Law on Referendums

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


Хуу ль зүйн акт Нэмэ лт өөр члөлт Жагсаалтр уу Буцах
Үндсэн нүүр > Монг ол У лсын хуу ль > АРД НИЙТИЙН С АНАЛ АСУУ ЛГЫН ТУХАЙ /Шинэчилс эн найруулга/
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХАЙХ

МОНГ ОЛ У ЛСЫН ХУУ ЛЬ
2016 оны 2 дуг аар сарын 05-ны өдөр

Улаанб аатар х от

АР Д НИЙТИЙН С АНАЛ АСУУ ЛГЫН ТУХАЙ
Хайх
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD 

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
/Шинэчил сэн найруулга/
НЭГ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТ ЛЭГ ҮНДЭС ЛЭЛ
1 дүгээр зүйл. Х уулийн з орилт
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь ард нийтийн санал асуу лга /цаашид “санал асуулга” гэх/ явуулах зарчим, журмыг то дор хойлж, санал асуулгыг бэлтгэн зо хион байгуу лж
явуулах тай х олбог дсон х арилцааг з охицуу лахад оршино.
2 дугаар зүйл. С анал асуулгын тухай х ууль т огтоомж
2.1.Ар д нийтийн санал асуулгын тух ай хуу ль тогт оомж нь Монг ол Улсын Үндсэн хуу ль, Сонгуу лийн тух ай хуу ль, Сонгуу лийн автома тж уу лсан системийн тух ай хуу ль,
Сонгуу лийн төв б айгууллагын т ухай хуу ль, энэ хуу ль болон э дгээр хуу льтай нийцүүлэн г аргасан хуу ль тогтоомжийн б усад ак таас бүр дэнэ.
3 д угаар зүйл. С анал асуулгын зарчим
3.1.Сонгуу лийн эрх бүхий иргэ дийн олонхи нь оро лцсон ар д нийтийн санал асуу лгыг хүчинтэйд тооцож, о лонхийн санал ав сан асуудлыг шийдвэр лэгдсэн гэж үзнэ.
3.2.С анал асуу лга бүх нийтийн б айх бөгөөд түүнд М онгол У лсын 18 насанд хүрс эн, эрх зүйн бүрэн чадамжт ай иргэн бүр оролцох эр хтэй.
3.3.Иргэн санал асуу лгад ямар нэг төлөөлөлгүйгээр оро лцож, саналаа өөрөө г аргана.
3.4.С анал асуулга нь чөлөөтэй байх бөгөөд иргэнээс санал асуулгад оро лцох эс эхээ бие даан шийдвэр лэх, саналаа чөлөөтэй илэрхийлэ хэд хэн болов ч алб адан
нөлөөлж, саад учр уулахыг х ориглоно.
3.5.Иргэн хөндлөнгийн нөлөөгүйгээр хүс эл з ориг оо илэр хийлж саналаа г аргах бо ломжоор х ангагдсан б айна.
3.6.Гадаад улсад байг аа иргэ дээс санал авах, тоо лох, зо хион байгуу лахтай хо лбог дсон журмыг энэ хууль болон Сонгуу лийн тух ай хуу льд нийцүүлэн сонгуу лийн төв
байгуу ллага болон г адаад х арилцааны асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны төв байгууллага хамтран б атална.
3.7.Иргэн саналаа нууцаар г аргана.
4 дүгээр зүйл. С анал асуулгаар шийдвэр лэх асуу дал
4.1.Төрийн до тоо д, г адаад бо длогыг т одор хойл охтой х олбог дсон т одор хой асуу длаар с онголт хийлгэ х шаардлага гарсан т охио лдо лд санал асуу лга яв уулна.
4.2.М онгол У лсын Үндс эн хуульд нэмэ лт, өөр члөлт ор уулах асуу длаар санал асуу лга яв уулж бо лно.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
Хэв лэх
4.3.Ар д ний тийн санал асуулгыг нэг удаад гурв аас дээшгүй асуудлаар явуулах бөгөөд санал асуулга яв уулах асуултын тоо, агуу лгыг Улсын Их Хурал хэлэ лцэж
шийдвэр лэнэ.
5 дугаар зүйл. С анал асуулгыг санаачлах эр х бүхий э тгээд
5.1.Ар д нийтийн санал асуу лга яв уулахыг М онгол У лсын Ерөнхийлөгч, Засгийн г азар, У лсын Их Х ур лын нийт гишүүний гу равны нэгээс доошгүй нь санаа члах эрхтэй.
5.2.Иргэ д санал асуулга яв уулах тух ай санал аа Монг ол Улсын Ерөнхийлөгч, Засгийн га за р, Улсын Их Хур лын гишүүнд уламжлах бөгөөд энэ саналд санал асуулга
яв уулах бо лсон үнд эслэл, тооц оо, х олбог дох б усад б аримт бичгийг х авсарг ана.
6 дугаар зүйл. С анал асуулга явуулах шийдвэр гаргах
6.1.У лсын Их Х ур лын нийт гишүүний гу равны хоёроос доошгүйн саналаар санал асуу лга яв уулах эс эхийг шийдвэр лэнэ.
6.2.Санал асуу лгаар шийдвэр лэх асуу длын агуу лгыг илэрхийлсэн асуу лт, түүнд өгөх эсрэг утг а бүхий хариултын хувилб арыг Улсын Их Х урал хэ лэлцэж б атална.
6.3.С анал асуу лгын асуулт, х ариу лтыг х оёрдмо л утг агүй, т овч, т одор хой, ойлг омжтой томьёо лсон б айна.
7 дугаар зүйл. С анал асуулгыг товлон з арлах
7.1.С анал асуулга яв уулах тух ай шийдвэр т са нал асуу лга яв уулах өдрийг уг шийдвэр хүчин төгөлдөр болсноос хойш 21-ээс 45 хоногийн дотор явуулах аар Улсын Их
Хурал т овлон зар лана.
7.2.Гадаад у лсад байгаа иргэ дээс ар д нийтийн санал ав ах өдрийг Улсын Их Хурал т огтооно.
7.3.Онцг ой нөхцөл бий болсны улмаас санал асуулга яв уулах боломжгүй болсон бол са нал асуулга яв уулах аар шийдвэр гарг асан эрх бүхий байгуу ллага санал
асуу лгыг х ойшлуу лна.
7.4.Энэ хуулийн 7.3-т зааснаар ард нийтийн санал асуулгыг хойшлуу лсан онцгой нөхцөл арилсны дараа 30 хоногт багт аан санал асуулга яв уулах өдрийг тов лон
зар лана.
7.5.С анал асуу лгаар тавиг даж байг аа асуу длаар ард нийтэ д таниу лах, мэдээ ллээр ханг ах асуу длыг Улсын Их Хурал, Засгийн га зар болон бүх шатны иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Х урал, Засаг даргын Т амгын газар х ариуцна.
7.6.Улс төрийн нам, төрийн б ус б айгуу ллага сонгуу лийн төв б айгууллагаас б аталсан ж урмын дагуу ухуу лга су ртал чилг ааг өөрийн зар длаар явуулж бо лно.
7.7.Санал асуу лгыг Ул сын Их Хур лын, Ерөнхийлөгчийн болон аймаг , нийслэ л, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хур лын сонгуу льтай хамт атг ан явуулах бол
Сонгуу лийн тухай хуу льд заасны дагуу санал асуу лгыг санал авах өдрөөс 21-ээс доошгүй х оногийн өмнө товлон зар лана.
/Энэ хэсэгт 2017 оны 6 д угаар сарын 02-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
8 д угаар зүйл. С анал асуулга явуулахтай х ол бог дсон з ардал
8.1.С анал асуу лга яв уулах тай х олбог дсон зар длыг у лсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.
8.2.Санал асуу лга яв уулах тай х олбог дсон зар длын төрөл нь Сонгуу лийн тухай хуу лийн 38 дуг аар зүйлд заасан зар дал байна.
8.3.Санал асуу лгын зардлын хэмжээг У лсын Их Хурал б атална.
8.4.Зар длын хэмжээг батлахдаа улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллагаас гарг асан хүн амын тоонд харг алзан тооц сон сонгуу лийн төв
байгуу ллагын саналыг үнд эслэнэ.
8.5.Энэ хуулийн 11 дүг ээр зүйлд заасан хэсгийн хороо дын ажиллах болон санал авах байрыг төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн
оролцоотой хуу лийн э тгээд үнэ төлбөргүй г аргаж өгнө.
8.6.Хэсгийн х ороодыг ажиллах б айр, тээвэр, холбооны бо лон б усад шаар длагатай хэрэг слээр хангах асуу длыг тухайн ша тны Засаг дарг а хариуцна.
8.7.Энэ хуу лийн 8.1-д заасан зар длын гүйцэтгэлд төрийн а удитын д ээд бо лон орон нутгийн а удитын б айгууллага аудит хийж, дүгнэ лт гаргана.
ХОЁР ДУГ ААР БҮЛЭГ
САНА Л АСУУ ЛГА ЯВ УУЛАХ НУТ АГ ДЭВСГЭР, СОНГУУ ЛИЙН Б АЙГУУЛЛАГА, ТҮҮНИЙ З ОХИОН Б АЙГУУЛАЛТ, БҮРЭН ЭР Х
9 дүгээр зүйл. С анал асуулга явуулах ну таг дэв сгэрийн х уваарь
9.1.Ар д нийтийн санал асуу лга яв уулах нут аг дэвсгэр нь М онгол У лсын нут аг дэвсгэр б айна.
9.2.Иргэ дийн санал ав ах зорилг оор санал асуу лга яв уулах нут аг дэвсгэрийг хэс эгт хуваана.
10 дугаар зүйл. Хэ сэг, түүнийг байгуу лах
10.1.Санал асуулгыг Улсын Их Хур лын эсхүл, Ерөнхийлөгчийн сонгуу льтай хамт атг ан явуулж байг аа бол сонгуу лийн санал авах хэс эг нь санал асуулгын санал авах
хэс эгтэй нэг б айна.
10.2.Санал асуулгыг дангаар явуулж байг аа бол иргэ дээс санал авч тоо лох зорилг оор сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хур лын Тэргүүлэгчид улсын бүртгэлийн
асуу дал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллагын саналыг харг алзан тух айн засаг захирг аа, нутаг дэв сгэрийн нэгжийн оршин суугчдын байнг а оршин суугаа га зрын
бүр тгэлийн мэ дээ ллийн санг үнд эслэн хэсгийг санал ав ах өдрөөс арваас доошгүй х оногийн өмнө б айгуулж, хэсгийн нут аг дэвсгэр, төвийг зар лана.
10.3.Нэг хэсэг нь суманд 2000-аас, аймгийн төвд 2500-аас, нийслэлийн дүүрэгт 3000-аас дээшгүй санал өгөх иргэнтэй байх бөгөөд нэг хэсэгт байх санал өгөх иргэний
тоо 200-аас доошгүй б айна.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
Хэв лэх
10.4.Су м, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хур лын Тэргүүлэгчид энэ хуулийн 10.1-д заасны дагуу байгуу лсан хэсгийн мэдээ ллийг аймаг, нийслэ лийн иргэний
бүртгэлийн байгуу ллагад нэн даруй хүргүүлэ х бөгөөд аймаг, нийслэ лийн иргэний бүртгэлийн байгуу ллага нь хүлээн авсан мэдээ ллийг аймаг, дүүрэг ту с бүрийн хэмжээнд
нэгтгэн т ав хоногт у лсын бүр тгэлийн асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагад хүргүүлнэ.
10.5.Энэ хуулийн 10.4-т заасан мэдээ ллийг үнд эслэн улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага хэсгийн дугаарыг тух айн аймаг , дүүргийн
хэмжээнд давх ардахгүй б айхаар т ав хоногийн до тор т огтооно.
11 дүгээр зүйл. С анал асуулгыг эрхлэн яв уулах байгуу ллага, түүний з охион байгуу лалт
11.1.С анал асуулга яв уулах ажлын бэлтгэ лийг улсын хэмжээнд сонгуу лийн төв байгуу ллага, аймаг , нийслэ л, сум, дүүргийн хэмжээнд тух айн шатны Засаг даргын
Тамгын га зар /цаашид “Засаг даргын Тамгын га зар” гэх/, нут аг дэв сгэрийн нэгжийн хэмжээнд сонгуу лийн хэсгийн хороо д /цаашид “хэсгийн хороо” гэх / ту с ту с эр хлэн зо хион
б айгуу лна.
11.2.Энэ хуулийн 10.5-д заасны дагуу улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллагаас хэсгийн дугаарыг тогт оосноос хойш сум, дүүргийн Засаг
даргын Тамгын газар нь хэсгийн х ороог дарга, нарийн бичгийн дарг а, тав хүр тэл гишүүдийн бүрэ лдэхүүнтэйгээр т ав хоногт б агтаан б айгуулна.
11.3.С анал асуулгыг Улсын Их Хур лын, Ерөнхийлөгчийн сонгуу льтай хамт явуулах бол Сонгуу лийн тух ай хуу льд заасны дагуу байгуу лагдсан сонгуу лийн байгуу ллага
эрхлэн яв уулна.
12 д угаар зүйл. Сонгуу лийн хороодын з охион байгуу лалт бүрэн эрх
12.1.Сонгуу лийн ерөнхий х орооны бүрэн эр хтэй х олбог дох х арилцаанд Сонгуу лийн төв байгууллагын т ухай хуу льд заасан ж урмыг б аримтлана.
12.2.Тухайн шатны Засаг даргын Тамгын га зар болон хэсгийн хороо д санал асуулга яв уулах ад Сонгуу лийн тух ай хуу лийн аймаг , нийслэ л, сум, дүүргийн сонгуу лийн
хорооны бо лон с онгуу лийн хэс эг дэх нэгж санал ав ахтай х олбог дсон бүрэн эр хийг хэрэгжүүлнэ.
ГУРАВДУГ ААР БҮЛЭГ
ИРГЭ ДИЙН НЭРИЙН ЖАГ САА ЛТ
13 д угаар зүйл. Иргэ дийн нэрийн жагсаалт үйлдэ х, танилцуу лах
13.1.Санал асуулгад оро лцох иргэ дийн нэрийн жагсаалтыг үйлдэх, танилцуу лах ажлыг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага улсын
хэмжээнд з охион б айгуулж нэг дсэн у дирдлаг аар х ангана.
13.2.Иргэ дийн нэрийн жагсаалтт ай хо лбог дсон гомдлыг Сонгуулийн тух ай хуулийн 64 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу шийдвэр лэх бөгөөд энэ хуульд заасан
хугацааг б аримтлан шийдвэр лэнэ.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
ДӨРӨВ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
САНА Л АВ АХ, Т ООЛОХ
14 дүгээр зүйл. С анал авах газар, х угацаа
14.1.Иргэ дээс санал ав ах газар, хуг ацаатай х олбог дох х арилцаанд Сонгуу лийн тухай хуу лийн 87 дуг аар зүйлд заасан ж урмыг б аримтлана.
15 дугаар зүйл. С анал асуулгын хуудас
15.1.С анал асуулгын хуудас /цаашид “саналын хуудас” гэх/ нь иргэнээс саналаа илэрхийлэ х, санал асуулгын дүнг гарг ах үндс эн баримт бичиг мөн бөгөөд дараахь
шаардлагыг х ангасан б айна:
15.1.1.санал асуулга явуулах саналын хуудсанд санал асуулгаар шийдвэр лэх асуу длын агуулгыг илэрхийлс эн асуу лтыг түүнд өгөх эсрэг утга бүхий
хариу лтын хувилб арын хамт Улсын Их Х ур лаас б аталсан т омьёоллоор хэв лэх;
15.1.2.т усг ай нууцлалт ай, индекс, дугаартай б айх.
15.2.Сонгуу лийн төв байгууллага саналын хуу дасны тоо, загвар болон саналын хуу дсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэ х, хамг аалах ж урмыг б атална.
15.3.С анал асуулгын саналын хуудсыг хэвлүү лэх, хэсгийн хороо дод санал асуулга яв уулах өдрөөс хоёроос доошгүй хоногийн өмнө хүргүүлэ х ажлыг сонгуу лийн төв
байгуу ллага нь аймаг , нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын Т амгын газар тай х амтран з охион б айгуулна.
16 дугаар зүйл. С анал авах ажиллагаа
16.1.Санал асуулга явуулах өдрийн 07.00 цагт хэсгийн хорооны бүрэлдэхүүн иргэний төлөөлөл, ажиглагчийг байлцуу лан дараахь ажиллагааг доор дурдсан
дарааллын дагуу гүйцэ тгэнэ:
16.1.1.тухайн хэсгийн иргэдийн нэрийн жагсаа лтад бичиг дсэн нийт иргэний тоо, үүнээс зөөврийн битүүмжилс эн саналын хайрцг аар санал өгсөн иргэний тоог
зар лах;
16.1.2.саналын хуу дасны индекс, дугаарыг зар лах;
16.1.3.хүлээн авсан, зөөврийн битүүмжилс эн саналын хайрцг аар санал авахад зарцуу лсан, үүнээс зөөврийн битүүмжилс эн саналын хайрцг аар санал авахад
иргэн саналаа бур уу тэмд эглэс эн үнд эслэ лээр энэ хуульд заасны дагуу дахин нэг саналын хуудас авч саналаа гарг асны улмаас хүчингүй болгос он, түүнчлэн алдагдаж
үрэгдсэн, у стсан, үлдс эн саналын хуу дасны тоог мэдээ лэ х;
16.1.4.зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцг аас бусад санал авах бүх хайрцгийг нээж хар уулах, санал авах хайрцгийг битүүмжлэ х, лацдах, санал авахад
бэлэн бо лгох.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
16.2.Хэсгийн хороо энэ хуулийн 16.1-д заасан ажиллаг ааг гүйцэ тгэсэн тух ай тэмд эглэ л хөтөлж, уг тэмд эглэ лд бүр тгэлийн хуудсыг хав сарг ан хэсгийн хорооны дарга,
нарийн бичгийн дарг а болон бүх гишүүн г арын үсэг зурна.
16.3.С анал асуулгад оро лцохоор ирсэн иргэн санал авах байранд ажиллах иргэний бүртгэлийн байгуу ллагын итгэмжлэг дсэн ажилт анд иргэний үнэмлэх, биеийн
давхцахгүй өгөгдөл /гарын хурууны хээ/-өө шалгуулах бөгөөд иргэний бүртгэлийн байгуу ллагын итгэмжлэг дсэн ажилт ан тух айн иргэний мэдээ ллийг системээс шалгаж
зөрчилгүй бо л бүртгэлийн хуу дас олгоно.
16.4.Бүр тгэлийн хуу дас авсан иргэн уг бүр тгэлийн хуу дсаа иргэний үнэмлэ хийн хамт хэсгийн х орооны гишүүнд шалгуу лж саналын хуудас авна.
16.5.Санал асуу лга яв уулах ажиллаг аанд ажиглагч болон хэв лэл мэ дээ ллийн б айгууллагын төлөөлөгч б айлцаж болно.
17 дугаар зүйл. С анал асуулгыг ажиг лах
17.1.Санал асуу лгыг иргэний төлөөлөл бо лон о лон у лсын б айгууллага, гадаад у лсын иргэн, г адаад улсын бо лон до тоо дын б айгууллага ажиг лаж бо лно.
17.2.Санал асуу лгыг ажиглах, сурвалжлах ж урмыг с онгуулийн төв б айгууллага батална.
18 д угаар зүйл. С анал өгөх
18.1.Иргэн санал ав ах байранд өөрийн биеэр ирж, саналаа өгнө.
18.2.Иргэн саналын хуу дсанд бичигдсэн асуу лттай т анилц саны үндс эн дээр эсрэг утг а бүхий хариултын аль нэгийн өмнөх дуг аарыг сонгож, саналаа тэмд эглэнэ.
18.3.Иргэн санал тэмдэглэ хд ээ алдаа гарг аж бур уу тэмд эглэ л хийс эн бол саналын хуудсаа саналын хайрцагт хийхээс өмнө энэ тух айг аа хэсгийн хороонд мэдэг дэж,
алдаа тай саналын хуу дсыг хураалгаж, дахин нэг у даа саналын хуу дас авч саналаа өгч бо лно.
18.4.Хөгжлийн бэр хшээ л, эрүүл мэндийн байдал, болов сро лын түвшингээс шалтгаалан саналаа биечлэн өгөх чадваргүй иргэн өөрийн итгэмжилс эн сонгуу лийн эрх
бүхий иргэний т услалцаа тайг аар санал өгч бо лох б а с онгуу лийн б айгууллагын ажилт ан, албан тушаалт ан, ажиг лагч нь итгэмжлэг дсэн хүн б айж болохгүй.
18.5.С анал асуу лга яв уулах ад с онгуу лийн ав тома тж уу лсан сист емийг ашиг лах эсэхийг У лсын Их Х урал шийдвэр лэнэ.
18.6.Иргэний саналыг зөөврийн битүүмжилс эн саналын хайрцгаар ав ах журмыг с онгуулийн төв б айгууллага батална.
Т АВ ДУГ ААР БҮЛЭГ
САНА Л ТООЛОХ, ДҮН Г АРГАХ
19 дүгээр зүйл. С анал тоолох
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
19.1.Хэс эгт санал тоо лох ажиллаг ааг санал асуулга яв уулах өдрийн 22.00 цагт эхэ лж, ажиг лагч, хэвлэл мэ дээ ллийн байгуу ллагын болон иргэний төлөөлөгчийг
байлцуу лан ил т од, нээ лттэй яв уулна.
19.2.Хэсгийн хороо санал тоо лох бэлтгэ л ха нг агдмагц тух айн хэсгийн хорооны дарга сан ал тоо лох тух ай зарлах ба санал тоо лох ажиллаг ааг гүйцэ тгэхээс өмнө
дараахь ажиллаг ааг хийн тэмдэглэ л үйлд энэ:
19.2.1.санал авах байранд болон зөөврийн битүүмжилс эн саналын хайрцг аар саналаа өгсө н иргэний тоо нь санал авахад олг ос он саналын хуудасны тоо той
то хир ч байг аа эс эхийг т улг ан шалг аж, эцсийн т ооцоо г аргах;
19.2.2.санал авахад зарцуу лаагүй үлдсэн болон бур уу тэмд эглэ л хийснээс хурааг дсан саналын хуудсыг ту с ту сад нь тоо лж, бар уун дээ д өнцгийг нь хайчлан,
энэ т ухай тэмд эглэ лд т усг ан боо ж битүүмжлэ х.
19.3.Хэсгийн хороо энэ хуулийн 19.2-т заасан ажиллаг ааг гүйцэ тгэсний дараа асуултын хариу лт бүр д өгсөн саналын тоог хэсгийн хэмжээгээр нэгтгэн тоо лж дүнг
гарг ана.
19.4.С анал асуулгын саналыг санал тоо лох тө хөөрөмжөөр тоо лох бөгөөд санал тоо лох төх өөрөмжөөс гарсан дүн мэдээ нь тух айн хэсгийн санал асуулгын дүн байна.
С анал тоо лох төхөөрөмжөөс гарсан дүнг хэвлэж авсны дараа сонгуу лийн төв байгуу ллагы н дэргэ дэх Мэд ээ ллийн те хно логийн төвд нэн даруй дамж уулна. Санал асуулгын
саналыг г ар аргаар тоолж, дүнг г аргахаар шийдвэр лэсэн т охио лдо лд х олбог дох ж урмыг с онгуулийн төв б айгууллага батална.
19.5.Иргэн аль ч асуу лтын хариу лтад санал өгөөгүй бол аль ч асуу длыг дэмжээгүй санал гэж үзэн тух айн иргэнийг санал өгсөн иргэний тоонд оруулан тоо лох ба энэ
то хио лдо лд уг саналын хуу дсыг хүчинтэй саналын хуу даст тооцно.
19.6.С анал авахад зарцуу лсан болон зарцуу лаагүй үлдсэн саналын хуудасны нийлбэр нь тух айн хэсгийн хороо хүлээн авсан нийт саналын хуудасны тооноос зөрвөл
хэсгийн х ороо шалтг ааныг шалг аж тогтоох бөгөөд шаар длагатай гэж үзвэ л саналын хуу дсыг нэн даруй дахин тоолно.
19.7.Хэсгийн х ороо энэ хуулийн 19.6-д заасан ажиллаг ааг гүйцэтгэхдээ зөвхөн саналын хуу дсыг тоолно.
19.8.С анал т оолох цаг бо лоогүй б айхад саналыг т оолох, түүнчлэн санал т оолох ажиллаг ааг завсарлахыг х ориглоно.
19.9.Хэсгийн хороо тух айн хэсгийн санал асуулгын дүнг уншиж сонсг осны дараа, санал асуулгын дүнг нэгтгэс эн тэмд эглэ лд хэсгийн хорооны дарга, нарийн бичгийн
дарга гарын үс эг зу рж, нэг хувийг сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын га зар т, су м, дүүргийн Засаг даргын Тамгын га зар нь аймаг , нийслэ лийн Засаг даргын Тамгын га зар т ту с
ту с нэн дар уй хүргүүлнэ.
19.10.Хэсгийн хороо саналын хайрцг аас гарсан саналын хуудас болон энэ хуульд заасны дагуу хурааг дсан саналын хуудсыг ту с ту сад нь багцлан боож битүүмжлэн,
сонгуу лийн б усад б аримт бичгийн х амт сум, дүүргийн Засаг даргын Т амгын газар т, су м, дүүргийн Засаг даргын Т амгын газар нь аймаг , нийслэлийн Засаг даргын Т амгын газар т
тав х оногт хүргүүлнэ.
19.1 1.Саналын хуудасн ы мэдээ ллийн аюулгүй байдлыг ханг ах зорилг оор энэ хуулийн 19.10-т заасны дагуу битүүмжилс эн саналын хуудасны битүүмжлэ лийг
задлахгүйгээр х олбог дох ж урамд заасны дагуу аймаг , нийслэлийн архивт хадг ална.
20 д угаар зүйл. С анал болон с аналын х уудсыг хүчингүйд т ооцох
20.1.Ба талсан загв ар, шаардлагыг хангаагүй саналын хуу дсыг хүчингүйд тооцно.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
20.2.Эсрэг утг а бүхий хариултын х оёуланг нь тэмд эглэс эн саналыг хүчингүйд т ооцно.
20.3.Иргэний санал хүчингүй бо лсон нь саналын хуу дсыг хүчингүйд тооцох үнд эслэл болохгүй.
21 дүгээр зүйл. С анал хураалтыг хүчингүйд т ооцох, дахин с анал хураах
21.1.Хэс эгт явагдсан санал ху раалтыг доор ду рдсан т охио лдо лд хүчингүйд т ооцно:
21.1.1.гамшиг, гэнэ тийн б усад аюул то хио лдс он зэрэг хүндэтгэн үзэх шалтг аангүй байх ад урьд нь зар ласнаас өөр байранд, түүнчлэн зөөврийн битүүмжилс эн
саналын хайрцгаар ав снаас б усад т охио лдо лд санал ав ахаар зар ласнаас өөр өдөр санал ав сан;
21.1.2.санал авсан саналын хайрцаг болон зөөврийн битүүмжилс эн саналын хайрцгийг алдсан, үрэг дүүлсэн.
21.2.Энэ хуу лийн 21.1-д заасан үнд эслэлээр су м, дүүргийн Засаг даргын Т амгын газар хэс эгт явуулсан санал ху раалтыг хүчингүйд т ооцно.
21.3.Энэ хуулийн 21.2-т заасны дагуу хэсэгт явуулсан санал хураалтыг хүчингүйд тооцв ол энэ тух ай шийдвэр гарснаас хойш долоо хоногийн дотор дахин санал
хураалт яв уулна.
21.4.С анал хураалтыг хэсгийн хэмжээгээр хүчингүйд тооц сон бол тух айн хэсгийн нийт иргэнийг , зөөврийн битүүмжилс эн саналын хайрцг аар авсан саналыг хүчингүйд
тооц сон бо л уг саналын х айрцагт саналаа өг сөн иргэнийг дахин санал ху раалтад оро лцуулна.
22 дугаар зүйл. С анал асуулгын нэгдсэн дүн гаргах, м эдээ лэх
22.1.Аймаг , нийслэ лийн Засаг даргын Тамгын га зраас санал асуулгын дүнг ирүүлснээс хойш хоёр хоногийн дотор сонгуу лийн төв байгуу ллага уг дүнг нэгтгэж Улсын
Их Х уралд өргөн мэ дүүлнэ.
22.2.Улсын Их Хурал санал асуулга хуу лийн дагуу явагдсан эсэх талаар санал хураана. Улсын Их Хур лын хуралдаанд оролцсон гишүүдийн ол онхи санал асуулга
хуу лийн дагуу яв агдсан гэж үзвэ л уг асуудлыг ард нийтийн санал асуу лгаар шийдвэр лэгдсэнд т ооцно.
22.3.С анал асуулгад нэрийн жагсаалт ад бичиг дсэн иргэ дийн ол онхи оролцоогүй бол дахин санал асуулга яв уулахгүй бөгөөд уг санал асуулгыг ард нийт дэмжээгүй
гэж үзнэ.
22.4.С анал асуулгаар нэгэнт шийдвэр лэгдсэн асуу длаар тав ан жилийн дотор, санал асуулгаар шийдвэр лэгдээгүй асуудлаар Улсын Их Хурал тух айн бүрэн эрхийн
хуг ацаанд, гэ хдээ уг санал асуу лга яв уулснаас х ойш хоёр жилийн до тор дахин санал асуу лга яв уулахгүй.
ЗУРГ АДУГ ААР БҮЛЭГ
ХУУ ЛЬ Т ОГТООМЖ ЗӨРЧИГЧИД ХҮЛЭЭ ЛГЭХ ХАРИУЦЛАГ А, ГОМДО Л, МАРГ ААН ШИЙДВЭР ЛЭХ ХАРЬ ЯАЛАЛ, Ж УРАМ
23 д угаар зүйл. Х ууль т огтоомж зөр чигчид хүлээ лгэх хариуцлага, х ууль т огтоомж зөр чсөн тухай г омдо л, маргааныг шийдвэр лэх харьяалал
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
23.1.С анал асуулгын тух ай хууль тогт оомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлагын төрөл, хэмжээ, маргаан шийдвэр лэх харьяаллыг Сонгуулийн тух ай хуульд зааснаар
шийдвэр лэнэ.
МОНГОЛ У ЛСЫН ИХ ХУР ЛЫН ДАРГА З.ЭНХБО ЛД

НҮҮР ХУУ ДАС / ЭР Х З ҮЙН АКТ / МЭ ДЭЭ / СУРГ АЛ Т / МЭ ДЛЭГИЙН САН / БАЙГУУ ЛЛ АГ А / НОМ / ТУ СЛ АМ Ж
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Зохиогчийн эр х хуулиар хамгаалаг дсан © 2015.
ЦАХИМ ХУУ ДСЫГ Х ӨГЖҮҮЛСЭН
ХОЛБОО БАРИХ
Хаяг: Улаанбаатар -46, Чингэлтэй дүүрэг, Чингис хааны талбай-7
Утас: 976-11312513  Факс: 976-11315735
И-мэйл: info@legalinfo.mn
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД
Монгол Улсын хууль (755)
Улсын Их Хурлын тогтоол (1989)
Монгол Улсын олон улсын гэрээ (585)
Ерөнхийлөгчийн зарлиг (186)
Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр (281)
Улсын дээд шүүхийн тогтоол (177)
Засгийн газрын тогтоол (4644)
Сайдын тушаал (774)
Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал (237)
УИХ-аас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй
адилтгах албан тушаалтны шийдвэр (89)
Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр (368)
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж (24)
Төрийн зарим чиг үүргийг хууль болон гэрээний
үндсэн дээр хэрэгжүүлж буй байгууллагууд (3)
Зөвлөл, хороо, бусад байгууллага (137)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD