Law on Public Hearing

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


Хуу ль зүйн акт Нэмэ лт өөр члөлт Жагсаалтр уу Буцах
Үндсэн нүүр > Монг ол У лсын хуу ль > НИЙТИЙН С ОНСГОЛЫН ТУХАЙ
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХАЙХ

МОНГ ОЛ У ЛСЫН ХУУ ЛЬ
2015 оны 7 дуг аар сарын 8-ны өдөр

Улаанб аатар х от

НИЙТИЙН С ОНСГОЛЫН ТУХАЙ
Хайх
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD 

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
Хэв лэх
НЭГ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТ ЛЭГ ҮНДЭС ЛЭЛ
1 дүгээр зүйл.Х уулийн з орилт
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төрийн байгуу ллага, алб ан тушаалт ан энэ хуульд заасан асуудлаар нийтийн сонсг олыг зо хион байгуу лж төрийг удир дах хэрэгт иргэдийн
оролцоог х ангахад оршино.
2 д угаар зүйл.Нийтийн сонсг олын т ухай х ууль т огтоомж
2.1.Нийтийн с онсголын т ухай хуу ль тогтоомж нь М онгол У лсын Үндс эн хууль, энэ хуу ль болон э дгээр тэй нийцүүлэн г аргасан хуу ль тогтоомжийн б усад ак таас бүр дэнэ.
3 д угаар зүйл.Үнд сэн зарчим
3.1.Нийтийн сонсг олыг зо хион байгуу лахад ардчилсан ёс, хууль дээ длэ х, талуу дын оролцоог тэгш ханг ах, иргэний мэдэх эр х, үзэ л бо дл оо чөлөөтэй илэрхийлэ х эр х
чөлөөг х ангах, үр нөлөөтэй б айх зарчмыг удирдлаг а болгоно.
4 дүгээр зүйл.Х уулийн үйл члэх хүр ээ
4.1.Дараах э тгээд нийтийн с онсголыг з охион б айгуулахдаа энэ хуу лийг дагаж мөрдөнө:
4.1.1.хуу ль санаа члагч;
4.1.2.төрийн б айгууллага, алб ан тушаалт ан;
4.1.3.нутгийн өөрөө у дирдах бо лон нутгийн захирг ааны байгууллага.
4.2.Нийтийн с онсголыг доор ду рдсан асуу длыг хэлэлцэ х, шийдвэр г аргахын өмнө з охион б айгуулна:
4.2.1.эр х бүхий э тгээдээс бо лов сруулах хуу ль тогтоомж, захирг ааны хэм хэмжээний ак т;
4.2.2.энэ хуульд заасан нийтийн ашиг с онирхлыг хөндсөн асуу дал;
4.2.3.хууль тогтоомж, захирг ааны хэм хэмжээний ак тын хэрэгжилтэд тавих хяналт;
4.2.4.т атв арын хуу ль тогтоомж бо лон төсөв б атлах, төсвийн ор лог о б а зарцуу лалтад тавих хяналт;
4.2.5.У лсын Их Х ур лаас т омилогдо х алб ан тушаалтны асуу дал.
4.3.Энэ хуулийн 4.2-т зааснаас б усад асуу длаар нийтийн с онсгол яв уулах ад энэ хуу льд заасан зар чим, журмыг б аримтална.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
5 д угаар зүйл.Х уулийн нэр т омьёоны т одор хойл олт
5.1.Энэ хуу льд хэрэглэсэн дараах нэр т омьёог доор дурдсан утг аар ойлг оно:
5.1.1.“нийтийн сонсг ол” /цаашид “сонсг ол” гэх/ гэж хууль тогт оомж, захиргааны хэм хэмжээний актыг тогт оох, төрийн байгуу ллага, нутгийн өөрөө удир дах
болон нутгийн захиргааны байгуу ллага, алб ан тушаалтны үйл ажиллаг аанд хяналт тавих, түүнчлэн хууль тогт оомж, захиргааны хэм хэмжээний актын хэрэгжилтийг үнэлэх,
нийтийн эрх ашгийг хөндсөн асуудлаар шийдвэр гарг ахын өмнө төрийн байгуу ллага, алб ан тушаалт ан, иргэн, хуулийн этгээ д, мэргэжлийн шинжээчээс санал сонс ох,
мэ дээ лэ л ав ах үйл ажиллаг ааг;
5.1.2."сонсгол дарг алагч" гэж т ухайн с онсголын д эгийг сахиу лахаар с онгогдс он, эсхүл т омилогдс он алб ан тушаалтныг;
5.1.3."мэргэжлийн х олбоо" гэж нийтийн ашиг с онирхо лд нийц сэн, мэргэжлээрээ эв лэлд эн нэг дсэн иргэ дийн төрийн б ус б айгуу ллагыг .
ХОЁР ДУГ ААР БҮЛЭГ
СОНСГ ОЛЫН ТӨРӨЛ, ТЭ ДГЭЭРИЙГ ЗОХИОН Б АЙГУУЛАХ ҮНДЭС ЛЭЛ
6 д угаар зүйл.Сонсг ол, сонсг олын төрөл, х эл бэр
6.1.Алив аа шийдвэр г аргах үйл ажиллаг аа нь сонсголын үйл ажиллаг аанаас тусдаа б айна.
6.2.Сонсг ол нь дараах төрөлтэй б айна:
6.2.1.хууль тогтоох;
6.2.2.ерөнхий хяналтын;
6.2.3.төсвийн хяналтын;
6.2.4.т омилгооны;
6.2.5.захирг ааны хэм хэмжээний бо лон төлөв лөлтийн;
6.2.6.орон нутгийн.
6.3.Сонсг олыг нээлттэй , хаалтт ай хэлб эрээр зо хион байгуу лах бөгөөд хувь хүн, байгуу ллага, төрийн нууцад хамаарах болон үнд эсний аюулгүй байдлыг ханг ахтай
х о лбоо тойг оос б усад асуу длаар сонсголыг х аалтт ай явуулахыг х ориглоно.
6.4.Энэ хуулийн 6.2.5-д заасан сонсг олыг захиргааны хэм хэмжээний актыг батлах, нийтийн ашиг сонир хлыг хөндсөн захиргааны шийдвэр гарг ахын өмнө зо хион
б айгуу лах бөгөөд уг с онсгол з охион б айгуулах нарийв чилсан үнд эслэл, журмыг х олбог дох хуу ль бо лон энэ хуу лийн 18.7-д заасан ж урмаар з охицуу лна.
7 дугаар зүйл.Х ууль т огтоомжийн төслийн сонсг ол
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
7.1.Х ууль санаа члагч дараах т охио лдо лд хуу ль, Улсын Их Х ур лын б усад шийдвэрийг бо лов сруулах ад хуу ль тогтоомжийн төслийн с онсголыг яв уулна:
7.1.1.хүний эр х, эрх чөлөө, хуу лийн этгээдийн эр х, хууль ёсны ашиг с онирхлыг хязг аарлахтай х олбоо той асуу длыг шийдвэр лэх;
7.1.2.нийтийн ашиг с онирхо лд шуу д хамааралт ай эдийн засаг , нийгмийн бо лон б айгаль ор чны асуу длыг шийдвэр лэх.
7.2.Х ууль т огтоомжийн төслийн с онсгол яв уулах аар бо л тухайн Байнгын х орооны нийт гишүүдийн гу равны нэгээс доошгүйн саналаар шийдвэр лэнэ.
7.3.Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлс эн хуу ль тогт оомжийн төслийн сонсг ол хийх хүсэлтээ иргэн, хуулийн этгээ д тух айн асуу дал эрхэлс эн Байнгын болон дэд хороонд
хандан г аргана.
7.4.Х ууль санаа члагч хууль, тогт оомжийн төслийг болов сруулах үе шатанд ол он нийтээр тух айн асуудлыг хэлэ лцүүлс эн нь хууль тогт оомжийн төслийн сонсг олыг
яв уулахгүй б айх үндэслэл болохгүй.
8 д угаар зүйл.Ерөнхий хяналтын сонсг ол
8.1.У лсын Их Хурал нь хууль, Улсын Их Хур лын бусад шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий байгуу ллага, түүний удир дах албан тушаалтны үйл ажиллаг аа,
нутгийн өөрөө удир дах байгуу ллага тух айн нутаг дэв сгэр дэх захирг ааны хэм хэмжээний актыг хэрэгжүүлэ х чиг үүрэг бүхий байгуу ллага, түүний удир дах албан тушаалтны үйл
ажиллагаанд хяналт т авих, үнэлэх з орилг оор ерөнхий хяналтын с онсголыг яв уулна.
8.2.У лсын Их Х урал нь дараах т охио лдо лд ерөнхий хяналтын с онсголыг заав ал явуулна:
8.2.1.М онгол У лсын Ерөнхийлөгчөөс хүс элт г аргасан;
8.2.2.У лсын Их Х ур лын нийт гишүүний дөрөвний нэгээс доошгүй гишүүн хүс элт г аргасан;
8.2.3.т ухайн Байнгын х орооны нийт гишүүний о лонх хүс элт г аргасан;
8.2.4.эр х, хууль ёсны ашиг сонир хо л нь хөндөг дөж байг аа иргэн, хуулийн этгээ дийн гарг асан хүсэлтийг тух айн асуудал эрхэлс эн Байнгын болон дэд хороо
хэ лэ лцэн хүлээн ав сан;
8.2.5.энэ хуулийн 8.5-д заасан.
8.3.Нутгийн өөрөө у дирдах б айгууллага дараах т охио лдо лд ерөнхий хяналтын с онсголыг заав ал явуулна:
8.3.1.иргэ дийн Төлөөлөгчдийн Х ур лын нийт төлөөлөгчийн дөрөвний нэгээс доошгүй төлөөлөгч хүс элт г аргасан;
8.3.2.эр х, хуу ль ёсны ашиг сонир хо л нь хөндөг дөж байг аа иргэн, хуулийн этгээ дийн гарг асан хүсэлтийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хур лын Тэргүүлэгчид
хэлэ лцэн хүлээн ав сан.
8.4.Ерөнхий хяналтын с онсголыг яв уулах т ухай иргэн, хуу лийн этгээдээс г аргасан хүс элт нь доор ду рдсан шаар длагыг хангасан б айна:
8.4.1.Иргэ дээс төрийн б айгууллага, алб ан тушаалт анд гаргасан өргөдөл, г омдлыг шийдвэр лэх т ухай хуу лийн 10 дуг аар зүйлд заасан шаар длага;
8.4.2.өөрийнх нь эр х, хууль ёсны ашиг с онирхо л хөндөг дөж байгаа т ухай бо лон с онсг олыг з охион б айгуулах үнд эслэл, шаар длагыг т одор хой заасан б айх.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
8.5.Х ууль то гт оомж, захиргааны хэм хэмжээний актын хэрэгжилтийг үнэлэх зорилг оор ерөн хий хяналтын сонсг олыг тогтмо л яв уулах бөгөөд тух айн хууль, тогт оомж,
захирг ааны хэм хэмжээний акт хүчин төгөлдөр болсноос хойш 24-30 сарын дотор эхний хяналтын сонсг олыг , дараагийн сонсг олыг тав ан жил тут амд нэгээс доошгүй удаа
заав ал зохион б айгуулна.
8.6.Ерөнхий хяналтын с онсголыг яв уулснаас х ойш нэг жилийн до тор т ухайн асуу длаар дахин с онсгол яв уулахгүй.
8.7.Хүний эр хийн асуудлаар ерөнхий хяналтын с онсгол яв уулах бо л Хүний эр хийн Үндэсний Комисс оор дүгнэлт гаргуу лж бо лно.
8.8.Иргэн, хуу лийн этгээд ерөнхий хяналтын с онсгол яв уулах хүс элтээ энэ хуу лийн 8.1-д заасан б айгууллагад хандан г аргана.
9 дүгээр зүйл.Төсвийн хяналтын сонсг ол
9.1.У лсын Их Х урал у лсын төсвийн ор лог о б а зарцуу лалттай холбоо той асуу длаар дараах т охио лдо лд с онсголыг яв уулна:
9.1.1.Төсвийн зар лагын хяналтын д эд х ороо хүс элт г аргасан;
9.1.2.У лсын Их Х ур лын нийт гишүүний дөрөвний нэгээс доошгүй гишүүд хүс элт г аргасан.
9.2.Төсвийн хяналтын с онсгол яв уулах бо л төрийн а удитын б айгууллагаар дүгнэ лт гаргуу лна.
9.3.Засгийн га зар, төрийн захиргааны төв, нутгийн өөрөө удир дах болон нутгийн захиргааны байгуу ллага дараах асуудлаар төсвийн хяналтын сонсг олыг жил бүр
зо хион б айгуулна:
9.3.1.у лс, орон нут аг, Нийгмийн даа тгалын сан, Хүний хөгжил сангийн төсөв;
9.3.2.орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөв;
9.3.3.Засгийн г азрын т усг ай сангийн төсөв;
9.3.4.Засгийн г азар, орон нутгийн өрийн бичиг , санхүүгийн бусад хэрэг сэл;
9.3.5.Засгийн г азар, орон нутгийн г адаад болон до тоо д зээ л, буцалтгүй т усламж;
9.3.6.Засгийн г азар, орон нутгийн б аталг аа г аргах бо лон төсвийн өр, ав лага үүсгэ х аливаа бусад шийдвэр.
10 д угаар зүйл.Т омилг ооны сонсг ол
10.1.У лсын Их Хур лаас албан тушаалтныг томил охтой хо лбог дуулан Улсын Их Хур лын нийт гишүүний дөрөвний нэгээс доошгүй гишүүд хүсэлт гарг асан бол
томилг ооны с онсголыг яв уулна.
11 дүгээр зүйл.Орон ну тгийн сонсгол
11.1.У лсын Их Х урал, Засгийн г азар т одор хой асуу длаар т ухайн асуу далтай холбоо той г азар нут агт очиж орон нутгийн с онсгол з охион б айгуулж бо лно.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
Хэв лэх
11.2.Энэ хуу лийн 11.1-д заасан с онсголыг дараах т охио лдо лд з охион б айгуулна:
11.2.1.т ухайн орон нутгийн иргэ дийн Төлөөлөгчдийн Х урал хүс элт г аргасан;
11.2.2.т ухайн асуу дал эрхэлс эн Байнгын х ороо шийдвэр г аргасан.
ГУР АВДУГ ААР БҮЛЭГ
СОНСГ ОЛД ОР ОЛЦОГЧ ЭТГЭЭ Д, ТЭДГЭЭРИЙН Э ДЛЭХ ЭР Х, ХҮЛЭЭ Х ҮҮРЭГ
12 дугаар зүйл.Сонсг олд оро лцогч
12.1.Хүс элт г аргасан иргэн, хуу лийн этгээд, шинжээч, ажиг лагчийг сонсголд оро лцогч гэнэ.
12.2.Нэг асуудлаар сонсг ол хийх хүсэлтийг ижил ашиг сонир хо лт ой гурав ба түүнээс дээш, эсхүл хэд хэ дэн этгээ д хамт арч гарг асан бол тэ дгээрийн саналаар гурав
хүр тэл э тгээ д төлөөлөн с онсголд оро лцоно.
12.3.Ажиг лагчийн эр х зүйн байдлыг энэ хуу лийн 18.7-д заасан ж урмаар т огтооно.
13 д угаар зүйл.Мэргэ жлийн хол боо, төрийн б ус байгуу ллагыг оро лцуулах
13.1.Сонсг олд т ухайн асуу длаар мэргэшс эн мэргэжлийн х олбоо, төрийн б ус б айгуу ллагыг заав ал оролцуулна.
13.2.М эргэжлийн х олбоо, төрийн б ус б айгуу ллагыг с онсголд оро лцуулах асуу длыг энэ хуу лийн 18.7-д заасан ж урмаар нарийв члан зохицуу лна.
14 дүгээр зүйл.Сонсг олд оро лцогчийн иргэний эр х зүйн чадамж
14.1.Сонсголд иргэн, хуу лийн этгээд, хуу лийн э тгээдийн эр хгүй болов ч с онсг олд зайлшгүй оро лцуулах шаар длагатай б усад э тгээд оро лцох эр хтэй.
14.2.Сонсг олд оро лцогчийн иргэний эр х зүйн чадамжийг Захирг ааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх т ухай хуу лийн 19.1, 19.2, 19.3-т заасны дагуу т одор хойлно.
/Энэ х эсэгт 2016 оны 2 д угаар сарын 4-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан . /
15 д угаар зүйл.Сонсг олд оро лцогчийн эр х, үүрэг
15.1.Сонсг олд оро лцогч дараах нийт лэг эрх эдэлнэ:
15.1.1.энэ хуу льд заасан үнд эслэл журмын дагуу т айлбар, санал, дүгнэ лт гаргах;
15.1.2.с онсголын тэмд эглэ л, г арсан шийдвэр тэй танилцах;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
15.1.3.энэ хуу льд заасны дагуу б усад х олбог дох хуу ль тогтоомжид заасан эр хийг эдлэх.
15.2.Сонсг олд оро лцогч дараах нийт лэг үүрэг хүлээнэ:
15.2.1.сонсгол з охион б айгуулагчийн дуу дснаар сонсголд хүрэ лцэн ирэ х;
15.2.2.сонсгол яв уулах ж урам, д эгийг сахих;
15.2.3.с онсгол з охион б айгуулагч бо лон с онсг ол дарг алагчийн хуу ль ёсны шаар длагыг биелүүлэх;
15.2.4.с онсголын асуу длаар гаргасан т айлбар, санал, дүгнэ лт нь үнэн бодитой б айх.
16 д угаар зүйл.Сонсг ол з охион байгуу лагч, түүний э длэх эр х, хүлээ х үүрэг
16.1.У лсын Их Хур лаас зо хион байгуу лах сонсг олыг тух айн асуудлыг эрхэлс эн Байнгын, дэд, түр хороо, нутгийн өөрөө удир дах байгуу ллагаас зо хион байгуу лах
сонсг олыг тух айн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хур лын Тэргүүлэгчдийн ажлын алба, Засгийн га зраас зо хион байгуу лах сонсг олыг Засгийн га зрын Хэрэг эрхлэ х га зар хариуцан
яв уулах бөгөөд б усад б айгууллагаас з охион б айгуулах сонсголыг Т амгын г азар, түүнтэй адилтг ах нэгж зохион б айгуулна.
16.2.Сонсг ол з охион б айгуулагч с онсголын б элтгэ л ажлыг бүрэн х ангах, с онсголыг х олбог дох хуу ль тогтоомжид заасны дагуу з охион б айгуулах үүрэгтэй.
17 дугаар зүйл.Сонсг ол даргалагч, түүний э длэх эр х, хүлээ х үүрэг
17.1.Сонсг ол дарг алагч сонсг олыг хуульд заасны дагуу удир дан зо хион байгуу лах, сон сголын асуудлыг тал бүрээс нь үнэн бодит ойгоор тогт оох, сонсг олд ач
хо лбог дол бүхий но тл ох б аримтыг цуг луулах, үнэ лэх, оро лцогчийн эр х, үүргээ хэрэгжүүлэ х нөхцөлийг бүрдүүлэх, сонсг олын д эгийг сахиу лах үүрэгтэй.
17.2.Сонсгол дарг алагчийг с онгох, т омил ох асуу длыг энэ хуу лийн 18.7-д заасан ж урмаар з охицуу лна.
ДӨРӨВ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
СОНСГ ОЛЫН НИЙТ ЛЭГ ЖУРАМ
18 д угаар зүйл.Сонсг олын нийт лэг журам
18.1.Оро лцогчид с онсголын үеэр ху ралдаан дарг алагч, бусад оро лцогчоос асуу лт асуухгүй.
18.2.Сонсголын асуу далтай холбог дуулан бичгээр ирс эн санал, хүсэлт , мэ дээ ллийг уншиж т анилцуулан тэмд эглэ лд т усг аж бо лно.
18.3.Согт ууруу лах ундаа, мансуу руу лах эм, с этгэцэ д нөлөөт бо дис хэрэглэсэн э тгээдийг с онсголд оро лцуулахыг х ориглоно.
18.4.Нээ лттэй сонсголд хэв лэл, мэ дээ ллийн төлөөллийг заав ал оролцуулна.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
18.5.Энэ хуулийн 7 дуг аар зүйлд заасан сонсг ол бо лон Улсын Их Хур лаас зо хион байгуу лах ерөнхий хяналтын, төсвийн хяналтын, томилг ооны сонсг олд тух айн
асуу дал эр хэлс эн Байнгын, д эд, түр х орооны гишүүдийн о лонх нь оро лцох бөгөөд уг шаар длагыг хангаагүй з охион б айгуулсан с онсголыг хүчингүйд т ооцно.
18.6.Улсын Их Хур лаас зо хион байгуу лах со нсг олд хо лбог дох алб ан тушаалт ан сонсг олын асуудлаар хариу тайлб ар гарг аж өгөөгүй буюу мэдэг дэл хүргүүлс ээр
байх ад хүнд этгэн үзэ х шалтгаангүйгээр с онсголд ирээгүй бо л түүнийг Улсын Их Хур лыг үл хүнд этгэс эн хэмээн үзэж хуу льд заасны дагуу х ариуцлага хүлээлгэнэ.
18.7.Хууль тогт оомжийн төслийн, ерөнхий хяналтын, төсвийн хяналтын, томилг ооны сонсг олын нарийв чилсан журмыг энэ хууль болон Хуу ль тогт оомжийн тух ай
хуу льд нийц үүлэн Улсы н Их Хурал, захирг ааны хэм хэмжээний сонсг олын нарийв чилсан ж урмыг энэ хууль болон Захирг ааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн Засгийн га зар
б атална.
18.8.Энэ хуулийн 18.7-д заасан журмаар сон сгол явуулах талаар х хүс элт гарг ах, хүсэлт ийг шийдвэр лэх, сонсг олын товыг зарлан мэдээ лэ х, оро лцогчид, зо хион
б айгуу лах үйл явц, бүртгэл, сонсг олын тэмд эглэ л, сонсг олын ирц, үе шат, сонсг ол дарг алагчийг сонг ох, түүний эрх үүрэг , сонсг олын дэгтэй хо лбог дсон харилцааг нарийвчлан
зо хицуу лна.
19 дүгээр зүйл.Сонсг олын тэ мдэглэл
19.1.Сонсг олын тэмд эглэ лд сонсг олыг зо хион байгуу лсан огноо, байр лал, эхэ лс эн дуу ссан цаг , сонсг ол дарг алагч, оролцогчдын овог, эцгийн нэр, өөрийн нэр, хаяг ,
сонсг олын ирц бо лон оро лцогчид эр х, үүргийг т айлбарласан б айдал, оро лцогчийн т айлбар, баримтыг шинжилс эн талаар бичнэ.
19.2.Сонсг ол дуу ссан өдрөөс х ойш 3 хоногийн до тор тэмд эглэ лийг б элэн бо лгох б а түүнд с онсгол дарг алагч г арын үс эг зурна.
19.3.Хаалтт ай зохион б айгуулснаас б усад с онсголын тэмд эглэ л нээ лттэй б айх бөгөөд уг тэмд эглэ лийг т ухайн б айгууллагын алб ан ёсны цахим хуу дсанд байрлуулна.
20 д угаар зүйл.Сонсг олын т ов
20.1.Сонсг ол з охион б айгуулагч с онсголыг з охион б айгуулах товыг т огтооно.
20.2.Шаар длагатай т охио лдо лд с онсголыг ажлын б ус өдөр яв уулж бо лно.
20.3.Сонсг ол з охион б айгуулагч с онсголын т овыг дараах хуг ацаанд нийтэд зарлана:
20.3.1.хуу ль тогтоомжийн төслийн с онсголыг Байнгын х орооны хуралдааны анхны хэ лэлцүүлгээс өмнө;
20.3.2.ерөнхий хяналтын, төсвийн бо лон т омилг ооны с онсголыг т ухайн хүс элтийг эр х бүхий б айгууллага хэлэлцэн, т овлосноос х ойш долоо х оногийн до тор;
20.3.3.захирг ааны хэм хэмжээний с онсголыг х олбог дох хуу льд заасан хуг ацаанд.
20.4.Сонсголын т овыг т огтоосны дараа т овыг зайлшгүй х ойшлуулах шаар длагатай бо л тухайн с онсголын т овыг нийтэ д зарласан арг а хэрэгслээр дахин зар лана.
20.5.Албан тушаалт ан хүнд этгэн үзэ х шалтгаангүйгээр с онсголд ирээгүй нь с онсголыг х ойшлуу лах үнд эслэл болохгүй.
21 дүгээр зүйл.Сонсг олыг нийтэ д зарлах
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
21.1.Сонсг олын товыг ол он нийтийн те левиз, радио болон сонсг ол зо хион байгуу лагчийн цахим хуудас, өдөр тутмын хэвлэл мэ дээ ллийн хэрэгслээр дамжуулан 14-
өөс доошгүй х оногийн өмнө энэ хуу лийн 18.7-д заасан журмаар т огтоос он дав тамж, арг а хэрэгслээр о лон нийтэ д мэдээ лнэ.
21.2.Төрийн алб ан тушаалт анд сонсголын зарыг бичгээр б уюу бусад но тл ог до х бо ломжт ой арг а хэрэг слээр хүргүүлнэ.
21.3.Орон нут агт зо хио н байгуу лах сонсг олын зарыг орон нутгийн хэвлэл, мэдээ ллийн хэрэгсэл, тух айн засаг захирг аа, нутаг дэв сгэрийн нэгжийн Засаг даргын
Тамгын г азар бо лон хүн ам о лноор үйлчлүүлдэг соёлын б а үйлчилгээний г азр уудын зарын сам бар т б айр луулна.
21.4.Сонсг олын товын зард сонсг ол яв уулах огноо, цаг, байр лал, сонсг ол яв уулах асуудлын талаар х мэ дээ лэ л, үнд эслэ л, бүр тгүүлэ х хуг ацааны тух ай мэдээ ллийг
багт аасан б айна.
22 дугаар зүйл.Сонсг олд оро лцох хүсэ лт гаргах, оро лцогчийг бүртгэх
22.1.Сонсг олд ажиг лагчаар оролцох иргэн, хуулийн этгээ д сонсг ол бо лохоос ажлын тав аас доошгүй хоногийн өмнө Иргэдээс төрийн байгуу ллага, алб ан тушаалт анд
гарг асан өргөдөл, г омдлыг шийдвэр лэх т ухай хуу лийн 10 дуг аар зүйлд заасан шаар длагыг хангасан хүс элтийг с онсгол з охион б айгуулагчид хүргүүлнэ.
22.2.Сонсг олд ажиг лагчаар оролцох хүний тоо, бүртгэл дуу сгав ар болох хуг ацаа, сонсг ол зо хион байгуу лах үйл ажиллаг ааны журмыг энэ хуулийн 18.7-д заасан
журмаар нарийв члан зохицуу лна.
23 дугаар зүйл.Шинжээч, ор чуулагч, х элм эрчийг оро лцуулах
23.1.Сонсг ол дарг алагч шинжээч, ор чуулагч, хэ лмэрчид мэ дэг дэх хуу дсыг хүргүүлнэ.
23.2.М эд эг дэх хуу дсанд дараах зүйлийг заав ал тусг ана:
23.2.1.хүлээн ав ч байг аа э тгээд;
23.2.2.с онсгол хийх асуу длын сэд эв;
23.2.3.с онсголын т ов.
23.3.Шинжээч, орчуу лагч, хэлмэр ч хүнд этгэн үзэх шалтг аангүйгээр сонсг олд хүрэ лцэн ирээгүй, тогт оос он журмыг зөрчсөн бол хо лбог дох хуу льд заасан хариуцлагыг
ног дуу лна.
23.4.М эргэжлийн шинжээч хүндэтгэн үзэх шалтг аанаар сонсг олд хүрэ лцэн ирж тайлб ар өгөх боломжгүй, эсхүл хэт өндөр зардлаар ирэх то хио лдо лд шинжээчийн
дүгнэ лтийг бичгээр г аргаж бо лно.
24 дүгээр зүйл.Сонсг олыг х ойшлуулах
24.1.Сонсг олын үеэр мэргэжлийн шинжээч сонсг олыг хойшлуу лах шалтг аан, хугацааг то дор хой дурдаж, энэ тух ай хуралдааны тэмдэглэ лд ту сгуу лан сонсг олыг
сонсг ол дарг алагч үнд эслэлтэй гэж үзвэ л нэг удаа хойшлуу лж болно.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
24.2.Х ойшлуу лах үнд эслэл, шалтг аанаас х амааран х ойшлуулах хугацаа ажлын т аваас илүүгүй өдөр б айна.
ТАВ ДУГ ААР бүлэг
Бусад зүйл
25 д угаар зүйл.Х ууль зөр чигчид хүлээ лгэх хариуцлага
25.1.Энэ хуу лийг зөрчсөн алб ан тушаалтны үйлд эл нь гэмт хэргийн шинжгүй бо л Төрийн албаны тухай хуу льд заасан х ариуцлага хүлээлгэнэ.
25.2.Энэ хуу лийг зөрчсөн хүн, хуу лийн этгээдэд Эрүүгийн хуу ль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуу льд заасан х ариуцлага хүлээлгэнэ.
/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 д угаар сарын 04-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан/
26 д угаар зүйл.Х ууль хүчин төгөлдөр бо лох
26.1.Энэ хуу лийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс э хлэн дагаж мөрдөнө.
МОНГОЛ У ЛСЫН ИХ ХУР ЛЫН ДАРГА З.ЭНХБО ЛД

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

НҮҮР ХУУ ДАС / ЭР Х З ҮЙН АКТ / МЭ ДЭЭ / СУРГ АЛ Т / МЭ ДЛЭГИЙН САН / БАЙГУУ ЛЛ АГ А / НОМ / ТУ СЛ АМ Ж

Зохиогчийн эр х хуулиар хамгаалаг дсан © 2015.
ЦАХИМ ХУУ ДСЫГ Х ӨГЖҮҮЛСЭН
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

ХОЛБОО БАРИХ
Хаяг: Улаанбаатар -46, Чингэлтэй дүүрэг, Чингис хааны талбай-7
Утас: 976-11312513  Факс: 976-11315735
И-мэйл: info@legalinfo.mn

ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД
Монгол Улсын хууль (755)
Улсын Их Хурлын тогтоол (1989)
Монгол Улсын олон улсын гэрээ (585)
Ерөнхийлөгчийн зарлиг (186)
Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр (281)
Улсын дээд шүүхийн тогтоол (177)
Засгийн газрын тогтоол (4644)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Сайдын тушаал (774)
Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал (237)
УИХ-аас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй
адилтгах албан тушаалтны шийдвэр (89)
Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр (368)
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж (24)
Төрийн зарим чиг үүргийг хууль болон гэрээний
үндсэн дээр хэрэгжүүлж буй байгууллагууд (3)
Зөвлөл, хороо, бусад байгууллага (137)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD