Хур лын гишүүний өргөн мэ дүүлэх хууль тогтоомжийн төслийн т ухайд Засгийн г азрын санал, дүгнэ лт;
40.1.7.Засгийн га зрын өргөн мэдүүлэ х хуу ль тогт оомжийн төслийн тух айд энэ хуулийн 20.7-20.9-д заасны дагуу санхүү, төсвийн, гадаад хэргийн болон хуу ль
зүйн асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүний бичгээр өг сөн зөвшөөрөл;
40.1.8.энэ хуу лийн 15.2-т заасны дагуу хууль тогт оомжийн төслийн үзэл баримт лалын төслийг хууль зүйн асуудал эрхэлс эн Засгийн га зрын гишүүнд
хүргүүлс эн тохио лдо лд хуу ль зүйн асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүний зөв лөмж;
/Энэ заалтыг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан/
40.1.9.энэ хуу лийн 40.1.1-40.1.8-д заасан б аримт бичгийн цахим хувь;
40.1.10.энэ хуулийн 38.6-д заасан саналын т овъёг .
40.2.Энэ хуу лийн 40.1-д заасан б аримт бичиг нь албан хэрэг хөтлөлтийн нийт лэг шаардлагыг хангасан б айна.
40.3.М онгол Улсын Их Хур лын чуулганы хура лдааны дэгийн тух ай хуулийн 46.1-д заасан Хөтөлбөр болон Үндс эн чиглэлийн хэрэгжилт , мөн хуулийн 47.2-т заасан
тайлан нь энэ хуу лийн 40.2-т заасан шаар длагыг хангасан б айна.
/Энэ хэсгийг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
40.4.Хууль тогт оомжийн төслийн бүрдүүлб эрийн цахим хувийг үйлдэх, баталг ааж уулах, хүлээ лцэх журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлс эн Засгийн га зрын гишүүн
батална.
/Энэ х эсгийн д угаарт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
41 дүгээр зүйл.Х ууль т огтоомжийн төслийг У лсын Их Х уралд өргөн м эдүүлэ х
41.1.Хууль санаа члагч хуу ль тогтоомжийн төслийг У лсын Их Хур лын дарг ад өргөн мэ дүүлнэ.
41.2.Хууль санаа члагч энэ хуулийн 40 дүгээр зүйлд заасны дагуу хууль тогт оомжийн төслийн бүрдүүлб эрийг ханг аж, хууль тогт оомжийн төслийг Улсын Их Хур лын
дарг ад өргөн мэ дүүлэхээс өмнө У лсын Их Хур лын Т амгын г азрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарг ад хүргүүлнэ.
41.3.Улсын Их Хур лын Тамгын га зрын Ерөнх ий нарийн бичгийн дарга хуу ль тогт оомжий н төслийг 72 цагийн дотор энэ хуулийн 40.1, 40.2-т заасан шаардлагыг
ханг асан эс эхийг хянаж, шаар длага хангуу лах арг а хэмжээ ав ах, мөн хугацаанд шаар длага ханг аагүй бо л хууль санаа члагчид б уцаана.
41.4.Улсын Их Хур лын Тамгын га зрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга энэ хуулийн 40.1, 40.2-т заасан шаардлагыг ханг асан төслийг Улсын Их Хур лын даргад
танилцуу лж, Улсын Их Х ур лын дарг ад өргөн мэ дүүлэхээр т овлос он хуг ацааг хуу ль санаачлагчид алб ан бичгээр мэ дэг дэнэ.
/Энэ зүйлийг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан/
НАЙМД УГААР БҮЛЭГ
ХУУ ЛЬ Т ОГТООМЖИЙН С АН БҮРДҮҮЛЭХ, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ НИЙТ ЛЭХ, О ЛОН НИЙТЭ Д СУРТА ЛЧЛАХ
/Энэ бүлгийн г арчгийг 2017 оны 5 дуг аар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөр чилсөн/
42 д угаар зүйл.Х ууль т огтоомжийн ал бан ёсны э х
42.1.Монгол Улсын Их Хур лын чуулганы хуралдааны дэгийн тух ай хуу льд заасны дагуу ёсчилс он Улсын Их Хур лын Тамгын га зар т хадг алах хууль тогт оомжийн хувийг
албан ёсны э х гэнэ.
42.2.Хууль тогт оомжий н төслийн бүрдүүлб эр, хууль тогт оомжийн төслийг Улсын Их Хур лы н Байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэ лцэ х үе
ша танд бүр дүүлсэн баримт бичгийг б айнга хадг ална.
42.3.Х ууль т огтоомжийн ар хивын нэгж бүр дүүлэх журмыг У лсын Их Х ур лын Т амгын г азрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарг а батална.
43 д угаар зүйл.Х ууль т огтоомжийг нийт лэх
/Энэ зүйлийн г арчигт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
43.1.Х ууль т огтоомжийг У лсын Их Хур лын Т амгын г азар “Төрийн мэ дээ лэ л” эмхэ тгэлд нийтэ лнэ.
/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
43.2.М онгол У лсын о лон у лсын гэрээ с оёрхон б атлах т ухай хуу лийг соёрхон б аталсан гэрээний х амт “Төрийн мэдээ лэ л” эмхэ тгэлд нийтэ лнэ.
/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
Хэв лэх
43.3.“Х ууль т огтоомжийн эмхэ тгэл”-д нийтэ лсэн хуу ль тогтоомж алб ан ёсны э хтэйгээ зөр чилдсөн тохио лдо лд алб ан ёсны э хийг баримтална.
/Энэ хэсгийг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар хүчингүй болсонд тооцсон/
44 дүгээр зүйл.Х ууль т огтоомжийг хүргэ х
44.1.Улсын Их Х ур лын Т амгын г азар хуу ль тогтоомжийн алб ан ёсны эхээс хуулбарласан хувийг х олбог дох төрийн б айгууллагад хүргүүлэ х ажлыг зохион б айгуулна.
44.2.Х ууль т огтоомжийн алб ан ёсны эхээс хуулбарлан хүргүүлс эн хувийг хүлээж ав сан төрийн байгууллага хуу ль тогтоомжийн санг бүр дүүлнэ.
44.3.Энэ хуулийн 44.2-т заасан хууль тогт оомжийн сан бүрдүүлэ х, сист емчлэн ангилж, хууль тогт оомжийн хувийн хэрэг хөтлөх журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлс эн
Засгийн г азрын гишүүн б атална.
45 д угаар зүйл.Х ууль т огтоомжийн с ан бүрдүүлэх
45.1.Хууль зүйн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны төв байгуу ллага мэ дээ лэ л, лав лагаа өгөх зорилг оор Монг ол Улсын хүчин төгөлдөр хууль тогт оомжийн нэгдсэн
санг цаасан бо лон цахим хэ лбэрээр бүр дүүлэх, хууль тогтоомжийг сист емчлэх ажлыг х ариуцан з охион б айгуулна.
45.2.Энэ хуу лийн 45.1-д заасан санд М онгол У лсын о лон у лсын гэрээ с оёрхон б атлах т ухай хуу лийг соёрхон б аталсан т ухайн гэрээний х амт оруулна.
45.3.Х ууль т огтоомжийн цахим санг хуу ль зүйн асуудал эрхэлс эн төрийн захирг ааны төв байгууллагын эр х зүйн мэдээ ллийн алб ан ёсны цахим хуу дсанд байршуулна.
46 дугаар зүйл.Х ууль т огтоомжийг о лон нийтэ д суртал члах
/Энэ зүйлийн г арчигт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
46.1.Х ууль тогт оомжий г ол он нийтэ д суртал члах ажлыг Улсын Их Хур лын хо лбог дох Байнгын хороо Улсын Их Хур лын Тамгын га зар тай хамтран зо хион байгуу лж
болно.
/Энэ х эсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
46.2.Ерөнхийлөгчөөс санаа чилсан хууль тогтоомжийг о лон нийтэ д суртал члах ажлыг Ерөнхийлөгчийн Т амгын газар з охион б айгуулж бо лно.
/Энэ х эсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
46.3.Засгийн га зар, хо лбог дох төрийн захиргааны төв байгуу ллага, бүх шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга хуу ль тогт оомжийг өөрийн бүрэн эрх, чиг
үүргийн дагуу х арьяалах салбар, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд о лон нийтэ д суртал члах ажлыг з охион б айгуулна.
/Энэ х эсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
ЕС ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ХУУ ЛЬ Т ОГТООМЖИЙН Х ЭРЭГЖИЛТИЙГ З ОХИОН Б АЙГУУЛАХ НИЙТ ЛЭГ ЖУРАМ
47 д угаар зүйл.Х ууль т огтоомжийн х эрэгжилтийг з охион байгуу лах нийтлэг арга х эмжээ
47.1.У лсын Их Хур лаас баталсан хууль тогт оомжийг хүлээн авсан даруйд Засгийн га зры н Хэрэг эрхлэ х га зар хяналтын хувийн хэрэг нээж, харьяалах хүрээний
асуудал эр хэлс эн Засгийн г азрын гишүүнд хүргүүлнэ.
48 д угаар зүйл.Х уулиар т усгайлан эр х олгосны дагуу нийтээр дагаж мөр дөх хэм х эмжээ т огтоосон акт гаргах
48.1.Х уульд т усг айлан зааж эр х олгосноос б усад т охио лдо лд нийтээр даг аж мөрдөх хэм хэмжээ т огтоос он эр х зүйн ак т гарг ахыг х ориглоно.
48.2.Х уульд нийцээгүй, эсхүл хуу лиар олгос он эр хийг хэ трүүлэн г аргасан нийтээр даг аж мөрдөх хэм хэмжээ т огтоос он эр х зүйн ак тыг дагаж мөрдөхгүй.
48.3.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол нийтээр даг аж мөр дөх хэм хэмжээ тогт оос он эрх зүйн акт гарг ах эрх хуу лиар олг ос он этгээ д уг эрхээ бусдад шилжүүлэ хийг
хориг лоно.
/Энэ зүйлийг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар хүчингүй болсонд тооцсон/
АРАВ ДУГ ААР БҮЛЭГ
ХУУ ЛЬ Т ОГТООМЖИЙН Х ЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНА ЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ
49 дүгээр зүйл.Хууль т огтоомжийн х эрэгжилтийн хяналт шинжилгээ, үнэ лгээ хийх нэгж
49.1.Улсын Их Хурал, Засгийн га зар хууль тогт оомжийн хэрэгжилтэ д хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх байнгын тогт олц оог бүрдүүлж, хо лбог дох бүтцийн нэгжийг
ажиллуулна.
49.2.Улсын Их Хур лаас хийх хууль тогт оомжийн хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээг Улсын Их Хур лын хо лбог дох Байнгын хороо, Улсын Их Хур лын Тамгын
га зар х амтран хэрэгжүүлнэ.
49.3.Засгийн г азраас хийх хуу ль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ, үнэ лгээг холбог дох төрийн захирг ааны төв байгууллага хэрэгжүүлнэ.
49.4.Х ууль т огтоомжийн хэрэгжилтэ д хөндлөнгийн байгууллагаар хяналт шинжилгээ, үнэ лгээ хийлгэх буюу х амтарч бо лно.
49.5.У лсын Их Хурал, Засгийн га зрын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний бүтцийн нэгж нь хууль тогт оомжийн хэрэгжилтийн эерэг , сөрөг үр дагаврын талаар х хяналт
шинжилгээний дүнг хуу ль санаачлагчид т огтмол мэдээ лнэ.
49.6.Энэ хуулийн 49.5-д заасан хууль тогт оомжийн хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээний дүнд үндэслэн хууль тогт оомжийн зорилгын түвшин ханг алтгүй, хууль
тогт оомжийн үзэ л баримт лалд заасан үр дүнд хүр ч чадахгүй тохио лдо лд хуу ль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр даг аврын үнэлгээг хийнэ.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
49.7.Х ууль тогт оомжийн хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмжийг хэрэгжүүлэ х арг а хэмжээг тух айн төрийн захиргааны төв байгуу ллага зо хион
б айгуу лна.
49.8.Х ууль т огтоомжийн з охицуу лах харилцааны онцл ог, асуу длаас х амааран хуу ль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ, үр даг аврын үнэлгээ хийхд ээ хууль
тогт оомжийг бүтнээр нь, эсхүл зарим зүйл, заалтыг с онгож бо лно.
50 дугаар зүйл.Х ууль т огтоомжийн х эрэгжилтийн хяналт шинжилгээ
50.1.Х ууль т огтоомжийн хэрэгжилтэ д хяналт шинжилгээг дараах чиг лэлээр хийнэ:
50.1.1.хуу ль тогтоомжийн з орилгыг хангаж б айгаа түвшинг т одор хойл ох;
50.1.2.хуу ль тогтоомжийн үзэ л баримт лалд т одор хойлс он үр дүнд хүрэ х байдлыг т огтоох.
50.2.Х ууль т огтоомжийн хэрэгжилтэ д хийх хяналт шинжилгээг энэ хуу лийн 12.1.5-д заасан аргачлалын дагуу хийнэ.
51 дүгээр зүйл.Х ууль т огтоомжийн х эрэгжилтийн үр дагаврын үнэ лгээ
51.1.Хууль т огтоомжийн хэрэгжилтийн үр даг аврын үнэлгээ хийх арг ачлал дараах агуу лгыг хамаарна:
51.1.1.хуу ль тогтоомжийн хэрэгжилтийн явц дахь о лолтыг б ата тг ах;
51.1.2.хуу ль тогт оомжи йн хэрэгжилтийн бодит байдалд дүн шинжилгээ хийж, гар ч байг аа хүндрэ л, бэр хшээ лтэй асуудал, нийгэмд үзүүлж байг аа эерэг , сөрөг
байдлыг т одор хойл ох;
51.1.3.з охист ой, үр дүнтэй хэрэгжих, хэрэгжүүлэ х боломжит хувилб арыг тодор хойл ох.
51.2.Х ууль т огтоомжийн хэрэгжилтийн үр даг авар т хийх үнэ лгээг энэ хуу лийн 12.1.6-д заасан арг ачлалын дагуу хийнэ.
51.3.Энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол хуу ль тогт оомжийн хэрэгжилтийн үр даг авар т хийх үнэлгээг тух айн хууль тогт оомжийг дагаж мөр дсөнөөс хойш 5 жил тут амд
хийх бөгөөд шаар длагатай т охио лдо лд д ээрх хуг ацаанаас өмнө хийж бо лно.
/Энэ хэсгийг 2017 оны 5 д угаар сарын 12-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
52 дугаар зүйл.Х ууль т огтоомжийн х эрэгжилтийн хяналт шинжилгээ, үнэ лгээний дүнг хэлэ лцэ х
52.1.Х ууль тогт оомжийн хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүнг Улсын Их Хурал, Засгийн га зар жилд нэг удаа тогтмо л хэлэ лцэж хууль тогт оомжийн
хэрэгжилтийг эрчимжүү лэх, хуу ль тогт оомжид зо хих нэмэ лт, өөр члөлт оруулах, хууль тогт оомжийг хооронд нь уялдуу лах, хууль тогт оомжийг системчлэн ко дифик аци хийх,
шинээр хуу ль тогтоомжийн төсөл бо лов сруулах зэрэг арг а хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
52.2.Улсын Их Хурал хууль тогт оомжийн төслийг хэлэ лцэн батлахдаа тух айн хууль тогт оомжийн ач хо лбог дол, зо хицуу лалтын онцлогийг харг алзан шаардлагатай бол
уг хуу ль тогтоомжийн хэрэгжилтэ д хяналт шинжилгээ, үнэ лгээ хийж, дүнг танилцуулах хугацаатай үүргийг Засгийн г азар т өгч бо лно.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
АРВ АННЭГ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
БУС АД ЗҮЙЛ
53 д угаар зүйл.Х ууль хүчин төгөлдөр бо лох
53.1.Энэ хуу лийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс э хлэн дагаж мөрдөнө.
/Энэ хэсэгт 2016 оны 2 д угаар сарын 4-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
МОНГ ОЛ У ЛСЫН ИХ ХУР ЛЫН ДАРГА З.ЭНХБО ЛД

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

НҮҮР ХУУ ДАС / ЭР Х З ҮЙН АКТ / МЭ ДЭЭ / СУРГ АЛ Т / МЭ ДЛЭГИЙН САН / БАЙГУУ ЛЛ АГ А / НОМ / ТУ СЛ АМ Ж

Зохиогчийн эр х хуулиар хамгаалаг дсан © 2015.
ЦАХИМ ХУУ ДСЫГ Х ӨГЖҮҮЛСЭН
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

ХОЛБОО БАРИХ
Хаяг: Улаанбаатар -46, Чингэлтэй дүүрэг, Чингис хааны талбай-7
Утас: 976-11312513  Факс: 976-11315735
И-мэйл: info@legalinfo.mn

ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД
Монгол Улсын хууль (755)
Улсын Их Хурлын тогтоол (1989)
Монгол Улсын олон улсын гэрээ (585)
Ерөнхийлөгчийн зарлиг (186)
Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр (281)
Улсын дээд шүүхийн тогтоол (177)
Засгийн газрын тогтоол (4644)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Сайдын тушаал (774)
Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал (237)
УИХ-аас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй
адилтгах албан тушаалтны шийдвэр (89)
Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр (368)
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж (24)
Төрийн зарим чиг үүргийг хууль болон гэрээний
үндсэн дээр хэрэгжүүлж буй байгууллагууд (3)
Зөвлөл, хороо, бусад байгууллага (137)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD