Law on Public Information Transparency (НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ)

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


МОНГО Л У Л С Ы Н Х УУЛ Ь
2 021 о ны 1 2 с а ры н 1 7 ө д өр
Төри йн о рд он, У лаанб аата р х о т
НИЙТИ ЙН М ЭДЭЭЛЛИ ЙН И Л Т О Д Б А ЙДЛЫ Н Т У Х А Й
/Ш инэч и л сэ н н а й руул га /
НЭГД ҮГЭ ЭР Б ҮЛ Э Г
НИЙТЛ Э Г Ү Н ДЭС ЛЭ Л
1 д үгэ эр з ү й л .Х уул ийн з о ри л го
1.1 .
Энэ
хуул ийн
зо ри л го
нь
хуул ьд
за аса н
үн д эсл эл
,
жур м ы н
дагу у
иргэ н и й
мэд ээл эл
ха й х
,
хүл ээн
ава х
эр хи йг
ха нга х
,
ни йти йн
мэд ээл лийн
дэд
бүтц ийн
эр х
зү й н
үн д си йг
то гт о ох
,
тө ри йн
үй л
аж ил лага аг
цахи м
хэ л бэр ээр
явуул ах
,
нээл ттэ й
,
ил
то д
,
шуур ха й
бай л га х, т ө ри йн ү й л а ж ил лага анд о л он н и йти йн х я н а л ты г б ий б ол го хо д о рш ино .
2 д уга ар з ү й л .Н ийти йн м эд ээл лийн и л т о д б ай д лы н х уул ь т о гт о ом ж
2.1 .
Нийти йн
мэд ээл лийн
ил
то д
бай д лы н
хуул ь
то гт о ом ж
нь
Монго л
Ул сы н
Үнд сэ н
хуул ь
,
Архи в
,
ал бан
хэ р эг
хө тл өл ти йн
ту ха й
хуул ь, э н э х уул ь б ол он э д гэ эр х уул ьта й н и йц үүл эн г а рга са н х уул ь т о гт о ом жийн б уса д а кт а ас б үр д эн э.
2.2 .М онго л У лсы н о л он у л сы н г э р ээн д э н э х уул ьд з а асн а ас ө өрөөр з а аса н б ол о л он у л сы н г э р ээн и й з а ал ты г д ага ж м өрд өнө .
3 д уга ар з ү й л .Х уул ийн ү й л чл эх х үр ээ
3.1 .Х уул иар т ө ри йн н ууц ад х а м ааруул аха ар з а аса н м эд ээл лийг и л б ол го хто й х о л богд со н х а ри л цааг э н э х уул иар з о хи ц уул ахгү й .
3.2 .
Нийти йн
мэд ээл лийн
дэд
бүтэ ц
,
тө ри йн
үй л
аж ил лага аг
цахи м
хэ л бэр ээр
явуул ахта й
хо л богд со н
ха ри л цааг
ту ха й л са н
хуул иар з о хи ц уул сн а ас б уса д х а ри л цааг э н э х уул иар з о хи ц уул на .
4 д үгэ эр з ү й л .Х уул ийн н эр т о м ьёо ны т о д орхо й л ол т
4.1 .Э нэ х уул ьд х э р эгл эсэ н д араах н эр т о м ьё ог д оор д ур д са н у тга ар о й л го но :
4.1 .1 .”
мэд ээл лийн
си сте м

гэ ж
мэд ээл эл
цугл уул ах
,
бол овср уул ах
,
ха й х
,
ил гэ эх
,
хүл ээн
ава х
,
аш игл ах
бол он
аю ул гү й
бай д лы г
ха нга х з о ри л го б үхи й п р огр ам м х а нга м ж, т е хн и к х а нга м ж, м эд ээл лийн с а н, б уса д б үр эл дэхүүн х э сэ г, т э д гэ эр и йн и ж б үр д лийг;
4.1 .2 .”
мэд ээл лийн
сүл ж ээ

гэ ж
хо ёр
,
тү үн ээс
дээш
хэ р эгл эгч и йн
хо оронд
мэд ээл эл
ил гэ эх
,
дам жуул ах
,
хүл ээн
ава х
пр огр ам м
ха нга м ж б ол он т е хн и к х э р эгс л ийн и ж б үр д лийг;
4.1 .3 .”
мэд ээл лийн
эзэ н

гэ ж
Хүн и й
хув и йн
мэд ээл эл
ха м га ал ах
ту ха й
хуул ийн
4 .1 .5 –
д за аса н
хүн
бол он
ту ха й н
мэд ээл лээр
то д орхо й л огд ож б ай га а х уул ийн э тгэ эд ийг;
4.1 .4 .”
мэд ээл эл
аш игл ах

гэ ж
мэд ээл лийг
цугл уул ах
,
бол овср уул аха ас
буса д
хэ л бэр ээр
үй л
аж ил лага анд аа
хэ р эгл эх
,
дам жуул ах б ол он м эд ээл эл тэ й т а ни л цахы г;
4.1 .5 .”
мэд ээл эл
бол овср уул ах

гэ ж
мэд ээл лийг
анги л ах
,
ха д га л ах
,
дүн
шинж ил гэ э
хи йх
,
өөрчл өх
,
устга х
,
сэ р гэ эх
үй л
аж ил лага а, т э д гэ эр и йн н и йл бэр и йг;
4.1 .6 .” м эд ээл эл ц угл уул ах” г э ж м эд ээл лийг о л ж а ва х, б үр д үүл эх, б үр тгэ х ү й л а ж ил лага аг;
4.1 .7 .”
ни йти йн
мэд ээл лийн
дэд
бүтэ ц

гэ ж
ни йти йн
мэд ээл эл
ха ри уц агч
хуул ьд
за аса н
чи г
үүр ги йнхэ э
хүр ээн д
мэд ээл эл
цугл уул ах, б ол овср уул ах, а ш игл ах, а ю ул гү й б ай д лы г х а нга ха д а ш игл аж б ай га а м эд ээл лийн с и сте м , м эд ээл лийн с үл ж ээг;
4.1 .8 .”
ни йти йн
мэд ээл эл

гэ ж
ни йти йн
мэд ээл эл
ха ри уц агч
хуул ьд
за аса н
чи г
үүр ги йнхэ э
хүр ээн д
цугл уул са н
,
бол овср уул са н
,
аш игл аж б ай га а ө гө гд лийн б үр д лийг;
4.1 .9 .”
цахи м
бари м т
бичи г

гэ ж
мэд ээл лийн
си сте м ийг
аш игл ан
үүсгэ х
,
бол овср уул ах
,
ха д га л ах
,
ил гэ эх
бол он
хүл ээн
ава х
бол ом жто й м эд ээл лийг.
5 д уга ар з ү й л .Н ийти йн м эд ээл лийн ү й л а ж ил лага ан ы з а р чи м
5.1 .
Нийти йн
мэд ээл лийн
үй л
аж ил лага анд
Монго л
Ул сы н
Үнд сэ н
хуул ийн
Нэгд үгэ эр
зү й л ийн
2
дахь
хэ сэ гт
за асн а ас
га д на
дараах
за рчм ы г б ари м та л на :
1 / 1 7

5.1 .1 .х үн , х уул ийн э тгэ эд ийн э р х, х уул ь ё сн ы а ш иг с о ни рхл ы г х үн д этгэ х;
5.1 .2 .х уул ьд ө өрөөр з а ага агү й б ол м эд ээл эл и л т о д , н ээл ттэ й б ай х;
5.1 .3 .м эд ээл лээр х а нга х, ү й л чи л гэ э ү зү үл эх ү й л а ж ил лага а ш уур ха й , х я л бар б ай х;
5.1 .4 .м эд ээл эл , ү й л чи л гэ э н ь о й л го м жто й , ү н эн з ө в, б үр эн б ай х;
5.1 .5 .н и йти йн м эд ээл лийг а ш игл ах ү й л а ж ил лага анд х үн , х уул ийн э тгэ эд э р х т э гш б ай х;
5.1 .6 .н и йти йн м эд ээл лийн д эд б үтэ ц н ь х а ри л цан у я л даата й , н эгд м эл б од лого , т ө л өвл өл ттэ й б ай х;
5.1 .7 .
ни йти йн
мэд ээл эл
ха ри уц агч
нь
өөрт
бай га а
,
эсхүл
ни йти йн
мэд ээл лийн
дэд
бүтц ийг
аш игл ан
ол ж
ава х
,
со л ил цох
бол ом жто й м эд ээл лийг х үн , х уул ийн э тгэ эд ээс ш аард ахгү й б ай х.
ХО ЁРД УГА АР Б ҮЛ Э Г
НИЙТИ ЙН М ЭДЭЭЛЭ Л Х А РИ УЦ АГЧ , Н ИЙТИ ЙН М ЭДЭЭЛЛИ ЙН А НГИ ЛА Л
6 д уга ар з ү й л .Н ийти йн м эд ээл эл х ар и уц агч
6.1 .Д араах б ай гу ул лага н и йти йн м эд ээл эл х а ри уц агч /ц ааш ид ” м эд ээл эл х а ри уц агч ” г э х/ б ай на :
6.1 .1 .т ө ри йн б ай гу ул лага ;
6.1 .2 .т ө ри йн б ол он о рон н утги йн ө м чи т, т ө ри йн б ол он о рон н утги йн ө м чи йн о рол цоото й х ув и йн э р х з ү й н х уул ийн э тгэ эд ;
6.1 .3 .х уул ь, э схүл г э р ээн и й ү н д сэ н д ээр т ө ри йн б ай гу ул лагы н т о д орхо й ч и г ү үр ги йг г ү й ц этгэ ж б ай га а э тгэ эд ;
6.1 .4 .о л он н и йти йн р ад ио, т е л еви з;
6.1 .5 .у л с т ө ри йн н а м .
6.2 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч
хуул ьд
за аса н
чи г
үүр ги йнхэ э
хүр ээн д
ни йти йн
мэд ээл лийг
цугл уул ах
,
бол овср уул ах
,
аш игл ах
,
уд ирд лага , з о хи он б ай гу ул ал т, м эд ээл лийн а ю ул гү й б ай д лы г х а нга х, ш аард лага та й б уса д а рга х э м жээ а ва х ү үр эгт э й .
7 д уга ар з ү й л .Н ийти йн м эд ээл лийн а н ги л ал
7.1 .Н ийти йн м эд ээл лийг н ээл ттэ й , х я зга арл ал тта й , х а ал тта й г э ж а нги л на .
7.2 .
Хуул ьд
ил
то д
,
нээл ттэ й
бай ха ар
за аса н
,
эсхүл
хя зга арл ал тта й
бол он
ха ал тта й
мэд ээл эл д
ха м аарахгү й
мэд ээл лийг
нээл ттэ й
мэд ээл эл г э ж ү зн э.
7.3 .
Та ни л цах
,
аш игл аха д
хуул иар
хя зга арл ал т
то гт о осо н
ал баны
нууц
бол он
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд эд
ха м аарах
мэд ээл лийг
хя зга арл ал тта й м эд ээл эл г э ж ү зн э.
7.4 .Х уул ьд х а ал тта й б ай ха ар з а аса н, э схүл т ө ри йн н ууц ад х а м аарах м эд ээл лийг х а ал тта й м эд ээл эл г э ж ү зн э.
7.5 .Х уул ьд и л т о д , н ээл ттэ й б ай ха ар з а аса н м эд ээл лийг а л баны н ууц ад х а м ааруул ж т о гт о охгү й .
7.6 .
Хаал тта й
бол он
хя зга арл ал тта й
мэд ээл эл д
ха м аарах
тө ри йн
бол он
ал баны
нууц та й
хо л богд ох
Төри йн
бол он
ал баны
нууц ы н
ту ха й х уул иар з о хи ц уул сн а ас б уса д х а ри л цааг э н э х уул иар з о хи ц уул на .
7.7 .
Нийти йн
мэд ээл лийг
аш игл аха д
хуул ьд
за асн а ас
буса д
то хи ол дол д
иргэ н и й
мэд ээл эл
ава х
эр х
,
эр х
чө л өөг
үл
хя зга арл ах
,
тө ри йн
бай гу ул лагы н
үй л
аж ил лага а
ол он
ни йтэ д
ил
то д
,
нээл ттэ й
бай х
,
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд
хуул иар
хя зга арл ал т
то гт о ого огү й
ал ива а м эд ээл лийг с а ад гү й о л ж а ва х н ө хц өл б ол ом жийг б үр д үүл нэ.
8 д уга ар з ү й л .Н ээл ттэ й м эд ээл эл
8.1 .
Төри йн
үй л
аж ил лага аг
ил
то д
,
нээл ттэ й
бай л га х
,
тө ри йн
үй л
аж ил лага анд
ол он
ни йти йн
хя н а л ты г
бий
бол го х
зо ри л го ор
мэд ээл эл
ха ри уц агч и йн
чи г
үүр эг
,
үй л
аж ил лага аны
стр ате ги
,
зо хи он
бай гу ул ал т
,
хүн и й
нө өц
,
тө сө в
,
са нхүү
,
худ ал дан
ава х
аж ил лага а, ү зү үл ж б ай га а ү й л чи л гэ э б ол он х уул иар х а ал тта й , х я зга арл ал тта й г э ж т о гт о осн о ос б уса д м эд ээл лийг и л т о д , н ээл ттэ й
бай л га на .
8.2 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч
өөри йн
чи г
үүр эг
,
үй л
аж ил лага аны
стр ате ги
,
зо хи он
бай гу ул ал ты н
та л аарх
дараах
мэд ээл лийг
бай нга
ил т о д , н ээл ттэ й б ай л га на :
8.2 .1 .э р хэ м з о ри л го , ү й л а ж ил лага аны с тр ате ги йн з о ри л т, з о ри л го , т э р гү үл эх ч и гл эл , т э д гэ эр и йн х үр ээн д а вч х э р эгж үүл сэ н а рга
хэ м жээ, т ү үн и й ү р д үн ;
8.2 .2 .
чи г
үүр эг
,
бүтэ ц
,
зо хи он
бай гу ул ал т
,
ха яг
,
бай рш ил
,
ха ри л цах
ута сн ы
дуга ар
,
шууд анги йн
ха яг
,
ол он
ни йттэ й
ха ри л цах
,
мэд ээл эл х үр гэ х н и йгм ийн с үл ж ээн и й х а яг;
8.2 .3 .
эд ийн
за са г
,
ни йгм ийн
хө гж лийн
үзү үл эл т
,
үй л
аж ил лага аны
та й л ан
,
мэд ээл эл
ха ри уц агч и йн
үй л
аж ил лага анд
хи йсэ н
хя н а л т-ш инж ил гэ э, ү н эл гэ э, д ото од а уд ит, с а нхүүги йн х я н а л т ш ал га л ты н т а й л ан, а кт , д үгн эл т, а л бан ш аард лага , з ө вл өм ж;
8.2 .4 .х уул ийн х э р эгж ил ти йн ү р д ага вр ы н ү н эл гэ эн и й т а й л ан;
2 / 1 7

8.2 .5 .х ө гж лийн б од лого , т ө л өвл өл ти йн б ари м т б ичги йн х э р эгж ил ти йн т а й л ан;
8.2 .6 .ү й л а ж ил лага анд аа м өрд өж б ай га а х уул ь т о гт о ом ж, З асги йн г а зр ы н ш ийд вэр , б уса д э р х з ү й н а кт ;
8.2 .7 .
ал бан
ту ш аал ы н
то д орхо й л ол т
,
ал бан
ту ш аал тн ы
эц эг
/
эх
/-
ийн
нэр
,
өөри йн
нэр
,
ал баны
ха ри л цах
ута сн ы
дуга ар
,
ал баны
цахи м ш ууд анги йн х а яг;
8.2 .8 .ө ргө д өл , г о м длы н ш ийд вэр л эл ти йн т а й л ан, м эд ээ;
8.2 .9 .х уул ьд ө өрөөр з а ага агү й б ол х а ри уц са н с а л бары н ү й л а ж ил лага аны с та ти сти к м эд ээл эл ;
8.2 .1 0.м эд ээл эл х а ри уц агч а ас з о хи он б ай гу ул ах о л он н и йти йн а рга х э м жээн и й х ө тө л бөр.
8.3 .М эд ээл эл х а ри уц агч ө өри йн х үн и й н ө өц ийн т а л аарх д араах м эд ээл лийг б ай нга и л т о д , н ээл ттэ й б ай л га на :
8.3 .1 .а ж лы н б ай рны с ул о рон т о оны т а л аарх м эд ээл эл ;
8.3 .2 .а л бан х а агч , а ж ил тн ы г с о нго н ш ал га руул ах ж ур ам ;
8.3 .3 .а л бан х а агч , а ж ил тн ы ё с з ү й н д үр эм ;
8.3 .4 .х үн и й н ө өц ийн с тр ате ги , т ү үн и й х э р эгж ил ти йг х я н а ж ү н эл эх ж ур ам ;
8.3 .5 .х үн и й н ө өц ийн у д ирд лагы н и л т о д б ай д лы г х а нга х ч и гл эл ээр а вч х э р эгж үүл ж б ай га а а рга х э м жээ;
8.3 .6 .а л бан х а агч и йн а ж лы н г ү й ц этгэ л ийг ү н эл эх ж ур ам .
8.4 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч
тө сө в
,
са нхүү
,
худ ал дан
ава х
аж ил лага аны
та л аарх
дараах
мэд ээл лийг
бай нга
ил
то д
,
нээл ттэ й
бай л га на :
8.4 .1 .ө м нө х о ны т ө св и йн г ү й ц этгэ л , т у ха й н ж ил ийн т ө сө в, д араа о ны т ө св и йн т ө сө л ;
8.4 .2 .т ө св и йн г ү й ц этгэ л ийн б иел эл т б ол он х а га с, б үтэ н ж ил ийн с а нхүүги йн т а й л ан;
8.4 .3 .с а нхүүги йн т а й л анд х и йсэ н а уд иты н д үгн эл т;
8.4 .4 .х уул ь т о гт о ом жийн д агу у т ө вл өрүүл эх т ө л бөр, х ур аам ж, з о хи ц уул ал ты н ү й л чи л гэ эн и й х ө л сн и й х э м жээ;
8.4 .5 .т ө св и йн х э м нэл т, х э тр эл т, т ү үн и й ш ал тга аны т а й л бар;
8.4 .6 .
та ва н
са я
,
тү үн ээс
дээш
тө гр өги йн
үн и йн
дүн
бүхи й
худ ал дан
авса н
бараа
,
аж ил
,
үй л чи л гэ эн и й
нэр
,
са нхүүж ил ти йн
хэ м жээ, н и йл үүл эгч и йн н эр , х а яг;
8.4 .7 .
цал инги йн
за рд лаас
буса д
та ва н
са я
,
тү үн ээс
дээш
тө гр өги йн
үн и йн
дүн
бүхи й
орл ого
,
за рл агы н
мөнгө н
гү й л гэ эг
гү й л гэ э
ту с б үр ээр , г ү й л гэ эн и й а гу ул га , х үл ээн а ва гч и йн н эр и йн х а м т;
8.4 .8 .
бонд
,
зэ эл
,
өри йн
бичи г
,
бата л га а
,
тү үн тэ й
ад ил тга х
са нхүүги йн
буса д
хэ р эгс э л
,
тө р
,
хув и йн
хэ в ш лийн
тү н ш лэл ийн
гэ р ээ
,
ко нц есс, т ө сө в, ө м ч, х ө рөнгө , м өнгө з а рц уул ах, ө р, а вл ага ү үсгэ сэ н а л ива а ш ийд вэр ;
8.4 .9 .ш ил эн д ансн ы х ө тл өл т, х э р эгж ил т, а уд иты н т а й л ан, з ө вл өм жийн д агу у а вч х э р эгж үүл сэ н а рга х э м жээн и й м эд ээл эл ;
8.4 .1 0.
тө ри йн
бол он
орон
нутги йн
өм чи йн
хө рөнгө өр
бараа
,
аж ил
,
үй л чи л гэ э
худ ал дан
ава х
аж ил лага аны
тө л өвл өгө ө
,
та й л ан
,
те нд ери йн
бари м т
бичи г
,
те нд ер
шал га руул ал ты г
явуул ах
жур ам
,
те нд ери йн
ур и л га
,
те нд ерт
орол цохы г
со ни рхо гч и д
та ви х
шал гу ур
үзү үл эл т
,
те нд ерт
шал га рса н
бол он
шал га раагү й
орол цогч и йн
та л аарх
то вч
мэд ээл эл
,
шал га рса н
бол он
шал га раагү й
хуул ийн ү н д эсл эл , ш ал тга ан;
8.4 .1 1.х уд ал дан а ва х а ж ил лага анд х и йсэ н ү н эл гэ э б ол он а уд ит, б уса д х я н а л т ш ал га л ты н т а й л ан, д үгн эл т;
8.4 .1 2.
мэд ээл эл
ха ри уц агч
бол он
за хи ал агч
бай гу ул лагы н
хүсэ л тэ эр
хо л богд ох
этгэ эд ийг
худ ал дан
ава х
аж ил лага аны
мэр гэ ж ил , а рга з ү й н з ө вл өгө ө, з а ава рчи л га ага ар х а нга са н т у ха й м эд ээл эл ;
8.4 .1 3.
тө ри йн
бол он
орон
нутги йн
өм чи йн
хө рөнгө өр
бараа
,
аж ил
,
үй л чи л гэ э
худ ал дан
ава х
аж ил лага анд
орол цох
эр хи йг
хя зга арл аса н э тгэ эд ийн ж агс а ал т;
8.4 .1 4.З асги йн г а зр ы н г а д аад у л с, о л он у л сы н б ай гу ул лага ас а вса н з э эл , т у сл ам жийн г э р ээ, х э л эл цээр и йн т а л аарх м эд ээл эл ;
8.4 .1 5.у л сы н т ө сө в, Н ийгм ийн д аатга л ы н с а нги йн т ө св и йн о рл ого , з а рл ага , х ө рөнгө о руул ал т, т ө св и йн н эгд сэ н ү зү үл эл т;
8.4 .1 6.З асги йн г а зр ы н г а д аад з э эл , т у сл ам жийн а ш игл ал ты н м эд ээл эл ;
8.4 .1 7.З асги йн г а зр ы н г а д аад , д ото од ө ри йн м эд ээл эл ;
8.4 .1 8.у л сы н т ө св и йн х э м нэл т, х э тр эл т, т ү үн и й ш ал тга аны т а й л бар;
8.4 .1 9.н эгд сэ н т ө св и йн г ү й ц этгэ л ийн с а ры н м эд ээ;
8.4 .2 0.т ө св и йн г ү й ц этгэ л б ол он а уд ит х и йсэ н с а нхүүги йн н эгт гэ сэ н т а й л ан;
8.4 .2 1.т ө св и йн а л дагд лы г с а нхүүж үүл эх з о ри л го ор г а рга са н З асги йн г а зр ы н д ото од ү н эт ц аасн ы м эд ээл эл ;
8.4 .2 2.к о нц ессы н з ү й л ийн ж агс а ал т б ол он т ү үн д о руул са н н эм эл т, ө өрчл өл т;
8.4 .2 3.
ко нц ессы н
гэ р ээ
бай гу ул са н
ту ха й
бүр д
ко нц есс
эзэ м ш игч
,
тү үн и й
бай гу ул лагы н
нууц ад
ха м аараха ас
буса д
мэд ээл эл
,3 / 1 7

ко нц ессы н з ү й л , г ү й ц этгэ х а ж ил , ү зү үл эх ү й л чи л гэ эн и й т а л аарх м эд ээл эл ;
8.4 .2 4.х ө рөнгө о руул ал ты г с а нхүүж үүл эх з о ри л го ор г а рга са н З асги йн г а зр ы н г а д аад ү н эт ц аасн ы м эд ээл эл ;
8.4 .2 5.
ул сы н
тө св и йн
нэгд сэ н
үзү үл эл ти йг
макр о
эд ийн
за сги йн
үзү үл эл т
,
хо л богд ох
буса д
үзү үл эл ттэ й
уя л дуул са н
суд ал га а
,
то оц оо;
8.4 .2 6.
тө св и йн
хө рөнгө өр
бол он
га д аад ы н
зэ эл
,
ту сл ам жаар
хэ р эгж үүл ж
бай га а
тө сө л
,
хө тө л бөри йн
са нхүүж ил т
,
хэ р эгж ил т
,
явц , ү р д үн ;
8.4 .2 7.м эд ээл эл х а ри уц агч и йн з а хи ал га ар х и йгд сэ н с уд ал га а, ш инж ил гэ эн и й а ж ил , т ү үн и й т а й л ан;
8.4 .2 8.х уул ь т о гт о ом жид з а аса н б уса д .
8.5 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч
хуул ьд
за аса н
чи г
үүр ги йн
хүр ээн д
үзү үл ж
бай га а
үй л чи л гэ эн и й
та л аар
дараах
мэд ээл лийг
бай нга
ил
то д , н ээл ттэ й б ай л га на :
8.5 .1 .
үй л чи л гэ эн и й
тө рөл
,
шийд вэр л эх
жур ам
,
хуга ц аа
,
бүр д үүл эх
бари м т
бичи г
,
тү үн и й
за гв а р
,
тө л бөр
,
хур аам ж
,
зо хи ц уул ал ты н ү й л чи л гэ эн и й х ө л сн и й х э м жээ, т ө л бөр т ө л өх д ансн ы м эд ээл эл ;
8.5 .2 .
зө вш өөрөл
ол го х
,
сун га х
,
тү д гэ л зү үл эх
,
сэ р гэ эх
,
хүч и нгү й
бол го х
үн д эсл эл
,
жур ам
,
ол го со н
,
сун га са н
,
тү д гэ л зү үл сэ н
,
сэ р гэ эсэ н
,
хүч и нгү й
бол го со н
зө вш өөрл ийн
та л аарх
мэд ээл эл
,
зө вш өөрөл
эзэ м ш игч и йн
нэр
,
ха яг
,
са л бар
,
тө л өөл өгч и йн
га за р
,
зө вш өөрөл о л го со н б ол он з ө вш өөрл ийн х үч и нтэ й х уга ц аа.
/ Энэ
за ал т аас

тусга й
зө вш өөрөл
,”
гэс н и йг
,
мөн
за ал т ын

тусга й

гэс н и йг
2 022
оны
6
дуга ар
са ры н
1 7-
ны
өдр ийн
хуул иар х а сса н б өгө өд 2 023 о ны 0 1 д үгээр с а ры н 0 1-н и й ө др өөс э х л эн д а га ж м өрдө нө ./
8.6 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч
эн э
хуул ийн
8 .2 , 8 .3 , 8 .4 , 8 .5 –
д за асн а ас
га д на
өөри йн
эр хл эх
асууд лы н
хүр ээн и й
дараах
мэд ээл лийг
бай нга и л т о д , н ээл ттэ й б ай л га на :
8.6 .1 .
ол он
ни йтэ эр
хэ л эл цүүл ж
,
са на л
авч
бай га а
хуул ь
то гт о ом ж
бол он
за хи рга аны
хэ м
хэ м жээн и й
акт ы н
тө сө л
,
тэ д гэ эр и йн
та ни л цуул га , х о л богд ох с уд ал га а, б уса д б ай гу ул лага , и ргэ н ээс ө гс ө н с а на л ;
8.6 .2 .э зэ м ш иж б ай га а о ю ун ы ө м чи йн э р хи йн ж агс а ал т;
8.6 .3 .х о т б ол он г а за р з о хи он б ай гу ул ал ты н т ө л өвл өл т, т ү үн д н эм эл т, ө өрчл өл т о руул ах ш ийд вэр и йн я вц ы н т а л аарх м эд ээл эл ;
8.6 .4 .м эд ээл эл х а ри уц агч и йн э зэ м ш иж б ай га а г а зр ы н м эд ээл эл ;
8.6 .5 .
тө ри йн
бол он
орон
нутги йн
өм чи т
,
тө ри йн
бол он
орон
нутги йн
өм чи йн
орол цоото й
хув и йн
эр х
зү й н
хуул ийн
этгэ эд ийн
нэр
,
ха яг
,
дүр эм
,
үй л
аж ил лага аны
чи гл эл
,
эр х
бүхи й
этгэ эд ийн
оруул са н
хө рөнги йн
хув ь
хэ м жээ
,
аш иг
,
ал дагд лы н
та й л ан
,
нэгд сэ н
тө сө вт т ө л сө н т а тв а ры н х э м жээ, н о гд ол а ш иг;
8.6 .6 .
тө ри йн
бол он
орон
нутги йн
өм чи т
,
тө ри йн
бол он
орон
нутги йн
өм чи йн
орол цоото й
хув и йн
эр х
зү й н
хуул ийн
этгэ эд ийн
уд ирд ах
зө вл өл
,
хя н а л ты н
зө вл өл ийн
бүтэ ц
,
бүр эл дэхүүн
,
тэ д гэ эр и йн
ги ш үүн
бол он
гү й ц этгэ х
уд ирд лагы н
эц эг
/
эх
/-
ийн
нэр
,
өөри йн
нэр
,
авч
бай га а
цал ин
хө л с
,
ур ам ш уул лы н
дүн
,
ал баны
цахи м
шууд анги йн
ха яг
,
ту ха й н
хуул ийн
этгэ эд ийн
уд ирд лага д
та ви гд ах
шаард лага
,
уд ирд лагы г
со нго н
шал га руул ах
жур ам
,
со нго н
шал га руул ах
аж ил лага аны
то в
,
со нго н
шал га руул ал та д
орол цогч д ы н т а л аарх м эд ээл эл ;
8.6 .7 .
стр ате ги йн
ач
хо л богд ол
бүхи й
аш игт
мал тм ал ы н
орд ы г
аш игл ах
ту сга й
зө вш өөрөл
эзэ м ш игч
хуул ийн
этгэ эд ийн
хув ьд
нэгд сэ н т ө сө в б ол он Ү нд эсн и й б аял ги йн с а нд о руул ж б ай га а т а тв а р, х ө рөнги йн х э м жээ;
8.6 .8 .т ө ри йн б ол он о рон н утги йн ө м чи йн х ө рөнги йг х үн , х уул ийн э тгэ эд эд а ш игл уул ах, ш ил ж үүл эх, х ув ьчл ах, т ө св и йн х ө рөнги йн
аш игл ал т б ол он т ү үн и йг а ш игл ал та ас г а рга х, а ш игл ал та ас г а рга сн а ас о рсо н о рл огы н т а л аарх м эд ээл эл ;
8.6 .9 .
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд ийн
үй л
аж ил лага а
,
үй л двэр л эл
,
үй л чи л гэ эн и й
явц ад
бай га л ь
орчи нд
уч р уул ж
бол зо ш гү й
сө рөг
нө л өөл өл
,
үр
дага ва р
,
тэ д гэ эр и йг
ари л га х
арга
хэ м жээг
то гт о осо н
бай га л ь
орчн ы
нө л өөл лийн
үн эл гэ эн и й
та л аарх
мэд ээл эл
,
га зр ы н х э в л ийн б аял ги йг а ш игл асн а ар б ай га л ь о рчи нд ү зү үл эх н ө л өөл лийн м эд ээл эл ;
8.6 .1 0.
мэд ээл эл
ха ри уц агч и йн
явуул ж
бай га а
үй л
аж ил лага а
,
үй л двэр л эл
,
үй л чи л гэ э
,
аш игл аж
бай га а
те хн и к
,
те хн о л оги йн
хүн
,
мал , а м ьтн ы э р үүл м эн д , б ай га л ь о рчи нд ү зү үл эх б ую у ү зү үл ж б ай га а н ө л өөл лийн т а л аарх м эд ээл эл ;
8.6 .1 1.б ари л га б ай гу ул ам жийг а ш игл ал та д о руул ахы г з ө вш өөрсө н у л сы н к о м иссы н д үгн эл т;
8.6 .1 2.
ту сга й
ха м га ал ал тта й
га за р
нута г
дэв сгэ р т
ол го со н
га за р
аш игл ах
гэ р чи л гэ э
,
бай гу ул са н
гэ р ээ
,
га за р
аш игл асн ы
тө л бөр
тө л өл ти йн б ай д ал ;
8.6 .1 3.
Аш игт
мал тм ал ы н
ту ха й
хуул ийн
4 2
дуга ар
зү й л д
за асн ы
дагу у
бай га л ь
орчн ы г
ха м га ал ах
,
уур ха й
аш игл ах
,
үй л двэр
бай гу ул ахта й х о л богд со н д эд б үтц ийг х ө гж үүл эх, а ж лы н б ай р н эм эгд үүл эх а сууд лаар н утги йн з а хи рга аны б ай гу ул лага ас т у сга й
зө вш өөрөл э зэ м ш игч тэ й б ай гу ул са н г э р ээ;
8.6 .1 4.ш үүн т а сл ах а ж ил лага аны д үн м эд ээ;
8.6 .1 5.
Монго л
Ул сы н
Үнд сэ н
хуул ийн
цэц эд
га рга са н
өргө д өл
,
го м дол
,
хүсэ л ти йн
дагу у
марга ан
хя н а н
шийд вэр л эсэ н
аж ил лага аны д үн м эд ээ;
8.6 .1 6.у л с т ө ри йн н а м ы н д үр эм , г и ш үүн чл эл , х ө рөнгө , т ү үн д ө гс ө н х а нд ивы н м эд ээл эл ;
8.6 .1 7.
Монго л
Ул сы н
нэгд эн
орсо н
ол он
та л т
ол он
ул сы н
гэ р ээгэ эр
хүл ээсэ н
үүр эг
,
хүр гү үл сэ н
та й л ан
,
Монго л
Ул са д
өгс ө н
4 / 1 7

зө вл өм ж, з ө вл өм жийн х э р эгж ил ти йг х а ри уц ах б ай гу ул лагы н т а л аарх м эд ээл эл ;
8.6 .1 8.
зү й
ёсн ы
моно по л ь
аж
ахуй
эр хл эгч и йн
үн и йн
бүр д лийн
мэд ээл эл
бол он
дава м га й
бай д ал та й
аж
ахуй
эр хл эгч и йн
жагс а ал т;
8.6 .1 9.х уул ийн э тгэ эд ийн э ц си йн э зэ м ш игч , э ц си йн ө м чл өгч и йн т а л аарх м эд ээл эл ;
8.6 .2 0.н эв тр эх, а ш игл аха д х я зга арл ал т т о гт о ого огү й м эд ээл лийн с а н д ахь н ээл ттэ й ө гө гд өл ;
8.6 .2 1.
мэд ээл эл
ха ри уц агч и йн
за рд лаар
сур ал цагч и йн
эц эг
/
эх
/-
ийн
нэр
,
өөри йн
нэр
,
сур ал цаж
бай га а
ул с
,
сур гу ул ийн
нэр
,
мэр гэ ж ил , с ур ал цах х уга ц аа, м эд ээл эл х а ри уц агч а ас с а нхүүж үүл сэ н с ур га л ты н з а рд лы н д үн , г э р ээн и й х э р эгж ил т;
8.6 .2 2.х уул ь б ол он о л он у л сы н г э р ээгэ эр н ээл ттэ й б ай ха ар з а аса н б уса д м эд ээл эл .
8.7 .
Энэ
хуул ийн
8 .4 .1 3, 8 .4 .1 4, 8 .4 .1 5, 8 .4 .1 6, 8 .4 .1 7, 8 .4 .1 8, 8 .4 .1 9, 8 .4 .2 0, 8 .4 .2 1, 8 .4 .2 2, 8 .4 .2 3, 8 .4 .2 4, 8 .4 .2 5, 8 .6 .7 –
д за аса н
мэд ээл лийг
са нхүү
,
тө св и йн
асууд ал
эр хэ л сэ н
тө ри йн
за хи рга аны
тө в
бай гу ул лага
,
эн э
хуул ийн
8 .6 .9 , 8 .6 .1 2-
т за аса н
мэд ээл лийг
бай га л ь о рчн ы а сууд ал э р хэ л сэ н т ө ри йн з а хи рга аны т ө в б ай гу ул лага , э н э х уул ийн 8 .6 .1 4-т з а аса н м эд ээл лийг М онго л У лсы н д ээд
шүүх
,
эн э
хуул ийн
8 .6 .1 5-
д за аса н
мэд ээл лийг
Монго л
Ул сы н
Үнд сэ н
хуул ийн
цэц
,
эн э
хуул ийн
8 .6 .1 6-
д за аса н
мэд ээл лийг
ул с
тө ри йн
на м
,
эн э
хуул ийн
8 .6 .1 7-
д за аса н
мэд ээл лийг
га д аад
ха ри л цааны
асууд ал
эр хэ л сэ н
тө ри йн
за хи рга аны
тө в
бай гу ул лага
,
эн э
хуул ийн
8 .6 .1 8-
д за аса н
мэд ээл лийг
өрсө л дөөни й
асууд ал
ха ри уц са н
тө ри йн
за хи рга аны
бай гу ул лага
,
эн э
хуул ийн
8 .6 .1 9-
д
за аса н
мэд ээл лийг
ул сы н
бүр тгэ л ийн
асууд ал
ха ри уц са н
тө ри йн
за хи рга аны
бай гу ул лага
ту с
ту с
ха ри уц ан
нээл ттэ й
,
ил
то д
бай л га на .
8.8 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч
эн э
хуул ийн
8 .2 , 8 .3 , 8 .4 , 8 .5 , 8 .6 –
д за аса н
бай нга
ил
то д
,
нээл ттэ й
бай л га х
мэд ээл лийг
ол он
ни йтэ д
хүр гэ хд ээ ц ахи м х ууд ас, м эд ээл лийн с а м бар, м эд ээл лийн б уса д х э р эгс э л а ш игл ана .
8.9 .
Хуул ьд
өөрөөр
за ага агү й
бол
мэд ээл эл
ха ри уц агч
эн э
хуул ийн
8 .2 , 8 .3 , 8 .4 , 8 .5 , 8 .6 –
д за аса н
та й л ан
,
мэд ээ
,
үр
дүн
,
ста ти сти к
мэд ээл лийг
ул ирал
,
ха га с
жил
,
жил ээр
га рга х
бөгө өд
дарааги йн
ул ирал
,
ха га с
жил
,
жил ийн
эхн и й
са рд
багт а ан
цахи м
хууд са нд аа б ай рш уул на .
8.1 0.
Мэд ээл эл
ха ри уц агч и йн
үй л
аж ил лага анд
хи йсэ н
хя н а л т
– шинж ил гэ э
,
үн эл гэ э
,
дото од
ауд ит
,
са нхүүги йн
хя н а л т
шал га л ты н
та й л ан
,
акт
,
дүгн эл т
,
ал бан
шаард лага
,
зө вл өм ж
,
хуул ийн
хэ р эгж ил ти йн
үр
дага вр ы н
үн эл гэ эн и й
та й л ан
,
аж лы н
бай рны
сул
орон
то о
,
мэд ээл эл
ха ри уц агч и йн
за рд лаар
сур ал цагч и йн
та л аарх
зэ р эг
буса д
мэд ээл лийг
мэд ээл эл
ха ри уц агч
ту ха й
бүр
нь
цахи м
хууд са нд аа б ай рш уул на .
8.1 1.
Мэд ээл эл д
өөрчл өл т
оруул са н
бол
өөрчл өл т
оруул сн а ас
хо й ш
аж лы н
гу р ва н
өд ри йн
дото р
өөрчл өл ти йг
ту сга ж
,
мэд ээл лийг
шинэч л эн н и йтэ л нэ.
8.1 2.
Мэд ээл лийн
буса д
хэ р эгс э л
аш игл аж
бай га ага ас
үл
ха м ааран
мэд ээл эл
ха ри уц агч
цахи м
хууд ас
,
мэд ээл лийн
са м бары г
за ава л а ж ил луул ах б а ц ахи м х ууд са ар н ээл ттэ й м эд ээл эл тэ й т а ни л цах н ө хц өл ийг б үр эн х а нга на .
8.1 3.
Нээл ттэ й
мэд ээл лийг
дэл гэ р үүл ж
ава х
,
то д руул ах
то хи ол дол д
ту с
мэд ээл лийг
өгө х
эх
сур ва л ж ийг
цахи м
хууд са нд
то д орхо й
за аса н б ай на .
8.1 4.Ц ахи м х ууд са нд б ай рш уул са н м эд ээл лийн ү н эн з ө ви йг б ата л га аж уул ж б үр тгэ л х ө тө л нө .
8.1 5.
Энэ
хуул ийн
8 .4 –
т за аса н
мэд ээл лийг
нээл ттэ й
,
ил
то д
бай л га хта й
хо л богд со н
на ри йвчи л са н
ха ри л цааг
Шил эн
дансн ы
ту ха й
хуул иар з о хи ц уул на .
8.1 6.
Энэ
хуул ийн
8.8 –
д за аса н
цахи м
хууд ас
хө тл өх
,
ил
то д
,
нээл ттэ й
мэд ээл лийг
цахи м
хэ л бэр ээр
бай рш уул ж
ни йтл эх
,
шинэч л эх, х я н а л т т а ви х н и йтл эг ж ур м ы г З асги йн г а за р б ата л на .
8.1 7.
Нээл ттэ й
мэд ээл лийн
ил
то д
бай д лы н
хэ р эгж ил ти йг
зо хи он
бай гу ул ах
,
үн эл гэ э
хи йх
,
зө вл өм ж
га рга х
чи г
үүр эг
бүхи й
,
Авл ига та й
тэ м цэх
га за р
,
Монго л
Ул сы н
Хүн и й
эр хи йн
Үнд эсн и й
Ко м исс
,
цахи м
хө гж ил
,
ха ри л цаа
хо л бооны
асууд ал
эр хэ л сэ н
тө ри йн
за хи рга аны
тө в
бай гу ул лага
,
тө ри йн
бус
бай гу ул лагы н
тө л өөл лөөс
бүр д сэ н
орон
то оны
бус
зө вл өл
хуул ь
зү й н
асууд ал
эр хэ л сэ н т ө ри йн з а хи рга аны т ө в б ай гу ул лагы н д эр гэ д а ж ил лана .
8.1 8.
Энэ
хуул ийн
8 .1 7-
д за аса н
зө вл өл ийн
бүр эл дэхүүн
,
аж ил лах
жур м ы г
хуул ь
зү й н
бол он
цахи м
хө гж ил
,
ха ри л цаа
хо л бооны
асууд ал э р хэ л сэ н З асги йн г а зр ы н г и ш үүд х а м тр ан б ата л на .
8.1 9.
Нээл ттэ й
мэд ээл лийг
ил
то д
бай л га х
бол он
ил
то д
бай д лы н
шал гу ур
үзү үл эл т
то гт о ох
,
үн эл гэ э
хи йх
жур м ы г
Засги йн
га за р
бата л на .
9 д үгэ эр з ү й л .Х язга ар л ал тта й м эд ээл эл
9.1 .
Албаны
нууц ад
ха м аарах
мэд ээл лийг
Төри йн
бол он
ал баны
нууц ы н
ту ха й
хуул ьд
за аса н
үн д эсл эл
,
жур ам д
за асн ы
дагу у
аш игл ана .
9.2 .Э нэ х уул ийн 7 .3 -т з а аса н х үн , х уул ийн э тгэ эд эд х а м аарах х я зга арл ал тта й м эд ээл эл д д араах м эд ээл эл х а м аарна :
9.2 .1 .
хуул ьд
өөрөөр
за ага агү й
бол
гэ м т
хэ р эг
,
зө рчи л
шал га н
шийд вэр л эх
,
шүүхи йн
шийд вэр
гү й ц этгэ х
аж ил лага аны
явц ад
цугл уул са н м эд ээл эл ;
9.2 .2 .т ө ри йн х я н а л т ш ал га л ты н я вц ад б ол он ш ийд вэр х үч и н т ө гө л дөр б ол ох х үр тэ л х х уга ц аанд ц угл уул са н м эд ээл эл ;
9.2 .3 .н ээл ттэ й б ай л га х н ь с о ёл ы н х о сгү й ү н эт ө вд а ю ул у ч р уул ж б ол зо ш гү й м эд ээл эл ;
5 / 1 7

9.2 .4 .х уул ьд з а аса н б уса д .
9.3 .
Энэ
хуул ийн
9.2 .1 , 9.2 .2 –
т за асн а ас
буса д
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд эд
ха м аарах
хя зга арл ал тта й
мэд ээл лийг
хуул ьд
за аса н
үн д эсл эл , ж ур ам , э схүл м эд ээл лийн э зн и й з ө вш өөрл өөр т а ни л цах, а ш игл ах, э схүл г у р авд агч э тгэ эд эд д ам жуул на .
9.4 .
Энэ
хуул ийн
9 .2 .1 , 9 .2 .2 –
т за аса н
мэд ээл эл тэ й
мэд ээл лийн
эзн и й
зө вш өөрөл
ава хгү й гэ эр
эр х
бүхи й
этгэ эд
хуул ьд
за аса н
үн д эсл эл , ж ур м ы н д агу у т а ни л цах, а ш игл ах, э схүл г у р авд агч э тгэ эд эд д ам жуул на .
9.5 .М эд ээл эл х а ри уц агч и д б ай га а х я зга арл ал тта й м эд ээл лийг т у ха й н м эд ээл лийн э зэ н ө өрөө х э д ийд ч а вч а ш игл аж б ол но .
9.6 .М эд ээл лийн э зн ээс з ө вш өөрөл а ва хд аа д араах н ө хц өл ийг т а ни л цуул на :
9.6 .1 .м эд ээл эл а ва х з о ри л го ;
9.6 .2 .
мэд ээл эл
ава гч
нь
хув ь
хүн
бол
эц эг
/
эх
/-
ийн
нэр
,
өөри йн
нэр
,
хуул ийн
этгэ эд
бол
хуул ийн
этгэ эд ийн
нэр
,
хо л боо
бари х
ха яг, х а ри л цах у та сн ы д уга ар;
9.6 .3 .м эд ээл эл х а ри уц агч и йн н эр , х о л боо б ари х х а яг, х а ри л цах у та сн ы д уга ар;
9.6 .4 .а ва х м эд ээл лийн ж агс а ал т, м эд ээл эл а ва х х э л бэр ;
9.6 .5 .м эд ээл эл б ол овср уул ах, а ш игл ах х үр ээ, х а д га л ах х уга ц аа;
9.6 .6 .м эд ээл лийг и л б ол го х э сэ х;
9.6 .7 .м эд ээл лийг б усд ад д ам жуул ах э сэ х;
9.6 .8 .з ө вш өөрл өө ц уц л ах х э л бэр .
9.7 .
Мэд ээл лийн
эзэ н
зө вш өөрл өө
хэ д ийд
ч цуц ал ж
бол ох
бөгө өд
зө вш өөрл өө
цуц л аха ас
өм нө
мэд ээл эл
ха ри уц агч и йн
ту ха й н
мэд ээл лийг г у р авд агч э тгэ эд эд ө гс ө н, д ам жуул са н а ж ил лага аг х уул ь ё сн ы г э ж ү зн э.
9.8 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч и йн
худ ал дан
ава х
аж ил лага а
,
те нд ер
со нго н
шал га руул ал ты н
ил
то д
бай д лы г
ха нга х
зо ри л го ор
те нд ерт
шал га рса н
орол цогч и йн
зө вш өөрл ийг
үн д эсл эн
те нд ери йн
нууц л аагү й
хэ сги йг
буса д
орол цогч и д
ил
бол го хо д
эн э
хуул ийн
9 .7
дахь х э сэ г х а м аарахгү й .
9.9 .М эд ээл лийн э зэ н з ө вш өөрл өө б ичгэ эр ө гч , ц уц ал на .
9.1 0.
Мэд ээл лийн
эзэ н
Иргэ н и й
хуул ийн
1 6, 1 7, 1 8, 1 9
дүгэ эр
зү й л д
за аса н
хүн
бол
тү үн д
ха м аарах
хя зга арл ал тта й
мэд ээл лийг
тү үн и й х уул ь ё сн ы т ө л өөл өгч и йн з ө вш өөрл ийн ү н д сэ н д ээр ө гн ө .
9.1 1.
Мэд ээл эл
ха ри уц агч
нь
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд эд
ха м аарах
хя зга арл ал тта й
мэд ээл лийг
мэд ээл лийн
эзн и й
зө вш өөрл ийг
үн д эсл эн б усд ад ө гс ө н, д ам жуул сн а а н о тл ох ү үр эгт э й .
9.1 2.
Төри йн
бай гу ул лага
бол он
хуул ьд
за аса н
буса д
этгэ эд
чи г
үүр гэ э
хэ р эгж үүл эхд ээ
хуул ьд
за аса н
үн д эсл эл
,
жур м ы н
дагу у
хя зга арл ал тта й м эд ээл лийг а ш игл ах б ол м эд ээл лийн э зн и й з ө вш өөрөл ш аард ахгү й .
9.1 3.
Энэ
хуул ийн
9 .1 2-
т за асн ы
дагу у
мэд ээл эл
ха ри уц агч
мэд ээл лийг
гу р авд агч
этгэ эд эд
өгс ө н
,
дам жуул са н
бол
мэд ээл лийн
эзэ н д э н э т а л аар х уул ьд з а аса н ж ур м ы н д агу у м эд эгд эл х үр гү үл нэ.
9.1 4.
Мэд ээл эл
ха ри уц агч
хя зга арл ал тта й
мэд ээл лийг
аш игл ах
хүсэ л т
га рга са н
,
гу р авд агч
этгэ эд эд
өгс ө н
,
дам жуул са н
та л аарх
бүр тгэ л х ө тө л нө .
9.1 5.
Энэ
хуул ийн
9 .1 4-
т за аса н
бүр тгэ л д
хүсэ л т
га рга са н
этгэ эд
,
он
,
са р
,
өд өр
,
мэд ээл лийн
эзн и йг
то д орхо й л ох
мэд ээл эл
,
зө вш өөрөл
өгс ө н
хэ л бэр
,
бата л га аж уул ал т
,
он
,
са р
,
өд өр
,
цахи м
то д орхо й л огч
,
бай гу ул лага
,
ал бан
ту ш аал тн ы
ха нд са н
он
,
са р
,
өд өр
,
авса н
мэд ээл лийн
агу ул га
,
мэд ээл эл
авса н
зо ри л го
,
мэд ээл эл
аш игл аса н
этгэ эд
нь
хув ь
хүн
бол
эц эг
/
эх
/-
ийн
нэр
,
өөри йн
нэр
,
хуул ийн
этгэ эд
бол
хуул ийн
этгэ эд ийн
нэр
,
ал бан
ту ш аал тн ы
эц эг
/
эх
/-
ийн
нэр
,
өөри йн
нэр
,
ха ри л цах
ута сн ы
дуга ар
зэ р эг
мэд ээл лийг т у сга са н б ай на .
9.1 6.Э нэ х уул ийн 9 .1 3, 9 .1 4-т з а аса н м эд эгд эл х үр гү үл эх, б үр тгэ л х ө тл өх ж ур м ы г З асги йн г а за р б ата л на .
9.1 7.
Хязга арл ал тта й
мэд ээл лийг
гу р авд агч
этгэ эд эд
өгс ө н
,
дам жуул са н
үй л
аж ил лага а
,
мэд ээл эл
хүссэ н
бүр тгэ л
бол он
дараах
мэд ээл эл тэ й м эд ээл лийн э зэ н т а ни л цах э р хтэ й :
9.1 7.1 .м эд ээл эл а вса н э тгэ эд ;
9.1 7.2 .а вса н м эд ээл лийн ж агс а ал т, м эд ээл эл а вса н х э л бэр ;
9.1 7.3 .м эд ээл эл а вса н о н, с а р, ө д өр;
9.1 7.4 .т у ха й н м эд ээл лийг а ва х х уул ь з ү й н ү н д эсл эл .
9.1 8.
Энэ
хуул ийн
9 .1 7-
д за асн ы
дагу у
га рга са н
та ни л цах
хүсэ л ти йг
мэд ээл эл
ха ри уц агч
хүл ээн
авса н
өд рөөс
хо й ш
аж лы н
та ва н
өд ри йн д ото р ш ийд вэр л эн э.
9.1 9.
Хязга арл ал тта й
мэд ээл лийг
гү й ц этгэ х
аж лы н
хүр ээн д
эр х
бүхи й
бай гу ул лага д
дам жуул са н
бол
эн э
хуул ийн
9 .1 3, 9 .1 7, 9 .1 8
дахь х э сэ г ү й л чл эхгү й .
1 0 д уга ар з ү й л .Х аал тта й м эд ээл эл
6 / 1 7

10.1 .Х аал тта й м эд ээл эл д д араах м эд ээл эл х а м аарна :
10.1 .1 .т ө ри йн н ууц ад х а м ааруул са н м эд ээл эл ;
10.1 .2 .У лсы н б үр тгэ л ийн е рөнхи й х уул ийн 1 2.3 -т з а аса н м эд ээл эл ;
10.1 .3 .х уул ьд з а аса н б уса д м эд ээл эл .
10.2 .Х аал тта й м эд ээл эл тэ й х уул ьд з а аса н ү н д эсл эл , ж ур м ы н д агу у т а ни л цаж , а ш игл аж , и л б ол го но .
10.3 .
Хүн д
ха м аарах
ха ал тта й
мэд ээл лийг
мэд ээл лийн
эзн и й
зө вш өөрл өөр
хуул ьд
за аса н
зо ри л го
,
нө хц өл
,
жур м ы н
дагу у
аш игл ана .
1 1 д үгэ эр з ү й л .Н ийти йн м эд ээл лийг у стга х, ө өрчл өл т о руул ах
11.1 .М эд ээл эл х а ри уц агч ц угл уул ж , б ол овср уул ж , а ш игл аж б ай га а н и йти йн м эд ээл лийг д араах ү н д эсл эл ээр у стга на :
11.1 .1 .
ту ха й н
мэд ээл лийг
хуул ьд
за аса н
үн д эсл эл
,
жур м ы н
дагу у
цугл уул ж
,
бол овср уул ж
,
аш игл аагү й
бол
мэд ээл лийн
эзн и й
хүсэ л тэ эр ;
11.1 .2 .
хуул ь
,
Монго л
Ул сы н
ол он
ул сы н
гэ р ээ
,
хуул ийн
хүч и н
тө гө л дөр
шүүхи йн
шийд вэр ээр
мэд ээл лийг
устга ха ар
мэд ээл эл
ха ри уц агч и д ү үр эг х үл ээл гэ сэ н ;
11.1 .3 .х уул ьд з а аса н б уса д .
11.2 .Э нэ х уул ийн 1 1.1 -д з а асн а ас б уса д т о хи ол дол д н и йти йн м эд ээл лийг у стга хы г х о ри гл оно .
11.3 .
Өөрт
ха м аарах
мэд ээл эл
нь
ал даата й
,
бур уу
та ш аа
,
худ ал
бай х
то хи ол дол д
мэд ээл лийн
эзэ н
мэд сэ н
даруй д
мэд ээл эл
ха ри уц агч и д м эд эгд эж , х о л богд ох н о тл ох б ари м ты г х үр гү үл эн м эд ээл лийг ү н эн з ө в б ол го ж , ө өрчл өл т о руул ах э р хтэ й .
1 2 д уга ар з ү й л .Н ийти йн м эд ээл лийг н ээл ттэ й ө гө гд өл б ол го х
12.1 .
Хүн
,
хуул ийн
этгэ эд ийн
эр х
,
хуул ь
ёсн ы
аш иг
со ни рхл ы г
зө рчи хгү й гэ эр
,
тэ д гэ эр и йн
эр эл т
,
хэ р эгц ээг
ха рга л за н
эд ийн
за са г
,
бизн е си йг
дэм жих
,
суд ал га а
,
шинж ил гэ эн и й
аж лы г
хө гж үүл эх
,
мэд ээл лийн
ил
то д
бай д ал
,
хүр тэ эм жийг
нэм эгд үүл эх
зо ри л го ор
нээл ттэ й
,
хя зга арл ал тта й
бол он
ха ал тта й
мэд ээл лийн
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд
,
тө ри йн
бол он
ал баны
нууц ад
ха м аарах
мэд ээл лийг
то д орхо й л ох б ол ом жгү й б ол го н б ол овср уул ж , н ээл ттэ й ө гө гд өл б ол го ж б ол но .
12.2 .
Энэ
хуул ийн
1 2.1 –
д за аса н
нээл ттэ й
өгө гд лийг
мэд ээл эл
ха ри уц агч
өөри йн
цахи м
хууд ас
бол он
тө ри йн
нээл ттэ й
өгө гд лийн
нэгд сэ н с и сте м д н и йтэ л нэ.
12.3 .
Нээл ттэ й
өгө гд лийг
тө л бөртэ й
бол он
тө л бөргү й гэ эр
аш игл уул ж
бол ох
бөгө өд
ха нд аха д
хя л бар
бай х
,
хуул ах
,
эр эм бэл эх
,
ха й л т х и йх б ол ом жто й б ай х, а ш игл ах н ө хц өл ийг т о д орхо й л со н б ай на .
12.4 .М эд ээл эл х а ри уц агч ө өри йн б ол овср уул са н н ээл ттэ й ө гө гд лийг т о гт м ол ш инэч и л ж б ай на .
12.5 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч а ас
нээл ттэ й
өгө гд өл
бий
бол го х
,
ни йтл эх
,
аш игл ах
нө хц өл
,
жур ам
,
нээл ттэ й
өгө гд өл д
та ви гд ах
шаард лага
бол он
тө ри йн
нээл ттэ й
өгө гд лийн
нэгд сэ н
си сте м ийн
үй л
аж ил лага аны
жур м ы г
цахи м
хө гж ил
,
ха ри л цаа
хо л бооны
асууд ал э р хэ л сэ н т ө ри йн з а хи рга аны т ө в б ай гу ул лагы н с а на л ы г х а рга л за н З асги йн г а за р б ата л на .
12.6 .Н ээл ттэ й ө гө гд лийн ж агс а ал т, н ээл ттэ й ө гө гд лийг н и йтл эх х уга ц ааг З асги йн г а за р т о гт о оно .
12.7 .Х уул ь б ол он э н э х уул ийн 1 2.6 -д з а аса н ж агс а ал та д з а аса н н ээл ттэ й ө гө гд лийг ү н э т ө л бөргү й н и йтэ л нэ.
12.8 .
Энэ
хуул ийн
12.6 –
д за аса н
жагс а ал та д
ороогү й
,
эсхүл
нээл ттэ й
өгө гд лийг
ни йтл эхэ эс
өм нө
ава х
хүсэ л т
га рга са н
бол
мэд ээл эл х а ри уц агч н ээл ттэ й ө гө гд лийг т ө л бөртэ й гэ эр ө гч б ол но .
12.9 .Э нэ х уул ийн 1 2.8 -д з а аса н т ө л бөр т о оц ох а рга чл ал ы г З асги йн г а за р б ата л на .
12.1 0.Д араах т о хи ол дол д н ээл ттэ й ө гө гд лийг н и йтл эхи йг х о ри гл оно :
12.1 0.1 .т у ха й н н ээл ттэ й ө гө гд лөөр д ам жуул ан т ө ри йн б ол он а л баны н ууц , х үн , х уул ийн э тгэ эд ийг т о д орхо й л ох б ол ом жто й б ол ;
12.1 0.2 .т у ха й н н ээл ттэ й ө гө гд өл н ь о ю ун ы ө м чи йн э р хи йг з ө рчи хө өр б ол ;
12.1 0.3 .т у ха й н н ээл ттэ й ө гө гд лийг н и йтэ л сн ээр х үн , х уул ийн э тгэ эд ийн э р х, х уул ь ё сн ы а ш иг с о ни рхл ы г з ө рчи хө өр б ол ;
12.1 0.4 .х уул ьд з а аса н б уса д .
12.1 1.
Нээл ттэ й
өгө гд өл
нь
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд ийн
эр х
,
хуул ь
ёсн ы
аш иг
со ни рхл ы г
хө нд сө н
та л аар
ирүүл сэ н
го м длы г
мэд ээл эл
ха ри уц агч а ж лы н 1 0 ө д ри йн д ото р ш ийд вэр л эн э.
12.1 2.
Энэ
хуул ийн
1 2.1 1-
д за аса н
үн д эсл эл ээр
го м дол
ирүүл сэ н
то хи ол дол д
мэд ээл эл
ха ри уц агч
нь
ту ха й н
нээл ттэ й
өгө гд өл д
ха нд ах х а нд ал ты г г о м дол ш ийд вэр л эх х үр тэ л х уга ц аанд т ү р з о гс о оно .
12.1 3.
Энэ
хуул ийн
1 2.1 1-
д за аса н
го м длы г
хя н а н
шийд вэр л эсэ н
мэд ээл эл
ха ри уц агч и йн
шийд вэр и йг
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд
эс
зө вш өөрвө л ш үүхэ д г о м дол г а рга ж б ол но .
ГУ Р А ВДУГА АР Б ҮЛ Э Г
МЭДЭЭЛЭ Л А ВАХ Э РХИ ЙГ Х А НГА Х
7 / 1 7

1 3 д уга ар з ү й л .Х үн , х уул ийн э тгэ эд м эд ээл эл а в ах
13.1 .
Хүн
,
хуул ийн
этгэ эд
мэд ээл лийг
хүсэ л т
га рга ж
,
эсхүл
цахи м
хэ л бэр ээр
,
нээл ттэ й
,
ил
то д
бай рш уул са н
мэд ээл лийг
хүсэ л т
га рга л гү й гэ эр т у ха й н ц ахи м х ууд са нд х а нд аж а вч б ол но .
13.2 .Н ээл ттэ й м эд ээл эл а ва х б ол х үсэ л ти йг а м аар б ол он б ичгэ эр , х я зга арл ал тта й м эд ээл эл а ва х б ол х үсэ л ти йг б ичгэ эр г а рга на .
13.3 .Ц ааса н б ол он х уул ьд з а асн ы д агу у ц ахи м х э л бэр ээр г а рга са н х үсэ л ти йг б ичгэ эр г а рга са н х үсэ л т г э ж ү зн э.
13.4 .Б ичгэ эр г а рга са н х үсэ л тэ д д араах м эд ээл лийг т у сга са н б ай на :
13.4 .1 .х үсэ л т г а рга гч н ь х ув ь х үн б ол э ц эг /э х/- и йн н эр , ө өри йн н эр , х уул ийн э тгэ эд б ол х уул ийн э тгэ эд ийн н эр ;
13.4 .2 .х үсэ л т г а рга гч и йн о рш ин с ууга а, э схүл о рш ин б ай га а г а зр ы н х а яг, ш ууд анги йн х а яг, х а ри л цах у та сн ы д уга ар;
13.4 .3 .х я зга арл ал тта й м эд ээл эл а ва х б ол м эд ээл эл а ва х з о ри л го , м эд ээл лийн э зн и й з ө вш өөрөл ;
13.4 .4 .м эд ээл лийн а гу ул га , м эд ээл эл х үл ээн а ва х х э л бэр .
13.5 .
Цааса н
хэ л бэр ээр
га рга х
хүсэ л ти йг
хүн
га ры н
үсэ г
зу р ж
,
хуул ийн
этгэ эд
бол
хуул ийн
этгэ эд ийг
тө л өөл өх
эр х
бүхи й
этгэ эд
га ры н ү сэ г з у р ж , т а м га , т э м дэг д арж б ата л га аж уул на .
13.6 .
Хүн
,
хуул ийн
этгэ эд ийн
цахи м
хэ л бэр ээр
га рга са н
хүсэ л т
нь
ту ха й н
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд ийг
хуул ьд
за аса н
жур м ы н
дагу у
та ньж б ата л га аж уул ах б ол ом жто й б ай на .
13.7 .
Хүсэ л т
га рга гч
хүн
хүсэ л тд ээ
хүн д этгэ н
үзэ х
шал тга ана ар
га ры н
үсгэ э
зу р ж
ча д ахгү й
бол
тү үн и йг
тө л өөл өн
хуул ь
ёсн ы
тө л өөл өгч н ь г а ры н ү сэ г з у р на .
13.8 .
Хүсэ л ти йг
иргэ д
ха м тр ан
га рга са н
бол
тү үн д
бүгд
га ры н
үсэ г
зу р ах
,
эсхүл
тэ д гэ эр и йн
тө л өөл өгч
га ры н
үсэ г
зу р ж
,
тө л өөл өх
эр хи йг н о тл ох б ари м т б ичги йг х а вса рга на .
13.9 .Х үсэ л тэ д х уул ьд з а асн а ас б уса д ш аард лага т а ви хы г х о ри гл оно .
1 4 д үгэ эр з ү й л .Х үс эл т г а р га гч и йн э р х, ү үр эг
14.1 .Х үсэ л т г а рга гч м эд ээл эл а ва х т а л аар д араах э р х э д эл нэ:
14.1 .1 .м эд ээл эл а ва х х э л бэр ээ с о нго х;
14.1 .2 .н ээл ттэ й м эд ээл эл а ва х б ол м эд ээл эл а ва х з о ри л го , ү н д эсл эл ээ т а й л барл ахгү й б ай х;
14.1 .3 .м эд ээл эл тэ й х о л богд со н а сууд лаар н эм эл т т а й л бар а ва х;
14.1 .4 .м эд ээл лийн а гу ул гы н т а л аар т а й л барл уул ах;
14.1 .5 .м эд ээл лийн а л бан ё сн ы э х с ур ва л ж ийг м эд эх;
14.1 .6 .
мэд ээл эл
ава х
эр хи йг
нь
зө рчсө н
гэ ж
үзв эл
мэд ээл эл
ха ри уц агч и йн
дээд
шатн ы
бай гу ул лага
,
ал бан
ту ш аал та нд
,
дээд
шатн ы б ай гу ул лага , а л бан т у ш аал та н б ай хгү й б ол ш үүхэ д г о м дол г а рга х;
14.1 .7 .м эд ээл лийг н ээл ттэ й ө гө гд өл б ол го х т а л аар х о л богд ох м эд ээл эл х а ри уц агч и д х үсэ л т г а рга х;
14.1 .8 .х уул ьд з а аса н б уса д .
14.2 .
Хүсэ л т
га рга гч
мэд ээл эл
ава х
эр хэ э
хө нд өгд сө н
гэ ж
үзв эл
Монго л
Ул сы н
Хүн и й
эр хи йн
Үнд эсн и й
Ко м исст
го м дол
га рга ж
бол но .
14.3 .Х үн , х уул ийн э тгэ эд м эд ээл эл а ва х т а л аар д араах ү үр эг х үл ээн э:
14.3 .1 .х уул ьд з а аса н м эд ээл эл а ва х ж ур м ы г б иел үүл эх;
14.3 .2 .
мэд ээл эл
ава х
эр хэ э
эд лэхд ээ
Монго л
Ул сы н
Үнд сэ н
хуул ь
,
буса д
хуул ь
,
бусд ы н
эр х
,
хуул ь
ёсн ы
аш иг
со ни рхл ы г
зө рчи хгү й б ай х;
14.3 .3 .а ва х м эд ээл лээ б ол ом жит б ай д лаар т о д орхо й л со н б ай х;
14.3 .4 .х уул ьд з а аса н б уса д .
1 5 д уга ар з ү й л .М эд ээл эл а в ах х үс эл т б үр тгэ х , ш ийд вэр л эх
15.1 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч
мэд ээл эл
ава х
хүсэ л ти йг
хүл ээн
авч
,
бүр тгэ л
хө тө л ж
,
эн э
хуул ийн
1 3
дуга ар
зү й л д
за аса н
шаард лагы г
ха нга са н э сэ хи йг х я н а н ү зэ ж д араах ш ийд вэр и йн а л ь н эги йг г а рга на :
15.1 .1 .х үсэ л ти йг х үл ээн а вч, м эд ээл лээр х а нга х;
15.1 .2 .х үсэ л ти йг х о л богд ох м эд ээл эл х а ри уц агч и д ш ил ж үүл эх;
15.1 .3 .х үсэ л ти йг б уц аах.
15.2 .Э нэ х уул ийн 1 5.1 -д з а аса н б үр тгэ л д д араах з ү й л ийг т у сга на :
8 / 1 7

15.2 .1 .х үсэ л т г а рга са н х үн , х уул ийн э тгэ эд ийн н эр , х а ри л цах у та сн ы д уга ар, х а яг;
15.2 .2 .х үссэ н м эд ээл лийн т о вч а гу ул га ;
15.2 .3 .х үсэ л т х үл ээн а вса н, м эд ээл эл ө гс ө н о н, с а р, ө д өр, х э л бэр ;
15.2 .4 .х үсэ л ти йг б уц ааса н т о хи ол дол д б уц ааса н ү н д эсл эл , х э л бэр ;
15.2 .5 .м эд ээл лийг б үр эн , э схүл х э сэ гч л эн ө гс ө н э сэ х;
15.2 .6 .ш аард лага та й б уса д .
15.3 .
Энэ
хуул ийн
1 3
дуга ар
зү й л д
за аса н
шаард лагы г
ха нга агү й
,
эсхүл
ур д
өм нө
нь
ха ри у
өгс ө н
асууд лаар
дахи н
ха нд са н
,
эсхүл
хүсэ л тэ д
дур д са н
мэд ээл эл
бай хгү й
бөгө өд
хүсэ л ти йг
хо л богд ох
бай гу ул лага д
шил ж үүл эх
бол ом жгү й
бол
уг
хүсэ л ти йг
буц ааж
бол ох б а ү н д эсл эл ийг т о д орхо й з а ана .
15.4 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч
ту ха й н
бай гу ул лагы н
үй л
аж ил лага ата й
хо л боото й
,
хуул иар
нээл ттэ й
,
ил
то д
бай л га х
мэд ээл лийг
хүн
,
хуул ийн э тгэ эд эд т э д гэ эр и йн х үсэ л ти йг ү н д эсл эн б үр эн г ү й ц эд , ү н эн з ө в, т о д орхо й ө гн ө .
15.5 .
Мэд ээл лийг
ам аар
,
бичгэ эр
,
цахи м
бол он
хуул ьд
ха рш лахгү й
буса д
хэ л бэр ээр
өгч
бол ох
бөгө өд
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд ийг
хүсв эл м эд ээл эл тэ й б иечл эн т а ни л цуул ж б ол но .
15.6 .Х уул ьд ө өрөөр з а ага агү й б ол х үсэ л ти йг х үл ээн а вса н м эд ээл эл х а ри уц агч м эд ээл лийг д араах х уга ц аанд ө гн ө :
15.6 .1 .ш ууд ө гө х б ол ом жто й м эд ээл лийг х үсэ л ти йг х үл ээн а вса н д аруй ;
15.6 .2 .э н э х уул ийн 1 5.6 .1 -д з а асн а ас б уса д м эд ээл эл а ва х х үсэ л ти йг х үл ээн а всн а ас х о й ш а ж лы н т а ва н ө д ри йн д ото р.
15.7 .
Туха й н
мэд ээл лийн
цар
хүр ээ
,
мэд ээл лийг
бэл тгэ х
шаард лага та й
хуга ц ааг
ха рга л за н
эн э
хуул ийн
1 5.6 –
д за аса н
хуга ц ааг
ту ха й н м эд ээл эл х а ри уц агч и йн э р х б үхи й а л бан т у ш аал та н а ж лы н 1 0 х үр тэ л ө д рөөр с ун га ж б ол но .
15.8 .Х үсэ л ти йг и ргэ д х а м тр ан г а рга са н б ол т э д гэ эр и йг т ө л өөл өх э р х б үхи й х үн д м эд ээл лийг ө гн ө .
15.9 .
Мэд ээл лийг
өгс ө н
он
,
са р
,
өд өр
,
ха ри у
бэл тгэ сэ н
ал бан
ту ш аал тн ы
нэр
,
мэд ээл эл
ол го со н
хэ л бэр
,
мэд ээл лийг
бүр эн
,
эсхүл
хэ сэ гч и л ж ө гс ө н э сэ х з э р эг м эд ээл лийг т у сга н б үр тгэ л х ө тө л нө .
15.1 0.
Цахи м
мэд ээл лийн
са нга ас
авч
бол ох
мэд ээл лийн
цахи м
хо л боосы г
хүсэ л т
га рга гч и д
мэд эгд сэ н ээр
хүсэ л ти йг
шийд вэр л эсэ н д т о оц но .
1 6 д уга ар з ү й л .М эд ээл эл ө гө х ү й л чи л гэ эн и й з а р д ал
16.1 .
Хүн
,
хуул ийн
этгэ эд
цааса н
хэ л бэр ээр
мэд ээл эл
ава хд аа
хуул ьд
өөрөөр
за ага агү й
бол
мэд ээл эл
өгө хтэ й
хо л богд он
га рса н
за рд лы г т ө л нө .
16.2 .
Энэ
хуул ийн
1 6.1 –
д за аса н
за рд ал
нь
уг
мэд ээл лийг
өгө хтэ й
хо л богд он
га рах
хув и л ах
,
шууд анга ар
хүр гү үл эх
зэ р эг
шууд
за рд лаас и хгү й б ай на .
16.3 .
Хуул ьд
өөрөөр
за ага агү й
бол
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд
цахи м
хэ л бэр ээр
мэд ээл эл
ава ха д
эн э
хуул ийн
1 6.1 –
д за аса н
за рд лы г
тө л өх ү үр эг х үл ээхгү й .
16.4 .
Энэ
хуул ийн
1 6.1 –
д за аса н
за рд лы н
хэ м жээг
эн э
хуул ьд
за асн ы
дагу у
мэд ээл эл
ха ри уц агч
то гт о ох
бөгө өд
за рд ал
то оц ох
арга чл ал , з а рд лы г т ө л өх, т ү үн ээс х ө нгө л өх, ч ө л өөл өх ж ур м ы г З асги йн г а за р б ата л на .
16.5 .Э нэ х уул ийн 1 6.1 -д з а аса н з а рд лы г х уул ь т о гт о ом жид з а аса н б уса д т ө л бөр, х ур аам жта й д авха рд уул ан а ва хгү й .
1 7 д уга ар з ү й л .М эд ээл эл а в ах э р хи йг х ан га х т а л аар х м эд ээл эл х ар и уц агч и йн х үл ээх ү үр эг
17.1 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч
хуул ьд
өөрөөр
за ага агү й
бол
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд ийн
мэд ээл эл
ава х
эр хи йг
ха нга х
та л аар
дараах
үүр эг
хүл ээн э:
17.1 .1 .х үсэ л т г а рга гч и йг х үл ээн а вч у ул за х б ай р, х үсэ л ти йг х үл ээн а ва х ц аги йн х ув а ари йг н и йтэ д м эд ээл эх;
17.1 .2 .х уул ьд з а аса н ж ур м ы н д агу у м эд ээл лийг х үн , х уул ийн э тгэ эд с а ад гү й а ва х н ө хц өл ийг б үр д үүл эх;
17.1 .3 .
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд ийн
эр х
,
хуул ь
ёсн ы
аш иг
со ни рхл ы г
хө нд сө н
ал ива а
шийд вэр
,
үй л
аж ил лага аны
та л аар
ур ьд чи л ан
мэд ээл эх;
17.1 .4 .м эд ээл эл а ва х х үсэ л т, т ү үн и йг ш ийд вэр л эсэ н ү й л а ж ил лага аны т а л аарх б үр тгэ л ийг х ө тл өх;
17.1 .5 .м эд ээл эл а ва х х үсэ л ти йг э н э х уул ьд з а аса н х уга ц аанд ш ийд вэр л эх;
17.1 .6 .м эд ээл эл а ва х х үсэ л ти йг ш ийд вэр л эж , х а ри уг х үсэ л т г а рга гч и йн с о нго со н х э л бэр ээр ө гө х;
17.1 .7 .
хүсэ л тэ д
дур д са н
мэд ээл эл
нь
ха ал тта й
,
эсхүл
хүсэ л т
га рга гч и д
ха м аарахгү й
хя зга арл ал тта й
мэд ээл эл
бөгө өд
мэд ээл лийн
эзн и й
зө вш өөрөл гү й
бол
,
эсхүл
хүсэ л т
нь
хуул ьд
за аса н
шаард лагы г
ха нга агү й
бол
эн э
та л аар
үн д эсл эл
бүхи й
ха ри у ө гө х;
17.1 .8 .
эн э
хуул ийн
биел эл ти йг
ха нга х
та л аар
авч
хэ р эгж үүл сэ н
арга
хэ м жээн и й
та й л анг
ха рья а л ах
дээд
шатн ы
бай гу ул лага д
жил б үр т а й л агн а х;
9 / 1 7

17.1 .9 .
эн э
хуул ийн
8
дуга ар
зү й л д
за аса н
мэд ээл лийг
ил
то д
,
нээл ттэ й
бай л га х
,
цахи м
хууд са ар
нээл ттэ й
мэд ээл эл тэ й
та ни л цах н ө хц өл ийг б үр эн х а нга н б ай рш уул ах, м эд ээл лийг т у ха й б үр ш инэч л эх;
17.1 .1 0.
нээл ттэ й
өгө гд лийн
жагс а ал ты н
дагу у
тө ри йн
нээл ттэ й
өгө гд лийн
нэгд сэ н
си сте м д
хо л богд ох
нө хц өл
,
шаард лагы г
ха нга са н н ээл ттэ й ө гө гд лийг э н э х уул ийн 1 2.6 -д з а аса н х уга ц аанд н и йтл эх, т у ха й б үр ш инэч л эх;
17.1 .1 1.х уул ьд з а аса н б уса д .
17.2 .М эд ээл эл х а ри уц агч х үн , х уул ийн э тгэ эд м эд ээл эл а ва х э р хэ э х э р эгж үүл эхэ д н ь с а ад у ч р уул ахы г х о ри гл оно .
ДӨ РӨ ВДҮГЭ ЭР Б ҮЛ Э Г
НИЙТИ ЙН М ЭДЭЭЛЛИ ЙН Д ЭД Б ҮТЭ Ц
1 8 д уга ар з ү й л .Н ийти йн м эд ээл лийн д эд б үтэ ц
18.1 .
Нийти йн
мэд ээл лийн
дэд
бүтэ ц
нь
үн д сэ н
си сте м
,
дэм жих
си сте м
,
мэд ээл эл
ха ри уц агч и йн
си сте м
,
мэд ээл лийн
сүл ж ээ
бол он н и йти йн м эд ээл лийн с а нга ас б үр д эн э.
18.2 .
Энэ
хуул ьд
за аса н
үн д сэ н
си сте м
,
дэм жих
си сте м
,
мэд ээл эл
ха ри уц агч и йн
си сте м
нь
ни йти йн
мэд ээл лийн
си сте м д
ха м аарна .
18.3 .
Үнд сэ н
си сте м
нь
суур ь
бол он
тө рөл ж сө н
мэд ээл лийн
са нги йн
мэд ээл лийг
тө ри йн
бай гу ул лага
,
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд
аш игл ах
,
мэд ээл эл с о л ил цох б ол ом жийг б үр д үүл сэ н т ө ри йн м эд ээл эл с о л ил цооны с и сте м б ай на .
18.4 .
Дэм жих
си сте м
нь
үн д сэ н
бол он
мэд ээл эл
ха ри уц агч и йн
си сте м ийн
хэ в и йн
,
на й д ва рта й
,
аю ул гү й
аж ил лага аг
ха нга х
зо ри л го
бүхи й б ие д ааса н м эд ээл лийн с и сте м б ай на .
18.5 .Д эм жих с и сте м д д араах с и сте м х а м аарна :
18.5 .1 .т а ни л т, н эв тр эл ти йн с и сте м ;
18.5 .2 .н и йти йн т ү л хүүр и йн д эд б үтэ ц ;
18.5 .3 .а л бан б ичи г с о л ил цооны д ун д ы н с и сте м ;
18.5 .4 .м эд ээл эл с о л ил цооны б үр тгэ л ийн с и сте м ;
18.5 .5 .м эд эгд эл х үр гэ х с и сте м ;
18.5 .6 .т ө ри йн ү й л чи л гэ эн и й н эгд сэ н с и сте м ;
18.5 .7 .т ө л бөр т о оц ооны с и сте м ;
18.5 .8 .х уул ьд з а аса н б уса д ;
18.5 .9 .З асги йн г а зр аас ш аард лага та й г э ж ү зс э н б уса д с и сте м .
18.6 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч и йн
си сте м
нь
тө рөөс
бари м тл ах
ха ри л цаа
хо л боо
,
мэд ээл лийн
те хн о л оги йн
чи гл эл
,
мэд ээл лийн
аю ул гү й б ай д лы н с та нд арта д н и йц сэ н б ай на .
18.7 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч
,
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд
нь
үн д сэ н
бол он
дэм жих
си сте м д
хо л богд охо д
эн э
хуул ийн
1 8.1 1-
д за аса н
бол он
буса д х уул ьд з а аса н н ө хц өл , ш аард лагы г х а нга са н б ай на .
18.8 .
Үнд сэ н
си сте м ийг
цахи м
хө гж ил
,
ха ри л цаа
хо л бооны
асууд ал
эр хэ л сэ н
тө ри йн
за хи рга аны
тө в
бай гу ул лага
Засги йн
га зр ы н
шийд вэр ээр ү үсгэ х б өгө өд т у с с и сте м ийн ү й л а ж ил лага аг х а ри уц ан з о хи он б ай гу ул ж , х я н а л т т а ви на .
18.9 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч
хо оронд оо
бол он
мэд ээл эл
ха ри уц агч а ас
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд тэ й
цахи м
хэ л бэр ээр
мэд ээл эл
со л ил цохд оо ү н д сэ н с и сте м ийг а ш игл ана .
18.1 0.
Үнд сэ н
си сте м ийн
үй л
аж ил лага аг
зо хи ц уул ах
,
си сте м
аш игл аж
үй л чи л гэ э
үзү үл эх
,
мэд ээл эл
со л ил цох
жур м ы г
Засги йн
га за р б ата л на .
18.1 1.
Үнд сэ н
си сте м
,
дэм жих
си сте м ийн
те хн и ки йн
нө хц өл
,
шаард лага
,
за ава р
,
арга чл ал ы г
цахи м
хө гж ил
,
ха ри л цаа
хо л бооны
асууд ал э р хэ л сэ н т ө ри йн з а хи рга аны т ө в б ай гу ул лага б ата л на .
18.1 2.Ү нд сэ н с и сте м ийг М онго л У лсы н н ута г д эв сгэ р т б ай рш уул на .
18.1 3.М эд ээл эл х а ри уц агч н ь х үн , х уул ийн э тгэ эд эд ү й л чи л гэ э ү зү үл эхд ээ э н э х уул ийн 1 8.3 -т з а аса н ү н д сэ н с и сте м ээр д ам жуул ан
ол ж а ва х, с о л ил цох б ол ом жто й м эд ээл лийг х үн , х уул ийн э тгэ эд ээс ш аард ахгү й .
18.1 4.
Энэ
хуул ийн
18.1 3-
т за аса н
мэд ээл лийг
мэд ээл эл
ха ри уц агч
эн э
хуул ийн
18.3 –
т за аса н
үн д сэ н
си сте м ээс
та та н
авч
бүр д үүл нэ.
18.1 5.
Мэд ээл эл
ха ри уц агч а ас
буса д
хуул ийн
этгэ эд
нь
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд эд
үзү үл эх
үй л чи л гэ эгэ э
эн э
хуул ийн
1 8.1 1-
д за аса н
нө хц өл , ш аард лагы г х а нга ж , ү н д сэ н б ол он д эм жих с и сте м ийг а ш игл ан ү зү үл ж б ол но .
18.1 6.
Энэ
хуул ийн
1 8.1 5-
д за аса н
хуул ийн
этгэ эд
үн д сэ н
бол он
дэм жих
си сте м
аш игл ан
үй л чи л гэ э
үзү үл эх
бол
цахи м
хө гж ил
,
ха ри л цаа х о л бооны а сууд ал э р хэ л сэ н т ө ри йн з а хи рга аны т ө в б ай гу ул лага та й г э р ээ б ай гу ул на .
10 / 1 7

18.1 7.Э нэ х уул ийн 1 8.1 6-д з а аса н г э р ээн и й з а гв а р, з а рд ал т о оц ох а рга чл ал , г э р ээ б ай гу ул ах ж ур м ы г З асги йн г а за р б ата л на .
18.1 8.Н ийти йн м эд ээл лийн д эд б үтэ ц н ь э р х б үхи й б ай гу ул лага ас т о гт о осо н ц аги йн у л сы н э та л оны г а ш игл ана .
18.1 9.
Төри йн
үй л чи л гэ эн и й
нэгд сэ н
си сте м ээр
дам жуул ан
үзү үл сэ н
үй л чи л гэ эн и й
тө сө вт
тө вл өрүүл сэ н
орл огы н
50
хув ьт а й
тэ н ц эх
хэ м жээн и й
хө рөнги йг
үн д сэ н
бол он
дэм жих
си сте м
хө гж үүл эх
,
хэ в и йн
үй л
аж ил лага аг
ха нга ха д
зо ри ул ан
тө св ө өс
са нхүүж үүл нэ.
/ Энэ
хэс ги йг
2 022
оны
1 1
дүгээр
са ры н
1 1-
ни й
өдр ийн
хуул иар
нэм сэн
бөгө өд
2 023
оны
0 1
дүгээр
са ры н
0 1-
ни й
өдр өөс
эх л эн д а га ж м өрдө нө ./
1 9 д үгэ эр з ү й л .Т ан и л т, н эв тр эл ти йн с и сте м
19.1 .
Төрөөс
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд эд
цахи м
хэ л бэр ээр
үй л чи л гэ э
үзү үл эхд ээ
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд ийг
цахи м
га ры н
үсэ г
бол он
Засги йн
га зр аас т о гт о осо н а рга , х э р эгс э л б үхи й т а ни л т, н эв тр эл ти йн с и сте м ийг а ш игл ан т а ни на .
2 0 д уга ар з ү й л .Н ийти йн т ү л хүүр и йн д эд б үтэ ц
20.1 .Н ийти йн т ү л хүүр и йн д эд б үтэ ц тэ й х о л богд со н х а ри л цааг т у ха й л са н х уул иар з о хи ц уул на .
2 1 д үгэ эр з ү й л .А лбан б ичи г с о л ил цооны д ун д ы н с и сте м
21.1 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч
хо оронд оо
ал баны
цахи м
шууд анга ас
буса д
хэ л бэр ээр
цахи м аар
ал бан
бичи г
ил гэ эх
,
хүл ээн
ава хд аа
ал бан б ичи г с о л ил цооны д ун д ы н с и сте м тэ й х о л богд ож , а ш игл ана .
21.2 .
Хүн
,
хуул ийн
этгэ эд
нь
мэд ээл эл
ха ри уц агч та й
ал баны
цахи м
шууд анга ас
буса д
хэ л бэр ээр
цахи м аар
ал бан
бичи г
ил гэ эх
,
хүл ээн а ва хд аа а л бан б ичи г с о л ил цооны д ун д ы н с и сте м тэ й х о л богд ож , а ш игл аж б ол но .
2 2 д уга ар з ү й л .М эд ээл эл с о л ил цооны б үр тгэ л ийн с и сте м
22.1 .
Үнд сэ н
си сте м ээр
ил гэ эсэ н
,
хүл ээн
авса н
мэд ээл лийг
ил гэ эсэ н
,
хүл ээн
авса н
хуга ц аа
,
ил гэ эгч
,
хүл ээн
ава гч
,
мэд ээл лийн
агу ул гы г и л эр хи йл сэ н д ахи н д авта гд аш гү й у тга б ол он б уса д м эд ээл лийг м эд ээл эл с о л ил цооны б үр тгэ л ийн с и сте м ээр б үр тгэ н э.
2 3 д уга ар з ү й л .М эд эгд эл х үр гэ х с и сте м
23.1 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч
мэд эгд эл
хүр гэ х
си сте м ийг
аш игл ан
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд эд
дараах
то хи ол дол д
цахи м
хэ л бэр ээр
мэд эгд эл х үр гэ н э:
23.1 .1 .х үн , х уул ийн э тгэ эд эд х а м аарах х а ал тта й , х я зга арл ал тта й м эд ээл эл д б уса д э тгэ эд х а нд са н;
23.1 .2 .м эд ээл эл х а ри уц агч и д г а рга са н х үсэ л т, г о м длы н ш ийд вэр л эл ти йн я вц , ш ийд вэр и йн т а л аарх;
23.1 .3 .х үн , х уул ийн э тгэ эд эд т ө ри йн ү й л чи л гэ э а ва х ш аард лага г а рса н т а л аарх с а нуул га ;
23.1 .4 .т а тв а р т ө л өл т, т о рго х ш ийтгэ л ийн т ө л бөри йн т а л аарх;
23.1 .5 .а рд н и йти йн с а на л а суул га б ол он с о нгу ул ийн с а на л ө гө х ө д ри йн т о в.
23.2 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч
эн э
хуул ийн
23.1 –
д за асн а ас
буса д
хүл ээн
авч
бол ох
мэд эгд эл
,
тү үн и йг
хүл ээн
ава х
бол ом жто й
хэ л бэр и йн т а л аар х үн , х уул ийн э тгэ эд эд м эд ээл ж б ол но .
23.3 .
Иргэ н и й
ул сы н
бүр тгэ л ийн
ту ха й
хуул ийн
4 .1 .1 –
д за аса н
иргэ н и й
бүр тгэ л ийн
дуга араар
хүн д
,
хуул ийн
этгэ эд ийн
ул сы н
бүр тгэ л ийн
дуга араар
хуул ийн
этгэ эд эд
цахи м
шууд анги йн
ха яги йг
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд ийн
хүсэ л тэ эр
мэд эгд эл
хүр гэ х
си сте м д
үүсгэ н э.
23.4 .
Хүн
,
хуул ийн
этгэ эд
эн э
хуул ийн
2 3.3 –
т за асн а ас
буса д
цахи м
шууд анги йн
ха яги йг
мэд эгд эл
хүр гэ х
си сте м д
бүр тгү үл сн и й
үн д сэ н д ээр х э р эгл эж б ол но .
23.5 .
Хаал тта й
,
хя зга арл ал тта й
мэд ээл лийг
гү й ц этгэ х
аж лы н
хүр ээн д
эр х
бүхи й
бай гу ул лага д
дам жуул са н
бол
эн э
хуул ийн
2 3.1 .1
дэх з а ал т ү й л чл эхгү й .
2 4 д үгэ эр з ү й л .Т өри йн ү й л чи л гэ эн и й н эгд сэн с и сте м
24.1 .
Төри йн
үй л чи л гэ эн и й
нэгд сэ н
си сте м
нь
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд эд
ни йти йн
мэд ээл эл
,
тө ри йн
бол он
буса д
үй л чи л гэ эг
цахи м
хэ л бэр ээр х үр гэ х х э р эгс э л б ай на .
24.2 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч
нь
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд эд
цахи м
хэ л бэр ээр
үзү үл ж
бай га а
үй л чи л гэ эгэ э
тө ри йн
үй л чи л гэ эн и й
нэгд сэ н
си сте м ийг а ш игл ан ү зү үл нэ.
24.3 .
Төри йн
үй л чи л гэ эн и й
нэгд сэ н
си сте м ээр
дам жуул ан
мэд ээл эл
ха ри уц агч а ас
ол го х
лавл ага а
,
то д орхо й л ол ты н
за гв а ры г
Засги йн г а за р б ата л на .
24.4 .
Төри йн
үй л чи л гэ эн и й
нэгд сэ н
си сте м ээс
ол го со н
давта гд аш гү й
дуга ар
бүхи й
цахи м
бари м т
бичи г
нь
цааса н
бари м т
бичги йн
нэгэ н а д ил х үч и нтэ й б ай на .
2 5 д уга ар з ү й л .Т өл бөр т о оц ооны с и сте м
11 / 1 7

25.1 .Т өл бөр т о оц ооны с и сте м тэ й х о л богд со н х а ри л цааг т у ха й л са н х уул иар з о хи ц уул на .
2 6 д уга ар з ү й л .Т өри йн м эд ээл лийн н эгд сэн с үл ж ээ
26.1 .Т өри йн м эд ээл лийн н эгд сэ н с үл ж ээтэ й х о л богд со н х а ри л цааг т у ха й л са н х уул иар з о хи ц уул на .
2 7 д уга ар з ү й л .Н ийти йн м эд ээл лийн с ан
27.1 .Н ийти йн м эд ээл лийн с а н д араах т ө рөл тэ й б ай на :
27.1 .1 .с уур ь м эд ээл лийн с а н;
27.1 .2 .т ө рөл ж сө н м эд ээл лийн с а н;
27.1 .3 .б ай гу ул лагы н м эд ээл лийн с а н.
27.2 .
Суур ь
мэд ээл лийн
са нг
хуул иар
эр х
ол го гд со н
бай гу ул лага
хуул ьд
за асн ы
дагу у
үүсгэ н
бүр д үүл эх
бөгө өд
уг
мэд ээл лийн
са н
нь а нхд агч э х с ур ва л ж б ай на .
27.3 .
Суур ь
мэд ээл лийн
са нд
Ул сы н
бүр тгэ л ийн
ерөнхи й
хуул ийн
6 , 7 , 8
дуга ар
зү й л
,
Ге од ези
,
зу р аг
зү й н
ту ха й
хуул ийн
9
дүгэ эр
зү й л д з а аса н м эд ээл лийн с а н х а м аарна .
27.4 .
Суур ь
мэд ээл лийн
са нги йн
мэд ээл эл д
үн д эсл эн
,
эсхүл
мэд ээл эл
ха ри уц агч а ас
хуул ь
то гт о ом жоор
хүл ээсэ н
чи г
үүр ги йнхэ э
хүр ээн д т ө рөл ж сө н м эд ээл лийн с а нг ү үсгэ н э.
27.5 .
Бай гу ул лагы н
мэд ээл лийн
са нд
суур ь
бол он
тө рөл ж сө н
мэд ээл лийн
са н
ха м аарахгү й
,
мэд ээл эл
ха ри уц агч и йн
дото од
үй л
аж ил лага анд з о ри ул са н м эд ээл лийн с а н х а м аарна .
27.6 .С уур ь б ол он т ө рөл ж сө н м эд ээл лийн с а нта й д авха рд уул ан м эд ээл лийн с а н ү үсгэ хи йг х о ри гл оно .
27.7 .С уур ь б ол он т ө рөл ж сө н м эд ээл лийн с а нг М онго л У лсы н н ута г д эв сгэ р т б ай рш уул на .
27.8 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч
суур ь
бол он
тө рөл ж сө н
мэд ээл лийн
са нг
цахи м
хэ л бэр ээр
шинээр
үүсгэ х
,
бүтц ийн
өөрчл өл т
оруул ах
,
аш игл ал та ас
га рга х
ту ха й
бүр
цахи м
хө гж ил
,
ха ри л цаа
хо л бооны
асууд ал
эр хэ л сэ н
тө ри йн
за хи рга аны
тө в
бай гу ул лага д
бүр тгү үл нэ.
27.9 .
Суур ь
бол он
тө рөл ж сө н
мэд ээл лийн
са нг
цахи м
хэ л бэр ээр
шинээр
үүсгэ х
,
бүтц ийн
өөрчл өл т
оруул ах
,
аш игл ал та ас
га рга х
нө хц өл , б үр тгү үл эх ж ур м ы г З асги йн г а за р б ата л на .
27.1 0.Ц ахи м х э л бэр ээр ү үсгэ х н и йти йн м эд ээл лийн с а н н ь н эгд сэ н а нги л ал , к о д , т а й л барта й б ай на .
27.1 1.
Хуул ьд
өөрөөр
за ага агү й
бол
эн э
хуул ийн
27.1 0-
т за аса н
нэгд сэ н
анги л ал
,
ко д
,
та й л бары г
цахи м
хө гж ил
,
ха ри л цаа
хо л бооны а сууд ал э р хэ л сэ н т ө ри йн з а хи рга аны т ө в б ай гу ул лага х о л богд ох м эд ээл эл х а ри уц агч та й х а м тр ан б ата л на .
ТА ВДУГА АР Б ҮЛ Э Г
ТӨ РИ ЙН Ц АХИ М Ү Й Л А Ж ИЛЛА ГА А
2 8 д уга ар з ү й л .Н ийти йн м эд ээл лийн д эд б үтц ийн е р өнхи й т ө л өв л өл т
28.1 .Н ийти йн м эд ээл лийн д эд б үтц ийн е рөнхи й т ө л өвл өл ти йг З асги йн г а за р б ата л на .
28.2 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч
эн э
хуул ийн
2 8.1 –
д за аса н
ерөнхи й
тө л өвл өл тө д
ни йц үүл эн
бай гу ул лагы н
ни йти йн
мэд ээл лийн
дэд
бүтц ийн т ө л өвл өл ти йг г а рга н х э р эгж үүл нэ.
28.3 .Н ийти йн м эд ээл лийн д эд б үтц ийн т ө л өвл өл ти йн н и йтл эг ж ур м ы г З асги йн г а за р б ата л на .
2 9 д үгэ эр з ү й л .Н ийти йн м эд ээл лийн с и сте м б ай гу ул ах
29.1 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч
ни йти йн
мэд ээл лийн
си сте м
үүсгэ хи йн
өм нө
дараах
асууд лаар
цахи м
хө гж ил
,
ха ри л цаа
хо л бооны
асууд ал э р хэ л сэ н т ө ри йн з а хи рга аны т ө в б ай гу ул лага ар з ө вл өм ж, д үгн эл т г а ргу ул на :
29.1 .1 .н и йти йн м эд ээл лийн с и сте м х о оронд ы н х а ри л цан у я л даа;
29.1 .2 .н и йти йн м эд ээл лийн с и сте м ийн э д ийн з а сги йн ү р а ш игт а й б ай д ал ;
29.1 .3 .х э р эгл эх т е хн о л оги йн н и йц эл , х үн и й х э р эгл ээн д т о хи рсо н б ай д ал ;
29.1 .4 .а ю ул гү й , н а й д ва рта й б ай д лы н ш ийд эл ;
29.1 .5 .б уса д ш аард лага та й а сууд ал .
29.2 .
Энэ
хуул ийн
3 4.1 .2 –
т за аса н
стр ате ги
тө л өвл өгө ө
бол он
ни йти йн
мэд ээл лийн
дэд
бүтц эд
ха м аарах
тө сө л
,
хө тө л бөр
,
арга
хэ м жээ н ь э н э х уул ийн 2 8.1 -д з а аса н е рөнхи й т ө л өвл өл т, э н э х уул ийн 3 2.1 .1 0-т з а аса н б ари м тл ах ч и гл эл тэ й н и йц сэ н б ай на .
29.3 .
Энэ
хуул ийн
2 9.1 , 2 9.2 –
т за аса н
үй л
аж ил лага анд
зө вл өм ж
,
дүгн эл т
га рга х
жур м ы г
цахи м
хө гж ил
,
ха ри л цаа
хо л бооны
асууд ал э р хэ л сэ н З асги йн г а зр ы н г и ш үүн б ата л на .
12 / 1 7

3 0 д уга ар з ү й л .Ц ахи м б ар и м т б ичи г ү й л дэх
30.1 .
Хуул ьд
өөрөөр
за ага агү й
бол
мэд ээл эл
ха ри уц агч
бари м т
бичги йг
үй л дэх
,
дам жуул ах
,
хүл ээн
ава х
,
ха д га л ах
,
ха м га ал ах
бол он а ш игл ахд аа ц ахи м б ари м т б ичи гт с уур и л на .
30.2 .
Төри йн
бай гу ул лага
,
ал бан
ту ш аал та н
хуул ьд
за аса н
чи г
үүр ги йнхэ э
хүр ээн д
цахи м
хэ л бэр ээр
ха ри л цахд аа
ал баны
цахи м
шууд ан б ол он э н э х уул ийн 2 1, 2 3, 2 4 д үгэ эр з ү й л д з а аса н д эм жих с и сте м ийг а ш игл ана .
30.3 .Ц ахи м х э л бэр ээр ү й л дэгд ээгү й б ари м т б ичги йг ц ахи м б ари м т б ичи гт х ө рвүүл ж б ол но .
30.4 .Ц ахи м б ари м т б ичи г х ө тл өл ти йг А рхи в, а л бан х э р эг х ө тл өл ти йн т у ха й х уул ийн 3 4.2 -т з а аса н ж ур м аар з о хи ц уул на .
30.5 .Х уул ьд ө өрөөр з а ага агү й б ол ц ахи м б ари м т б ичи г н ь ц ааса н б ари м т б ичи гт э й н эгэ н а д ил х үч и нтэ й б ай на .
ЗУР ГА ДУГА АР Б ҮЛ Э Г
НИЙТИ ЙН М ЭДЭЭЛЛИ ЙН Д ЭД Б ҮТЭ Ц Б О ЛО Н Т Ө РИ ЙН Ц АХИ М Ү Й Л
АЖ ИЛЛА ГА АНЫ Т О ГТ О ЛЦ О О
3 1 д үгэ эр з ү й л .Н ийти йн м эд ээл лийн д эд б үтэ ц б ол он т ө ри йн ц ахи м ү й л а ж ил лага ан ы т а л аар х З асги йн г а зр ы н б үр эн э р х
31.1 .
Нийти йн
мэд ээл лийн
дэд
бүтэ ц
бол он
тө ри йн
цахи м
үй л
аж ил лага аны
та л аар
Засги йн
га за р
дараах
бүр эн
эр хи йг
хэ р эгж үүл нэ:
31.1 .1 .
ни йти йн
мэд ээл лийн
дэд
бүтэ ц
,
нээл ттэ й
өгө гд өл
бий
бол го х
,
тө ри йн
цахи м
үй л
аж ил лага аг
хэ р эгж үүл эхэ д
шаард агд ах
хө рөнги йг
жил
бүр и йн
тө сө вт
ту сга н
шийд вэр л эх
,
то но г
тө хө өрөм ж
,
те хн и к
хэ р эгс л ээр
ха нга х
,
бүтэ эгд эхүүн
,
үй л чи л гэ э
,
те хн о л оги йн ш инэч л эл х и йх, х үн и й н ө өц ийн х ө гж лийн т ө сө л , х ө тө л бөр б ата л ж х э р эгж үүл эх;
31.1 .2 .
ни йти йн
мэд ээл лийн
дэд
бүтэ ц
,
тө ри йн
цахи м
үй л
аж ил лага анд
ха м аарах
цахи м
тө сө л
,
хө тө л бөр
,
арга
хэ м жээн и й
нэгд сэ н б үр тгэ л х ө тл өх ж ур ам б атл ах;
31.1 .3 .х уул ьд з а аса н б уса д .
3 2 д уга ар з ү й л .Ц ахи м х ө гж ил , х ар и л цаа х о л бооны а сууд ал э р хэл сэн т ө ри йн з а хи рга ан ы т ө в б ай гу ул лагы н ч и г ү үр эг
32.1 .Ц ахи м х ө гж ил , х а ри л цаа х о л бооны а сууд ал э р хэ л сэ н т ө ри йн з а хи рга аны т ө в б ай гу ул лага д араах ч и г ү үр ги йг х э р эгж үүл нэ:
32.1 .1 .
ни йти йн
мэд ээл лийн
дэд
бүтэ ц
,
тө ри йн
цахи м
үй л
аж ил лага а
,
нээл ттэ й
өгө гд лийн
та л аар
тө рөөс
бари м тл ах
бод лого
,
ни йти йн м эд ээл лийн д эд б үтц ийн е рөнхи й т ө л өвл өл ти йн т ө сл ийг б ол овср уул ах;
32.1 .2 .
ни йти йн
мэд ээл лийн
дэд
бүтэ ц
,
тө ри йн
цахи м
үй л
аж ил лага а
,
нээл ттэ й
өгө гд лийн
та л аарх
хуул ь
то гт о ом ж
,
Засги йн
га за р б ол он э р х б үхи й б уса д б ай гу ул лагы н ш ийд вэр и йн х э р эгж ил ти йг х а нга х;
32.1 .3 .
ни йти йн
мэд ээл лийн
дэд
бүтэ ц
,
тө ри йн
цахи м
үй л
аж ил лага аны
та л аар
хуул иар
эр х
ол го сн ы
дагу у
дүр эм
,
жур ам
,
за ава р, а рга чл ал б ата л ж , х э р эгж ил ти йг х а нга х;
32.1 .4 .ү н д сэ н с и сте м , д эм жих с и сте м ийн ү й л а ж ил лага аг б ол овср онгу й б ол го х а рга х э м жээг а ва х;
32.1 .5 .
ни йти йн
мэд ээл лийн
дэд
бүтэ ц
,
тө ри йн
цахи м
үй л
аж ил лага аны
та л аарх
эр х
зү й н
орчн ы г
бол овср онгу й
бол го х
та л аар
са на л б ол овср уул ах;
32.1 .6 .
ха ри уц са н
асууд лаар
ол он
ул с
,
бүс
нута г
,
га д аад
ул сы н
ни йти йн
мэд ээл лийн
си сте м ийн
бай гу ул лага та й
ха м ты н
аж ил лага аг х ө гж үүл эх;
32.1 .7 .
ни йти йн
мэд ээл лийн
дэд
бүтэ ц
,
тө ри йн
цахи м
үй л
аж ил лага анд
ха м аарах
цахи м
тө сө л
,
хө тө л бөр
,
арга
хэ м жээн и й
нэгд сэ н б үр тгэ л х ө тл өх;
32.1 .8 .
эн э
хуул ийн
2 9
дүгэ эр
зү й л д
за асн ы
дагу у
мэд ээл эл
ха ри уц агч и йн
хэ р эгж үүл эх
ни йти йн
мэд ээл лийн
си сте м д
зө вл өм ж
,
дүгн эл т г а рга х;
32.1 .9 .н и йти йн м эд ээл лийн д эд б үтц ийн е рөнхи й т ө л өвл өл ти йн х э р эгж ил тэ д х я н а л т т а ви х;
32.1 .1 0.
ни йти йн
мэд ээл лийн
дэд
бүтэ ц
,
нээл ттэ й
өгө гд өл
хө гж үүл эхэ д
аш игл ах
те хн о л оги йн
та л аар
бари м тл ах
чи гл эл ийг
батл ах, х э р эгж ил тэ д х я н а л т т а ви х;
32.1 .1 1.с уур ь б ол он т ө рөл ж сө н м эд ээл лийн с а н, н ээл ттэ й ө гө гд лийн б үр тгэ л х ө тл өх;
32.1 .1 2.
Үнд эсн и й
дата
тө ви йн
дүр эм
,
стр ате ги
,
үй л
аж ил лага аны
тө л өвл өгө ө
,
батл агд са н
тө св и йн
хүр ээн д
бүтэ ц
,
орон
то ог
батл ах;
32.1 .1 3.
мэд ээл эл
ха ри уц агч и йн
ни йти йн
мэд ээл лийн
си сте м
,
цахи м
үй л
аж ил лага а
ха ри уц са н
нэгж
,
ал бан
ту ш аал тн ы г
мэр гэ ж ил , а рга з ү й н у д ирд лага ар х а нга х;
32.1 .1 4.ү н д сэ н с и сте м , д эм жих с и сте м д х о л богд ох ж ур ам , з а ава р, а рга чл ал ы н х э р эгж ил ти йг з о хи он б ай гу ул ан а ж ил лах;
32.1 .1 5.ү н д сэ н с и сте м , д эм жих с и сте м , т ө ри йн н ээл ттэ й ө гө гд лийн н эгд сэ н с и сте м ийг х а ри уц ах;
32.1 .1 6.н ээл ттэ й ө гө гд өл б ий б ол го х т а л аар м эд ээл эл х а ри уц агч и йг м эр гэ ж ил , а рга з ү й н у д ирд лага ар х а нга х;
13 / 1 7

32.1 .1 7.н ээл ттэ й ө гө гд лийн н ө хц өл , ш аард лага , с та нд арт б ол овср уул ж , э р х б үхи й б ай гу ул лага ар б атл уул ах;
32.1 .1 8.
ни йти йн
мэд ээл лийн
дэд
бүтэ ц
,
тө ри йн
цахи м
үй л
аж ил лага а
,
нээл ттэ й
өгө гд лийн
та л аар
ол он
ни йтэ д
сур та л чл ах
,
иргэ н и й х а ри л цаа х о л боо, м эд ээл лийн т е хн о л оги йн т а л аарх м эд лэги йг д ээш лүүл эх а рга х э м жээ, с ур га л т з о хи он б ай гу ул ах;
32.1 .1 9.
эн э
хуул ийн
8 .1 6-
д за аса н
цахи м
хууд ас
хө тл өх
,
ил
то д
,
нээл ттэ й
мэд ээл лийг
цахи м
хэ л бэр ээр
бай рш уул ж
,
ни йтл эх
,
шинэч л эх, х я н а л т т а ви х ж ур м ы н т ө сө л б ол овср уул ах;
32.1 .2 0.э н э х уул ийн 3 2
1
.1 -д з а аса н ч и г ү үр ги йн х э р эгж ил тэ д х я н а л т т а ви х, з ө вл өм ж, ч и гл эл ө гө х;
/ Энэ
за ал т ыг
2 022
оны
1 1
дүгээр
са ры н
1 1-
ни й
өдр ийн
хуул иар
нэм сэн
бөгө өд
2 023
оны
0 1
дүгээр
са ры н
0 1-
ни й
өдр өөс э х л эн д а га ж м өрдө нө ./
32.1 .2 1.х уул ьд з а аса н б уса д .
/ Энэ
за ал т ын
дуга ары г
“3 2.1 .2 1”
гэж
2 022
оны
1 1
дүгээр
са ры н
1 1-
ни й
өдр ийн
хуул иар
өөрчл өл т
оруул са н
бөгө өд
2023 о ны 0 1 д үгээр с а ры н 0 1-н и й ө др өөс э х л эн д а га ж м өрдө нө ./
32.2 .
Энэ
хуул ийн
32.1 .4 , 32.1 .1 3, 32.1 .1 4, 32.1 .1 5, 32.1 .1 6, 32.1 .1 8-
д за аса н
чи г
үүр ги йг
буса д
этгэ эд ээр
хо л богд ох
хуул ь
то гт о ом жид з а асн ы д агу у г ү й ц этгү үл ж б ол но .
3 2
1
д үгэ эр з ү й л .Т өри йн ү й л чи л гэ эн и й а сууд ал х ар и уц сан т ө ри йн з а хи рга ан ы б ай гу ул лага
/ Э нэ
зү й л ийг
2 022
оны
1 1
дүгэ эр
сар ы н
1 1-
ни й
өд рийн
хуул иар
нэм сэн
бөгө өд
2 023
оны
0 1
дүгэ эр
сар ы н
0 1-
ни й
ө д рөөс э х л эн д ага ж м өрд өнө ./
32
1
.1 .Т өри йн ү й л чи л гэ эн и й а сууд ал х а ри уц са н т ө ри йн з а хи рга аны б ай гу ул лага д араах ч и г ү үр ги йг х э р эгж үүл нэ:
/ Энэ
хэс ги йг
2 022
оны
1 1
дүгээр
са ры н
1 1-
ни й
өдр ийн
хуул иар
нэм сэн
бөгө өд
2 023
оны
0 1
дүгээр
са ры н
0 1-
ни й
өдр өөс
эх л эн д а га ж м өрдө нө ./
32
1
.1 .1 .
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд ийн
га рга са н
үй л чи л гэ э
ава х
хүсэ л ти йг
хүл ээн
ава х
,
бүр тгэ х
,
шийд вэр л эх
,
эр х
бүхи й
бай гу ул лага д
шил ж үүл ж ш ийд вэр л үүл эх, х үн , х уул ийн э тгэ эд эд х а ри у м эд эгд эх а ж лы г ш уур ха й з о хи он б ай гу ул ах;
/ Энэ
за ал т ыг
2 022
оны
1 1
дүгээр
са ры н
1 1-
ни й
өдр ийн
хуул иар
нэм сэн
бөгө өд
2 023
оны
0 1
дүгээр
са ры н
0 1-
ни й
өдр өөс э х л эн д а га ж м өрдө нө ./
32
1
.1 .2 .
тө рөөс
үзү үл ж
бай га а
үй л чи л гэ эн и й
та л аар
бата л са н
хуул ь
то гт о ом ж
,
Засги йн
га за р
бол он
эр х
бүхи й
буса д
бай гу ул лагы н ш ийд вэр , д үр эм , ж ур м ы г д ага ж м өрд өх, х э р эгж ил ти йг з о хи он б ай гу ул ах;
/ Энэ
за ал т ыг
2 022
оны
1 1
дүгээр
са ры н
1 1-
ни й
өдр ийн
хуул иар
нэм сэн
бөгө өд
2 023
оны
0 1
дүгээр
са ры н
0 1-
ни й
өдр өөс э х л эн д а га ж м өрдө нө ./
32
1
.1 .3 .
өөри йн
үй л
аж ил лага анд
дага ж
мөрд өх
дүр эм
,
жур м ы г
эн э
хуул ь
,
буса д
хуул ь
то гт о ом жид
ни йц үүл эн
бата л ж
,
биел эл ти йг х а нгу ул ах;
/ Энэ
за ал т ыг
2 022
оны
1 1
дүгээр
са ры н
1 1-
ни й
өдр ийн
хуул иар
нэм сэн
бөгө өд
2 023
оны
0 1
дүгээр
са ры н
0 1-
ни й
өдр өөс э х л эн д а га ж м өрдө нө ./
32
1
.1 .4 .т ө рөөс ү зү үл ж б ай га а ү й л чи л гэ этэ й х о л боото й а сууд лаар х үн , х уул ийн э тгэ эд эд з ө вл өгө ө ө гө х, м эд ээл лээр х а нга х;
/ Энэ
за ал т ыг
2 022
оны
1 1
дүгээр
са ры н
1 1-
ни й
өдр ийн
хуул иар
нэм сэн
бөгө өд
2 023
оны
0 1
дүгээр
са ры н
0 1-
ни й
өдр өөс э х л эн д а га ж м өрдө нө ./
32
1
.1 .5 .
тө ри йн
үй л чи л гэ э
хүр гэ х
аж лы г
бол овср онгу й
бол го х
арга
хэ м жээг
ава х
,
буса д
бай гу ул лага
,
га д аад
ул сы н
бай гу ул лага та й х а м ты н а ж ил лага аг х ө гж үүл эх;
/ Энэ
за ал т ыг
2 022
оны
1 1
дүгээр
са ры н
1 1-
ни й
өдр ийн
хуул иар
нэм сэн
бөгө өд
2 023
оны
0 1
дүгээр
са ры н
0 1-
ни й
өдр өөс э х л эн д а га ж м өрдө нө ./
32
1
.1 .6 .
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд ийн
га рга са н
үй л чи л гэ э
ава х
хүсэ л ти йг
хүл ээн
ава х
,
бүр тгэ х
,
шил ж үүл эх
,
ха ри у
мэд эгд эх
үүр эг
бүхи й ү н д сэ н б ол он б уса д с и сте м тэ й х о л богд он а ж ил лах д эд с и сте м ийг х ө гж үүл эх, х э в и йн ү й л а ж ил лага аг х а нга х;
/ Энэ
за ал т ыг
2 022
оны
1 1
дүгээр
са ры н
1 1-
ни й
өдр ийн
хуул иар
нэм сэн
бөгө өд
2 023
оны
0 1
дүгээр
са ры н
0 1-
ни й
өдр өөс э х л эн д а га ж м өрдө нө ./
32
1
.1 .7 .о рон н утги йн х э м жээн д т ө ри йн ү й л чи л гэ эг х үр гэ х а ж лы г ү р д үн тэ й з о хи он б ай гу ул ах;
/ Энэ
за ал т ыг
2 022
оны
1 1
дүгээр
са ры н
1 1-
ни й
өдр ийн
хуул иар
нэм сэн
бөгө өд
2 023
оны
0 1
дүгээр
са ры н
0 1-
ни й
өдр өөс э х л эн д а га ж м өрдө нө ./
32
1
.1 .8 .
га д аад
ул сы н
ту р ш лага д
үн д эсл эн
тө ри йн
үй л чи л гэ э
хүр гэ х
аж ил тн ууд ы г
сур га х
,
мэр гэ ш үүл эх
,
ха ри л цааны
со ёл ы г
дээш лүүл эх ч и гл эл ээр с ур га л т, х о л богд ох б уса д а рга х э м жээг т о гт м ол з о хи он б ай гу ул ах, ү й л а ж ил лага анд н ь х я н а л т т а ви х;
/ Энэ
за ал т ыг
2 022
оны
1 1
дүгээр
са ры н
1 1-
ни й
өдр ийн
хуул иар
нэм сэн
бөгө өд
2 023
оны
0 1
дүгээр
са ры н
0 1-
ни й
өдр өөс э х л эн д а га ж м өрдө нө ./
32
1
.1 .9 .х уул ьд з а аса н б уса д .
/ Энэ
за ал т ыг
2 022
оны
1 1
дүгээр
са ры н
1 1-
ни й
өдр ийн
хуул иар
нэм сэн
бөгө өд
2 023
оны
0 1
дүгээр
са ры н
0 1-
ни й
14 / 1 7

өдр өөс э х л эн д а га ж м өрдө нө ./
32
1
.2 .
Төри йн
үй л чи л гэ эн и й
асууд ал
ха ри уц са н
тө ри йн
за хи рга аны
бай гу ул лага
,
тү үн и й
орон
нута г
дахь
га за р
,
хэ л тэ с
,
та са г
нь
суур ь
мэд ээл лийн
са н
ха ри уц са н
тө ри йн
бай гу ул лага ас
буса д
тө ри йн
бай гу ул лагы н
эн э
хуул ийн
3 2
1
.1 –
д за аса н
чи г
үүр ги йг
ха ри уц ан х э р эгж үүл нэ.
/ Энэ
хэс ги йг
2 022
оны
1 1
дүгээр
са ры н
1 1-
ни й
өдр ийн
хуул иар
нэм сэн
бөгө өд
2 023
оны
0 1
дүгээр
са ры н
0 1-
ни й
өдр өөс
эх л эн д а га ж м өрдө нө ./
32
1
.3 .
Энэ
хуул ийн
3 2
1
.2 –
т за аса н
бай гу ул лага
нь
орон
нута гт
са л бар
,
нэгж гү й
тө ри йн
за хи рга аны
бол он
Ул сы н
Их
Хур л аас
уд ирд лага н ь т о м ил огд дог б ай гу ул лагы н ү й л чи л гэ эг х а ри уц ан х э р эгж үүл нэ.
/ Энэ
хэс ги йг
2 022
оны
1 1
дүгээр
са ры н
1 1-
ни й
өдр ийн
хуул иар
нэм сэн
бөгө өд
2 023
оны
0 1
дүгээр
са ры н
0 1-
ни й
өдр өөс
эх л эн д а га ж м өрдө нө ./
32
1
.4 .
Цахи м
хө гж ил
,
ха ри л цаа
хо л бооны
асууд ал
эр хэ л сэ н
Засги йн
га зр ы н
ги ш үүн
тө ри йн
үй л чи л гэ эн и й
асууд ал
ха ри уц са н
тө ри йн
за хи рга аны
бай гу ул лагы н
бүтэ ц
,
орон
то ог
бата л ж
,
ни йсл эл
,
орон
нута г
дахь
га за р
,
хэ л тэ с
,
та сги йн
даргы г
то м ил ж
,
чө л өөл нө .
/ Энэ
хэс ги йг
2 022
оны
1 1
дүгээр
са ры н
1 1-
ни й
өдр ийн
хуул иар
нэм сэн
бөгө өд
2 023
оны
0 1
дүгээр
са ры н
0 1-
ни й
өдр өөс
эх л эн д а га ж м өрдө нө ./
32
1
.5 .
Төри йн
үй л чи л гэ эн и й
асууд ал
ха ри уц са н
тө ри йн
за хи рга аны
бай гу ул лагы н
дарга
нь
эн э
хуул ийн
3 2
1
.4
дэх
хэ сэ гт
за асн ы
дагу у
бата л са н
бүтэ ц
,
орон
то оны
хя зга арт
багт а ан
ту с
бай гу ул лага д
аж ил лах
ал бан
ха агч д ы г
то м ил ж
,
чө л өөл ж
,
орон
нута г
дахь
га за р, х э л тэ с, т а сги йн б үтэ ц
, о рон т о ог б ата л на .
/ Энэ
хэс ги йг
2 022
оны
1 1
дүгээр
са ры н
1 1-
ни й
өдр ийн
хуул иар
нэм сэн
бөгө өд
2 023
оны
0 1
дүгээр
са ры н
0 1-
ни й
өдр өөс
эх л эн д а га ж м өрдө нө ./
32
1
.6 .
Төри йн
үй л чи л гэ эн и й
асууд ал
ха ри уц са н
тө ри йн
за хи рга аны
бай гу ул лагы н
ни йсл эл
,
орон
нута г
дахь
га за р
,
хэ л тэ с
,
та сги йн
дарга н ь т у с б ай гу ул лага д а ж ил лах а л бан х а агч д ы г т о м ил ж , ч ө л өөл нө .
/ Энэ
хэс ги йг
2 022
оны
1 1
дүгээр
са ры н
1 1-
ни й
өдр ийн
хуул иар
нэм сэн
бөгө өд
2 023
оны
0 1
дүгээр
са ры н
0 1-
ни й
өдр өөс
эх л эн д а га ж м өрдө нө ./
32
1
.7 .
Энэ
хуул ийн
3 2
1
.1 –
д за аса н
чи г
үүр ги йг
хэ р эгж үүл эхэ д
хо л богд ох
тө ри йн
бол он
нутги йн
өөрөө
уд ирд ах
бай гу ул лага
,
бүх
шатн ы З аса г д арга д эм жлэг ү зү үл ж а ж ил лана .
/ Энэ
хэс ги йг
2 022
оны
1 1
дүгээр
са ры н
1 1-
ни й
өдр ийн
хуул иар
нэм сэн
бөгө өд
2 023
оны
0 1
дүгээр
са ры н
0 1-
ни й
өдр өөс
эх л эн д а га ж м өрдө нө ./
32
1
.8 .
Төри йн
үй л чи л гэ эн и й
асууд ал
ха ри уц са н
тө ри йн
за хи рга аны
бай гу ул лага
,
тү үн и й
орон
нута г
дахь
га за р
,
хэ л тэ с
,
та сга ас
хүн
,
хуул ийн э тгэ эд эд ү й л чи л гэ э ү зү үл эх ү й л а ж ил лага аны ж ур ам б ол он ү й л чи л гэ эн и й ж агс а ал ты г З асги йн г а за р б ата л на .
/ Энэ
хэс ги йг
2 022
оны
1 1
дүгээр
са ры н
1 1-
ни й
өдр ийн
хуул иар
нэм сэн
бөгө өд
2 023
оны
0 1
дүгээр
са ры н
0 1-
ни й
өдр өөс
эх л эн д а га ж м өрдө нө ./
32
1
.9 .Э нэ х уул ийн 3 2
1
.1 .1 , 3 2
1
.1 .6 , 3 2
1
.1 .8 -д з а аса н з а ри м ч и г ү үр ги йг г э р ээн и й ү н д сэ н д ээр б уса д э тгэ эд ээр г ү й ц этгү үл ж б ол но .
/ Энэ
хэс ги йг
2 022
оны
1 1
дүгээр
са ры н
1 1-
ни й
өдр ийн
хуул иар
нэм сэн
бөгө өд
2 023
оны
0 1
дүгээр
са ры н
0 1-
ни й
өдр өөс
эх л эн д а га ж м өрдө нө ./
3 3 д уга ар з ү й л .Ү нд эс н и й д ата т ө в
33.1 .
Цахи м
хө гж ил
,
ха ри л цаа
хо л бооны
асууд ал
эр хэ л сэ н
тө ри йн
за хи рга аны
тө в
бай гу ул лагы н
ха рья а нд
Үнд эсн и й
дата
тө в
аж ил лана .
33.2 .С уур ь б ол он т ө рөл ж сө н м эд ээл лийн с а н, т ү үн и й н ө өц ийг Ү нд эсн и й д ата т ө вд х а д га л на .
33.3 .Б ай гу ул лагы н м эд ээл лийн с а нги йн н ө өц ийг Ү нд эсн и й д ата т ө вд х а д га л ж б ол но .
33.4 .М эд ээл эл х а ри уц агч и йн с и сте м ийг Ү нд эсн и й д ата т ө вд б ай рш уул ж б ол но .
33.5 .Ү нд эсн и й д ата т ө в д араах ч и г ү үр ги йг х э р эгж үүл нэ:
33.5 .1 .ү н д сэ н с и сте м ээр м эд ээл эл с о л ил цох х о л бол т ү үсгэ х;
33.5 .2 .
үн д сэ н
си сте м д
хо л богд ох
хуул ийн
этгэ эд ийн
мэд ээл лийн
си сте м д
та ви гд ах
те хн и ки йн
нө хц өл
,
шаард лагы г
бол овср уул ах;
33.5 .3 .
үн д сэ н
бол он
дэм жих
си сте м ийн
үй л длийн
бүр тгэ л
үүсгэ х
,
ха д га л ах
,
ха м га ал ах
,
хо л богд ох
бай гу ул лагы г
мэд ээл лээр
ха нга х;
33.5 .4 .х уул ьд з а аса н б уса д .
33.6 .
Мэд ээл эл
ха ри уц агч
хуул ьд
за аса н
чи г
үүр ги йнхэ э
хүр ээн д
ста нд арты н
шаард лагы г
ха нга са н
дата
тө в
бай гу ул ж
бол ох
бөгө өд Ү нд эсн и й д ата т ө втэ й ү й л а ж ил лага ага а у я л дуул на .
15 / 1 7

3 4 д үгэ эр з ү й л .М эд ээл эл х ар и уц агч и йн н и йти йн м эд ээл лийн д эд б үтц ийн т а л аар х үл ээх ү үр эг
34.1 .М эд ээл эл х а ри уц агч н и йти йн м эд ээл лийн д эд б үтц ийн т а л аар д араах ү үр эгт э й :
34.1 .1 .ү н д сэ н с и сте м , д эм жих с и сте м д х о л богд со н м эд ээл лийн с и сте м ийн т а ср ал тгү й , х э в и йн ү й л а ж ил лага аг х а нга х;
34.1 .2 .
са л бары н
бол он
бай гу ул лагы н
үй л
аж ил лага а
,
үй л чи л гэ эг
цахи м
хэ л бэр т
шил ж үүл эх
,
дэв ш ил тэ т
те хн о л оги
нэв тр үүл эх
стр ате ги т ө л өвл өгө өтэ й б ай х;
34.1 .3 .х а ри уц аж б ай га а м эд ээл лийн с и сте м д х и йгд сэ н ү й л длийн б үр тгэ л , х а д га л ал т, х а м га ал ал ты г х а ри уц ах;
34.1 .4 .
чи г
үүр эг
,
үй л
аж ил лага аны
хүр ээн д
үүссэ н
мэд ээл лийн
са нги йн
бүр д үүл эл т
,
өөрчл өл т
,
ха д га л ал т
,
ха м га ал ал т
,
аю ул гү й
бай д лы г х а ри уц ах;
34.1 .5 .х а ри уц аж б ай га а м эд ээл лийн с а нг х үн , х уул ийн э тгэ эд ээс ц ахи м х э л бэр ээр а ш игл ах н ө хц өл ийг б үр д үүл эх;
34.1 .6 .
нээл ттэ й
өгө гд лийг
мэд ээл лийн
си сте м д
ун ш игд ах
хэ л бэр ээр
бай рш уул ж
,
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд
аш игл ах
бол ом жийг
бүр д үүл эх, т ө ри йн н ээл ттэ й ө гө гд лийн н эгд сэ н с и сте м д х о л бох;
34.1 .7 .
ха ри уц аж
бай га а
мэд ээл лийн
си сте м ийг
эн э
хуул ийн
1 8.1 1-
д за аса н
нө хц өл
,
шаард лагы г
ха нга ж
ни йти йн
мэд ээл лийн
дэд б үтц эд х о л бох;
34.1 .8 .
өөри йн
чи г
үүр эгт
ха м аарах
үй л чи л гэ эг
цахи м
хэ л бэр ээр
бол он
ни йти йн
мэд ээл лийн
дэд
бүтэ ц
аш игл ан
хүн
,
хуул ийн
этгэ эд эд ү зү үл эх;
34.1 .9 .
мэд ээл лийн
са нг
цахи м
хэ л бэр ээр
шинээр
үүсгэ х
,
бүтц ийн
өөрчл өл т
оруул ах
,
аш игл ал та ас
га рга х
ту ха й
бүр
эн э
хуул ийн
27.8 -д з а асн ы д агу у б үр тгү үл эх;
34.1 .1 0.
хуул ьд
өөрөөр
за ага агү й
бол
мэд ээл эл
ха ри уц агч и йн
си сте м
аш игл ах
бол он
бай гу ул лагы н
мэд ээл лийн
са н
бүр д үүл эх
,
аш игл ах, а ю ул гү й б ай д лы г д ото од доо х а нга хта й х о л богд со н ж ур м ы г б атл ах;
34.1 .1 1.
ни йти йн
мэд ээл лийн
дэд
бүтц ийн
та л аарх
хуул ь
то гт о ом ж
,
Засги йн
га за р
бол он
буса д
эр х
бүхи й
бай гу ул лагы н
га рга са н ш ийд вэр и йн х э р эгж ил ти йг х а рья а б ай гу ул лагы н х э м жээн д х а нга х.
ДО ЛД УГА АР Б ҮЛ Э Г
НИЙТИ ЙН М ЭДЭЭЛЛИ ЙН Д ЭД Б ҮТЭ Ц Б О ЛО Н Т Ө РИ ЙН Ц АХИ М Ү Й Л
АЖ ИЛЛА ГА АНЫ Т А ЛА АРХ Х ҮН , Х УУЛ И ЙН Э ТГЭ ЭДИ ЙН Э РХ, Ү ҮРЭ Г
3 5 д уга ар з ү й л .Н ийти йн м эд ээл лийн д эд б үтэ ц б ол он т ө ри йн ц ахи м ү й л а ж ил лага ан ы т а л аар х х үн , х уул ийн э тгэ эд ийн э р х, ү үр эг
35.1 .Н ийти йн м эд ээл лийн д эд б үтэ ц б ол он т ө ри йн ц ахи м ү й л а ж ил лага аны т а л аар х үн , х уул ийн э тгэ эд д араах э р хтэ й :
35.1 .1 .н и йти йн м эд ээл лийн с а н д ахь ө өрт х а м аарах м эд ээл эл тэ й т а ни л цах, х уул барл аж а ва х, д ам жуул ах;
35.1 .2 .
мэд эгд эл
хүл ээн
ава х
хэ л бэр ээ
со нго х
,
эн э
хуул ийн
2 3.1 –
д за асн а ас
буса д
мэд эгд лээс
бүхэ л д
нь
,
эсхүл
хэ сэ гч л эн
та тга л за х;
35.1 .3 .т ө рөөс ү зү үл ж б ай га а ү й л чи л гэ эг ц ахи м х э л бэр ээр б ол он н и йти йн м эд ээл лийн д эд б үтэ ц а ш игл ан а ва х.
35.2 .Н ийти йн м эд ээл лийн д эд б үтэ ц б ол он т ө ри йн ц ахи м ү й л а ж ил лага аны т а л аар х үн , х уул ийн э тгэ эд д араах ү үр эгт э й :
35.2 .1 .м эд ээл лийн э зн и й з ө вш өөрл ийн ү н д сэ н д ээр х я зга арл ал тта й м эд ээл лийг а ш игл ах;
35.2 .2 .
хуул ьд
за асн ы
дагу у
ол ж
авса н
хя зга а