Hungarian Tax Authority Regarding the 1% Designations

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


This document has been provided by the
International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

ICNL is the leading source for information on th e legal environment for civil society and public
participation. Since 1992, ICNL has served as a resource to civil society leaders, government
officials, and the donor community in over 90 countries.

Visit ICNL’s Online Library at
https://www.icnl.org/knowledge/library/index.php
for further resources and research from countries all over the world.

Disclaimers Content. The information provided herein is for general informational and educational purposes only. It is not intended and should not be
construed to constitute legal advice. The information contai ned herein may not be applicable in all situations and may not, after the date of
its presentation, even reflect the most current authority. Noth ing contained herein should be relied or acted upon without the benefit of legal
advice based upon the particular facts and circumstances pres ented, and nothing herein should be construed otherwise.
Translations. Translations by ICNL of any materials into other languages are intended solely as a convenience. Translation accuracy is not
guaranteed nor implied. If any questions arise related to the accuracy of a translation, please refer to the original language official version of
the document. Any discrepancies or differences created in the tr anslation are not binding and have no legal effect for compliance or
enforcement purposes.
Warranty and Limitation of Liability. Although ICNL uses reasonable efforts to include ac curate and up-to-date information herein, ICNL
makes no warranties or representations of any kind as to its a ccuracy, currency or completeness. You agree that access to and u se of this
document and the content thereof is at your own risk. ICNL discl aims all warranties of any kind, express or implied. Neither ICNL nor any
party involved in creating, producing or delivering this document shall be liable for any damages whatsoever arising out of access to, use of
or inability to use this document, or any e rrors or omissions in the content thereof.

A rendelkező nyilatkozatokhoz kapcsolódó fő bb adóhatósági feladatok
1. A magánszemély rendelkezésével sz emben támasztott formai és tartalmi
követelmények, a rendelkez ő nyilatkozat benyújtásának módja
A magánszemély a rendelkez ő nyilatkozatot (nyilatkozatokat) lezárt, nevével, lakcímével
és adóazonosító jelével el látott, postai szabványméret ű borítékban elhelyezett –
amennyiben a személyi jövedelemadója 1-1%-r ól rendelkezik, külön-külön kitöltött –
APEH által rendszeresített ny omtatványon (vagy azzal egyez ő méretű és adattartalmú
lapon) tehet. A rendelkez ő nyilatkozaton fel kell tüntetni a potenciális kedvezményezett
adószámát, illet őleg az egyház vagy kiemelt költségvetési el őirányzat technikai számát.
Feltüntethet ő továbbá a potenciális kedvezményeze tt elnevezése is. Amennyiben az Szf.
tv. 4/A. §-ában megnevezett potenciá lis kedvezményezett a rendelkezésből a technikai
szám feltüntetése nélkül is azonosítható, akko r elfogadható az a nyilatkozat is, amelyen a
4/A. §-ba sorolható szervezet adószáma vagy neve szerepel. Az adószámot nem
tartalmazó, az Szf. tv. 4. §-ában meghatározott potenciális kedvezményezett javára
rendelkez ő nyilatkozat akkor fogadható el, ha a nyilatkozaton szereplő elnevezése
alapján a potenciális kedvezményezett kizárólagosan azonosítható.
Amennyiben a magánszemély éves adóját a munkáltató számolja el, akkor a rendelkez ő
magánszemély a munkáltató részére átadja a nyilatkozatát (nyilatkozatait) tartalmazó
lezárt – a ragasztott felületére átnyúlóan a magánszemély által saját kez űleg aláírt –
borítékot, amelyet a munkáltató köteles az adatszolgáltatással és a kísér őjegyzékkel
együtt megküldeni a székhelye szerint illeték es igazgatóság részére. A munkáltatói
kísér őjegyzéken a nyilatkozatot tev ő neve, adóazonosító jele és a boríték átadását
igazoló aláírások, valamint a borítékba helyezett nyilatkozat(ok) darabszáma szerepelhet.
A személyi jövedelemadó bevallás benyújtására kötelezett magánszemély a rendelkez ő
nyilatkozatát (nyilatkozatait) tartalmazó bo rítékot a bevalláscsomagjában helyezi el és az
adózás rendjér ől szóló, többször módosított 1990. évi XCI. törvény (továbbiakban: Art.)
50. § (1) bekezdése szerinti illetékességi szabályokra figyelemmel postai úton, vagy
személyesen küldi meg az APEH illetékes igazgatósága részére.
2. A rendelkező nyilatkozatok feldolgozása
A feldolgozás els ő lépéseként a személyi jövedelemadó bevallással, illetve a munkáltatói
adatszolgáltatással együtt érkezett rendelkez ő nyilatkozatokat tartalmazó zárt borítékokat
a bevallástól illetve a munkáltatói adatszolgáltatástól le kell választani és mind a
bevallásokat illetve a munkáltatói adatszolgáltatásokat, mind a rendelkez ő
nyilatkozatokat tartalmazó borítékokat kü lön kell nyilvántartásba venni. A rendelkez ő
nyilatkozatokon és a borítékokon feltüntetett adatok adótitoknak min ősülnek, és ennek
megfelel ő védelemben részesülnek. A rendelkez ő nyilatkozatok borítékjainak felbontását
elkülönített helyiségben kell végezni. A borítékokat, és a nyilatkozatokat “hárompályás” –
egymással megegyez ő – vonalkóddal kell ellátni, és ezt követ ően egymástól elkülönítve
kell feldolgozni, ellen őrizni és tárolni azokat. Az egy mástól elkülönített boríték és a
nyilatkozat adatok – kizárólag – jogvita esetére kapcsolhatók össze a jogvita jogerő s
határozattal történ ő lezárásáig. A magánszemélyek saját rendelkez ő nyilatkozatára
vonatkozóan az adóhatóságot tájékoztatási köte lezettség terheli, így a jogvita esetén túl
a magánszemély tájékoztatásának az idejére a boríték és nyilatkozat adatok
összekapcsolhatók, azonban a tájékoztatást követő en az összekapcsolást meg kell
szüntetni.

A nyilatkozatban foglalt rendelkezés érvénytelenségét akkor állapítja meg az
adóhatóság, ha az Szf. tv. 7. §-ában felsorolt következ ő esetek bármelyike állapítható
meg:
1. az 1. §-ban foglalt valamely feltétel nem áll fenn, azaz a magánszemély az 1 %
alapjául szolgáló adórészt nem fizette meg a bevallás benyújtására nyitva álló
határid őig, vagy ezen adórészre az esedékességet követ ően nyújtott be fizetési
könnyítési kérelmet, illet őleg a legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy fizetési
halasztást engedélyez ő határozatban foglalt feltételeknek maradéktalanul nem
tett eleget, az adót és késedelmi pótlékát hiánytalanul nem fizette meg;
2. két beküldött rendelkez ő nyilatkozat esetén mindkét kedvezményezett a 4. §-ban
vagy a 4/A. §-ban említettek körébe tartozik;
3. a rendelkez ő nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, illető leg technikai számot,
vagy az téves, illet őleg olvashatatlan, kivéve, ha a 4/A. §-ban említettek a
rendelkezésb ől egyébként azonosíthatók;
4. a rendelkez ő nyilatkozat vagy a boríték, illet őleg annak továbbítása nem felel
meg az 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt el őírásoknak (lsd. 1. pont);
5. az arra kötelezett kedvezményezett a kedvezményezetti feltételek igazolására
irányuló eljárás során a törvényi feltételek meglétét nem igazolja, illet őleg a 4. §
(2)-(3) bekezdésében foglalt nyilatkoza ttételi és közlési kötelezettségét nem
teljesíti.
Amennyiben a rendelkező nyilatkozatban foglalt kérelem a magánszemély érdekkörében
felmerül ő körülmény (2.1.-2.4. pont) miatt érvénytelennek minő sül, az adóhatóság a
rendelkez ő nyilatkozatot tev ő magánszemélyt az indok megjelölésével, alakszer ű
határozatban értesíti. Az elutasító határ ozat ellen a magánszemély a kézbesítést ől
számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A határozat elleni fellebbezési jogot az
államigazgatási eljárás általános szabályair ól szóló, többször módosított 1957. évi IV.
törvény (továbbiakban: Áe.) 62. § (1)-(2) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati eljárási
illetékének mérték ét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 29.
§ (2) bekezdése állapítja meg. Az érvényte lenséget megállapító határozat visszavonható,
illet őleg módosítható, ha a magánszemély jogorvoslati kérelmében foglaltakkal az
adóhatóság egyetért, illető leg abban esetben is, ha az adóhatóság felettes szerv, illet őleg
bíróság által még el nem bírált határozata jogszabálysért ő.
Amennyiben a rendelkező nyilatkozatban foglalt kérelem a kedvezményezett
érdekkörében meglévő körülmény miatt (2.5. pont) érvénytelennek min ősül, az
igazgatóság a rendelkez ő nyilatkozatot tev ő magánszemélyt az indok megjelölése nélkül,
alakszer ű határozat mell őzésével értesíti.
3. A kedvezményezeti feltételek igazolására irányuló eljárás rendje
1. A kedvezményezhet ő szervezetek körébe az Szf. tv. 4. §-ában (civil
szervezetek), illetve a 4/A. §-ában (egyházak, illetve a kiemelt költségvetési
el őirányzat) megnevezett szervezetek tartoznak. A m űködési formát tekintve a
kedvezményezhető civil szervezetek körébe tartoznak a társadalmi szervezetek
(kivéve a pártot, munkaadói és munkaválla lói érdekképviseleti szervezetet), az
alapítványok, a közalapítványok, a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos
Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA), a kulturális javak védelmér ől és a
muzeális intézményekr ől, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm űvel ődésr ől
szóló, 1997. évi CXL. törvény 2. és 3. számú mellékletében szerepl ő országos
közgy űjtemények, a Magyar Állami Operaház, a Magyar Országos Levéltár, az
Országos Széchenyi Könyvtár, a Magy ar Filmarchívum, a Neumann János
Multimédia Központ és Digitális Könyvtár, az országos gy űjtő kör ű
szakmúzeumok, valamint azok a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális,
illetve egyéb szórakoztatási tevékenysé get folytató szervezetek, amelyek a

rendelkező nyilatkozat évének els ő napja el őtti három év valamelyikében a helyi
önkormányzattól, az országos, illetve a hel yi kisebbségi önkormányzattól vagy a
központi költségvetést ől egyedi támogatásban részesültek és nem tartoznak az
el őző kategóriákba.
2. Az 1 %-os felajánlásra igényt tartó, potenciális kedvezményezettként figyelembe
vehet ő szervezetek a rendelkez ő nyilatkozatok elnyerése érdekében közölhetik
az adószámukat, illet őleg a technikai számukat azokkal a magánszemélyekkel,
akiknek a rendelkez ő nyilatkozatára számítanak. Ezen tevékenység adóhatósági
engedélyhez nem kötött, az adóhatósághoz bejelenteni nem kell, a szervezetek
pl. személyes kapcsolatfelvétel útján, szórólapokon, médián keresztül stb.
hirdethetik magukat.
3. A rendelkez ő nyilatkozatok állami adóhatósághoz történ ő benyújtását és
feldolgozását követ ően, amennyiben az 1 %-os felajánlásra igényt tartó
szervezet adós zámára illetőleg technikai számára érvényes felajánlás érkezik, az
adóhatóság legkés őbb a rendelkez ő év szeptember 1-jéig tértivevénnyel küldött
ún. felhívó-tájékoztató levélben szólítja fel a törvényi feltételek igazolására,
valamint tájékoztatja a felajánlott összeg nagyságrendjér ől a potenciális civil
kedvezményezetteket. A civil szervezet ek esetében a törvényi feltételek
igazolására nyitva álló határid ő az adatlap és a felhívó-tájékoztató levél
kézbesítését követ ő 30 nap. A határid ő elmulasztása esetén az Áe. 40. §-ának
el őírásai az irányadók. A törvényi feltételek között szerepel – többek között – az,
hogy
1. a szervezet belföldi székhely ű,
2. a hazai lakosság, illet őleg a határon túli magyarság érdekében m űködik,
3. alapítvány és társadalmi szerve zet esetén a szervezetet a bíróság a
magánszemély rendelkez ő nyilatkozata évének els ő napja el őtt legalább
két évvel nyilvántartásba vette,
4. közalapítvány, kiemelked ően közhasznú alapítvány , illetve kiemelkedően
közhasznú társadalmi szervezet esetén a szervezetet a bíróság a
magánszemély rendelkez ő nyilatkozata évének els ő napja el őtt legalább
egy évvel nyilvántartásba vette,
5. a magánszemély rendelkez ő nyilatkozata évének els ő napja el őtt
legalább egy, de kevesebb mint két évvel nyilvántartásba vett
kiemelked ően közhasznú alapítvány, illetve kiemelked ően közhasznú
társadalmi szervezet esetén a szervezet szerz ődés benyújtásával
igazolja, hogy a tevékenységét állami szervvel vagy önkormányzattal a
rendelkez ő év els ő napja el őtt legalább egy évvel kötött szerz ődés
alapján végzi,
6. a szervezet (társadalmi szervez et, alapítvány, közalapítvány) az
alapszabálya, illetve alapító okirata szerint a rendelkez ő nyilatkozat
évének els ő napja el őtt legalább egy évvel a közhasznú szervezetekr ől
szóló törvényben meghatározott tevékenységét megszakítás nélkül
folytatja,
7. nyilatkozata szerint nincs köztartozása a vámhatóságnál, az állami adóhatóságnál, az önkormányzati adóhatóságnál, az illetékhivatalnál,
valamint egyéb szervezetnél,
8. közvetlen politikai tevékenysége t nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és ennek
megfelel ően módosította alapszabályát, alapító okiratát;
9. az el őző kategóriákba nem tartozó, könyvt ári, levéltári, múzeumi, egyéb
kulturális, illetve egyéb szórakozta tási tevékenységet folytató
szervezetek igazolást nyújtanak be az adóhatósághoz arról, hogy a
rendelkez ő nyilatkozat évének els ő napja el őtti három év valamelyikében
a helyi önkormányzattól, az orsz ágos, illetve a helyi kisebbségi
önkormányzattól vagy a központi költségvetést ől egyedi támogatásban
részesültek.

4. Az 1 %-os felajánlásra igényt tartó egyházakat – kérésükre – az adóhatóság technikai számmal látja el. A kérelem benyújtásakor az egyházaknak igazolniuk
kell, hogy őket a bíróság a rendelkez ő nyilatkozat évének els ő napja el őtt
nyilvántartásba vette. A nyilvántartásba- vétel sikertelen igazolása esetén a
technikai szám kiadását az APEH határoza ttal megtagadja. A technikai számokat
az állami adóhatóság – folyamatosan – megjelenteti a Magyar Közlönyben, a
személyi jövedelemadó bevallás kitöltési út mutatójában, valamint közzéteszi az
internetes honlapján is.
5. A törvényi feltételek fennállása esetén az állami adóhatóság az érvényesen felajánlott 1 % összegét legkéső bb a rendelkező év november 30-ig – társadalmi
szervezetek, alapítványok, közalapítván yok erre irányuló kérelme esetén az
esetlegesen fennálló köztartozások levonás a után – utalja ki a kedvezményezett
részére. A civil kedvezményezettnek átutalt összeg olyan költségvetési
támogatásnak min ősül, amelynek a közcélú tevékenységeknek megfelel ő
felhasználását az adóhatóság az Art. megfelel ő szabályai alkalmazásával
jogosult ellen őrizni. A közcélú tevékenységnek nem megfelel ő felhasználás
megállapítása esetén az adóhatóság err ől határozatot hoz, és ennek alapján ezt
az összeget – az Art. 95. §-a szerinti elévülési időn belül – visszafizetteti.
Egy éven túli kiutalást az adóhatóság csak a rendelkez ő nyilatkozatok teljesítését
érint ő jogvita esetén, a jogvitát lezáró joger ős bírói ítélet alapján teljesíthet. A
kiutalás teljesítése után a kiutalt összeg sem adóhatósági ellen őrzés, sem a
magánszemély által benyújtott önellen őrzés következményeként nem
módosítható. Ha a magánszemély rendelkez ő nyilatkozatot tartalmazó
adóbevallásának önellen őrzése vagy adóhatósági ellen őrzése az összevont
adóalap adójára kevesebbet állapít meg a bevallott összegnél, akkor a
különbözetnek az 1 illetve 1-1 %-át – ha az legalább ezer forint, és a rendelkezés
teljesítése a kedvezményezett javára megtörtént – az adóhatóság határozata
alapján a magánszemélynek meg kell fizetnie.
6. Amennyiben a potenciális kedvezményeze tt a törvényi feltételek meglétét nem
tudja igazolni, akkor az állami adóhatóság a kedvezményezett érdekkörében
felmerül ő érvénytelenségi ok miatt – a konkrét indok(ok) megjelölésével –
elutasító határozatot hoz. A potenciáli s kedvezményezett részére kiadott
elutasító határozat bíróság által nempere s eljárás keretében felülvizsgálható.
Amennyiben a magánszemély rendelkező nyilatkozatában megfogalmazott támogatási szándék
valamely okból nem valósul meg – a kedv ezményezett nem felel meg az Szf. tv. előírásainak,
vagy nem tart igényt a támogatásra -, akkor a rendelkezett összeget alapítványok, társadalmi
szervezetek támogatására kell felhasználni, a mindenkori éves központi költségvetésben
meghatározott céllal. Az összeget az állami adóhatóság a december 31-i nyilvántartása szerint
határozza meg, és annak közzétételér ől 15 napon belül gondoskodik. Ugyancsak az állami
adóhatóság ad tájékoztatást a jogs zabályi feltételeknek megfelelő, ténylegesen támogatásban
részesült kedvezményezettekr ől. Az 1 %-os rendelkezések kedvezményezettjeinek nevét,
székhelyét, valamint az adott évi állampolgári rendelkezések együttes összegét az állami
adóhatóság honlapja a rendelkez ő év december 31-ét követ ően tartalmazza.
Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.
Üdvözlettel:
Adó- és Pénzügyi Ellen őrzési Hivatal