Law on Non-Governmental Organizations

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


Хуу ль зүйн акт Нэмэ лт өөр члөлт Жагсаалтр уу Буцах
Үндсэн нүүр > Монг ол У лсын хуу ль > ТӨРИЙН Б УС БАЙГУУ ЛЛАГЫН ТУХАЙ
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХАЙХ

МОНГ ОЛ У ЛСЫН ХУУ ЛЬ
1997 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдөр

Улаанб аатар х от

ТӨРИЙН Б УС БАЙГУУ ЛЛАГЫН ТУХАЙ
Хайх
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD 

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
Хэв лэх
НЭГ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТ ЛЭГ ҮНДЭС ЛЭЛ
1 дүгээр зүйл.Х уулийн з орилт
Энэ хуу лийн зорилт нь Үндс эн хууль болон Монг ол Улсын ол он улсын гэрээгээр то дор хойлс он хүний эрхийг хэрэгжүүлэ х зорилг оор иргэд эвлэ лд эн нэгдэх, төрийн бус
б айгуу ллагыг үүсгэн б айгуулах бо лон төрийн б ус б айгуу ллагын үйл ажиллаг аатай х олбог дсон х арилцааг з охицуу лахад оршино.

2 дугаар зүйл.Төрийн б ус байгуу ллагын т ухай х ууль т огтоомж
1.Төрийн бус байгуу ллагын тух ай хууль тогт оомж нь Монг ол Улсын Үндсэн хууль, Хуу лийн этгээ дийн улсын бүртгэлийн тух ай хууль, энэ хууль болон тэдгээр тэй
нийцүүлэн г аргасан хуу ль тогтоомжийн б усад ак таас бүр дэнэ.
/Энэ х эсэгт 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуу лиар нэмэлт ор уулсан/
2.М онгол У лсын о лон у лсын гэрээнд энэ хуу льд зааснаас өөрөөр заасан бо л олон у лсын гэрээний заалтыг даг аж мөрдөнө.
3 дугаар зүйл.Х уулийн үйл члэх хүр ээ
1.Энэ хуу ль нам, үйлдвэр чний эвлэл, сүм хийд ээс бусад төрийн б ус б айгуу ллагад хамаарна.
2.Энэ хууль М онг ол Улсын нутаг дэв сгэр дээр байгуу лагдан үйл ажиллаг аагаа явуулдаг ол он улсын болон бусад улсын төрийн бус байгуу ллага, тэдгээрийн салбар,
төлөөлөгчийн г азар т нэгэн адил х амаарна.
4 дүгээр зүйл.Х уулийн нэр т омьёо
Энэ хуу льд хэрэг лэсэн дараахь нэр т омьёог дор дурдсан утг аар ойлг оно:

1/”төрийн бус байгуу ллага” гэж иргэ д, төрийн байгуу ллага / хуу ль тогт оох, гүйцэ тгэх, шүүх эрх мэ длийг хэрэгжүүлэ х байгуу ллага/-аас бусад хуулийн этгээ дээс
нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонир хо л, үзэл бо длын үүднээс сайн дурын үндсэн дээр байгуу лагдан үйл ажиллаг аагаа төрөөс хараа т бус, өөрийгөө удир дах зарчмаар
явуулдаг ашгийн төлөө б ус б айгуу ллагыг;
2/”нийгэмд үйл чилд эг төрийн бус байгуу ллага” гэж соёл, ур лаг , бо лов сро л, хүмүүжил, шинжлэх ух аан, эрүүл мэнд, спорт, байг аль орчин, орчин ахуйн хөгжил,
хүний эр х, хүн амын т одор хой бүлэг , давхаргын эр х ашгийг х амгаалах, энэр лийн зэрэг чиг лэлээр нийгмийн т усын т улд үйл ажиллаг аа явуулдаг төрийн б ус б айгуу ллагыг;
3/”гишүүдд ээ үйл чилд эг төрийн бус байгуу ллага” гэж өөрийн гишүүдэд үйл чилд эг, тэ дний хууль ёсны ашиг сонир хлыг хамг аалах үндсэн зорилг отой, нийгэмд
үйлчилд эгээс б усад төрийн б ус б айгуу ллагыг .
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
5 д угаар зүйл.Төрийн б ус байгуу ллага байгуу лах, оролцох эр х
1.Монгол улсын иргэн, төрийн байгуу ллагаас бусад хуулийн этгээ д төрийн байгуу ллагаас зөвшөөрөл авахгүйгээр өөрсдийн ашиг сонир хо л, үзэ л бо длын үүднээс
дангаараа б уюу хамтран төрийн б ус б айгуу ллага байгуу лах эр хтэй.
2.Төрийн б ус б айгуу ллага байгуу лах иргэ дийн эрхийг хуу ль бусаар хязг аарлахыг х ориглоно.
3.Төрийн б ус б айгуу ллагад алб адан ор уулахыг х ориглоно.
4.Төрийн б ус б айгуу ллагад эв лэлд эн нэг дсэний төлөө хүнийг ялг авар лан г адуурхах, эр х, эрх чөлөөг нь хязг аарлахыг х ориглоно.
5.Төрийн б ус б айгуу ллагын үйл ажиллаг аа нь олон түмэнд ил т од б айх б а түүний гишүүд бо лон иргэ д хэн ч т ухайн б айгууллагын т айлантай танилцаж бо лно.
6.Монгол Ул сын нутаг дэв сгэр т хуу ль ёсоор байнг а оршин суугаа гадаадын иргэд, харъяал алгүй хүмүүс Монг ол Улсын хууль, ол он улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй
бол энэ хуу льд заасан ж урмын дагуу төрийн б ус б айгуу ллага байгуу лах б уюу төрийн б ус б айгуу ллагад эв лэлд эн нэг дэж бо лно.
6 дугаар зүйл.Төрийн б ус байгуу ллагыг үүсгэн байгуу лсанд т ооцох
Үүсгэн байгу улагчдаас төрийн бус байгуу ллага байгуу лах тух ай шийдвэр гарг аж байгуу ллагы н дүрмийг баталснаар төрийн бус байгуу ллагыг үүсгэн байгуу лсанд тооц ох бөгөөд
улсын бүр тгэлд бүр тгүүлснээр хуу лийн этгээдийн эр х эдэлнэ.

7 д угаар зүйл.Төрийн б ус байгуу ллагыг татан б уулгах
1.Төрийн б ус б айгуу ллагыг дүрэмд заасан з орилгоо бүрэн хэрэгжүүлж дуу ссан болон дүрэмд нь заасан б усад үнд эслэлээр т атан б уулгаж бо лно. Ийнхүү т атан б уулгах
тух ай шийдвэрийг төрийн б ус б айгуу ллагын эр х барих б айгууллага гарг ана.
2.Татан бууг дах төрийн бус байгуу ллагын зо хих төлбөрийг хийсний дараа үлдсэн эд хөрөнгийг ижил төстэй зорилг о бүхий төрийн бус байгуу ллагад шилжүүлэ х, хэрэв
тийм төрийн б ус б айгуу ллага байхгүй бо л зорилг од нь нийц сэн үйл ажиллаг аанд зарцуулна.
3.Төрийн бус байгуу ллагын эрх бүхий байгуу ллага нь түүнийг та тан буу лгасан тух ай шийдвэрээ 21 хоногийн дотор нийтэ д мэ дээ лж улсын бүртгэлийн асуудал
эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагад бичгээр ирүүлэ х бөгөөд энэхүү шийдвэрийг үнд эслэн улсын бүр тгэлээс х асна.
/Энэ хэсэгт 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
8 д угаар зүйл.Төрийн б ус байгуу ллагыг ал бадан татан б уулгах
1.Төрийн б ус б айгуу ллагыг дор ду рдсан үнд эслэлээр шүүх алб адан татан б уулгана:
1/дүрмийнхээ з орилгод нийцээгүй үйл ажиллаг аа явуулсан;
2/хуу ль тогтоомж ноцт ой, эсхүл у даа дараа зөр чсөн.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
2.Шүүхийн шийдвэрээр албадан та тан бууг дсан төрийн бус байгуу ллагын эд хөрөнгийн асуудлыг энэ хуулийн 7 дуг аар зүйлийн 2 дахь хэсэг, 25 дуг аар зүйлийн 3 дахь
хэс эгт заасан ж урмын дагуу шийдвэр лэнэ.
9 дүгээр зүйл.Төрөөс төрийн б ус байгуу ллагатай харилц ах
1.Төрөөс төрийн б ус б айгуу ллагын хуу ль ёсны эрхийг хамгаална.
2.Төрийн б ус б айгуу ллага нь төрөөс х араат бус б айна.
3.Төрийн б айгууллага төрийн б ус б айгуу ллагын үйл ажиллаг аанд санхүүгийн болон б усад хэ лбэрийн д эмжлэг үзүүлж бо лно.
4.Төрийн байгууллагын үйл ажиллаг аатай х олбог дсон төрийн бо лон алб аны нууцад үл х амаарах мэдээ лэ л төрийн б ус б айгуу ллагад нээ лттэй б айна.
/2016 оны 12 д угаар сарын 01-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
5.Х ууль тогт оох, гүйцэ тгэх эр х мэ длийн байг ууллаг аас гарг ах шийдвэрийн төсөл болов сруулах, хэрэгжүүлэ х үйл ажиллаг аанд саналыг нь үнд эслэн төрийн бус
б айгуу ллагыг оро лцуулж бо лно.
6.Төрийн б ус б айгуу ллага төрийн б айгууллагаас г аргасан шийдвэрийн т алаар байр сууриа илэр хийлж мэ дэг дэл хийж бо лно.
ХОЁР ДУГ ААР БҮЛЭГ
ТӨРИЙН Б УС БАЙГУУ ЛЛАГАД Т АВИХ ЕРӨНХИЙ ШААР ДЛАГА
10 дугаар зүйл.Төрийн б ус байгуу ллагын дүр эм
Төрийн б ус б айгуу ллагын дүрэмд дор ду рдсан зүйлийг т усг ана:

1/төрийн б ус б айгуу ллагын нэр, х аяг;
2/төрийн бус б айгуу ллагыг үүсгэн б айгуулсан он,сар, өдөр;
3/төрийн б ус б айгуу ллагын з орилго;
4/төрийн б ус б айгуу ллагын бүтэц, хяналтын т огтолц оо;
5/у дир дах зөв лөлийн эр х хэмжээ;
6/удир дах зөв лөлийн бүрэ лдэхүүний доо д, дээд хязг аар;
7/удир дах зөв лөлийн гишүүдийг с онгох, чөлөөлөх ж урам, бүрэн эр хийн хугацаа;
8/удир дах зөв лөлийн жилд ху ралдах хурлын т ооны доо д хязгаар;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
9/у дир дах зөв лөлийн ху ралдааныг хүчинтэйд т ооцох ирц;
10/у дирдах зөв лөлийн ху ралдаанаас шийдвэр г аргах ж урам;
11/төрийн б ус б айгуу ллагыг өөр члөн байгуулах, т атан б уулгах нөхцөл, ж урам, энэ т охио лдо лд хөрөнгийг хэр хэх т ухай;
12/дүрэмд нэмэ лт, өөр члөлт ор уулах үнд эслэл, журам.
1 1 дүгээр зүйл.Төрийн б ус байгуу ллагын у дирдах байгуу ллага
1.Гишүүнчлэ лгүй төрийн б ус б айгуу ллагын эр х барих б айгууллага нь у дирдах зөв лөл байна. У дирдах зөв лөл нь дараахь бүрэн эр хийг хэрэгжүүлнэ:
1/дүрэмд нэмэлт, өөр члөлт ор уулах;
2/төрийн б ус б айгуу ллагыг өөр члөн байгуулах, т атан б уулгах;
3/б айгуу ллагын жилийн төсөв б атлах;
4/гүйцэ тгэх захир лыг сонгох, чөлөөлөх, т айланг хэлэлцэ х;
5/төрийн б ус б айгуу ллагын өмч хөрөнгийг захиран зарцуу лах талаар гүйцэ тгэх захир лын эрх, хэмжээг т огтоох;
6/төрийн б ус б айгуу ллагын ажлын алб аны бүтэц, зохион б айгуулалт, түүний төсвийг б атлах;
7/дүрэмд заасан б усад бүрэн эр х.
2.Гишүүнчлэ лтэй төрий н бус байгуу ллагын дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол түүний эрх барих байгуу ллага нь энэ зүйлийн 1 дэх хэс эгт заасан бүрэн эрх бүхий удир дах
зөвлөл б айна.
3.Удир дах зөв лөл нь т аваас доошгүй с ондгой тооны гишүүд ээс бүрдэнэ.
4.У дир дах зөв лөлийн гишүүн нь үүргээ гүйцэ тгэх явцад г аргасан зар длын нөхөн төлбөрөөс б усад цалин, алив аа шагнал авахгүй.
12 дугаар зүйл.У дирдах зөв лөлийн дарга, гүйцэ тгэх захир лын бүр эн эрх, хариуцлага
1.Дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол удир дах зөвлөлийн дарга нь төрийн бус байгуу ллагыг гадаад, дотоо до д төлөөлөх, удир дах зөвлөлийн хуралдааныг даргалах, удир дах
зөвлөлийн шийдвэрийг үнд эслэн гүйцэтгэх захиралт ай гэрээ байгуулах зэрэг бүрэн эр хтэй б айна.
2.Гүйцэ тгэх захирал дор ду рдсан бүрэн эр хийг хэрэгжүүлнэ:
1/удир дах зөв лөлөөс о лгос он эр х хэмжээний хүрээнд төрийн б ус б айгуу ллагыг төлөөлөх, өмч хөрөнгийг захиран зарцуу лах;
2/хууль, гэрээнд заасан б усад бүрэн эр х.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
3.Гүйцэ тгэх захир лын эдлэ х эрх, хүлээ х үүрэг , хариуцлагын хэмжээ, хязгаар, хариуцлаг аас чөлөөлөх үндэслэ л, хөлс, урамшуу лал зэрэг асуудлыг гэрээгээр
зо хицуу лна.
4.Гүйцэ тгэх захирал нь өөрийн бүрэн эр хийн хугацаа дуу ссан нөхцөлд шинээр гүйцэ тгэх захир лыг сонгох хүр тэл алб ан үүргээ хэвээр гүйцэ тгэнэ.
5.Төрийн бус байгуу ллагын гишүүн, удир дах зөвлөлийн гишүүн, ажилтны хууль бус үйл ажиллаг ааны улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж, байгуу ллагад учирсан хо хиро л,
түүнээс үүс эх х ариуцлагыг төрийн б ус б айгуу ллага хүлээ хгүй.
13 дугаар зүйл.У дирдах зөв лөлийн шийдвэр гаргах жу рам
1.Удир дах зөв лөлийн гишүүд /цаашид “гишүүн” гэ х/ аливаа асуу длыг шийдвэр лэхэд тэгш эр хтэй б айна.
2.Удир дах зөв лөл нь хувь хүний асуу длыг нууцаар, бусад асуу длыг илээр санал ху раах зарчмаар шийдвэр лэнэ.
3.Удир дах зөв лөлийн хуралдаанаар шийдвэрлэх асуу длаар гишүүн сонир хлын зөрчилтэй байв ал тух айн гишүүн энэ тух айг аа тайлб арлаж санал хураалт анд
оролцохгүй. У дирдах зөв лөлийн ху ралдаан дарг алагч сонирхлын зөр чилтэй байвал ху ралдааныг өөр гишүүн дарг ална.
14 дүгээр зүйл.Удирдах зөв лөлийн х уралдааны тэ мдэглэл
Удир дах зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэ лд тух айн хуралдаанаар хэлэ лц сэн асуу дал, баталсан шийдвэр, нууц санал хураалтыг тоог оор, ил санал хураалтыг нэрээр гарг асан
дүн, с онирхлын зөр чилтэй холбог дсон т айлб ар, гарах шийдвэрийн т алаар зарчмын өөр саналт ай гишүүний тайлбар зэргийг тэмд эглэнэ. Г ишүүн т айлбараа бичгээр г аргана.

ГУР АВДУГ ААР БҮЛЭГ
ТӨРИЙН Б УС БАЙГУУ ЛЛАГЫГ БҮР ТГЭХ
/Энэ бүлгийг 2003 оны 5 дуг аар сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй бол сонд тооцсон/
ДӨРӨВ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ТӨРИЙН Б УС БАЙГУУ ЛЛАГЫН С АНХҮҮЖИЛТ
19 дүгээр зүйл.Төрийн б ус байгуу ллагын ор лог о
Төрийн б ус б айгуу ллагын ор лог о нь дараахь э х үүсвэрээс бүр дэж бо лно:

1/гишүүний т атв ар, х андив;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
Хэв лэх
2/иргэ д, аж ахуйн нэгж, б айгууллагын х андив;
З/дүрмийн з орилгоо хэрэгжүүлэ хтэй х олбог дсон аж ахуйн үйл ажиллаг аанаас олсон ор лог о;
4/зээ лийн, өвийн бо лон төсөл хэрэгжүүлэ х зорилг оор улсын төсвөөс о лгос он хөрөнгө;
20 д угаар зүйл.Төрийн б ус байгуу ллагын з арлага
1.Төрийн б ус б айгуу ллага нь ор лог оо зөвхөн дүрэмд заасан з орилгоо хэрэгжүүлэ х үйл ажиллагаанд зарцуулна.
2.Төрийн бус байгуу ллагын орлог оос ногдол ашиг хуваарилах, иргэн, аж ахуйн нэгж, байг ууллаг ад хөрөнгийн баталг аа гарг ах, тэдгээрийн төлбөрийг төлөх зэргийг
хориг лоно.
3.Төрийн бус байгуу ллагын удир дах зөвлөли йн гишүүн ажилтнаас тух айн байгуу ллагын эд хөрөнгөөр хувийн ашиг ол ох зорилг оор санхүүгийн буюу аж ахуйн үйл
ажиллаг аа явуулахыг х ориглоно.
4.Төрийн бус байгуу ллага нь Улсын Их Хурал , Ерөнхийлөгчийн болон иргэ дийн Төлөөлөгчдийн Хур лын сонгуу льд нам, эвсэл, нэр дэвшигчд эд эд хөрөнгө, хандив
өгөхийг х ориглоно.
21 дүгээр зүйл. /Энэ зүйлийг 1998 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар хүчингүй бол сонд тооцсон/
22 д угаар зүйл. /Энэ зүйлийг 1998 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар хүчингүй бол сонд тооцсон/
ТАВ ДУГ ААР БҮЛЭГ
ТӨРИЙН Б УС БАЙГУУ ЛЛАГЫН Т АЙЛАН
23 дугаар зүйл.Төрийн б ус байгуу ллагын тайлан
1.Төрийн б ус б айгуу ллага нь з охих ж урмын дагуу жилийнхээ т айлан тэнцлийг гаргаж дараа оны 2 дуг аар сарын 15-ны до тор Т атв арын алб анд өгнө.
2.Төрийн бус байгуу ллага үйл ажиллаг ааныхаа тайланг энэ зүйлийн 1 дэх хэс эгт заасан хугацаанд улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны
байгуу ллагад гаргаж өгөх бөгөөд түүнд дараахь асуу длыг тусг ана:
/Энэ х эсэгт 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
1/төрийн б ус б айгуу ллагын х аяг;
2/үйл ажиллаг ааны тухай т овч мэ дээ лэ л;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
3/жилийн ор лог о, зар лагыг дор ду рдсан ангиллаар:
а/ х андивын;
б/ дүрмийн з орилгоо хэрэгжүүлэ хтэй х олбог дсон аж ахуйн үйл ажиллаг ааны;
в/ өвлүүлс эн эд хөрөнгө.
4/700000-аас д ээш төгрөгийн х андив буюу өвийн хөрөнгө өг сөн байгуу ллага, иргэний нэр, зүйлсийн жаг саалт;
5/удир дах зөв лөлийн дарг а, гишүүн, гүйцэ тгэх захир лын нэр, х аяг.
3.Төрийн б ус б айгуу ллагад өргөсөн х андивыг хэрхэн зарцуулсан тухай х андив лагчдад т айлагнах эс эхээ тэ дгээртэй байгуу лсан гэрээнд т усг ана.
4.Төрийн бус байгуу ллагын үйл ажиллаг ааны тайланг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага бо лон ту с байгуу ллага нь 10-аас доошгүй
жил хадгална.
/Энэ х эсэгт 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
5.Төрийн бус байгуу ллага албан хэр эг хөт лөлт , ар хивын үйл ажиллаг аандаа Архив, албан хэр эг хөт лөлтийн тух ай хуульд заасан албан хэр эг хөт лөлт болон
байгуу ллагын ар хивт баримт лах журмыг мөрдөнө.
/Энэ х эсгийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуу лиар нэмсэн бөгөөд 2020 оны 12 д угаар сарын 01-ний өдрөөс э хлэн дагаж мөрдөнө./
ЗУРГ АДУГ ААР БҮЛЭГ
ТӨРИЙН Б УС БАЙГУУ ЛЛАГЫН ТУХАЙ ХУУ ЛЬ ТОГТООМЖ ЗӨРЧИГЧДӨД ХҮЛЭЭ ЛГЭХ ХАРИУЦЛАГ А
24 дүгээр зүйл.Х ууль зөр чигчид хүлээ лгэх хариуцлага
1.Энэ хуу лийг зөрчсөн алб ан тушаалтны үйлд эл нь гэмт хэргийн шинжгүй бо л Төрийн албаны тухай хуу льд заасан х ариуцлага хүлээлгэнэ.
2.Энэ хуу лийг зөрчсөн хүн, хуу лийн этгээдэд Эрүүгийн хуу ль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуу льд заасан х ариуцлага хүлээлгэнэ.
/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 д угаар сарын 4-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан/
ДО ЛДУГААР БҮЛЭГ
БУС АД ЗҮЙЛ
25 д угаар зүйл.С ангийн тухай т усгай з охицуу лалт
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
1.Энэ хуу льд Иргэний хуу лийн 36.2-т заасаны дагуу чиг үүрэг бүхий сан х амаарах бөгөөд сан нь зөвхөн дор дурдсан з ориулалт аар б усдад мөнгө х андивлаж бо лно:
/Энэ хэсэгт 2002 оны 7 д угаар сарын 4-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөлт орсон/
1/төрийн б ус б айгуу ллагаас нийгмийн т усын т улд яв уулж б айгаа ажлыг д эмжих;
2/сангийн з орилгод нийц сэн төслийг төрийн б айгууллагаас хэрэгжүүлэ х;
3/сангийн зорилг од нийц сэн бол хувь хүний су ргалтын төлбөр болон түүнтэй хо лбог дох бусад зардал, хувь хүнээс явуулж байг аа эрдэм шинжилгээ,
судалг ааны ажлын зар длыг санхүүжүүлэ х;
4/иргэдийн нийгэмд т уст ай үйл ажиллаг ааг урамшуу лах.
2.Сан нь жил бүр о лсон ашгийнх аа 5О-иас доошгүй хувийг дүрэмд заасан үйл ажиллаг аандаа зарцуулна.
3.Санг та та н буу лгах тух ай шийдвэрийг удир дах зөв лөлийн нийт гишүүдийн дийлэнхи ол онхийн саналаар гарг ана. Татан бууг дсан сангийн эд хөрөнгийг ижил төстэй
зорилг о бүхий санд шилжүүлэ х бөгөөд хэрэв тийм сан б айхгүй бол сангийн з орилгод нийц сэн үйл ажиллаг аанд зарцуулна.
МОНГОЛ У ЛСЫН ИХ ХУР ЛЫН ДАРГА Р .ГОНЧИГ ДОРЖ

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

НҮҮР ХУУ ДАС / ЭР Х З ҮЙН АКТ / МЭ ДЭЭ / СУРГ АЛ Т / МЭ ДЛЭГИЙН САН / БАЙГУУ ЛЛ АГ А / НОМ / ТУ СЛ АМ Ж

Зохиогчийн эр х хуулиар хамгаалаг дсан © 2015.
ЦАХИМ ХУУ ДСЫГ Х ӨГЖҮҮЛСЭН
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

ХОЛБОО БАРИХ
Хаяг: Улаанбаатар -46, Чингэлтэй дүүрэг, Чингис хааны талбай-7
Утас: 976-11312513  Факс: 976-11315735
И-мэйл: info@legalinfo.mn

ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД
Монгол Улсын хууль (755)
Улсын Их Хурлын тогтоол (1989)
Монгол Улсын олон улсын гэрээ (585)
Ерөнхийлөгчийн зарлиг (186)
Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр (281)
Улсын дээд шүүхийн тогтоол (177)
Засгийн газрын тогтоол (4644)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Сайдын тушаал (774)
Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал (237)
УИХ-аас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй
адилтгах албан тушаалтны шийдвэр (89)
Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр (368)
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж (24)
Төрийн зарим чиг үүргийг хууль болон гэрээний
үндсэн дээр хэрэгжүүлж буй байгууллагууд (3)
Зөвлөл, хороо, бусад байгууллага (137)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD