Law on Public Polling

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


Хуу ль зүйн акт Жагсаалтр уу Буцах
Үндсэн нүүр > Монг ол У лсын хуу ль > ЗӨВЛӨЛДӨХ С АНАЛ АСУУ ЛГЫН ТУХАЙ
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХАЙХ

МОНГ ОЛ У ЛСЫН ХУУ ЛЬ
2017 оны 2 дуг аар сарын 09-ний өдөр

Улаанб аатар х от

ЗӨВ ЛӨЛДӨХ С АНАЛ АСУУ ЛГЫН ТУХАЙ
Хайх
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD 

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
Хэв лэх
НЭГ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТ ЛЭГ ҮНДЭС ЛЭЛ
1 дүгээр зүйл. Х уулийн з орилт
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь нийтийн эрх зүйн хүрээнд зөвлөлдөх санал асуулгыг энэ хуульд заасан асуудлаар зо хион байгуу лж төрийн үйл хэрэгт зөвлөлдөх арга
хэлб эрээр иргэ дийн оролцоог х ангахад оршино.
2 д угаар зүйл. Зөв лөлдөх санал асуу лгын хууль т огтоомж
2.1.Зөв лөлдөх санал асуулгын хууль тогт оомж нь Монг ол Улсын Үндсэн хуу ль, Монг ол Улсы н Үндс эн хуу льд нэмэ лт, өөр члөлт оруулах журмын тух ай хуу ль, энэ хууль
болон тэ дгээр тэй нийцүүлэн г аргасан б усад хуу ль тогтоомжоос бүр дэнэ.
3 д угаар зүйл. Х уулийн нэр т омьёоны т одор хойл олт
3.1.Энэ хуу льд хэрэглэсэн дараахь нэр т омьёог доор дурдсан утг аар ойлг оно:
3.1.1.“зөв лөлдөх санал асуу лга” гэж нийтийн ашиг сонир хлыг хөндсөн асуудлаар энэ хуулийн 3.1.3-т заасан этгээ д шийдвэр гарг ахын өмнө болон түүнийг
хэрэгжүүлж, сахин мөрдөж байг аа байдлын талаар то хио лдлын зарчмаар түүвэрлэн сонг осон иргэ дээс ту сг ай бэлтгэс эн асуу лтаар санал авах замаар иргэдийг төрийн үйл
хэрэгт оро лцуулах ц огц үйл ажиллаг ааг;
3.1.2.“бие даасан хөндлөнгийн судалг ааны ба йгуу ллаг а” гэж нийтийн санал бодлыг судлах судалг ааны арга зүйг эзэмшс эн, энэ хуульд заасны дагуу сонг он
шалг аруулсан мэргэжлийн б айгууллагыг;
3.1.3.“шийдвэр гарг ах эрх бүхий этгээ д” гэж хууль тогт оох бо лон гүйцэ тгэх эр х мэ длийн бүх шатны байгуу ллага, хуу лиар ту сг айлан олг ос он бүрэн эрхийн
дагуу захирг ааны хэм хэмжээний ак т гарг ах нийтийн эр х зүйн бусад э тгээд, бүх ша тны нутгийн өөрөө у дирдах б айгууллагыг .
4 дүгээр зүйл. Зөв лөлдөх санал асуу лгын зорилго
4.1.Зөв лөлдөх санал асуу лгыг дараахь үндсэн зорилг оор зохион б айгуулна:
4.1.1.нийгэм, э дийн засгийн т улг амдсан асуу длыг иргэдийн туслалцаа тай о лж илрүүлэ х;
4.1.2.тухайн асуу длын эрэм бэ, түүнийг шийдвэр лэх арг а зам, г аргах шийдвэрийн т алаар иргэдтэй зөвлөлдөх;
4.1.3.иргэ д, олон нийтэ д тулг амдсан асуу длын талаар мэ длэг, мэдээ лэ л өгөх;
4.1.4.М онгол У лсын Үндс эн хуулийн Г урав дугаар зүйлд заасан төрийн үйл хэрэгт оро лцох иргэ дийн оро лцоог х ангах.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
5 д угаар зүйл. Зөв лөлдөх санал асуу лгын зарчим
5.1.М онгол У лсын Үндс эн хуулийн Г урав дугаар зүйлийг у дирдлаг а болгон зөв лөлдөх санал асуу лгыг дараахь зарчмыг баримтлан яв уулна:
5.1.1.хуу ль дээдлэ х;
5.1.2.иргэний бо дитой, шуу д оролцоог х ангах;
5.1.3.иргэний үзэ л бодлоо чөлөөтэй илэр хийлэх эрх чөлөөг х ангах;
5.1.4.о лон т алт мэ дээ ллээр тэгш х ангах;
5.1.5.ил т од, нээ лттэй б айх;
5.1.6.хараат бус б айх;
5.1.7.х арилцан зөв лөлдөх;
5.1.8.үр нөлөөтэй б айх.
5.2.Энэ хуулийн 5.1-д заасан зар чмыг зөрчиж зөвлөлдөх санал асуу лгын үр дүнд нөлөөлөх, санал асуу лгын дүнг санаатайг аар гуйв уулахыг х ориглоно.
Х ОЁР ДУГ ААР БҮЛЭГ
ЗӨВ ЛӨЛДӨХ С АНАЛ АСУУ ЛГА, ТҮҮНИЙГ З ОХИОН Б АЙГУУЛАХ
6 дугаар зүйл. Зөв лөлдөх санал асуу лга
6.1.Зөвлөлдөх санал асуу лгыг дараахь асуудлыг шийдвэрлэхэд заав ал явуулна:
6.1.1.М онгол У лсын Үндс эн хуульд нэмэ лт, өөр члөлт ор уулах ж урмын т ухай хуу лийн 5.3.3-т заасан асуу длыг Улсын Их Х урал хэ лэлцэн шийдвэр лэх үнд эслэл,
шаар длагыг т одор хойл ох;
6.1.2.орон нутгийг хөгжүүлэ х сангаас хэрэгжүүлэ х төсөл, арга хэмжээ;
6.1.3.хот, суу рин г азрын хэс эгчилсэн төлөв лөлт /нийтийн э зэмшлийн цэцэр лэгт хүрээлэн, ногоон байгууламж/.
6.2.Энэ хуулийн 6.1.1-д заасан асуудлаар зөвхөн Улсын Их Хурал, 6.1.2-т заасан асуудлаар бүх шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, 6.1.3-т заасан асуудлаар Хот
б айгуу лалтын т ухай хуу льд заасан эр х бүхий этгээд зөв лөлдөх санал асуу лгыг санаачлан явуулах эр хтэй.
6.3.Шийдвэр г аргах эр х бүхий э тгээд энэ хуу лийн 6.1-д зааснаас б усад асуу длаар зөв лөлдөх санал асуу лгыг санаачлан явуулж бо лно.
6.4.Нийтийн ашиг сонир хо лд хамааралт ай то д ор хой асуу длаар зөвлөлдөх санал асуулга яв уулах талаар нийслэ лийн хэмжээнд 500-аас дээш, дүүрэгт 300- аас дээш,
аймагт 100-аас д ээш, суманд 50-аас д ээш тухайн нут аг дэвсгэр т байнг а оршин суугч иргэний г аргасан санал, хүс элтийг шийдвэр г аргах эр х бүхий э тгээд хэ лэлцэн шийдвэр лэх
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
үүрэгтэй.
6.5.Зөв лөлдөх санал асуу лгыг улсын хэмжээнд, эсхүл засаг захирг ааны тодор хой нэгжийн хэмжээнд з охион б айгуулна.
7 дугаар зүйл. Зөв лөлдөх санал асуу лга явуулах шийдвэр гаргах
7.1.Шийдвэр г аргах эр х бүхий э тгээд зөв лөлдөх санал асуу лга яв уулах т ухай шийдвэр г аргаж, о лон нийтэ д мэдээ лнэ.
7.2.Энэ хуу лийн 7.1-д заасан шийдвэр т дараахь асуудлыг тусг ана:
7.2.1.зөв лөлдөх санал асуу лгын сэд эв;
7.2.2.зөв лөлдөх санал асуу лгыг зохион б айгуулж яв уулах хуг ацаа;
7.2.3.зөв лөлдөх санал асуу лгыг зохион б айгуулж яв уулах нут аг дэвсгэр;
7.2.4.зөв лөлдөх санал асуу лгын төсөв.
8 дугаар зүйл. Зөв лөлдөх зөвлөл, түүний чиг үүр эг
8.1.Энэ хуулийн 6 дуг аар зүйлд заасан зөвлөлдөх санал асуулгыг ол он нийтийн ашиг со нир хлыг төлөөлөх бүрэлдэхүүн бүхий Зөвлөлдөх зөвлөл удир дан зо хион
б айгуу лна.
8.2.Шийдвэр гарг ах эрх бүхий этгээ д зөв лөлд өх санал асуулгыг зо хион байгуу лах тух ай бүр д уг санал асуулгыг зо хион байгуу лах Зөвлөлдөх зөвлөлийг 5-11 хүний
бүрэ лдэхүүнтэйгээр б айгуулна.
8.3.Зөв лөлдөх зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд тух айн асуу длаар мэргэшс эн, хараа т бус, мэ длэг , ту ршлаг а бүхий хорин нэгэн насанд хүрсэн Монг ол Улсын иргэн, эрдэмтэн,
су длаа ч, хувийн хэвшлийн бо лон т ухайн чиг лэлийн төрийн б ус б айгуу ллагын төлөөллийг ор уулна.
8.4.Зөв лөлдөх зөвлөли йн бүрэ лдэхүүнд төрийн улс төрийн болон төрийн жинхэнэ албан хаагч, улс төрийн намын удир дах болон гүйцэ тгэх алб ан тушаалтныг
томил охгүй.
8.5.Шийдвэр гарг ах эрх бүхий этгээ д тух айн зөвлөлдөх санал асуулгыг зо хион байгуу лах Зөвлөлдөх зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд нэр дэвшүүлэ х хуг ацааг тов лон тогт оох
бөгөөд уг хуг ацаа 7-оос доошгүй 14 х оногоос д ээшгүй б айна.
8.6.Энэ хуулийн 8.3-т заасан шаардлагыг ханг асан эрдэмтэн, судлаа чийг их сургуу ль, эрдэм шинжилгээний байгуу ллагаас, хувийн хэвшлийн төлөөллийг мэргэжлийн
хо лбооноос, иргэнийг нийгэмд үйл чилдэг төрийн б ус б айгуу ллагаас, эсхүл өөрөө нэр д эвшүүлэн санал болгоно.
8.7.Ирүүлс эн саналын дагуу нэр д эвшигчийн жагсаалт үйлдэж олон нийтэ д мэдээ лнэ.
8.8.Шийдвэр г аргах эр х бүхий э тгээд энэ хуу лийн 8.6-д заасан э тгээдээс Зөв лөлдөх зөв лөлийн бүрэ лдэхүүний т оонд нийцүүлэн т омилно.
8.9.Зөвлөлдөх зөв лөлийн бүрэ лдэхүүнийг т омилохдоо эр х бүхий э тгээд бүрэ лдэхүүнийг с онгох бо лсон үнд эслэл, шалтг ааныг ду рдаж о лон нийтэ д мэдээ лнэ.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
8.10.Зөв лөлдөх зөв лөлийн бүрэ лдэхүүнд т омилогдс он б айнгын ажил эр хэлд эг иргэнд т ухайн б айгууллага цалинт ай чөлөө о лгоно.
8.1 1.Зөв лөлдөх зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд ажиллах ажил эрхэлд эггүй иргэнд урамшуу лал олг ож болох ба урамшуу ллын хэмжээг шийдвэр гарг ах эрх бүхий этгээ д
зөвлөлдөх санал асуу лгын төсөвт тусг ан т огтооно.
8.12.Зөв лөлдөх зөв лөл дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:
8.12.1.зөвлөлдөх санал асуу лгын асуултыг болов сруулах, х амрах хүрээ, т ухайн зөв лөлдөх санал асуу лгын үе шат бүрийн санал ав ах өдрийг тогтоох;
8.12.2.зөв лөлдөх санал асуу лгыг зохион б айгуулах;
8.12.3.зөв лөлдөх санал асуулгын хоёр дахь шатанд тух айн сэдвээр мэдээ лэ л өгөх судлаа ч, мэргэжилтэн, хөндлөнгийн шинжээч, төрийн байгуу ллага, алб ан
тушаалтныг шийдвэр г аргах эр х бүхий э тгээдэд санал бо лгох;
8.12.4.зөв лөлдөх санал асуу лгын дүнг хэлэлцэж, зөв лөмж гаргах;
8.12.5.зөв лөлдөх санал асуу лгын талаархи мэдээ ллийг о лон нийтэ д хүргэх;
8.12.6.энэ хуу лийн 5 дугаар зүйлд заасан зар чим хангагдаж б айгаа эс эхэ д хяналт т авих.
8.13.Зөвлөлдөх зөвлөл асуу длын хамрах хүрээ, ач хо лбог длоос хамаар ч шаар длагатай гэж үзвэ л зөв лөлдөх санал асуулгын асуулт, зөв лөлдөх санал асуулга яв уулах
зо хион байгуу лалт, үйл явц энэ хуульд заасан зарчим, журмын дагуу явагдсан эсэх, марг аантай хо лбог дсон асуу длыг шийдвэр лэх талаар санал болов сруулах үүрэг бүхий
те хникийн хяналтын к омиссыг ажиллуулж болно.
8.14.Энэ хуу лийн 8.13-т заасан т ехникийн хяналтын к омиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах ж урмыг Зөв лөлдөх зөв лөл батална.
8.15.Шийдвэр г аргах эр х бүхий э тгээд нь Зөв лөлдөх зөв лөлийн ажлын албыг б айгуулж, үйл ажиллаг аа явуулах нөхцөлийг бүр дүүлнэ.
9 дүгээр зүйл. Зөв лөлдөх зөвлөлийн ажиллах жу рам
9.1.Зөвлөлдөх зөв лөлийн чиг үүргээ хэрэгжүүлэ х үндсэн хэлбэр нь ху ралдаан б айна.
9.2.Зөвлөлдөх зөв лөлийн бүрэ лдэхүүн до троосоо нэр д эвшүүлэн ху ралдаанаараа хэ лэлцэж даргыг с онгоно.
9.3.Зөв лөлдөх зөв лөлийн дарг а хуралдааны т ов, хэлэлцэ х асуу длыг т огтоож, ху ралдааныг дарг ална.
9.4.Зөвлөлдөх зөвлөли йн хуралдаан нийт бүрэлдэхүүний дөрөвний гурав нь хүрэ лцэн ирснээр хүчинтэйд тооц огдо ж, хуралдаанд оролцсон бүрэ лдэхүүний ол онхийн
саналаар шийдвэр г аргана.
9.5.Зөв лөлдөх зөв лөлийн шийдвэр нь зөв лөмж, санал байна.
9.6.Энэ хуулийн 8.15-д заасан ажлын алба нь хуралдааны бэлтгэ л ажил, хуралдаанаас гарах шийдвэрийн төсөл болов сруулах болон Зөв лөлдөх зөвлөлийн даргын
даалгасан ажлыг гүйцэ тгэнэ.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
10 д угаар зүйл. Зөв лөлдөх санал асуу лга зохион байгуу лах
10.1.Зөвлөлдөх зөв лөл зөвлөлдөх санал асуу лгын асуултыг батлах б а асуу лт нь дараахь шаар длагыг хангасан б айна:
10.1.1.нэг с эдвээр б айх;
10.1.2.х оёрдмо л утг агүй, т овч, т одор хой, ойлг омжтой томьёо лсон б айх;
10.1.3.г адаад үг хэрэг лэхгүй б айх.
10.2.Зөв лөлдөх санал асуулгын асуултыг батлах ад шийдвэр гарг ах эрх бүхий этгээ дийн саналыг заавал авах бөгөөд мэргэжлийн хо лбоо д, иргэний нийгмийн
төлөөллийн саналыг ав ч болно.
10.3.Зөв лөлдөх санал асуу лгаар санал ав ах ажлыг статистикийн б айгууллага гүйцэ тгэнэ.
10.4.Ст атистикийн байг ууллаг а энэ хуулийн 10.3-т заасан ажлыг хөндлөнгийн, бие даасан, хараа т бус, мэргэжлийн байгуу ллагаар гүйцэ тгүүлж болох бөгөөд түүнийг
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тух ай хуулийн 33 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу харьцуу лалтын аргаар сонг он
шалг аруулна.
10.5.Шийдвэр гарг ах эрх бүхий этгээ д энэ хуулийн 10.4-т заасны дагуу сонг он шалг аруулсан мэргэжлийн байгуу ллагатай Иргэний хуульд заасны дагуу ажил гүйцэтгэх
гэрээ б айгуулна.
11 дүгээр зүйл. Зөв лөлдөх санал асуу лгаар санал ав ах журам
11.1.Зөв лөлдөх санал асуу лгаар санал ав ах ажлыг энэ хуу лийн 10.3-т заасан ст атистикийн б айгууллага зохион б айгуулж яв уулна.
11.2.Зөв лөлдөх санал асуу лга х оёр ша ттай б айна.
11.3.Зөв лөлдөх санал асуулгын нэг дэх ша танд иргэдэд зөв лөлдөх санал асуулгын сэдв ээр урьдчилсан мэдлэг , мэ дээ лэ л өгөхгүйгээр санал асуулгын хуудсаар
саналыг нь авна.
11.4.Зөв лөлдөх санал асуу лгын санал авах хуудас нь дараахь хэсгээс бүр дэнэ:
11.4.1.зөв лөлдөх санал асуу лгад оро лцогч иргэний т алаархи хүн ам зүйн мэ дээ лэ л;
11.4.2.зөв лөлдөх санал асуу лгын үндсэн асуулт;
11.4.3.асуу лт нэг бүрээр санал тэмд эглэ х хэс эг.
11.5.Зөв лөлдөх санал асуулгын нэг дэх ша та нд Монг ол Улсын арван найман насанд хүрсэн иргэн оролцох эр хтэй бөгөөд оролцох иргэний тоог зөвлөлдөх санал
асуулгын с эд эв, х амрах хүрээг х аргалзан Үнд эсний статистикийн х орооноос баталсан арг ачлалын дагуу Зөв лөлдөх зөвлөл тогтооно.
11.6.Зөв лөлдөх санал асуулгын нэг дэх ша тан д оро лцох иргэнийг энэ хуулийн 11.5-д заасан тоонд багт аан хамгийн сүүлийн удаа явагдсан Улсын Их Хур лын болон
аймаг , нийслэ л, сум, дүүргийн иргэ дийн Төлөөлөгчдийн Х ур лын ээ лжит сонгуулиар г аргасан с онгогчдын нэрийн жаг саалтаас тохио лдлын зар чмаар сонгож авна.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
11.7.Энэ хуулийн 11.6-д заасны дагуу сонг огдсон иргэн тух айн санал асуулгад оро лцохоос т а тг алзах эрхтэй бөгөөд ийнхүү та тг алз сан то хио лдо лд дараагийн хүнийг
энэ хуулийн 11.6-д заасан ж урмаар дахин с онгож авна.
11.8.Зөв лөлдөх санал асуу лгын хоёр дахь ша танд нэг д эх ша танд оро лцсон иргэний 50-аас доошгүй хувийг т охио лдлын зар чмаар сонгон авна.
11.9.Зөв лөлдөх санал асуулгын хоёр дахь шатанд шийдвэр гарг ах эрх бүхий этгээ д санал авах ажлыг зөвлөлдөх уулзалт хэлб эрээр зо хион байгуу лах бөгөөд
зөвлөлдөх уу лзалтыг зохион б айгуулах ж урмыг т огтооно.
11.10.Энэ хуу лийн 11.9-д заасан ж урамд дараахь зүйлийг заав ал тусг ана:
11.10.1.зөв лөлдөх санал асуу лгын асуулт тус бүрээр э ерэг, сөрөг мэ дээ ллийг тэгш агуу лсан лавлагаа, т анилцуу лгыг бэлтгэ х;
11.10.2.зөв лөлдөх санал асуу лгад оро лцогчид о лгох у рамшуу лал, томилолтын зар дал /байр, хоол, унаа/-ыг төлөх;
11.10.3.х оёр дахь шатны зөвлөлдөх санал асуулга буюу зөвлөлдөх уулзалт ад оро лцогчийг 15-аас илүүгүй хүнтэй хэсэг болгож, бүрэ лдэхүүнийг то хио лдлын
зарчмаар с онгох;
11.10.4.хэс эг бүр д яв агдах хэлэ лцүүлгийг хөтлөх бэлтгэг дсэн хөт лөгч /модера тор/ нь тух айн хэсгийн оролцогчид мэдээ ллийг бүрэн хүргэж, оролцогчийн тэгш
оролцоог х ангах үүргийг х ариуцах;
11.10.5.хэс эгт явагдах хэ лэлцүүлгийн бүх ажиллаг ааг дууны болон дүрсний бичлэгээр б аталг ааж уулах;
11.10.6.хэс эгт явагдсан хэ лэ лцүүлэгт оролцогчийн асуултыг нэгтгэн зөвлөлдөх уулзалтын нийт оролцогчид тух айн санал асуулгын сэдвээр ол он талт
мэ дээ лэ л, т айлб ар, танилцуу лгыг шийдвэр г аргах эр х бүхий э тгээд, хөндлөнгийн су длаач, мэргэжилтэн, шинжээч өгөх.
11.1 1.Зөв лөлдөх санал асуулгын хоёр дахь шатанд санал авах ажлыг гүйцэтгэх ст атистикийн байгуу ллага нь нэг дэх ша тны санал асуулгын хуудсаар саналыг нь
дахин авна. Энэ хуу лийн 11.4.3-т заасан зөв лөлдөх санал асуу лгын санал авах хуудас дахь мэ дээ лэ л нууц б айна.
11.12.Зөв лөлдөх санал асуу лгын хамрах хүрээ, с эдвээс х амааран нэг д эх ша тыг алг асан хоёр дахь ша тыг зохион б айгуулж бо лно.
11.13.Энэ хуулийн 11.12-т заасны дагуу зөвлөлдөх санал асуулгыг зо хион байгуу лах шийдвэрийг Зөвлөлдөх зөвлөлтэй зөвшилцөх буюу санал нэгдсэний үндсэн дээр
шийдвэр г аргах эр х бүхий э тгээд гарг ана.
11.14.Зөв лөлдөх санал асуу лгад оро лцогч иргэн саналаа чөлөөтэй г аргахад хөндлөнгөөс нөлөөлөх, санал ху далдан авахыг хориглоно.
11.15.Энэ хуу лийн 11.10.4-д заасан хөт лөгч өөрийн байр сууриа илэр хийлэх, өөр мэ дээ лэ л өгөх зэргээр хэ лэлцүүлэгт оро лцож б усдад нөлөөлөхийг х ориглоно.
12 д угаар зүйл. Зөв лөлдөх санал асуу лгын дүнг нэгтгэн зөв лөмж гаргах
12.1.Энэ хуулийн 10.3-т заасан статистикийн байгуу ллага зөв лөлдөх санал асуулгын нэг дэх бо лон хоёр дахь шатны дүнг тоон болон бусад үзүүлэ лтээр харьцуу лан
гарг асан дүгнэ лтийг зөвлөлдөх санал асуу лгын үр дүнгийн тайланд тусг аж Зөв лөлдөх зөв лөлд танилцуу лна.
12.2.Зөв лөлдөх санал асуу лгын дүнг Зөвлөлдөх зөвлөл хэлэлцэн зөв лөмж гаргаж, шийдвэр г аргах эр х бүхий э тгээдэд хүргүүлнэ.
12.3.Зөв лөлдөх санал асуу лгын үйл явц олон нийтэ д ил тод, нээ лттэй б айна.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
12.4.Зөв лөлдөх санал асуулгын дүнд үндэслэсэн зөв лөмжийг шийдвэр гарг ах эрх бүхий этгээ д харг алзан үзэх бөгөөд хэрхэн шийдвэр лэсэн талаар хи мэдээ ллийг
Зөв лөлдөх зөв лөл болон о лон нийтэ д өгнө.
13 дугаар зүйл. Зөв лөлдөх санал асуу лгын санхүүжилт
13.1.Зөв лөлдөх санал асуу лга яв уулах тай х олбог дсон зар длыг доор ду рдсан э х үүсвэрээс санхүүжүүлнэ:
13.1.1.у лсын төсөв;
13.1.2.орон нутгийн төсөв.
ГУРАВДУГ ААР БҮЛЭГ
БУС АД ЗҮЙЛ
14 дүгээр зүйл. Х ууль зөр чигчид хүлээ лгэх хариуцлага
14.1.Энэ хуу лийн 5.2, 11.14-т заасныг зөр чсөн этгээдэд х олбог дох хуу ль тогтоомжид заасан х ариуцлага хүлээлгэнэ.
МОНГОЛ У ЛСЫН ИХ ХУР ЛЫН ДАРГА М.ЭНХБО ЛД

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

НҮҮР ХУУ ДАС / ЭР Х З ҮЙН АКТ / МЭ ДЭЭ / СУРГ АЛ Т / МЭ ДЛЭГИЙН САН / БАЙГУУ ЛЛ АГ А / НОМ / ТУ СЛ АМ Ж

Зохиогчийн эр х хуулиар хамгаалаг дсан © 2015.
ЦАХИМ ХУУ ДСЫГ Х ӨГЖҮҮЛСЭН
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

ХОЛБОО БАРИХ
Хаяг: Улаанбаатар -46, Чингэлтэй дүүрэг, Чингис хааны талбай-7
Утас: 976-11312513  Факс: 976-11315735
И-мэйл: info@legalinfo.mn

ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД
Монгол Улсын хууль (755)
Улсын Их Хурлын тогтоол (1989)
Монгол Улсын олон улсын гэрээ (585)
Ерөнхийлөгчийн зарлиг (186)
Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр (281)
Улсын дээд шүүхийн тогтоол (177)
Засгийн газрын тогтоол (4644)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Сайдын тушаал (774)
Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал (237)
УИХ-аас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй
адилтгах албан тушаалтны шийдвэр (89)
Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр (368)
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж (24)
Төрийн зарим чиг үүргийг хууль болон гэрээний
үндсэн дээр хэрэгжүүлж буй байгууллагууд (3)
Зөвлөл, хороо, бусад байгууллага (137)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD