Legal Entity Income Tax Law

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


Хуу ль зүйн акт Нэмэ лт өөр члөлт Жагсаалтр уу Буцах
Үндсэн нүүр > Монг ол У лсын хуу ль > АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОР ЛОГЫН АЛБАН Т АТВ АРЫН ТУХАЙ /Шинэчилс эн найруулга/
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХАЙХ

МОНГ ОЛ У ЛСЫН ХУУ ЛЬ
2019 оны 03 сарын 22 өдөр

Төрийн ордон,Улаанб аатар х от

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОР ЛОГЫН АЛБАН Т АТВ АРЫН ТУХАЙ
Хайх
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD 

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
/Шинэчил сэн найруулга/
НЭГ ДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТ ЛЭГ ҮНДЭС ЛЭЛ
1 дүгээр зүйл.Х уулийн з орилт
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь аж ахуйн нэгжийн орлогын албан та тв ар ногдуу лах, уг алб ан та тв арыг төсөвт төлөх, тайлагнах тай хо лбог дсон харилцааг зо хицуу лахад
оршино.
2 дугаар зүйл.Аж ах уйн нэгжийн орлогын ал бан татв арын хууль т огтоомж
2.1.Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан та тв ар /цаашид “албан та тв ар” гэх/-ын хууль тогт оомж нь Монг ол Улсын Үндсэн хуу ль, Татв арын ерөнхий хууль, энэ хууль болон
эдгээр хуу льтай нийцүүлэн г аргасан хуу ль тогтоомжийн б усад ак таас бүр дэнэ.
3 д угаар зүйл.Х уулийн үйл члэх хүр ээ
3.1.Энэ хуу ль нь Монгол У лсад б айрладаг бо лон М онгол У лсад б айрладаггүй алб ан татв ар төлөгчийн ор лог од алб ан татв ар ног дуулах х арилцааг з охицуу лна.
4 дүгээр зүйл.Х уулийн нэр т омьёоны т одор хойл олт
4.1.Энэ хуу льд хэрэглэсэн дараах нэр т омьёог доор дурдсан утг аар ойлг оно:
4.1.1.“аж ахуйн нэгж” гэж улсын бүртгэлд бүр тгэг дэж, аж ахуйн үйл ажиллаг аа эрхэлж байг аа компани, нөхөрлөл, хоршоо, төрийн болон орон нутгийн өмчит
аж ахуйн тооц оотой үйлдвэрийн га зар, тэдгээр тэй адилтг ах орлогын албан та тв ар төлөх үүрэг бүхий хуулийн этгээ д, хуу лийн этгээ дийн эрхгүй этгээ д бо лон үндс эн үйл
ажиллаг аа нь ашгийн б ус бо лов ч б араа бор луулах, ажил гүйцэ тгэх, үйл чилгээ үзүүлж ор лог о о лсон до тоо д, г адаадын хуу лийн этгээдийг;
4.1.2.“бие т бус хөрөнгө” гэж Иргэний хуу лийн 84.5-д заасан эдийн бус хөрөнгийг;
4.1.3.“г адаад валю тын ханшийн зөрүүгийн бодит ашиг , алдаг дал” гэж гадаад валю т ху далдах, худалдан авах болон гадаад валю таар илэр хийлэг дсэн авлаг а,
өглөгийн т ооцоог б арагдуулах ажил, гүйлгээнээс үүсс эн ханшийн зөрүүгийн ашиг , алдагдлыг;
4.1.4.“г адаад у лсаас олсон ор лог о” гэж энэ хуу лийн 5.3-т заасан алб ан татв ар төлөгч, төлөөний г азрын энэ хуу лийн 4.1.6, 4.1.7-д зааснаас б усад ор лог о;
4.1.5.“ёсл ол, хүнд этгэ лийн арга хэмжээний зардал” гэж аж ахуйн үйл ажиллаг ааны хүрээнд бизнесийн харилцаа шинээр тогт оох, хамтын ажиллаг ааг
өргөжүүлэ х зорилг оор зочид, төлөөлөгчдийг хүлээн ав ахад зарцуу лсан тээврийн зар дал, хүлээн авалт, зочид б уудал, з оогийн г азрын зар дал болон ор чуулагчийн хөлс;
4.1.6.“М онгол У лсад о лсон ор лог о” гэж алб ан татв ар төлөгчийн М онгол У лсад о лсон энэ хуу лийн 7.4-т заасан ор логыг;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
4.1.7.“М онгол У лсаас э х үүсвэр тэй олсон ор лог о” гэ дэгт алб ан татв ар төлөгчийн дараах ор логыг х амаар уулна:
4.1.7.а.М онгол Улсад байр ладаггүй албан та тв ар төлөгчийн шууд болон цахим хэлб эрээр гүйцэтгэсэн ажил, үзүүлсэн үйл чилгээ, Монг ол Улсын нутаг
дэв сгэр т бор луулсан б араанд М онгол У лсад б айрладаг алб ан татв ар төлөгч, төлөөний г азраас о лгос он ор лог о;
4.1.7.б.энэ хуу лийн 5.5.2-т заасан гадаадын аж ахуйн нэгжийн Монг ол Улсад зо хион байгуу лсан ур лаг , соёл, спортын болон бусад арга хэмжээнээс олс он
орлог о;
4.1.7.в.М онгол У лсад б айрладаг алб ан татв ар төлөгчөөс М онгол У лсад б айрладаггүй алб ан татв ар төлөгчид о лгос он ног дол ашгийн ор лог о;
4.1.7.г .төрийн болон нутгийн захиргааны байгуу ллага, Монг ол Улсад байр ладаг албан та тв ар төлөгч, төлөөний га зраас Монг ол Улсад байр ладаггүй албан
та тв ар төлөгчид о лгос он, шилжүүлс эн энэ хуулийн 9.4-т заасант ай холбог дох хүүгийн ор лог о;
4.1.7.д.М онгол Улсад байр ладаггүй албан та тв ар төлөгчийн Монг ол Улс дахь эзэмшил, ашиглалт, өмчлөлд байг аа хөрөнгө, тэдгээр тэй хо лбоо той эрх
бор луулсан, шилжүүлс эн, түрээслүүлснээс о лсон ор лог о;
4.1.7.е.М онгол Улсад байр ладаг албан та тв ар төлөгчөөс Монг ол Улсад байр ладаггүй албан та тв ар төлөгчид олг ос он эрхийн шимтгэ лийн орлог о, хөдлөх
болон үл хөдлөх эд хөрөнгө, биет бус хөрөн гө түрээслүүлс эн, ашиг луулсан болон ашиг лах эрхийн орлог о, санхүүгийн түрээсийн хүүгийн орлог о, те хникийн, удир длагын,
зөвлөхийн бо лон б усад үйл чилгээний ор лог о;
4.1.7.ж.төлөөний га зраар дамжуулан Монг ол Улсад үйл ажиллаг аа явуулдаг Монг ол Улсад байр ладаггүй албан та тв ар төлөгчид тух айн төлөөний га зраас
шилжүүлс эн орлог о;
4.1.7.з.М онгол Улсад байр ладаггүй албан та тв ар төлөгчийн төлөөний га зрын эзэмшил, ашиглалт, өмчлөлд байг аа хөрөнгө, тэдгээр тэй хо лбоо той эрх
бор луулсан, шилжүүлснээс о лсон ор лог о;
4.1.7.и.төлөөний га зрын үйл ажиллаг аанд ашиглагдах хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгө, биет бус хөрөнгө борлуулсан, түрээс элснээс олс он Монг ол Улсад
байр ладаггүй алб ан татв ар төлөгчийн ор лог о;
4.1.7.к.энэ хуу лийн 4.1.7.а-4.1.7.и-д заасант ай адилтгах бусад ор лог о.
4.1.8.“суутг ан төлөгч” гэж Т атв арын ерөнхий хуу лийн 6.1.19-д заасныг;
4.1.9.“үл хөдлөх эд хөрөнгө” гэж Иргэний хуу лийн 84.3, 86.2-т заасныг;
4.1.10.“хайгуулын зардал” гэж Ашигт малтмалын тух ай хуулийн 4.1.6, Га зрын тосны тух ай хуулийн 4.1.8-д заасан болон цацраг идэвх т ашигт малтмалын
хайгуу лын үйл ажиллаг аа эрхлэхтэй шуу д холбог дон г арсан б аримтаар но тл ог до х зар дал;
4.1.11.“харилцан х амааралтай этгээдүүд” гэж Т атв арын ерөнхий хуу лийн 27 дугаар зүйлд заасныг;
4.1.12.“эрх эзэмшигч” гэж ашигт малтмал, цацраг идэвх т ашигт малтмал, га зрын тосны хайгуу лын болон ашиг лалтын ту сг ай зөвшөөрөл, га зар ашиг лах,
эзэмших эр хийг хуульд заасан нөхцөл, шаар длагын дагуу эзэмшдэг этгээ дийг .
5 дугаар зүйл.Аж ах уйн нэгжийн орлогын ал бан татв ар төлөгч
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
5.1.Т ухайн та тв арын жилд албан та тв ар ногдох ор лог о олс он, эсхүл орлог о ол оогүй болов ч хуу льд заасны дагуу албан та тв ар төлөх үүрэг бүхий аж ахуйн нэгж нь
албан т атв ар төлөгч б айна.
5.2.Албан татв ар төлөгчийг М онгол У лсад б айрладаг , Монг ол У лсад б айрладаггүй алб ан татв ар төлөгч гэж ангилна.
5.3.М онгол У лсад б айрладаг алб ан татв ар төлөгчид дараах аж ахуйн нэгж х амаарна:
5.3.1.Монгол У лсын хуу лийн дагуу үүсгэн б айгуулагдсан аж ахуйн нэгж;
5.3.2.у дирдах б айгууллага нь М онгол У лсад б айрладаг г адаадын аж ахуйн нэгж.
5.4.Энэ хуулийн 5.3.2-т заасан удир дах байгуу ллага нь Монг ол Улсад байр ладаг гадаадын аж ахуйн нэгжид доор дурдсан шалгуу раас гурав болон түүнээс дээш
нөхцөлийг х ангасан г адаадын хуу лийн этгээд хамаарна:
5.4.1.хувьцаа эзэмшиг ч, эсхүл өөрийн төлөөллөөрөө дамжуулан хувьцаа эзэмшигчийн эрх, үүргээ шууд болон шуу д бусаар хэрэгжүүлд эг хувьцаа
эзэмшигчдийн 50-иас д ээш хувь нь Монгол У лсад оршин суу даг;
5.4.2.тухайн та тв арын жилийн өмнөх дараалсан дөрвөн жилд хувьцаа эзэмшигчдийн хур лын нийт тооны 50-иас дээш хувь нь Монг ол Улсад зо хион
б айгуу лагдсан;
5.4.3.нягт лан бодох бүр тгэл, санхүүгийн б аримтыг Монгол У лсад х адгалдаг;
5.4.4.төлөөлөн удир дах зөвлөлийн гишүүд, эсхүл өөрийн төлөөллөөрөө дамжуулан төлөөлөн удир дах зөвлөлийн гишүүний эрх, үүргээ шууд бо лон шуу д
бусаар хэрэгжүүлд эг этгээ дийн 25-аас доошгүй хувь нь М онгол У лсад оршин суу даг;
5.4.5.нийт борлуулалтын ор логын 60-аас доошгүй хувийг М онгол У лсад бо лон М онгол У лсаас э х үүсвэр тэй олдог.
5.5.М онгол У лсад б айрладаггүй алб ан татв ар төлөгчид дараах аж ахуйн нэгж х амаарна:
5.5.1.өөрийн төлөөний газраар дамж уулан М онгол У лсад үйл ажиллаг аа явуулж б айгаа г адаадын аж ахуйн нэгж;
5.5.2.энэ хуу лийн 5.5.1-д зааснаас б усад хэ лбэрээр М онгол У лсад бо лон М онгол У лсаас э х үүсвэр тэй орлог о о лж б айгаа г адаадын аж ахуйн нэгж.
6 дугаар зүйл.Төлөөний га зар
6.1.Энэ хуу лийн 5.5.1-д заасан алб ан татв ар төлөгчийн үйл ажиллаг ааг Монгол У лсад бүрэн бо лон хэс эгчлэн яв уулж б айгаа нэгжийг төлөөний г азар т хамаар уулна.
6.2.Энэ хуу лийн 6.1-д заасан төлөөний г азар т дараах нэгжийг х амруулна:
6.2.1.аж ахуйг у дирдан яв уулдаг г азар;
6.2.2.салб ар, тасаг;
6.2.3.су ргалт , семинар яв уулдаг , үзэсгэ лэн худалдаа эр хэлд эг г азар;
6.2.4.агуу лах, худалдаа, үйл чилгээний газар;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
6.2.5.уу рхай, г азрын т ос буюу б айгалийн хийн ц ооног, уурхай б уюу ашигт малтмал о лборлодог г азар;
6.2.6.үйлдвэр;
6.2.7.энэ хуу лийн 6.1-д хамаарах бусад г азар, нэгж, б айр.
6.3.Үргэлжилсэн 12 сарын хугацаанд нийт 90 б а түүнээс дээш хоногийн хугацаанд үргэлжлэ х барилгын талб ай, барилг а байгуу ламж, угсралт буюу суурилуу лалтын
объек т, тэ дгээр тэй холбоо той б арилгын бо лон хяналтын үйл ажиллаг аа эрхлэх нэгжийг төлөөний г азар т тооцно.
6.4.Үргэ лжилсэн 12 сарын хугацаанд нийт 183 ба түүнээс дээш хоног өөрийн ажиллагчид болон өөр бусад хөлсний ажилтнаар Монг ол Улсад байр ладаг албан та тв ар
төлөгчид т ехникийн, зөв лөхийн, удирдлагын, хяналтын бо лон б усад үйл чилгээ үзүүлэ х үйл ажиллаг ааг төлөөний г азар т тооцно.
6.5.Энэ хуу лийн 6.3, 6.4-т заасан хуг ацааг ижил төрлийн, эсхүл харилцан холбоо той ажил, үйл чилгээ хийж гүйцэ тгэхэд зарцуу лах нийт хуг ацаагаар тооцно.
6.6.М онгол У лсад б айрладаггүй алб ан татв ар төлөгчийн нэрийн өмнөөс М онгол У лсад дараах үйл ажиллаг аа явуулдаг э тгээдийг төлөөний г азар т тооцно:
6.6.1.б араа, бүтээг дэхүүнийг х адгалдаг , борлуулдаг , нийлүүлд эг;
6.6.2.биечлэн гэрээ байгуу лдаг, эсхүл Монг ол Улсад байр ладаггүй албан та тв ар төлөгчийн гэрээний го л нөхцөлийг өөрчлөхгүйгээр тух айн гэрээ байгуу лах
ажлыг у дирдан з охион б айгуулдаг.
6.7.Дараах шинжийн аль нэгийг агуу лсан гэрээг энэ хуулийн 6.6.2-т заасан гэрээнд т ооцно:
6.7.1.Монгол У лсад б айрладаггүй алб ан татв ар төлөгчийн нэрээр б айгуулагдах;
6.7.2.М онгол Улсад байр ладаггүй албан та тв ар төлөгчийн өмчилдөг, эсхүл өмчилдөггүй болов ч ашиг лах, эзэмших эрхтэй хөрөнгийг шилжүүлэх, эсхүл тух айн
хөрөнгийг ашиг лах, эзэмших эр хийг бусдад шилжүүлэ х;
6.7.3.Монгол У лсад б айрладаггүй алб ан татв ар төлөгчийн үйл чилгээг үзүүлэх.
6.8.Энэ хуулийн 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7-д заасныг үл харг алзан Монг ол Улсад байр ладаггүй албан та тв ар төлөгч нь бусад этгээ дээр дамж уулан Монг ол Улсад
давх ар даа тгалаас б усад хэ лбэрийн даа тгалын ху раамж ав даг буюу эрсд элийн даа тгал хийд эг бол түүнийг М онгол У лсад төлөөний г азар тай гэж үзнэ.
6.9.М онгол Улсын Их Хур лаас соёр хон баталж, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байг аа Орлог о ба хөрөнгийн та тв арыг давхардуу лж ногдуу лахгүй байх, та тв ар төлөхөөс
зайлсхийх яв длаас урьдчилан с эргийлэх тухай о лон у лсын хэ лэлцээр т “Төлөөлөгчийн г азар” гэснийг энэ хуу льд заасан төлөөний г азар тай адилтг аж үзнэ.
6.10.Төлөөний г азрын т айлангийн маягт бо лон төлөөний г азрыг бүр тгэх, бүр тгэлээс х асах, алб ан татв ар төлөх, т айлагнах ж урмыг т атв арын асуу дал хариуц сан төрийн
захирг ааны б айгууллагын дарг а батална.
Х ОЁР ДУГ ААР БҮЛЭГ
АЛБ АН Т АТВ АР НОГ ДОХ ОР ЛОГО
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
7 д угаар зүйл.Ал бан татвар ногдох ор лог о
7.1.Энэ хуулийн 5.3-т заасан албан та тв ар төлөгчийн тух айн та тв арын жилд Монг ол Улсад болон Монг ол Улсаас эх үүсвэр тэй олс он, түүнчлэн гадаад улсаас олс он
орлог од алб ан татв ар ног доно.
7.2.Энэ хуулийн 5.5.1-д заасан албан та тв ар төлөгч өөрийн төлөөний га зраараа дамжуулан тух айн та тв арын жилд төлөөний га зрын үйл ажиллаг аатай хо лбог дон
Монг ол У лсад бо лон М онгол У лсаас э х үүсвэр тэй олсон ор лог од алб ан татв ар ног доно.
7.3.Энэ хуу лийн 5.5.2-т заасан алб ан татв ар төлөгчийн т ухайн т атв арын жилд М онгол У лсад бо лон М онгол У лсаас э х үүсвэр тэй олсон ор лог од алб ан татв ар ног доно.
7.4.Алб ан татв ар төлөгчийн дараах ор лог од алб ан татв ар ног доно:
7.4.1.үйл ажиллаг ааны орлог о;
7.4.2.хөрөнгийн ор лог о;
7.4.3.хөрөнгө бор луулсан, шилжүүлсний ор лог о;
7.4.4.б усад ор лог о.
7.5.Алб ан татв ар ног дох ор логын дүнг т одор хойл охдоо алб ан татв араас чөлөөлөг дөх орлогыг х асаж т ооцно.
8 дугаар зүйл.Үйл ажиллагааны ор лог о
8.1.Үйл ажиллаг ааны дараах орлог од алб ан татв ар ног доно:
8.1.1.б араа, ажил, үйл чилгээний борлуулалтын ор лог о;
8.1.2.төлбөр т таав ар, бооц оот т оглоом, э д мөнгөний х онжворт суг алааны үйл ажиллаг аанаас олсон ор лог о;
8.1.3.т ехникийн, у дирдлагын, зөв лөхийн болон б усад үйл чилгээний ор лог о;
8.1.4.үнэ төлбөргүйгээр б усдаас ав сан бараа, ажил, үйл чилгээний орлог о;
8.1.5.энэ хуу лийн 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 -т заасантай адилтг ах бусад ор лог о.
8.2.Энэ хуулийн 6.4, 8.1.3-т заасан “техникийн үйлчилгээний орлог о” гэдэгт шинэ те хно логи нэвтрүүлэ х, хөдөлмөр, те хникийн аюулгүй ажиллаг ааны болон
үйлдвэр лэл, ажил, үйлчилгээнд мөрдөх хөдөлмөр зарцуулалтын норм, материал, түүхий эдийн зарцуу лалтын хэмжээг тооц ож тогт оос он баримт бичгийг бэлтгэж
бо лов сруулах, нийгэм, эдийн засгийн судалг аа яв уулах, аудитын үйлчилгээ үзүүлэх, тоног төхөөрөмж угсар ч суу рилуу лах, засвар үйл чилгээ, дээж сорьцын шинжилгээ хийх,
инженер, техникийн ажиллагчдыг су ргах, дадлаг ажуулах, мэргэжил д ээшлүүлэхтэй х олбог дсон ажил, үйл чилгээнээс о лсон ор логыг х амаар уулна.
8.3.Энэ хуулийн 6.4, 8.1.3-т заасан “удир длагы н үйл чилгээний орлог о” гэдэгт аж ахуйн үйл ажиллаг аа /үйлдвэр лэл, ажил, үйлчилгээ/-г үр ашигт ай хэвийн явуулах ад
нь т услалцаа үзүүлэ х зорилг оор аж ахуйн нэгж өөрийн мэргэжилтнийг гэрээгээр б уюу харилцан т охиро лцож ажиллуу лсны үр дүнд о лсон ор логыг х амаар уулна.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
8.4.Энэ хуулийн 6.4, 8.1.3-т заасан “зөвлөхийн үйлчилгээний орлог о” гэдэгт аж ахуйн нэгжид менежмент , марк етинг , зах зээл, хөрөнгө оруулалтын орчин,
үйлдвэр лэлийн үйл ажиллаг ааны үе шатны талаар мэргэжил, арга зүйн ту слалцаа үзүүлэх, баримт бичиг болов сруулах зэрэг ажил, үйлчилгээ үзүүлснээс олс он орлогыг
хамаар уулна.
8.5.Нягт лан бодо х бүр тгэлийн ол он улсын стандар таар үйл ажиллаг ааны орлог од тооц огдо х хөрөнгийн орлог о, хөрөнгө борлуулсан, шилжүүлсний орлог о ол ох үйл
ажиллаг аа эрхэлд эг алб ан татв ар төлөгчийн д ээр дурдсан ор логыг энэ хуу лийн 8.1.1-д заасан ор лог од т ооцно.
9 дүгээр зүйл.Хөрөнгийн ор лог о
9.1.Хөрөнгийн дараах ор лог од алб ан татв ар ног доно:
9.1.1.хөдлөх бо лон үл хөдлөх э д хөрөнгө ашиг луулсан бо лон түрээслүүлсний ор лог о;
9.1.2.эр хийн шимтгэ лийн орлог о;
9.1.3.ног дол ашгийн ор лог о;
9.1.4.хүүгийн ор лог о.
9.2.Энэ хуу лийн 9.1.2-т заасан эр хийн шимтгэлийн орлог од дараах төлбөр х амаарна:
9.2.1.Зохиогчийн эрх бо лон түүнд хамаарах эрхийн тух ай хуульд заасны дагуу зо хиогчийн эрхэд хамаарах бүтээлийг ашигласны болон ашиг лах эрхийн
төлбөр;
9.2.2.Па тентийн т ухай хуу льд заасны дагуу шинэ бүтээ л, бүтээгдэхүүн бо лон ашигт ай загвар ашиг ласны бо лон ашиг лах эрхийн төлбөр;
9.2.3.Барааны тэмд эг, г азар зүйн заалтын т ухай хуу льд заасны дагуу б арааны тэмдэг ашигласны бо лон ашиг лах эрхийн төлбөр;
9.2.4.Т ехно логи дамж уулах т ухай хуу льд заасны дагуу т ехно логи дамж уулсны төлбөр;
9.2.5.үйлдвэр, ху далдаа, шинжлэх ухааны т уршилтт ай холбоо той мэ дээ ллийг ашиг ласны болон ашиг лах эрхийн төлбөр;
9.2.6.үйлдвэр, ху далдаа, шинжлэх ухааны т уршилтын т оног төхөөрөмжийг ашиг ласны болон ашиг лах эрхийн төлбөр;
9.2.7.энэ хуу лийн 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6 -д заасантай адилтгах бусад эр х ашиг ласны бо лон ашиг лах эрхийн төлбөр.
9.3.Энэ хуулийн 9.1.3-т заасан ногдол ашгийн орлог од хувьцаа эзэмшил, нөхөрлөлийн буюу хамтран ажиллах гэрээнээс олс он мөнгөн болон мөнгөн бус ор лог о,
ашгийн хувь, М онгол У лсын хуу ль тогтоомжийн дагуу ног дол ашиг гэж үзэ х бусад ор лог о х амаарна.
9.4.Энэ хуулийн 9.1.4-т заасан хүүгийн орлог од барьцааг аар баталг ааж уулсан эсэх, зээ лдэгчийн хөрөнгөд оролцох эр хтэй эсэхийг үл харг алзан бүх төрлийн өр, өглөг ,
харилцах болон хадг аламжийн данс, баталг аа, батлан даалт , зээ л, зээ ллэг , бонд, өрийн хэрэгсэл бо лон тэдгээрийн урамшуу лал зэрэгтэй шууд хо лбог дуулан зээлдэгчээс
олг ос он ор лог о, М онгол У лсын хуу ль тогтоомжийн дагуу хүүгийн ор лог о гэж үзэ х бусад ор лог о х амаарна.
10 д угаар зүйл.Хөрөнгө бор луу лсан, шилжүүл сний орлог о
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
10.1.Хөрөнгө бор луулсан, шилжүүлсний ор лог од дараах ор лог о х амаарна:
10.1.1.үл хөдлөх э д хөрөнгө борлуулсны ор лог о;
10.1.2.төрийн б айгууллагаас о лгос он эр х борлуулсан, шилжүүлсний ор лог о;
10.1.3.хувьцаа, үнэ т цаас, санхүүгийн б усад хэрэг сэл бор луулсны ор лог о;
10.1.4.энэ хуу лийн 10.1.2, 10.1.3-т зааснаас б усад бие т бус хөрөнгө бо лон хөдлөх э д хөрөнгө бор луулсны ор лог о.
10.2.Энэ хуулийн 10.1.4 -т заасан биет бус хөрөнгө борлуулсны орлог од энэ хуулийн 10.1.2, 10.1.3-т зааснаас бусад биет бус хөрөнгө өмчлөх, ашиглах, эзэмших эрхээ
бусдад бор луулсан, шилжүүлснээс о лсон ор лог о х амаарна.
11 дүгээр зүйл.Б ус ад ор лог о
11.1.Энэ хуу лийн 7.4.4-т заасан ор лог од дараах ор логыг х амаар уулна:
11.1.1.гэрээгээр хүлээс эн үүргээ биелүүлээгүй этгээдээс ав сан хүү, анз /т оргууль, алданги/, учирсан х охир лын у лмаас ав сан нөхөн төлбөр;
11.1.2.төлбөр т таав ар, бооц оот т оглоом, э д мөнгөний х онжворт суг алаанаас х ожс он ор лог о;
11.1.3.т ухайн т атв арын жилд төлөөний г азраас өөрийн т олг ой к омпанид шилжүүлс эн ашиг;
11.1.4.г адаад в алютын х аншийн зөрүүгийн бо дит орлог о;
11.1.5.Байг аль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тух ай хуулийн 9.11, Га зрын тосны тух ай хуулийн 11.1.4, 12.5-д заасны дагуу буцаан олг ос он мөнгөн
хөрөнгө;
11.1.6.даа тгалын нөхөн төлбөр.
12 д угаар зүйл.Ал бан татвар ногдох ор логыг хүлээн зөвшөөрөх
12.1.Алб ан татв ар төлөгч дараах нөхцөлд ор логыг хүлээн зөвшөөрнө:
12.1.1.б арааг илгээс эн, эсхүл ачуулснаар;
12.1.2.ажлыг гүйцэ тгэлийн хувиар;
12.1.3.үйл чилгээний ор логыг хүлээж ав сан, эсхүл гэрээ, хэ лцэлд заасан нөхцөлийг х ангаснаар;
12.1.4.б усад ор логыг бо дитоор хэрэгжс эн, орлог о орс он тухай бүр.
12.2.Алб ан та тв ар төлөгч бараа, ажил, үйлчилгээ со лилц сон то хио лдо лд бараа, ажил, үйл чилгээг хүлээн авсан өдрөөр албан та тв ар ногдох ор логыг хүлээн
зөвшөөрнө.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
ГУР АВДУГ ААР БҮЛЭГ
АЛБ АН Т АТВ АР НОГ ДОХ ОР ЛОГООС ХА САГ ДАХ ЗАР ДАЛ
13 д угаар зүйл.Ал бан татвар ногдох ор лог оо с хас агдах з ардалд тавиг дах шаардлага
13.1.Дараах нөхцөлийг нэгэн зэрэг х ангасан зар длыг алб ан татв ар ног дох ор лог оос х асаж т ооцно:
13.1.1.т ухайн т атв арын т айлант хуг ацаанд хамаарсан б айх;
13.1.2.албан татв ар төлөгчийн алб ан татв ар ног дох ор лог о о лох үйл ажиллаг аатай шуу д холбог дон г арсан б айх;
13.1.3.зар дал бодит ой гарсан бөгөөд Нягтлан бо до х бүр тгэлийн тух ай хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан баримт болон хо лбог дох бүр тгэлээр баталг аажсан
байх;
13.1.4.доор дурдсан бараа, ажил, үйлчилгээний зардал Татв арын ерөнхий хуулийн 28.5-д заасан дахин давтаг дашгүй дугаар бүхий төлбөрийн баримт ,
импор тын бараанд т атв ар ног дуулж, г аалийн б айгууллагад төлсөн т ухай б аримт аар баталг аажсан б айх:
13.1.4.а.энэ хуу лийн 5.5.2-т зааснаас б усад алб ан татв ар төлөгчийн үзүүлс эн ажил, үйлчилгээний зар дал;
13.1.4.б.хөдлөх бо лон үл хөдлөх э д хөрөнгө, биет бус хөрөнгө ху далдан авахтай х олбог дон г арах зар дал.
13.1.5.зар длыг тухайн үйл ажиллаг аа эрхэлж б айгаа алб ан татв ар төлөгч төлсөн, эсхүл төлөхөөр т айлагнасан байх.
13.2.Энэ хуулийн 13.1-д заасан нөхцөлийг х ангасан зар длыг доор ду рдсан хязг аар, нөхцөлтэйгөөр алб ан татв ар ног дох ор лог оос х асна:
13.2.1.алб ан татв ар, төлбөр, ху раамж нь төсөв т төлөхөөр тайлагнасан б айх;
13.2.2.албан томил олтын зар дал нь төрийн алб ан хаагчдын алб ан томил олтын зар длыг хоёр дахин нэмэг дүүлснээс хэтрэхгүй б айх;
13.2.3.б анк, банк бус санхүүгийн байгуу ллагын зээл төлөг дөхөд учирч бо лзошгүй алдагдлаас хамг аалах санд төвлөрүүлс эн хөрөнгөд хэвийн зээлийн
үлд эгдэлд б айгуу лсан сангийн хөрөнгө х амаарахгүй байх;
13.2.4.Гамшгаас хамг аалах тух ай хуу льд заасны дагуу гамшгийн улмаас учирсан хо хир лыг арилг ахад гарсан зардал нь хо лбог дох байгуу ллагын дүгнэлтээр
баталг аажсан б айх;
13.2.5.ёсл ол хүнд этгэ лийн арга хэмжээний зардал нь тух айн та тв арын жилд Хөдөлмөрийн тух ай хуу льд заасан хөдөлмөрийн гэрээ болон контрак т байгуу лан
ажиллаж б айгаа ажиллагчдад о лгос он цалингийн зар длын нийт дүнгийн 5 хувиас хэ трэхгүй б айх;
13.2.6.Даа тгалын тух ай хуу лийн 4.1.2-т заасан даа тгагчаас бусад этгээ дийн сайн дурын даатгалын хураамжийн дүн нь тух айн та тв арын жилийн албан та тв ар
ног дуу лах ор логын 15 хувиас хэ трэхгүй б айх;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
13.2.7.Даа тгалын тух ай хуулийн 4.1.2-т заасан даатгагчийн харилцан хамааралт ай этгээ дүүдтэй хийсэн сайн дурын даатгалын хураамжийн дүн нь тух айн
та тв арын жилийн алб ан татв ар ног дуулах ор логын 15 хувиас хэ трэхгүй б айх;
13.2.8.у рсгал засв арын зардал нь сэлб эг хэрэг слийн зардлыг багт аасан байх бөгөөд тух айн үл хөдлөх эд хөрөнгийн хувьд үлдэгдэл өр тгийн 2 хувь, бусад
хөрөнгийн хувьд үлд эгдэл өр тгийн 5 хувиас хэ трэхгүй бөгөөд үүнээс хэ тэрсэн урсгал засв арын зар длыг их засв арын зардалд тооцох;
13.2.9.цалин, хөдөлмөрийн хөлс, нэмэгдэл, түүнтэй адилтг ах орлог од нийгмийн болон эрүү л мэндийн даатгалын шимтгэ л, хувь хүний орлогын албан та тв ар
ног дуу лж, суутг асан байх;
13.2.10.Х увь хүний орлогын албан та тв арын тух ай хуу лийн 11 дүгээр зүйлд заасан шууд бус ор лог од хувь хүний орлогын албан та тв ар ногдуу лж, суутг асан
байх;
13.2.1 1.хүүгийн зар длын хувьд энэ хуу лийн 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу т одор хойлс он байх;
13.2.12.алб ан татв ар суутг ах орлог о о лгос он т охио лдо лд х олбог дох алб ан татв арыг суутг ан тайлагнасан б айх.
13.3.Ашигт малтмалын ашиглалтын ту сг ай зөвшөөрөл эзэмших болон шилжүүлэн авахтай хо лбог дон гарсан зардлыг тух айн ту сг ай зөвшөөр лийн хүчинтэй байх
хуг ацаанд жил т утам ижил хэмжээгээр үйл ажиллаг ааны зардалд оруулан х асаж т ооцно.
13.4.Ашигт малтмалын т ух ай хуу ль, Га зрын тосны тух ай хуу ль, Цөмийн энергийн тух ай хуу льд заасны дагуу ту сг ай зөвшөөрөл эзэмшигч, гэрээлэгчийн байг аль орчны
нөхөн сэргээ лт, уу рхайн хаалтын зардалд хуримт луулах мөнгөн хөрөнгийг тух айн ту сг ай зөвшөөрөл хүчинтэй байх хугацаанд жил тут ам ижил хэмжээгээр үйл ажиллаг ааны
зардалд ор уулан х асаж т ооцно.
13.5.Ашигт малтмал, цацраг идэвх т ашигт малтмал, га зрын тосны хайгуу лын болон ашиг лалтын ту сг ай зөвшөөрөл эзэмшигч албан та тв ар ногдох ор лог оос хасаг дах
зардлыг энэ хуу лийн 26.9, 26.10, 26.1 1, 26.12, 26.13-т заасны дагуу т айлан тус бүрээр т ооцно.
14 дүгээр зүйл.Ал бан татвар ногдох ор лог оо с хас аж тооцо х хүүгийн з ардал
14.1.Энэ хуу лийн 9.1.4-т заасан ор логыг б усдад о лгохтой х олбог дон г арсан хүүгийн зар длыг албан татв ар ног дох ор лог оос х асаж т ооцно.
14.2.Харилцан хамаар алтай этгээ д хооронд хийгдсэн нийт ажил гүйлгээний энэ хуулийн 14.1-д заасан хасаг дах зардлын хэмжээ нь тайлант хугацааны нийт
борлуулалтын ор лог оос хүү, э лэгдэл, х орог длоос б усад энэ хуу льд заасан нөхцөл шаар длагыг хангасан зар длыг хассан дүнгийн 30 хувиар хязг аарлагдана.
14.3.Энэ хуулийн 14.2-т заасныг үл харг алзан хөрөнгө оруулагчаас албан та тв ар төлөгчид өмнө нь оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээг гурав дахин
нэмэг дүүлснээс илүү хэмжээний тух айн хөрөнгө оруулагчийн зээлд төлсөн хүүгийн төлбөрийг албан та тв ар ногдох ор лог оос хасаж тооц охгүй бөгөөд түүнийг тух айн хөрөнгө
оруулагчийн ног дол ашигт т ооцож алб ан татв ар ног дуулна.
14.4.Энэ хуулийн 14.3-т заасан “өмнө нь оруулсан хөрөнгө оруулалт” гэдэгт хөрөнгө оруулагч этгээ дээс энгийн хувьцаа, давуу эрхийн хувьцаа худалдан авах, хувь
нийлүүлэ х замаар ор уулсан хөрөнгө ор уулалтыг х амааруулна.
14.5.Банкны тух ай хуу лийн 6.1.1, 6.1.2 болон Банк бус санхүүгийн үйл ажиллаг ааны тух ай хуу лийн 7.1.1-д заасан үйл ажиллаг аа эрхлэ х ту сг ай зөвшөөрөл бүхий аж
ахуйн нэгжид энэ хуу лийн 14.2-т заасан хязг аарлалт х амаарахгүй.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
14.6.Алб ан та тв ар төлөгчийн хувьцаа эзэмшд эг Монг ол Улсад байнг а оршин суугч хувь хүнээс авсан зээлийн хүүгийн зардлыг тух айн албан та тв ар төлөгчийн албан
та тв ар ног дох ор лог оос х асаж т ооцохгүй.
14.7.Энэ хуу лийн 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 дахь хэс эг нь төлөөний газар т мөн адил х амаарна.
15 дугаар зүйл.Ал бан татвар ногдох ор лог оо с хас агдах б ус ад з ардал
15.1.Энэ хуу лийн 13 дугаар зүйлд заасан шаар длагыг хангасан дараах зар длыг албан татв ар ног дох ор лог оос х асагдах зар далд тооцож бо лно:
15.1.1.б араа, ма териалын хэвийн х орогдол;
15.1.2.эрүүл мэнд, нийгмийн даа тгалын шимтгэ л;
15.1.3.энэ хуу лийн 16.1.8-д зааснаас б усад төсөв т төлөхөөр т айлагнасан алб ан татв ар, төлбөр, ху раамж;
15.1.4.мэргэжлийн сургалт , үйлдвэр лэлийн төвийн сургалтын орчныг бүрдүүлэ х, дадлагын га зрыг тоног төхөөрөмжөөр ханг ах, дадлагын байрыг засварласан
зар дал;
15.1.5.М эргэжлийн бо лов сро л, су ргалтын т ухай хуу лийн 1 1.5, 18 дуг аар зүйлд заасан б агш нарыг дадлагажуулсан зар дал;
15.1.6.өөрийн захиалг аар мэргэжилтэн бэлтгүүлэ х зорилг оор мэргэжлийн бо лов сро л, су ргалтын б айгууллагад үзүүлс эн санхүүгийн д эмжлэг;
15.1.7.хөгжлийн б эрхшээ лтэй М онгол У лсын иргэний үүсгэн б айгуулсан төрийн б ус б айгуу ллагыг д эмжих зорилгоор өг сөн 10 сая хүр тэлх төгрөгийн х андив;
15.1.8.Спортыг дэмжих санд спор тын холбоо, к лубийн үйл ажиллаг ааг дэмжих з орилгоор өг сөн 10 сая хүр тэлх төгрөгийн х андив;
/Энэ заалтыг 2019 оны 1 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуу лиар өөрчлөн найр уулсан./
15.1.9.мэргэжлийн бо лов сро л, су ргалтыг д эмжих санд өг сөн хандив, хөрөнгө;
15.1.10.аг аарын бохирдлыг б ууруу лах з орилг оор өг сөн хандив;
15.1.1 1.банк, б анк бус санхүүгийн б айгууллагын зээ л төлөгдөхөд учир ч болзошгүй алдаг длаас хамгаалах санд төв лөрүүлсэн хөрөнгө;
15.1.12.х адгаламж, зээлийн хоршооны зээлийн эрсдэлийн санд, бусад үйл ажиллаг аа эрхэлд эг хоршооны болзошгүй эрсдэлээс хамг аалах санд
төвлөрүүлс эн хөрөнгө;
15.1.13.Байг аль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тух ай хуу ль, Ашигт малтмалын тух ай хуу ль, Га зрын тосны тух ай хуу ль, Цөмийн энергийн тух ай хуу льд
заасны дагуу ашиглалтын ту сг ай зөвшөөрөл эзэмшигч, төсөл хэрэгжүүлэгч, гэрээлэгчийн байг аль орчны мене жментийн жилийн төлөвлөгөөнд ту сг аж, хо лбог дох төрийн
байгуу ллагаас нээс эн тусг ай сан, төрийн сан бо лон Г азрын т осны т ухай хуу лийн 1 1.2.9-д заасан дансанд шилжүүлс эн мөнгөн хөрөнгө;
15.1.14.Ахмад настны тухай хуу лийн 14.7-д заасан хязг аарт багт аан Ахмадын санд ху римтлуулсан зар дал.
15.2.Энэ хуу лийн 15.1.1-д заасан х орогдлын хэмжээг Засгийн г азар б атална.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
16 д угаар зүйл.Ал бан татвар ногдох ор лог оо с хас агдахгүй з ардал
16.1.Дараах зар длыг албан татв ар ног дох ор лог оос х асахгүй:
16.1.1.энэ хуу лийн 13.1, 13.2-т заасан нөхцөл, хязг аарыг хангаагүй зар дал;
16.1.2.түрээслэгчийн түрээсийн хөрөнгийн үндс эн төлбөр;
16.1.3.гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйгээс б усдад төлсөн төлбөр, хүү, т оргууль, анз;
16.1.4.ажиллагчид бо лон х арилцагч б айгууллага, хувь хүнд з ориулсан амралт з угаалг а, түүнтэй адилтг ах бусад зар дал;
16.1.5.х арилцан х амааралтай этгээдэд бор луулсан хөрөнгийн г арз;
16.1.6.төлөөний га зрын өөрийн то лг ой компанид шилжүүлс эн хүүгийн төлбөр, хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгө ашиглуулсан болон түрээслүүлсний
төлбөр, эр хийн шимтгэ лийн төлбөр, т ехникийн, у дирдлагын, зөв лөхийн болон б усад үйл чилгээний төлбөр;
16.1.7.энэ хуу льд заасан алб ан татв араас чөлөөлөг дөх орлог о о лохтой х олбог дон г арсан зар дал;
16.1.8.нийслэ л хо тын албан та тв ар, нэмэг дсэн өртгийн албан та тв ар суутг ан төлөгчийн төсөвт төлсөн нэмэгдсэн өртгийн албан та тв ар болон энэ хуулийн
дагуу б усад э тгээдийн о лсон ор лог оос суутг ан авсан татв ар;
16.1.9.г адаад в алютын х аншийн зөрүүгийн бо дит бус алдаг дал;
16.1.10.б арааны дахин үнэ лгээний нэмэгдүүлсэн зөрүү;
16.1.1 1.банк, банк бус санхүүгийн байгуу ллага, хадг аламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллаг аа эрхэлд эг аж ахуйн нэгжийн зээлийн эрсдэлийн сангаас хаасан
зээ л;
16.1.12.энэ хуу лийн 15.1.6, 15.1.7, 15.1.8, 15.1.9, 15.1.10-т зааснаас б усад х андив, т усламжийн зар дал.
17 дугаар зүйл.Э лэгдэл, х орог дол т ооцо х
17.1.Алб ан татв ар төлөгчийн нэг б а түүнээс дээш жилийн хуг ацаанд ашиглах хөрөнгөд э лэгдэл, х орог длыг дараах б айдлаар тооцно:
№ Хөрөнгийн бүлэг Ашиглах нийт хуг ацаа /жилээр/
Ашигт малтмал, цацраг
идэвх т ашигт малтмал,
га зрын тосны хайгуу лын
болон ашиг лалтын ту сг ай
зөвшөөрөл эзэмшигчийн
хувьд
Б усад
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

1 Барилга байгуу ламж, г азрын т охижилт 40 25
2 М ашин, механизм, те хник,
үйлдвэр лэлийн т оног төхөөрөмж
10
3 Компью тер, дагалдах тоног
төхөөрөмж, программ х ангамж
2
4 Ашиг лах хуг ацаа нь т одор хой бие т бус
хөрөнгө /Үүнд ашигт малтмалын
хайгуу лын болон ашиг лалтын ту сг ай
зөвшөөрөл х амаарна./
Хүчин төгөлдөр б айх хугацаанд
5 Бусад хөрөнгө 10

17.2.Хөрөнгийн дахин үнэ лгээний нэмэгдэл хэсгийн дүнд э лэгдэл, х орог дол т ооц охгүй.
17.3.Хөрөнгийн э лэгдэл, х орог длыг шу луун шуг амын арг аар байгуулна.
17.4.Эргэ лтийн бус хөрөнгийг худалдан авах, барих, угсрах, тээвэр лэх бо лон тээвэр лэлттэй хо лбоо той даа тгуу лах зардлыг тух айн хөрөнгийн элэг дэл, хорог дол
тооц ох үнэ лгээнд ор уулж т ооцно.
17.5.Энэ хуулийн 13.2.8-д заасан их засв арын зар длыг уг хөрөнгийн үлдэгдэл өр төг дээр нэмж тооц ох бөгөөд уг хөрөнгийг ашиглах үлдс эн хугацааны ту ршид элэг дэл,
х орог дол т ооцно.
17.6.Э лэгдэл, хорог дол т ооц ох хөрөнгийн то до рхой хэс эг нь алб ан та тв ар ногдох ор лог о ол охо д ашиг лагдаж байв ал элэг дэл, хорог длыг тух айн хэсэгт хувь тэнцүүлэн
тооц ож, алб ан татв ар ног дох ор лог оос х асна.
17.7.Эргэ лтийн хөрөнгө, га зар, бараа, материалын нөөц, уран зу раг , гар ур лал, эртний эдлэ л, үнэ т эдлэ л, эдгээр тэй адилтг ах бусад эд хөрөнгөд элэг дэл, хорог дол
тооц охгүй.
17.8.Алб ан та тв ар төлөгч барилг а байгуу ламж бо лон бусад хөрөнгийг хамт ад нь худалдаж авсан то хио лдо лд худалдан авсан үнийн дүнг худалдаж авсан хөрөнгө ту с
бүр д хув аар илна. Барилг а байгуу ламжийг буу лгаж тух айн га зар т шинэ барилг а байгуу ламж барих зорилг оор худалдаж авсан то хио лдо лд тух айн барилг а байгуу ламжийг
буу лгах зар дал бо лон ху далдан ав сан үнийн дүнг б арилгын өртөгт шингээж т ооцно.
17.9.Албан та тв ар төлөгч өмчилж байг аа элэг дэл, хорог дол тооц ох хөрөнгөө албан та тв ар ног до х ор лог о ол ох зорилг оор ашиг лахаа бүрмөсөн зог соов ол уг хөрөнгийг
үлд эгдэл өр төг, зах зээ лийн үнийн аль их үнээр ху далдан борлуулсан гэж үзэж алб ан татв ар ног дуулна.
17.10.Түрээслэгчийн ашиглах эрхтэй хөрөнгийн нийт үнийг гэрээний хугацаанд төлөх түрээсийн төлбөрийн нийлбэр дүнгээр тооц ож, гэрээний хугацааг аар элэг дэл
б айгуу лна.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
17.1 1.Алб ан татв ар төлөгчийн т ухайн у лиралд шинээр э зэмшсэн хөрөнгийн э лэгдэл, х орог длын шимтгэ лийг дараагийн сарын э хний өдрөөс эхлэн тооцно.
17.12.Барилг а угсралты н ша танд байг аа хөрөнгийг үндсэн хөрөнгө болгон бүр тгэж, зориу лалтын дагуу ашиглаж эхэ лс эн өдрийн дараагийн сарын эхний өдрөөс эхлэн
элэг дэл, х орог длыг б айгуулна.
17.13.Ашигт малтмал болон цацраг идэвх т аш игт малтмалын хайгуу лын ту сг ай зөвшөөрөл эзэмшигч, Га зрын тосны тух ай хуу льд заасан гэрээлэгч аж ахуйн нэгж нь
хайгуу лын зардал, ту сг ай зөвшөөр лийн төлбө р, ту сг ай зөвшөөрөл эзэмших болон худалдах, шилжүүлэн авахтай хо лбог дон гарсан зардлыг хуримт луулан хайгуу л үнэ лгээний
хөрөнгөөр бүр тгэж, уурхай бо лон т албайн ашиг лалтын хуг ацаанд элэгдэл, х орог дол б айгуу лна.
17.14.Ашигт малтмалын тух ай хуу лийн 38.1.8-д заасан ту сг ай сан, Га зрын тосны тух ай хуу лийн 11.2.9-д заасан данс, Цөмийн энергийн тух ай хуу лийн 28.9-д заасан
санд хайгуулын т усг ай зөвшөөрөл э зэмшигчийн шилжүүлс эн мөнгөн хөрөнгийг энэ хуу лийн 17.13-т заасан хайгуул үнэлгээний хөрөнгөд т ооцно.
17.15.Энэ хуулийн 17.1-д заасан “г азрын т охижилт” гэ дэгт уу л уурхайн үйл ажиллаг аатай х олбоо той ов оолго б элтгэ х зар дал оро хгүй.
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
АЛБ АН Т АТВ АР НОГ ДУУ ЛАХ ОР ЛОГЫГ Т ОДОР ХОЙЛО Х
18 дугаар зүйл.Ал бан татвар ногдуу лах ор логыг т одор хойл ох
18.1.Алб ан татв ар төлөгчийн т атв арын жилийн алб ан татв ар ног дуулах ор лог од алб ан татв арыг ног дуулна.
18.2.Энэ хуулийн 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 9.1.1, 11.1.1, 11.1.4-т заасан албан та тв ар ногдох ор логын нийт дүнгээс энэ хуульд заасан зардлыг хасаж албан та тв ар
ног дуу лах орлогыг то дор хойлж, уг орлог оос энэ хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасан шилжүүлэн тооц ох алдаг длыг хасаж тух айн жилийн албан та тв ар ногдуу лах орлогыг
то дор хойлно.
18.3.Х увьцаа, үнэт цаас, санхүүгийн бусад хэрэг сэл бор луулсан, шилжүүлс эн үнээс уг хувьцаа, үнэт цаасыг худалдаж авсан үнэ болон худалдан авахад төлсөн
баримт аар но тл ог до ж б айгаа шимтгэ лийн дүнг х асаж, албан татв ар ног дуулах ор логыг т одор хойлно.
18.4.Энэ хуулийн 8.1.2-т заасан албан та тв ар ног дох ор логын нийт дүнгээс уг орлогыг ол охтой хо лбог дон гарсан энэ хуулийн 13.1-д заасан нөхцөлийг ханг асан
зар дал, х онжворт о лгос он мөнгөн хөрөнгө бо лон б арааны үнийг х асаж, албан татв ар ног дуулах ор логыг т одор хойлно.
18.5.Энэ хуулийн 10.1.4-т заасан биет бус хөрөнгө болон хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсан, шилжүүлс эн то хио лдо лд алб ан та тв ар ногдуу лах орлогыг уг хөрөнгийн
бор луулсан, шилжүүлс эн орлог оос хөрөнгийн үлд эгдэл өр тгийг х асаж тодор хойлно.
18.6.Дараах ор лог од алб ан татв ар ног дуулах ор логыг т одор хойл охдоо алб ан татв ар ног дох т ухайн ор логын төрөл т ус бүрийн нийт дүнгээр т ооцно:
18.6.1.эрхийн шимтгэ лийн орлог о;
18.6.2.ног дол ашгийн ор лог о;
18.6.3.хүүгийн ор лог о;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
18.6.4.үл хөдлөх э д хөрөнгө борлуулсан, шилжүүлсний ор лог о;
18.6.5.төлбөр т таав ар, бооц оот т оглоом, э д мөнгөний х онжворт суг алаанаас х ожс он ор лог о;
18.6.6.т ухайн т атв арын жилд төлөөний г азраас өөрийн т олг ой аж ахуйн нэгжид шилжүүлс эн ашиг;
18.6.7.энэ хуулийн 11.1.5, 1 1.1.6-д заасан ор лог о;
18.6.8.энэ хуу лийн 6.10-т заасан журмын дагуу бүр тгүүлс эн төлөөний га зраас бусад Монг ол Улсад байр ладаггүй албан та тв ар төлөгчийн энэ хуулийн 4.1.6,
4.1.7, 8.3-т заасан ор лог о.
18.7.Энэ хуулийн 10.1.2-т заасан эрх бор луулсан, шилжүүлсний орлог од алб ан та тв ар ногдуу лах орлогыг то дор хойл охдоо тух айн эрхийн үнэлгээнээс доор дурдсан
б аримт аар но тл ог до х зар длуудыг х асаж т одор хойлно:
18.7.1.төрийн б айгууллагаас эр х олгос он т охио лдо лд эр х авахтай х олбог дон төрийн б айгууллагад төлсөн б аримтаар но тл ог до х төлбөр, ху раамж;
18.7.2.бусдаас ху далдаж, шилжүүлж ав сан тохио лдо лд хэ лцлийн дагуу ху далдах, шилжүүлэн ав ахад төлсөн, шилжүүлс эн баримт аар но тл ог до х төлбөр.
18.8.Г азар эзэмших, ашиглах эрх, ашигт малтмалын хайгуу лын болон ашиг лалтын ту сг ай зөвшөөр лийн үнэлгээ тооц ох, та тв арын ногдлыг то дор хойл охо д энэ хуулийн
30.6-д заасан арг ачлалыг б аримтална.
18.9.Алб ан та тв ар төлөгчийн хувь нийлүүлс эн аж ахуйн нэгж та тан бууг дсан бол ног дол ашгийн албан та тв ар ногдуу лах орлогыг албан та тв ар төлөгчийн эзэмшиж
б айг аа хувьцаа бо лон хувь нийлүүлс эн хөрөнгөд хувь тэнцүүлэн хув аарилсан орлогын дүнгээс уг хувьцаа бо лон хөрөнгийг анх ху далдан авсан үнийг х асаж тодор хойлно.
18.10.Банк, банк бус санхүүгийн байгуу ллагын зээл төлөг дөхөд учирч бо лзошгүй алдагдлаас хамг аалах, хадг аламж зээлийн хоршооны зээлийн эрсдэлийн сангийн
албан т атв ар ног дох ор лог оос х асагдсан зээ лийг эргүүлэн төлсөн бо л ийнхүү төлөгдсөн зээлийн дүнд энэ хуу льд заасны дагуу алб ан татв ар ног дуулна.
18.1 1.Даа тгалын үйл ажиллаг аа эрхэлж байг аа аж ахуйн нэгжийн даатгалын үйл ажиллаг ааны нийт орлог оос эрх бүхий төрийн байгуу ллагаас баталсан дүрэмд
заасны дагуу т ухайн жилд б айгуулсан нөөцийн сан бо лон үйл ажиллаг ааны зардлыг хасаж, алб ан татв ар ног дуулах ор логыг т одор хойлно.
18.12.Төлөөний га зрын алб ан та тв ар ног дуу лах орлогыг энэ хуульд заасны дагуу Монг ол Ул сад байр ладаг албан та тв ар төлөгчийн албан та тв ар ног дуу лах орлог отой
ижил зар чмаар тодор хойл ох бөгөөд төлөөний г азар б айснаар алб ан татв ар ног дуулах ор логыг б ууруу лан т одор хойл ох үнд эслэл болохгүй.
19 дүгээр зүйл.Т атварын тайлангаар гарс ан алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэн т ооцох
19.1.Алб ан та тв ар ногдох нийт орлог оос энэ хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг ханг асан зардлыг хасаж, зардлын илүү гарсан хэсгийг та тв арын тайланг аар гарсан
алдаг дал /цаашид “алдаг дал” гэх/ гэнэ.
19.2.Харьяалах та тв арын албаар баталг ааж уулсан ирээдүйд шилжүүлэн тооц ох алдаг длыг тух айн алдаг дал гарсан та тв арын жилийн дараах дараалсан дөрвөн жил
бүр албан татв ар ног дуулах ор логын нийт дүнгийн 50 хувиар хязг аарлан х асаж т ооцно.
19.3.Татв арын дараалсан дөрвөн жилийн хугацаанд хасаг даагүй үлдсэн болон тух айн та тв арын жилд энэ хуулийн 19.2-т заасан хязгаараас хэтэрс эн алдаг длын дүнг
цаашид алб ан татв ар ног дуулах ор лог оос х асаж т ооцохгүй.
19.4.Нэгээс илүү т атв арын жилд алдаг дал гарсан т охио лдо лд алдаг дал гарсан жилийн дарааллаар алб ан татв ар ног дох ор лог оос х асаж т ооцно.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
19.5.М онгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуу лагдсан аж ахуйн нэгжийн гадаад улс дах ь төлөөний га зрын алдагдлыг Монг ол Улс дахь аж ахуйн нэгжийн албан
та тв ар ног дох ор лог оос х асаж т ооцохгүй.
19.6.Энэ хуулийн 13.5-д заасны дагуу тооц охо д гарсан алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэн тооц охдоо ашигт малтмал, цацраг идэвх т ашигт малтмал, га зрын тосны
х айгуу лын бо лон ашиг лалтын т усг ай зөвшөөрөл э зэмшигч албан татв ар төлөгчийн хувьд энэ хуу лийн 26.9, 26.10, 26.11, 26.12, 26.13-т заасныг б аримтална.
19.7.Ашигт малтмал, цацраг идэвх т ашигт малтмал, га зрын тосны хайгуу лын болон ашиг лалтын ту сг ай зөвшөөрөл хүчин төгөлдөр байх хугацаа дууссан, цуцлаг дсан,
ту сг ай зөвшөөр лөөр олгогдс он т албайг бүхэ лд нь буцаан өг сөн тохио лдо лд алдаг длыг ирээ дүйд шилжүүлэн т ооцохдоо энэ хуу лийн 19.6-д заасныг мөр дөхгүй.
19.8.Иргэний хууль, Компанийн тух ай хууль, Нөхөр лөлийн тух ай хуульд заасны дагуу нэгдэх, нийлэ х, ту сг аар лах хэлб эрээр аж ахуйн нэгж өөрчлөн байгуу лагдсан
то хио лдо лд х асагдаагүй үлдс эн алдагдлын дүнг цаашид алб ан татв ар ног дуулах ор лог оос х асаж т ооцохгүй.
19.9.Энэ хуулийн 19.1-д заасан алдагдалд 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнөх та тв арын жилийн та тв арын тайланг аар гарсан болон та тв арын албаны
баталг ааж уулаагүй алдаг дал хамаарахгүй.
19.10.Чөлөөт бүсэд хөрөнгө оруулсан аж ахуйн нэгжийн та тв арын тайланг аар гарсан алдагдлыг бүтээн байгуу лалтын ажил дуусаж, зорилт от үйлдвэр лэл, үйл
ажиллаг аагаа э хэлс эн жилийн дараагийн дараалсан т атв арын дөрвөн жилд алб ан татв ар ног дуулах ор лог оос х асаж т ооцно.
19.11.Татв арын тайланг аар гарсан алдагдлыг ирээ дүйд шилжүүлэн тооц ох, баталг ааж уулах журмыг та тв арын асуудал хариуц сан төрийн захиргааны байгуу ллагын
дарга батална.
Т АВ ДУГ ААР БҮЛЭГ
АЛБ АН Т АТВ АРЫН ХУВЬ, Х ЭМЖЭЭ
20 дугаар зүйл.Ал бан татварын хувь, хэмжээ
20.1.Энэ хуулийн 18.2, 18.3, 18.4, 18.5-д заасны дагуу то дор хойл охо д 0-6 тэрб ум төгрөги йн алб ан та тв ар ногдуу лах тух айн жилийн орлог о олс он то хио лдо лд 10
хувиар, 6 тэрб ум төгрөгөөс дээш албан та тв ар ног дуу лах тух айн жилийн орлог о олс он то хио лдо лд 600 сая төгрөг дээр 6 тэрб умаас дээш давсан орлог од 25 хувиар нэмж
албан т атв ар ног дуулна.
20.2.Алб ан татв ар төлөгчийн дараах алб ан татв ар ног дуулах ор лог од доор ду рдсан хувиар т ооцож алб ан татв ар ног дуулна:
20.2.1.энэ хуу лийн 18.6.1, 18.6.2, 18.6.3, 18.6.7, 18.7-д заасан ор лог од 10 хувиар;
20.2.2.энэ хуу лийн 18.6.4-т заасан алб ан татв ар ног дуулах ор лог од 2 хувиар;
20.2.3.энэ хуу лийн 18.6.5-д заасан ор лог од 40 хувиар;
20.2.4.энэ хуу лийн 18.6.6, 18.6.8-д заасан ор лог од 20 хувиар;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
20.2.5.aшигт малтмал, цацраг идэвх т ашигт малтмал, га зрын тосны хайгуу лын болон ашиг лалтын ту сг ай зөвшөөрөл эзэмшд эггүй /Үүнд энэ хуулийн 4.1.12,
30.1-д заасан этгээ д мө н хамаарна./ Монг ол Улсад байр ладаг албан та тв ар төлөгчийн гадаад, дотоо дын үнэт цаасны анхдагч болон хоёр догч зах зээлд нээ лттэй арилжаалах
өрийн хэрэг сэл, нэгж эр х худалдан ав сан албан татв ар төлөгчийн хүүгийн ор лог од 5 хувиар;
20.2.6.М онгол У лсын арилжааны б анкны гадаад, до тоо дын э х үүсвэрээс т атсан зээ л, өрийн хэрэг слийн хүүгийн ор лог од 5 хувиар;
20.2.7.энэ хуу лийн 20.1-д заасныг үл харг алза н энэ хуулийн 18.2, 18.3, 18.4, 18.5-д заасан жилийн 300 сая төгрөг хүртэл алб ан та тв ар ногдох ор лог о олс он,
энэ хуу лийн 22.1.1, 22.1.2, 22.1.3-т зааснаас б усад салб арт үйл ажиллаг аа явуулж б айгаа алб ан татв ар төлөгчийн т ухайн алб ан татв ар ног дуулах ор лог од 1 хувиар.
20.2.8.оюуны өмчийн эр х борлуу лсны ор логод 5 хувиар.
/Энэ з аалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн бөгөөд 2020 оны 12 д угаар сарын 01-ний өдрөөс э хлэн дагаж мөрдөнө./
20.3.Тогтворжуулах гэр чилгээ э зэмшигчийн т ухайд т огтворжуулах гэр чилгээ хүчин төгөлдөр б айх хугацаанд т огтворжуулсан хувь, хэмжээгээр алб ан татв ар ног дуулна.
ЗУРГ АДУГ ААР БҮЛЭГ
АЛБ АН Т АТВ АРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ , ЧӨЛӨӨЛӨЛТ
21 дүгээр зүйл.Албан татвараас чөлөөлөх
21.1.Албан татв ар төлөгчийн дараах ор логыг алб ан татв араас чөлөөлнө:
21.1.1.Засгийн г азар, М онгол У лсын Хөгжлийн б анкны өрийн бичиг /бонд/-ийн төлбөр, хүү, анз;
21.1.2.Ирээдүйн өв сангийн т ухай хуу лийн 7.1.1-д заасан ног дол ашиг;
21.1.3.Ирээ дүйн өв санд у лсын төсвөөс хув аарилсан орлог о, сангийн хөрөнгө ор уулалтын ор лог о;
21.1.4.г азрын тосны салбарт бүтээг дэхүүн хуваах гэрээний дагуу ту с улсын нутаг дэв сгэр т үйл ажиллаг аа явуулж байг аа алб ан та тв ар төлөгчийн өөрт нь
ног дох бүтээг дэхүүний бор луулалт аас о лсон энэ хуу лийн 18.6.2, 20.1-д заасан ор лог о;
21.1.5.зээ лийн батлан даалтын б айгууллагын хуу льд заасан үндс эн үйл ажиллагаанаас олсон ор лог о;
21.1.6.х адгаламжийн даа тгалын сангийн ху раамжийн орлог о;
21.1.7.төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүд ээс Засгийн газар т хув аарилсан ног дол ашиг;
21.1.8.энэ хуу лийн 21.1.4-т заасан ор лог о о лсон алб ан татв ар төлөгч өөр т нь ногдох бүтээг дэхүүний бор луулалт аас г адаадад шилжүүлэ х орлог о;
21.1.9.Бо лов сро лын т ухай хуу лийн 12.1, Эрүүл мэндийн т ухай хуу лийн 15.1-д заасан б айгууллагын үйл ажиллаг ааны орлог о;
21.1.10.ашгийн төлөө б ус хуу лийн э тгээдийн дүрэмд заасан з орилгоо хэрэгжүүлэ хтэй х олбоо той о лсон аж ахуйн үйл ажиллаг ааны орлог о;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
21.1.1 1.холбооны гишүүдээс цуглуу лсан Сууц өмчлөгчдийн хо лбооны дүрэмд заасан үйлчилгээний хөлсний орлог о бо лон Сууц өмчлөгчдийн хо лбооны эрх
зүйн б айдал, нийтийн з ориулалтт ай орон сууцны б айшингийн дундын өмчлөлийн э д хөрөнгийн тухай хуу лийн 6.1.7-д заасан санд төв лөрүүлсэн хөрөнгө;
21.1.12.гишүүдийнхээ бүтээг дэхүүнийг ху далдах үйл ажиллаг ааны зуучилсны үнийн зөрүүгээс о лсон х оршооны ор лог о.
21.1.13.оюуны өмчийн эр хийн зуучлалаас о лсон ор лого;
/Энэ з аалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн бөгөөд 2020 оны 12 д угаар сарын 01-ний өдрөөс э хлэн дагаж мөрдөнө./
21.1.14.оюуны өмчийн эр хийг барьцаалсан зээ лийн хүүгийн ор лого.
/Энэ з аалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуу лиар нэмсэн бөгөөд 2020 оны 12 д угаар сарын 01-ний өдрөөс э хлэн дагаж мөрдөнө./
22 дугаар зүйл.Ал бан татварын хөнгөлөлт
22.1.Энэ хуулийн 18.2, 18.3, 18.4, 18.5-д заасан албан та тв ар ногдох ор логыг 1.5 тэрб ум төгрөгөөс ихгүй байх аар жилийн эцсийн та тв арын тайланд ту сг асан, доор
дурдсанаас бусад салб арт үйл ажиллаг аа явуулдаг , энэ хуулийн 20.2.7-д зааснаас бусад Монг ол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуу лагдсан албан та тв ар төлөгчийн энэ
хуулийн 20.1-д заасны дагуу ног дуулсан алб ан татв арыг 90 хувиар хөнгөлнө:
22.1.1.ашигт малтмал, цацраг ид эвхт ашигт малтмалын х айгуул хийх, о лборлох, ашиг лах, тээвэр лэх, бор луулах;
22.1.2.с огтууруу лах ундаа, т амхины ургамал т арих, т амхи үйлдвэр лэх, импор тл ох;
22.1.3.г азрын тосны бүтээг дэхүүнийг үйлдвэрлэ х, бүх төрлийн шатахууныг импортл ох, бөөний болон жижиг лэнгийн худалдаа эрхлэ х, га зрын тос хайх,
о лбор лох, бор луулах.
22.2.Энэ хуулийн 22.1-д заасан албан та тв арын хөнгөлөлтийг албан та тв ар төлөгчийн жилийн эцсийн та тв арын тайланг аар то дор хойл он, энэ хуульд заасан
хугацаанд төлсөн албан та тв араас буцаан ол го х замаар эдлүүлж, энэ хуулийн 28 дугаар зүйлд заасны дагуу буцаан олг оно. Буцаан олг олтыг энэ хуулийн 28.4.2, 28.4.3-т
заасан хуг ацааг үл харгалзан жилийн эц сийн тайлан хүргүүлэ х эцсийн хуг ацаанаас х ойш ажлын 30 өдрийн до тор о лгоно.
22.3.Энэ хуулийн 20.2.7, 22.1-д тух айн албан та тв ар төлөгч хамаарах эсэхийг то дор хойл охдоо албан та тв ар ногдох ор логын дүнг тух айн албан та тв ар төлөгч болон
тух айн т атв арын жилд түүнтэй ажил гүйлгээ хийс эн харилцан х амаарал бүхий э тгээдийн алб ан татв ар ног дох ор логын нийлб эр дүнгээр т ооцно.
22.4.Энэ хуу лийн 20.2.7, 22.1-д заасны дагуу алб ан татв ар төлж, т айлагнах аж ахуйн нэгж энэ хуу лийн 22.5-д заасан хөнгөлөлтийг э длэхгүй.
22.5.Дараах ор лог од алб ан татв арын хөнгөлөлт үзүүлнэ:
22.5.1.аймаг , су мын төв нь нийслэ л Улаанб аатар хо тоос 500 км-ээс хо л алслаг дсан аймаг , су манд байнгын үйл ажиллаг аа явуулдаг , хуу лийн этгээ дийн ерөнхий захиргаа нь
тух айн орон нутагт бүртгэлтэй, орон нутгийн та тв арын албатай харьцдаг , ажлын байр бий болг ож /нийгмийн даатгалын шимтгэ л төлөлтөөр баталг аажсан/ байг аа энэ хуулийн
5.3.1-д заасан алб ан та тв ар төлөгчийн тух айн аймаг , су мын нутаг дэв сгэр дээр явуулсан үйл ажиллаг аанаас олс он энэ хуулийн 7.4.1-д заасан албан та тв ар ногдох ор лог од
ног дох алб ан та тв арыг аймаг , су мын төв нь нийслэ л Улаанб аатар хо тоос 500 км-ээс хо л алслаг дсан аймаг , су манд 50 хувиар, 1000 км-ээс хо л алслаг дсан аймаг , су манд 90
хувиар;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

22.5.2.нийт 25-аас дээш ажиллагчидт ай аж ахуйн нэгжийн ажиллагчдын гуравны хоёр ба түүнээс дээш хувийг хөгжлийн бэр хшээ лтэй иргэд эзэ лд эг бол уг аж
ахуйн нэгжийн ор лог од ног дох т ухайн төр лийн алб ан татв арыг;
22.5.3.б айгалийн нөөцийг хэмнэ лттэй ашиглах, орчны бохир дол, хаяг длыг баг асг ах, байг альд ээлтэй те хник, тоног төхөөрөмжийг борлуулсан орлог од ног дох
алб ан т атв арыг;
22.5.4.у лсын бүртгэлд бүртгүүлс эн өдрөөс хойш гурв ан жилийн хугацаанд Инновацийн тух ай хуульд заасан гарааны компанийн дотоо до д шинээр
үйлдвэр лэсэн иннов ацийн бүтээг дэхүүн, ажил, үйл чилгээний борлуулалтын ор лог од ног дох алб ан татв арыг;
22.5.5.Биеийн тамир, спортын тух ай хуулийн 26.2-т заасан стандар тыг ханг асан спортын б арилг а байгуу ламж, спортын заал, талб ай, дэд бүтцийг барьж
байгуу лсан аж ахуйн нэгж тух айн спор тын барилг а байгуу ламж, спортын заал, талб айг ашиг лаж эхэ лснээс хойш 5 жилийн хугацаанд ашиглалтын үйл ажиллаг аанаас олс он 50
хувь тай тэнцэ х хэмжээний ор лог од ног дох алб ан татв арыг;
22.5.6.хөдөлмөрийн чадвараа 50 болон түүнээс дээш хувиар алдсан хөгжлийн бэр хшээ лтэй хүний ажилладаг аж ахуйн нэгжид нийт ажиллагчдад хөгжлийн
бэр хшээ лтэй хүний э зэлж б айгаа хувь хэмжээгээр т ооцон уг аж ахуйн нэгжийн ор лог од ног дох алб ан татв арыг;
22.5.7.чөлөөт бүсэд зориу лсан эрчим хүч, дулааны эх үүсвэр, шугам сүлжээ, цэвэр усан ханг амж, ариутг ах та туу рга, авто зам, төмөр зам, нисэх онг оцны
буу дал, хар илцаа хо лбооны үндсэн сүлжээ зэрэг дэд бүтцэ д 500.0 мянган америк доллар буюу түүнээс дээш хэмжээний хөрөнгө оруулсан аж ахуйн нэгжийн чөлөөт бүсээс
олс он ор лог од ор уулсан хөрөнгө ор уулалтын 50 хувь тай тэнцэ х хэмжээний ор лог од ног дох алб ан татв арыг;
22.5.8.чөлөөт бүсэд агуу лах, ачиж буу лгах байгуу ламж, зо чид буу дал, аялал жуу лчлалын цогц олбор, импортыг орлох бо лон экспор тын бүтээг дэхүүний
үйлдвэр ба йгуу лахад 300.0 мянган америк доллар буюу түүнээс дээш хэмжээний хөрөнгө оруулсан аж ахуйн нэгжийн чөлөөт бүсээс олс он орлог од ор уулсан хөрөнгө
оруулалтын 50 хувь тай тэнцэ х хэмжээний ор лог од ног дох алб ан татв арыг;
22.5.9.т одор хой нутаг дэв сгэрийн усны нөөци йг нэмэг дүүлэ х, усны найдв артай ханг амжийг бүрдүүлэ х зорилг оор байг алийн усны чанарыг сайжруулах, го л,
гор хийг нөхөн с эргээх арга хэмжээг санхүүжүүлс эн иргэн, аж ахуйн нэгж, б айгууллагын т ухайн арг а хэмжээнд зарцуу лсан хэмжээний ор лог од ног дох алб ан татв арыг;
22.5.10.доор дурдсан бүтээг дэхүүнийг үйлдвэрлэсэн буюу тариалсан аж ахуйн нэгжийн зөвхөн тух айн бүтээг дэхүүнээс олс он орлог од ног дох алб ан та тв арыг
50 хувиар:
22.5.10.а.үр т ариа, төмс, хүнсний ног оо;
22.5.10.б.сүү;
22.5.10.в.жимс, жимсгэнэ;
22.5.10.г.тэжээл, тэжээ лийн ургамал;
22.5.10.д.эр чимжсэн тахианы аж ахуйд үйлдвэр лэсэн мах, мах ан бүтээгдэхүүн.
22.6.Энэ хуу лийн 22.5.3, 22.5.4-т заасан т ехник, т оног төхөөрөмж, бүтээг дэхүүн, ажил, үйл чилгээний жагсаалтыг Засгийн г азар б атална.
22.7.Т айлант хуг ацаанд алб ан татв арын хөнгөлөлтийг т ухайн ор лог од ног дуулан энэ хуу льд заасан хуг ацаанд төлсөн алб ан татв арын дүнгээс хэ трүүлэн эдлүүлэхгүй.
22.8.Энэ хуу лийн 22.5.1-д дараах салб ар хамаарахгүй:
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
22.8.1.ашигт малтмал, цацраг ид эвхт ашигт малтмал, г азрын т осны х айгуул хийх, ашиг лах, цөмийн энергийн чиг лэлийн үйл ажиллаг аа;
22.8.2.согтууруу лах ундаа үйлдвэр лэх, ху далдах, импор тл ох;
22.8.3.т амхины у ргамал т арих, т амхи үйлдвэр лэх, ху далдах, импор тл ох;
22.8.4.г азрын т осны бүтээг дэхүүн импор тл он, эсхүл дамж уулан ху далдах;
22.8.5.ярианы үйл чилгээ эрхлэх;
22.8.6.эр чим хүчний э х үүсвэр, шуг ам сүлжээ барьж байгуулах, эр чим хүч үйлдвэр лэх, бор луулах, түгээ х;
22.8.7.иргэний нис эхийн үйл ажиллаг аа эрхлэх;
22.8.8.ав то зам, замын б айгууламжийг б арих, засварлах.
23 д угаар зүйл.Г адаад улсад ног дуу лан төл сөн албан татв арыг төл бөл зохих ал бан татв араас хас аж тооцо х
23.1.М онгол Улсад байр ладаг албан та тв ар төлөгчийн гадаад улсад ногдуу лан төлсөн албан та тв арыг албан та тв ар төлөгчийн тух айн та тв арын жилийн төлбөл зо хих
алб ан т атв араас х асаж тооцно.
23.2.Дараах т охио лдо лд г адаад у лсад төлсөн алб ан татв арыг төлбөл з охих алб ан татв араас х асаж тооцохгүй:
23.2.1.г адаад у лсад ног дуулан төлсөн бо лов ч б уцаан ав ах боломжт ой;
23.2.2.г адаад у лсад ног дуулан төлсөн алб ан татв арын хүү, т оргууль, алданги;
23.2.3.М онгол У лсын т атв арын хуу ль тогтоомжийн дагуу алб ан татв ар ног дуулахгүй ор лог од ног дуулан төлсөн алб ан татв ар.
23.3.Энэ хуу лийн 23.1-д заасны дагуу х асаж тооцох алб ан татв арын хэмжээг дараах шалгуу раар тооцсон дүнгийн аль б агаар нь т ооцно:
23.3.1.алб ан татв ар төлөгчийн т ухайн т атв арын жилийн төлбөл з охих алб ан татв арын дүн;
23.3.2.г адаад улсад ногдуу лан төлсөн албан та тв ар ногдох ор лог од Монг ол Улсын та тв арын хуулийн дагуу ногдуу лсан то хио лдо лд төлбөл зо хих албан
та тв арын дүн.
23.4.Энэ хуу лийн 23.3.2-т заасан дүнг т ухайн т атв арын жилд алб ан татв ар төлөгчийн алб ан татв ар ног дуулан төлсөн г адаад улс бүрээр т усад нь т ооцно.
23.5.Монгол Улсад байр ладаг албан та тв ар төлөгчийн гадаад улсад ногдуу лан төлсөн албан та тв ар тух айн албан та тв ар төлөгчийн Монг ол Улсад төлбөл зо хих албан
та тв арын дүнгээс илүү г арсан татв арыг б уцаан о лгохгүй бөгөөд цаашид шилжүүлэн т ооцохгүй.
23.6.Энэ хуулийн 23.1-д заасны дагуу хасаж тооц ох алб ан та тв арын хэмжээг баталг ааж уулахдаа гадаад улсын эрх бүхий байгуу ллагад тайлагнасан та тв арын тайлан,
та тв арын ног дол, төлөлтийг но то лс он т ус б айгуу ллагын алб ан бичиг, тус б айгуу ллагын үйлдс эн татв ар төлснийг но тл ох б аримт , тодор хойл олтыг үнд эслэнэ.
23.7.Энэ хуу лийн 23 дугаар зүйлд заасны дагуу х асаж тооцох алб ан татв арын хэмжээг х арьяалах татв арын алб а баталг ааж уулна.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
Хэв лэх
23.8.Энэ хуулийн 23.1-д заасан гадаад улст ай Монг ол Улсын та тв арын асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны байгуу ллага харилцан мэдээ лэ л со лилц ох эр х зүйн
бо ломжт ой байх бөгөөд эдгээр улсуу дын жагсаалтыг жил бүрийн сүүлийн улиралд, жагсаалт ад өөр члөлт орсон то хио лдо лд ажлын 10 өдөр т багт аан та тв арын асуудал
хариуц сан төрийн захирг ааны байгууллага шинэчлэн зар лана.
23.9.Энэ хуулийн 29.1-д заасны дагуу та тв арын албанд бүртгүүлс эн аж ахуйн нэгж энэ хуулийн 23 дугаар зүйлд заасны дагуу гадаад улсад ногдуу лсан албан
та тв арыг төлбөл з охих алб ан татв араас х асаж тооцохгүй.
23.10.Г адаад улсад ногдуу лан төлсөн албан та тв арыг төлбөл зо хих албан та тв араас хасаж тооцуу лах хүсэлт гарг ах, тооц ооны маягтын загвар батлах,
б аталг ааж уулах ж урмыг т атв арын асуу дал хариуц сан төрийн захирг ааны байгууллагын дарг а батална.
ДО ЛДУГААР БҮЛЭГ
АЛБ АН Т АТВ АР С УУТГАХ, ТӨСӨВ Т ТӨЛӨХ, Т АЙЛАГНАХ, Б УЦААН ОЛГОХ
24 дүгээр зүйл.Ал бан татварыг суу тган төлөх
24.1.Монгол Улсад байр ладаг албан та тв ар төлөгч энэ хуулийн 18.6.1, 18.6.2, 18.6.3, 18.6.4, 18.6.5, 18.6.7, 18.6.8-д заасан орлог од ног дох алб ан та тв арыг суутган
төлөгч ног дуулж, суутг ана.
24.2.Энэ хуу лийн 18.6.6-д заасны дагуу т одор хойлс он ор лог од ног дуулах алб ан татв арыг төлөөний г азар ног дуулж, суутг ана.
24.3.Энэ хуулийн 5.5.1-д заасан та тв ар төлө гч өөрийн төлөөний га зрын үйл ажиллаг аатай хо лбог дох ор логыг Монг ол Улсад байр ладаггүй этгээ дэд шилжүүлс эн
то хио лдо лд т ухайн төлөөний г азар х олбог дох алб ан татв арыг ног дуулж, суутг ана.
24.4.Энэ хуулийн дагуу суутган төлөгчийг то д ор хойл ох бо ломжгүй то хио лдо лд алб ан та тв ар ногдуу лах орлог о олс он этгээ д нь алб ан та тв арыг өөрөө то дор хойлж
ног дуу лна.
24.5.Суутг ан ногдуулсан алб ан татв арыг ажлын 10 өдрийн до тор төсөв т шилжүүлнэ.
25 дугаар зүйл.Ал бан татварыг өөрөө т одор хойл он ног дуу лж, төсөв т төлөх
25.1.Төсөв, санхүүгийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны төв байгуу ллагаас баталсан хуваарийг үндэслэн харьяалах та тв арын алба тух айн та тв арын жилд энэ
хуулийн 20.1, 20.2.7-д заасны дагуу ног дуулан төлөх алб ан татв арын сар, у лирлын хув аарийг алб ан татв ар төлөгчид хүргүүлнэ.
25.2.Энэ хуулийн 25.1-д заасан урьдчилан то дор хойлс он хув аарийн дагуу сар бүр төлөх та тв араа сар бүрийн 25-ны дотор, улир лын эцэст хийсэн тооц ооны дагуу
та тв араа дараа у лирлын э хний сарын 20-ны до тор, жилийн эцэст хийс эн эцсийн т ооцооны дагуу т атв араа дараа оны 02 дуг аар сарын 10-ны дотор төсөв т төлнө.
25.3.Төр нь өмчдөө ногдо х ашиг болон хувьцааны ногдол ашгийг бүрэн буюу хэсэгчлэн төсөвт дайчлах эрхтэй бөгөөд хэмжээг нь тух айн жилийн Төсвийн тух ай
хуу лиар т огтооно.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
26 д угаар зүйл.Ал бан татварыг тайлагнах
26.1.Өмнөх та тв арын жилийн албан та тв ар ногдуу лах орлог о нь 6 тэрб ум төгрөг ба түүнээс дээш бол уг алб ан та тв ар төлөгч тух айн та тв арын жилийн улир лын
та тв арын т айланг дараа у лирлын э хний сарын 20-ны до тор, жилийн эц сийн татв арын т айланг дараа оны 02 дуг аар сарын 10-ны дотор х арьяалах т атв арын алб анд хүргүүлнэ.
26.2.Татв арын өмнөх жилийн албан та тв ар ногдуу лах орлог о нь 6 тэрб ум төгрөг хүртэл энэ хуулийн 29.1-д заасны дагуу та тв арын албанд бүртгүүлээгүй албан та тв ар
төлөгч тух айн та тв ары н жилийн эхний хаг ас жилийн та тв арын тайланг 07 дугаар сарын 20-ны дотор, жилийн эцсийн та тв арын тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны
дотор г аргаж, х арьяалах т атв арын алб анд хүргүүлнэ.
26.3.Энэ хуулийн 26.1, 26.2-т заасан албан та тв ар ног дуу лах жилийн орлогыг то дор хойл охдоо албан та тв ар төлөгчийн зөвхөн тух айн тайлант жилийн өмнөх та тв арын
жилд т айлагнасан алб ан татв ар ног дуулах жилийн ор логын хэмжээнд үнд эслэнэ.
26.4.Албан татв ар төлөгч х олбог дох т атв арын т айланг жилийн э хнээс өссөн дүнгээр г аргана.
26.5.Алб ан татв ар төлөгч х олбог дох т атв арын т айланд энэ хуу лийн 24 дүгээр зүйлд заасны дагуу суутг ан ногдуулсан т атв арын т айланг х авсарг ана.
26.6.М онгол Улсад байр ладаггүй албан та тв ар төлөгчид орлог о олг ос он суутг ан төлөгч нь хувь хүн бол энэ хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасны дагуу суутган ног дуу лсан
та тв арын т айланг Х увь хүний ор логын алб ан татв арын т ухай хуу льд заасны дагуу т айлагнах албан татв арын т айланд х авсарг ана.
26.7.Т айлант жилд үүсгэн б айгуулагдсан алб ан татв ар төлөгч энэ хуу лийн 26.2-т заасны дагуу т атв арын т айлан г аргана.
26.8.Алб ан та тв ар төлөгч үйл ажиллаг аа эрхл ээгүй тух ай тайлан гарг асан жилийн дараагийн та тв арын жилээс эхлэн жилд нэг удаа дараа оны 02 дуг аар сарын 10-ны
дотор х арьяалах т атв арын алб анд хүргүүлнэ.
26.9.Ашигт малтмал, цацраг идэвх т ашигт малтмал, га зрын тосны хайгуу лын болон ашиг лалтын үйл ажиллаг аа эрхлэгч аж ахуйн нэгж нь энэ хуулийн дагуу тух айн
та тв арын жилд т усг ай зөвшөөрөл т ус бүр д хамаарах т атв арын т айланг т ус т ус г арг аж, алб ан татв арын т ооцоо хийнэ.
26.10.Д оор дурдсан нөхцөлийг нэгэн зэрэг х ангасан т охио лдо лд энэ хуу лийн 26.9-д заасан т айланг нэгтгэн гаргаж бо лно:
26.10.1.алб ан татв ар төлөгчийн э зэмшил дэх т усг ай зөвшөөрөл бүхий т албай х оорондоо хиллэ дэг бо л;
26.10.2.ашигт малтмал, цацраг ид эвхт ашигт малтмалын ашиг лалтын тусг ай зөвшөөр лийн хувьд ашиг лах бүтээгдэхүүний нэр төрөл ижил бо л.
26.11.Ашигт малтмал, цацраг идэвх т ашигт малтмал, га зрын тосны хайгуу лын болон ашиг лалтын ту сг ай зөвшөөрөл бүхий талб айг энэ хуулийн 26.10-т заасны дагуу
нэгтгэн т айлагнахгүй.
26.12.Энэ хуулийн 26.10-т заасны дагуу та тв арын тайланг дараагийн та тв арын жилд нэгтгэн гарг ах тух ай хүс элтийг тух айн та тв арын жилийн 09 дүгээр сарын 01-ний
өдрөөс өмнө т атв арын асуу дал хариуц сан төрийн захирг ааны байгууллагад гаргана.
26.13.Энэ хуу лийн 26.12-т заасан хүсэлтийг та тв арын асуудал хариуц сан төрийн захиргааны байгуу ллага 30 хоногийн дотор хянан, хүсэлтийг баталг ааж уулах эсэх
талаар х ариу мэ дэг дэнэ.
26.14.Энэ хуу лийн 24.4-т заасны дагуу т одор хойл он ног дуулсан алб ан татв арыг алб ан татв ар төлөгч энэ хуу льд заасан хугацаанд тайлагнана.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

27 дугаар зүйл.У лс бүр ээр үнэ шилжилтийн тайлан гаргах
27.1.Энэ хуу льд заасан дараах нэр т омьёог доор дурдсан утг аар ойлг оно:
27.1.1.“Групп” гэж Т атв арын ерөнхий хуу лийн 6.1.8-д заасныг;
27.1.2.“Группийн оро лцогч” гэж дараах нөхцөлийн аль нэгийг х ангасан э тгээдийг:
27.1.2.а.үнд эстэн дамнасан группийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд үйл ажиллаг аа нь ту сг аг ддаг , эсхүл группийн бүрэлдэхүүн дэх аж ахуйн нэгжийн хувьцаа
хөрөнгийн биржээр нээ лттэй худалдагдах үед нэгтгэс эн санхүүгийн т айланд үйл ажиллаг аа нь тусг аг ддаг;
27.1.2.б.өөрийн үйл ажиллаг ааны цар хүрээ, ач холбог длоос оо шалтг аалан үнд эстэн дамнасан гр уппийн нэгтгэсэн санхүүгийн т айланд хамаардаггүй;
27.1.2.в.санхүү болон та тв арын тайлагнал, дотоо д удир длаг а, зо хион байгуу лалт, хяналтын зорилг оор бие даан санхүүгийн тайлан гарг адаг , энэ хуулийн
27.1.2.а, 27.1.2.б-д заасан аж ахуйн нэгжийн төлөөний г азрыг .
27.1.3.“нэгтгэс эн санхүүгийн тайлан” гэж үндэстэн дамнасан группийн оролцогчдын хөрөнгө, өр төлбөр, орлог о, зар лага болон мөнгөн урсг ал зэрэг
мэдээ ллүүдийг нэгтгэн, нэг аж ахуйн нэгжийн нэгэн адил нягт лан бодох бүр тгэлийн ст андартын дагуу бо лов сруулсан санхүүгийн т айланг;
27.1.4.“Олон улсын та тв арын хэлэ лцээр” гэж та тв арын зорилг оор мэдээ лэ л со лилц ох тух ай Монг ол Улсын бусад улст ай байгуу лсан та тв арын хэлэ лцээр,
та тв арын асуудлаар захиргааны ту слалцаа харилцан үзүүлэх зорилг о бүхий ол он улсын гэрээ, эсхүл хоёр улсын хооронд автома таар болон хүс элтээр мэдээ лэ л харилцан
с о лилц ох асуу длыг т усг асан о лон у лсын гэрээг;
27.1.5.“сист емийн саатал” гэж эрх бүхий этгээ д хоорондын хэлэ лцээр т заасан үүргийг хэлэ лцээр т зааснаас бусад шалтг аанаар хэрэгжүүлэ хээс түдгэ лзсэн,
эсхүл Монг ол Улсад байр ладаг группийн оролцогч группийн улс бүрээр үнэ шилжилтийн тайлан /цаашид “улс бүрээр тайлан” гэх/-г Монг ол Улсад тогтмо л ирүүлээгүй нөхцөл
байдлыг;
27.1.6.“т айлагнах үүрэггүй үндэстэн дамнасан групп” гэж группийн нэгтгэсэн санхүүгийн тай ланг аар 1.7 их наяд төгрөгөөс доош борлуулалтын орлог о олс он
үнд эстэн дамнасан гр уппийг;
27.1.7.“тайлагнагч этгээ д” гэж үндэстэн дамнасан группийн өмнөөс улс бүрээр тайлан гарг ах үүрэгтэй группийн оролцогчийг ойлгох бөгөөд үндэстэн
дамнасан гр уппийн толг ой э тгээд, томил огдс он т айлагнагч э тгээд, эсхүл энэ хуу лийн 27.2.2-т заасан э тгээдийг;
27.1.8.“т омилогдс он тайлагнагч этгээ д” гэж энэ хуулийн 27.2.2-т заасан нөхцөл бүрдсэн то хио лдо лд үнд эстэн дамнасан группийн то лг ой этгээ дийн нэрийн
өмнөөс у лс бүрээр т айлан гаргах з орилг оор томил огдс он гр уппийн оро лцогчийг;
27.1.9.“үнд эстэн дамнасан гр упп” гэж дараах нөхцөлийн аль нэгийг х ангасан гр уппийг:
27.1.9.а.гр уппийн хоёр ба түүнээс дээш оролцогч нь та тв арын зорилг оор өөр улс, бүс нутагт байр ладаг , эсхүл группийн оролцогч өөрийн төлөөний га зраар
дамж уулан өөр у лс, бүс нут агт үйл ажиллаг аа явуулдаг;
27.1.9.б.т айлагнах үүрэггүй энэ хуу лийн 27.1.6-д заасан группээс бусад.
27.1.10.“үнд эстэн дамнасан гр уппийн санхүүгийн жил” гэж үнд эстэн дамнасан группийн толг ой э тгээдийн санхүүгийн т айлан хамрах хуг ацааг;
27.1.11.“үнд эстэн дамнасан гр уппийн тайлагнах санхүүгийн жил” гэж у лс бүрээр үнэ шилжилтийн тайлангийн хамрах хугацааг;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

27.1.12.“үндэстэн дамнасан гр уппийн толг ой э тгээд” гэж дараах шаар длагыг хангасан гр уппийн оро лцогчийг:
27.1.12.а.үнд эстэн дамнасан группийн нэг буюу түүнээс дээш оролцогчдыг шууд бо лон шуу д бусаар го лл он эзэмшд эг бөгөөд та тв арын зорилг оор байр ладаг
улс, бүс нутагтаа групп ийн нэгтгэс эн санхүүгийн тайланг тушаах үүрэгтэй, эсхүл группий н оро лцогчийн хувьцаа хөрөнгийн биржид нээлттэй арилжаалаг дах үед нэгтгэс эн
санхүүгийн т айлан гаргах үүрэгтэй;
27.1.12.б.энэ хуулийн 27.1.12.а-д зааснаас бусад группийн оролцогч шууд болон шуу д бусаар группийн нэг буюу түүнээс дээш оролцогчдыг го лл он
эзэмшд эггүй;
27.1.13.“Эр х бүхий этгээд хоорондын хэ лэлцээр” гэж доор ду рдсаныг ойлг ох:
27.1.13.а.о лон у лсын т атв арын хэ лэлцээрийн т алуудаас т омилсон эрх бүхий э тгээд хооронд б айгуулах хэ лэлцээр;
27.1.13.б.у лс бүрээр т айлан харилцан с олилц ох үүрэг хүлээ лгэсэн хэ лэлцээр.
27.2.Дараах албан та тв ар төлөгч улс бүрээр тайланг үндэстэн дамнасан группийн санхүүгийн жилийн сүүлийн өдрөөс хойш 12 сарын хугацаанд багт аан харьяалах
та тв арын алб анд хүргүүлнэ:
27.2.1.Монгол У лсад т атв арын з орилгоор байрладаг үнд эстэн дамнасан гр уппийн толг ой э тгээд;
27.2.2.доор дурдсан нөхцөлийн аль нэгийг ханг асан то хио лдо лд та тв арын зорилг оор Монг ол Улсад байр ладаг үндэстэн дамнасан группийн то лг ой этгээ д бус
гр уппийн оро лцогч:
27.2.2.а.үнд эстэн дамнасан группийн то лг ой этгээ д нь та тв арын зорилг оор байр ладаг улс, бүс нутгийн хуулийн дагуу улс бүрээр тайлан болов сруулах,
тайлагнах үүрэг хүлээ дэггүй;
27.2.2.б.үнд эстэн дамнасан группийн то лг ой этгээ дийн та тв арын зорилг оор байр ладаг улс, бүс нутаг нь Монг ол Улст ай ол он улсын та тв арын хэлэ лцээр
байгуу лсан бо лов ч энэ хуу лийн 27.2-т заасан хуг ацаанд эрх бүхий этгээд хоорондын хэ лэлцээр б айгуулагдаагүй;
27.2.2.в.үнд эстэн дамнасан группийн то лг ой этгээ дийн та тв арын зорилг оор байр ладаг улс, бүс нутагт сист емийн саатал гарсныг харьяалах та тв арын алба
Монг ол У лсад б айрладаг үнд эстэн дамнасан гр уппийн оролцогч э тгээдэд мэ дэг дс эн.
27.2.3.энэ хуу лийн 27.2.2-т зааснаар хоёр ба түүнээс дээш үндэстэн дамнасан группийн оролцогч улс бүрээр тайлан гарг ах үүрэг хүлээх то хио лдо лд
тэдгээрийн харьяалаг дах үндэстэн дамнасан группийн то лг ой этгээ д аль нэг этгээ дийг тайлагнагч этгээ дээр сонг ож бо лох бөгөөд сонг огдс он то хио лдо лд тух айн сонг огдс он
оро лцогч э тгээд.
27.3.Энэ хуулийн 27.2.3-т заасны дагуу сонг осон бол энэ тух айг аа сонг огдс он оро лцогч этгээ д харьяалах та тв арын албанд тух айн жилийн эцсийн та тв арын тайлан
хүргүүлэ х хугацаанд б агтаан мэ дэг дэж, бүр тгүүлнэ.
27.4.Энэ хуулийн 27.2.2-т заасныг үл харг алзан, дараах нөхцөлүүд нэгэн зэрэг ханг агдсан то хио лдо лд Монг ол Улсад та тв арын зорилг оор байр ладаг группийн
оро лцогч э тгээд нь х арьяалах т атв арын алб анд улс бүрээр т айлан гаргахгүй:
27.4.1.энэ хуу лийн 27.2.2.а, 27.2.2.б , 27.2.2.в-д заасан нөхцөлөөс аль нэгийг нь х ангасан;
27.4.2.үнд эстэн дамнасан гр упп нь улс бүрээр т айланг томилогдс он т айлагнагч э тгээдээр дамж уулан т айлагнасан;
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

27.4.3.томилогдс он тай лагнагч этгээ д нь түүний та тв арын зорилг оор байр ладаг улс, бүс нутгийн та тв арын албанд энэ хуулийн 27.2-т заасан хугацаанд
багт аан у лс бүрээр т айланг гаргасан;
27.4.4.т омилогдс он тай лагнагч этгээ дийн та тв арын зорилг оор байр ладаг улс, бүс нутгийн хуу лиар улс бүрээр тайланг энэ хуулийн 27.5-д заасан шаардлагад
нийцүүлэн г аргахыг шаар ддаг;
27.4.5.энэ хуулийн 27.2-т заасан хугацаанд то мил огдс он тайлагнагч этгээ дийн та тв арын зорилг оор байр ладаг улс, бүс нутаг нь эрх бүхий этгээ д хоорондын
хэ лэ лцээрийг М онгол У лст ай б айгуу лсан;
27.4.6.т омилoгдсон тай лагнагч этгээ дийн та тв арын зорилг оор байр ладаг улс, бүс нутаг нь М онг ол Улсын та тв арын албанд системийн саатал гарсан тух ай
мэ дэг дээгүй;
27.4.7.гр уппийн оролцогч этгээ д та тв арын зорилг оор байр ладаг улс, бүс нутагт томил огдс он тайлагнагч этгээ д гэдгээ тух айн улс, бүс нутгийн хуулийн
шаар длагын дагуу мэ дэг дс эн бөгөөд энэ хуу лийн 27.7.2-т заасны дагуу т ус мэ дэг дэл х арьяалах т атв арын алб анд хүргэг дсэн;
27.5.У лс бүрээр үнэ шилжилтийн т айлан дараах мэдээ ллийг агуу лна:
27.5.1.үндэстэн дамнас ан группийн үйл ажил лагаа явуулж байг аа улс орон бүрт олс он орл ог о, та тв арын өмнөх ашиг /алдаг дал/, төлсөн орлогын албан
та тв ар, орлогын албан та тв арын өр, хувь нийлүүлс эн хөрөнгийн дүн, хуримт лагдсан ашиг, ажиллагчдын тоо, мөнгө болон түүнтэй адилтгах зүйлс ээс бусад хөдлөх, үл хөдлөх
хөрөнгөтэй х олбоо той нэг дсэн мэ дээ лэ л;
27.5.2.үнд эстэн дамнасан группийн оролцогч нэг бүрийн албан та тв ар төлөгчийн дугаар, та тв арын зорилг оор оршин суугч улсын мэдээ лэ л, хэрэв
бүр тгүүлс эн болон та тв арын зорилг оор оршин суугч улсуу д нь ялгаатай бол эдгээр группийн оролцогч бүрийн аль улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуу лагдсан талаар х
мэдээ лэ л, гр уппийн оро лцогч бүрийн бизнесийн үндс эн үйл ажиллагааны талаарх мэдээ лэ л;
27.6.У лс бүрээр т айлан гаргах маягт , журмыг т атв арын асуу дал хариуц сан төрийн захирг ааны байгууллагын дарг а батална.
27.7.Алб ан татв ар төлөгч доор ду рдсан үүрэг хүлээнэ:
27.7.1.М онгол Улсад та тв арын зорилг оор байр ладаг үндэстэн дамнасан группийн оролцогч этгээ д нь үнд эстэн дамнасан группийн то лг ой этгээ д, эсхүл
томил огдс он т айлагнагч э тгээд эс эх т алаар т ухайн жилийн эц сийн татв арын т айлан хүргүүлэ х хугацаанд б агтаан мэ дэг дэх;
27.7.2.үнд эстэн дамнас ан группийн оролцогч этгээ д нь үнд эстэн дамнасан группийн то лг ой этгээ д, эсхүл томил огдс он тайлагнагч этгээ д биш бол тайлагнагч
э тгээ дийн албан та тв ар төлөгчийн дугаар, та тв арын зорилг оор байр ладаг улс, бүс нутгийн тух ай мэдээ ллийг тух айн жилийн эцсийн та тв арын тайлан хүргүүлэ х хуг ацаанд
багт аан х арьяалах т атв арын алб анд мэдэг дэх.
27.8.Т атв арын алба улс бүрээр тайланг та тв арын эрсдэл тооц ох, статистик, тооц оо судалг ааны зорилг оор ашиг лах бөгөөд уг тайланд үндэслэн үнэ шилжилтийн
то хир уулга хийхгүй.
27.9.Т атв арын алба улс бүрээр тайланд ту ссан мэдээ ллийн нууцлалыг Монг ол Улсын нэгдэн орс он ол он улсын гэрээ болон хо лбог дох ст андар тын дагуу нууцлан
хадг ална.
27.10.Энэ хуу лийн 27.2.2 дахь заалтыг М онгол У лсын т атв арын б айгууллага алб ан ёсоор гадаад у лсын татв арын алб атай мэ дээ ллийг ав тома таар х арилцан с олилц ож
эхлэ х бо ломжт ой өдрөөс э хлэн дагаж мөрдөнө.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
Хэв лэх
28 д угаар зүйл.Ал бан татварын буцаан о лголт
28.1.Алб ан та тв ар төлөгч, суутган төлөгчийн энэ хуулийн 26.1, 26.2-т заасны дагуу хүргүүлс эн тайланг аар гарсан албан та тв арын илүү, дутуу төлөлтийн тооц ооллыг
харьяалах т атв арын алб а дараах ж урмын дагуу нягт алж, эцсийн тооцоо хийнэ:
28.1.1.т атв арын жилд алб ан татв ар төлөгчид б уцаан олгох т атв арын хэмжээ нь энэ хуу лийн 22.7-д зааснаар хязг аарлагдах;
28.1.2.энэ хуу лийн 22 дугаар зүйлд заасан хөнгөлөлтийг алб ан татв ар төлөгч энэ хуу лийн 22.7-д заасан хязг аарт багт аан өөрөө с онгон э длэх;
28.1.3.алб ан татв ар төлөгч энэ хуу льд заасан хөнгөлөлтийг хэс эгчлэн эдлэхгүй б айх;
28.1.4.энэ хуу лийн 22 дугаар зүйлд заасан т ухайн т атв арын жилийн хөнгөлөлтийг дараагийн т атв арын жилд шилжүүлэн э длүүлэхгүй байх.
28.2.Энэ хуулийн 28.1-д заасан журмыг баримт лан тооц охо д алб ан та тв ар төлөгчийн та тв арын жилд төлсөн албан та тв ар нь төлбөл зо хих албан та тв арын
хэмжээнээс б ага т охио лдо лд х арьяалах т атв арын алб а албан татв ар төлөгчид мэ дэг дэж, эц сийн т ооцоог хийнэ.
28.3.Энэ хуулийн 28.1-д заасан журмыг барим тлан тооц охо д алб ан та тв ар төлөгчийн та тв арын жилд төлсөн албан та тв ар төлбөл зо хих албан та тв арын хэмжээнээс
давсан т охио лдо лд илүү г арсан дүнг Т атв арын ерөнхий хуу лийн 49.1-д заасны дагуу шийдвэр лэнэ.
28.4.Энэ хуулийн 28.3-т заасан илүү г арсан дүн буюу албан татв ар төлөгчийн б уцаан авах илүү төлсөн т атв арыг дараах ж урмаар б уцаан олгоно:
28.4.1.б уцаан олголтыг төрийн сангийн дансаар дамж уулан алб ан татв ар төлөгчид б уцаан олгох;
28.4.2.б уцаан олг ох та тв арын хэмжээг харьяа та тв арын алба энэ хуулийн 26.1, 26.2-т заасан тайлан хүргүүлэ х хуг ацаанаас хойш ажлын 20 өдөр т багт аан
хянан т одор хойлж, төрийн сангийн нэгжид хүргүүлэ х;
28.4.3.энэ хуулийн 28.4.2-т заасан б уцаан олголтыг дараагийн т атв арын жилийн 2 дуг аар улиралд б агтаан о лгох.
28.5.Энэ хуулийн 28.4-т заасан албан та тв ар төлөгчийн илүү төлсөн албан та тв арыг буцаан олг ох, хяналт тавих, нягтлан бодо х бүр тгэлд ту сг ах тай хо лбог дсон
харилцааг з охицуу лсан ж урмыг санхүү, төсвийн асуу дал эрхэлс эн Засгийн г азрын гишүүн б атална.
28.6.Б уцаан олг ох алб ан та тв ар нь улсын төсвийн бүрэлдэхүүн хэсэг байх бөгөөд тух ай н жилд улсын төсөвт төв лөрүүлэ х тух айн төрлийн та тв арын 30 хувиас
хэтрэ хгүй б айна.
НАЙМД УГААР БҮЛЭГ
ТУСГ АЙЛС АН ТАТВ АРЫН ХАРИЛЦАА
29 дүгээр зүйл.Т атварын хял баршуулсан г орим
29.1.Өмнөх та тв арын жилийн тайланг аар бата лг аажсан борлуулалтын нийт орлогын хэмжээ 50.0 сая төгрөгөөс баг а бо л тух айн албан та тв ар төлөгч тух айн та тв арын
жилийн 3 дуг аар улиралд б агтаан хүс элт г аргасныг х арьяалах т атв арын алб а бүртгэж ав сан тохио лдо лд дараагийн т атв арын жилээс э хлэн тухайн алб ан татв ар төлөгчийн үйл
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

ажиллагааны орлогын нийт дүнгээр алб ан татв ар ног дуулах ор логыг т одор хойлж бо лно.
29.2.Татв арын хялб аршуулсан горим ашиг лах албан татв ар төлөгч нь т атв арын бүр тгэл мэ дээ ллийн нэг дсэн санд х олбог дсон б айна.
29.3.Дараах алб ан татв ар төлөгч энэ хуу лийн 29.1-д заасан хүс элт г аргахгүй:
29.3.1.Нэмэг дсэн өртгийн албан та тв арын тух ай хуу льд заасан нөхцөл, шаардлагыг ханг аж нэмэг дсэн өртгийн албан та тв арын суутган төлөгчөөр бүртгүүлс эн
албан т атв ар төлөгч;
29.3.2.доор ду рдсан үйл ажиллаг аа эрхэлд эг алб ан татв ар төлөгч:
29.3.2.а.ашигт малтмал, цацраг ид эвхт ашигт малтмалын х айгуул хийх, о лборлох, ашиг лах, тээвэр лэх, бор луулах;
29.3.2.б.с огтууруу лах ундаа үйлдвэр лэх, импор тл ох;
29.3.2.в.т амхины у ргамал т арих, т амхи үйлдвэр лэх, импор тл ох;
29.3.2.г .газрын тосны бүтээг дэхүүнийг үйлдвэрлэх, бүх төрлийн шатахууныг импортл ох, бөөний болон жижиг лэнгийн худалдаа эрхлэ х, га зрын тос хайх,
о лбор лох, бор луулах.
29.4.Энэ хуулийн 29.1-д заасан хүсэлтийг бүртгэх, шийдвэр лэх, бүр тгэлээс хасах журмыг та тв арын асуудал хариуц сан төрийн захиргааны байгуу ллагын дарга
батална.
29.5.Энэ хуулийн 29.1-д заасны дагуу та тв ары н алб анд хүсэлт гарг аж бүр тгүүлс эн алб ан та тв ар төлөгчийн өмнөх жилүүдийн та тв арын тайланг аар гарсан алдагдлыг
ирээдүйд шилжүүлэн т ооцохгүй.
29.6.Энэ хуулийн 29.1-д заасны дагуу та тв арын албанд хүсэлт гарг аж бүртгүүлс эн алб ан та тв ар төлөгч Нэмэгдсэн өртгийн албан та тв арын тух ай хуульд заасан
нөхцөл, шаар длагын дагуу нэмэг дсэн өр тгийн алб ан татв арын суутг ан төлөгч бо лсон өдрөөс э хлэн хялбаршуулсан горимоос г арна.
29.7.Энэ хуу лийн 29.3.2-т заасан үйл ажиллаг аа эрхэлж э хэлс эн өдрөөс э хлэн хялбаршуулсан горимоос г арна.
29.8.Энэ хуулийн 29.6, 29.7-д зааснаас буса д то хио лдо лд энэ зүйлийн дагуу та тв арын албанд хүсэлт гарг аж бүртгүүлс эн алб ан та тв ар төлөгч та тв арын жилийн
дундуу р хялбаршуулсан горимоос г арахгүй.
29.9.Энэ хуу лийн 29.1-д заасны дагуу т одор хойлс он алб ан татв ар ног дуулах ор лог од 1 хувиар алб ан татв ар ног дуулна.
29.10.Энэ хуу лийн 29.1-д заасны дагуу алб ан татв ар төлж, т айлагнах аж ахуйн нэгж энэ хуу лийн 21 дүгээр зүйлд заасан чөлөөлөлт , 22 дугаар зүйлд заасан хөнгөлөлт
эдлэ хгүй бөгөөд энэ хуу лийн 23 дугаар зүйлд заасны дагуу г адаад улсад ног дуулан төлсөн т атв арыг төлбөл з охих алб ан татв араас х асаж тооцохгүй.
29.1 1.Төсөв, санхүүгийн асуудал эрхэлс эн төрийн захиргааны төв байгуу ллагаас баталсан хуваарийг үндэслэн харьяалах та тв арын алба тух айн та тв арын жилд энэ
хуулийн 29.9-д заасны дагуу ног дуулан төлөх алб ан татв арын сарын хув аарийг албан татв ар төлөгчид хүргүүлнэ.
29.12.Энэ хуулийн 29.11-д заасан урьдчилан т о дор хойлс он хув аарийн дагуу улирал бүр төлөх та тв араа дараа улир лын эхний сарын 20-ны дотор, жилийн эцсийн
тооц ооны дагуу т атв араа дараа оны 02 дуг аар сард багтаан төсөв т төлнө.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Хэвлэх
29.13.Энэ хуулийн 29.1-д заасны дагуу гарг асан хүс элтээ та тв арын албанд бүртгүүлс эн албан та тв ар төлөгч жилийн эцсийн та тв арын тайланг дараа оны 02 дугаар
сарын 10-ны до тор х арьяалах т атв арын алб анд хүргүүлнэ.
30 дугаар зүйл.Эц сийн эзэмшигчийн х увьцаа, хувь оро лцоог өөр члөх замаар эр х борлуу лсан, шилжүүл сний татварын харилц аа
30.1.“Эцсийн эзэмшигч” гэж Т атв арын ерөнхий хуу лийн 6.1.48-д заасныг ойлг оно.
30.2.Эцсийн эзэмшигчи йн эзэмшиж