Law on Procedures for Demonstrations and Assembly

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


Хуу ль зүйн акт Нэмэ лт өөр члөлт Жагсаалтр уу Буцах
Үндсэн нүүр > Монг ол У лсын хуу ль > ЖАГСАА Л, ЦУГ ЛААН ХИЙХ Ж УРМЫН ТУХАЙ
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХАЙХ

МОНГ ОЛ У ЛСЫН ХУУ ЛЬ
1994 оны 7 дуг аар сарын 7-ны өдөр

Улаанб аатар х от

ЖАГ САА Л, ЦУГ ЛААН ХИЙХ Ж УРМЫН ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Х уулийн з орилт
Хайх
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD 

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
Хэв лэх
Хэв лэх
Энэ хуулийн зорилт нь т айв ан жаг саал, цуглаан хийх иргэдийн Үндсэн хуу лийн эрх чөлөөг баталг ааж уулах, жагсаал цуглаан хийх журмыг тогт оох, уул арг а хэмжээний үед
нийгмийн хэв ж урам, иргэ дийн аюулгүй байдлыг х ангахтай х олбог дсон х арилцааг з охицуу лахад оршино.

2 дугаар зүйл. Ж агсаал, цуг лаан хийх жу рмын т ухай х ууль т огтоомж
Жагсаал, цуг лаан хийх ж урмын т ухай хуу ль тогтоомж нь М онгол У лсын Үндс эн хууль, энэ хуу ль, тэдгээртэй нийцүүлэн г аргасан хуу ль тогтоомжийн б усад ак таас бүр дэнэ.

З д угаар зүйл. Ж агсаал, цуг лаан
1. Мон го л Улсын иргэдээс улс төр, нийгэм,э дийн засаг, хүний эрх, эрх чөлөөтэй хо лбог дсон асуу длаар үзэл бо до л, санал, шаардлагаа нийтэ д илэр хийлэ х зорилг оор
зо хион б айгуулж байгаа үйл ажиллаг ааг цуглаан гэнэ.
2. Иргэ д хо т суу рингийн гудамж талб айгаар зо хион байгуу лалтт айгаар жагсан явж,энэ зүйлийн 1 дэх хэс эгт заасан асуудлаар үзэл бо до л, санал, шаардлагаа
илэр хийлж б айгааг жаг саал гэнэ.
4 дүгээр зүйл. Ж агсаал, цуг лаан зохион байгуу лах эрх
1. Жагсаал, цуг лааныг М онгол У лсын иргэн, у лсын бүртгэлд бүр тгэгдсэн у лс төрийн нам, төрийн б ус б айгуу ллага зохион б айгуулах эр хтэй.
/Энэ х эсэгт 2005 оны 1 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт орсон/
2. Хуу ль Монг ол Улсын ол он улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн Монг ол Улсын хууль тогт оомжийн дагуу зо хион байгуу лагдаж
байг аа жаг саал, цуг лаанд оро лцох эр хтэй.
5 д угаар зүйл. Х ууль үйл члэх хүр ээ
Энэ хуу ль дараахь арг а хэмжээ зохион б айгуулахад үйл члэхгүй:

1/ төрийн ёсл олын бо лон төрийн эр х бүхий байгууллагаас з охион б айгуулж байгаа жаг саал, цуг лаан ;
2/ иргэ д, байгуу ллага энэ хуу лийн З дуг аар зүйлийн 1 дэх хэс эгт заасан асуудалт ай хо лбог долгүй сэдвээр зо хион байгуу лж байг аа спор т, ур лаг , уран сайх ан,
баяр наадмын бо лон тэ дгээр тэй адилтг ах бусад арг а хэмжээ;
3/ төрийн бо лон у лс төрийн нам, төрийн б ус б айгуу ллагаас иргэ д, сонгогчид, гишүүд, д эмжигчидтэй хийх ху рал, уулзалт;
/Энэ заалт ад 2005 оны 1 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт орсон/
4/ аж ахуйн нэгж, байгуу ллага, тэдгээрийн ажиллагсдаас тух айн байгуу ллагын үндсэн үйл ажиллаг аатай хо лбог долтой асуу длаар зо хион байгуу лж байг аа
хурал, цуг лаан, тэ дгээртэй адилтг ах бусад арг а хэмжээ.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
6 д угаар зүйл. Ж агсаал, цуг лаан хийх эр хийн баталгаа
1. Хуу ль тогт оомжийн дагуу жагсаал, цуглаан зо хион байгуу лсан буюу түүнд оролцсоны төлөө хэнийг ч мөр дөн мөшгих,эр х чөлөөг нь хязг аарлах, аливаа хэлб эрээр
гадуу рхахыг х ориглоно.
2 . Энэ хуульд зааснаа с бусад то хио лдо лд жаг саал, цуглаан хийхэ д зориу д саад учруулах , түүнчлэн хууль тогт оомжийн дагуу зо хион байгуу лагдаж байг аа жаг саал,
цуглааныг т араахыг х ориглоно.
7 д угаар зүйл. Ж агсаал, цуг лаан хийхийг х ориглох га зар
1. Дараахь б айгууллага оршин б айгаа г азар энэ хуу лийн З дугаар зүйлийн 1 д эх хэс эгт заасан асуу длаар жагсаал, цуглаан хийхийг х ориглоно:
1/ нис эх онг оцны б уудал, төмөр замын бүх өр төө, буудал, нийслэ лийн зорчигч тээврийн төв б уудал;
2/ цэрэг , цагдаагийн бо лон төрийн х амгаалалт ад байгаа г азар;
3/ радио т елевизийн нэв трүүлэг явуулдаг б айгууллага, аймаг , нийслэ л дэх төв х олбооны г азар;
4/ о лон у лсын б уюу үнд эсний яармаг , үзэсгэлэн зохион б айгуулж байгаа б айгуу ллага, хот суу рин г азрын хүнсний бо лон б арааны зах;
5/ эмнэ лгийн б айгууллага;
6/Нийслэ л Улаанб аатар х отын Сүх баа тарын т албайн Төрийн ор дны нутаг дэвсгэр т хамаарах хэс эгт.
/Энэ з аалтыг 2005 оны 1 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
2. Нийслэ л Улаанбаат ар хотын Сүхбаат арын талбайд жаг саал, ц углаан хийхийг х ориглоно.
/Энэ х эсгийг 2005 оны 1 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуу лиар хүчингүй болсонд тооцсон/
8 дугаар зүйл. Ж агсаал, цуг лаан болон өл сгөлөн
зохион б айгуулахыг х ориглох

1. Дараахь з орилгоор жаг саал, цуг лаан хийхийг х ориглоно:
1/ дай н суртал члах, үндэстэн ястны хооронд хаг арал гарг ах буюу үндэс угсаа,хэ л, арьс ны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, шашин шүтлэгээр
ялгавар лан г адуурхах, аллаг а, хядлага, хорлон сүйтгэ х ажиллаг аа явуулах, төрийн эр х мэдлийг хуу ль бус арг аар ав ахыг уриалах;
2/ үндэсний аюу лгүй байдал, нийгмийн хэв ж урамд х охиро л учр уулж эмх зам бараагүй б айдал бий бо лгох.
2. Энэ хуу лиар хориг лоогүй зорилг оор анх зо хион байгуу лагдсан жагсаал, цуглааны явцад түүний зорилг о өөр члөг дөж энэ зүйлийн 1 дэх хэс эгт заасан агуулга,
шинжтэй бо лбол уг жаг саал, цуг лааныг цаашид үргэ лжлүүлэхийг хориглоно.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
З. Улс орны буюу то дор хой нут аг дэв сгэрийн хэмжээнд онц болон дайны б айдал зарласан, гамшиг болон аюу л то хио лдс он бол тух айн нутаг дэв сгэр т уг шалтг аан
арилтал жаг саал, цуг лаан хийхийг х ориглоно.
/Энэ х эсэгт 2017 оны 02 д угаар сарын 02-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
4. Онц болон дайны байдал зарласан шалтгааныг эсэргүүцэ х, гамшгийн хор уршгийг арилгах зорилг оор зо хион байгуу лах цуглаанд энэ зүйлийн З дахь хэсгийн заалт
үл хамаарна.
/Энэ х эсэгт 2017 оны 02 д угаар сарын 02-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
5. Зохих журмын дагуу бүр тгэг дсэн жаг саал, цуглаан хийх га зар т мөн цаг хугацаанд түүний эсрэг агуулга, зорилг отой өөр жагсаал, цуглаан давхардуу лан хийхийг
хориг лоно.
/Энэ х эсэгт 2005 оны 1 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт орсон/
6. Гудамж, т албайд өлсгөлөн зар лахыг хөндлөнгөөс з ориуд зохион б айгуулахыг хүний амь нас, эрүүл мэндийг үл х айхарсан хүмүүнлэг б ус үйлд эл гэж үзэж х ориглоно.
9 дүгээр зүйл. Ж агсаал, цуг лаан хийх жу рам
1. Гудамж, т албайд жаг саал, цуг лаан хийх т ухай мэ дэг длийг су м, дүүргийн Засаг дарг ад өгч бүртгүүлнэ. Ж агсаал, цуг лаан хийхээр төлөв лөсөн гудамж, талбай нь х оёр
буюу түүнээс д ээш сум, дүүргийн хилийн цэст х амаарах газар нутгийг х амарч байг аа бо л мэдэг длийг аймаг , нийслэлийн Засаг дарг ад өгч бүртгүүлнэ.
/Энэ хэсгийг 2005 оны 1 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан/
2. Жагсаал, цуглаан хийх тух ай мэдэг дэлд түүний зорилг о, эхлэ х, дуу сах хугацаа, оролцогчдын баримжаа тоо, хэрэг лэх те хник хэрэг сэл, цуг лах, жагсан явах гудамж,
талб ай зэргийг т одор хой заана.
З. Засаг дарг а жагсаал, цуг лаан хийх т ухай мэ дэг длийг хүлээн ав снаас хойш ажлын 3 өдрийн до тор түүнийг бүр тгэсэн эс эхээ бичгээр мэ дэг дэнэ.
/Энэ х эсэгт 2005 оны 1 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт орсон/
4. Жагсаал, цуглаан хийх мэдэг длийг бүртгэх эс эх тух ай асуу длыг шийдвэр лэхийн ту лд нэмж то др уулах буюу зо хицуу лбал зо хих асуу дал гарв ал Засаг дарга энэ
зүйлийн З дахь хэс эгт заасан хугацааны дотор з охион б айгуулагчт ай харилцаж з охицуу лах бөгөөд шаар длагатай т охио лдо лд жаг сан явах чиглэлийг өөр члөх эрхтэй.
/Энэ х эсэгт 2005 оны 1 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт орсон/
5. Засаг дарга энэ зүйлийн З дахь хэсэгт заасан хугацааны дотор хариу мэдэг дээгүй бол зо хион байгуу лагч нь мэдэг дэлд дурдсан га зар т, түүнд заасан хугацааны
дотор жаг саал, цуг лааныг зохион б айгуулах эр хтэй.
6. Засаг даргад бүр тгүүлсний дараа жагсаал, цуглаан хийх талаар зарлан мэдэг дэнэ. Энэхүү заалт энэ зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасны дагуу жагсаал, цуглаан зо хион
б айгуу лахад үл х амаарна.
/Энэ хэсэгт 2005 оны 1 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт орсон/
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
10 д угаар зүйл. Ж агсаал, цуг лаан хийх т ухай
мэ дэг длийг хянах

/Энэ зүйлийн г арчигт 2005 оны 1 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт орсон/
1. Жагсаал, цуг лаан хийх тух ай мэдэг дэл хүлэ эн авсан Засаг дарга дор дурдсан үндэслэ л байв ал түүнийг хийхийг бүртгэхээс та тг алз сан шийдвэр гарг аж, энэ хуулийн
9 дүгээр зүйлийн З дахь хэс эгт заасан хугацаанд жагсаал, цуглаан зохион
б айгуу лагчид бичгээр мэ дэг дэнэ:
/Энэ х эсэгт 2005 оны 1 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт орсон/
1/ шүүхийн болон эрх бүхий бусад байгуу ллагын шийдвэрээр үйл ажиллаг аа нь зог соог дсон буюу та тан бууг дсан, эсхүл албан ёсны бүртгэлгүй улс төрийн
нам, төрийн б ус б айгуу ллага жаг саал, цуг лаан хийх мэ дэг дэл г арг асан бо л;
/Энэ заалт ад 2005 оны 1 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт орсон/
2/ энэ хуу лийн 7 дуг аар зүйлд заасан г азар т жаг саал, цуг лаан хийхээр төлөв лөсөн бол;
3/ энэ хуу лийн 8 дуг аар зүйлээр х ориглос он жаг саал, цуг лаан хийхээр төлөв лөсөн бол.
2. Жагсаал, цуг лаан хийхийг бүр тгэхээс т атг алз сан шийдвэр хүлээн ав сан зохион б айгуулагч түүнийг хуу льд нийцэхгүй байна гэж үзвэ л гомдл оо уг шийдвэрийг хүлээн
авсан өдрөөс х ойш ажлын З өдрийн до тор шүүхэ д гарг ана.
/Энэ х эсэгт 2005 оны 1 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт орсон/
З. Энэ зүйлийн 2 дахь хэс эгт заасан гомдлыг шүүгч ажлын 6 өдрийн до тор б агтаан хянан шийдвэр лэнэ.
4. Шүү гч жа гсаал, цуглаан хийхийг бүртгэхээс т а тг алз сан засаг даргын шийдвэрийг хүчингүй болгос он бол зо хион байгуу лагч нь шүүгчийн захирамжийг хүлээн авсны
дараа энэ т ухай т ухайн Засаг дарг ад урьдчилан мэ дэг дэж жаг саал, цуг лаан хийх цаг , хугацааг т охиро лцож төлөв лөсөн арг а хэмжээгээ з охион б айгуулж бо лно.
/Энэ х эсэгт 2005 оны 1 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт орсон/
11 дүгээр зүйл. Ж агсаал, цуг лааныг з охион байгуу лагч түүний үүр эг
1. Жагсаал, цуг лааныг санаачлагч улс төрийн нам, төрийн бус байгуу ллага уг арг а хэмжээнээс үүсэх үр даг аврыг биечлэн хариуцах үүрэг бүхий зо хион байгуу лагчийг
албан ёс оор томилж, энэ т ухай итгэмжлэ лийг жагсаал, цуг лаан хийх т ухай мэ дэг дэлд х авсарг ана.
/Энэ х эсэгт 2005 оны 1 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт орсон/
2. Жагсаал, цуг лааныг санаа члагч иргэнийг уг жаг саал, цуглааныг зохион б айгуулагч гэж үзнэ.
З. Жагсаал, цуг лааныг зохион б айгуулагч дараахь үүрэг хүлээнэ:
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
1/ жаг саал, цуг лаан хийх г азар т нийгмийн хэв ж урам, иргэ дийн аюулгүй байдлыг х ангах;
2/ хо т, суу рин га зрын нийтийн аж ахуй, зүлэг, таримал, бусдын өмч хөрөнгөд хо хиро л учр уулахгүй байх, жагсаал, цуглааны дараа гудамж, талб айг цэвэр лэж
хэвийн б айдалд ор уулах;
3/ халуун, хүйтэн зэвсэг , хор т бо лон тэсэрч дэлб эрэ х бо дис, орчин тойрондоо болон хүний амь нас, эрүүл мэндэд аюу л учр уулж болохуйц аливаа зүйл,
амь тан авч яв ж бо лохг үйг жагсаал, цуглаанд оролцогчдо д урьдчилан анхаар уулж тийм то хио лдо л илэрвэ л хо лбог дох байгуу ллагад нэн даруй мэдэг дэж шаар длагатай арга
хэмжээ ав ахуулах;
4/ жаг саал, цуглааны явцад аливаа хэлб эрээр хүч үл хэрэг лэх, төр, байгуу ллага, хувь хүний хуулиар хамг аалаг дсан нууцыг задруулахгүй байх, бусдын нэр
төр, алдар хүндийг гут аан доромжлохгүй б айхыг оро лцогчдо д урьдчилан анх ааруулж, энэ заалт зөр чигдөхөд хүрвэ л нэн даруй таслан з огсоо х б уюу х олбог дох
байгуу ллагад мэ дэг дэх;
5/ согт ууруу лах ундаа, мансууруу лах буюу хор т бо дис хэрэг лэсэн болон сэтгэцийн өвчтэй хүмүүсийг жагсаал, цуглаанд оролцуу лахгүй байх, жагсаал,
цуглааны явцад с огтууруу лах ундаа хэрэг лүүлэхгүй б айх;
/Энэ заалт ад Үндсэн хуу лийн цэцийн 1996 оны 01 т оот тогтоолоор өөр члөлт орсон/.
6/ жаг саал, цуглааны үеэр гудамж, замын хөдөлгөөнийг бүслэн хаах, аливаа байгуу ллагын хэвийн ажиллаг ааг алдаг дуулах, дотоо д хэрэгт нь оро лцохо д
чиг лэс эн үйл ажиллаг аа явуулахгүй б айхыг оро лцогчдо д урьдчилан анх ааруулж, энэ хүү шаар длагыг чандлан сахиу лах;
7/ жагсаал, цуг лаанд оро лцуулахын т улд б усдыг э д мөнгөөр т атах, айлг ан сүрдүүлэх, шах алт дарамт үзүүлэ х болон б усад хэ лбэрээр алб адахгүй байх.
8/Нийслэл Улаанб аатар х о тын Сүхбаа тарын талб айд жагсаал, цуглаан зо хион байгуу лахдаа гэр, майх ан, бусад түр орогно х байр барих болон хоног лохгүй байх, түүнчлэн бүх
төрлийн тээврийн хэрэг сэл, ер дийн хөсөг нэв трүүлэхгүй байх.
/Энэ заалтыг 2006 оны 12 д угаар сарын 28-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
4. Жагсаал, цуг лааныг зохион б айгуулагч энэ зүйлийн З дахь хэсгийн заалтыг зөр чсөн бол хууль тогтоомжид заасан х ариуцлага хүлээнэ.
12 дугаар зүйл. Ж агсаал, цуг лаанд оро лцогчийн үүр эг
1. Жагсаал, цуг лаанд оро лцогч дараахь үүрэг хүлээнэ:
1/ хуу ль тогт оомж, нийгмийн хэв журмыг чанд сахин биелүүлж, аливаа хэлб эрээр хүч хэрэ глэ хгүй байх, зо хион байгуу лагчийн зүй ёсны шаардлагыг ёсчл он
бие лүүлэ х;
2/ халуун, хүйтэн зэвсэг , хор т бо лон тэсэрч дэлб эрэ х бо дис, орчин тойрондоо болон хүний амь нас, эрүүл мэндэд аюу л учр уулж болохуйц аливаа зүйл,
амь тан ав ч явахгүй б айх;
3/ согтууруу лах ундаа, мансуу руу лах бо лон х орт бо дис хэрэг лэхгүй б айх;
4/ сэтгэцийн өв чтэй хүнийг дагуу лж явахгүй б айх;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
/Энэ з аалт ад Үндсэн хуу лийн цэцийн 1996 оны 01 т оот тогтоолоор өөр члөлт орсон/.
5/ төр , байгуу ллага, хувь хүний хуулиар хамг аалаг дсан нууцыг задруулахгүй байх, жагсаал , цуг лааны үеэр хэлс эн үг, нийтэ д тараасан мэдээ ллийнхээ үнэн
зөвийг бүрэн х ариуцах, жагсаал, цуглааныг хувь хүний нэр төр, алдар хүнийг гут аан доромжлох з орилг од ашиг лахгүй б айх;
6/ жагсаал, цуг лаанд оро лцуулахын т улд б усдыг э д мөнгөөр т атах, айлг ан сүрдүүлэх, шах алт дарамт үзүүлэ х болон б усад хэ лбэрээр алб адахгүй байх.
2. Жагсаал, цуг лаанд оро лцогч энэ зүйлийн 1 д эх хэсгийн заалтыг зөр чсөн бол хууль тогтоомжид заасан х ариуцлага хүлээнэ.
1З дугаар зүйл. Ж агсаал, цуг лаан, түүнд оро лцогчдыг хамгаалах
1. Нийгмийн хэв журам хамг аалах үүрэг бүхий байгуу ллага нь энэ хуульд заасан журмын дагуу зо хион байгуу лагдаж байг аа жагсаал, цуглааны үед хэв журам
хамг аалж, түүнд оро лцогчдыг алив аа гэмт халдлагаас хамгаалах үүрэгтэй.
2. Жагсаал, цуглааны явцад хэв журам хамг аалах нэмэгдэл арг а хэмжээ шаардлагатай бо л зо хион байгуу лагч нь энэ тух ай хүсэлтээ цагдаагийн байгуу ллагад
гарг ана.
З. Жагсаал , цуг лаан зо хион байгуу лагч болон оро лцогчид нь хэв журам, хууль ёсыг сахих талаар цагдаагийн алба хаагчийн тавьсан хууль ёсны шаардлагыг
биелүүлэ х үүрэгтэй.
4.Жагсаал, цуг лаанд оро лцож б айгаа ав то хөсгийн хөдөлгөөнийг т усг айлан з охицуу лна.
/Энэ х эсгийг 2005 оны 1 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
14 дүгээр зүйл. Ж агсаал, цуг лааныг ал бадан тараах
1. Дараахь т охио лдо лд Засаг дарг а жагсаал, цуг лааныг алб адан тараах шийдвэр г аргана:
1/ энэ хуу лийн 9 дүгээр зүйлийн 1 д эх хэс эгт заасны дагуу бүр тгүүлэлгүйгээр жаг саал, цуглаан зохион б айгуулсан бо л;
/Энэ заалт ад 2005 оны 1 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт орсон/
2 / бүр тгүүлс эн болов ч жаг саал, цуглаан хийх г а зрыг дур мэ дэн өөр чилж, энэ хуулийн 7 дуг аар зүйлд хориг лос он га зар т жаг саал, цуглаан хийж байг аа буюу
хийхээр зав дсан бол;
/Энэ заалт ад 2005 оны 1 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт орсон/
3/ энэ хуу лийн 10 дуг аар зүйлийн 1 д эх хэсгийн 1-д заасан б айгууллага жаг саал, цуг лааныг зохион б айгуулсан бо л;
4/ жаг саал, цуглааны явцад түүний анхны зорилг о өөр члөг дөж, энэ хуулийн 8 дуг аар зүйлийн 1 дэх хэс эгт заасан агуулга, шинжтэй болсон, эсхүл онц болон
дайны б айдал зар ласан буюу гамшиг бо лон аюу л тохио лдс он үе д мөн зүйлийн 4 д эх хэс эгт зааснаас б усад з орилг оор жаг саал, цуг лаан хийж б айгаа бо л;
/Энэ з аалт ад 2005 оны 1 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт орсон/
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
/Энэ з аалт ад 2017 оны 02 д угаар сарын 02-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
5/ жаг саал, цуглааныг зо хион байгуу лагч буюу түүнд оролцогчид энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлийн З,12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэс эгт заасан үүргээ үл
биелүүлснээс нийгмийн хэв ж урам алдаг даж, эмх зам бараагүй б айдал бий бо лсон б уюу хүний амь нас, эрүүл мэнд эд х охиро л учирсан бо л.
2. Жагсаал, цуглаан хийхийг бүртгэс эн, эсхүл харьяалах нутаг дэв сгэр дээр нь бүр тгүүлэ лгүйгээр жагсаал, цуглаан зо хион байгуу лагдаж байг аа засаг захирг аа, нутаг
дэв сгэрийн нэгжийн Засаг дарга энэ зүйлийн 1 дэх хэс эгт заасан то хио лдо лд бий болсон нөхцөл байдлыг жагсаал, цуглаан зо хион байгуу лагчид мэдэг дэж, 2 цагийн дотор
түүнийг т араахыг бичгээр шаар дана.
/Энэ хэсэгт 2005 оны 1 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт орсон/
З. Энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан шаардлага ав сан зо хион байгуу лагч жагсаал, цуглаа ныг сайн дураар тараах аас та тг алз сан буюу та тг алзаагүй болов ч уг үйл
ажиллаг ааг дурдсан хугацаа өнгөрсний дараа цаашид үргэлжлүүлб эл жаг саал, цуглааныг цагдаагийн байгуу ллага хуу льд заасан арга, хэрэг слээр албадан тараана. Уул
жаг саал, цуглааныг албадан тараах ад цагдаагийн байгуу ллагын хүч, хэрэг сэл хүрэ лцэхгүй бол Монг ол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг ханг ах ту сг айлсан чиг үүрэгтэй
байгуу ллагын т услалцаа авна.
/Энэ х эсэгт 2014 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
15 д угаар зүйл.Х ууль зөр чигчид хүлээ лгэх хариуцлага
1.Энэ хуу лийг зөрчсөн алб ан тушаалтны үйлд эл нь гэмт хэргийн шинжгүй бо л Төрийн албаны тухай хуу льд заасан х ариуцлага хүлээлгэнэ.
2.Энэ хуу лийг зөрчсөн хүн, хуу лийн этгээдэд Эрүүгийн хуу ль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуу льд заасан х ариуцлага хүлээлгэнэ.
/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 д угаар сарын 04-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан/
МОНГ ОЛ У ЛСЫН ИХ ХУР ЛЫН ДАРГА Н. БАГАБ АНДИ

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

НҮҮР ХУУ ДАС / ЭР Х З ҮЙН АКТ / МЭ ДЭЭ / СУРГ АЛ Т / МЭ ДЛЭГИЙН САН / БАЙГУУ ЛЛ АГ А / НОМ / ТУ СЛ АМ Ж

Зохиогчийн эр х хуулиар хамгаалаг дсан © 2015.
ЦАХИМ ХУУ ДСЫГ Х ӨГЖҮҮЛСЭН
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

ХОЛБОО БАРИХ
Хаяг: Улаанбаатар -46, Чингэлтэй дүүрэг, Чингис хааны талбай-7
Утас: 976-11312513  Факс: 976-11315735
И-мэйл: info@legalinfo.mn

ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД
Монгол Улсын хууль (755)
Улсын Их Хурлын тогтоол (1987)
Монгол Улсын олон улсын гэрээ (585)
Ерөнхийлөгчийн зарлиг (186)
Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр (281)
Улсын дээд шүүхийн тогтоол (177)
Засгийн газрын тогтоол (4633)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Сайдын тушаал (814)
Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал (237)
УИХ-аас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй
адилтгах албан тушаалтны шийдвэр (89)
Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр (405)
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж (24)
Төрийн зарим чиг үүргийг хууль болон гэрээний
үндсэн дээр хэрэгжүүлж буй байгууллагууд (3)
Зөвлөл, хороо, бусад байгууллага (144)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD