Law on State Registration of Legal Entities

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


Хуу ль зүйн акт Нэмэ лт өөр члөлт Жагсаалтр уу Буцах
Үндсэн нүүр > Монг ол У лсын хуу ль > ХУУЛИЙН ЭТГЭЭ ДИЙН УЛСЫН БҮР ТГЭЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилс эн найруулга/
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХАЙХ

МОНГ ОЛ У ЛСЫН ХУУ ЛЬ
2018 оны 6 дуг аар сарын 21-ний өдөр

Улаанб аатар х от

ХУУ ЛИЙН ЭТГЭЭ ДИЙН УЛСЫН БҮР ТГЭЛИЙН ТУХАЙ
Хайх
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD 

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
/Шинэчил сэн найруулга/
НЭГ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТ ЛЭГ ҮНДЭС ЛЭЛ
1 дүгээр зүйл.Х уулийн з орилт
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хуу лийн этгээ дийг шинээр үүсгэн байгуу лах, өөрчлөн байгуу лах, та тан буу лгасныг болон түүний мэдээ лэ лд оруулсан өөрчлөлтийг улсын
бүр тгэлд бүртгэ х, иргэн, хуулийн этгээ д бо лон эр х бүхий байгуу ллага, алб ан тушаалт анд лавлагаа олг ох, хуу лийн этгээ дийн улсын бүртгэл хөт лөх тэй хо лбог дсон харилцааг
зо хицуу лахад оршино.
2 дугаар зүйл.Х уулийн э тгээдийн у лсын бүр тгэлийн х ууль т огтоомж
2.1.Х уулийн этгээ дийн улсын бүртгэлийн хууль тогт оомж нь Монг ол Улсын Үндсэн хуу ль, Иргэний хууль, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, энэ хууль болон эдгээр
хуу льтай нийцүүлэн г аргасан хуу ль тогтоомжоос бүр дэнэ.
2.2.М онгол У лсын о лон у лсын гэрээнд энэ хуу льд зааснаас өөрөөр заасан бо л олон у лсын гэрээний заалтыг даг аж мөрдөнө.
3 дугаар зүйл.Х уулийн үйл члэх хүр ээ
3.1.Хуулийн этгээ дийн төрөл, хэлб эрээс үл ха мааран иргэний эрх зүйн чадвар нь улсын бүр тгэ лд бүр тгүүлснээр үүсэж, хуульд заасан журмын дагуу та тан бууг даж,
улсын бүр тгэлээс х асагдсанаар дуу сгав ар бо лохтой х олбог дон үүс эх х арилцааг энэ хуу лиар зохицуу лна.
4 дүгээр зүйл.Х уулийн нэр т омьёоны т одор хойл олт
4.1.Энэ хуу льд хэрэглэсэн дараах нэр т омьёог доор дурдсан утг аар ойлг оно:
4.1.1.“хуу лийн этгээд” гэж Иргэний хуу лийн 25.1-д заасан шинжийг агуу лсан зохион б айгуулалтын нэг длийг;
4.1.2.“хуулийн этгээдийн нэр” гэж Иргэний хуу лийн 27 дугаар зүйлд заасан, хуу лийн этгээдийг б усад хуу лийн этгээдээс ялг ах зорилг оор хэрэг лэх нэрийг;
4.1.3.“хуу лийн этгээдийн у лсын бүр тгэл” /цаашид “у лсын бүртгэл” гэ х/ гэж У лсын бүр тгэлийн ерөнхий хуу лийн 3.1.3-т заасныг;
4.1.4.“хуулийн этгээ дийн хувийн хэрэг” гэж улсын бүртгэлийн мэдээ ллийн санд цаасан болон цахим хэлб эрээр байг аа, энэ хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан
мэдээ ллийн бүр длийг;
4.1.5.“үүсгэн байгуу лах баримт бичиг” гэж эрх бүхий этгээ дээс гарг асан хуулийн этгээ д байгуу лах шийдвэр, хуулийн этгээ дийн дүрэм, хуульд заасан
то хио лдо лд үүсгэн б айгуулах гэрээг;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
4.1.6.“хуу лийн этгээдийн мэ дээ лэ л” гэж хуу лийн этгээдийн хувийн хэрэгт агуу лагдаж б айгаа энэ хуу лийн 10.1-д заасан бо лон б усад мэ дээ ллийг;
4.1.7.“у лсын бүртгэлийн байгуу ллага” гэж энэ хуульд заасан хуулийн этгээ дийн улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага, түүний
орон нут аг дахь газар, хэ лтэс, тасаг, улсын бүр тгэлийн ажилтныг;
4.1.8.“у лсын бүртгэлийн мэ дээ ллийн сан” гэж Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 7 дуг аар зүйлд заасан улсын бүртгэлийн эх но тл ох баримт бичгийн архив,
цахим мэ дээ ллийн сангийн бүр длийг;
4.1.9.“бүртгэлийн цахим хэ лбэр” гэж цахим сүлжээгээр дамж уулан у лсын бүр тгэлийн б айгууллагад хандаж у лсын бүр тгэл хийлгэ хийг;
4.1.10.“улсын бүртгэлийн гэрчилгээ” гэж тух айн хуулийн этгээ дийг улсын бүртгэлд бүр тгэснийг ното лж, улсын бүртгэлийн байгуу ллагаас эрх бүхий этгээ дэд
цаасан бо лон цахим хэ лбэрээр о лгох б аримт бичгийг;
4.1.1 1.“эц сийн өмчлөгч” гэж Мөнгө уг аах болон т ерроризмыг санхүүжүүлэ хтэй тэмцэ х тухай хуу лийн 3.1.6-д заасныг .
5 дугаар зүйл.Х уулийн э тгээдийн иргэний эр х зүйн чадвар үүсэх үндэслэл
5.1.Х уулийн э тгээдийн иргэний эр х зүйн чадвар нь улсын бүр тгэлд бүр тгүүлснээр үүснэ.
5.2.Хуулийн э тгээд улсын бүр тгэлд бүр тгүүлэхээсээ өмнө иргэний эр х зүйн харилцаанд оро лцохыг х ориглоно.
6 д угаар зүйл.У лсын бүр тгэлийн үйл чилгээ ав ах хэл бэр
6.1.У лсын бүр тгэлийн үйл чилгээг энэ хуу льд заасны дагуу цаасан бо лон цахим хэ лбэрээр ав ч болно.
ХОЁР ДУГ ААР БҮЛЭГ
УЛСЫН БҮР ТГЭЛИЙН Б АЙГУУЛЛАГА, ТҮҮНИЙ ЧИГ ҮҮРЭГ
7 дугаар зүйл.У лсын бүр тгэлд бүр тгүүлэх хуулийн э тгээд
7.1.У лсын бүр тгэлийн б айгууллага дараах хуу лийн этгээд, түүний салб ар, төлөөлөгчийн г азрыг бүр тгэнэ:
7.1.1.нөхөр лөл;
7.1.2.компани;
7.1.3.х олбоо /төрийн б ус б айгуу ллага/;
7.1.4.сан;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
7.1.5.х оршоо;
7.1.6.шашны б айгууллага;
7.1.7.нийтийн эр х зүйн хуулийн этгээд;
7.1.8.төрийн б айгууллага, алб ан газар;
7.1.9.у лсын төсөв т үйлдвэрийн г азар;
7.1.10.аж ахуйн т ооцоотой үйлдвэрийн г азар.
7.2.У лсын бүртгэлийн байгуу ллага гадаадын хуулийн этгээ д /компани, нөхөрлөл/-ийн төлөөлөгчийн га зрыг бүртгэх бөгөөд хо лбог дох журмыг улсын бүртгэлийн
асуу дал эр хэлс эн Засгийн г азрын гишүүн б атална.
7.3.У лсын бүртгэлийн байгуу ллага ол он улсын гэрээ, хэлэ лцээрээр байгуу лагдсан Засгийн га зар хоорондын байгуу ллага, түүний төлөөлөгчийн га зрыг бүртгэх бөгөөд
хо лбог дох ж урмыг у лсын бүр тгэлийн бо лон г адаад х арилцааны асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүд х амтран батална.
7.4.Энэ хуу лийн 7.2, 7.3-т зааснаас б усад хэ лбэрийн хуу лийн этгээдийг бүр тгэх харьяаллыг мөн хуу лийн 8.4-т заасан ж урмын дагуу т огтооно.
7.5.Энэ хуу лийн 7.1.8, 7.1.9-д о лон у лсын б айгууллага, Засгийн г азрын т усг ай сан, к омисс, хороо, үнд эсний зөв лөл хамаарахгүй бөгөөд у лсын бүртгэлд бүр тгэхгүй.
7.6.У лсын д ээд шүүх у лс төрийн намыг энэ хуу ль болон б усад хуу льд заасны дагуу бүр тгэнэ.
8 дугаар зүйл.У лсын бүр тгэлийн байгуу ллагын чиг үүр эг
8.1.Улсын бүр тгэлийн б айгууллага дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:
8.1.1.У лсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 7 дуг аар зүйлд заасан улсын бүртгэлийн төрлийн хүрээнд улсын бүртгэл хөт лөх, энэ тух ай хуульд заасны дагуу
цахим хуу дсаар нийтэ д мэдээ лэ х;
8.1.2.хуу лийн этгээ д ту с бүр д хо лбог дох мэ дээ ллийг улсын бүртгэлийн мэдээ ллийн сангаас хэвлэж хуулийн этгээ дийн хувийн хэрэгт хав сарг аж, архив т
хадг алах;
8.1.3.энэ хуу лийн 9.5-д заасан ж урмын дагуу хуу лийн этгээдийн хувийн хэрэг хөт лөх;
8.1.4.хуулийн этгээдийн хувийн хэргээс энэ хуу льд заасан журмын дагуу лав лагаа о лгох;
8.1.5.хуу лийн этгээдийн нэрийн сан хөт лөх, түүнээс лавлагаа о лгох;
8.1.6.у лсын бүр тгэлийн асуу длаар төрийн бо лон б усад б айгууллагатай мэ дээ лэ л х арилцан с олилц ох;
8.1.7.у лсын бүртгэлийн хууль тогт оомж, эрх бүхий байгуу ллагаас гарг асан бусад шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зо хион байгуу лах, биелэлтэ д нь хяналт
тавих, тэ дгээрийг бо лов сронгуй бо лгох т алаар саналаа х олбог дох б айгуу ллагад гаргах;
8.1.8.т амга, тэмдгийн хяналтын дуг аар олгох, хүчингүй бо лгох, лав лагаа о лгох;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
8.1.9.г адаадын хуулийн э тгээ дийн төлөөлөгчийн га зар, гадаадын хөрөнгө оруулалтт ай хуу лийн этгээ д, тэдгээрийг эзэмшиж байг аа эзэмшигч, хувьцааны хувь
хэмжээ, үйл ажиллаг ааны чиглэлийн талаар улсын бүртгэл хөтөлж, энэ талаар х мэ дээ ллийг хаг ас, бүтэн жилээр гарг аж, хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлс эн төрийн
захирг ааны б айгууллагад мэ дээ лэ х;
8.1.10.хуу лийн этгээ дэд хэрэг лэсэн эрх хасах, та тан буу лгах алб адлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэ хэд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгуу ллагад дэмжлэг
үзүүлэ х, холбог дох мэ дээ ллийг у лсын бүр тгэлд бүр тгэх.
8.2.Х уулийн этгээ дийн улсын бүртгэлтэй хо лбоо той асуу длаар шүүх, арбитрын шийдвэр гарсан бол хуу лийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрт үнд эслэн улсын
бүр тгэлийг хийнэ.
8.3.Энэ хуулийн 7.1-д заасан хуулийн этгээ дийн салб ар, төлөөлөгчийн га зрыг тух айн салб ар, төлөөлөгчийн га зрын үйл ажиллаг аагаа явуулах нутаг дэв сгэрийг
харьяалах у лсын бүртгэлийн б айгууллагад бүр тгүүлнэ.
8.4.Хуулийн э тгээд, түүний салб ар, төлөөлөгчийн г азрыг у лсын бүр тгэлд хөт лөх журмыг у лсын бүр тгэлийн асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүн б атална.
8.5.Энэ хуулийн 8.4-т заасан журмын дагуу улсын бүртгэлийн үйл ажиллаг аанд хэрэглэх баримт бичгийн загвар, маягт , заав ар, хуулийн этгээ дийн хэлб эрийн
индек сийг у лсын бүр тгэлийн асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагын дарг а батална.
8.6.У лсын бүртгэлийн байгуу ллага хо лбог дох хуу ль тогт оомжоор хориг лосноос бусад бүртгэлийн мэдээ ллийг өөрийн албан ёсны цахим хуудсаар дамжуулан нийтэ д
мэдээ лнэ.
8.7.Энэ хуу лийн 8.6-д заасан цахим хуу дсанд байршуулсан мэ дээ ллийг у лсын бүр тгэлийн б айгууллагын алб ан ёсны мэдээ лэ л гэж үзнэ.
8.8.У лсын бүр тгэлийн гэр чилгээ бо лон т амга, тэмдгийн хяналтын дуг аарыг дараах үндэслэлээр дахин о лгоно:
8.8.1.гэр чилгээ бо лон т амга, тэмд эг ашиг лах боломжгүйгээр э лэгдэж хуучирсан, гэмт сэн;
8.8.2.т амга, тэмдгийн өнгө, загв ар, хэлбэрийг өөр члөх хүсэлт г аргасан;
8.8.3.хуу лийн этгээдийн мэ дээ лэ лд ор уулсан өөр члөлтийн хүрээнд гэр чилгээг дахин авах хүсэлт г аргасан;
8.8.4.гэр чилгээ бо лон т амга, тэмдгийг х аяж үрэгдүүлсэн;
8.8.5.гэр чилгээ бо лон т амга, тэмд эг устсан;
8.8.6.у лсын бүр тгэлийг хүчингүйд т ооцсоны у лмаас гэр чилгээ болон т амга, тэмдгийг ашиг лах боломжгүй бо лсон.
8.9.Т амга, тэмд эг уст сан, түүнийг хаяж үрэгдүүлс эн то хио лдо лд хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр хяналтын дугаарыг хүчингүйд тооц ож, хяналтын дугаарыг
улсын бүр тгэгч ажлын 2 өдрийн до тор дахин о лгоно.
8.10.Энэ хуу лийн 8.9-д зааснаас б усад т охио лдо лд гэр чилгээ бо лон т амга, тэмдгийн хяналтын дуг аарыг улсын бүр тгэгч ажлын 2 өдрийн до тор дахин о лгоно.
8.1 1.Т амг а, тэмд эг хийлгэ х үйл ажиллаг аанд хяналт тавих, лавлагаа о лгох ж урмыг у лсын бүр тгэлийн асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүн б атална.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
ГУР АВДУГ ААР БҮЛЭГ
ХУУ ЛИЙН ЭТГЭЭ ДИЙН ХУВИЙН Х ЭРЭГ
9 дүгээр зүйл.Хуулийн э тгээдийн х увийн х эрэг бүр дүүлэх зарчим, х эл бэр
9.1.Х уулийн э тгээдийн хувийн хэрэг бүр дүүлэх зарчим, хэ лбэр нэг дмэл байна.
9.2.Х уулийн этгээ дийн хувийн хэргийг улсын бүртгэлийн цахим мэдээ ллийн санд хөтлөхөд улсын хэмжээний бусад мэдээ ллийн систем, сүлжээ тэй харилцан
уялдаа тай б айх, мэ дээ лэ л шуу рхай с олилц ох зар чмыг у дирдлаг а болгоно.
9.3.Х уулийн э тгээдийн хувийн хэргийг цаасан бо лон цахим хэ лбэрээр бүр дүүлэн улсын бүр тгэлийн мэ дээ ллийн санд хөтөлнө.
9.4.Х уулийн э тгээдийн хувийн хэргийг цаасан хэ лбэрээр бүр дүүлэхдээ х олбог дох б аримт бичгийг дуг аарлан засв ар оруулах бо ломжгүй б айдлаар х адгална.
9.5.Х уулийн э тгээдийн хувийн хэрэг хөт лөх журмыг у лсын бүр тгэлийн асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагын дарг а батална.
10 д угаар зүйл.Х уулийн э тгээдийн х увийн х эргийн агуу лга
10.1.Хуулийн э тгээдийн хувийн хэрэг дараах мэ дээ ллийг агуу лна:
10.1.1.хуулийн этгээдийн нэр, регистрийн бо лон хувийн хэргийн дуг аар;
10.1.2.хуулийн этгээдийн төрөл, хэ лбэр, үйл ажиллаг ааны чиглэл;
10.1.3.хуу лийн этгээ дийн ерөнхий захиргаа оршин байг аа га зрын албан ёсны хаяг , хэрэв байнгын ажиллаг аатай ерөнхий захиргаа байхгүй бол тух айн
хуу лийн э тгээдийг итгэмжлэ лгүйгээр төлөөлөх эр х бүхий этгээдийн оршин б айгаа г азрын х аяг;
10.1.4.хуу лийн этгээдийг шинээр б айгуулах, эсхүл өөр члөн байгуулах, т атан б уулгах т ухай;
10.1.5.үүсгэн б айгуулагчийн т алаарх мэдээ лэ л;
10.1.6.үүсгэн б айгуулах б аримт бичиг;
10.1.7.өөр члөн байгуулах замаар шинээр б айгуулагдах бо лон үйл ажиллаг аа нь зогсс он хуу лийн э тгээд тус бүрийн эр х залгамжлалын т алаар;
10.1.8.хуулийн этгээдийн мэ дээ лэ лд ор уулсан өөр члөлтийн т ухай мэ дээ лэ л, түүнийг бүр тгэсэн он, сар, өдөр;
10.1.9.к омпанийн хувьд үүсгэн б айгуулах б аримт бичигт заасан хувь нийлүүлс эн хөрөнгийн хэмжээ;
10.1.10.хуулийн этгээдийн гүйцэ тгэх удир длагын ов ог, эцэг /э х/-ийн нэр, өөрийн нэр, иргэний үнэмлэ хийн хуулбар, г адаадын иргэн бо л паспортын хуулбар;
10.1.1 1.хуулийн этгээ д нь салб ар, төлөөлөгчийн га зар тай бол түүний оршин байг аа га зрын албан ёсны хаяг , эр х бүхий этгээ дийн иргэний үнэмлэхийн
хуулбар;
10.1.12.хуу лийн этгээдийн эр х барих э тгээдийн гишүүдийг с онгосон, өөр чилсөн т ухай үүсгэн б айгуулагчийн шийдвэр, ху рлын тэмд эглэ л;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
10.1.13.төрийн эрх бүхий байгуу ллагын шийдвэрээр хуулийн этгээ дийн улсын бүртгэлд хориг тавьсан, цуцалсан тух ай баримт бичиг, хяналтын улсын
б айцаагчийн дүгнэ лт, шийтгэ лийн хуу дас;
10.1.14.хуу лийн этгээдийн эц сийн өмчлөгч бо лон түүний хувьцаа, хувь оро лцоо, саналын эр хийн талаарх мэдээ лэ л.
/Энэ з аалт ад 2019 оны 03 д угаар сарын 22-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
10.2.Х уулийн этгээ дийн хувийн хэрэг дэх мэ дээ лэ лд өөр члөлт оруулах то хио лдо лд баримт бичгийн эх хувь болон өмнө нь орс он өөр члөлтийн талаар х мэ дээ ллийг
хэвээр х адгална.
10.3.Энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 10.1-д заасан мэдээ лэ лд өөр члөлт оруулах тух ай шийдвэр, бусад баримт бичгийг тух айн хуулийн этгээ д ажлын 15
өдрийн до тор у лсын бүр тгэлийн б айгууллагад хүргүүлнэ.
10.4.Эр х бүхий төрийн байгуу ллагаас зөвшөөрөл авч бүр тгүүлд эг өөр члөлтийн хувьд тух айн байгуу ллагын зөвшөөрөл олг ос он шийдвэрийг хүлээн авсан өдрөөс хойш
энэ хуу лийн 10.3-т заасан хуг ацаанд улсын бүр тгэлийн б айгууллагад хүргүүлнэ.
10.5.Х уулийн этгээ д нь улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд үйл ажиллаг ааны ту сг ай зөвшөөрөл болон ту сг ай зөвшөөр лийн гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг тэмдэглүүлж
бо лно.
10.6. Хуу ли йн этгээ дийн мэдээ лэ л өөр члөг дсөн то хио лдо лд улсын бүртгэлийн байгуу ллага хо лбог дох та тв ар төлсөн талаар х та тв арын албаны то дор хойл олтыг
үнд эслэн өөр члөлтийг бүр тгэнэ.
/Энэ хэсэгт 2019 оны 03 д угаар сарын 22-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
11 дүгээр зүйл.Х уулийн э тгээдийн х увийн х эргээс лавлагаа о лгох
11.1.У лсын бүртгэлийн байгуу ллага хуу лийн этгээ дийн хувийн хэргээс лавлагаа авах тух ай хүс элтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор хо лбог дох этгээ дэд
лав лагааг о лгоно.
11.2.Х уулийн э тгээдийн хувийн хэргийн лав лагааг дараах хэ лбэрээр о лгоно:
11.2.1.цаасан, эсхүл цахим хэ лбэрээр;
11.2.2.шаар длагатай гэж үзвэ л холбог дох б аримт бичгийн хуу лбараар.
11.3.Эр х бүхий төрийн байгуу ллага, алб ан тушаалтны албан бичгээр гарг асан хүсэлтээр олг ох лав лагаанд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 21.1 дэх хэс эг
хамаарахгүй.
ДӨРӨВ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ШИНЭЭР Б АЙГУУЛАХ ХУУ ЛИЙН ЭТГЭЭ ДИЙГ УЛСЫН БҮР ТГЭЛД БҮР ТГЭХ
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
12 д угаар зүйл.У лсын бүр тгэлд бүр тгэх хугац аа
12.1.Х уульд өөрөөр заагаагүй бол улсын бүртгэ лийн байгуу ллага энэ хуулийн 16.1, 16.2, 16.3-т заасан баримт бичгийг бүрэн гүйцэд хүлээн авснаас хойш гадаадын
хөрөнгө оруулалтт ай аж ахуйн нэгжийг бүртгэх эс эх талаар ажлын 5 өдрийн дотор, буса д хуу лийн этгээ дийг улсын бүртгэлд бүр тгэх эс эх талаар ажлын 2 өдрийн дотор
шийдвэр г аргаж, энэ т ухай өргөдөл г аргагчид бичгээр, эсхүл цахим хэ лбэрээр мэ дэг дэнэ.
12.2.У лсын бүртгэлийн байгуу ллага энэ хуулийн 12.1-д заасны дагуу хуулийн этгээ дийг улсын бүртгэлд бүртгэхээс та тг алз сан то хио лдо лд та тг алзаж байг аа
үнд эслэ лийг мэ дэг дэлд ду рдана.
12.3.Өргөдөл гарг агч энэ хуулийн 12.2-т заасны дагуу улсын бүртгэлд бүртгэхээс та тг алз сан үндэслэ лийг арилг асны дараа улсын бүртгэлд бүртгүүлэ х хүс элтийг
дахин г аргаж бо лно.
12.4.Ц ахим хэлб эрээр өргөдөл гарг агч энэ хуулийн 12.1-д заасны дагуу улсын бүртгэлд бүр тгэ х тух ай мэдэг дэл хүлээн авсан өдрөөс хойш энэ хуулийн 16.1, 16.2,
16.3-т заасан, э х хувь нь шаардлагатай б аримт бичгийг у лсын бүртгэлийн б айгууллагад ажлын 5 өдрийн до тор хүргүүлнэ.
13 д угаар зүйл.Х уулийн э тгээдийн нэр баталгаажуу лах
13.1.Шинээр, эсхүл өөрчлөн байгуу лах замаа р шинээр байгуу лагдах, эсхүл хуулийн этгээ дийн нэр өөрчлөх то хио лдо лд нэр авах хүс элтийг хуулийн этгээ дийн үүсгэн
байгуу лагч, гүйцэ тгэх удир длаг а, итгэмжлэ лээр эрх олгогдс он б усад э тгээд улсын бүр тгэлийн б айгууллагад нут аг дэвсгэрийн х арьяалал х аргалзахгүй г аргана.
13.2.Энэ хуу лийн 13.1-д заасан э тгээд нэр ав ах хүсэлтийг бие члэн, эсхүл цахим хэ лбэрээр г аргаж бо лно.
13.3.У лсын бүртгэлийн байгуу ллага Иргэний хуулийн 27 дугаар зүйл, энэ хуулийн 13.7-д заасан журмаар тогт оосноос гадна дараах ерөнхий шаардлагыг ханг асан
хуу лийн э тгээдийн нэрийг б аталг ааж уулна:
13.3.1.кирилл үсгээр илэр хийлэгдсэн;
13.3.2.б усад хуу лиар хориглоогүй.
13.4.Өргөдөл гарг агч шинээр болон өөр члөн байгуу лах замаар шинээр байгуу лагдах хуулийн этгээ дийг бүртгүүлэ х өргөдлийг тух айн хуулийн этгээ дийн нэрийг
баталг ааж уулснаас х ойш 30 х оногийн до тор у лсын бүр тгэлийн б айгууллагад гаргана.
13.5.Энэ хуу лийн 13.4-т заасан хуг ацааг 60 хүртэл х оног оор сунг аж болно.
13.6.Х уулийн этгээ дийг бүр тгүүлэ х өргөдлийг энэ хуулийн 13.4, 13.5-д заасан хугацаанд гарг аагүй бол хуу лийн этгээ дийн нэрийн баталг ааж уулалт хүчингүй болох
бөгөөд энэ т охио лдо лд хуу лийн э тгээдийн нэр ав ах хүсэлтийг энэ хуу льд заасны дагуу дахин г аргаж бо лно.
13.7.Х уулийн этгээ дийн нэр баталг ааж уулах талаар иргэн, хуулийн этгээ д хүс элт гарг ах, түүнд тавиг дах шаар длага, хязг аарлалт , нэр баталг ааж уулах тай хо лбог дсон
журмыг у лсын бүр тгэлийн асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүний саналыг үнд эслэн Засгийн газар б атална.
13.8.Х уулийн этгээ д та тан бууг дсан, нэрээ өөрчилснийг улсын бүртгэлд бүр тгэснээс хойш 30 хоногийн дараа тух айн нэрийг хүсэлт гарг асан иргэн, хуулийн этгээ дэд
о лг оно.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
14 дүгээр зүйл.Шинээр байгуу лах хуулийн э тгээдийг у лсын бүр тгэлд бүр тгүүлэх өргөдөл гаргах
14.1.Өргөдөл г аргагч шинээр б айгуулах хуу лийн этгээдийг бүр тгүүлэх өргөдлийг у лсын бүртгэлийн б айгууллагад гаргана.
14.2.Өргөдөлд дараах мэ дээ ллийг т усг ана:
14.2.1.өргөдөл г аргасан он, сар, өдөр;
14.2.2.хуу лийн этгээдийн нэр;
14.2.3.энэ хуу лийн 7.1-д заасан хуу лийн этгээдийн хэ лбэр;
14.2.4.хуу лийн этгээдийн х аяг;
14.2.5.хуу лийн этгээдийн үүсгэн б айгуулагчийн т алаарх мэдээ лэ л;
14.2.6.хувь нийлүүлс эн хөрөнгийн хэмжээ;
14.2.7.эрхлэх үйл ажиллаг ааны чиглэл;
14.2.8.хуу лийн этгээдийн үйл ажиллаг аа явуулах хуг ацаа;
14.2.9.өргөдөл г аргагчийн мэ дээ лэ л;
14.2.10.хуу лийн этгээдийн хувьд эц сийн өмчлөгч бо лон түүний хувьцаа, хувь оро лцоо, саналын эр хийн талаарх мэдээ лэ л.
/Энэ з аалтын 2019 оны 03 д угаар сарын 22-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөлт ор уулсан./
14.3.Энэ хуулийн 15.1-д заасан өргөдөл гарг агч энэ хуулийн 8.5-д заасан маягтын дагуу өргөдөл гарг аж, гарын үсэг зу рж баталг ааж уулах бөгөөд өргөдлийг цахим
хэлб эрээр г аргасан т охио лдо лд цахим г арын үсгээр б аталг ааж уулна.
15 д угаар зүйл.Өргөдөл гаргах эр х бүхий этгээд
15.1.У лсын бүр тгэлд бүр тгүүлэх тухай өргөдлийг өргөдөл г аргах эр х бүхий дараах э тгээдийн аль нэг нь г аргаж бо лно:
15.1.1.хуу лийн этгээдийн гүйцэ тгэх удир длаг а;
15.1.2.хуу лийн этгээдийн үүсгэн б айгуулагч;
15.1.3.хуу лийн этгээдийг итгэмжлэ лгүйгээр төлөөлөх эр х бүхий албан тушаалт ан;
15.1.4.хуу лийн этгээд татан б уугдах т охио лдо лд т атан б уулгах к омиссын дарг а, эрх хүлээн ав агч;
15.1.5.итгэмжлэ лээр эрх олгогдс он б усад э тгээд.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

16 дугаар зүйл.У лсын бүр тгэлд бүр тгүүлэхэд шаар дах баримт бичиг
16.1.Өргөдөл г аргагч шинээр б айгуулах хуу лийн этгээдийг у лсын бүр тгэлд бүр тгүүлэхдээ дараах б аримт бичгийг бүр дүүлнэ:
16.1.1.хуулийн этгээдийн нэрийн б аталг ааж уулалт;
16.1.2.б аталсан маягтын дагуу г аргасан өргөдөл;
16.1.3.үүсгэн б айгуулах б аримт бичиг б уюу хуулийн этгээд байгуу лах шийдвэр /т огтоол/, дүрэм, хуу льд заасан тохио лдо лд үүсгэн б айгуулах гэрээ;
16.1.4.шаар длагатай т охио лдо лд итгэмжлэ л;
16.1.5.улсын тэмд эгтийн хураамж төлсөн б аримт;
16.1.6.хувь нийлүүлс эн хөрөнгөтэй тохио лдо лд но тл ох б аримт;
16.1.7.хуу лийн этгээдийн х аягийн но тл ох б аримт .
16.2.Г адаадын хөрөнгө ор уулалтт ай аж ахуйн нэгж нь энэ хуу лийн 16.1-д зааснаас гадна дараах баримт бичгийг бүр дүүлнэ:
16.2.1.Хөрөнгө оруулалтын тух ай хуулийн 21.1-д заасны дагуу гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээ д үүсгэн байгуу лагчаар оролцож байг аа то хио лдо лд
гадаадын хөрөнгө ор уулахыг зөвшөөрсөн эр х бүхий байгууллагын шийдвэр;
16.2.2.х оёр болон түүнээс о лон э тгээд хамтран б айгуулж байгаа т охио лдо лд хувьцаа э зэмшигчдийн х ооронд байгуулсан гэрээ;
16.2.3.г адаадын хөрөнгө оруулалтт ай аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулагч нь гадаадын иргэн бол паспор т, эсхүл паспор тыг орлох баримт бичиг, хуу лийн
этгээ д бо л гадаадын хуу лийн этгээдийн бүр тгэлийн гэр чилгээний хуу лбар;
16.2.4.г адаадын хөрөнгө оруулагч мөнгөн хөрөнгө, бэлэн мөнгө, хөдлөх эд хөрөнгө, оюуны өмчөөр хөрөнгө оруулалт хийж байг аа то хио лдо лд гадаад улсаас
мөнгөн хөрөнгө шилжүүлснийг но то лс он б анкны т одор хойл олт , дансны хуу лга, г аалийн мэ дүүлэг, эрх бүхий б айгууллагаас о лгос он гэр члэх баримт бичиг .
16.3.Нөхөрлөлийн тух ай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэс эгт заасны дагуу хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллаг аа эрхлэ х гадаадын хөрөнгө оруулалтт ай
хязгаарлагдмал х ариуцлаг атай нөхөр лөл нь энэ хуу лийн 16.1, 16.2-т заасан б аримт бичгээс гадна дараах баримт бичгийг бүр дүүлнэ:
16.3.1.гадаадын хөрөнгө оруулалтт ай хязг аарлагдмал хариуцлаг атай нөхөр лөлийн гишүүн ту с бүр д хуу ль зүйн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны төв
байгуу ллагаас о лгос он бүр тгэлийн гэр чилгээ;
16.3.2.гадаад улс дахь хуулийн этгээ дийн нэрийн өмнөөс үйл ажиллаг аа явуулах бол тух айн байгуу ллагын зөвшөөрөл болон өргөдөл гарг агч нь ту с
б айгуу ллагын гишүүн бөгөөд эр х олгос он бо лохыг но то лс он т одор хойл олт;
16.3.3.энэ хуулийн 16.3-т заасан хуулийн этгээ д нь тух айн улсдаа хууль тогт оомжийн хүрээнд байгуу лагдан үйл ажиллаг аа явуулдаг тух ай эрх бүхий
байгуу ллагын т одор хойл олт , эсхүл хуу лийн этгээдийн бүр тгэлийн гэр чилгээний хуу лбар.
16.4.Энэ хуу лийн 16.1, 16.2, 16.3-т заасан б аримт бичиг нь гадаад хэлээр үйлд эгдс эн бо л монг ол хэ лнээ ор чуулж, х авсарг ана.
16.5.Х уульд өөрөөр зааг аагүй бол улсын бүр тгэлийн б айгууллага өргөдөл г аргагчаас энэ хуу лийн 16.1, 16.2, 16.3-т зааснаас б усад б аримт бичгийг шаар дахгүй.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
16.6.У лсын бүртгэлийн байгуу ллага нь өргөдлийг бичгийн, эсхүл цахим хэлб эрээр хүлээн авсан бол энэ тух ай мэдээ ллийг өргөдөл гарг агчид бичгээр, эсхүл цахим
хэлб эрээр хүргүүлнэ.
17 д угаар зүйл.Шинээр байгуу лах хуулийн э тгээдийг бүр тгэх
17.1.Энэ хуулийн 12.1-д заасан шийдвэр нь улсын бүртгэлийн мэдээ ллийн санд тух айн хуулийн этгээ дийг бүртгэх, хуу лийн этгээ дийн регистрийн болон хувийн
хэргийн дуг аар олгох үнд эслэл болно.
17.2.Ц ахим хэлб эрээр өргөдөл гарг асан то хио лдо лд улсын бүртгэлийн байгуу ллага энэ хуулийн 12.4-т заасны дагуу эх хувиар ирүүлсэн баримт бичгийг цахим
хэлб эрээр ирүүлс эн баримт бичигтэй ту лг ан нягт алсны дараа тух айн хуулийн этгээ дийн үүсгэн байгуу лах баримт бичгийн эхний хуудсанд хуулийн этгээ дийн хувийн хэргийн
дугаар, он, сар, өдөр бүхий баталг ааны тэмдэг, бусад хуудсанд улсын бүртгэгчийн тэмдэг дарж, мэдээ ллийн санд оруулснаар хуулийн этгээ дийг улсын бүртгэлд бүр тгэс энд
тооцно.
17.3.Өргөдлийг бичгээр гарг асан то хио лдо лд улсын бүртгэлийн байгуу ллага эх баримтыг ул сын бүртгэлийн мэдээ ллийн санд оруулж тух айн хуулийн этгээ дийн үүсгэн
байгуу лах баримт бичгийн эхний хуудсанд хуулийн этгээ дийн хувийн хэргийн дугаар, он, сар, өдөр бүхий баталг ааны тэмдэг, бусад хуудсанд улсын бүртгэгчийн тэмдэг дарж,
мэдээ ллийн санд ор уулснаар хуу лийн этгээдийг у лсын бүр тгэлд бүр тгэсэнд т ооцно.
17.4.У лсын бүртгэлийн байгуу ллага нь хуулийн этгээ дийг улсын бүртгэлд бүртгэснийг ното лс он улсын бүртгэлийн цахим гэрчилгээг өргөдөл гарг агч хэвлэн авах
бо ломжт ойгоор цахим мэ дээ ллийн санд б айршуулж болно.
17.5.У лсын бүр тгэлийн б айгууллага нь өргөдөл г аргагчийн хүс элтээр у лсын бүр тгэлийн гэр чилгээг үнэ т цаасан дээр хэвлэж, баталг ааж уулан о лгоно.
17.6.У лсын бүр тгэлийн гэр чилгээний загв арыг улсын бүр тгэлийн асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүн б атална.
18 д угаар зүйл.Бүр тгэхээ с татгалз ах
18.1.Улсын бүртгэлийн байгуу ллага хуу лийн этгээ д шинээр байгуу лах, өөрчлөн байгуу лах, та тан буу лгасныг болон түүний мэдээ лэ лд оруулсан өөрчлөлтийг дараах
то хио лдо лд у лсын бүр тгэлд бүр тгэхээс т атг алзана:
18.1.1.у лсын бүр тгэлд бүр тгүүлэхээр ирүүлс эн баримт бичгийн бүр дэл дут уу;
18.1.2.үүсгэн б айгуулах б аримт бичиг энэ хуу ль болон б усад хуу ль тогтоомжид заасан шаар длагыг хангаагүй;
18.1.3.өргөдөл г аргагч хуу ль тогтоомжид заасан б аримт бичгийг хуу рамчаар бүрдүүлсэн.
18.2.Өргөдөл гарг агч нь энэ хуулийн 18.1.1, 18.1.2-т заасан улсын бүртгэлд бүр тгэхээс та тг алз сан зөрчлийг арилгасны дараа улсын бүртгэлд бүр тгүүлэ хээр дахин
хүсэлт г аргаж бо лно.
18.3.Энэ хуу лийн 18.1.3-т заасан б аримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн нь гэмт хэргийн шинжтэй гэж үзвэ л эрх бүхий б айгууллагад шалгуу лахаар шилжүүлнэ.
18.4.Х уулийн этгээ дийг улсын бүртгэлд бүр тгэхээс та тг алз сан тух ай шийдвэрийг өргөдөл гарг агч үндэслэ лгүй гэж үзвэ л Захирг ааны ерөнхий хуульд заасан журмын
дагуу г омдол гарг аж бо лно.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
ТАВ ДУГ ААР БҮЛЭГ
ӨӨРЧЛӨН Б АЙГУУЛАХ ЗАМААР ШИНЭЭР Б АЙГУУЛАГДАХ ХУУ ЛИЙН ЭТГЭЭ ДИЙГ УЛСЫН БҮР ТГЭЛД БҮР ТГЭХ
19 дүгээр зүйл.Өөр члөн байгуулах замаар шинээр байгуу лагдах х уулийн э тгээдийг бүр тгүүлэх өргөдөл гаргах
19.1.Өөр члөн байгуулах замаар шинээр б айгуулагдах хуу лийн этгээд нь энэ хуу лийн 12.4, 14.1, 15.1-д заасны дагуу у лсын бүртгэлд бүр тгүүлэх өргөдөл г аргана.
19.2.Өргөдөлд энэ хуу лийн 14.2-т зааснаас г адна үйл ажиллагаа нь зогсс он хуу лийн э тгээдийн т ухай мэ дээ ллийг т усг ана.
20 д угаар зүйл.Өөр члөн байгуулах замаар шинээр байгуу лагдах х уулийн э тгээдийг у лсын бүр тгэлд бүр тгүүлэхэд шаар дах баримт бичиг
20.1.Өөр члөн байгуулах замаар шинээр б айгуулагдах хуу лийн этгээд улсын бүр тгэлд бүр тгүүлэхэд дараах б аримт бичгийг бүр дүүлнэ:
20.1.1.хуулийн этгээдийн нэрийн б аталг ааж уулалт;
20.1.2.б аталсан маягтын дагуу г аргасан өргөдөл;
20.1.3.үүсгэн б айгуулах б аримт бичиг б уюу өөрчлөн байгуулах тухай шийдвэр /т огтоол/, шинэчилс эн дүрэм, хуу льд заасан бо л гэрээ;
20.1.4.улсын тэмд эгтийн хураамж төлсөн б аримт;
20.1.5.шаардлагатай т охио лдо лд итгэмжлэ л;
20.1.6.энэ хуу лийн 10.1.7-д заасан эр х залгамжлалын т алаарх өөрчлөлтийг ор уулсан үүсгэн б айгуулах б аримт бичиг;
20.1.7.Хөрөнгө ор уулалтын т ухай хуу лийн 21.1-д заасны дагуу г адаадын хөрөнгө оруулахыг зөвшөөрсөн эр х бүхий байгууллагын шийдвэр;
20.1.8.өөр члөн байгуулагдах үеийн санхүүгийн т айлан, тэнцэл;
20.1.9.улсын бүр тгэлийн гэр чилгээ;
20.1.10.нэг дэх, нийлэ х тохио лдо лд Өрсөлдөөний т ухай хуу лийн 8.1-д заасны дагуу өрсөлдөөний асуу дал эрхэлс эн төрийн захирг ааны байгууллагын дүгнэ лт;
20.1.11.санг өөр члөн байгуулах тохио лдо лд Иргэний хуу лийн 38.3-т заасны дагуу э д хөрөнгийг шилжүүлсэн тухай х олбог дох б айгуу ллагын шийдвэр.
20.2.Х уульд өөрөөр зааг аагүй бол улсын бүр тгэлийн б айгууллага өргөдөл г аргагчаас энэ хуу лийн 20.1-д зааснаас б усад б аримт бичгийг шаар дахгүй.
21 дүгээр зүйл.Өөр члөн байгуулах замаар шинээр байгуу лагдах х уулийн э тгээдийг у лсын бүр тгэлд бүр тгэх
21.1.Х уулийн этгээ дийг нийлүүлэ х замаар өөрчлөн байгуу лах то хио лдо лд нийлс эн хуулийн этгээ д ту с бүрийн үйл ажиллаг ааг дуусгав ар болсонд тооц ож улсын
бүр тгэлээс х асах бөгөөд шинээр б айгуулагдсан хуу лийн этгээдийн мэ дээ ллийг у лсын бүр тгэлийн мэ дээ ллийн санд бүр тгэнэ.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
21.2.Нэгтгэ х замаар өөрчлөн байгуу лах то хио лдо лд нэгдэж байг аа хуулийн этгээ д ту с бүрийн үйл ажиллаг ааг дуусгав ар болсонд тооц ож улсын бүртгэлээс хасах
бөгөөд нэгтгэж б айгаа хуу лийн э тгээдийн мэ дээ лэ лд ор уулсан өөр члөлтийг у лсын бүртгэлийн мэ дээ ллийн санд бүр тгэнэ.
21.3.Хуваах замаар өөрчлөн байгуу лах то хио лдо лд хуваагдаж байг аа хуулийн этгээ дийн үйл ажиллаг ааг дуусгав ар болсонд тооц ож улсын бүртгэлээс хасах бөгөөд
шинээр б айгуулагдсан хуу лийн этгээд тус бүрийн мэ дээ ллийг у лсын бүр тгэлийн мэ дээ ллийн санд бүр тгэнэ.
21.4.Тусг аар лах замаар өөр члөн байгуулах тохио лдо лд шинээр б айгуулагдах хуу лийн этгээд тус бүрийн бүр тгэлийг у лсын бүр тгэлийн мэ дээ ллийн санд бүр тгэнэ.
21.5.Хуулийн этгээ дийн хэлб эр өөр члөг дөх то хио лдо лд тух айн хуулийн этгээ дийн үйл ажиллаг ааг дуусгав ар болсонд тооц ож шинээр байгуу лагдах хуулийн этгээ дийн
мэдээ ллийг у лсын бүр тгэлийн мэ дээ ллийн санд бүр тгэнэ.
21.6.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол улсын бүртгэ лийн байгуу ллага энэ хуулийн 20.1-д заасан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш гадаадын хөрөнгө оруулалтт ай аж
ахуйн нэгжийг бүр тгэх эс эх талаар ажлын 10 өдрийн дотор, бусад хуулийн этгээ дийг улсы н бүр тгэлд бүр тгэх эс эх талаар ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэр гарг аж, энэ тух ай
өргөдөл г аргагчид бичгээр, эсхүл цахим хэ лбэрээр мэ дэг дэнэ.
ЗУРГ АДУГ ААР БҮЛЭГ
ХУУ ЛИЙН ЭТГЭЭ ДИЙН МЭДЭЭЛЭЛД ОР УУЛС АН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ У ЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮР ТГЭХ
22 д угаар зүйл.Х уулийн э тгээдийн м эдээ лэлд ор уулсан өөр члөлтийг бүр тгүүлэхэд шаар дах баримт бичиг
22.1.Хуулийн э тгээдийн мэ дээ лэ лд ор уулсан өөр члөлтийг у лсын бүртгэлд бүр тгүүлэхэд дараах б аримт бичгийг бүр дүүлнэ:
22.1.1.нэр өөрчлөх тохио лдо лд шинээр о лгос он нэрийн б аталг ааж уулалт , өдөр т утмын с онинд зар луулсан зар;
22.1.2.б аталсан маягтын дагуу г аргасан өргөдөл;
22.1.3.үүсгэн б айгуулах б аримт бичигт өөр члөлт оруулах т ухай үүсгэн б айгуулагч, эр х бүхий б айгууллагын шийдвэр /т огтоол/, ху рлын тэмд эглэ л;
22.1.4.үүсгэн б айгуулах б аримт бичигт ор уулсан өөр члөлт;
22.1.5.шаар длагатай т охио лдо лд итгэмжлэ л;
22.1.6.улсын тэмд эгтийн хураамж төлсөн б аримт;
22.1.7.хувь нийлүүлс эн хөрөнгөд өөрчлөлт оруулах т охио лдо лд б аталг аажсан санхүүгийн т айлан, тэнцэл;
22.1.8.хуулийн этгээдийн х аягийн но тл ох б аримт;
22.1.9.у лсын бүр тгэлийн гэр чилгээ.
22.2.Хуульд өөрөөр зааг аагүй бол улсын бүр тгэлийн б айгууллага өргөдөл г аргагчаас энэ хуу лийн 22.1, 22.3-т зааснаас б усад б аримт бичгийг шаар дахгүй.
22.3.Хуулийн э тгээдийн эр х шилжүүлэ х өөрчлөлтийг у лсын бүртгэлд бүр тгүүлэхэд дараах б аримт бичгийг бүр дүүлнэ:
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
22.3.1.б аталсан маягтын дагуу г аргасан өргөдөл;
22.3.2.эр х шилжүүлж б айгаа т ухай үүсгэн б айгуулагчийн шийдвэр /т огтоол/, ху рлын тэмд эглэ л;
22.3.3.дүрэмд ор уулсан нэмэ лт, өөр члөлт;
22.3.4.Иргэний хуу льд заасан холбог дох гэрээ эсхүл өв залг амжлах эрхийн гэрчилгээ;
22.3.5.улсын тэмд эгтийн хураамж төлсөн б аримт;
22.3.6.улсын бүр тгэлийн гэр чилгээ.
22.4.Хуулийн этгээ дийн мэ дээ лэ лд оруулсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлийн байгуу ллагад бүр тгүүлэ х өргөдлийг энэ хуулийн 12.4, 14.1, 15.1-д заасны дагуу гарг ах
бөгөөд у лсын бүр тгэлийн б айгууллага энэ хуу лийн 21.6-д заасан хуг ацаанд бүртгэх эс эхийг шийдвэр лэж, хариу мэ дэг дэнэ.
ДО ЛДУГААР БҮЛЭГ
ХУУ ЛИЙН ЭТГЭЭ ДИЙГ ТАТАН Б УУЛГАСНЫГ У ЛСЫН БҮР ТГЭЛД БҮР ТГЭХ
23 д угаар зүйл.Х уулийн э тгээдийг татан б уулгас ан тухай у лсын бүр тгэлийн байгуу ллагад мэдэг дэх
23.1.Х уулийн этгээ дийг т а тан буу лгах тух ай шийдвэр гарг асан эрх бүхий этгээ д ажлын 15 өдрийн дотор хо лбог дох улсын бүртгэлийн байгуу ллагад бичгээр мэдэг дэж,
та тан б уулгах т ухай шийдвэрийн э х хувийг мэдэг дэлд х авсарг ана.
23.2.Иргэний хуулийн 32.3-т заасны дагуу та тан буу лгах комисс, эрх хүлээн авагч тух айн хуулийн этгээ дийг та тан буу лгасан тух ай нийтэ д мэ дээ лснээс хойш хоёроос
зу рг аан сарын дараа уг хуу лийн этгээдийг т атан б уулгаж дуу ссан тухай х олбог дох б аримт бичгийг бүр дүүлэн улсын бүр тгэлийн б айгууллагад хүргүүлнэ.
23.3.Энэ хуулийн 24.1-д заасан баримт бичгийг үндэслэн улсын бүртгэлийн байгуу ллага тух айн хуулийн этгээ дийг та тан буу лгасныг ажлын 3 өдрийн дотор улсын
бүр тгэлийн мэ дээ ллийн санд бүр тгэнэ.
23.4.Хуулийн э тгээдийг т атан б уулгасан т ухай мэ дээ ллийг у лсын бүр тгэлд бүр тгэснээс х ойш тухайн хуу лийн этгээдийн мэ дээ лэ лд өөр члөлт ор уулахгүй.
24 дүгээр зүйл.Х уулийн э тгээдийг татан б уулгасныг у лсын бүр тгэлд бүр тгүүлэхэд шаар дах баримт бичиг
24.1.Хуулийн этгээ дийг т а тан буу лгасныг улсы н бүр тгэлд бүр тгүүлэ хэд Иргэний хуулийн 32.2-т заасан та тан буу лгах комисс, эрх хүлээн авагч дараах баримт бичгийг
бүрдүүлнэ:
24.1.1.б аталсан маягтын дагуу г аргасан өргөдөл;
24.1.2.т атан б уулгах т ухай эр х бүхий б айгууллагын шийдвэр /т огтоол/;
24.1.3.дуу сгалтын т айлан;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
24.1.4.у лсын тэмд эгтийн хураамж төлсөн б аримт;
24.1.5.татв ар төлөгчийн х асалтын карт;
24.1.6.өр тэй эсэх т алаар шүүхийн шийдвэр гүйцэ тгэх б айгуу ллагын лав лагаа;
24.1.7.т атан б уулгасан т ухай өдөр т утмын сонинд зар луулсан зар;
24.1.8.хуу льд заасан б усад.
24.2.Х уулийн э тгээдийг т атан б уулгасныг у лсын бүр тгэлд бүр тгүүлэх өргөдлийг энэ хуу лийн 12.4, 14.1, 15.1-д заасны дагуу г аргана.
24.3.Х уулийн этгээ дийг дампуу рсанд тооц сон, та тан буу лгасан тух ай шүүхийн шийдвэрийг энэ хуулийн 23.1-д заасан хугацаанд улсын бүртгэлийн байгуу ллагад
ирүүлнэ.
25 дугаар зүйл.Х уулийн э тгээдийг татан б уулгасныг бүр тгэх
25.1.У лсын бүртгэлийн байгуу ллага нь та тан бууг дсан хуулийн этгээ дийн тух ай мэдээ ллийг улсын бүртгэлийн мэдээ ллийн санд оруулснаар тух айн хуулийн этгээ дийг
улсын бүр тгэлээс х ассанд т ооцно.
25.2.Улсын бүртгэлийн байгуу ллага хуу лийн этгээ дийг улсын бүртгэлээс хассан тух айг аа Иргэний хуулийн 32.11-д заасны дагуу цахим хуудсаар нийтэд тух ай бүр
мэдээ лнэ.
НАЙМД УГААР БҮЛЭГ
БУС АД ЗҮЙЛ
26 д угаар зүйл.Х уулийн э тгээдийг у лсын бүр тгэлээ с хас ах
26.1.С анхүүгийн т айлангаа найм б а түүнээс д ээш улирал дараалан г аргаагүй, х арилцагч санхүүгийн б айгууллагад илгээж б аталг ааж уулаагүй хуу лийн этгээдийг у лсын
бүртгэлээс хасах талаар санхүү, төсвийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны төв байгуу ллагын саналыг үндэслэн улсын бүртгэлийн байгуу ллага өөрийн цахим хуудсаар
нийтэ д зар лах бөгөөд зарласнаас хойш 6 сарын дотор бичгээр санал, гомдо л гарг аагүй, дампуу рлын хэрэг үүсгээгүй, санхүүгийн тайланг аа гарг аагүй, шүүхийн шийдвэрээр
тогт оог дсон өр, төлбөргүй бо л уг хуулийн этгээдийг у лсын бүр тгэлээс х асна.
26.2.Хуулийн этгээ дийг энэ хуулийн 26.1-д заасны дагуу улсын бүртгэлээс хассант ай хо лбог дуулан үүсэх үр даг аврыг тух айн хуулийн этгээ дийн эрх бүхий этгээ д
хариуцна.
26.3.Х уулийн э тгээдийг у лсын бүр тгэлээс х ассанаас х ойш нэг жилийн хуг ацаанд тухайн хуу лийн этгээдийн нэрийг б усад иргэн, хуу лийн этгээдэд о лгохгүй.
27 д угаар зүйл.Х ууль зөр чигчид хүлээ лгэх хариуцлага
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
27.1.Энэ хуу лийг зөрчсөн алб ан тушаалтны үйлд эл нь гэмт хэргийн шинжгүй бо л Төрийн албаны тухай хуу льд заасан х ариуцлага хүлээлгэнэ.
27.2.Энэ хуу лийг зөрчсөн хүн, хуу лийн этгээдэд Эрүүгийн хуу ль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуу льд заасан х ариуцлага хүлээлгэнэ.
28 дугаар зүйл.Х ууль хүчин төгөлдөр бо лох
28.1.Энэ хуу лийн 8.3 дахь хэсгийг 2019 оны 08 дуг аар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
28.2.Энэ хуу лийг Улсын бүр тгэлийн ерөнхий хуу ль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр бо лсон өдрөөс э хлэн дагаж мөрдөнө.
МОНГОЛ У ЛСЫН ИХ ХУР ЛЫН ДАРГА М.ЭНХБО ЛД

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

НҮҮР ХУУ ДАС / ЭР Х З ҮЙН АКТ / МЭ ДЭЭ / СУРГ АЛ Т / МЭ ДЛЭГИЙН САН / БАЙГУУ ЛЛ АГ А / НОМ / ТУ СЛ АМ Ж

Зохиогчийн эр х хуулиар хамгаалаг дсан © 2015.
ЦАХИМ ХУУ ДСЫГ Х ӨГЖҮҮЛСЭН
ХОЛБОО БАРИХ
Хаяг: Улаанбаатар -46, Чингэлтэй дүүрэг, Чингис хааны талбай-7
Утас: 976-11312513  Факс: 976-11315735
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

И-мэйл: info@legalinfo.mn

ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД
Монгол Улсын хууль (755)
Улсын Их Хурлын тогтоол (1989)
Монгол Улсын олон улсын гэрээ (585)
Ерөнхийлөгчийн зарлиг (186)
Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр (281)
Улсын дээд шүүхийн тогтоол (177)
Засгийн газрын тогтоол (4644)
Сайдын тушаал (774)
Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал (237)
УИХ-аас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй
адилтгах албан тушаалтны шийдвэр (89)
Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр (368)
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж (24)
Төрийн зарим чиг үүргийг хууль болон гэрээний
үндсэн дээр хэрэгжүүлж буй байгууллагууд (3)
Зөвлөл, хороо, бусад байгууллага (137)
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD