Law on Resolution of Complaints from Citizens to Government Organizations and Officials

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


Хуу ль зүйн акт Нэмэ лт өөр члөлт Жагсаалтр уу Буцах
Үндсэн нүүр > Монг ол У лсын хуу ль > ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН Б АЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШАА ЛТАНД Г АРГАС АН ӨРГӨДӨЛ, Г ОМДЛЫГ ШИЙДВЭР ЛЭХ ТУХАЙ
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХАЙХ

МОНГ ОЛ У ЛСЫН ХУУ ЛЬ
1995 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр

Улаанб аатар х от

ИРГЭ ДЭЭС ТӨРИЙН Б АЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШАА ЛТАНД Г АРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, Г ОМДЛЫГ ШИЙДВЭР ЛЭХ ТУХАЙ
Хайх
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD 

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
НЭГ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТ ЛЭГ ЗҮЙЛ
1 дүгээр зүйл.Х уулийн з орилт
Энэ хууль нь иргэ дээс төрийн байгуу ллага, алб ан тушаалт анд хандаж өргөдөл, гомдо л гарг ах, түүнийг байгуу ллага, алб ан тушаалтнаас шийдвэрлэх үйл ажиллаг ааг
зо хицуу лна.

2 дугаар зүйл.Өргөдөл, г омдлын т ухай х ууль т огтоомж
Өргөдөл, г омдлын тухай хуу ль тогтоомж нь Үндс эн хууль, энэ хуу ль болон тэ дгээр тэй нийцүүлэн г аргасан хуу ль тогтоомжийн б усад ак таас бүр дэнэ.

3 д угаар зүйл.Х уулийн үйл члэх хүр ээ
1. Энэ хууль нь Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэр лэх тух ай хуу ль, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэр лэх тух ай хуу ль, Зөрчил шалг ан шийдвэр лэх тух ай, Арбитрын
тух ай хуу лиар шийдвэр лэвэл зохих өргөдөл,г омдолд хамаарахгүй.
/Энэ х эсэгт 2003 оны 10 д угаар сарын 30-ны өдрийн хуу лиар нэмэлт ор уулсан/
/Энэ х эсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 18-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
/Энэ х эсэгт 2017 оны 5 д угаар сарын 18-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
2.Төрийн хяналт шалг алтын тухай хуу льд заасан асуу длаар гаргасан өргөдөл, г омдлыг уг хуульд заасан журмаар шийдвэр лэнэ.
3.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн бус байгуу ллага, аж ахуйн нэгж, тэдгээрийн албан ту шаалт анд гарг асан өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэр лэхэд энэ хуулийн 1З
дугаар зүйлийн 2 дахь заалт , 16 дугаар зүйлд заасан хуг ацааг баримтална.
4 дүгээр зүйл.Х уулийн нэр т омъёо
Энэ хуу льд заасан дараахь нэр т омъёог дор дурдсан утг аар ойлг оно:

1/"өргөдөл" гэж энэ хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт ад зааснаас бусад асуу длаар төрийн байгуу ллага, алб ан тушаалт анд хандаж гарг асан хүсэлтийг;
Өргөдөл нь санал, мэ дэг длийн шинжтэй б айж болно.
2/"санал" гэж төрийн б а нутгийн удирдлагын б айгууллага, алб ан тушаалтны үйл ажиллаг ааг сайжруулах, шинэчлэ х талаар г аргасан иргэний хүс элтийг;
3/"мэ дэг дэл" гэж Үндс эн хууль, бусад хуу ль тогтоомжид заасан хүний эр х, эрх чөлөөг хэрэгжүүлэ хтэй х олбог дон иргэ дээс г аргасан хүс элтийг;
4/"г омдо л" гэж төрийн байгуу ллага, алб ан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллаг аагаар иргэдийн хуулиар хамг аалаг дсан эрх, эрх чөлөө, ашиг сонир хо л
зөр чигдсөн гэж үзэж с эргээлгэхээр г аргасан хүс элтийг;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
5/"өргөдөл, гомдлыг шийдвэр лэх" гэж өргөдөл, гомдо лд дурдсан асуудлыг бүх талаас нь судлан үзэж, түүний дагуу хууль тогт оомжид нийцүүлэн хо лбог дох
арг а хэмжээ ав сныг мэдэг дэж, энэ хуу льд заасан хуг ацаанд багтаан х ариу өгөхийг .
/Энэ зүйлийг 2003 оны 10 д угаар сарын 30-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан/
5 д угаар зүйл.Өргөдөл, г омдо л гаргах эр х
1.Монгол У лсын иргэн данг аар буюу х амтарч төрийн б айгууллага, алб ан тушаалт анд өргөдөл, г омдол гарг ах эр хтэй.
2.М онгол Ул сын хууль тогт оомж, ол он улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол ту с улсын нутаг дэв сгэр т байг аа гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн өргөдөл, гомдо л гарг ах
талаар М онгол У лсын иргэний адил эр х эдэлнэ.
6 д угаар зүйл.Өргөдөл, г омдо л гаргагчийн эр х
Өргөдөл, гомдол гарг агч дараахь эр х эдэлнэ:

1/г арг асан өргөдөл, г омдлынхоо хариуг ав ах;
2/өргөдөл, г омдолтойг оо х олбог дуулж т айлб ар, но тл ох б аримт г аргах;
3/өргөдөл, г омдлоосоо т атг алзаж б уцаан ав ах;
4/өгсөн х ариуг зөвшөөрөөгүй т охио лдо лд з охих д ээд ша тны алб ан тушаалт анд гомдо л гарг ах;
5/төрийн б айгууллага, алб ан тушаалт анд гаргасан өргөдөл, г омдлоо шийдвэр лүүлэх.
/Энэ з аалтыг 2003 оны 10 д угаар сарын 30-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
7 дугаар зүйл.Өргөдөл, г омдлын талаар төрийн байгуу ллага, албан тушаалтны хүлээ х нийтлэг үүр эг
1.Өргөдөл, г омдлын талаар төрийн б айгууллага, алб ан тушаалт ан дараахь нийт лэг үүрэг хүлээнэ:
1/иргэдээс өргөдөл, г омдол гарг ах эр хээ хэрэгжүүлэ х нөхцөлийг бүрэн х ангах;
2/харьяаллын дагуу ирс эн өргөдөл, гомдлыг заавал хүлээн ав ах;
3/өргөдөл, гомдолд ду рдсан асуу дал бүрийг эр х хэмжээнийхээ хүрээнд хянан үзэж, үнд эслэлтэй шийдвэр лэх;
4/өргөдөл, г омдлыг хугацаанд нь б арагдуулах;
5/өргөдөл, г омдолд ду рдсан төр, б айгууллага, хувь хүний нууцыг х адгалах;
6/өргөдөл, г омдолд үнд эслэл бүхий х ариу өгөх;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
7/өргөдөл, гомдлын талаар гарг асан шийдвэрийн дагуу харъяа байгуу ллага, доо д ша тны албан тушаалтны авч хэрэгжүүлс эн арга хэмжээний биелэлтийг
шалг ах;
/Энэ з аалтыг 2003 оны 10 д угаар сарын 30-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
8/иргэдийн өргөдөл, г омдлын шийдвэр лэлтийн т алаархи мэдээ ллийг хэв лэл, мэ дээ ллийн хэрэг слээр тогтмол хугацаанд мэ дээ лэ х;
/Энэ з аалтыг 2003 оны 10 д угаар сарын 30-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
9/хууль тогтоомжоор т огтоос он өөрийн эр хлэх асуу длын хүрээг хэв лэл, мэ дээ ллийн хэрэг слээр нийтэ д мэдээ лж, су ртал члах.
/Энэ з аалтыг 2003 оны 10 д угаар сарын 30-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
10/өргөдөл, г омдол хүлээн ав ах үүрэг бүхий ажилт ан өргөдөл, гомдлыг тогтоос он хуг ацаанд нь шийдвэр лэх алб ан тушаалт анд хүргэ х.
/Энэ заалтыг 2009 оны 6 д угаар сарын 25-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
2.Тухайн б айгууллага, алб ан тушаалт ан өөрийн эр х хэмжээнд х амаарах өргөдөл, г омдлыг үндэслэлгүйгээр өөр б айгууллага, алб ан тушаалт анд шилжүүлж бо лохгүй.
3.Байгуу ллагын у дирдлаг а нь т ухайн жилд иргэ дээс г аргасан өргөдөл, г омдлыг хэрхэн шийдвэр лэсэн т алаар хи дүн мэ дээг жил бүр нийтэ д тайлагнана.
/Энэ х эсгийг 2009 оны 6 д угаар сарын 25-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
ХОЁР ДУГ ААР БҮЛЭГ
ӨРГӨДӨЛ, Г ОМДОЛ ГАРГ АХ
8 дугаар зүйл.Өргөдөл, г омдо л гаргах з арчим
1.Өргөдөл, гомдо л гарг агч өргөдөл, гомдо л гарг ах эрхээ хэрэгжүүлэ хдээ Үндс эн хууль, бусад хуулийг зөрчих, бусдын эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонир хлыг
хо хироо х, ялгавар лан г адуурхахыг у риалж бо лохгүй.
2.Өргөдөл, г омдол үнэн зөв б айна.
9 дүгээр зүйл.Өргөдөл, г омдо л гаргах х эл бэр
1.Өргөдөл, гомдлыг төрийн албан ёсны хэлээр бичгээр буюу амаар гарг ана. Өргөдөл, гом длыг цахим сүлжээгээр дамжуулан гарг аж болно. Байгуу ллага бүр цахим
хаягт ай б айна.
/Энэ х эсэгт 2003 оны 10 д угаар сарын 30-ны өдрийн хуу лиар нэмэлт , өөр члөлт , 2009 оны 6 д угаар сарын 25-ны өдрийн хуу лиар нэмэлт ор уулсан/
2.Төрийн алб ан ёсны хэлийг мэдэхгүй бо л төрөлх хэ лээрээ өргөдөл, г омдол гарг аж бо лно.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
3.Амаар биечлэн гарг асан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч байг аа этгээ д тэмд эглэн авч, өргөдөл, гомдо л гарг агчийн гарын үсгийг зу р уу лна. Гарын үсгээ зу рж чадахгүй
бол энэ т ухай тэмд эглэнэ.
4.Иргэ д радио, т елевизээр яв уулж б айгаа шуу д нэвтрүүлгээр бо лон т усг айлан ажиллуу лсан утсаар дамж уулан өргөдөл, г омдол гарг аж бо лно.
/Энэ х эсгийг 2003 оны 10 д угаар сарын 30-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
5.Энэ зүйлийн 4 д эх хэс эгт заасан өргөдөл, г омдолд амаар х ариу өгч бо лох бөгөөд шаар длагатай бо л шалг аж тодр уулан бичгээр х ариу өгч болно.
/Энэ хэсгийг 2003 оны 10 д угаар сарын 30-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
10 дугаар зүйл.Өргөдөл, г омдо лд тавих шаар длага
1.Бичгээр га рг асан өргөдөл, гомдо лд овог, нэр оршин суугаа га зрын буюу шуудангийн хаяг аа бичиж, гарын үсгээ зу рна. Хүнд этгэн үзэх шалтг аанаар гарын үсгээ зу рж
чадахгүй бо л бусдаар төлөөлүүлэн з урж бо лно.
/Энэ х эсэгт 2003 оны 10 д угаар сарын 30-ны өдрийн хуу лиар нэмэлт ор уулсан/
2.Өргөдөл, г омдлыг иргэ д бичгээр хамтран гаргасан бо л түүнд бүг д гарын үс эг зурах б уюу эсхүл тэ дгээрийн төлөөлөгч г арын үсэг зурж, төлөөлөх эр хээ нотл ох б аримт
бичгийг х авсарг ана.
3.Өргөдөл, г омдол гарг ахад энэ зүйлд зааснаас б усад зүйл шаар дахыг хориглоно.
11 дүгээр зүйл.Өргөдөл, г омдо л гаргах
1.Иргэ д өргөдөл, гомдл оо төрийн тух айн байгуу ллага, алб ан тушаалт ан шийдвэр лэхээр хууль тогт оомжоор тогт оож, хэв лэл, мэдээ ллийн хэрэгслээр албан ёсоор
нийтэ д зар ласан асуудлаар гарг ана.Төрийн байгуу ллага, алб ан тушаалтны хууль тогт оомжоор тогт оос он эрхлэ х асуу длын хүрээг албан ёсоор нийтэ д зар лаагүй нь тух айн
асуу длаар г аргасан өргөдөл, г омдлыг хүлээн ав ахгүй байх үнд эслэл болохгүй.
/Энэ х эсгийг 2003 оны 10 д угаар сарын 30-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан/
2.Г омдлыг түүнд хо лбог дож байг аа байгуу ллага, алб ан тушаалтныг харьяалсан дээ д ша тны байгуу ллага, алб ан тушаалт анд, харьяалсан дээ д ша тны байгуу ллага,
албан т ушаалт ан байхгүй бо л тухайн захирг ааны актыг гаргасан б айгууллагад, эсхүл г омдол гарг ахаар хуу льд тусг айлан заасан б айгууллагад гаргана.
/Энэ х эсэгт 2016 оны 2 д угаар сарын 4-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
ГУР АВДУГ ААР БҮЛЭГ
ӨРГӨДӨЛ, Г ОМДЛЫГ ХҮЛЭЭН АВ АХ, ШИЙДВЭРЛЭХ, ХАРИУ ӨГӨХ
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
12 д угаар зүйл.Өргөдөл, г омдлыг хүлээн ав ах, бүртгэх
1.Төрийн бүх байгуу ллага өргөдөл, гомдо л гар гагчийг хүлээн авч уу лзах байр, өргөдөл, гомдо л хүлээн авах цагийн хуваарийг тогт оож, нийтэ д мэ дэг дэнэ. Хол га зраас
ирс эн иргэнийг хүлээ лгэлгүйгээр хүлээн ав ч уулзана.
2.Иргэ дийг хүлээн ав ах байранд ирж амаар г аргасан өргөдөл, г омдлыг түүнийг хүлээн ав ах үүрэг бүхий ажилтан тэмдэглэн ав ч, тусг ай бүр тгэлд бүр тгэнэ.
/Энэ хэсэгт 2003 оны 10 д угаар сарын 30-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
3.Бичгээр болон цахим сүлжээгээр дамжуулан ирүүлс эн өргөдөл, гомдлыг тух айн байгуу ллагын бичиг хэрэг хариуц сан ажилт ан хүлээн авч, дарааллын дагуу
бүртгэнэ.
/Энэ х эсэгт 2003 оны 10 д угаар сарын 30-ны өдрийн хуу лиар нэмэлт ор уулсан/
4.Энэ зүйлийн 2, З дахь хэс эгт зааснаар бүртгэсэн өргөдөл, г омдлыг түүнийг шийдвэр лэх алб ан тушаалт анд өдөр т нь багтаан шилжүүлнэ.
5.Гомдлыг түүнд х олбог дож б айгаа алб ан тушаалт анд өөр т нь шилжүүлэ хийг хориглоно.
6.Өргөдөл, г омдлыг албан тушаалт ан шууд хүлээн ав ч болно.
7."Нууц", "г арт нь" гэж х аягласан өргөдөл, г омдлыг тухайн алб ан тушаалт анд шуу д өгнө.
8.Өргөдөл, г омдлыг энэ зүйлийн 6,7 дахь хэс эгт зааснаар хүлээн авсан албан тушаалт ан дараахь ж урмыг бие лүүлнэ:
1/өөрийн эрх хэмжээнд хамаарах өргөдөл, гомдлыг хүлээн авснаас хойш, түүнчлэн албан тушаалт ан томил олт оор өөр га зар ажиллаж байг аа бол ирснээс
хойш ажлын нэг өдөр т багт аан энэ зүйлд заасан бүр тгэлд бүр тгүүлнэ;
/Энэ хэсэгт 2003 оны 10 д угаар сарын 30-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
2/ирс эн өрг өдөл, гомдо лд алб ан тушаалтныг өөрий нь хо лбог дуулсан, эсхүл өргөдөл, гомдо л тух айн албан тушаалтны эрх хэмжээнд хамаарахгүй бол энэ
зүйлийн З дахь хэс эгт заасан ажилтанд хүлээлгэн өгнө.
13 дугаар зүйл.Өргөдөл, г омдлыг хянан үзэ х
Өргөдөл, гомдлыг хүлээн ав сан албан тушаалт ан дараахь б айдлаар хянан үзнэ:

1/өргөдөл, гомдо л нь тух айн байгуу ллага, алб ан тушаалтны эрх хэмжээнд хамаарах болон алб ан ёсоор нийтэ д зар ласан асуудлаар гарг асан эсэхийг
тогт ооно;
/Энэ з аалт ад 2003 оны 10 д угаар сарын 30-ны өдрийн хуу лиар нэмэлт ор уулсан/
2/өөрийн эрх хэмжээнд хамаарахгүй бөгөөд албан ёсоор нийтэ д зар ласан асуудлаар га рг аагүй өргөдөл, гомдлыг харьяалах га зар нь З хоногийн дотор
шилжүүлнэ;
/Энэ з аалт ад 2003 оны 10 д угаар сарын 30-ны өдрийн хуу лиар нэмэлт ор уулсан/
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
3/өөрийн харьяалан шийдвэрлэвэл зо хих өргөдөл, гомдо лд дурдсан асуудал бүрд дүн шинжилгээ хийж, хо лбог дох га зраас магадлах, судалг аа, то дор хойл олт
шаар дан ав ах зэрэг үйл ажиллаг аа явуулна;
4/өргөдөл, г омдол гарг агчаас т одр уулах бо ломжт ой баримт с элтийг шаар дан авч болно.
14 дүгээр зүйл.Өргөдөл, г омдлыг хянан үзэ хгүй байх, буцаах
1.Д ор ду рдсан үнд эслэл байв ал өргөдөл, г омдлыг хянан үзэ хгүй байж бо лно:
1/өргөдөл, г омдол нь т одор хой нэр х аяггүй;
2/бага насны хүмүүс б уюу шүүхийн шийдвэрээр эр хийн бүрэн чадамжгүйд тооцогдс он э тгээд эцэг , эх, асран х амгаалагчаараа төлөөлүүлээгүй бо л;
3/төрийн ту хайн байгуу ллага, алб ан тушаалт анд иргэн өмнө нь хандаж байсан асуудлаар өргөдөл, гомдо л гарг асан бөгөөд түүнийг дахин хянаж шийдвэр лэх
үнд эслэ лгүй;
/Энэ з аалтыг 2003 оны 10 д угаар сарын 30-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
4/өргөдөл, г омдолд ду рдсан асуу длаар шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр б айгаа.
/Энэ з аалтыг 2003 оны 10 д угаар сарын 30-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
2.Өргөдөл, г омдол нь энэ хуу лийн 1О дуг аар зүйлд заасан шаар длагыг хангаагүй
11 дүг ээр зүйлийн 1 дэх хэс эгт заасан асуудлаар гарг аагүй бөгөөд үүний улмаас өргөдөл , гомдлыг шийдвэр лэх бо ломжгүй бол уг шаар длагыг ханг ахыг мэдэг дэж,
түүнийг өргөдөл, г омдол гарг агчид З х оногийн до тор б уцаана.
/Энэ х эсэгт 2003 оны 10 д угаар сарын 30-ны өдрийн хуу лиар нэмэлт ор уулсан/
15 д угаар зүйл.Өргөдөл, г омдлыг шийдвэр лэх, хариу өгөх
1.Өргөдөлд ду рдсан асуу длыг шууд шийдвэр лэх бо ломжт ой бо л зохих шийдвэрийг г аргана.
2.Шуу д шийдвэр лэх бо ломжгүй бөгөөд удаан хугацаанд шийдвэр лэгдэх асуу дал /орон сууц олгуу лах гэх мэ т/-аар гарг асан өргөдлийг ту сг ай бүртгэлд бүртгэж,
шийдвэр лэлтэ д хяналт т авина.
3.Гомдлыг алб ан тушаалт ан өөрийн бүрэн эр хийн хүрээнд шийдвэр лэнэ.
4.Өргөдөл, гомдлыг шийдвэр лэсэн, эсхүл энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан арга хэмжээ авсан то хио лдо лд энэ тух ай хариуг биечлэн амаар буюу харилцах утсаар,
эсхүл бичгийн зэрэг т охиромжт ой хэлбэрээр мэ дэг дэнэ.
5.Хариуг амаар, х арилцах утсаар мэдэг дс эн бо л энэ т ухай бүр тгэлд тэмд эглэнэ.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
Хэв лэх
6.С аналын шинжтэй өргөдлийг хүлээн авч хэ рэгжүүлэ х бо ломжт ой эсэхийг судалсны үндсэн дээр зо хих арга хэмжээ авах буюу энэ зүйлийн 4, 5 дахь хэсэгт заасан
журмаар х ариу өгнө.
7./ Энэ хэсгийг 2003 оны 10 д угаар сарын 30-ны өдрийн хуу лиар хүчингүйд тооцсон/
16 дугаар зүйл.Өргөдөл, г омдлыг шийдвэр лэх, хариу өгөх х угацаа
1.Өргөдөл, г омдлыг хүлээн ав сан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэр лэнэ. Шаардлагатай т охио лдо лд уг хуг ацааг тухайн б айгууллагын у дирдах алб ан тушаалт ан
30 хүртэл х оног оор нэмж сунг аж болно. Х угацаа сунг асан тухай өргөдөл, г омдол гарг агчид мэ дэг дэнэ.
2.С аналын шинжтэй өргөдлийн х ариуг 90 хоногт багтаан өгнө.
17 д угаар зүйл.Шийдвэр т гомдо л гаргах
Өргөдөл, гомдо л гарг агч өргөдөл, гомдлын талаар хи шийдвэрийг зөвшөөрөхгүй то хио лдо лд гомдо л гарг ах эрхтэй.Г омдлыг тух айн захирг ааны актыг гарг асан байгуу ллага,
албан туша алтны дээ д ша тны захирг ааны байгуу ллага, алб ан тушаалт анд, дээ д ша тны байгуу ллага, алб ан тушаалт ан байхгүй бол тух айн захирг ааны актыг гарг асан
байгуу ллагад, эсхүл г омдлыг хянан шийдвэр лэх чиг үүрэг бүхий захирг ааны байгууллагад гаргана.
/Энэ зүйлд 2016 оны 2 д угаар сарын 4-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан/
18 д угаар зүйл.Өргөдөл, г омдлын талаар хи шийдвэрийг биелүүлэ х
1.Өргөдлийг шийдвэрлэсэн шийдвэрийн бие лэлтийг түүнийг шийдвэр лэсэн б уюу эр х бүхий б усад алб ан тушаалт ан хариуцна.
2.Гомдо лд ду рдсан зөр чигдсөн эр хийг сэргээлгэх талаар г аргасан шийдвэрийг х олбог дох э тгээ д бие лүүлэ х үүрэгтэй.
ДӨРӨВ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
БУС АД ЗҮЙЛ
19 дүгээр зүйл.Өргөдөл, г омдлыг хүлээн ав ч шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих
1.Төрийн байгуу ллага, алб ан тушаалт анд ирүүлс эн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэр лэх үйл ажиллаг аа хууль тогт оомжид нийцэж байг аа эсэхэ д тух айн
байгуу ллагын эр х баригч бо лон эр х бүхий алб ан тушаалт ан хяналт т авина.
2.Төрийн захирг ааны төв болон нутгийн захиргааны байгуу ллагад өргөдөл, гомдо л шийдвэр лэх үйл ажиллаг ааг зо хион байгуу лж удир дах үүргийг Засгийн га зрын
Хэрэг эр хлэх газар хүлээнэ.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
3.С айд, аймаг, нийслэ лийн Засаг дарга нь өөр байгуу ллага, алб ан тушаалт ан шийдвэр лэхээр хуульд шууд зааснаас бусад өөрийн эрхлэ х асуу длын хүрээ, хуулиар
хүлээс эн чиг үүрэгт нь х амаарах асуудлаар ирүүлс эн өргөдөл, гомдлыг доод шатны б айгууллага, алб ан тушаалт анд шилжүүлэ хгүйгээр эцэслэн х ариу өгнө.
/Энэ хэсгийг 2009 оны 6 д угаар сарын 25-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн/
20 дугаар зүйл.Өргөдөл, г омдо лд су далгаа дүгнэ лт хийх
Төрийн байгууллагуу д өргөдөл, г омдлын агуу лгад су далгаа дүгнэ лт хийж, түүний мөрөөр ав ах арга хэмжээг з охион б айгуулж хэрэгжүүлнэ.

21 дүгээр зүйл.Х ууль зөр чигчид хүлээ лгэх хариуцлага
1.Энэ хуу лийг зөрчсөн алб ан тушаалтны үйлд эл нь гэмт хэргийн шинжгүй бо л Төрийн албаны тухай хуу льд заасан х ариуцлага хүлээлгэнэ.
2.Энэ хуу лийг зөрчсөн хүн, хуу лийн этгээдэд Эрүүгийн хуу ль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуу льд заасан х ариуцлага хүлээлгэнэ.
/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 д угаар сарын 4-ний өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан/
МОНГ ОЛ У ЛСЫН ИХ ХУР ЛЫН ДАРГА Н.Б АГАБ АНДИ

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

НҮҮР ХУУ ДАС / ЭР Х З ҮЙН АКТ / МЭ ДЭЭ / СУРГ АЛ Т / МЭ ДЛЭГИЙН САН / БАЙГУУ ЛЛ АГ А / НОМ / ТУ СЛ АМ Ж

Зохиогчийн эр х хуулиар хамгаалаг дсан © 2015.
ЦАХИМ ХУУ ДСЫГ Х ӨГЖҮҮЛСЭН
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

ХОЛБОО БАРИХ
Хаяг: Улаанбаатар -46, Чингэлтэй дүүрэг, Чингис хааны талбай-7
Утас: 976-11312513  Факс: 976-11315735
И-мэйл: info@legalinfo.mn

ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД
Монгол Улсын хууль (755)
Улсын Их Хурлын тогтоол (1989)
Монгол Улсын олон улсын гэрээ (585)
Ерөнхийлөгчийн зарлиг (186)
Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр (281)
Улсын дээд шүүхийн тогтоол (177)
Засгийн газрын тогтоол (4644)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Сайдын тушаал (774)
Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал (237)
УИХ-аас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй
адилтгах албан тушаалтны шийдвэр (89)
Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр (368)
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж (24)
Төрийн зарим чиг үүргийг хууль болон гэрээний
үндсэн дээр хэрэгжүүлж буй байгууллагууд (3)
Зөвлөл, хороо, бусад байгууллага (137)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD